Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Sesten süratli uçaklar Vasington 30 AP)Birleşik Amerika hava kuvvetleri Başkomutanlığı bu yıl zarlmda tamamiyle yeni tipte ve seda suratından üstün hızla uçmağa muktedir bir roket.uçağui denemelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • eclist Hükümetin programını Programın son hâdiselere dair iki mühim noktası "Kökü dışarıdaki faaliyete fikir hürriyeti çerçevesi içinde müsamaha etmek mümkün değildir.Büyük Millet Meclisinin «ecen otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Program müzakeresi pazartesiye bırakıldı Meclis Başkanının,Adnan Menderes'in yeni hükınûetin programını okuyacağını haber vermesi Mecliste alkışlarla karşılandı.Müzâkereleri Reisicumhur da salondaki l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Yeni Zelandaya gidecek mülteciler Ankara vapuru dün saat 12 de 380 yolcu ve 170 ton yükle Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Giden yolcular arasında,t.R.O.teşkilâtı tarafından Yeni Zelanda'ya gönderili»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Iran vahim günler yaşıyor Petrol bölgesinde 12 bîri kişi grev halinde Abadan İran)30 A.A.İngiliz İran petrol şirke-ti bugün yeni bir tehditle kar gı karşıya bulunmaktadır.Petrol bölgelerinde grev hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Truman'm beyanatı Başkan,»Taktik sebeplerle Birleşmiş Milletler kuvvetleri 38 inci arz dairesini seçebilirler» dedi •Vaşington,30 A.A.U.P.Başkan Truman dün yaptığı basın toplantısında,gazetecileıin so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • RefikŞevket incenin istifası Barbakan Devlet Bakanının sıhhî sebeplerle vııkuhulan istilasını kabul etil Ankara,30 A.A.Devlet Bakam Manisa Mületveki li Refik Şevket İnce istifa etrhiş,ve istifası kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • N.Fazıl tevkif edildi Büyük Dosunun son nüshasındaki yazılar yüzünden mecmua da toplattırıldı Büyük Doğu mecmuasının evvelki gün bayilere dağıtılan 54 sayılı nüshasındaki «Sistem» ve «Vatan dışı» başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • o Bir kızıl ajanı yakalandı a Yapılan tahkikat neticesi yeni bazı tevkiflerde bulunulması bekleniyor Emniyet Hüdürlüğü dün Tür kiyeye sokulan Mihâİ adlı ve aslen Yunanistanlı bir komü nist ajanını tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Kore'de harekâtı destekliyen Amerikan bataryalarından biri ateş ederken Korede komünistler taarruza geçtiler Altı hafta d anberidir çekilen düşmanın mukabil darbesi neticesinde müt tetikler bazı kesim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Atlantik Paktı ve Türkiye in j Fransa Türkiyeyi desteklemiyor Anıerikada beyanatta bulunan Schuman,Fransa'nın,Türkiye ve Yunanistan'ın Atlantik paktına alınmasına muarız olduğunu açıkladı Vaşington,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.03.1951
  • Program hülâsası Meclisin dünkü oturumunda Adnan Menderes,yeni hükümetin programını okumuş,alkışlarla karşılanmış,ancak vaki bir teklif üzerine program üzer indeki müzakere ve mü nakaşalar pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Yaz saat?Yaz saati bu sene yine tatbik edilecekmiş.Senenin ikiye taksim edilerek yaz ve kış şeklînde sıniflandirılmasondan ise ilkbahar ve sonbaharı da ihmal etmemek,bu suretle kış saati,ilkbahar saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • KISA NAİ EKLER ir Vali ve Belediye Reisi dün Kmirgândaki Güreşçiler Kam pını 2İyaret etmiştirir Üsküdar Kadıköy Halk Tramvaylan Anonim Şirketinin umumt heyeti bugün saat 1] de toplanacaktırif Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Malzeme aıdiyesindeki infilâk hâdisesi Ankara,MİLLİYET)îs metpaşa pazarı karşısındaki Sanayi çarşısında,Ali Riza Sayıoğlu isminde bir şahsa a-it inşaat malzemesi ardiyesin de büyük bir infilâk hâdises
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Fenni Bahisler ilmî araştırmalarda Radyonun rolü Büyük Britanyanm Manchester Üniversitesinin bilgin lei'i geçenlerde dünyanın en büyük radyo-teleskop'u ile yaptıkları tetkikler neticesin de Andromeda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Cemiyet TOPLANTI if Muallimler Birliği İlköğretim Encümenince her ay ter tip edilen aylık toplantının 5cisi bugün saat 15 te Çember,litaştaki Birlik Lokalinde İstanbul ilkokul öğretmenterinin iştiraki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Birleşmiş Milletler gıda teşkilâtı müdürü sebrinıize çeldi Birleşmiş Milletler gıda teşkilâtı müdürü Mordccai Jo sepb Ezekiel tetkiklerini bitirerek dün Ankaradan şehrim;ze dönmüştür.Kendisi bugün mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Randevucu Atina yine faaliyete geçti Dün j?ece Emniyet Müdürlü gii 2 inci ijubo müdürü Nihat Er türkün idaresinde ahlâk zabıtası Beyoğlunda sıkı bir arama yapm;«tır.Bu arada,ütedenberi randevuculuk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Radyo rüsumunu «ideme müddeti bugün bitiyor Radyo rü&umuBU yatırına müddeti bugün sona erecektir.Rüsumu yatırmıyan aboneler jadyo ücretini %10 ceza!ola j ak ödeyeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Oma?Arsal SölyarTSttfMfci başkâtipliğine tâyin cttiUii Eski Yunanistan elçiliği baş kâtibi ut iz Cemal Arsal Sofya elçiliği başkâtipliğine tâyin ediîmiş vo dün Semplon ekspre siyle Bulgaristana hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Cup fabrikası için bir yer bulundu Bir Fransız firması çöplerden rnetan ga?ı ve sun'i gübre istihsali için Belediyeye müracaat etmişti.Bu ig için firmanın Belediyeden istediği geniş saha tedarik edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • P.T.T.Başmüdürü İsviçreye gitti İstanbul P.T.T.idaresi yeni Başmüdürü Emin Sözen dün Ankavadan şehrimize gelmiş ve Cenevredeki Milletlerarası P.T.T.kongı esinde hazır bululmak üzere uçakla İsviçreye g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • MALKINSESI Lâmbanı sokak Çemberlitaşta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz,alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz.«Çemberlitaştan kuduz hastahanesine inen kestirme yolun lâmba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Bir gece bekçisi mahkûm Mu İzmir MİLLİYET)Ş;ı si bir meseleden ötürü,biı:genci yaraladığı iddiasiyle ikinci asliye ceza mahkemesin ne sevkedilen bekçi Hayra Kankıliç dün göı ülen son du-'uşmasım müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Evtî bir kadını kaçırmaktı teşebbüs edenlerin duruşmasına başlandı Ankara,MİLLİYET)Evli bir kadını kaçırmaya teşebbüs eden 16 yaşlarındaki üç gencin duruşmasına ağ'iv cezada başlanmıştır.Osman Taşdağ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Dıs hatlardaki tenzilâtlı tarife Denizyollarının yabancı hatlarda onar kişilik gruplar halinde seyahat eden yolcula.a tatbik ettiği tenzilâtlı navlun tarifesi kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Zcytinbıırıumda bir Kız kaçırma vakası Zeytinbumunda oturan Hali] Kaya adında biri zabıtaya müracaat ederek kızı Esmanın aynı semtte oturan Fehmi At!adında biri tarafından kaçırıldığını bildirmiştir.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Otomobil kazası Şoför Kemal Taşçıoğlunun idaresindeki otomobil Atatürk köprüsünden geçerken İbr.a him abında bir erin kullandığı âTÜ D:t7i?rç£:p 1 rrYîş"Y e k Sz a sü~mır.da İbrahim başından ağır sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Kiracısını yaraladı Ealatta,Kiremit sokağında oturan Fazlı adında biri,aynı evde kiracı olarak oturan Ekrem'le kavga ederken bıçakla kolundan yaralamıştır San'V yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Borsada mesai saatleri İzmir MİLLİYET)Bj'F nıüddettenberi Borsada alım ve satım muamelelerinin son verilme ve salonların açılış kapanış saatlerinin gayri mun tazam bir durum arzettiği görülmekteydiida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Amerikalı turistler şehrimizden ayrıldılar İki gün evvel hususî bir uçakJa şehrimize gelen Amerikan turistleri dün şehrimizden ayrılmışlardır.Turistler,kendilerine gösterilen hüsnü kabulden bilhassa m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Şehrimizde inşa edilecek olan seyrüsefer karakolları Şehrimizde ilk defa olarak iki seyrüsefer kontrol karakolunun inşa edilmesine karar biti Kısıklıda diğeri de Bahçelievler mıntıkasında yaptırılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • C.H.P.Genel Sekreteri dün şehrimize geldi Cumhuriyet Halp Partisi Sekreteri Kasım Gülek,dün sabahki ekspresle şehrimize gelmiş;goıda partililer tarafından karşılanmıştır.Doğruca C.H.P.i)merkezine gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Göçmeni* r» y o r d ı m Yunanlı artistler salı günü göçmenler yararına bir temsil verecekler Şehrimizde misafir bulunan Yunan artistleri Vali ve Belediye Başkanını ziyaretle göç menler yararına bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Bursada Piyasanın açılışındanberi 100 bin kilo tütün satıldı Bursa MİLLİYET)Tekel idaresinin verdiği rakamlara göre bugüne kadar merkez ve mülhakatta lfcJ bin kilo tütün satılmıştır.Bunun 86 bfn kilos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Ruam savaşına hız verildi Adana MİLLİYET)Son günlerde,ilimiz ve çevresinde,tek tırnaklı yayvanlarda,taşanlara da sirayet eden ruam ve lenfanzit hastalığı görülmüştür.Veteriner müdürlümü bu hususta esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Tokatta Taşovada tütün satışları iyi gitmiyor Tokat,MİLLİYET)12 «artta açılım Taşova Taşova ı,Erbaa,Niksar,TokaU tülün piyasalarının son durumu itibariyle,fiatlar,âzami 400 ve asgari 70 kuruş olup ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Avusturya Büyük ikicisi bugün şehrimize gelecek Avusturya Büyük Elçisi ekselans Wildner bugün Ankaradau gehrimize gelecektir.Elçi 4 nisanda himayesinde açılacak olan Avusturya kitap sergisinin,bazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Babasını bavıltıncava kadar dövdü Karagümrükte,26 numaralı evde oturan Rüstem Şanlan adır.da bir marangoz,oturmakta oldukları evi kendi üstüne ferağ etmiyor diye babası Ahmetle kavga etmiş ve adamcağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Üstçavuş elbisesiyle dolasan bir esrar satıcısı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci Şube memurları Galatada,üzerinde üstçavuş üniformasile gezen Saim Kocadağ adında sabıkalı bir eroin satıcısını yakalam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Gelir vergili Gelir vergisi beyannamelerini verme müddeti bu aksam sona eriyjor Gelir vergisi mükelleflerinin kanun hükümleri gereğince beyannameleri ile vergilerinin ilk taksitlerini yatırma müddeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.03.1951
  • Bir adam torununu kesmek istedi Ofclıı ile kavga eden bir sarhoş sekiz yaşındaki torununu vere vatınp keserken yakalandı Evvelki-gece Gümüşsuyunda eşine ender tesadüf edilen bir yaralama hâdisesi olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Keşmir meselesi Hindistan,ihtilâfın halli için İngiliz Amerikan tavassutunu kabul etmiyor Lake Success.30 AP)Hin distan dün Güvenlik Konseyin de,Pakistan ile kendisi arasın daki Keşmir ihtilâfını hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Oscar mükâfatı alan sinema yıldızları Hollywood,30 A.A.Hollywood sinema akademisi dü ngece senenin en iyi Amerikan filmlerini sahneye koyan ve bunlarda oynayan sanatkârlara Oscar)mükâfa tını vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Yeni hiı-Roket uçağı yapılıyor Vaşington,30 A.A.Bir kşik Amerika hava ordusu sesten sür'atli yeni bir roket uçağı imal etmektedir.Bu yeni X—2 uçağmin boyu çok ufaktır,içinde yalnız bir pilot ve âletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • tşei sigortalan kurumu Istanbulda 300 yataklı ikinci verem hastahanesini de kuıacak Ankara,30 T.M.A.Türkiye işçi Sigortalan Kurumu,İstanbulda Süreyya çiftliğinde inşa ettirdiği 100 yataklı verem hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Bir doktorumuzun muvaffakiyeti Ankara,30 T.H.A.Amcrikada dört seneden fazla bir zaman cerrahî üzerindeki çahşmalanni bitirerek üç ay kadar evvel yurda dönen Dr.Feyyaz Berkay,Amerika Ce*' rahlar Kollej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Robert Taft,Ti umanı tenkid ediyor Vaşjington.30 A.A.Ohio eyaletinin cumhuriyetçi ayan üyesi Robert Taft dün ayan meclisinde yaptığı konuşmada kongrenin evvelden tasvibini almadan savaşa kıta yollamağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • ispanya ve Avrupa nın müdafaası Kendisine Amerikan silâhlar)temin edilmek şartiylo İspanya nın istenildiği zaman,Avrupalım müdafaası için asker «önde receğî hakkında İspanya Dışişleri Bakanı Alberto M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Pamuk sahasında sulama işine yeniden hız verildi Girişilmiş olan islerin bedeli namıtk istihsal bölgesinde tanı bir sulama tertibatının kurulmasıdır.Her ne kadar Türk pamuğunun büyük bir kısmı kuru ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • italya da yeni bir parii Roma 30 A.A.İtalyan komünist partisinden ayrılan kominform aleyhtarı 2 lider kuı dukları v.bağımsız ve birlikçi» harekete dahil isçilere hitaben ilk beyannamelerini dün yayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • NİKÂH TÖRENİ Zafer yazı ailesinden gazeteci arkadaşımız Nihat Ülkekul ile Necla Tetikce'nin nikâh törenleri dün Beyoğlu Evlenme memurluğunda yapılmıştır.Kendilerini tebrik eder saadetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Yazan:Sienkiiwic* ON DÖRDÜNCÜ KISIM Aylar geçti.Harp devam ediyor.Binlerce insan öiüyor,memleket baştanbaşa bir;harabe halini alıyordu.Kretüski eski iyiliklerine bir mukabele olmak üzere Şmielniçki ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • söylenilen Iran İranın çektikleri,zengin Aniilo-İran şirketinin elinde tuttuğu arazide dünyanın en büyük tasfiyehanesi vardır.İran hükümeti burasını isletmekten âcizdir.Meclisin verdiği kararda petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Koruyucu deri kıremi Esas itibariyle savaş esnasında gemilerde,tanklarda ve top taretlerinde başgösterecek iştial neticesinde husule gelecek yanıklardan korunmak maksadiyle hazırlanmış olan bir kremin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Harici kısa haberler HİNDİSTANDA Hindistan mukaddes ruhban sınıfından Nirmal Singh Pan tal,bugün,Fransız büyük el?çiliği yanında yer alarak,vü cudundan intişar eden iyi dalgaların,Fransız devlet adaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • F;ansız konsolosu Valive veda etti Memleketimizden ayrılacak olar,Fransız konsolosu dün Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay'ı ziyaretle veda etmiştir.Ziyaret esnasında diğer ya bancı memleket konsolosla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Şubat ayında köylüye dağıtılan toprak inkara.30 T.H.A.Şubat 1951 ayı içinde Çivril ilçesine bağlı Beyköy ve Kiralan köylerinde 492 aileye 11.630 lira 61 kuruş borçlandırma bedeli karşılığı olarak 871
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • D.P.Ankara kongresi başlıyor Ankara,30 T.H.A.Demokrat Parti Ankara il,ilçe kongrelerine nisan ayından itıbaıen başlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Sanayi ve iş yerleri sayımı Ankara,30 T.H.A.İstatistik Genel Müdürlüğü,sa nayi ve iş yelleri saymına ait soru kâğıtlarının son tatbika tını Ankarada cumartesi,pazar ve pazartesi günleri yapa çaktır.Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Her gece neşriyat yapan bu radyo istasyonu Rusları deliye çevirdi Münih.30 Ap)Eski bir Alman askerî kamyonundan istilade ederek,giz li radyo yayınları yapan ve çok seri konuşan üç kişi.geceleri,radyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Süveyş Kanalı İngilizlere süre Mısır hükümeti kanala ancak 1968 de sahip olabileeck^ Londra.30 A.A.i-Liberal Manchester Guardian gazetesi ne göre,Süveyş kanalının dev letleştirilmesi için son zaman,la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Libyada muvakkat hükümet kuruldu Trblus,30 A.A.Libya Millî Meclisi dün sabah,muvakkat bir federal hükümetin derhal kurulmasına "karar ver mistir.Fransız ve İngiliz idaresi al tında bulunan salâhiyetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • unda yenilecek Demirperde çevresinde yaptığı bir seyahatten döncfn Stassen.Rusyada yaşayan nisanların isyana da hazır olduğunu ilâve etti Chicago A.A.Demir perde çevresi etrafında yaptığı seyahatten g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Japonya ile yapılacak sulh andlaşması Vaşington,30 A.A.Dün burada resmen bildirildiğine göre,hazırlanmakta olan Japonya sulh andlaşması tasarısında harpte Japonlardan zarar gören memleket lere tazmina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Avrupa Ticaret odası kuruldu Paris,30 A.A.Puüstedün bir Avrupa ticaret ortası kurulmuştur.Oda azalarına Avrupadaki pazar ve piyasalar hakkında en doğru malûmatı verecek ve ham madde veya yeni mahreçle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.03.1951
  • Vaşîngton beyannamesi tasvib edildi Vaşington,30 A.A.Anıerika Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanları konferansı ka rar tâli komisyonu,Amerika milletlerinin komünist tecavü züne karşı birleşmeleri taahhüdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • r OB SlNtMAI AR BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Mih racenin kızı.AR 44394)1 Öldüren ask.ATLAS 40835)1 Gençlik mucizesi.İNCİ 84595)1 Sen de bizdensin.ELHAMRA 42236)1 Öldüren aşk.LALE 42595» 1 Dağ kurdu İPEK 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • Orman Başmüdürü döndü İzmir MİLLİYET)Sahipli ağaçlıklardaki kesmiler için yapılan müracaatları yerinde tetkik etmek üzere üç gün evvel Kemalpaşaya gitmiş bulunan şehrimiz Orman Başmüdürü Celâl Gürgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • iran'ın çektikleri Baştarafı 3 ncüde)Deral News Chronicle gazetesi de:«Kaderin tecelli ettirdiği adr.letin bir elemanını işçi paı tisi çıkmazda bulmuştur.diyor.Devletleştirme ateşi etrafe sirayet-etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • oaooofroeeetti Yakın Şarkın savunması için sarfediien gayretler İsviçre matbuatı Orta Sarkın müdafaası isine büyük önem vermekte ve bu yolda mütemadi neşriyatta bulunmaktadır.Bu arada Bern'de çıkan Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programla* 13.00 Haberler 13.15 Stuff Smith orkestrası Pl)13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar,Okuyan;Ek rem Kongar.Çalanlar;Emir Kemal,İzzettin ökte,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • 1922 de altıncı Sultan Mehmedi Vahidettini)tac ve tdhtını terke mecbur bıraktıran heyecan uyandırıcı harekâtla beraber yeni bir siyasî değişiklik getiren son sulhperver ilerleme ha reketi de Türkivede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • Sterlin 7.85.50 7.84,80 100 dola] 280.30 280 30 '00 Fransız Fr.0.60.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 &VİÇI* Fr,64,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmin 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • Havacılık konuları Tepkili yolcu uçakları imalâtında ilerlemeler Sir Frank Whitle,güvenilebilir ilk gaz türbinli motorunu 1939 da,Leicester civarındaki küçük Whetstone köyünde işlettiği zaman,Büyük Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.03.1951
  • hikaye YALNIZ SEN!JIJ Nusret Vedat SAYGEL mt0 Bugün ayrılığımızın üçüncü yıldönümü.Şimdi çok uzaklarda yabancı bir aşkla okluğun halde kalbim yine seninle.Sen saadeti parada bulmuştun,parayı buldun;ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • TBastarafı 1 incide 1 Yeni bir programla huzuı'unuza çıkarken memleketin iç durumundaki bu manzaraya işa ret suretiyle demokratik idare sisteminin her türlü yıkıcı tesirlerden masun bulundurulma sı hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Necip Fazıl tevkif edildi r Basta raf:1 iticide!rı ve kanunları tahkir edici mahiyette göıülmüş ve mecmua hâkin^ karariyle toplatılmıştı.Mecmuanın sahibi Necip Fazıl Kısakürek ve yazı işleri müdürü Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Bir komünist propagandacısı daha yakalandı B!r müddettenberi Bakırköy bez fabrikası dıvarlanna çizil mekte.olan orak çekiç resinilerinin faili dün yakalan mış v"o adliyeye teslim edilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Atlantik paktı ve Türkiye TBastaraft 1 incidel lan konferansının toplanacağ» na emindir.Komünist partisi,Fransada yapılacak genel seçimlerde bü yük bir bozguna uğnyacaktir.1953 senesinin sonuna kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • istanbul telefon şebekesi Yapılacak,ıslâhat sonumla abone adedi arttırıfacak İstanbul telefon şebekesi-nin ıslahı ve böylelikle abone miktartnm arttırılması için yeni tedbirler alınmıştır.Bu arada Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Kumar salonunda bulunanlar Necip Fazıl ve arkadaşlarının duruşmasına başlandı Emniyet memurları tarafından Beyoğlunda büyük bix kumarhanede yakalanan ve içlerinde muharrir Necip Fazıl ve tanınmış bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Fransız Başkonsolosu bir Basın toplantısı yaptı Eski Fransız başkonsolosu M.Lagarde dün saat 12 de Ankara vapuıiyle şehrimizden ayrılmıştır.Galata rıhtımında hareke tinden önce kendisiyle görü şen bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Bir kızıl atan r Baslara!1 incide 1 ğu gibi Türkiyede de birçok ta raftar bulmuştur.Komünizm iş sizlik,harp sebebiyle değil,ko münizm rejiminin kabul edilme mesi yüzünden rağbet görmüş tür.Zaten Rusla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Anna Pauker'in babanı öldü Tel-Aviv,30 AP)Kumanyanın komünist Dışişleri Bakanı Bayan Anna Pauker'in babası haham Zvi Robinson bugün Tel-Aviv'de bir hasta* ha.ıcde ölmüştür.88 yaşınday di.Dinine son de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Çekoslovakyada bir muhabir kayboldu Prag,30 AP)Associated Press ajansının.Thomas Svoboda adh bir Çekoslovak memuru bir haftadanberi kayıptır.Çekoslovak Haberleşme Bakanlığı,AP'nin bir müraca.itına cev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Refik Şevket İnce riiastaıalı 1 incidel durumumdan,bahsederek benl vazifeden affetmenizi rica etmiştim.Bu ricalarım,iyileşmem ümit ve temennisiyle hakkımda ibrazından hâli kal madiğiniz sevgi tezahürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Trumanın beyanatı TBastaraft 1 incide!Müdafaa Bakanı George Mar shall geçen hafta başında yapmış olduğu beyanatla durumu gayet iyi anlatmış bulurmıaktachr.Kare meselesine gelince,Birleşik Amerika,Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • it devleti» kararı Nevyork,30 A.A.Salahiyetli kaynaklardan bildirldiğinc göre,Kore harbine dahil 14 devletin gayelerinin umumi bir beyannamede belirtilmesine ait Amerikan tfkufinin terkedilmiş olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.03.1951
  • Milletlerarası Çalışma bu rosu memleketimizde toplanacak nkara,30 T.H.A.M.letlefai'ası Çalışma bürosu yıllık toplantısın memleketimizde yapacaktr.Bu münasc betle büro tarafından Ankara veya îstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.03.1951
  • Açık Teşekkür Son derece güç bir durumda gerek eşimi ve gerek yavruyu salimen kurtarmak hazakatini gösteren ve gece yarısından sonraki saatlere kadar büyük bir feragatle bu ulvî vazifeye)istirahatini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • 206 sayılı tarifenin değiştirildiği hakkında D.Demiryolları Genel Müdürlüğünden:1.5.1951 tarihinde yürürlüğe girmek üzere canlı hayvan nakliyatına ait 206 sayılı tarifo değiştirilmiştir.Fazla bilgi is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Belediye Mezat Müdürlüğünden Ardiye No.Eşyanın cinsi Malsahibinin.adı 1011/5757 Karyola 1300/7469 Filitre ismail 1559/9342 Tuvalet ve iskemle Vahap i 595/Vitrin camekân Meçhul idaremin eşya şubesine'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Osmanlı Bankası 26.3.951 toıihindc çekilen AİLE SANDIĞI" piyangosunun netayici 1 adet TL.1.000.hk ikramiye Tekirdağ 4 250.Balıkesir,İstanbul 5 100.i Eskişehir,İstanbul,izmir,Kay,S" t İ &5 50,'i fanbaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Fatih ikinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 931—92 Davacı Mutahhar Pıtrak vekili Avukat Vecdi Tan tarafından Kocamustaia paşa Megeli Mescit 10 No.da muhim olup halen adreslen meçhul olan Abdullah,Şerife,Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Ö L Ü KRALİÇE Yazan:Henry de Montherlanvrürkçesi:Mübeccel Bayram\olL Telefon:42157 KOMEDİ KISMİ ıürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik KollektiC Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Amerika boksta 6—2 galip Şikago,30 A.A.Afp)Bir leşik Amerika »Altın Eldiven" temsilî takımı dün akşam Şikago stadyonıunda Avrupa karma boks takımını 6-2 yenmiştir.2 Avrupa galibiyeti sinek sıklette dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Istanbul Ping Pong şampiyonası final mü" sabakalarının programı Istanbul Ping Pong şampiyonası final müsabakaları,bu cumartesi ve pazar günleri Teknik Üniversite kapalı salonunda yapılacaktır.Musa bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • I m OPERATÖR Dr.Cavit Gömer BİRİNCİ SINIF Umumî b"aş,karın,tenasül uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı razit Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23676 4 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Hie.23 31 MART Ru.18 C.Ahı 19 11 Mart 1370 luraartesı 1364 VAl CÎT VASATİ KZANİ Güne s 5.49 11,20 Öğle 12.19 5.50 İkind i 15,51 9.21 Aksa n 18,30 12.00 Yatsı 20.03 1.33 İnisa 4.10 9:41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Milletlerarası Konkurhipiklerde beşinci olduk Kahire,30 A.A.KahÜ rede yapılan milletlerarası kon kurhipiklerde Fransız lakımı 3 defa arka af kaya "Milletler mükâfatı» yarışını kazandığın dan Mısır Kra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • B asketbol birincilikleri Türkiye Basketbol Birincilikleri müsabakalarına Teknik Üniversite spor salonunda devam edilmiştir.Dünkü müsabakalarda;Mülkiye,Altmorduyu 47-44,Harp Okulu,Ga-latasarayı 50-39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Bugün ve yarın yapılacak spor 'hareketleri 31 mart cumartesi inönü stadı:14.15 Vefa Kasımpaşa 16.15 F.Bahçe Emniyet Türkiye basketbol şampiyonası Teknik Univ\kapalı salonu)18.00 G.Saray Altmordu 3915
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre on bin adet Bobin halinde kâğıt astarlı Alüminyum Folyo satın alınacaktır.2 Pazarlık 2.5,951 pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Ankara Sular İdaresi Genel 98.144 lira 65 kuruş keşif bedelli Atpazarı Süzgeç boru rerşiyatı işi görülen lüzum üzerine evvelce ilân edilen usul dairesinde 0.4.951 pazartesi günü saat 16.00 ya tehir ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden Sahamızda ikinci sınıf,standart boydan kısa ve karışık bir hâlde mevcut olan 5000 ton kadar 10-22 mm lik yuvarlak ciemirlerin bu defa aşağıda yazılı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • MENKUL SATIŞ ELANI Kadıköy icra Memurluğundan 950—1550 Mahcuz olup bu kerte satılarak paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Minerva marka 7 lâmbalı işler vaziyette ıadyo birinci açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Yar gıçhğından:950/452 Davacı Vahide Aliye Angu ile davalı Medina ve Halil'in Batapu sahip ve hissedar bulundukları Fatih Koca Dede mahallesinin Odalar Valide medresesi sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Jttitthjet ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık lö 3 i 9 i 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI BeftİİjJt 20 lira.2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfası sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Kampa alınan güreşçilerimiz Avrupa şampiyonası için Emirgârtda kampa alınan güreşçileriink.Kur!Hocanın nezarettim© dünden itibaren çalısmova başlamışlardır,Yukardaki resimde,dünkü antrenmandan bir an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • Türkiye basketbol şampiyonası Dün başlanan müsabakalara,bugün de Teknik Üniversite kapalı salonunda devam edilecektir.Dün akşam Teknik Üniversite spor salonunda;İstanbuldan Galatasaray;Ankaradan Ilurp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.03.1951
  • 4*2 J;III I.I y,Busun Emniyet ile karşılaşacak olan Fenerbaheenin Besiktqgla yaptığı maçtan bit görünüş.Bugün yapılacak maçlar Vefa Kasımpaşa,Fener-Emniyet karşılaşıyorlar Bugün yapılacak maçların net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor