Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • 1 lf ı 4 İv.Dün açılan J)P.İstanbul îl kongresinde Başbakan Adnan Menderes delegeler arasından D.P.İL KONGRESİ MESAİSİNE BAŞLADI müzakereleri takip ederken.Foto:Milliyet Sami Önemli)idare Kurulu dün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Türkiye-isveç milli maçı bu gün oynanıyor Norveç ve Danimarka id arecîleri kafile başkanımıza müracaat ederek birer millî maç organizasyonu istediler Millî takım oyuncularımız Stokhûlmde gündüz,küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Bîr kaidenin hikâyesi Eirkaç sene evvel Cumhuriyet gezisinde inönü'nün heykeli dikilmesine karar verilmiş ve kaidesi de yaptırılmıştı.Halk her vesile ile C,H.P.ye iğbirarını göstermeğe başladığı için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • ol ışını sür'atle halledecek Petrolün devıetleştirijmesi işiyle vazifeii İran heyeti dün Abadan bölgesine gitti Tahran,9 A.A.İran Millî Cephe Partisine mensup 500 kadar işçi ellerinde İran bayrak lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • merikanın orta doğuya ağı askeri yardım Sovyet tehlikesi devam ettikçe Amerika orta doğuya bir milyar dolar sarledecek Vaşington,9 AP.Yetkili resmî çevreler dün.Amerikanın,Orta Doğuda Sovyet tehlikesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Azzam Paşa Kahire büyük elçimizle bir arada Azzam Paşa Türkiyeden sonra Yunanistana gidiyor Azzam Paşanın,tamamen hususî mahiyette otan Yunanistan seyahati alâka topluyor Atina 9 T.H.A.Arap Birliği Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Papagos hâdisesi [Venizefos Mareşalin istifasını yorumladı Atina 9 A.A.Atina Ajansı bildiriyor)Başbakan Venizelos bu sabah ver diği bir demeçte,Mareşal Papagos'un istifasından son ra Yunanistandaki du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Marshallin Koredeki tetkikleri Bu seyahatin Kore harbinde mühim değişiklikler yaratacağı sanılıyor Tokyo 9 A.A.United Press)Birleşik Amerikanın Savun ma Bakanı George Marshall,bugün Birleşmiş Milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Bradley ümitsiz Genera!Londrada müspef bîr netice ejde edemedi Londra 9 AP)Bugün ga zeteeilerle bir konuşma yapan Birleşik Amerika Genelkurmay Başkaniarı Karma Heyeti şefi General Bradley,Atlantik Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Yugoslav Amerikan münasebeti Vaşington,9 A.A.Yugoslav Genelkurmay Başkanı General Popovitch'in hâlen Birleşik Amerikada yaptığı ziyaret,Vaşingtonun iyi haber alan çev relerinde Birleşik Amerikanın Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Kore takviye birliği İzmir 9 T.H.A.Korede.ki Muzaffer birliğimizi takviye maksadiyle İzmir ve civarında ki muhtelif askerî birliklerden seçilen bir gurup erlermiriz Koreye sevkedümek üzere 25 hazirand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • intibalar Demokrat Parti İstanbul İl kongresi dün çok şuurlu ve demokratik anlayışın güzel bir örneğini veren heyecanlı bir hava içinde toplandı.Tenkitler en ağır ithamla rı ihtiva ettiği halde yapıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • Kaybolan diplomatlar Morrison yarın Avam Kamarasında izahat verecek Lg-ndra,9 Radyo)İngiliz diplomatlarından Donald Maclean ile Guy Burgess'in kaybol maları hâdisesi esrarengiz bir durum almış bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1951
  • T.L e'nin beyanatı Genel Sekrefer Korede sıih teşebbüsünden ümitli Nevyork.9 A.A Birleşmiş Milletler Genel Sekrteri Trygve Lie.dün Birleşmiş Milletler gazeteciler cemiyetinin şerefine verdiği ziyafett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Okuldan mezun olan 27 güverte 19 makine zabitine ycpılan bir törenle diplomalar:tevzi edildi Yksek Denizcilik Okulundan mezun olan talebelerin diploma töreni dün okulda yapılmış tır.Bu sene okuldan 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Florya Belediye plajı çok pis Florya Belediye Plajının suyunun manzara itibariyle çok pis olduğunu gören birkaç kiji dün Sağlık Müdürlüğüne ge lerek buraların kontrol edilme oini istemişler,denizin üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • wit Istanbul Basın Teknisyenleri Sendikasının,ana tüzüğünde yapılacak tadilât,dolayısiyle,olağanüstü genel kurul toplantısı,yarın saat 14 te,Eminönü halkevi küçük salonunda yapılacak Ur.*ic Adaları Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • 64 dilenci yakalandı Son 5 gün içinde Emniyet Müdürlüğü arama tarama ekipl erinin muhtelif semtlerde yaptıkları kontrollerde 21 i ka dm olmak üzere 64 dilenci ya kalanmış ve Süleymaniye di lenciler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Bir deli yakalandı Nöbetçin'n silâhını almak isteyen bir deli Mehmet Şükrü Odacıoğlu adında akü hastalığına müptelâ bir genç evvelki gece saat 24 su larında Sarayburnu askerî yolla masında nöbet bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Tramvaya atlama ve asılma yasağı tatbike başlanıyor Tramvaylara asılma ve atlama yasağının tatbikına dünden itibaren başlanmıştır.Şimdi lik bu yasak sadece Edirnekapı tramvay yolunda tecrübe ma niyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Bir kaatil 10 yıl hapse mahkûm oldu Yapacağı hırsızlığı kolaylaştırmak için,Çatalcanm Gökçeli köyünden Raziye ile Necibi taammüden öldürmekten ve Havva Bayan yaralamaktan sanık Ali Uysalın duruşması d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Sadık Aldoğan beraet etti Belediye seçimleri sırasında Mecidiyeköyünde Millet Parti sinin tertiplediği bir propagan da konuşmasında,hükümetin manevî şahsiyetini tahkir etti ği iddi asiyi e adliyeye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Geçen hafta limanımıza gelen ithal malları Geçen hafta içinde limanımı za 13 gemi gelerek muhtelif it hal malzemesi.getirmiştir.8u maddeler arasında 17500 kilo ziraî malzeme,17700 kilo porse Jen eşya,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Bir una ile yavrusuna yıldırım çarptı Çatalcanm Çiftlik köyünden 25 yaşlarında-Ayşe.kucağındaki 1 aylık yavrusu ile öğle üzere tarladan evine donarken köye 200 metre mesafede yıldırım çarpmış ve bu he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Bir üfürükçü yakalandı Üsküdar Murat Reis mahallesinde oturan Beria isminde bir kadının evinde üfürükçülük yaipıldiğı tesbit edilmiş ve Beria evvelki gün yapılan bir baskında suçüstü yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Necin Fazıl aleyhine dâva açıldı Orgeneral Muzaffer Tuğsavul ve eşi adliyeye müracaat ederek Necip Fazıl Kısakürek aleyhine dâva açmışlardır.Buna se,bep 'Necip Fazılın,Büyük Doğu mecmuasında neşrettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Bir soyguncu mahkûm oldu Bundan bir müddet evvel Tak simde bir şansı zorla soynrak su cundan adliyeye verilen Şükrünün duruşması dün 2 nci ağırcezada sona ermiştir.Sugu sabit görülen Şükrü 4 yıl 8 aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Dini âlet eden bir cemiyet hakkında dâva açıklı Emekli General Ömer Ce mal Karabekir,Avukat Mazhat oÜYıdiu,Avukat Nuriye Evren,ve arkadaşlarının kurmuş ol dukları «İlim Yayma Cemiyeti" nizumnamesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • ihtisas yapmak üzere Brükscle iki hemşire gönderiliyor Ankara 9 T.H.A.Millî sağlığın korunmasında başlı ba şma bir varlık olan Kızılay hemşirelerinden meslek Hayatlarında yararlık gösterenlerin yabanc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Torbalıda kıskançlık yüzünden bîr cinayet İzmir 9 T.ÜA,linin Urfalı çiftliğinde kıskanç lık yüzünden bir cinayet işlen mistir.Çiftlikte karısı ile pamuk çapalamakta olan ve eski don de bir cinayet işl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Milletlerarası dünya hemşireler kongresine bir mümessili*miz iştirak ediyor Ankara 9 T.H.A.Millet lerarası Dünya Hemşireler Birliği kongresi ağustos'un ilk hnf tasında Brüksel'de top/amıcak tır.İcra k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • HALKIN SESB Mecidiyeköyünde oturan okuyucularımızın birinden alnvş olduğumuz bir mektubta deniliyor ki;«Bizler,isminin de üzerinde olduğu gibi şehirden bir hayli uzakta bulunup dağınık bir tarzda teşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • VAKÎT VASATİ EZANİ ¦Güneş 5 27 8.48 Öğie 13.13 4.34 İkindi 17,14 3.34 Aksam 20 40 12.00 Yatsı 22.42 2;02 tmsâk 3.11 6.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • t/insiz miting yapanlar Bandan bir müddet evvel Büyük Doğu idarehanesi önün dp kinsiz miting yapmak iddia siyle yargılanan 39 yüksek tah sil öğrencisinin duruşmaları dün 2 inci Asliye Ceza Yargıç lığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • •Dün vilâyette yapılan topla ntı Dün Belediyede Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökayin başkanlığında Belediye Baş kan muavinleri ve hukuk ve fon işleri Müdürlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Flory a'y a vapur seferi Senelerden beri bu mevzu nihayet hakikat oluyor Florya ile İstanbul arasında plaj mevsiminde vapur seferleri yapılması için Devlet DenizyoHarina Belediyece müracaat edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Şehircilik mütahassısı getirilecek Bayındırlık-Bakanlığı Vüâye te gönderdiği bir yazıda İslan bulun imar plâmnın tamamlan ması işinde nezai'eten bulun mak ve esas prensipler üzerinde çaUşmak üzere bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Sesi öfkeliydi.Beni dinle diye,devam etti.Annenle senelerdir aramızda bir anlaşma var.Her ay bana muayyen bir para verir,oraya Çiftlik parkma getirir,bilinen günde orada buluşuruz anladın mı?Sesimin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Tarını Bakanlığına çekilen telgraflarda kısa adres kullanılacak Ankara 9 T.H.A.Tarım Bakanlığı teşkilâtına yolladığı bir tamimde,Bakanlığa idare ve müesseseler tarafından ge-rek birbirlerine ve gereks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • ısa Şehir Haberleri Denizyolları idaresi ağır ve yıpratıcı işlerde çalıştıklarını göz önüne alarak ateşçi ve kömürcü,lere 20 kuruşluk kahvaltı zammı vermeye başlamıştırjt Denizyolları idaresi fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Üç yaşında bir çocuğa otomobil çarptı Şoför Kemalin idaresindeki 2495 plâka sayılı taksi dün Top kapıdan geçerken Aksarayda Sineklibakkal sokağı 7 numarada oturan 3 yaşındaki Kerim Altın,kaya isminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • Yemekten zehirlenmişler Sirkeci Jangıh sokağında oturan Mehmet Kral.karısı Emine ve kızı Semahat dün yedikleri yemekten zehirlenerek baygın bir halde hastahaneye kaldırıl,mışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • 't Eroinle mücadele Harpten sonra diğer memleketlerde olduğu gibi TUrkiyede de uyuşturucu maddelere düşkünlük artmif,müptellalaaı günden güne çoğalmağa başlamıştır.Birinci Dünya Harbinden sonra da öyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • iGiİHİhı m&mıûmm Atlantik Paktı ve nin durumu Batılılar,ister hususî isterse Türkiyenin pakta alınmasını Manchester Guardian gazetesinde Türkiye ve Yunanis* tanın Atlantik Paktına ahnııı.clarma dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13,45 Henr'ıe Leca orkestrasından dans müziği pi)14,00 Saz eserleri oyun davaları,çalanlar,Cevdet Çağla,Fahire ve Refik Rer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Dörtler toplantısı ihtimal?Moskova,9 AP.Bir dörtlü konferans tertiplenmesi ihtimallerini yorumhyan buradaki Batıh müşahitlerin kaanatine gö re.Batılı ı devletler şayet günde,minde Atlantik ittifakı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Mısır pamukları tehlike içinde Kahire 9 T.H.A.Mısır gj bi sıcak bir iklimde çabuk inki gaf ederek pamuk ziraatine;bö j yük sararlar veren pamuk ko-zası kortlarının bu sene zanıanından evvel meydana çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • ingiliz paraşütçü tıı&ayı Kıbrısta Lçfkoşe Kıbrıs)9 AP)İngiliz paraşütçü tugayına men •sup Tugay Komutanı:Daıüng on altı subay ve 34 erden müte şekkil bir kafile dün akşam iki «uçakla buraya gelmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • iimii im i i TBastarafı 1 incide!Kongre sessiz değildi.Ten kit ve ithamlar en şiddetli bir şekilde yapılıyordu.Faj kat bu heyecan tufanı içinde i çahsiyetile,kin ve gayzın değil sadece memleket ve par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Fikir işçileri Çalışma Bakanlığı tasarı üzerindeki çalışmalarını bitirdi Ankara,9 CT.H.A)Çalışma Bakanlığı memleketimizde şimdi ye kadar tedvin edilmemiş bulunan ¦¦•Fikir işçiliği» hukukunu Birleşmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • ¦DiimiiWiu.ıı H—MM*—Sterlin 7.85.50 7.84.20 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr 0.80.00 0,80,00 100 üret 0.44 128 0.44,128 100 İsviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Tenis turnuvası Kopenhag 9 AP)Amerikalı Buçlge Patty bugün Ko peühag milletlerarası tenis tur nuvasj şampiyonluğunu kazanr iniştir^.Patty,«Mısır tabiyetine geçen eski Çek tenisçisi VladimİK Çcrnik'i.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Bisiklet yarışları Saim JMoritz 8 A.A.İtal^ Va unununjontdokuzuncu meı halesinden-sonra umumî tas-û i İta bisikletçiler şu şekilde si rralanmuktadırlar:1 Magni İtalya)11 saat^ ûO dak.03.saniye.2 Van
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Ff&ıtsadâ boks-maçları ı Paris 9 A.A.Afp)Buft falo stadandabu akşam Fran-"anın en iyi iki orta sıklet bok] sörü arasında yapılan on rr -I vurithık karşılaşma berabere j neticelenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • D.P.il Başkanı tBastarafı 1 incide!sini istedi.Başkan,kongrelerde bu kabil raporların okunması nın doğru olamıyacağını,eğer okunması icap ediyorsa ancak büyük kongrede okunabileceğini beyan etti.Bu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Müttefik kuvvetleri ilerliyor Batı merkez cephe Kore)9 AP)Çin kızılları bugün Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin şiddetli taarruzları karşı sıhda Kuzey Korede «Demir müselles» olarak anılan müdafaa böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Marshal'in tetkikleri TBastarafı I İncide!aşmaya varılması için geldiği yolunda çıkan haberleri,Marshall bizzat tekzip etmiştir.Marshall,Uzak Doğuya sadece 8 inci orduyu ziyaret maksadiyle geldiğini s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • T.Lîe'nin beyanatı rBastarafı 1 incide!lerine şöyle devam etmiştir:Birleşmiş Milletlere üye devlet ler Kore harbinin sona erdilrilmesi meselesini müzakere etmek tedirler.Yapmış olduğu teklife Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Iran petrol işî TBastarah 1 incide!tını kanun dairesinde devralacaktır.Beri yandan Tahran radyosunun bildirdiğine göre,îran Hükümeti,Başkan Trumamn Irana göndermiş olduğu mesaja cevabını hazırlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • İtalya.kruvazörü Pirede bekleniyor Atina 9 T.H.A.Harp ta?minatı olarak Yunanistana tah-sis cdiien 10 bin tonluk Euge.nio di Savoia isimli İtalyan kru vazorünün 17 haziranda Pireye gelmesi beklenmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Japon barışı bir çıkmaza girmek üzere Londra 9 AP)Cumhurbaşkanı Trumanın olağanüstü temsilcisi John Foster Dulles bugün,Japon sulh andlaşmasiyle ilgili olarak Batılı devletler arasında yapılan muza ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Âli Han R i t a d a ıı ayrılıyor Paris.9 AP.Sinema yıldızı Rita Hayworth'un avukatı Bartley Crum bugün gazetecilerle yaptığı bir konuşmada.Ali Hanın hâlâ Rita ile.bir barışma ümit ettiğini fakat bu.ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Birleşmiş millet'er temsilcisi Miiton winn plânı hazırlamak üzere Türkiyeye geliyor Nevyork 9 AA.Birleşmiş Milletlerin Türkiyedeki teknik yardım idaresi hususi temsilcisi Milton Winn,dün Nevyorktan Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Suriye'de millî cephe Sariye deki partilerin bir kısmi birleşerek millî birccjjîıe kuracaklar Şam,9 T.H.A)Suriye parttâmentosunda 50 meb'usuyle çoğunluğu elinde tutan Halk Partisinin,meb'us Hakram Hur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Mülehassîs Sprınger'în beyanatı Ankara 9TT.H.A.Memleketimizde ilk defa olarak Sağlık Sigortası Kanununun hazır lanması için,Springe*',Habhtzel ve Roober adındaki mütehassıslar İsianbıûduki Sağlık Mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Kaybcflan diplomatlar rBastaralı 1 incide!^adarki durumları Scotland Vard |aiafmdan tcsbit edile bilmiş,bu tarihten sonraki du rumlan çözülememiştir.Bu ba' kımdan,Fransız ve İtalyan polisleri de bu va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Bradley ümitsiz ÎBa&tarafı 1 incide!¦unmamaları sebebiyle.mesele,nin girift olduğunu söylemiş r tir.Türkiye ile Yunanistan »Atlan tik ittifakına tam üye sıfatiyle girmek istemektedirler.Bradley,askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Göçmen resim sergisi Ankara 9 A.A.Yurdun her tarai'ındaki muhtelif;qkullar öğrencilerinin göçmen kojjausu ile.ilgili olmak üzere yap tıklan tablolardan müteşekkil olan.ve.Millî Eğitim:Bakanlığınca haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Yugoslav noiası Londra,9 A.A.Resmi ıBul gar telgraf ajansının bugün Jıaber verdiğine göre,Yugoslavya Hükümeti Bulgaristan Hükümetine müracaatla,Belgraddaki Bulgar asker!ataşesini derhal geri çekmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Italyada müthiş bir zehir kaçakçısı yakalandı Amerîkadan sürgün edil en meşhur gangster 228 bin dcıjar ceza ödeyecek Roma 9 AP)Bir zamanlar Nevyorkta birçok kumarhane ve randevu evi işleten «tahlili»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • Mısır İngiltere müzakereleri Kahire 9 A.A.İngiltere Büyük.Elçisi Sir Ralph-Steven son bugün Mısır Dışişleri Baka nl Sâlâhaddin beyi Dışişleri'.Ba kanlığında ziyaretle 1936 jngi liz Mısır aiıdlaşmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • I Ecnebi sermayedarlarının Suriye çiftçilerine,avans vermeleri yasak edildi sŞam 9 T.üA.'Maliye Ne tareti yayınlamış 'öldüğü bir ta 11 mimle ecnebi sermayedarların sı&jriye i çiftçilerine mahsule kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1951
  • İsveç Millî maçı fBasiaraa l incide!Stockholm 9 A.A.Millî ta kıma refakat eden özel muhabirimizden)M?llî futbol takımımızın bugünkü maçı için satıra çıkarılan biletlerin dört fe üçü cumartesi akşamına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1951
  • YENİ SES OPERETİ I L fssnî L L H KORUSUN.Operet 3 perde Yazan:V.örfî Bengü Matine;15.30 da Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî bas,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Milliyet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 İlân sayfası santimi 2 Resmî ilânların santimi 2 liradır.Mahkeme,tapu.icr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • İstanbul Atletizm Bayramına dün başlandı 22 senedenberi yapılmakta o-Jan İstanbul atletizm bayramı,Fenerbahçe stadının açılışı mü nasebetiyle dün Sarı Lâcivert lileıin Kadıköydeki stadlarında yapıldı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Galatasaray Ânkarada İsraildeki maçlarını tamam t Dundee lamasın;müteakip,Ankara ve I müteakip İstanbulda müteaddit karşılaş-1 rada müt malar yapmak üzere Türkiyeye gelen İskoçyanın sayılı kulüplerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Bahar turnuvası fudbol maçları Vefa klübü tarafından tertiplenen Bahar turnuvası maçlarının 5 inci hafta karşılaşmalarına bugün de Vefa stadında devam edilecektir.Her.hafta biraz daha enteresan bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Dünya güreş şampiyonlarımızdan Muhiîs Tayfur ağır hasta İzmir.9 T.H.A)Dünya gü reş şampiyonlarımızdan Muhlis Tayfur şehrimiz'de ağır hasta bu lunmaktadır.Muhlis Tayfur.Lon dra olimpiyatları sonunda ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Arjantin takımları Avrupaya davet edildi Buenos Aires,9 AF.Arjantinin Futbol Foderasyo.n.untfn dış temaslar bürosu dün.Boca Juniors ve River Plate takımlarının italya.Fransa ve Portekizde maçlar yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Dikilitaş llkokırfu vofeybci!şampiyonu oidu Dikilitaş ilçesine bağlı ilkokul lar arasında tertip edilen voleybol müsabakalarında Dikilitaş ilkokulu voleybol takımı,yapmış olduğu bütün maçlarda galip g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • İtâ\'yan boksörleri I» geliyor Uzun zamandanberi faaliyetlerine ara veren profesyonel boks organizatörleri,temmuz ayının ikinci yarısında yeni bir maç tertiplemek üzere faaliyete geçmişlerdir,Şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Genç millî takımımız Mısırı 3 1 yendi ği kadrosıyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Millî Takımımızın geçireceği çetin imtihan Türkiye-İsveç maçı bugün Stokholm'da oynanıyor Neticesi merakla beklenen karşılaşma,futbolumuzun Avrupa çapındaki değerini belirtmesi bakımından ciddî bir ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Adalet Kulübü bir kaç yeni oyuncu daha aldı UnuTW^oiTsenelerin en mühim spor dedikodusu Adcjlet kulübü ile birinci küme takımları arasında ki mücadelenin,bazı tu haf neticelere yofi açması ihtimali,şü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 10.06.1951
  • Jst.Lv.Amirliğinden verilen A s U e fi K ı ta ö i1 i I ah I af i;35 ton sığır eti kapalı zarfla satın alınacaktır.Tatarı 36,75Ü lira olup geçici teminatı 2757 liradır,ihalesi 26/6/951 günü sa,at 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor