Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1951
  • Sayfa:2 milliyet 2 HAZİRAN 1951 Londra mektupları ingiliz işçi partisi ve son istifalar iki Bakanın Kabineden istifaları Britanyanın siyaseten olgun halkı arasında geniş heyecan uyandırmıştır Aneurin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • YAPI ve KREDİ BANKASININ 1951 yılı için ikramiyeye koyduğu 6 evden üçüncüsü olan,Göztepe'de Tanzimat Caddesinde 5 odalı ve bahçeli yirmi biri lira değerindeki evi,Haziran keşidesinde kazandığı ilân ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Ilk ampul fabrikası rBastarafı 1 incide!re ampul ihracı da düşünülmek 1edir.İmal edilen beher ampul,ampul için harice giden dövizlerimizden yüzde 80 inin tasarrufuna imkân verecektir.Senef3e ampul içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • ZAYİ 1st,Kız Lisesinden aldığım tramvay pasomu zayi ettim,yenisini alacağımdan eskilinin hükmü yoktur.705 Sevgi Akpcty
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Amerikan İngiliz havacılığı Londra 1 A.A.cere hava kuvvetleri mareşali nin dün.akşam bildirdiğine göre,İngiliz ve Amerikan 'hava ¦kuvvet'leı f,İhalen elde etmiş oldukları terakkiyi muhafaza ettikleri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Amiral She man'in İzahatı Vaşington 1 CA.P.General Mac Arthur'ün azli tahkika tında şahadet eden Amiral Fon est Sherman,dün Atlan tik Paktının müdafaası meşe leşinde,deniz kuvvetleri bakımından İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Harici kısa haberler PORTEKİZDE Birleşik Amerikanın Avrupada ki deniz kuvvetleri başkomutanı Amiral Robeıt Carney ve maiyeti uçakla Lizbona gelmişlerdir,Ami rai Carney Lizbondan Londraya hareket edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Dün fecî bir tramvay kazası oldu Bozdoğan kemerinde oturan 8 yaşlarında Yaşar,Beyazıtta Edirnekapı Bahçekapı tramvayına atlarken düşmüş ve fecî bir şekilde ayakları kesilmiştir.Yaralı hastahaneye kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • içişleri Bakanının beyanatı rBastarafı 1 incide!nanıyet verici bir şekilde temin edilmiş bulunmaktadır.Hayvan hırsızlığı,katil vesair suçlar istatistiklerle sabittir ki,gittikçe azalmaktadır.Asgarî 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • ZAYİ Çapa uygulama orta okulundan aldığım pasomu zayi eltim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.No.117,sınıf I.Suna Tanören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • General Vandenberg Parise gidiyor Paris 1 A.A.Buradaki Müttefik askerî çevrelerinin resmen bildirdiklerine göre,Birleşik Amerika hava ordusu Genelkurmay Başkanı Gene rai Hoy t Vandenberg haziranın ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Camilerin temizliği Mübarek Ramazanın yaklaşması dolayısiyle camilerde Sağhk Müdürlüğü ekipleri tarafından,haşerata karşı fennî tathi rat yapılmasına başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Truman TBastarafı 1 incide!Dr.Musaddik Kabineyi derhal toplantıya davet etmiştir.Başbakanın.Meibusan ve Ayan Mec üslerinin yarın yapacakları özel bir karma oturumda Trumanın mesajını okuyacaktır.Tahra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • ulgar köylüleri arasında ayaklanma Köylüler komünistlerin ziraî politikasını baltalamak için geniş faaliyet gösteriyorlar Belgrat 1 T.H.A.Muhtelif kaynaklardan gelen ha berler,Bulgaristanda mühimayakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Kadın memurların tasfiye meselesi Liyakatsiz kadm memurların i imkânların açılması yolun ı Ankara 1 T.H.A.Demok rat Parti genel merkezine gelen haberlere göre,son zamanlarda ehliyetsiz kadın memurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Korede sullı TBastarafı 1 UicideT Lie'nir.kanaatine göre,yeni bir gayret göstermek zamanı gelmiştir.Zira Birleşmiş Milletler kuvvetlen,mütecavizi 38 inci arz dairesi gerisine atmış-İardıi1.Genel Sekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Bradley'in seyahati General,bugün Pariste Eisenhower ile görüşmelere başlıyaeak Paris i A.A.Vaşington dan hususî Constellation uçağı ile gelecek olan General Omar Bradley yarm saat 8,30 da Orly hava a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Yunanistan harp şûrası Askerî Şûra Kralın Başkomutanlığa tâyinini tasdik etti Atina,1 AP)Yunan Harp Şûrası,dün bir harp veya diğer herhangi bir tehlike anın da Kralın başkomutanlık vazifelerini vekâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Antidemokratik kanunların tasfiyesi Ankara 1 T.H.A.Anti de mokratik kanunları tasfiye için Adalet Bakanlığında teşekkül eden Bakanlıklar temsilcileri ve ilgili profesörlerin iştirakiyle ku rulan komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Ziraî gelir vergisi tasarısı Ankaıa,1 T.H.A.Antalya Milletvekili Tekelioğlu ve Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali Han tarafından B.M.Meclisine verilen,ziraî gelir sahiplerinden de vergi alınmasına dair ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Yaralı listesi TBastarafı l İncide!Erler Memiş Karademir,Rıdvan Özer,Musa Ay;Yusuf Işıktan;Yusu Kaya.Cemal Karagülle-Hüsnü Yüksek.Durmuş Demirel,Mehmet Ural.Zeki Emel;Ah j met YıLdırırrv:Mehmet Şensoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Atinada Türk-Yunan örüsme en CBastarafı 1 incide!mı tânımalamak için daha bir kaç gün toplanmak icap edeceği ileri sürülüyor.Mamafih muzakerelerin 5 haziranda nihayete ereceğine muhakkak nazariyle bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • Kore Tugayımız rBastarafı 1 incide!işba t ettiler.Hiç bir madalya veya günlük emir kahramanlik-afıni!Sharp sahasından henüz Vaşingtona dönmüş olan deniz piyadelerinin Başkomutanı Lewis B.Pullec'in söz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • ÇSl***1 Resmi dairelerin perişan hali Devlet dairelerinin yeni yeni binalara yerleşmelerini biz memnuniyetle görenlerdeniz.Bunların lükse kaçılmamış,sağlam,bol ışık cilan,havalandırılması kolay binala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1951
  • D.P.den istifa edenler bir Çiftçi Partisi kuracaklar TBastarafı 1 incide!rndsı lâzımgelen bu mesele etrafında dolaşan haberlere göre «Çiftçi Partisi" ne Adanada «Bugün»,Ankarada «Hürses» gazetelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1951
  • Adana belediye başkanlığından 1 Belediyemize ait Adana'nm Knıasoku mahallesinde ve kasaplar halinde,aşağıda numaraları ve muhammen bedellerile geçici teminatları yazılı 8 kasap dükkânının mülkiyeti ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen Askerî Kıtaat ilânları Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemele raçık eksiltme ile hizalarında yazılı gün ve saatlerde izmit Deniz Sa;Al:Ko,da eatın alınacaktır;Şartnameler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • I TEKPifSSi/~9S\EŞARB/M ssSF\AY»/ŞEMPE KUUAM8/lf8$fAf/£L m.Plltall VAKKO Eşarbının uçlarınızın üzerine atar ve kay maması için,eşarbın üzerindeki İğne ila saçlarınıza tutturursunuz m fi 9 as tayyör v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLAB1 Senelik 28 liradıı 6 Aylık V.15 3 9 1 S İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa 4 Ura 3 üncü 4 îlân sayfası santimi 2 Resml ilftnlann santimi 1 liradır.Mahkeme,tapu.icra ilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • YENİ SES OPERETİ ALLAH KORUSUN Operet 3 perde Yazan:V.örfî Bengü Matine;15.30 da Tel.49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • 10 Haziranda yapılacak mühim atletizm yarışları Fenerbahçe pistinin açılı şı doJayısiyle yapılacak müsabakaların,zevkli ge çeceği ümit ediliyor Fenerbahçe klübü atletizm çubesi.Fenerbahçe pistinin açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • Millî takım futbolcularımız Bursadan döndü Pazaıtcsinden beri Bursa'da,milli takım antrenörümüz Reisi Eıkal'in nezaretinde kamp idn.anlarını tamamlamakta olan futbolcularımız,dün akşam fchrimne dönmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • İH tonımuzda yapılacak ağır ikici boks samnivonlut-u Chicago,1 AP)Ağır Slk-If t dünya boks şampiyonu Ezjard Charles,18 temmuzda,Pittfburghda şampiyonluk unvanı jL-ın Joe Walcott ile 15 rapndtuk bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor
  • 02.06.1951
  • Alman takımı ile yapılacak olan bugünkü karşılaşma Mühlburg ilk maçını bugün Fenerbahçe ile yapıyor Alman millî karşılaşmasının arefesînde olduğumuz şu günılerde,Mühlburg île yapılacak maçlar ciddî bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Spor