Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • mim Başkan Truman'ın dünkü mühim nutku hür dünyanın birliğini parçalamağa çalışıyor Truman,üçüncü bir dünya harbine mâni olmak için dünyadaki hür milletlere yapılacak yardımların devam edeceğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • ingiliz petrol kumpanyasının Iranda kalmak ümidi kırıldı İrana giden heyef bsşkanı:«Kumpanya,İranı terk etmek zorunda kalacaktır.Bu sadece bîr zaman meselesidir.dedi.Londra,25 AP Anglo Iranian petrol}
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • D.P.merkez teşkilâtı Büyük kongrede yeni vazifeler ihdas edileceği söyleniyor Ankara.25 T.H.A önümüzdeki Demokrat Parti büyük kongresinde,partinin merkez teş ki'lâlında bazı değişiklikler yapıl ması v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Dün beyanatta bulunan Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş Denizyolları Maliyeye 120 milyon lira borçlu Ankaradan dönen Genel Müdür Yusuf Ziya öniş temasları hakkında dün basına geniş izahat verdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Izmir D.P.il Başkanının Günaltaya verdiği cevap Pertev Arat,eski Başbakanı,ordu ile hükümetin arasını açmağa gayret etm ekle itham ediyor İzmir,25 T.H.A)İki günden beri devam eden Halk Partisi il kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Roredeki tugayımız Amerika SavunmaBakân lığı birliğimize fevkalade birlik takdirnamesi verdi Ankara,25 A.A.Millî Savunma Bakanlığından öğrenildiğine göre Birleşik Amerika Savunma Bakanlığı Kore savaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Çalışma Bakanı N.Özsan miKtarı Meclisle izahat veren Çalışma Bakanı 292606 işçinin sigorta edildiğini bildirdi Ar kara,25 MİLLİYET)B M Meclisi bugün saat 15 te başkan vekillerinden Erzurum milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • ATEŞ KES Bir habere göre;Maİik,in tekiifini Pekin hükümeti de destekliyor Tokyo,25 A.A.Pekin komünist radyosu »Daily Newsoi People» gazetesinin bir haberini yayınlamıştır.Bu gazeteye göre,Korede ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Bugün ebedî istirahctgâhmcı defnedilecek olan Hürriyet Şehidi Mithat Paşanın sandukası önünde ihtiram duruşunda bulunaniar urnyet şehidi bugün ecııııyor N TEDFİN Merasimde Büyük Mi'«!et Meclisini tems
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Jsianbui IJnivcrsitesi Rektörlüğüne Prof.Kâzım İsmail Gür kan.Teknik Üniversite Rektör lüğiine Ordinaryüs Profesör Emin Onat seçildiler Üniversite ve Teknik Üniversitenin yeni Rektörleri Prof Emin Ona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Türkiye ile yapılacak ittifak Londra,25 A.A.İngilterenin Ankara Büyükelçisinin Türkiyeye İngiltere,Fransa ve Birleşik Amerika ile bir askerî ittifak tekiil ettiğine dair Ankaradan gelen haberler netie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • iz nasıl görüyoruz?Kapadosya hârikaları Basın Yayın Umum Müdürlüğü Les Merveilles de Cappadoce «Kapa dosya harikaları» isimli Fransızca bir broşür neşretti.Temiz ve güzel basılmış,birkaç renkli resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Tank Okulundaki faaliyet Tank personeli,Ankaradaki Tank Okulundaki atış sahasında.Amerikan tanklariyle atı?tecrübeleri devam etmektedir Yukarıdaki resimde Okul Komutan muavini Tahir Ertan ile Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1951
  • Hariciyede yeni tayinler Faik Zihni Akdur'un Madrid Elçiliğine,Cevat Açtkahn'ın Umumî Kâtiplice tâyin edileceği söyleniyor Ankara,25 T.HA.Dısişleri Bakanlığının mutad tâyin kararnamelerinden biri daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • 12 57 Aç:l]s ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Öğle kon' seri Pl 13.45 Şarkılar 14.20 Konuşma 14.30 Safiye Ayladan şaıkılar Pl)14,45 Programlar ve dams müziği Pl)15.00 Kapanış 15.57 Açılış ve progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Sahpazarı rıhhmı inşaatı Salıpazarı rıhtımının inşası i cin hazırlıklar ikmal edilmektedir.Danimarkalı bir firmanın teahhii' p'tiği rıhtımın projeleri ikmal edumiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • iki katili polis dün yakaladı Evvelki gün akşam üzeri Edirnekapıda feci bir cinayet işlenmiş ve yanında karışı olduğu halde kayınpederinin kabri,ni ziyaret etmek üzere mezarlığa giden Nurettin ateş ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Sable 10 liralıklar Ankara.25 A.A Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank-asj Umum Müdürlüğünden;Bankamızın Mersin şubemiz gişesine bir adet sahte 10 liralık ibraz edilmiştir Taklit olunan banknot,yüzün,de înö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Bayat balık yiyen bir kadın zehirlenerek öldü Çiğlide olman Eteni ve Avan.İina adında iki kadın evvelki gün yedikleri bayat palamut ba lığından zehirlenmiş ve Şişli Çocuk HastahanesİHe kaldırılmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Hindistan Millî Eğitini Bakanı bugün geliyor Hindistan Millî Eğilim Bakarı:Mevlâna Ebulkelâm Azad bu liün şehrimize gelecek,20,05 ekspresiyle Ankaıaya gidecek,I ir.Bakan,Ankarada 3 gün kalarak hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Muhlis Ete tüccarlarla görüşecek Ticaret ve SanayT Odasında seçim hazırlıklarına dünden itibaren başlanmıştır.Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete de cumartesi günü şehrimize gelecek Oda seçimleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Belediye şehirde taraf taraf dilenci toplandığını ilân etti Bir çocuğun bakımsızlıktan ölümü bu işin oldukça ciddî tutul,duğuna da bizi inandırdı.Hattâ bir gün gözümüzle gördük,Harbiyeden Taksime gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Beyazıtta kanlı bir arbede oldu Evvelki gece Beyazıtta kanlı bir arbede olmuştur.Siyavuş paşa sokağında oturan Ziya Ko yuncu ile aynı semt sakinlerinden Nail Bakırcı küçük bir mesele yüzünden kavgaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Bir dikkatsizlik dört kişinin bacağının yanmasına sebep oldu Dün Mısırçarşısında dört kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir kaza olmuştur.Ahmet Aydın^ adında bir hamal baharatçı îstavri'ye ait 40 kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Türkiye Talebe Turizm teşkilâtının Fransa İtalya seyahati 20 temmuzda 30 kizilik bir tMepe kafilemiz Ankara vapuriyle hareket ederek İtalyaya gideceklerdir.Napoli,Roma,Floransa,Venedik ziyaret edilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Ticaret Odası seçimleri Oda seçimlerinin y ni!enmesi piyasada büyük bir alâka uyandırdı Ticaret ve Ekonomi Bakanı Muhlis Ete,beraberinde yeni Sümerbank Umum Müdürü olduğu halde cu artesi sabahı cehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Dün biri ölümle neticelenen iki otomobil kazası oldu Dün sabah Knzliçeşmede fecî bir otomobil kazası olmuştur.Er Feridun Tekelioğlunun idaresindeki bir askerî jip Caddeden geçmekte olan 60 yaşlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Harp esirlerine karşı yapılan muameleler Türv.ordusu muhariplik vasfı bakımından olduğu kadar,esirlerine insanî muamele yapmak bakımından da,manevî üstünlüğünü bütün tarih boyunca dünyaya ispat etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • GEZİ Istanbul.Ankara ve Izmirdeki yüksek tahsil öğrencilerinden müteşekkil 30 kişilik bir grup.Fransız Turizm Bürosu ile yapılan bir anlaşma gereğince 16 günlük bir Fransa turu seya hatine çıkacaklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • I Gündelik işlerin hemen hepsinde uçaktan faydalanan bir dünyada yayıyoruz.Uçaklarımızın ve havacılarımızın sayılarını çoğaltmak için Türk Hava Kurumuna Fitrelerimizle yardım etmeliyiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Garip bir yankesicilik Sur üstü yakalanan yankesici kadın,tramvay biletçisinden şikâyetçi Dün sabah Edirnekapıda cereyan eden bir hırsızlık hâdisesi garip bir safhaya dökülmüş ve savcılık tahkikata ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Baronun verdiği karar münakaşa ediliyor Üsküdar Sulh Ceza Yargıcı Zaim hakkında Baronun aldığı protesto kararı gereğince hiç bir avukat bu yargıç nezdinde dâvaya girmemekte ve yeni bir dâva açmağa da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Sebze ve meyva Hatları düşüyor Gerek komşu istihsdl bölgelerinden gelen,gerek yerli sebze ve mey valar bollaştığı için fiat-'arm düşmeye başladığı müşahede edilmektedir.Bu arada patlıcanın kilosu 50 '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Doktorlar arasında yeni nakii ve tayinler Serbest 1 inci sınıf doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Ur.İsmail Timur,Cerrahpaşa Hastahanesi nisaiye poliklinik şefliğine;Haydarpaşa Numune Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • ti HÂLKEN Camilerden dönüş Şişlide oturan okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neş:ediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz:«Bugün de mübarek Ramazan ayı içerisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • K.Çekmecede otelde çirkin bir hâdise Bir konsolosluk memuru beraberindeki kadınla tecavüze maruz kaldı.Mütecavizler memuru döğdükten sonra yanındaki kadını kaçırdılar Zabıta çirkin ve cüretkârane bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ¦jc Denizyolları idaresi dış hatlarda olduğu gibi iç seferlerde iş liyen gemilerde aynı günde aynı tip yemeğin verilmesini kararlaştırmıştır,Bu kararın tatbikına yakında başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1951
  • Senilis ec yemeğini dağıtıp,öbür yemeğe bakmak için mut,bağa gittiği zaman birdenbire Cır tını patlak veıdı.Corinne çatal,bıçağını bırakarak Patri t i a'ya seslendi:Suni,bu elbiseyi çıkarmanı söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • ingiliz petrol kumpanyası rBastarah 1 incide!at mühlet vermişlerdir Kumpanyanın kısa boylu.Rafflanı yapılı.4ü yaşındaki idarecisi ne yapmak tasavvurunda OL duğunu açıklamak istememiştir.Bununla berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Türkiye ife yapi'acalc rmm TBmuttütmh 1 inekle 1 kün kılacak bir dereceye-gelme iniştir.Lcndra* 2ff A.A.İ Kanada ö'çişieı ı Bakanı furgon bogüıu kü basın konferansında Kanatlanın Doğu Akdeniz savunmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • ğini parçalamağa çalışıyor rBastarafı 1 incide!lüzumsuz yere diirıya harbi tehtikesi doğuracak hareketlerden veya teeavüıün lehine tecelli edeeek zayıf hareketlerden vebadan kaçar gibi kaçınmalıyız.Üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Ridgeway'm yeni demeci Başkomutan,Kore'de müttefiklerin muvaffekiyetB bir sene geçirdiklerini söyledi Tokyo.25 A.A.Kor.edıeki savatlatın bitinei yııldönümü mü nasebetiyle demeçte bulunan Birleşmiş Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • tm990999999m91F& katılan havacılar Eskişehir,25 A.A.Bu gün hava ordumuza 34 genç subayımız daha iltihak etmiş bulunmaktadır.Bu münasebetle hava mey danındaki okul binasında bir tören yapılmış ve yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Izmir D.P.i)Başkanının verdiği cevap TBastaraf)1 incide*)Halk Partisinin eski Başbakanı Şemsettia Giinaltay,dün İzmırde siyasi tecrübesinden beklenmiyecek sözleı sarfetmiştU'.Bunların cevaplandınİ3cak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Ankarada tevkifler Dün,Ticani tarikatına t mensup 22 kişi nezaret j altına alındı_Ankara,25 T.H.A)Atatürk'ün iki büstünü kırmaktan suçlu Devlet Demiryolları memurlarından Kemal Tınal'ın ticanî tarikat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Denizyolları I2Ö milyorr borçlu fBastarafı İl incide'" Ankqradaki temaslarımdan çok memnunum Deni/bank tasarısı son seklini almış bulun,maktadır.Yalnız halledilemiyen memurların barem meselesi kalmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Sanayi sayımının neticesi Sanayi sayım ve iş yerleri sayımının dövam ettiği müddet zarfında şehrimiz ilçelerinde sa yım memurları tarafından 48.966 ve mülhakatta sayım komitesi üyeleri tarafından 1755
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Beyoğlu ikinci Noterliği yenide» açılıyor 'Adalet Bakanlığa evvelce lâğvedilmiş olan Beyoğlu 2 nci.Noterliğinin tekrar açılmasına ka* rar vermiş ve noterlik vazifesL ne Avukat Burhan Yener tâyin edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Göçmen çocuklarına yardım Vashington 25 AP.Amerikan Kızılhaç Cemiyeti bugün* Bulgar ist andan ana vatana dönmek zorunda bu rakılan Türk Göçmen ailelerinin çocuklarına Ibü.OOOO do lar kıymetinde giyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • cheson'un Kafkas milletlerine hitabesi Amerikalılar,Allahtan korkan milletleri,Allahsızlık dinine karşı duran yıkılmaz bir sütun görmekledir Ankara 25 AA.Üsis)ı Amerika'nın sesi radyosunun bu sabahtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Amerika İş Bakanı bfanbutda Birleşik Amerika İş Bakanı Tobin beraberinde eşi,iki Kongre âzası ve maiyetiyk-birlikte düngece saat 23.30 da uçakla îsraiiden şehrimize gelmiştir,Maj.Tobin ve beraberindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • T ü rk sigarası 1 Tekel idaresi Umanyaya ve diğer piyasaları yeni tip sigaralar gönderecek Son aylar içinde yabancı piyasaların Türk tütünlerine olan rağbeti artmış bulun jraaktadir-Diğer taraftan Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Hariciyede yeni tâyinler FBastarafı 1 incide'!büyük elçiliğine tâyini takarrür etmiştir.Kâtibi umumiliğe kimin geleceği henüz kat 'î olarak belli olmamakla beraber,Londra büyük elçisi Cevat Açıkalının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Memleket havacılığını kuran Türk.Hava Kurumu,kara gün dostu Kızılay,kimsesiz yavruların koruyucusu Çocuk Esirgeme Kurumu,fitrelerimizden kuvvet alacak köklü halk cemiyetleridir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Harici kısa haberler AMERİKADA Nevyork limanında takriben 75 gemiye şa mil ol-an grev.sona ermek üzeredir.Filhakika deniz radyo ope ratörieri,sendikalariyle armatör ler arasında varılan anlaşma netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • GnLFrankoy.il verilecek büyük nişan Kahire 25 A.A.Afp)General Franko?ya,Mısırın en büyük nişanlarından biri olan Birinci Fuad nişanının büyük kordon rütbesini ver:mek üzere bir Mısır heyeti yakında Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Hürrîyef şebidî bugün d'efneicljiiyor FBastarah 1 incide 1 sanduka bir.top arabasiylo Çadır köşkündeki katafalktan alınarnk Şişli camiişerifine götürülecek,ve öğle namazını mütoakip Hürriyeti Ebediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • M Ateş kes teklîfî rBastarafi I inrideT Îi İngiltere ile mutabık kalan Birleşik Amerika,eumarte-si günü Jacob Malik tarafından yapılan Kore'de ateş kes teklifi şartları Büyükelçi:Amiral Alan Kirk'e ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1951
  • Üniversite Rektörleri rBastarafı l încidel Fakültesi ordinaryüs profesörlerinden Esat Muhlis Oksav,1 ini de Edebiyat Fakültesi profesörlerinden Hilmi Ziya Ülken almışlardur.Profesör Gürkan.seçimden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1951
  • I^iv.Âmîrliğinöen verilen #k effi K11 o a t i İ a n I b r t Aşağıda cins ve mik;arı yazılı maddelerin acık eKSiltmeıerı hizalarında yazılı gün ve saatlerde Selimiye As.Sa,Al.Ko.da yapılacaktır.Şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Otobüs satılacak Yozgat Belediye Başkanlığından" 1 Tşleı durumda 30 kişilik Doç marka belediye otobüsü açık artırma-suretiyle satılacaktır 2 Artjrrmı ihalesi 18/7/1951 tarihinde Çarşamba günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • ^cğeİ;er.^^diirlüğü ilânlorı Satınalma Komisyonu Başkanlığından J Müteahhit nam ve hesabına otuz milyon rakı,ve bir milyor likcı şişesi mantarı mevouî şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • İstanbul {Belediyesi ilânları Koyun eti alınacak İstanbul birleşik mahallî idaresine bağlı hastahane ve dairelere lüzumu olan 26.000 kilo koyun eti kapalı zarf usulile satın alınacaktır.Tahmin bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Okul inşaatı.ilânı Rize ili daimî komisyonundan 1 At meydanı mahallesinde yapılacak olan ilkokul ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 9/7/951 tarihine pazartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • 0,80,00 0,80.00 100 liret 0,44,128 0.44,128 100 İsviçre Fi.64,03 64.03 100 Florin 73,68,40 73.68.4^ 100 Belgika Fr.5,60 5.60 100 Drahmi 0,01.876 0.01.876 100 Zloti 70,00 70.00 100 İsveç Kr 54,12.50 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • TÜRK ANSİKLOPEDİSİ 35 inci fasikUl)Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanmakta olan bu değerli ansiklopedinin bu defa çıkan 35 inci fasikülünde B)harfine devam olunarak Balgam)Balık,çıtfk)Ba ı kesini Ba^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 8 9 1 S İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların nantlmi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • hu.26 Ru* Rama HAZİRAN 13 21 1 9 1 1 h«.1370 Salı |1367 VJUEtT VAlATf IZAMt Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı îmsâk 5.27 13.13 17.16 20.44 22.48 3.09 8,43 4.32 8.32 12.00 2.04 6.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Kısa Spor haberleri Manş denizini geçme müsabakası Londra,25 A.A.Londrada çıkan Daily Mail gazetesi tarafından 13 ağustosta tertiplenen Manşı yüzerek geçme müsabaka sına 11 memleket yüzücüsü iştirâk e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Milan takımı galip Milano,25 AP)İtalyanın 1951 futbol şampiyonu Milan takımı,dün,Frunsanın Lille Olimpik Spor kulübü takımını 5-ü yenerek Lâtin kupasını almıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • "Stanley Morf ersen'in görüş yle futbol,giliz oyun tarzı,bütün İngiliz Milli fakımı Blackpool7un sağ içi meşhur Stanley Morîersen'in yazmış olduğu aşağıdaki yazıda İngiliz futbolunun bariz hususiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Fatih ikinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 915/154 Davacı Hazine Vekili Avukat Hüseyin Balkancı tarafından Karagürorük Müktesep iskender inahalJesi Kabakulak caddesi No.22 de Tahir oğlu ismail Çakılhdere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • Sayın irilenlerimizin nazarı dikkatine Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalar Müessesesi Müdürlüğünden Evvelce-ilân edildiği'veçhile bir aydan beri Cibalideki satış depomuzda hemattt piki satışına devam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • wwtz Eylülde yapılacak ağır sıklet şampiyonluğu karşılaşması Joe Louıs'ı yenerek dünya ağır sıklet şampiyonluğunu ele geçirmiye muvaifak olan zenci şampiyon Ezzard Charles eylülde tekrar Joe Louıs'le.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 26.06.1951
  • 1st.Asliye 4.üncü Ticaret Mahkemesinden 948/85 Mehçnel Tırtabv Nuruosmaniye C.H.P.kurtarma ve barındırma yurdunda.istanbul Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından aleyhinize açılan alacak dâvasına ait dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor