Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Biz nasıl görüyoruz!Model teşhiri Garpte büyült terziler yeni modellerini mevsim iptidasında teşhir ederler.Bu merasime davet edilmek,herkesten evvel senenin yeniliklerini görmek her bayana müyesser o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Türk Tugayının Kor edeki yeni zaferi Sekiz gün süren kanlı savaklardan sonra birliğimiz Çoruan Kumwha havalisini kontrolü al+ına aJdı Tokyo,11 AP.Çın komünist askerleri,bugün,üslerinin Birinci Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • General MarshaH'in Koredeki teftişleri Savunma Bakanı,ziyareti hedefinin birliklerin mevcuduna ait tafsilâtı ve bunların değiştirilmesi meselesini yerinde incelemekten ibaret olduğunu söyledi Dün Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Yarın şehrimize gelecek oîan Arap Birliği Genel Sekreteri Azzam Paşa Kahireden ayrılmadan evvel Türk elçiliğinde toplantıda Azzam Paşa,yarın "Trabzon,vapuru ile şehrimize geliyor Izmirde bîr beyanat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Japon barış ar.dlaş masına dair Sovyet notası Itıısl.a-Amcrikadan Japonyaya karşı harbeden devletlerin iştirakiyle bir konferans akdini istiyorlar Moskova,11 A.A.Sovyet Dışişleri Bakan yardımcısı Zorn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Hürriyet kahramanı Midhat Paşa Merhumun kemikleri merasimle yurda naklediliyor im V ^r w V V v v ı* V Ankara,11 A.A.Taif Şehrinde vefat etmiş olan hürriyet kahramanı merhum Mithat Paşanın bakiyei izam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Kaybolan diplomatlar Morrison dün Avam Kamarasında izahat verdi Londra,11 AP)Dışişleri Bakanı Herbert Morrison bugün Avam Kamarasında verdiği bir demeç sırasında,ortadan teaybolan iki İngiliz diplomat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • Iron Başbakanı Musaddik Iranda uzlaşma temayülü Musaddik,Truman'ın mesajına bugün cevap verdi 0000—Tahran,11 A.A.Birleşik Amerikanın Tahran Büyük elçisi Henry Grady bugün Iran Dışişleri Bakanlığına da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • D.P.il kongresinin üçüncü günü Başbakan A.Menderes,bu gün bir konuşma yapacak Yeni SI idare kurulu seçimi dün gece yapıldı.Kongre gece yarısına kadar mesaisine devam etti DUn DP.îl kongresini takip ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • TURKİYENİN EMNİYETİ MESELESİ 1 Demokrat Parti hükümetinin Atlantik Paktına girmek hususundaki ısrarlı müracaatları Ingilterenin Türkiye karşısındaki durumunun meydana çıkmasına sebebiyet vermiştir.Hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1951
  • 1-Grev yaratmaktan sanık işçiler Dün sabah Türk Tütün LimL Böylece arada çıkan ihtilâf suçüstü mahkemesine sorguları ted Şirketinin Beşiktaştaki de-şrrket müdürlüğü tarafından yapılmak üzere sevkedilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Askerî bahisler Atlantik Paktında ingiliz komutanları Mareşal Montgomery,ikinci dünya harbinde her muharebeyi kazanmıştır.Vismareşal Hudleston dünyanın ileri gelen hava mütehassıslarından Jır General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • TOPLANTI if Dünya sağlık teşkilâtı tarafından İstanbul verem savaş ve tekâmül merkezinde tertip ettiği Beynelmilel Verem tekâmül kursunun kapanış toplantısı 14 Haziran perşembe günü yapıla,çaktır KONG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Kaçak kereste getirenler yakalandı Bir müddetten beri şehrimize,Adapazarından ruhsatsız ve damgasız kereste kaçakçılığı ya pıldığı öğrenilmiştir.Dün alınan tertibat neticesin,de Adapazarı plâkalı ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Kadın yüzünden birbirlerini yaraladılar Belgrat köyünden Remzi Güç ile aynı köyden Yaşar Güzel,aralarında evvelce geçen bir kadm meselesi yüzünden kavga etmişlerdir.Neticede Yaşar eline geçirdiği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • 500 otlaİ!otelin hazırlıkları devam ediyor Şehrimizde Radyo Sarayı arkasında yapılacak olan 500 odaiı otel için hazırlıklara devam edilmektedir.Bu oteli yapacak olan Amerikadaki Hilton müessesesinin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Amerikalı artistler Valiyi ziyaret ettiler «Fiwe Finger» adlı casusluk filminin İstanbul ve Ankarada geçen kısımlarını filme almak üzare,evvelki gün şehrimize 20 Century Fox şirketi prodüktörlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri if Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Su Ürünleri Müdürlüğü,Istanbulda bir şube açmağa karar vermiştir.İr Itttlyada açılacak olan Bari fuarına memleketimiz de geniş ölçüde iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • or,Demiryolları tüzüğü çıkısonbaharda bitecek Köprülerin tamirine jçalışıhy yor,vagon fabrikası Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurt bek dûn saat 10 da Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Dairesi Başkanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • 9 %^4rsr r t s s-HALKI en cevcspias* Gazetemizde susuz mahalle başlığı ile çıkan yazı hakkında istanbul Belediyesi Neşriyat ve istatistik Müdürlüğünden aşağıdaki yazıyı aldık;«Alay müftüsü sokağında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Mektep soymak isteyen hırsızlar Evvelki gece yarısına doğru iki hırsızla» bir bekçi arasında cereyan eden kanlı bir boğuşma ncLıcesinde hırsızlardan birisi ağa-surette yaralanmış,di geri kaçmıştır.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Eminönü Belediye1 Hekimi terfi ettirildi Eminönü merkez hekimlerinden Abdurrahİm Şen mıntaka'sında gösterdiği faaliyetlerden dolayı bir üst dereceye terfi ettirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • McshaSSebicfler v@ belediyeye ceza Dün gazeteler yazdılar,Mahallebici ve pastacılar zam ta.j] Icplerini kabul etmıyen belediye aleyhinde Danı^tayda dâva I açmış ve 80,000 lira tazminat ödemeğe mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • On iki kaçak taba n c a yakalandı Selâmet hanının zemin katın-da silâh bayiliği yapan Hakkının dükkânında Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından yapılan aramada on kaçak tabanca ele geçirilmiştir.Dükkânda ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Tramvaya atlıyanlar yakalanıyor Dün sabahtan itibaren Emniyet Müdürlüğü tramvaylara asılanlarla mücâdelesini hızlandırmıştır.Bir gün içinde 500 İçici basamakta seyahat ederken yakalarımı;Ve bunların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • 68 öğretmen terfi etti Ota öğretim müesseselerinde çalışan 8 öğretmen birer'derece terfi etmiştir.Terfi eden öğretmelileri bildiriyoruz:Beykoz Ortaokulundan Güzin Alper ve Hükeyma Hekimoğlu,Pendik or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • 12.57 Açılış,ve programlar 13,00 Haberler 13,15 öğle kon seri.Pl)13,45 Sarkıla:14.20 Konuşma 14,30 Perihan Altındağ Sövseri'don türküler Pl)14,45 Pıogramlar ve Rumba,Sambalar Pl)15.00 Kapanış 17,57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Kahve parasından yaralama Usküdarda Murat Reis mahallesi sakinlerinden Ahmet Babür ile Ahmet Ulusoy,dün istiklâl caddesinde Nisuay pasta'hanesin de otururlarken,kahve paras' vermek yüzünden kavgaya tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Paten revüsü bugün geliyor İstanbul Sergisinde temsiller verecek olan buz üzerinde paten revüsü artistleri bugün şeh rimize gelecektir.Kafilenin 50 kişilik artist ve teknisyen kadrosu içinde,İngiliz v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Ben oradaydım.Hareketsiz,um uKİarnn sıkılmış,kanım,atta canım çekilmiş kupkuru ğ gibi!Den.ek buymuş!Annemi has 3 eden,mahveden,senelerce vrupada uzak yaşamama seep olan bü.vük sn.herşey aaçsktı.Annem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Çiftçilere gelir vergisi tatbikatı Ziraat Odası bir toplantı yaparak çiftçilerin gelir vergisi haklımda Bakanlığa sorduğu mütalâaya cevap hazırlamaya başlamıştır.Oda gelir vergisinin ^ekli hakkında ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Kör kuyudan çıkan ceset Adamın parasına tamaen öldürüldüğü anlaşıldı Dün saat 11 de Hadımköy bu cağında Çırçır çeşmesi yanında kullanılmayan bir kuyu içinde köylüler tavafından bir ceset görülmüş ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Otomobilini çaldırmış Acaba bulununca işin danışık!olduğu anlaşıldı Evvelki gün Floryada enteresan bir hâdise cereyan etmiştir.Şcruinıizin tanınmış ailelerinden bilinin oğlu olan Toy gar,289G plâka sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Çınarcığa bir iskele yapılacak Yalova civarında ve deniz kiyısında bulunan Çınarcık nahiyesine bir iskele yapılması hususunda Çınarcıkhlar ricada bu lunmuşlardır.Çınarcık odun,kömür ve balık ihracatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Ürdün Veliahdı Yesilköyden uçakla geçip Londraya gitti Londrada devlet ricaliyle,pet rol mevzuunda temaslar yapmak üzere Ürdün Veliahdı Emir Talât;Meclis Reisi Farhan ve Albay Sait'den,müteşekkil bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • Ferrulı titer Amerikaya gidiyor Meslekî bilgi ve görgüsünü art tırmak ve şehircilik ve belediye,cilik tetkikatı yapmak üzere Belediye müfettişlerinden ve Beyoğlu kaymakam ve Belediye Şb Müdür Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1951
  • İki kardeşi yaralamış Kemerburgaz bucağından Re cep İdin adında bir köylü Hasan Ünal'la kardeşi Mehmet Ünal'a,bir tarla meselesinden muğber olmuş ve her ikisini Eyüpte yakalayarak kavgaya tutuşmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • İm;12 7 HAZİRAN Rama 19 9 1 1370 Sab VAKİT VASATİ UAJff Güneş 5.27 8.47 Öğle 13.13 4.33 İkindi 17.14 8.34 Akşam 20.40 12.00 Yatsı 22.43 2,02 İmsak 3.10 6,31 30 Mayıs 1367
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Kasığından yaralandı Beyoğlu Hamam sokak 13/1 sayıda oturan Hasan Demirel bir meseleden dolayı Mustafa Sayın isminde bir' şa-hısla kavgaya tutuşmuş ve az sonra Hasanın kar desi Niyazi de karışmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Böcekçilik mütehassısı geldi Amerikalı böcekçilik uzmanla nndan Mr.Frozier şehrimize gel mistir.Mütehassıs pancar ve domatese musallat olan kurtlar üzerinde tetkikler yapmaktadır.Mr.Frozier bugün Adap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Bus manevran Tahran,11 A.A.îran* siyasî mahfillerine göre.îran Dışişleri Bakanı.İranın kuzey hududu boyunca Sovyet kıtalarının yığılması hakkında Rusyadan «tatminkâr izahat» almıştır,Sovyet büyük elçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • [randa uzlaşma Toastaraf* 1 incfdeT Amerikan büyük elçisi Grarîy «•Bazı sathî huluslara laâmen,siyasi atmosfer gittikçe iyileşmektedir» demiştir Tahran.II A A.ı ingiliz İran petrol şirketi murahhaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • TBastarafı î incide!Dışişleri Bakanının verdiği L;zahattan şu cihet anlaşılmaktadır:38 yaşındaki Donald Mc Lean'le 40 yaşındaki Guy Burgess muhtemelen 25 mayısta gizlice İngiltereden ayrılmışlar dır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Çalınan elmas gül Amiral Nelson'a hediye edilen elmas gül Greenwich müzesinden çalındı Londra,11 A.A.Osmanlı padişahlarından biri tarafından Amiral Nelson'a hediye edilen «çelenk' adındaki elmastan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Adana belediye başkanı istifa etti Adana,11 Muhabirimiz Yusuf Ragıp bildiriyor)Son günlerde,Demokrat Partiden is Ufa edenler arasında bulunan,Adana Belediye Başkanı Danış Ankoğiu'nun durumu bugün D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Gl.Bradley Vaşingfonda Vaşington 11 Ap)Birleşik Amerika Genel Kurmay Başkanları karma heyeti şefi General BıatUey Avrupada Amerikan,İngiliz ve Fransız as kerî liderleriyle yaptığı ve 10 gün süren görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • General Marshall TBastarafı l incide!ğını soran bir pazeteciye Marshall,bundan çok şüphe ettiği cevabını vermiştir.Savunma Bakanı,bundan baş ka Okinawa'ya gitmiyeceğini de söylemiştir Marshall,ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Japon Eıcşbakam ile görüşme Tokyo.11 A.A.Başbakan Shigoru Yoshida.Savunma Baka nı George Marshall ve general Ridgvvay ile 40 dakika konuşmuştur.Tokyodaki genel karargâhta cereyan eden Tdu müzakereleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Mithad Paşa F Bas tar afi 1 incitici metli yarçhmiyle merhumun me zarı açılarak kemikleri merasimi mahsusa ile Bir sandukaya vazedilmiştir.Bu sanduka Elçimizin refaka tinde Beyrut'a naklolunacak ve ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Türk tugayının yeni zaferleri TBastarafı 1 incide!saat meselesidir.Sekiz gün süren çok şiddetli bir muharebeden sonra,Türk ve Yunan kuvvetleri.Çorvon_Kumw ha havalisinin kontrolünü ele alarak,harbin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Âzzam rBastarah 1 incidel çektir.Ziymetlerin sıklaşması,aynı zamanda Türk ve Arap memleketleri arasındaki iktisadî ve ti-caıî faaliyeti de canlandıracaktır kanaatindeyim.Türkiye'de kalacağım on gün za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • arid kısa haberler AMERİKADA Hava kuvvet,lerinin yeni bir fotğoraf makinesi,yeşil çimen üzerinde duran bir golf topunun,dokuz mil yük selden,resmini çekebilecek kabiliyettedir.YUNANİSTANDA ingiliz Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Almanyada sabotaj hareketleri Berlin,11 A.A.Komünist aleyhtarı Telegraf gazetesinin dün haber verdiğine göre,sabotajcılar Saksonyada Loebarda bulunan ve Doğu Almanyanın en mühimlerinden biri olan Ober
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Sir fren otobüsle çarpıştı Trier Almanya)11 AP)Alman polisi taralından dün bildirildiğine göre,Batı Almanya otobüs idaresinin bir otobüsü i'lc bir tren,muhafaza,edilme mekte olan bir kavşakta çarpışmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • ün Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra,14,30-J.7 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoLJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • YENÎ SES 0?EHET!ft L i.i,H KORUSU N Operet 3 perde Yazan:V.örfî Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Milliyet ABONE FlATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 HAN FlATLARI Başlık 20.lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Amerikanın uçak Bombardıman uçaklarının tekâmülünde hiç bir memleket Amerikanın seviyesine yükselememiştir kili uçaklarının 4800 beygir kuvvetinde olacağı söylenmektedir,doğru mudur?Suaüne William All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • tngilterenin yeni kararı İngiltere,Rusya ve peykleri ile ticarî anlaşmalarını feshetmek niyetinde değil Londra,11 A.A.Dün yet kili çevrelerden bildirildiğine göre;İngiltere Sovyet Rusya ve peyk devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Sovyet notası TBastarafı 1 incide!Nota,beş devet Dışişler.i Bakanlan konseyinin,Potsdam an laşması gereğince yalnız Avrupa memleketleriyle barış andlaşmaları hazırlamakla vazifeli olmadığını teyid etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • İl uçu Basiaralı 1 incide!ralan/ı tahsiline gidilmemiş oldüğünü beyanb aidatların da tahsıi edilmemiş,olduğunu ileri sürdü.Bu arada başkanlığa verilen bir takrir kabul edilerek borçluların isimleri ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • İngilere Kralı tahttan feragat mî ediyor?Londra 11 A.p.Sunday Pic turiaî gazetesinin bildirdiğine göre,son zamanlarda sıhhî dudurumu bozulmuş olan İngilte re Krah George VI,tahttan fe ragat etmek niye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1951
  • Gelir B 1 Maliye Bakanı dün Mec üste verginin tatbik sekîi g X hakkında izahat verdi v Ankara,İl Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu-gün saat 15 de Başkanvekil-lerinden Fikri Âpaydın'ın başkanlığında to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme,ilâç kapalı zarfla ekfiiltmeleri 23/6/951 günü hizalarında yazılı saatlerde Ankara M.S.B# 1 No,lı Sa,Al.Ko.da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 12.06.1951
  • Kapalı zarf usulile ek ütme ilânı Doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğ nden I Eksiltmeye konan iş «Van ili Gürpınar ilçesi Cezaevi insaatidir.2 Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan işin birinci keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 12.06.1951
  • Bayındırlık Bakanlığından F ksiİimeye konulan iş' 1 Aydın su işleri 4 üncü şube müdürlüğü bölgesi içinde bulunan ve tahminî keşif bedeli birim fiatı esası üzerinden 595,668)lira 65)kuruştan ibaret ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 12.06.1951
  • Ecnebi temaslar bakımından zengin geçen 1950-51 Futbol mevsimi iki hafta sonra nihayete eriyor 1950-1951 futbol mevsimi zarfında,on ecnebi takım leyrettik.Desportos'un bıraktığı intiba müsbet oldu 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 12.06.1951
  • İskoç Dundee takımı dün sdbah şehrimize geldi Ankarada yaptığı maçların ilkinde Gençlerbirliği ile 2-2 be rabcre kaJan;ikincisinde de tak viyeli Galatasaraya 5-3 galip ge îen İskoç Dundee takımı dün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor