Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Çalışma Bakanının beyanatı Nuri Özsan kongrede bahis mevzun edilen işçi dâvalarını izah etti Çalışma Bakanı N.Özsan Dün Demokrat Parti İl kongre sinde süz alan Çalışma Bakanı Nuri özsan ezcümle şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!i ve akilliler Şehrin en narul semtlerinden birinde.Vali konağı caddesind şahit olduk.Zavallı Lh ekil hastası geç yordu,K.ıafa S3ld:rcn.su nu bunu rahatsı:eden,şirret,küfürbaz takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • TÜRKİYENİN EMNİYETİ MESELESİ ııBugün Sovyet Rusya'yı talaik etmemek için Türkiyenin Atlantik Paktına alınmasına ihtiraz* kayıt koymağa kalkan aynı İngilterenin,yarın daha vabîm bir variyette,bu sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Fuat Köprüjünün dünkü konuşması Haricî siyaset Dış işleri Bakanı dün muhalefetin yersiz tenkitlerine cevap verdi Dışişleri Bakanı Fnal Jü'^vüH'!Djşiijleıi Bakanı Fuat Köprülü dün D.P.il kongresinde sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • C.Bayar Erbaaya gidecek Ankara 12 T.II.A.Cum hurbaşkanı Celâl Bayar sou se1 felâketi dolayısiyİe Erbaayi ziyaret edecektir.Devlet Balkanına bu seyahatinde Dişi^i'i Tarım ve Bayındırlık Bakanlariyle To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Dün som:eren kongrede Mend eres delegelerle bir arada İSTANBUL D.P.İL KONGRESİ DUN GECE MESAİSİNİ BİTİRDİ Yeni seçilen il İdare Kurulu dün ilk toplantısın:yaparak istanbul Milletvekili Mükerrem Saro/'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Musaddık'ın Truman'a teminatı tran Başbakanı,Truman'a yazdığı cevabında milletlerarası ahengin tehlikeye düşmiyeceğini temin etti Tahran,12 AP)İran dün,Anglo Iranian şirketinin muazzam idare binasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • A.Menderesin dünkü mühim konuşması Günaltaym dış politikaya dair tenkidlerini cevaplandıran Başbakan,Adana hâdiselerini izah ederek,muhalefetin istanbul kongresine bağladığı ümitlerin suya düştüğünü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Atlantik Paktına alınmamız için Cevat Açıkalın dün Marrison ı oruştu &£uf*M*+Atlantik Paktı muavinler Konseyi Pakta girmemiz hakkındaki talebi inceliyor Londra,12 AP)Türkiye,nin Londra Büyük Elçisi Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Azznm Pasa Kahire I ü yük Ekimizle bir arada Azzam Paşa bu sabah şehrimizde olacak Arap Birliği Genel Sekreteri Izmirden ayrılırken gazeteci ere bir beyanat verdi izmir,12 Milliyet)Dünden ben.İzmir'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Komünistlerin esas müdafaası çöktü Müttefikler,"Demir Müselles,bölgesinde ilerliyor kızı lar muhasaradan kurtulmak için şimale kaçıyorlar Vaşington 12 Ap.Birle şik Amerika Savunma Bakan;General Marsha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1951
  • Korede müttefik yaralılarını i hiimamla tedavi eden savaşan milletlere mensup hastabakıcılar.Soldan üçüncü T ürk herhşiresidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • it Dünya sağlık teşkilâtı tarafından istanbul verem savaş ve tekâmül merkezinde tertip ettiği Beynelmilel Verem tekâmül kursunun kapanış toplantısı yarın yapılacaktır.KONGRE it Genel Emekli Subaylar D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Kocasına kızıp evini ateşe vermiş Arnavutköyünde Lehmanlı so kağında oturan Selma Çitli dün kocasının kendisini dövmesine sinirlenerek,hazırladığı gazlı bezlerle oturdukları evi ateşe vermiştir.Komşul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • İki palamar ve kılavuz motoru geliyor Denizyolları idaresinin Almanyada yaptırdığı 2 palamar ve kılavuz motorunun inşası bit mistir.Motörler 3 gün sonra limanımıza gelerek hizmete girecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • İki kişide eroin bulundu Emniyet kaçakçılık şubesi me murlari dün Tahtakalede yaptık lan konlrollarda şüpheli bir şekilde dolaşan Erdal Dinç ve En verin üzerinde yaptıkları ara-nada eroin meydana çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ¦jf Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Enternational Wrold Bank Umum Müdürü General Reymond bugün saat 6,30 da Pan American uçağiyle Beyrut yoliyle Adisababaya tetkik gezisine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Hazin bir ö.'lüm Avukat Ömer Cemil Tansı,göz mütehassısı Dr.Muammer Tansı'nm sevgili babaları,İffet Tansı'nm kainbabası ve Naciye Sorpil Tansı'nm büyükbabası muharrir Yılmaz Çetiner'in eniştesi P.T.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Çalışma bir işçi dâv Hasta işçi,müdürün karşısında oturunca delidir diye Bakırköyde müşahedeye tâbi tutulmuş Bölge Çalışma Müdürlüğünde garip bir hâdise cereyan etmiştir.Bundan bir müddet evvel Şaban
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Hindistan Millî Eğitim Bakam geliyor Hindistan Millî'Eğitim Bakanı Abdülkalâm Azad bugünlerde memleketimize gelecektir.Hindist&rı Millî Eğitim Bakanı,büyük şehirlerimizde tetkikler de bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • l'iir Mısır senato âzası şehrimizde Mısır senato azalarından Mah mud Abdülfettah dün gece şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Buz revüsü bu sabah geliyor Dün gelmesi icabeden buz üzerinde kayda revüsü,uçağın gecikmesinden,bu sabah şehrimize geleceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Bîr çocuk denize düşüp boğuldu Kandillide bir arsadaki mahzende oturan Salim adındaki adamın bir buçuk yaşındaki oğlu Kâmil Çelik akıntıburnunda oynarken,denize düşmüş ve bo gülmüştür.Savcılık tahkika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • 40 işçiye yol verildi Jölge Çalışma Müdürlüğü lâdiseyi önemle inceliyor Ortaköyde Kostan'.in Sedcnko tütün deposu dün 35 işçisini kanunî yoldan hareket etmeden ve tazminat vermeden toplu olarak çıkarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Tramvaya athyanlar yakalanıyor Tramvaylara asılanlarla mücadele devam etmektedir.Seyrüsefer memurlarının sıkı kontrolleri neticesinde dün,tramva ym basamak ve arka taraflariyle tekerleğe yakın yerlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Bir hırsız çetesi yakalandı Sabıkalılardan Mustafa Meral,t.Hakkı Tek,Cemil Akbaz,Necmi Kibar adlı hırsızların çe te km mak suretiyle muhtelif ta rihlerde Galata Arapcami Yemeniciler caddesinde Ali Taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • İşçi aranıyor İş ve İşçi Bulma Müdürlüğünden bildirilmektedir:8 seyyar vargelci kadın,12 bobmci kadın,2 çorap makine burUiicusu kadın 1 koton makine tarakçısı kadın,23 ev hizmeti için kadın iş aramakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Radyo sa lon orkestrası konseri 13,45 Şarkılar.14,20 Dans müziği Pl)14 45 Programlar ve Münir Nurettin Selçuk'tan türküler Pl)15.00 Kapanış 17 57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Ticaret Odası meclisi yann toplamyor Ticaret ve Sanayi Odası meclisi yarın saat 15 te toplanacak,tır.Mecliste kazanç vergisi nispetleri ve odaya müteallik meseleler görüşülecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Zonguldak limanı 1953 de ikmal ediliyor Marshall plânı haberler servisinden bildirilmektedir.Türkijrede tatbik edilmek tize hazırlanmış ve tatbikine girişilmiş projelerin umumiyetle büyük kısmı Ereğli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • î;HALKIN Dovulsuz Ramozcsn Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Bugün mübarek Ramazan ayı içinde bulunuyoruz.Asırlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Şehir Meclisi toplantısı Şehir tiyatrosu talimatnamesi dün de görüşülmedi Şehir Meclisi dün de,başkan vekili Ferzan Aras'ın başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir.Celse açıldığı zaman,muhtelif tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Cezaevinde adam öldürenlerin duruşması Sultanahmet Cezaevinde Salim adında bir hükümlüyü öldürmekten sanık Nurettin O may ve Ahmet Yılmaz'ın muha kemelerine dün de Birinci Ağır Cezada devam edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Bir adam komünistlikten sanık ularak Savcılığa verildi Misel Fakis isminde bir adamın komünistlik propagandası vaptığı iddia edilerek 1 inci Agır Cezada duruşmasına başlan mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Bir kadın kendisinin randevu evinde çalıştığını ihbar etti Dün Savcılığa Nurhayat adın rla genç bir kadın müracaat etmiş ve kendisinin 3 senedir sabıkalı randevuculardan Melâhat'in evinde sermaye oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Toptan eşya fiatlan düşüyor Bize verilen nisan ayına ait fiat endekslerine göre toptan eş ya fiatlarında hissedilir bir düşüklük vardır.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı konjonktür dairesince yayınlanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Çevrilecek filmin hazırlığı Dün sabah,Atlas sinemasında,şehrimizde bulunan Amerikalı filmciler tarafından,İstanbul ve Ankarada bazı sahneleri filme alınacak «Five Fingers» fil mi için artist seçimi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Sanayi sayımı bu hafta sona eriyor Şehrimizde yapılmakta olan sanayii sayımı hafta sonunda bitmiş oiacaktır.Fişler ilçe ilçe ayrılarak tasnif için Ankataya gönderilecektir.Fişlerin tasnifi Ankarada Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Şark ve Garp Danimarka Kralı sokaklarda yalnız başına dolaşıyor,bir şehirli gibi tramvaya biniyor,eski Hollanda Kraliçesi Vilhelmina da oldukça şişman olmasına ve yaşına rağmen,saraydan Başvekâlet dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Annemin odasına süzüldüm.An nem uyuyordu.Solgun yüzü,hafif çatılmış kaşlariyle dalgın,faka;buhranlı bir uykudaydı.Dnun başucundaki ilâç kutularını araştırdım ve uyku,sükû net verecek ilâcından bir bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Siyasî bahisler Petrol ihtilâfı Adalet Divanınd Eski işletme imtiyazında kumpanyanın durumu tek taraflı hareketle bozulamaz.İhtilâf olursa mesele Lahey mahkemesinde halledilir denilmektedir W«/WV^ Ang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1951
  • Gümrüklerde tarifelerin tevhidi Milletlerarası İktisadî İşbirliği konferansı Brüksel anlaşması gereğince Gümrük tarife pozisyonlarında yapılacak tadilât hakkında Ticaret ve Eekonomi Bakanlığı sanayi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Amerikada yapılan hidrojen bombası tecrübeleri yakında ilân edilecek Vashington 12 A.A.Eni Wetoktaki son atom tecrübeleri hakkında atom enerjisi komisyonunun yapacağı basin konfe ransmdan evvel hidroj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • İstanbul D.P.il Kongresi mesâisini bilirdi TBastarafı I meidsl yuluyordu.Saat 10 dan itibaren.Menderes'i dinlemek üzere gelenlerle salon âdeta doldu taştı.Saat 11 de Başbakan ve arkadaşları kongre sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Azzam Paşa f Basf.arafı 1 incitîel puriyle Istanbula müteveccihen limanımızdan ayrılmıştır.Bugün saat 12.de Vali Osman Sabı-i Adai ile Belediye Başkanı lauf Onursal,Azzam Paşaya Trabzon vapurunda husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Korede kızılların müdafaası çözüldü fBasiaraü 1 incide"!Milletler kuvvetleri bugün bir taraftan komünistlerin sükût eden «Demir Müselles» müdafaa bölgelerinde ilerlerken ki Zıllar muhasaradan kurtulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Mikey Roney üçüncü karısın;da bırakıyor Los Angelos,12 AP)Tanınmış sinema artisti Mickey Rooney'in üçüncü karısı Martha Vickers,dün boşanma dâvası açmıştır.Aralarındaki malî anlaşmaya göre,Rooney muay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Bir hava harp okulu kuruluyor Ankara,12 T.H.A.Eskişehirde 1951 952 ders yılından itibaren tedrisatta Dulun mak üzere bir Hava Harp Okuiu)açılmasına karar verilmiş ve bunun için gerekli hız-r lıklara b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Batılı askerî şeflerin toplantısı Paris 12 A.A.Birleşik Amerika,İngiltere,Fransa,ve Kanada hava orduları Genel Kurmay Başkanlarının geçen perşembeden beri Pariste yap tıklan görüşmeler sona ermiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Kral Faruk resimlerini imha ettiriyor Taormina Sicilya)12 AP.Kral Faruk,İtalyan ve Mısır polisine müracaatla dün gece yarısı Taormina'dan avrılmakta olan elli kişilik maiyeti ve kendilerinin çekilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • zler Süveyş'i Mısır notasına verilen İngiliz cevabında kanalın şimdiki halde terimdi I em iveceği bildirildi sinin tamamen ayrı bir mesele olmadığını ve umumî savunma Kahire,12 A.A)Mısır hükümeti oi'g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • ürkiyenin emniyeti meselesi Başmakaleden devam)Mısırdan Hindistana kadar uzanan teşbih parçalanmış,taneler dağılmaştır.Zayıf İran devleti bile hayatî petrol bahsinde bir kabine ve Meclis karariyle tng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Tarım Bakanı Adanada Antakya,12 T.H.A.Bir müddiîttenberi şehrimizde bulunan Tarım Bakanı Nedim Ökmen bugün öğleden sonra Adanaya müteveccihen şehrimizden hareket etmiştir.Bakan Adanada 1jir gün kaldık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Atlantik Paktına aümmamız için rBasterafı 1 incide!Geçen 'hafta Londra ve Pariste Amerikan müşterek genel kur may heyetleri başkanı General Omar Bradley ile şimal Atlantik Paktı teşkilâtı kumandanı Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Musaddrkın Trumana teminatı TBastarafı 1 İmidel rağını çekmiştir.Yarıdan fazla hissesi İngiliz hükümetine ait olan bu şirketin kıymeti 300,000,000 İngiliz lirasıdır ve idare binasında ilk defadır ki İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Ça ;şma Bakanının beyanatı fBastarah 1 incidel Hayatlarını alın teriyle kazanan işçilerimizin bugüne kadar ihmale uğrıyan dertlerini bir anda gidermenin mümkün olmadığını takdir edersiniz.Buna rağmen,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Berlin Festivali Festivale iştirak eden Türk delegeleri çok samimî bir tezahüratla karşılandılar Berlin 12 T.H.A.Beynel miiel 1951 Berlin Festivali bu gece muazzam bir kalabalık ve 21 devlet delegesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • Fuat Köprülünün dünkü konuşması S Dışişleri Bakanı dün muhalefetin yersiz tenkicH lerine cevap verdi TBastarafı 1 incide!le şunları söylemiştir:Arkadaşlarım,şimdi dışişlerinden mesul bir arkadaşınız s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1951
  • A.Menderesin dünkü mühim konuşması TBastarab 1 incide!yeti İstanbulu az çok veya çok temsil etmek bakımından bütün açıklığı ile meydana çıkar.Arkadaşlar,kongrenizin dikkatle takip ettiğimiz bütün çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1951
  • YENİ SES Ol'EriETl A L L A H KORUSUN A Operet 3 perde Yazan:V.örfî Bengü Matine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • Hac.13 8 Rama 1370| Çarşamba HAZİRAN 1 9 fl i Ru.31 Mayıs 1367 VAXlT VASATI EZAJf!Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı imsak 5.2?13,13 17,14 20,40 22,43 3.10 8.47 4,33 8,34 12.00 2,02 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FÎATLARl Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • Millî Takımımız ikinci maçını Almanya ile yapıyor ÂliaTlllî Takimı ile karşılaşıyoruz 3-1 lik İsveç mağlûbiyetinden sonra,Alman Millî Takımı karşısında iyi bir oyun çıkarmamız,futbolumuzun propagandas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 225 ton taze fasulye kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur,Ki loşu 45 kuruş olup tutarı 101,250 lira geçici teminatı 6312,5 liradır,Şartnamesi Ko,da gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • TÜRKİYE IfHAR BANKASI Sermayesi 1.500.030 T.L.Kuruluşu:1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 13.06.1951
  • SÜMERBANK Vadeli,vadesiz tasarruf mevduatı 1951 y»iı 100.000 liralık ikramiye plânının 31 Temmuz Keşidesinin ikramiyesi 25-000-liradır 1 adei 10.000.lira 2 1.000.4 500.4 250.ve ayrıca 50velOOliıaîık i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor