Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Halk tipi ucuz evler Belediye tarafından,şehrimizde inşası kararlaştırılan,halk tipi ucuz evlerin üçüncü grupunun temel atma töreni,dün Gureba bastahanesi arkasındaki sahada yapılmıştır Resimde Vali b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Azzam Paşa şehrimizde Arap Birliği Genel Sekreteri şehrimizde de bir basın toplantısı yapacak Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa dün sabah,ekspres le Ankaradan şehrimize gelmiştir.Genel Sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz?Yağmur ve neticeleri Son günlerde İstanbul ve Ankarada sağanak halinde yağmurlar yağdı.Bu mevsimde birçok yerlerde görülen bir hâdise.Bazı memleketlerde böyle sağanaklar senede bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • ş Bayar'ın hediyesi Cumhurbaşkanı Bergamalılara bir Atatürk büstü hediye etti İzmir,18 T.H.A.Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar tarafından Bergama ilçesine bir Atatürk büstü hediye edilmiştir.Şehrimize geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Komünistlerin Fransadaki hizmeti imlerinde merkez Alınan neticelere göre merkez partileri 358/De Gaulle'cüler 107,Komünistler 96 mebusluk kazandılar ı Fransada bundan evvelki seçimlerde seçmenler ov l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • SafkuUıbğa mâni olmak için alman tedbirler,hatır ve gönüle bakılmadan,ihmal ve müsamahaya yer verilmeden tatbik edilirlcrse te siri çok geniş olabilir D S Valisi klakson yasağının muvaffakiyetle başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • iltereye karşı iren tepkiler İngiltere hariciye sözcüsü nün acayip beyanatı Türk matbuatında ve halk efkârında tepkîler yarattı Ankara,18 T.H.A.İngi-1 üz Hariciye Bakanlığı sözcüsü Schuckburg'un beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Devlet Bakanlığına tâyin edilen F.L Karaosmanoğlu DEVLET bakanlığı Açık bulundn Devlet Bakanlığına Fevzi Lûtfi Karoosmânoğlu tayin edildi Ankara 18 MİLLİYET)Bir nüiddettenberi açık bulunan Devlet Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Askerî ceza evinde fecî bir cinayet Haraç alma yüzünden çıkan kavga sonunda bir er öldü,diğeri ağır surette yaralandı Dün,öğle üzeri Haıbiyedeki Merkez Komutanlığı hapishanesinde kanlı bir hâdise olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Büyük işçi hastahanesi Istaııbulda inşa edilecek hastahanc Orta Doğunun en büyük sıhhat merkezi olacak Ankara,18 T.H.A.İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü,merkezi Cenevrede bu lunan Beynelmilel İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Güney Avrupa Müttefik kuvvetleri Başkomutanlığına tayin edilen Amiral Carney.Istanbulu ziyaretinde Yeşilköy hava alanında Amiral Carney,Güney Avrupa başkomutanlığına tâyin edildi Doğu Atlantik ve Akde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • Şehrin asayişi için alınan yeni tedbirler Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün bir basın toplantısı yaparak alınan tedbirleri izah etti Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün saat 17 de bir basın toplantısı yapmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1951
  • İranda petrol ihtilâfı henüz halledileni edi İngiliz Elçisiylc görüşen Mu şaddık,İran'ın,petrolün devletleştirilmesi işinin tatbikatında ısrar edeceğini bildirdi Tahran,18 A.A.lngılterenin Tahran büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • KONGRE it C.H.P,senelik il kongresi 22 haziran cuma günü Eminönü ka za merkezi salonunda yapılacaktır.Kongreye 180 delege iştirak edecektir KURS* ir Fatih Halkevinde.İngilizce,Almanca,fotoğraf ve Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Coğrafya öğretmenleri için gezici kurs Temmuz aymın son ve ağustos ayının ilk haftalarında coğrafya öğretmenleri için gezici bir kurs yapılması kararlaştırılmıştır.Kursa ortaokul ve lise öğretmenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Zimmetine para geçiren bir tahsildar tevkif edildi İhsan Afşaroğlu adında bir bekçi tahsildarı zimmetine 1500 Jira para geçirmek suçiyle adliyeye verilmişti.Sanığın duruşmasına dün 1 inci Ağır Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Taşradan gelecek olan öğretmen ve öğrenciler Millî Eğitim Müdürlüğü bu tatil sezonunda memleketimizi ziyaret edecek olan yabancı memleketler öğrencileriyle taşradan istirahat için gelecek öğretmenlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Ku luimak icin denize atlavan bir hırsız boğuldu Üsküdarda bir kaç ev soyan Mehmet Üşenmez adında bir hırsız dün vaparla İstanbuldan üsküd&ra sevkedilirken Kızkulesi açıklarında kendisini denize atmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Kadınlara sarkıntılık eden dört kişi yakalandı Kadınlara sarkıntılık öden Abdurrahman.Mustafa Omor ve îsmail adııtsta;idfU^™A$ yet memurları tarafından yakakînmış ve adliyeye verilmiştir.Ayrıca fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • HÂLKS f Aciodo başabeş koyyniar Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Kınalıadada senelerdenberi bir baş belâsı halini cimış olan koyun ve keçi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • îki motor carmstı Bahribaba motörü ile Kardeş ler motörü dün Sütlüce önünde çarpışmışlardır.İnsanca zayiat yoktur.Tahkikata başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Dür yakalanan yankesiciler Dün,Aksaray,Fatih Beyazıt ve Sultanahmet civarında Emniyet ikinci şube üçüncü kısım sivil ekipleri tarafından yapılan arama ve taramada fırınlar önürıde kalabalık halk arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Ucuz mesken temini Dün Şehremini civarında inşa edilecek olan 67 evin temeli töreale atrİdi Belediyenin programlaştırdığı ve sür'atle tatbikine geçtiği hilka ucuz mesken temini çalışmalarının üçüncü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • i?ir veremli yattığı hastahano de intihar etti Haydarpaşa Hastihanesinde yatan Mustafa Nevzat admda bir verem hastası çektiği ıstıraba tahammül edemiyerek fazla uyku ilâcı içmek suretiyle intihar etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Bir kadın kocasını basından süraııi ile yaraladı Eyüpte oturan İrfan Ezik adjnda bir "kadın evine if «ardan sonra gelen kocası Ramazan Ezik'le kavga etmiştir.Bir ara fazla asabıîeşen kadın elino geçir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Opera binası inşaatı Yarım kalan ope-ra binası inşaatının ikmali için yapılan teşebbüsler müspet netice vermiş tir.Bugüne kadar 2,5 milyon lira arfedilen inşaatı tamamlamak üzer'-bir İtalyan şirketi m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Pamuklu mensucat i iatları Ramazanın yarılanmış olması ve bayramın yaKİaşması dolayısiyle her türlü giyim eşyasında ve gıdn maddelerinde hareket başiamış bulunmaktadır.Bir müddet evvel çeşitli manifat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Fviaııda bir gazeteciler konîrrcs:toplanacak Temmuzun 16 sı ile 20 si ara-•ında Fıansada Evianda bir gazeteciler kongresi toplanarak ba nu hürriyeti,hakikat,adalet ve %an«j hizmetindeki çeşitli veçhe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • 'ki kişinin öiümiyle biten kaza îstanbulun tanınmış i;j adam-nndan yüksek mühendis Fa-'¦uk Atam ve müteahhit Muhtar Erbatlı.Sakarya nehri üzerinde yopılr.cak olan baraj inşaatını görnr ğfe giderlerken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • ISTA8BÜL 12,57 Atılış ve programlar 13.00 Haberler—13.15 Öğle kon seri Pl)13.45 Şarkılar 14.20 Konuşma 14,30 Divan ve mayalar Pl)14,45 Programlar ve Sylvian David orkestrasından dans müziği Pl)15.CO K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Sinirlisiniz' dedi,Borcum var,dedim.Yatri anntmin borcu.Bunun için çalışma'iyim.Burada bilhassa kadKs şiukiali»r.n çok para ka ör-dıkiaı m yakından biliyo,rum.B r.de aynı yoldan htıya* tjnu kuZuHip,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Kızıl Rusyanın nüfusu Sovyet Rusyada n r insan yaşıy Yapılan en kötümser hesapla'a nazaran,Rusyanın harp zayiatı 20 milyon inscndır.12 milyon insanda kamplara sürülmüştür Geçenlerde Moskova Radyosu.En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Macarisianla ticaretimiz eelisivor Memleketimizle Macaristan arasında ticarî temasların geliş tiği görülmektedir.Nisan ayı içinde limanımızdan yapılan 20,5 milyon liralık ihracatın kıymet ve yekûn iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Â n k a r a vapuru geldi Amerikalı bir gazeteci ile bir beynelmilel turizm mütehassısı da aynı vapurla geldiler Ankara vapuru dün saat 14 de Batı Akdeniz seferinden 438 ton'yük ve 264 yolcu ve 13 otom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • t Davca mevkiinde bulunan karısını yabancı jır erkekle gören Resim,bîr su şişesini karısına fırlattı Bir müddot evvel Karagümrük te bir cinayet işlenmiş ve Rasim Akbulut adında bir gene arası açık bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Belediye Hesap fsleri eski müdür muavini tekrar aynı vazifeyi istemiş Hatırlarda olduğu üzere,eski C,H.P.Beşiktaş İlçesi Başkanı Yağar Tümbek,Belediye hesap işleri müdür muavinliği vazifesinde görülen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Kısa Şehir ¦rfr Millî Eğitim Müdür,muavin ve müfettişleri öğretmenler gibi resmî vasıtalarda tenzilâtlı târL felerden.faydalanabilmeleri için Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bir teşebbüs yaomışlardı.Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Bir kısım' gecekondular yıktırılıyor Kazlıçeşme,Veliefendi ve Zeytinburnunda,sayıları 12 bini bulan gecekonduların yıktınlacağı hakkında gazetelerde intişar eden haberler,haklı olarak gecekondu sakinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Ilâhîar hkîa kanmadılar mı?Batı Almanya dsvieti istetistik idareai taralından neşredilen malûmata nazaran İkinci Dünya 99arte&âe cephelerde 3,000,000 Alman askeri telef olmuştur.Hava akınları neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Do&an sileni İtalyanlara satıldı Denizyoları idaresi hurda ola rak satiimasma evvelce karar verilmiş olan gemilerden Do ğan şiiepini İtalyanlara satmıştır.Şi'op dün bir römorkör tarafından çekilerek l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • İsçiler için vantlscak hastane Üstanbulda işçiler için yapılacak olan 500 yataklı hastahanelön yerinj tespit'etmek üzere işçi sigortaları mütehassısı Dr.Springer,Sigorta'-it Müdürü Nediın Güven Vali v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1951
  • Yaman bir yankesici sue üstü yakalandı Beynelmilel yankesicilerden Şükrü Elver,Bakırköyde otuvan İbrahim isminde bir tüccarın White otobüsünde 3160 lirasını çarpmış ve ilk durakta inmek istemiştir.O e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Bir Japon gazetecisi sehvimize geldi Tanınmış Japon gazetecilerin den Saburo dün şehrimize gelmiştir.Kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:TüYkiyede tetkiklerde;bu ^ap_Qnxada büyük b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Sterlin 7.86.50 7,84.80 100 dolar 280 30 280,30 100 Fransız Fr 0.80.00 0.80,00 100 üret 0.44.128 0.44.128 100.isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68 40 73.68 40 100 Belçika Fr.5,60 5.60 100 Drahmi 0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Büyük işçi hostahanesi Oiastarafı l Lncidel essese için ayrı birer rapor hazırlayıp bunları genel iiiüdürJ lüğe vermektedirler.Halen İsJ tanbu]da bulunan Dr,Speringer ise sırasiyle Ankara,İstanbul,İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Korede kızıl taarruzu bekleniyor Komünistlerin geniş ölçüde hava harekâtına geçmesi buna bir delil olarak gösteriliyor Tokyo,18 AP.Dün "ve bu güıv Kuzey Kore-semalarında' ce-reyan eden iki büyük hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Mithat Paşanın kemikleri yola çıkarıldı Ankara,18 A.A.Merhum ¦Mithat Paşanın bakiyei izamını muhtevi bulunan sanduka 24 haziran pazar "günü Denizyollaı rmın vapuru ale İstanbula geti-irilecek veımeras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Amerikanı 'öğrencileri Türkâyede okuyacak Vaşicgton,18 USİS)Bu,gürv bîldirüdîğine görev «gelecek sene zarfındâTürkiyede yüksek tahsil görmeleri ve.araştırma* larda bulunmaları mâksadiyle 4 Amerikalı ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • ^AskerîrGezafEvfirde fesi bîr cinayet FBastarah 1 incide!rahat durmamış ve mevkuflardan haraç almağa kalkmıştır.Dün yine,Cezmi ismindeki bbir erden ıhaasaç aaimak.istemiş,fakat Cezmi;Arttfc paşam yok!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Harici tasa haberler FRA N$ADA 57 memleketin delegeleTi*;bugüruRariste açılacak olan Unesco'nun yıllık'konferansına iştirak-edecekleridir.Konfej ansı Birleşmiş Milletler Genel| "Sekreteri iTrygve Lie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • liîgiltereye k;rJBastarah 1 incide!I kampanya Ankara siyasî çev-t relerinde büyük bir alâka vej sempati ile takip edilmektedir;Ankaranın bir çok siyasî şah siyetleri bu hâdise ışığında,his siyata kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Yahudi mabedi silâh deposu imiş Bağdat,18 AP)İrak pulisi bugün bir Yahudi mabedin,de gizli bir silâh ve patlayıc maddeler deposu meydana çı karmjştır.İnanılır kaynaklar-depoda bi tün Bağdat şehrini uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Çankayşek'in beyanatı Eormoza,18 AP)Cunüitti?başkam Çankayşek bugün gazetecilerle yapt iğ i birkonuşışaûdar Miliiyetçi'JÇin'indbirjJapomsuHJ andfeşmasma iştirak «rhakkı» üJ îzerindetısrarla durmuş ve:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Piyasada buhran FJatlaıın yükselmesini bekleyerek bazı firmaların spekülâsyona tevessül etmeleri üzarine takibata geçildi Ankara 18 T.H.A.Liberasyon listesine dahil edilmesi ötedenberi ileri sürü len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Amerıkada 60 bin denizci grev halinde Nevyork 18, AP.Millî Denizciler Birliğinin bir söz cüsü işçilerle işverenler ara sındaki ihtilâfın halline ka-dar.Birleşik Amerika liman larından hiç bir yolcu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Bir eğitini mütehassısı şehrimizde Vaşingtondaki Amerikan eğitim komisyonu âzası,Uzak* ve.Yakın.Şark.eğitimi mütehassıs^ Ahul H.K.Sassani,Türkiyede-ki okulların program veçalışraa tarzlarını tetkik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • randa petrol ihtilafı ri?as taraf ı 1 incide!Moskova.18 AP.Sovyet gazeteleri bugün 'Amerikanın Tahran büyük elçisi ı.Dr.t Henry Grady'nin İngiliz tran petrol ihtilâfında sarfettiği arabulnxa gayretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Churchill,»Kara Milisi» kurulmasın] istiyor Londra.18 A.A.Churchill bugün en yakın bir zamanda ingiltere müdafaa teşkilâtı çerçeJ vesi dahilinde bir «kara milisi»-İhdas etmek zarureti üzerinde durmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Türkiye ispanya ticarî görüşmeleri sona erdi 20 senedenberi ilk defa ojlarak iki memleket arasında bir anlaşmaya varıldı Madrid 18 A.A.Ge çen martın 31 inci gününden beri Madrid^de devam eden Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • ^Şehrin asayişiîçir.alınan tedbîrler rBastarafı 1 incide?hallerine göç edenlerin boş ve •kimsesiz kalan evlerini soymak için fırsal bulmuş olurlar.Bu arada suç.işlemeye müstâit pek çok kimse de Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Bayar'ın hediyesi TBastarafı 1 incide!fcazıt gazetelerde Turgutluda Atatürk'ün heykeli parça-landı başlığı saltında yayınlanan yazı hakkında Manisa "Vâlilijğince yapılan incele-me neticesinde Turgutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • îşlerin sürüncemede kalmaması için tedbirler almıyor Ankara.18 T.H.A.İçişleri Bakanlığı Bakanlığa ge len asayiş ve emniyet ratvorlafından arazi yüzünden ya-ralama vak'alarının dikkati çeker mahiyette
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Dünkü Meclis Dünkü oturumda körlerle,dilsiz ve sağırların terbi-yesine ait bazı hususlar görüşüldü Ankara 18 Milliyet)Büyük Millet Meclisi Bag kanvekillerindei)Sıtkı Yır calı'mn başkanlığında toplan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Sıra sarkıntılıkla mücadeleye geldi Başmakaleden devam)hudut harici edilmesine kâfidir.Bayanın kim olduğu bile sorulmaz,hattâ doğru söyleyip s-jylemediği de tahkik edilmez Karakola kadar giderek ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Fransa seçimlerinde merkez ı'Bastarafj 1 incide!Muhtelif 4.Merkez Partiler 358 mebusluğu aralarında şu şekilde paylaş,mışlardır:Sosyalistler 96,Radikal Sosyalistler 85,Halkçı Cumhuriyetçiler MRP)77,Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1951
  • Gaziantep D.P,kongresi sona erdi Gaziantep 18 A.A.îki gündür devam meden Demok rat Parti îl Kongresi bugün sona ermiştir.Kongrenin de vamı müddetince son bir yıl zarfında memleketin eko nomik ve ziraî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Adalar Sulh Hukuk Yargıçlığından:951/76 Heybeliada Hüseyin Rahmi sokak 51 No,da oturmakta iken ikametgâhı belirsiz kalan Salâhattin Uğurlu'ya Hazine tarafından aleyhinize açılan ecrimisil dâvasında na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Yeni Neşriyat FARSÇA TÜRKÇE LÜGAT Ferfoengi Ziya)X.Fas.Yeni harflerle basılan ilk Farsça Türkçe lügattir.İstanbul Üniversitesiyle Galatasaray lisesinde ve daha birçok okullarda yıllarca Farsça öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Hie.|9 j Ru.16 HAZİRAN 4 Roma 19 3 1 Haz.1370 Sah 1367 VAJÖT VABATf EAAJVf Güneş 5.26 8,45 Öğle 13.14 4.33 İkindi 17.15 8,33 Aksan» 20 42 12,00 Yatsı 22.45 2.03 İmsak 3.09 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Spor aleminde siyah-beyaz ırk mücadelesi!Zenci atletlerin spor sahasındaki üstünlükleri Sporun hemen hemen her kolunda büyük kabiliyetler yetiştirmiş olan zenci 'Negro,ırkının,spor sahasındaki başarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • ÇİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR.TUVALET SABUNUNU KUUANİNl] 100 de 100 Saftır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Yerköy silosu mihaniki tesisatının tevsii için teklif alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Yerköy silosu mihaniki tesisatının tevsii için teklif alınacaktır.Teklifler,kapalı olarak 6/8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Eminönü Tapu Sicil Muhafızlığından Mercanağa mahallesi Jzünçarşı caddesinde eski 373 yeni 44 kapı ve 339 adanın 210 parsel No,lı kârgir dükkânın 50/120 hissesi tapu kütüğünün 524 üncü sayfasında maliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • YENÎ SES OPERETİ 1 i i.H KORUSUN Operet 3 perde Yazan;V.örfî Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 26 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FÎATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme,ilâç kapalı zarfla arttırmaları 23/6/951 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M,S,B,1 No.lı Sa.Al,Ko,da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4