Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Ortalık ün saat on besten gece varışına kadar süren dokuz saatlik çetin bir tartışmadan sonra Demokrat Parti Meclis Grupu 244 rey gibi büyük çoğunlukla Adnan Menderes kabinesine itimad beyan etti.61 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Yenî bir füze tecrübesi Alamahordo Yeni Meksika)29 A.A. Afp)Birleşik Amerika hava ordusu dün yeni Meksika sahrasında 500 kilo sıkletinde bir füze atmıştır.Füze stratosferde 98 kilometre mesafe katetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Prof.Başgil,Yalmana dün cevabını verdi rilııkuk Fakültesi Ordinaryüs Profesörlerinden Ali Fuat Iîaseil şehrimizde er kap dergilerden birinde bîr beyanname yayınlamış,bu beyannamesinde,27 mart talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Askeri hava heyetimiz dün Amerika'ya gitti Hava Kuvvetleri Komutanı Muzaffer Göksenin başkanlığında ve 20 güll Ameıikada tetkikleı yanacak olan heyet Amerika Hava Kuvvetleri Komutanının davetlisi olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • O Resm î I tebliğ Ankara.29 A.A-Demokrat Parti Meclis Grupu Başkanlığından teblyş edilmiştir:Demokrat ParU Meclis Grupu 29.3.1951 perşembe günü saat 15 te Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Fuad Hulus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • P.Grupunun 7 saat süren dünkü hararetli toplant s nan s rupta i 244 oyla itimat kazan D.P Meclis Grupunun toplantısına iştirak eden D.P.Milîetvekillcı imlen bir Sfruiî 'S+s ;W*4 Topfantı hakkında muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Menderes,Kabinede revizyon yapacak Başbakan Grupta itimat reyini aldıktan sonra vâki beyanatında,kabine,yakında umumî efkârın da memnun olacağı şekli alacaktır,dedi.Ankara 20 T.H.A.D,P,Meelis Grupu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Muhalif oy verenler Ankara,29 MİLLİYE» Dünkü Grup içtimaında reye müracaat edildiği zaman 61 kişinin kırmızı oy kullandığını b:L dirmiîjtim.Sızan haberlere göre kabineye muhalif rey verenler orasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.03.1951
  • Müessif bir kaza Tatbikat esnasında patlayan tonu geri gelen mekanizması hızla gene subaylardan Faik Kaplan'a çarparak ölümüne sebebiyet verdi Dün Bakırköyünde yeni subay olan genç bir asteğmenin ölüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • KISA HABERLER İlkokullar 2 nisan pazartesi sabahından 4 nisan çarşamba akşamına kadar tatil edileçektir.Abidin Daverden açılan Be lediye Neşriyat Müdür vekâleti no,Belediye müfettişlerinden Rakım Ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • 12 esrarkeş sue üstünde yakalandı fophanede,bir kahvede esrar içmekte olan Turgut,Mehmet,Kemal,Şerif;İsmail;Salih;Halim;Raif;İbrahim;Erdoğan;Muzaffer ve İlyas adm da 12 kişi emniyet memurları tar^fmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Hir iMİam Sikerek evini yakt* Çubukluda oturan Ali Demir adımla,biri evvelki gcc* gaz dökmek suretiyle kendi evini ateşe vermiş ve yakıvnş-Ur.Hâdiseye Saveıbkça el konulmuş ve dün suçüstü mahkemesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Seı:ö komitesine katılacak üyeler Gölge Sanayi Birliği idare hoyeti bugün toplanarak 951 İstanbul sergisi komitesine Sanayi Birliği adına iştirak edceek olan üç kişiyi seçecektir.Aynı komiteye belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Memleket meseleleri sandıklan meselesi Posta tasarruf sandıklan açılmak üzere hazırlıklar yapıldığı bir zamanda P.T.T.Ge nel Müdürlüğüne bir iktisatçının gelmiş bulunması hayırlı bir tesadüf olarak ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Rejim aleyhtarlığı Savcılık rejimi ve kanunları tahkir eden dört mecmua hakkında takibata geçti Büyük Doğu mecmuasında Hasan Basri imzasiyle çıkan «İslâm?adalet numunesine en parlak misal* başlıklı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Büyük I oğu toplattırıldı Büyük Doğu mecmuasının dün bayilere dağıtılan ve bu gün satışa çıkacak olan 30 mart tarihli sayısındaki yazılar irticaî mahiyette ve vatandaşları suç ikama tahrik edici mahiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Elektrikli seyrüsefer işaretleri çoğaltılacak Saraçhanebaşı ile Taksimdeki elektrikli seyrüsefer işaretlerinin çok faydalı olduğu anlaşılmış vo bunların çoğaltılması kararlaştırılmıştır.Yeni işaret ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Kaçakçılık yapan gemiciler,dün tevkif edildiler Limanımızda bulunan İtalyan,bandıralı Baıietta vapurunun tayfalarından 14 ü kaçakçılık yapmaya teşebbüs ederîcrken Gümrük Muhafaza memurları 'tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Meyva hâli pazar tatili İKİivmiar Meyva hâli işçi ve ınüstah-¦dw.terinden bir grup "istanbul Meyva Sebze Kabzım*} lar.Cemiyetine» müracaat ederek pazar günleri tatil yapıp istirahat etmek istediklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Cemiyet KONGRE ir Birleşmiş;Milletler Sıhhî Te şekküller Orta Şark Bölgesi kon gresi 9 13 nisan tarihleri arasında Yıldızda Şale köşkünde toplanacaktırir Millet Partisi Sarıyer İlçesinin yıllık kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Polis ve bekçiye karşı gelenler Evvelki gece Samatyada bü tün muhiti heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.Bu semt te oturan Vecdi ve Hüseyin adında iki kişi bir birahanede iyice sarhoş olduktan sonra,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Tramvayda çirkin bir tecavüz hâdisesi Bir şoför,kendisine yüz vermeyen namuslu bir kadım tramvayda dövdükten sonra bıçaklamaca teşebbüs etti Dün Sirkecide,tramvay içinde çirkin bir tecavüz hâdisesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • «MMOHI HALKIN SESİ Faturaların kontrolü NJşantaşmda kasap olduğunu bildiren bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz:«Efendim ben Nişantaşında kasap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Kara koca kaveasttuıt arasına çireıı Wr adam varatamh Taksimde oturan AU Polat admda biri karısı Ayşe ile kavga ederken araya Halis Ço pur adında bir tanKhkları girmiş vf.kendilerini ayırmak istemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Tas ocağındaki fecî kaza istinyedc bir taş ocağında çalışan amelelerden Osman Kandcmir,toprağı kazarken,üst kısımdan yuvarlanan bir taşm altında kalmış ve fecî surette ezilerek ölmüştür.Hâdiseye el ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • E.Attınerin cenazesi Madrid Elcimizin cenazesi askerî törenle ebedî iştira-I)ilkahına tevdi edildi Sah günü Samsun vapuru ile şehrimize getirilen Madrit elçimiz Esat Atuncr'in cenaze si,dün askeri tör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Arapkirde Göçmenler yararına tertiplenen müsamere Arapkir MİLLİYET)Arapkir halkı,bütün yoksul,luğunu ve gelirinin azlığın' hiç umursamadan göçmenler yararına hazırlanan bir nıüsa merenin biletlerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Haydarpaşa Adana yolculuğu kısalacak Adana MİLLİYET)Adnan Ankary Haydarpaşa arasında motorlu tren işletilmesi Devlet Demiryolları ida resince karariaşmış ve bu hat üzerinde ilk tecrübe seferi ya pılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • fzmirde Arazi meselesi yüzünden çtkan kanlı kavca İzmir,MİLLİYET)Beı gamanın Yc'ü Tahtacılar köyünde oturan Ahmet Argun Mehmet Poyraz,Mustafa Şen Hüsey.n Aitmbağ adlı şahıs,lar köye ait bir tarlama mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • İbret Mahalle dedikodusu Tanıdığımız yüksek b:r itte muru taşraya lâyin ettiler.Se nelerdir İstanbulda oturuyor du,yerleşmiş,birkaç parça eş ya edinmiş,eski kira 1c tuttuğu ucuz bir apartimanda oturuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • İrak Başkonsolosu memleketine donuyor Memleketine avdet eden Irrk Başkonsolosu Hikmet Cebeci,dün Vali Gökay'a veda ziv^retinde bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.03.1951
  • Bahar ve çiçek bayramı hazırlıkları 26 ve 27 mayısta Gülhane parkında yapılacak olan Bahar ve çiçek bayramının hazırlıkları ilerlemektedir.Eu yıl,İstanbulun bahar âlemi daha geniş mikyasta temsil edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Dörtler toplantısı Batılılar yeni Rus teklifini incelemek üzere topalntıyı tehir ettiler Patis 29 1A.A.Bir Dış Bakanları konferansı için gün dem hazırlamağa çalışan Amerikan,İngiliz.Fransız ve Rus tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Öğretmenlerin özel idarelerdeki alacakları ödeniyor Ankara,29 T.H.A.Özel idarelerde alacakları kalan öğ retmenlerin paralarının ödenmesi için Millî Eğitim Bakanlığmca bütün vilâyetlere gerekli emir bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Doğu Almanyaya iltica eden İngilizler Berlin,29 A.A.Berlin deki İngiliz makamları,doğu Almanyaya iltica ettikleri Tass ajansı tarafından bildirilen dört İngiliz askerinin derhal iadesini resmen talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Çdrig Kai Sek'in yeni beyanatı Taipeh,29 A.A.General Çang Kai Şek bugün radyo tfe yayınlanan beyanatında yakm bir istikbalde savaş kuvvetleriyle beraber Çin top raklanna gideceğini söylemiş ve Çin gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Birleşmiş Milletler saflık teşkilâtı göçmenlerimize sıhhî malzeme gönderiyor Ankara,29 T.H.A.Birleşmiş Milletler sağlık teşkilatı icra komitesi Bulgaristandarı gelen göçmenlerimize yardım olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Tarihî bir eşya daha kayboldu Londra 29 A.P.Dün ge ce Londranın tarihi kıymeti haiz eşyalarından bir tanesi daha kaybolmuştur St.Paul kilisesinin dışmdV duran Britannia heykelinin ha vaya kalkmış ell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Almanya ile yeni bir anlaşma yaptık 7 nıavt tarihinde Frankfurt'ta inektim teatisi suretiyle bir anlaşmaya varıldı Ankara 29 A.A.Türkiye Federal Almanya tediye anlaş,masının 3 üncü maddesi ekinde musa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Mc Ghee Mısırdan ayrıldı Kahire.29 AP)Birleşik An/Ciika Dışişleri Bakan Muavini ve Bakanlığın Yakın Doğu,Güney Asya ve Afrika işlen şubelerini tedvir eden George Mc Ghee bugün öğleden sonra BeyruUan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Marshall yardımı ile yapılacak inşaat iciıı bir statü hazırlanıyor Ankara,29 T.H.A.Önümüzdeki inşaat mevsiminde Marshall plânı,yardımiylc yapılması gereken liman,yol,köprü ve diğer inşaat için Dışişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Harici kısa haberler ÎTALYADA Gazeteler Toskanada Kor tana belediye reisi ve Komünist Partisi idare meclisi üyesi Ricciotti Valdaınini'nin partisinden istifa ettiğini bildir mektedir.Yedi arkadaşı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Türkiye de demokrasi Ayan üyesi Fulbright «Türkiyede demokrasi» başlıklı makaleyi kongre zaptına geçirtti Vaşington 29 A.Â.United Press)Demokrat Âyân üyesi Fulbright,bu senenin başlarında Nevyork Trır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Attlce nutuk söylemek iciiı muvakkaten hastahaneden çıkacak Londra,29 A.A.Hâlen hastahanede tedavi edilmekte olan Attlce,önümüzdeki cumartesi günü birkaç saat için hastahaneden çıkacak ve Başbakanlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Akdeniz manevraları Londra,29 A.A.Lps)Cu martesi günü Malta adası açık lannda İngiliz Fransız müş terek deniz manevraları başlıyacak ve 15 gün kadar sürecektir.Manevraların gayesi,gemi kafilelerini ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Yalancı şahitlikten tevkif edildi Bir eroin satışından doğan dâvada şahit olarak dinlenen Adnan Bütün admda biri dünkü ifadesiyle evvelki ifadeleri arasmda mübayenet görüldüğünden,yalan şahadette bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Geçimsizlik yüzündeu karısını bıçakladı Evelki gece Davutpaşada kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte bir gecekonduda oturan Muzaffer adında biri,küçük bir mesele yüzünden karısı Semahat'la kavgaya tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Japonya ile sulh yapılıyor Şimdi başbyan resmî temasların.3 ay zarfında bir netice vereceği umuluyor Vaşington 29 A.P.Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı bu hafta zarfında 15 ilgili devlete Japon,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Aiı ikada veba görüldü Tanganika,29 A.A.Do ğu Afrikada Victoria gölü kıyılarında 16 senedenberi görülmiyen bir hiyarcıklı veba salgını baş göstermiştir.Bu bölgedeki sağlık dairesi gerek li tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Defterdarlıkta tâyinler İstanbul Defterdar Muavini Emin Fuad Bursa Defterdarlığına;Defterdarlığın gelir kon trol memurlarından Şükrü Erkuş,Diyarbakır Defterdarlığına,Rıfat Yclkin de Erzincan Defterdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Paris mektupları Sovyet siyasi taarruzu Rusyalım emeli şüphesiz ki dünya siyasetinin kanunlarını garbın nüfuzundan tıkar m ak ve bütün Avrupayı Moskovalım tesirinden mülhem bir idarenin altına sokmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • JIUUtyet ABONF.FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 3 memleketler ifiin iki mislidir.İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 liân sayfası santimi 2 Resmî ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her güa sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30.17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:JQ4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Tifiig ve dizanteri hastalıkları için yeni bir ilâç Tifüs ve mikroplu dizanteri hastalıkları için yeni bir ilâç bulunmuştur.Bu hastalıkların tedavisinde müessir olan ilâcın ismi Terramycin'dir.Bu keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 2000 iki bin adet beyaz gömlek ve 40C0 dört bin adet lâcivert tulum dikimi pazarlığa konmuştur,2 Pazarlık 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Izmir 3 üncü icra ve iflâs memurluğundan 951-2 Izmirde Ege Ticaret Türk Anonim Şirketinin izmir Asliye Ticaret mahkemesince iflâsına ve iflâsının 19 mart 951 tarihinin pazartesi günü saat on yediden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Turgutlu Belediyesinden:Belediyemiz elektrik santralının 951 yılı ihtiyacı olan 108 ton motorin ile 120 kilo Valvahn açık eksiltme suretiyle 14 nişan 951 cumartesi günü saat 11)de satın alınacaktır.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Ordular ilerlerken Çerinden bütün Ukrayna şehirlerinden her gün kafileler halinde fira riler geliyor,kazak ordusunun kuvveti bu sayede mütemadiyen artıyordu.Bunların verdikeri malûmata nazaran kral or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Anglo-Amerikan âlimleri arasında işbirliği arttı Amerika ile İngiltere arasında fikir teatisi iyi neticeler veriyor Londra 29 A.A.Lps)İngiliz,ve Ameıiknn âlimleri arasındaki işbirliği son 18 ay zarfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • Hindistan'da görülen meçhul uçak Yeni Delhi 29 A.P.Dün Yeni Delhi üzerinde,semada görülen ve binlerce kişiyi telâşa düşüren 25 kilometre uzunlugundaki beyaz izin.müsaadesiz olarak Hindistan üzerindo d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.03.1951
  • 8 genç kız I ortadan kayboldu Miami Florida)29 A.P.İrinde sekiz güzel gene kız ve' bir tek erkek bulunan 43 kadem uzunlusunda cTropicair isimli yelkenli,pazartesi gü ıuındenberi kayıptır ve sahil muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • istiyorum Nusret Vedat SAYGEL «Zaman yelkovanını yıllarca evveline çevirelim Sabahat;o zaman muhakkak ki karşımıza uçsuz bucaksız yemyeşil bahçede oynaşan iki küçücük yavtu çıkacak.Büyük köşkün ban çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • Istanbul Asliye Yedinci Hukuk Yargıçlığından 950-2202 Mehmet Çamur:Yedikule Hacı Evhattin mahallesi Çukur çeşme sokak gecekondu Mevlude Yaşar evinde:Saniye tarafından aleyhinize açılan boşanma dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • Sovyet Tarımı beş yıllık plân hedefine ulaşamadı Sovyet Birliğinin merkezi istatistik idaresinin en son ekonomik raporuna göre,geçen sene Rus çiftçileri beş yıl hk plânm dördüncüsünün ile ri sürdüğü h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • ISTANBUL 12 57 Açılıg ve programlar ı 13,00 Haberler 13,15 Hafifi öğle müziği Pl)13,45 Karışı'k şarkı ve türküler Pl)14,20 Dans müziği Pl)13,45 Mefharet Yıldırım,Münir Nu rettin Selçuktan şarkı ve tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • 1945 senesinde aldığım Sbe Talebesi hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Cemile ERTÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • SİM*M*İ Alt BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Mihracenin kızı.AR 44394)1 öldüren aşk.ATLAS 40835)1 Gençlik mucizesi.İNCİ 84595)1 Sen de bizdensin.ELHAMRA 42236)1 Öldüren aşk.LALE 42595)1 Dağ kurdu İPEK.44289)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • Sahibi:A.N.KAEAC A.N Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik' Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • «Türkiye bitaraf bırakılan bir mıntaka mıdır?Batı memleketleriyle vâki ittifakına sadık kalan Türkiye,bugün Balkanların bekçisidir.Acaba enternasyonal vaziyet daha ziyade ağırlasusa rolünü yapmıya muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • 1 Sterlin 7,85.50 7.84.80 100 dolar 280.30 280 30 100 Fransız Ft.0.80.00 0.80.00 100 im* 0.İ4.128 U.44.128 100 isviçre Fr,64.03 64.03 100 Florin 7a.68.40 78 68.40 100 Belçika IV.5.60 5.60 100 Drahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • us m» ı ü »ı «f M ış e oi pet ece Türkler ittifak teklif etmekte haklıdırlar Amjerikada Cincinati şehrinde çıkan Enquerer adlı gazete «Türkler ittifak teklif etmekte haklıdırlar» baslığı altında çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • İnşaat Hânı Ereğli Kömürleri İşletmesi Gene!Müdürlüğünden 1.işletmemizin Asma'da yaptıracağı bandlı konvuayör;tüneli ve istinad duvarı inşaatı kapalı zarf usulü ve vahidi fiyat esasiyle eksiltmeye kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.03.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMİ ö L Ü KRALİÇE Yazan:Henry de Montherlarrt rürkçesi;Mübeccel Bayramveli Telefon:42157 KOMEDİ KISMI fürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • irim ıhın 250 Yafeûıii g v I d i Ankara,2i)T.Ii.A.L tr.nclan rnurı.c^\ıvl:r.İ7.e 250 İr;ı;ı Yahudi gelıv.ğ!Bv.v h'v,T'/ı'.ı-l'.nv yitmek v'cre vize &lnîxşb.rd:r.Mt'ir.lî'lutrınii';gcV.n İrenlı Yah tli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Menderes kabinesinde «vizyon yapacak f Bostanı fi 1 incide!tekrar toplanmış ve bu ikinci oturum üççe yansına kadar devnm etmiştir,Birinci oturumda Adnan Men ieres Tartın.Bayındırlık,Milli Savunma,Ekon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • 5 5 KONFORLU EV Ayrıca SO,000 lira ikramiye İlk Çekiliş 25 NİSAN 1951 Ku az iki yüz liralık bir tasarruf hesabı açarak i tirâk edebilmeniz için Bîr gün kaldı TÜRK I TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • isyana te iyor Gülistan sarayının muhafızlarının sayısı arttinidı.Tahran sokaklarında polisle birlikte askerler devriye geziyor Tahran 29 A,A.United Press)Resmî bir şahsiyetin bugün bildirdiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • g I i ı^—M^—Beşle biri peşin Bakiyesi 5 taksitle İPEKLİ YÜNLÜ Kadın kumaş)n ihtiyaçlarınız için zengin çeşid ve imkân-larile Saiâhuddm Kara kaşlı Müessesesi hizmetinizdedir.'s İstanbul:Mahmudpaşa,Kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Müessif bîr kaza bada genç subayın göğsim* Çarpmıştır.Göğüs ve knbırjğa kemikleri kınlan asteğmeni deıhal Bakırköy Akıl hastahanesine kaldırılmışsa da bif müddet sonra ölmüştür.Alakalı msAjavrUaf hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • 1 I w ıırklııge kak are t ¦ede» otelci Ankar-a,29 T.H.A.B;r müddettenberi dolar ve dövİ2 kaçakçılığında» yargılanmak,ta olan Cihan Palas oteli müdürü Yorgo hakkında Ankara Cumhuriyet Sa tara* Undan Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Fahir Kılıç 3,5 yd hapis yatacak Mahkûm,kararı ösre-ı irince hu kır» hu Vira akladı,annesi de koridora cıkıiH-a havildi Aylarca dedikodusu yapılan enteresan bir hırsızlık dâvası dün mahkemece karara h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Adnan Menderes,Grupta itimat kazandı TBaslaraft 1 iticide!I yaptı.Alakant,eski İşletmeler Bakanı ve şimdiki Ekon. mi ve Ticaret Bakanı Muhlis Etc'ye de hücumlarda bulun duktan sonra sözü gizli ve açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Gelir vergisine dair Defterdarın izahatı Verçi mükellefi 20 bine çıktı Mükellef esnafın mıkdan ise 35 bindir.Ayrıca 25 bin de eezici esnaf ve 35 bin de göîiirü ikyet erbabı var Patı onlardan fazla ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Profesör Başgilin Yalmana cevabı TBastarafı 1 incide 1 yan nüme çıktı» baslığı altında Ali Fuat Basgil'in bahis konusu olan mütalâasını cle alarak say nV profesöre a-Sır hücumlarda bulunmuştur,^Bu hüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Truman Auriol mülakatı İki devlet adamı arasındaki müzakereler gizli olarak yapılmakta olup ilk mülakat bir saat sürdü Vaşington,29 AP)Fransa Cumhurbaşkanı Vincent Auriol,yanında Dışişleri Bakanı Robe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • M i i I e t Portısîno* yenilik Ankara,23 T;H.AJ Millet Partisi çevrelerinden sızan habcrlcra nazaran,Partinin İstanbul teşkilâtında partini» ileri gelenleri tarafından teşkilâtta esaslı bir değişikli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Amerikalılar Fransada hava üssü Jcuruyor Paris,29 A.A.Amerikan hava kuvvetleri Fransanuı batısında inşa edilecek olan Avrupanın en büyük hava üssünün plânlarını tamam,lanıişlardır.Bu üste 10.000 ki şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Askerî Kava heyetimiz Amerikada bir tetkik seyahati yapacak olan hava kuvvetleri komutanımız Korgcne rai Muzaffer Göksenin,berav berinde hava Tuğgenerali Tc kin Arrtmrnu ve hava yarba yi Cemal Göker o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Talebe federasyonu kongresi dün bitti Kongrenin kapanışım müteakip yayınlanan beyannamede.Talebe Federasyonunun siyasî maksatlardan uzak kalacağı belirtildi Zonguldak 29 'T.II.A.Türk ye Milli Talebe F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Yeni bir ekmek I p I Çavdar karıştırılmasına rağmen yeni ekmekte çok az fark alacak Ankara,29 T.H.A.Ekmek buğdayına yüzde 10 ilâ 30 nisbetinde çavdar karıştırılması hususundaki Ekonomi ve Ticaret Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.03.1951
  • Türk Pakistan kü!tür cemiyeti toplantısı Ankara 29 A.Aj Türk Pakistan Kültür Cemiyeti,bugün saat 18,30 da Ankara balkevincle bir toplantı tertip etmiştir.Cemiyetin bu ilk top,lantj.sında evvelâ plâkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.03.1951
  • Boks tarihi boyunca "Dövüşen şampiyonlar,Dünya şampiyonluğunu muhafaza ettikleri deVre zarfında,sık sık maç yapmaktan çekînmiyen boksörler,bu cesaretleriyle umm adıkları bîr şöhret kazan mışlardır Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1951
  • GÜREŞÇİLERİMİZ KAMPTA A v r u p a serbea güt eş şampiyonamı için hazırlık Güreşçilerimiz dünden itibaren kampta çalış-maya başladılar Nisan ayında Helsinkide yapılacak Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1951
  • S Türkiye Basketbol şampiyonası başlıyor f Teknik Üniversite salonunda yapılacak olan müsabakalara' İstanbuldan Galatasaray;An* karadan Hart Okulu,Mülkiye;İzmîrden de Altmordu katılıyorlar Son seneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1951
  • Kısa Spor Haberleri Mevsimin son kır koşusu Mevsimin son kır koşusu Nisan Pazar saat 10 da Mecidi yeköyünde yapılacaktır.IH.cü küme 4000,I.ci küm o 6.000metre üzerindedir.Kanadânın Buz hokayindeki üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1951
  • inönü Stadyomuna bir trübin ilâve ediliyor Gazhane tarafındaki duvar kısmına 4 5000 kişilik bir ilâve yapılacak İnönü stadının,halen yarım kalan inşaatı dolayısiyle,bilhassa millî ve büyük kulüple,rin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.03.1951
  • i İngiltere millî takı minin son yaptığı maçlardan bir görünüş.İngiltere-lskoçya mi takımı karşılaşma ile?ezelî rakip,14 Nisan tarihinde Wembley stadında tekrar karşı karşıya geliyorlar 14 nisanda Wem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6