Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Mekkede endişe Bu sene haç mevsiminde Mekkede bazı zararlı siyasi Faali ve ticrden siiuhelenilivoı Mekke 22 T H.A Suudi Arabistanda Saraya yakın çev relerde bıj ser eki Haç me\siminin bazı siyasî faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Nazım Hikmetin yurt dışına çıktığı katileşti Pravda Gazetesi de kızıl şair'in Romanyaya kaç tığını ve Moskovaya gideceğini yazıyor Ankara ve İstanbul" polisi Bıınd.jî üç gün evvel Bükıeş radyosu gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • 38 numaralı ^^res^Ttebüg ŞİİR ralı listesi KoredenÇson gelen kahraman şehit ve yaralılarımızın tam listesini neşrediyoruz Ankara,22 A.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:Kore birliğimizin 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • İngiltere Divanda,vereceği karardan önce Iranın her hangi bir harekette bulunmasına mâni olmasını istiyor Lahey,22 A.A.İngilterenin La Hey Büyükelçisi Sir Philip Nichols bugün Milletlerarası Adalet Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Bir bardak suda fırtına Devlet idaresinde yüksek vazifeler deruhte edenlerin daima sessiz sadasız İŞ görmelerinden ziyade memleket menfaati irin aralarında mütekabil hürmet ve itimada halel getirmemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Tekel Gl.Müdürü istifa etmiyecek Dün bir basın ropîantısı yapan Hadi Hüsmen,Ankaradaki temasları hakkında izahat verdi ve istifa haberinin asılsız olduğunu söyledi Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Istanbul Lisesi müdürünU döven Bekir Sabahattinin yargılanmasına dün başlanmıştır.Resimde sanık mahkeme huzurunda görülmektedir.'Yn7i«ı î .sayfamızda^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Dün toplanan C HP.kongresinde bir delege konuşurken mesai Dün Şemsettin Günaltay,Kasım Gülek ve Avm Doğan birer konuşma yaptılar C.H.P,il kongıesi dün saat 15 de Eminönü Ikılkevinde 120 delegenin işti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Dörtler dağıldı Batılı dış bakan muavinleri memleketlerine dönüyorlar Paris 22 AP)İngiltere Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Ernest Davies,Paristeki dörtlü müzakerelerin kesilmesi neticesinde Doğu Batı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Bir delinin marifeti Bir ay evvel tımarhaneden çıkan bir memur Atatürk'ün büstlerini parçaladı Ankara 22 T,H,A.Bir müddeti enberi memleketimizin muhteUif köşelerinde Atatürk heykellerine yapılan alça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Mendcjres ve Koraltan bun dan evvelki seyahatlerinde Zonguldak D.P.kongresi bugün başlıyor ve Meclis anı Zonguldakta R.Koraltan ve Adnan Menderes yol boyunce ve Zongu'ldakta muazzam sevgi tezahüratiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Ş.Mocan hâdisesi ttO»S WMC4'6ei»0006i8ı6000a Tekirdağ Milletvekili,Başbakanla sadece biraz sertçe münakaşa etmiş Ankaradan verilen bir habere göre,iki gün evvel Başbakan Adnan Menderes ile Tekirdağ Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1951
  • Yusuf Ziya Öniş istifa etmedi Ulaştırma Bakanı ortada ihtilaflı bir meselenin olmadığını söy edi Yusuf Ziya öniş Dün bıı sabah gazetesi Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya öıiig'in istifa ettiğini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Seyabat notları Adana hastahanesinde nasıl çalışılıyor?Bir zamanlar ikmal edilmiş olan memleket hastanesi,şimdi hakikî hüviyetine kavuşmuş buiunuyar Geçen yazımızda söze,Adana memleket hastahanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • EĞLENCE GÜNÜ Sen Jozef lisesinden yetişen ler derneğinin «Petit Pain» günü 24 haziran pazar günü saat 14 te Moda Cem sokak No.1 deki.Der nek lokalinde kutlanacaktır GEZÎ İstanbul.Ankara ve lzmirdeki y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Bir ameliyat kurbanı Kulak ameliyatı neticesinde sağır kalan ve yüzüne,felç inen bir genç,doktor aleyhine 10 bin liralık dâva açtı Bir kulağındaki işitilme' hassası yüzde 34 nisbetinde eksik olan Sühe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Sanyerde işlenen bir cinayet Evvelki gece Sanyerde tüyler ürpertici bir cinayet olmuş Kemal Uygur;adında bir şahıs Kâzım isminde bir arkadaşını gece uyurken gırtlağını,ustura,ile kesmek suretiyle öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • HALKI Gelen cevaplar «Kontrolsüz yerler» ve «Küstah şoförler» haslığı altında gazetemizde çıkan okuyucu şikâyetlerin e,alâkalı dairelerden gelen cevapları neşrediyoruz:1.510 sayılı kararname ile bilum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • a an Şehir Meclisinin dünkü toplantısında Do'mabahçedeki havagazı tesislerinin nakli de karara bağlandı Şehir Meclisi dün saat 15 te toplanmıştır Gündelik tekliflerin alâkalı komisyonlara havalesini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri Amerikan şehifrciiiık mütehassıslanndan Mr Huehees ve Mr,Schmauder dün şehrimize gelmişlerdir •Jr Şehrimizde inşa edilecek Hil ton otelinin mümessili Mr,Hauser dün akşam şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Kokain galan şebeke İkinci Şube memurları,geniş bir şebeke tarafından memlekete sokulan çok miktarda kokaini ele geçirdiler Taksim Belediye Gazinosu garsonlarından sabıkalı Ilaralam bos Kalyoncuoğlunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Denizcilik bayramı hazırlıkları bitiyor 1 temmuz Denizcilik bayramı hazırlıkları sona ermek üze^ redir.Dün Vilâyette nihaî bir toplantı yapılarak program tesipit edilmiştirhu yi!Modada yapılacak tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Dış seferlere yeni ilâveler yapılacak Denizyolları idaresr dış sefer,lere bazı İlâveler yapmayı düşünmektedir.Bu meyanda Oran.Dakar,Cenubî Amerika,İngiltere ile Cenubî Afrika;Por tekiz limanları arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Gümülcineden 35 kız talebe gelecek Haziranın sonuna doğru Gürrmlcine kız lisesi öğrencilerinden 35 kişilik bir grup,şehrimi* ze gelecektir.Talebelerin burada kalacakla n yerler Millî Eğitim.Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Hürriyet şehidimizin kemikleri Hürriyet ş'ehiri merhum Mithat Paşanın kemikleri yarın Aksu vapuru ilâ şehrimize gelecek ve doğruca Yıldız Çadır köşküne nakledilerek hazırlanan ihtiram kataî&Jkına konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Sağlık ekiplerinin faaliyeti Sağlık Müdürlüğünün yaz mü cadeîesi için ihdas ettiği sağlık ekipleri çalışmalarına deVam et inektedirler.Dün bir ekip Zeytinburnuna giderek,gecekondu ve göçmen evir-deki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Öğretmenlerin dinlenme günü İştanbuldaki bütün resmî,hu susî oku] öğretmenlerine ve eği tim'dostlarına 1950-51 ders yılının sena ermesi münasebetiyle,dün;saat 16 dan itibaren Yeşilköydeki Röne gazinos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Müdürü döven ta leb en i n duruşması İstanbul Lisesi müdürü Ali Riza Özkut'u döven öğrenci Bekir Sabahattinin duruşmasına dün 10.cu Asliye Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.İlk olarak Adalet doktorunun s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 HabefT.13.15 Glenn Miller ve Tex Beneke orkestra,sı Pl)13,30 Radyo salon or kestrası konseri 14.00 Şarkı lar Okuyan;Mıustafa Kovancı 14.45 Org ve gitar soloları Pl)i5,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • jjj Bâr milyon şehirli ekmeklerden şikâyetçidir.Bazı yerlerde dışı,kavrulmuş,içi hamur bir topak,bazı yerlerde de elenmemiş çavdar unundan yapılmış kadar siyah ve taş gibi keti bir semun satılıyor.Geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • DÜNKÜ KISMIN HÜLASASI Fırtınalı yağmurlu bir saban.Alar dyse'l erin şatoya benziyen evi Viola merdivenlerden iniyor Kapı açılmıştır.Bonsuar Corinne.Kızkardeşi—Yüzünde alav'lı bir ifade vardır:Anlıyoru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Adana vapuru bugün sefere çıkıyor 15 gün evvel havuza alınan Adana vapurunun tamiri dün akçam bitmiştir.Gemi bugün saat 14 te İskenderiye postasını yapmak üzere limanımızdan!ha reket edecektir.İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Bir randevu evi daha basıldı Tarlabaşında Ataman sokağın da 32 sayıda oturan tanınmış randevuculardan Şaziye Nermin'ln aynı yerde tekrar randevuculuğa başladığı haber alınnrştır.Dün yapılan baskında 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • 3 kişi havagazmdan zehirlenerek öldü Tepebaşi Asmalımesçit apart maninin üçüncü,katında oturan Sultana,Aiber ve Fortune isim lerinde üç kişi havagazı tesisatında vukua gelen bir bozukluk yükünden zehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Müdürlüğünden:Taşra için ekskavatör ve grey derci ve bilûmum ehliyetli 15 şoföre' ihtiyaç vardır;Ayrıca.10 sabit varge.lci;10 bobinci masuracı,6 çile bobinci 29.kerdelâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1951
  • Gecekonduya-zorla giren dört kişi Dün Zeytinburnu gecekondularında şimdiye kadar eşine ender rastlanan:bir hâdise olmuş,tur.Ömer ve Salih adında iki kişi karüarile gecekondu muhitini dolaşmışlar ve iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Bütün dünyada kağıt stokları gittikçe eriyor Faıis,22 AP)Birleşmiş Milletler Eğitim,İlim vo Kültür Teşkilâtı UNES-CO)gazete kâğıdı istihsali ve tevdiinde halen dünya ölçüsünde hissedilen buhrana dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Yusuf Ziya Öniş is+ifa etmedi TBastarafı 1 incide 1 hiç bir malûmatım yoktur.Daha dün kendisiyle uzun bir görüşme yaptım.Ortada ihtilaflı bir mesele yoktur.Gece de kendisini gördüm.Bana istifa edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Ulaştırma Bakanlığının bir tebliği Ankara,22 T.H.A)Ulaştırma Bakanlığından bildirilmiş tir:Deniz Bank kanunu tasarısı üzerindeki çalışmaların durmuş olduğu,Genel Müdür Yusuf ZL ya Öniş'in istifa ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Adana D.P.il kongresi soru İçişleri ve Adalet Bakanları dün Mecliste izahat verdiler.Fuat Köprülü,Birleşmiş Milletler İktisadî işbirliği komisyonu hakkında.bir'soruyu cevaplandırdı.Ankara.22 Milliyet)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Truman'm istediği tahsisat Vaşington,22 A.A.Başkan Truman,savunma programına tahsis edilmek üzere dün Kongreden 535.000.000 dolar istemişth.Temsilciler Meclis.i Başkanı Sam Rayburn'a gönderdiği mektup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Sivil müdafaa plânı Ankara,22 T.H.A)Bir müddet evvel İçişleri Bakanliğı taralından hazırlanarak bir sureti Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş olan memleket çümul sivil müdafaa plânını gözden geçirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Dünya turu Bir liraya bahse giren bir İngiliz,30 günde turu tamamladı Londra,22 APP)İngilzi Austin otomobil kumpanyasının idarecilerinden Alan Hess,bu firmaya ait bir otomobille yapmağa giriştiği düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Nazım Hikmet fBastarafı 1 incide!tını Nazmı Hikmeti aramak değil de,nereden;nasıl-ve kimin.yardımı ila kaçtığın!bul m ak istikametine tevcih ede;rektir.•Pı-avdan nuı-haberi Moskova,22 AP)«Pravda» gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • DörHer dağıldı TBasliirafı i ir.îidel AP yo telefonla verdiği beya nalta şunları ilâve etmiştir:"Bu münasebetlerin kötü leşmesj için sebep yoktur.Fakat buna mukabil,Rusya şimdiki duı umunu muhafaza et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Mekkede endişe FBastaraft 1 m ridel olduğu gibi Yugoslav müslüman larının da bu dinî fârizelerini ifa etmek için yola çıkacaklarından bahsedilmektedir.Kral îbni Suuda yakın çevre ler.hükümdarın bu sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Ş.Mocan hadisesi TBastarafı 1 incidel pert bir konuşma cereyan etmiş tir.Söylendiğine göre,Mocan'ın geçirdiği asabi buhran karşısın,da Eaşbakan bir aralık dairesini terketmek zorunda kalmıştır.Şevket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Başbakan Zongoldakta TBastarafı 1 incidel Cumhurbaşkanı,adına başyaver kurmay yarbay Nurcddin Al'pkartal kendilerine iyi yolculuklar temennisinde bulunmuştur Zonguldak 22 A.A.Bü yük Millet Meclisi Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemai Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12;öğlelen sonra,14,30-17 de hasca kabul eder.îstanbui I DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • C H.P.il kongresi mesaisine başladı TBastarafı 1 ineidel belirtilmekte,D.P,hükümetinin memleketi müstebitler elinden pazu kuvvetiyle almış kahraraanlar gibi jestler takınarak giriştiği yıkıcı hareketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Bir delinin marifet:rB astara fi ı incide 1 tarafından yakalanarak ptjlise tesliaı edilmiştir.YapLiğırmz tahkikata göre bu memur bundan bir senenevvel ticani tarikajtı mensuplaiayU âyinlere iştirakten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Teke?Genel Müdürü TBastarah 1 incide!îînR müsteniden ve sayın Baka in m izin Ankarada Zafer gazetesinde intişar eden beyanlarında izah buyurdukları mucip sebep |erle karar altına almış ve bu katar Hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Letter'in Adalete girmesi katilesti Millî takım Avrupaya giderken,noterlik vasıtasiyle ku lüplerine iktifalarını gönder dikleri söylenen Left er ile M.Aliden;Lefterin.kat î surette Adalete gececi tebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • "Rusları ya dünya hâkimiyeti ihtirasından vazgeçir tebilecek veya kâinattan silecek durumda olmalıyız,Paris,22 AP)Geçen pazar yapılan genel seçimlerde kurduğu siyasî grup en fazla sayıda mebus çıkarmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Pefro;ihtilâfıfBastaraîı t incide* lerindo İıan Şehinsahınm ve.Başbakan Dr.Musaddık'm resimlerini teşhir etmektedirler.Her tarafta trari bayValclarj dalgalanmaktadır.Petrolün devletleştirilmesini dest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Bir İsviçreli gezeteci şehrimizde İsviçreli bir gazeteci olan Paul Boshe dün uçakla Fransadan şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Paul Boshe ezcümle» şunları söylemiştir:Avrupada b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1951
  • Rektör seci mi Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne,Ziraat Fakültesi dekanı Ekrem İzmen seçildi Ankara,22 A.A.Ankara Üniversitesi Rektör seçimi,bugün Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Abdülhak Hâmit ders ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1951
  • Futbol mevsimi yarın nihayete eriyor!AA^VWVWWWW» Duııd bugün ılaşıyorl W ilk iki maçını,Dundee'ye karşı,5-3 ve 6-0 lık neticelerle kaybeden G.Saray bugünkü maça Millî Takım elemanlarını da alarak çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Dundee yarın Adale* ile oynuyor Bugün İnönü stadında Ga latasarayla karşılaşacak olan İskoç Dundee takımı,şehrimizdeki son karşılaşmasını,yarın AdaJet ile yapılacaktır.Bu sene kadrosuna birçok birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Joe Louis,şampiyonluğu geri alabilecek mi?Eylül ayında yapılacak olan Louis Ezzar d Charles maçının neticesi şimdiden merakla bekleniyor Ezzaıd Charles'e yenilerek dün ya ağır sıket şampiyonluğunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Adaletli Bülent Italyaya gitti t Şükrü ve G.Saraylı Bülent'den sonra Adaletli Bülent Esel de hafta içinde uçakla Italyaya gitmiş bulunmaktadır,öğrendiğimize göre Şükrü vasıtasiyle muhabere eden Bülent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • IşKİV'^jrtiiJlHfİiHaİBh'verilöff.As ileli;K ıloldf i I onları Kapalı zarfla 38 kalem GANZ dizellerine ait yedek parça satm alınacaktır,ihalesi 12 Temmuz 1951 günü saat 11 de Ankara M,S,B,2 No,lı Sa,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 t 3 9 1 3 İLAM FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilanların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • YENÎ SES OrEHETİ L l A H ROBUSUN Operet 3 perde Yazan:V.örfî Bengi} Matine;1530 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Neşriyat ANKARA TARİHÎ Birinci kı.ım)Emekli üniversite profesörü ve Niğde eski milletvekilli Avram Galanti tarafından tarih öncesinden,Ankaranın Türklerin eli ne geçtiği zamana kadar yaşamış kısmı,bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Hftc Rama 18 1370 HAZİRAN 1 9 3 Cumartesi Ru.10 Haz.1367 VAKİT VASATİ UAlfl Güneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5,27 13.13 17,16 20.44 22,48 3,09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • vm Sterlin 7.85.50 7,84.80 100 dolar 280,50 280.30 100 Fransız Fr 0,80.00 0.80.00 100 Liret 0.44.128 0.44,128 100 Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5,60 100 Drahmi 0.01,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Sinopta soğuk Hava deposu inşa ettirilecek Toprak Mahsulleri Of isi Genel Müdürlüğünden 1 Sinopta soğuk hava deposu inşa ettirilmesi işi kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konmuştur,2 işin muhammen keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • Zonguldak II J.K.dan Zonguldak Devrek yolu üzerinde 5500 lira 'keşif bedeli J.Karakol binasının ikinci kısım yapımı 12/6/951 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmuştur.Eksiltme 10 temmuz 951 salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan:950 2571 Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen 12 tane galvaniz varil,Müller marka 5Q0 kiloluk baskül,4 teneke gaz,terazi,demir varil,vesaire yemiş civannfra y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • lo.ooo adet ray lakesi 2.ooo adet gabari çubuğu mübaya edilecektir i.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen bedeli 14,400 lira olan yukarda yazılı malzeme 3/7/951 salı günü saat 10 da pazarlığa vazedilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 23.06.1951
  • istanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Balatta Kasım Günani mahallesinde Tanburacı sokağında eski ve yeni 26 kapı,2350 ada,5 parsel sayılı kârgir evin enkazı,muhammen kıymeti;600)lira,pey parası:45)lira.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor