Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Sıcaklar arttı Şehrimizde sıcaklar son günlerde birdenbire artmıştır.Dün birçok aileler mesire yer erir»e araba ve kamyonlarla göç etmişlerdir.Anadolu yakasına göç eden nilcler,araba vapurlarının çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Ekonomik bahisler Büyük Bntanyada enflasyon tehlikesi inya fiatlarının yükselişi karşısında* İngiltere racat ve istihsalini artırmak zorundadır.Hâlbuki ihsali temin için silâhlanma programı elzemdir B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin durumu Millî Eğitim Bakanlığı,öğrendiğimize göre,yabancı mem leketlere gönderilecek talebe hakkındaki 1416 sayılı kanunu tâdil eden bir tasarı hazırla maktadır.Tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Ilollandaya müsabaka ile bir öğrenci gönderilecek Philips müessesesi bir Türk gencini kendi hesabına Hollandada tahsile göndermeye karar vermiştir.Öğrendiğimize göre firma,Millî Eğitim Bakanlığına mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Pideler hamur halinde çıkıyor Ramazan münasebetiyle çıkarılan pideler halkın ihtiyacı nı karşılamamaktadır.Bilhassa akşamları pide çıka ran fırınların önü vesika ile ek mek alınan günlerdeki gibi ka l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • TOPLANTI Dünya sağlık teşkilâtı tarafından istanbul verem savaş ve tekâmül merkezinde tertip ettiği* Beynelmilel Verem tekâmül kursunun kapanış toplantısı 14 Haziran perşembe günü yapılacaktır KONGRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • »SSj^sSKfiSKiatStiiiXfys** nşaat malzemesinde darlık var.KcSay fiatları düşüyor.Gıda maddeleri fahiş fiai'a sdtıhyor Piyasa uzun rriüddettcnberi devam edegelen durgunluğunu muhafaza etmektedir.Bazı it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Kısa Şehir Haberleri ir Fatihte Haydar semtinde Fa tihin Alâeddin camii bakkal Ali Bayraktar isminde hayırsever bir vatandaş tarafından duvarlariyle dış kısmı tamir ettirilmistir.Yine Veznecilerde Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Domates fiatları düşüyor Son günlerde Hale mebzul miktarda domates sevkedilmiş tir.Bir hafta evvel 100 150 kuruşa satılan domates,son günlerde,Halde toptan 15-20 kuruş arasında muamele gör muştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Dz.Yollarının Atısaldoya açacağı ılâvada avukatlığı Marsilya belediye reisi yapacak Bundan bir müddet evvel An saldo tezgâhlarında yapılan İs kendemn ve Samsun yolcu vapurlarının kırılan pervanelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Kana da d an zeytin yağı isteniyor Ottawa Ticaret ataşeliğimizden bildirildiğin-güre muhtelif memleketlerden senede 525 bin dolar kıymetinde 1.786.000 librelik yezünyağı ithâl eden Ka nadanın ufak b:r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Haliç vapuru dört sandalı parçaladı Kaptan Kâzımın idare ettiği Devlet Denizyollarına ali 16 numaralı Şehir hatları vapuru dün Sütlüce önünde.gecrothte iken dümeninde vuJtubulan bir ânza yüzünden hızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Amerikalı smemcscaSar Çevirecekleri filmde eski Dışişleri Bakanı da ver İkinci Dünya Harbinin en büyük casusluk hâdisesi olan ÇL çeron vak'asını Fiwe Finger)«Beg parmak» ismiyle filme alacak olan Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Muhabbet simsarları yakalanırken Ahlâk zabıtası muhabbet âeljâllaıtou tevkife başlamış.Bunların faaliyet sahaları da kendileri kadar maruf olduğundan devşirme işinde büyük müşkülâta uğranılmıyacağı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Bir taksi duvara çarptı 4 kişi yaralandı Evvelki akşam Hahcıoğlunda beş kişinin ağır surette yaralanması ve bir taksinin parçalanması ile neticelenen fecî oir otomobil kazası olmuştur.Harbıyede Kalkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Bsr suEbcıy öldürüldü Erkek,dostu ile kcvga ederken subayı da vurdu Evvelki gece Tarlabsşı cadde sinde kadın yüzünden bir cina yet işlenmiş,sarhoş bir ermeni genci,kavga ettiği fahişe ile abalarına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • H^ALICS *Zz£ fea Gz~& U ft c nîrossuz sonsmcsacır Okuyucularımızın birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz,Alâkadarların nazarı dikkatini çekeriz;«Vatandaşlar bazı zamanlarda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Menderes ovasında istihsal iki misline çıkacak Amerika Birleşik Devletleri İktisadî İşbirliği Türkiye özel misyonundan bildirilmektedir:Menderes ovasının geliştirilmesi ile ilgili plânların tatbiki il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık hatif müzik Pl)13,45 Şarkı ve türküler Pl)14.20 Dans müziği P1)14,45 Programlar ve türküler Pl)15.00 Kapanış 17.57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1951
  • Annenin başına gelen bir şok akılsız,masum tazelerin ba a gelmiştir,diyordu adam,O-yedi yaşındaydı benim küük beyle seviştiği zaman.Mek fuplatmı ben getirir götürütr 'm.İyi postacıydım hani.Bi-*r n be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Kızıl Cinde jUdhiş I Kızıllar tevkif ettiklerini diri diri gömüyorlar Taipeh Fonnoza)10.A.A.Milliyetçi Çin Savunma Bakanağının dün akşam bildirdi ğine göre,Çin komünistleri Şanghay'da nisanın 27 si il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Suriye ve İrak ile telefon muhaberesi Ankara 10 T.H.A.Ulaştırma Bakanlığı Suriye ve İlak ile-memleketimiz arasında ki telefon kanallarına hususî cihazlar ilâve ederek telefon ve telgraf muhaberesi içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Belediyenin yeni narhı karsr sındı» Ankarada et darlığı başladı Ankara 10 T.H.İsta.Şeh rimizde birkaç gündenberi et sı,kıntısı mevcut olup,halk bazı semtlerde et bulamamaktadır.Buna sebep te;belediyec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Su ürünleri Kanunu Pvîecüste Ankara 10 T.H.A.Balık çılık işlerimizi tanzim etmek üzere muhtelif zamanlarda yapılan kongre kararlarını da ih tiva etmekte olan su ürünleri kanun tasarısı Ekonomi ve-Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Refah şehitleri hakkındaki kanun tasarısı müzakeresi bitti Ankara 10 T.H.İsta.Refah vapuru ile batan askerlerimizin ailelerine şehit maaşı bağ lanması hakkındaki kanun tasarısının bütçe komisyonundaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Kaybolan uçak Kazablanka.10 A.A.İçinde yedi kişi bulunan bir Welling ton bombardıman uçağının dün kaybolduğu,uçağın bağlı bulun duğu Faştaki Port Lyauty üssün den bildirilmiştir.Uçak cuma akşamı üssün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Hâdiseli bir seçim propagandası Roanne.10 Â.A Dün.Baş bakan Yardımcısı Bidault,Bayındırlık Bakanına ve Kalkındırma Bakanı CJandius Petit'nin konuşacakları seçim toplantısında hâ dişe olmuştur.Hatipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • bııriye Lübnan hududu kapatıldı ğam,10 AP.Suriye Hükû ıneü bugün Lübnania olan hudu dunu.Cumartesi günü Beyruttan 600 Suriyeli köylü ile ailelerinin hudut hariç;edilmelerine karcıkk.kapamıştır.Suriyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Ali Hanın pilotu tayyare kazasında öldâ Benstead.ingiltere 10 AP.İçlerinde Ali Hanın hususî pilotunun da bulunduğu 3 kişi dün iki motorlu ufak bir tayyarenin Güney Ingilterede bir evin arka bahçesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Okullardaki kahramanlık günleri programlarını Bakanlık teshil edecek Millî Eğitim Bakanlığı Milli:Eğitim Müdürlüğüne gönderdLği bir tamimde,şehrimiz okullarında,«Kahramanlık günlerinin programları» ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • İki kişi boğuldu Beşiktaşta Yenimahalle Sallamanda sokağında oturan Hariton Fasel isminde bir şahıs ev velki gün Kireçburnunda denize girmiş,yüzme bümemesi yü zünden boğulmuştur.Bundan başka Ortaköyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Küçük sanatlar ihya edilecek rBastarafı 1 incide!f ği şekilde alâkalanılmadığr neticesini tesbit etmiştir.Bu iti barla küçük sanatlar dâvasını plânlı bir şekilde tanzim etmek ve kat'î bir politikaya b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Hapishanede bir cinayet Bastarafı 1 incide!Resmî Yugoslav basınına göre bir aralık gardiyanın dalgınlığın dan:istifade ederek tabancasını kapan ve derhal gardiyanı öldüren mahkûm hücrenin kapısından ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Belediyesi aleyhine Danıstaya açtığı dâva Ankara 10 T.H.İsta)Belediye Meclisi tarafından emni yet mensubini sivil memurlara çok az paso verilmiş olmasın dan;dolayı;Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Altın kaçakçısı diplomat Bombay 10 AP)350 bin dolar kıymetinde altın Hindislana kaçak sokarken yakalanan Şilinin eski Ankara Büyük Elçisi Don Manuel Garreton'un bu rada devam edilen muhakemesinde Hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Memleketimizde ilk defa vaııılan kain ameliyatı muvaffakiyetle bitti Ankara T.H.tsta:9)Şim diye kadar bütün dünyada kalp ameliyatını muvaffakiyet le başaran üç opera*ör listesine Orhan Bumin ismindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Üçüncü bir dünya harbi Bu bütün dünya için bir felâket olacaktır Medford Massaehustes)10 A.A Dışişleri Bakanlığı güvenlik işleri dairesi müdürü Tl o p mas Cabot,Medford Kolleji öğrencilerine hitap ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • a Vaşington,10 AP Bu gün burada-öğrenildiğine gö re,Korecte çarpışan Birleşmiş Milletlerin temsilcileri t komünistlere yapılacak sulh tridifinj yeniden gözden geçirmişlerdir.Bu hususta henüz bir karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Müttefikler derliyor TBasiaraiı 1 incide!Müttefik tank ve piyade devriyeleri uçak,topçu ve tankların bombardımanlariyle tamamiyle tahrip edilmiş olan Kumhwa önüne varmışlardır.Müttefik dev riyeleri mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Sterlin 7.85.50 7,84.20 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0,80.00 0.80.00 100.liret 0.44.128 0.44.128 100 îsviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • M ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santim)4 Ura 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 Resmi ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu;icra ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • İT HAZİRAN 1 9 3 Pazartesi Ru 29 Mayi s 1367 VAÖT VASATİ EKAJft Cüneş 5,27 £$fate öğle 13.13 4*3 ikindi 17.14 a.34 Akşam 20.40 12.00 Ya ısı 22.43 2.02 imsak 3U0 9JSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Mısır Kral.'ı İtiyada fBastarafı 1 incide î Kral ile Kraliçenin yanlanna kimseyi yaklaştırmamaktadırlar.Hattâ gazeteciler dahi KraUa gö rüşmek imkânını bulamamışlardır.Yalnız bir gazeteci Kral ve Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • nın inci gunu TBastarah I fncidel kikalarca alkışlandı.Saat 13 e kadar devam eden müzakereler,Başbakan Adnan Menderes,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğiu.Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • arid kısa haberler AMERÎKADA Başkan Truman,beraberinde birkaç yakın ahpabı olduğu halde,dün öğleden sonra hususî yatı Williamsburg'a binerek,Potomac nehrinde kısa sürecek bir hafta tatili gezisine çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Beynelmilel ticaret odası kon gresi Lizbon 10 A.A.Yarın burada toplanacak Ticaret Oda sı milletlerarası kongresine iş-ürak etmek üzere,42 millete mensup 000 sanayici ve iş ada mı Lizbona gelmiş bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • ede s Şaşkına dönen komünist askerî şeflerinin,Birleşmiş Mi!^et'erin su'h şartlarını kabul edecekleri ümid ediliyor Corning NevyorK)A.A.Afp)Bhleşik Amerikanın Birleşmiş Milletler nezdindeki delegasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • FBastarafı I incide!Dışişleri Bakanlığı memurun dan Guy Burgss'in bundan on beş gün evvel Vintimille yolu ile îtalyaya geldiğini tesbit etmiştir.Burgess birkaç gün Floransada dostlarından bir diplo ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Arjantinli bir caz şarkıcısı şehrimizde Dünyaca tanınmış caz sarkıklarından Arjantinli Bayan Alda Regis altı hafta kadar Kalarak konserler vermek üzere Komadan şehrimize gelmiştir.Xavier Kugat orkestr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Türkiye isveç millî maçı TBastarafı 1 İncide!batlımız bilhassa ilk devrede he men hemen hiç bir oyun göste remedı ve binnetice müessir de olamadi.İsveçliler ise yerden gayet güzel paslaşarak oynama,la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1951
  • Atom tesiri ha kkında yeni rapor Tokyo 10 A.A.Afp.Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından husule gelen her türlü zayiat ve zararı gösteren tam rapor pek yakında yayinianacaklır.Japon hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1951
  • Mill!basketbol takımımız,bundan evvel yaptığı maçtan birinde İstanbul Enternasyonal Basketbol turnuvası Bu sene e/ûl ayının ikinci yarısında yapılacak olan turnuvaya,en az sekiz m^lete mensup takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • Atletizm Bayramına dün de devam edildi İstanbul 10 A.A.İstanbul atletizm bayramına bu gün Fenerbahçe stadında de vam edilmiştir.Aimar neticeler aşağıdadır:100 metre:1 Halûk Reman 11.2 2 Fahrettin Cebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • Istanbul tenis birinciliği Istanbul 10 T.H.A.Buğur.İs'anbul tenis birincilikle unc bugün de Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında edilmiş ve şu neticeler a 11 i ı i n 11111:Tek erkekler:Nadi Doğane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • YENİ SES 0?ERETÎ A L L f,H KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.örfi Bengü Matine:15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • Kinini* Grip,nezle gibi hâstalıklarfn başlangıcında birçofa fenalıklara onune geçer.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • «İZ.K KWittoc jS««eTTTi»!îîli ANKARA'da Kavaklıderede 4 odalı,teraslı bir sa(lonu olan 2 katlı bir ev belki de size çıkacaktır.Ayrıca I adet 10,000,5 adet 1,000,10 adet 500 {liralık para ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • ist Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 50,000 metre numune ve evsatma göıe haki er kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla satın alınacaktır,ihalesi 27/6/951 günü saat 16 da Ankara M.S.B.4 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • Dundee G.Sarayı yendi Ankara 10 T.H.A.İki maç yapmak üzere şehrimizde bulunan İskoç Dundee futbol tak:mı bugün ikinci maçını saat 18 de 19 mayıs stadında tak viyeli Galatasaray ile yapmış tır.Çok hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 11.06.1951
  • CİLDİNİZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİfaal Beyaz sabun yerine!j mm TUVALET SABUNUNU KİIUANINIİ 100 de 100 Saftır.1 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor