Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • r 29 MART 19 5 1 Perşembe Başyazarı:A» Naci KARACAN Adres:Nuruosm«niye TUrbadcnr Sokak No:İS.İSTANBUL Telgraf:MÎLLÎYET İstanbul YIL:1 SAYI:327 Posta Kutusu 4 9 2 T.ELEFON:296 14 FİYATI 10 Kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • ahiren ikinci Menderes kabinesini,fakat hakikatte Başbakan Adnan Menderesi devirmek üzere bir avdanberi iki koldan ve gittikçe şiddetini artıran bir kampanyaya girişilmiştir.Bu iki koldan birini Vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • İkinci Menderes kabinesine dair Mümtaz Faik Fenik [Zafer gazetesi baş Yazarı Mümtaz Faik Fenik dün İstanbuldan gazetesine ikinci Menderes Kabinesi hakkında aşağıdaki baş makaleyi gönder mistir.Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Bursada çirkin bir tecavüz Bursa,28 Milliyet)Bu sabah Tirilye bucağında Aziz Tozan adında bir şahıs D.P.Devamı Sa:5 Sü:6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Hükümeti tezyif edici neşriyat Bu yolda yazı yazan Büyük Doğu ve Volkan dergileri hakkında kanunî takibata geçildi Bü;yük Doğu mecmuasında çıkan "kıyafet ve şapka» başlıklı bir yazı devletin içtimaî,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • i KAMPA ALIN AN GÜREŞÇİLER Avrupa şampiyonasına iştirak edecek olan millî güreş ta* kimi namzetleri kampa alınmışlardır.Yukarıda kampa alınan güreşçiler görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Meclisin dünkü toplantısı Ankara,28 A.A.Büyük Millet Meclisi,bugün sa at 15 de Sıtkı Yırcalmm başkanlığında toplanmıştır.Bugünkü oturumda,Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 bütçe yılı kesin 'Hesabı hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Amerikada yakalanan büyük casus şebekesi Bunlar en mühim îlmî sırları çalarak Sovyet Rusyaya satmışlar Nevyork.28 A.A.Birleşik Amerika hükümeti bugün üç Amarikah hakkında suçluluk kararı verilmesini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Korede 38 inci arz dairesinin ötesinde yapdacak harekat GI.Marshall,müttefiklerin 38 incİ arz dairesi üzerinde yapacakları umumî bîr İlerlemenin «siyasîmülâhazafara barğlı bîr mesele» plduğunu söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Mc ghee İsrailde Amerikan Dışişleri Bakan Yarduncısı dün Wcizman'la görüştü Telaviv,23 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Baka nı Ortadoğu işleri yardımcısı George Mc Ghee bugün burada gazetecilere verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Rus delegesi Gromyko İDörtler fiçtimaında jyeni bir is a f lı a Gromyko,bazı konularda batılıların görüşlerini kabule meyletti Paris 28 AP)Bir dört devlet konferansı için gündem hazırlamağa uğraşan D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • Nümayişi Adlî tahkikata dün de g devam edilerek on gen-S X cin ifadesi alındı TÜRK GENÇLİK TES-S KİLÂTINA MENSUP ğ İKİ TALEBE MAH-KEMEYE VERİLDİ S istanbul Savcılığınca,tüş züklerine ve gayelerine â a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • İranda karışıklık devam ediyor bir suikast hazırlandı Fedayanı islâm grupuna mensup 11 kişi daha tevki* edildi.Bir İngiliz filosu Abadan limanına demir attı Tahran 28 AP)îran Genel kurmayının bir sözc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • f-j Vîchînsky zatürrieden yatıyor Rotterdam 28 AP)«Nieuwe Rotterdamse Courant» gazetesinin Berlin muhabiri,Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Vichinsky'nin vahim bir zatürneden mustarip bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.03.1951
  • DÜN GELEN SEYYAHLAR Dün şehrimize 200 seyyah daha gelmiştir.Yuk»r:ıtaîd resimde gelen seyyahlardan bir grup görülmektedir.Biüia ait talaitât 2 nci savfamızdadir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.03.1951
  • [NnutettcoetioMPina UMMM HALKINSESI Çöpçünün uğramadığı sokak Çemberlitaşta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektubu aynen aşağı,ya naklediyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz.Ben Çemberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Uütı şehrimize 200 turist geldi Yunan bandıralı İonia yolcu gemisiyle dün Pireden lima-nımıza 200 turist gelmiştir.Dün şehrimizin görülecek yerlerini kafile halinde gezen turistler bu akşam limanımızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • OLfi\KDi 9fc Balık avı yasakları Ticaret Bakanlığı balık avı hakkmda yeni bir tamim yayınladı.Bundan evvelki tamım noksan ve hatâ'ı olduğu için iptal edilmişti.Bu da noksan ve izaha muhtaç!Nedense Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Kemalpaşada Ziraat Bankasının ikrazları çiftçiyi tatmin etmedi Kemalpaşa MİLLİYET)Geçen yıl Ziraat Bankası ajanhk tarafından dönüm basma yetmiş lira ikrazda bulunulmuştu,Bu yıl 40-50 lira üzerinden ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Bir cinayetin yegâne şahidi yokoldu izmir MİLLİYET)Bun ci.ıı bir ay kadar evvel genel evler sokağında bir cinayet ohnuş ve bir genç tabanca ile öldürülmüştü.Bu hâdise savcılıkla zabıtayı bir hayli işg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • İzmir piyasasındaki durgunluk İzmir MİLLİYET)Borsa muamek'leii bugün çok durgun geçmiş ve abalar ortada görünmedikleri için pamuk mevzuunda hiçbir konuş ma yapılmamıştır.Alâkalılar,bir taraftan eldeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Adanada İKi firma arasındaki anlaşmazlık halledildi Adana MİLLİYET)Al manyada Hof A.Saie Hein.Ji.Jm Yr.i'irmasiyie Adana Akdağ ihracat firması arasındaki anlaşmazlık,şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odasmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • âursâda Beynelmilel yun teşkilâtı f»enel sekreterinin temasları Bursa,Milliyet)Uluslaıarası yün teşkilâtının genel eteri Avustralyalı Mr.Ewing Watterman,şehrimize ge.mistir.Merinos fabrikası ve yapağr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • KONGRE ir Birleşmiş Milletler Sıhhî Te şekküUer Orta Şark Bölgesi kon gresi 9-13 nisan tarihleri arasında Yıldızda Şale köşkünde toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Millet Partisi Sarıyer İlçesinin yıllık kongresi 1 nisan pa2ar günü saat 13.30 da Bü yiikdere kömür iskelesindeki 1 To.lu çayhanede yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Mardin Yüksek Tahsil Talebe Derneğinin fevkalâde kon.gresi 9.13 nisan tarihleri arasın da 14 te Letafet apartmanında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • İstanbul Muallimler Cemiyetinin yarıda kalan kongresinin devamı 7 nisan cumartesi günü saat 14.30 da İstanbul Kız Lisesinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • ¦if Vefa Lisesini Bitirenler der neyinin yjJlık kongresi 31 mart cumartesi günü saat 15 30 da kulüp lokalinde yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • TOPLANTI Türk Mikrobiyoloji Cemi yetinin tıbbî toplantısı bugün saat 13.30 da Etıbba Odasında yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • BALO C.H.P,İstanbul ilinin senelik mutat büyük balosu bu yıl 31 mart 1951 cumartesi gecesi verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • KONSER c Avrupanın Bing diye tanınan Fransız şarkıcısı Charles Trenet 4 üyük bir turneye çıkmıştır,iki konseç ver,jnek üzere birkaç güne kadar sehrimiate gelecek olan Charles Trenet.ilk konserini 3 ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • GECE Şehrimizde kurulan Ankara.Jar kulübünün tertip ettiği Ankara Gecesb bu akşam Taksim Belediye Gazinosunda verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Istanbul sergisi Istanbul Sergisi,bu sene de eski sekliyle ve eski yerinde kurulacak Ticaret ve Sanayi Odası meclisi dün saat 15.30 da Suat Karaosmanoğlunun başkanlığında toplanmıştır.İlk olarak İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Almunyada açılacak tütün fuarı ve sergilere iştirak edeceğiz Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî münasebetler» inkişaf ettirmek için Almanyada açılacak bütün fuar vç ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Bir ay içinde sahte naso kullanan 10 kişi yakalandı Son zamanlarda tramvay ve otobüslerde sahte paso ile seyahat etmeğe kalkışanlar çoğalmıştır.Dün de Mustafa Coş kun adında bir genç tramvayda sahte p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Üniversite inşaatındakı kaza Dün sabah Beyazıtta fecî bir kaza olmuştur.Eski Zeynep Kâmil konağının yerine yapılmakta olan üniversite inşaatında çalışan Mıgır Karabet admda bir amele,üzerinde çalış':ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • İlim bahisleri Atom enerjisinin endüstrideki yeri Geçen mart ayı başlangıcında,atom enerjisi alanında yapılan yeni keşifler,yeni bir endüstrinin gelişmesine ve dolayısiyle beşeriyetin barışçı faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü Ürgüp MİLLİYET)Kisın kar ve yağmurun yağmaması,çiftçi ve bağcıları haki' olarak endişeye düşürmüş olmasına rağmen,3 gündenberi yağmurlann yağışı,gülmiyen yüzleri gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Sanayi kongresine Ticaret Müdürlüğü de bir temsilci gönderecek Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bölge Ticaret Müdürlüğüne gönderdiği bir yazıyla 9 nisanda Ankarada toplanacak Sanayi Kongresine Ticaret Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Bir gaz şirketi aleyhine dâva acildi Nuıuosmaniycde dükkanı olun Nuri Yazgan adında bir bakkal,noksan gaz sattığı iddiasiyle Sokoni Vakum şirketi aleyhine bir dâva açmıştır.Bu dâvanın duruşmasına 1 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Öİiimle duliı etnik Eakırköyde oturan Şinasi Onan adında bir genç ayni semtte oturan Abdullah Öz ite bir kadın meselesi yüzünden kavgaya tutuşmuş ve Abdullab.ı ölümle tehdit etmiştir.Şinasi Onan yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Şehir Meclisinin olağanüstü toplantısı İl Genel Meclisi nisanın 17 sinde fevkalâde toplantıya çağırılacaktır.Bu toplantıda;E.T.T.Müdüvlüğü bütçesiyle,Cerrahpaşa hastahanesine bir çocuk pavyonunun ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Âmâ bir kadın muhtelif yellerinden yandı Evvelki gece Fenerde fecî bir yanma hâdisesi olmuştur.Bu semti e,Zülüflü sokağında oturan 58 yaşlarında Saffet Sa kar adında âmâ bir kadın,yatarken kızgın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Türklüğe hakaretle bulunai» kadın Taksimde oturan Anjel adında bir kadın kiracısı Muaz-zes ve Rasimle kavga etmiş w kendilerine «namussuz Türk-ler» diye-hakarete yeltenmiştir.Anjel yakalanmış ve Türkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Yaman bir dolandırıcı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci $ube memurları dolandırıcılığı meslek haline getiren ve muhtelif semtlerde 10 kadar şahsı çeşitli sebeplerle dolandıran Tevfik Fikret adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Kaşımnaşayı haraca kesen hırsızlar tevkif edildiler Aylardanberi Kasımpaşa ve havalisinde bir çok kimselerin evlerini soyan Mehmet İlgi ve Hüseyin Bizimer adında iki hırsız,yapılan sıkı takip sonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Nccnıeddin Sadak'ın Yeni Cephe dergisi aleyhinde açtığı dâva Akşam gazetesi sahibi Necmeddin Sadak tarafından Yeni Cephe dergisi sahibi Osman Hamit Tat ve bu dergide yazı yazan sabık büyük elçilerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Otomobil altında kalan bir çocuk muhtelif yerlerinden yaralandı Zeki Kurtaran adında bir şahıs dün sabah idaresindeki hususî otomobille Kasnnpaşada,Bahriye caddesinden geçer ken,Ünal Yüksel adında 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Yargıca hakaret Mahkemede taşkınlık edip yargıca hakaret eden iki sanık mahkûm oldu Kadıköyünde îstirati adında bir şahsın meyhanesini basmak ve kendisini bıçakla yaralamak suçiyle adliyeye verilen Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Doktorlar arasında nakil ve tayinler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca sehrimizdeki doktorlar arasında yeniden bazı değişiklikler yapıldı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca şehrimizdeik doktorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
  • 29.03.1951
  • Pansiyoner talebenin ödeyeceği ücret Bakanlık muhtelif illerde mevcut liselerde pansiyoner olarak okuyacak öğrencilerin ödeyecekleri senelik ücreti tesbit etti MilU Eğitim Bakanlığı muh telif illerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.03.1951
  • Kömür havzası Zonguldak kömür havzası inkişaf plânı 10 scücrîe tatbik edilecek i-Zonguldak 23 Milliyet Kömür havzasının geliştiril sini hedef tufan mı senelik bir inkişaf plân run 1348 senesinde tatbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Rusya müslümanları ehcir ediliyorlar Kuzey Kofkasyalı müslümanlar kütle halinde en ücra köşelere 2evk«diliyor Karası 28 AP)Parlâmen tonun bugünkü toplantısında,Dışişleri Bakan Muavini Dr Mahmut Hüseyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Atomla işleyen denizaltı Ayandan Warren Maghu son bu hususta yeni bir beyanat verdi üstündeki 50-60 mil süratin de normalin dışında bir seyir ormı yacağmı bana ifade etmisı'er.j d ir.Denizaltı gemiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • ispanya üçlü bir pakt teklif etti Lizbon 28 A.A,Afp)Portekiz resmî çevreleri.Atlantik Paktını tamamlamak üzere Bir leşik Amerika,ispanya ve Portekiz arasında üçlü pakt yapıiması hususunda General'Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Ingil tere Hava Bakanı Almanya'da Londra 28 A.A.Lps)İngiltere Havacılık Bakanı Arthur Henderson.Almanyaya gitmek üzere bugün Ingiltereden ayrılacaktır.Buradaki İngiliz hava kuvvetlerini teftiş edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Hindistan,hürriyet hareketinin tarihini 5 senede hazırhyacak:Yeni Delhi,28 H.H.S.Hindistandaki istiklâl hareketinin tarhiini hazırlamak üze ı*e toplanan eksperler komite si dün Yeni Delhide bir içtima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • 'Öört Amerikan 'hariciye memuru isten uzaklaştırıldı Vaşington,28 AP.Dış işleri Bakanlığı,dün,Hong Kong konsolosluğu memurla-rmdan dördünün vazifesine nihayet verdiğini bildirmiştir.Bunlar gayri tabiî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Dünya nüfusu artıvor Ncvyoık 23 A.A.Bir-le-şmiş Milletler istatistik bü rosu tarafından yayınlanan rakamlara gör.e,dünya nüfusu senede yüzde bir artmaktadır.1949 da dünya nüfusu tak-riben 2 milyar 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Amerika} a kaçak eroin sokuluyor Vaşington,28 A.A.Ha zine dairesi uyuşturucu maddeler bürosu başkam Harry Anslynger'e atfen İtalya komünist Çin ve Japonyadan Birleşik Amerika dahiline ka nunsuz olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Komhiform,Tiloya hucum ediyor Londra,28 A.A.Rus peyk memleketlerinin basm ve radyoları,1941 Yugoslav millî hareketinin yıldönümün den intifade ederek Mareşal Tito rejimine karşı propagan;da savaşına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Avı upa Ağır siklet boks şampiyonluğu Londra,28 T.H.A.Dün gece Earls Court salonunda yapılan Avrupa ağır sıklet boks şampiyonluk karşılaşma smda İngiltere şampiyonu Jack Gardner Avusturyalı rakibi Joe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Söyledikleriniz doğru olsa bile hâkim ve cellât olmak haklarını kendinizde nasıl gö rebilirsiniz?Fena insanları müdafaa etmiyorum,yapılan haksızlıklara hiçbir zaman ta raftar olamam.Derebeylerinin gur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Hand kısa haberler AMERİKADA Avustralya İşçi Partisi lideri Joseph Chifley.28 nisanda ya-|pılacak olan genel seçimler i-j ç:n giriştiği seçim propaganda,sında.Japonyanın yeniden srlâhiandKilmas.na işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • birilâç Yeni ilâçla tedavi edilen 22 hastadan yalnız 8 tanesinin öldüğü bildiriliyor Şikago 28 A,A,Afp)1941 denberi Amerikaya il' tica etmiş bulunan bir Yugoslav âlimi Dr.Steven Du rovic.kansere karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Rusyada müslümaniar köle haline geldi Sovyetler birliği sımsıkı mühürlü kutu halindedir İkinci Dünya Harbi zarfında katiyetle öğrenilmiştir ki Sovyet atandaslarının sekizde biri bir hapishane kampında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Is tan-burl Asliye 10 t*ncu Hukuk Yargıçlığından 950 450 Beşiktaş Ortaköy Bulgurcu sokak 24 No.kat 2 de Katinâ Yuka ve Dimitrula Kondopudos vo Evangelia Yuka vekilleri tarafından Ortaköy Çayır sokak 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Qtftof£iAKI Kesici makîna Bir ingiliz firması camdan en ince kâğıda kadar herhangi bir şeyi istenilen ölçüler dahilinde ve çok temiz bir şekilde kesen dakik bir makine geliştirmiştir.Evd.e,büroda,süra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Mersinde yakalanan üfürükçü Adana,28 Milliyet)Bilumum hastalıklara karşı mutlak surette iyi geldiğini iddia ederek muska yazan ve bu muskalarda ermiş zevatın nefesleri bulunduğunu söyliye rek vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Adenaiii 12 Nisanda Parise îîidivor Bonn,23 A.A.Hükümet sözcüsünün bildirdiğine göre.Başbakan Konrad Adenauer Schuman plânını imza etmek üzere 12 nisan tarihin-de Paiise gidecektir.Adenauer daha evvel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Uranium madeni Doğu ve merkezî Hindistanda zengin uranium madeni bulundu Yeni Delhi 28 A.A.H.H.S.Doğu ve merkezî Hindistanda iki uranium damarı keşfedilmiştir.Madenin zenginliğin:tesbit maksadiyle çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • İspanya ile bir ticaret anlaşması yapılacak Madrit,28 A.A.Türkiye ile İspanya arasında bin ticaret anlaşması yapılmasına matuf müzakereler dün Madritte başlamıştır.Üç kişilik Türk heyeti Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • i-run land üsleri i cin bir anlaşma yapıldı Vaşington,28 A.A.Bir leşik Amerika Savunma Bakanı General Marshall'm beyan ettiğine göre,bir üçüncü' dünya harbinde Groenland'da ki üslenin Amerikan hava ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
  • 29.03.1951
  • Yuçoslavyaya sığınan Bulsarlar artıyor Belgrad,28 A.A.Belgraddan dün akşam resmen bildirildiğine göre,son günlerde beşi asker olmak üzere 55 Bulgar,Yugoslav hududunu aşmışlardır.İltica eden Giorgi Vas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • I KAY E Tip Meselesi Semahat GENÇER Celâl ilo Şeref canciğı genç avukattılar.Zaten beraber büyümüş;aynı çemberin peşin de beraber kosrnu.ayrı k:taplann üzerine beraber eğilmişlerdi.Oyun.okul.ders mevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • 1 Sterlin 7.85 50 7.84,80 100 dolar 280.50 280.30 İ00 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • Türkiye kuvvetli aske bir devlet o 1 Almanvada intişar etmekte elan Frankfurter Alignmeine îieitung gazetem;Turkı/pyo yapılan Amerikan yardımı ve bu yardım neticesinde Türkiyenin kuvvetli bir askerî d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • ikinci dünya harbini müteakip binbaşı Waller adlı bir İngdiz subayının Basdat civarındaki tarihî Ctesiphon Taakını sey re t meşinden bina inşcatında yepyeni bir metot doğmuştur.Gayet basit olan bu usu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • IRANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar Rikkat Uyanık)14.20 Dans müziği Pl)14,45 Programlar ve oyun havaları Pl)15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • Kauçuk sanayii ve ehemmiyeti Hindistandaki kauçuk sanayii gün geçtikçe ilerliyor İster masanızın başında çalışmakta olun,ister ticaretle meşgul bulunun;ovun ovnavın veva istirahat edin;yürümek istevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562' 1 r:i:ı" racenin kızı.AR 44334)1 Öldüren aşk.ATLAS 40335)1 Gençlik mucizesi.İNCİ 34595)1 Sen de bizdensin.ELHAMRA 42236)1 ÖU düren aşk.LALE 4^5«J5ı 1 Dağ kurdu İPEK 44239)1 Mihr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • C-E i t c t K TRENLE» 0,25 ErzururmUın 6,45 Ktf* falan Günev ekspresi)7.00 Posta» Edirneden 8,30 An-¦ka:a Ekspres)9.20 YçtaKlı)Anadolu ekspresi 11.15 Posta)Adapa/arından 13 40 Samsun Ankara Posta» 18.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • mmıommtk GELECE rVA P U K n f 9 00 'Olgen)Ayvalıktan 11.30 kmir)Iskenderundan 12,00 Trabzon)Karadenizder ECEIVAPUBI-*8 5.00 Cuir.Iuniyet)Karadeniz 9.0t)ıMarakaz» Muclanyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • mm ARKEOLOJİ:Çarşamba,marıesi ve pazar 13-17.ESKİ 5ARK ESERLERİ.Ç*«şambrı,cuma ve pazar lO-1* YEDİKULE:Hergün 10-17 TÜRK İSLÂM ESERLERİ:p* zar salı,çarşamba,perçem0 13.30-16.30.DENİZ MÜZESİ:Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.03.1951
  • Di:hzı sonraları bu mesele üzerinde onunla ciddî surette münakaşa etmiş ve bv nun zamanımız için belki doğru olabileceğini lâkin mazide her zaman için bövle olmadığını ve simdi böyle olsa bile bunun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.03.1951
  • Berli rıdc Rus hol ge si ıı d e hir hâdise Berlin,28 A.A.Afp)Bu t-ürj öğleden sonra Sovyet böl gelindeki halk polisleri,Sovyet ve Amerikan bölgeleri hududunda bulunan Potsdamer Plalz'da Amerikan asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Gelir vergisi ıı m ı.m e Beyanname müddeti ay sonunda bitiyor Ankaradan dönen istanbul Defterdarı vergi hakkında yeni izahatta bulundu Gelir vergisi kanunu hükümleri gereğince mükellefle rin beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Arjantinli atom âlimi nişanla taltif edildi Huemul adasındaki tesisler de küçük mikyasta atom enerjisi istihsal edi diği ileri sürülüyor Buenos-Aires 28 AP)Cumhurbaşkanı Peron bugün Arjantin'in aslen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • »Defteradrın gelir vergisi hakkında beyanatı İstanbul,23 T.H.A.Bir muddettenbeıi Ankaiada bulunan ve dün şehrimize dönen İstanbul Defterdarı Mehmet İzmen Gelir vergisinin tatbikatı hakkında T.H.A.mu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • aliler arasında nakiller Ankara 28 T.H.A.Başbakanlığa sunulan kararname ye göre,12 kadar valinin yerleri değiştirilmektedir.Bunlar arasında Kırşehir ve Hakkâri valileri bulunmaktadır.Diğer taraftan Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Devlet Tiyatrolarına verilecek yeni şekil Ankara 28 T.H,A.Mil li Eğitim Bakanlığı.Devlet tiyatrolarına verilecek yeni şekil üzerindeki incelemelerine devam etmektedir Evvelce bil dirlldiği üzere idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Rize Çay fabrikasının istihsali arttırılıyor Ankara,28 Yurd Ajansı)Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ahnan bir karara göre Samsunda normal tütün anbai'ı ile iki stok tütün fabrikası yapılacaktır.Yine bu yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • İki kardeş Kirmasti çayırında boğuldu Bursa,28 MİLLİYET)Kemalpaşamn Karaköy halkından Mehmet Avşar ile kar deşi Emin Avşar,dün saat:17 sularında Melik köyü civa rmdaki Kirmasti çayından sal la geçerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Dörtler içtimamda TBaslarafı 1 incidel Sovyet teklifleri Paris 28 A.A,Afp)Sovyet Kaynaklarından bildirildiğine göre,dört Dışişleri Bakan Yardımcılarının bugün yaptıkları toplantı esnasında Sovyet heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Fransa Dısb ak anının beyanatı j\Tew_York 28 A,A.Reuter)Fransa Dışişleri Bakanı Ro bert Schuman Reuter muhabiri ne verdiği bir beyanatta Achcson'la Atlantik Paktı.Batı Avrupanın silâhlanması ve dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • İsfahan işçileri grev halinde Tahran 28 A,A.Afp)İsfahanda dokuma fabrikalarının bütün iğcileri,güney îran petrol sanayii grevcilerini destek,üemek üzere bu «aban errev yapmı.şlardı*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Fedayanı İslâm grupunun reisi yakalandı Tahran 28 AP)Bu sabah tevkif edilen 9 şahsa ilâveten Fedayanı îslâm grupuna men sup iki kişinin daha yakalandığı polisle ilgili bir kaynaktan öğrenilmiştir.Bu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • İranda karış klik devam ediyor PBastarafı 1 iucUleT rilmişse de.şimdiye kadar bütün bölgede tevkif edilen olma mıştır.Umumiyetle iyi haber alan resmî bir şahsiyetten bugün öğ renildiğine gore,dün Abad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Klakson yasağı Ankarada da tatbik edilecek Ankara 28 T.H.A Ankara Belediyesi,şehirde gittikçe çoğalan otomobil' kazalarını,ön lemek ve gürültü ile mücadele etmek maksadiyle 5 nisandan itibaren Ankarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Mc Ghee rFasüırafı l incide!hurbaşkam Weizman,Başbakan David Ben Gurion ve Dışişleri Bakanı Moşhe Sharett ile görüşmüştür.Mc Ghee'nin bu akşam xKa hireye hareket etmesi beklen mektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Meclis fBastarafı 1 incide!misyonu raporu ve Bayındırlık Bakanlığı 1950 yılı bütçesinin 602 nci bölümüne iki' buçuk milyon liralık ek ödenek konulduğuna dair bütçe komisyonu raporu müzakere ve kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Aıııerikadaki casuslar TBastarafı 1 incide!Sobell,Birleşik Amerikayi dünya yüzünden kaldırabilecek bir devlete memleketin emniyetiyle alâkalı sırları vermekle ittiham edilmektedirler.Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • ı Bay ar Denizli valisini kabul etti Ankara,28 A.A.Cumhurbaşkanı Celâl Bayar,bugün Çankayada Denizli valisi Hıfzı Ege'yi kabul elmiş ve öğle yemeğine abkoymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Millî Eğitim müfettişlerinin toplantısı Ankara,28 T.H.A.Millî Eğitim Bakanlığında yapılmak ta olan müfettişler toplantısı devam etmektedir.Bu toplantı,müfettişlerin öğretim ve eğitim sahasındaki rolle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Hint kültür ve hürriyet kongresi Bombay 28 A.P.Hint Kültür ve hürriyet Kongresi nin bugünkü açılış oturumun da demeç veren Hindistan İaşe Bakanı K.Münşî,Hint komünistlerinin Haydarabad böl gesinde 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Amerika'nın müdafaa masrafı Va.şington 28 AP)Birle,şik Amerika Müd afaa Seferber ligi Teşkilâtı şefi Charles Wil son bugün Ayan Meclisi Tahsisler Komisyonundan,gittikçe genişlemekte olan müdafaa progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • İkinci Mend ere» Kabinesine dair rBastaraft 1 incide!Bakana itiraz etmiyeceğini nasıl kestirebilir?Unutmamak lâzımdır ki,kabine bir Demokrat Parti kabinesidir.Bir koalisyon kabinesi değildir ki,muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Askerî heyetimizin Pakistandaki ziyaretleri Karaşi.28 A.A.Pakis tanda bir tetkik gezisi yapmakta olan,Türk askerî heye* ti Karaşide,Pakistanm kurucusu Muhammed Ali Cinnahın mezarım ziyaret etmiş ve,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Tokyoda polis bazı matbaaları araştırdı Tokyo,28 A.A.Japon polisi bu sabah yeniden bütün memleket dahilinde gizü komünist matbaalarında araş tırmalar yapmış ve birçok şahsı tevkif etmiştir.Yalnız Toky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Hikâyeler Şahin Akalın tarafından Turgenyev'den dilimize çavrilen «Hikâyeler II» de mu»,harririn «Kabadayı»,«Mumu» ve «Punin ile Baburin» adlı üç büyük hikâyesi bulunmaktadır.Milli Eğitini Bakanlığı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Bratislavadaki Fransız konsolosluk memuru kayboldu Paris,28 A.A.Lps)Bratislavadaki Fransız Konsoloslu ğu sekreterinin ortadan kaybolduğu bildirilmektedir.Çek aslından olan bu Fransız şahsiyetinin tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • M».16 Mert 136*j VAXtT VASATI EZANI j Güneş 5.49 11,20 Öğle 12,19 5.50 İkindi 15,51 9,21 Akşam 18,30 12.00 Yatsı 20.03 1,33 imsak 4.10 9.41 lie.21 C.Ahı 1370 29 MART 19 5 1 Perseml c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Fransa Cumhurbaşkanı Auriol,Amerika'da Cumhurbaşkanını getiren Transatlantik İbnana girerken büyük tezahürat yapıldı Nevyork 28 AP.Fransa Cumhurbaşkanı Vincent Auriol bugün Türkiye saatiyle 17.47 de N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • ötesinde yapılacak hareket TBastarafı 1 incide!1 arz dairesi üzerinde yapacak-1 lan umumî herhangi bir ilerlemenin siyasî mülâhazalara bağlı bir mesele» olduğunu söylemiştir.Mevcut kanaat,bu beyanatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Güney Koreli'ler 5 şehir daha zaptetti Otoz sekizinci arz dairesrnrn Şimalinde ilerle-melerine devam eden Güneyliler kızıl mu« kavemetle karşılaşmıyorlar Tokyo,28 AP.Güney Kore kuvvetleri,38 inci arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Dr.Frederick,Dorr'Ia fförtistü Ankara,28 A.A.Türkiye'de bu seneki sıtma savaşında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Bakanlığma yardım cdecek olan Dr.Frederick W.Kratz,bugün Ankarada Amerikan İktisadî İşbirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Düşman mukavemeti artıyor Korede 8 inci ordu karargâhı.28 A.A.8 inci ordu genel karargâhı tarafından bugün yayınlanan tebliğde bildirildiğine göre,Amerikan birlikleri Uijongbu'nun kuzey doğusunda şidd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Hava ve deniz kuvvetleri* nin müşterek harekâtı Tokyo,28 A.A.Yedin ci Amerikan filosunun yeni komutanı Visamiral Harold Martin,bugün yaptığı basm konferansında ezcümle şunla rı söylemiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Sağlık Bakanlığı mütehassıs koruyucu doktor yetiştirmek için tedbir alıyor Ankara,28 Yurd Ajansı)Sağlık Bakanlığı memleke tin şiddetle muhtaç olduğu mütehassıs koruyucu doktor yetiştirmek üzere bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Bursada TBastarafı 1 incide!bucak binasında giderek duvarda asılı bulunan Atatürk ve Celâl Bayar'ın resimlerine tecavüzde bulunduğundan yakalanarak tevkif edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
  • 29.03.1951
  • Hükümeti ta?y f TBastarafı 1 incide!siyasî ve hukukî temel uzuvlarını tezyif edici mahiyette görülmüş ve Savcılık derginin sahibi Necip Fazıl Kısakürek hakkında kanunî takibata geçmiştir.Diğer tarafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • İskenderiye tenis turnuvası neticesi iskenderiye,28 Milliyet)Burada yapılan iskenderiye milletlerarası tenis maçları finalinde Jaroslav Drobni Amerikalı Doıfnıan'ı 6/1,12/10,6 2 y ânerek tek erkekler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • İngiltere lig maçlarında takımların son Tottenham Hotspur lig liderliğini muhafaza ediyor Pazartesi günkü maçlarda sürprizli neticeler alındı.İngiltere lig maçlarının hitam.na kısa bir zaman kaldığı ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • İngiliz Jack Gardner Avrupa şampiyonu oldu Londra 28 AP)23 yaşın da olan ve Clark Gable'varî bir bıyığı bulunan çiftlik işçis:Jack Gardner,dün akşam Avrupa ağır sıklet boks şampiyon luğunu kazanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Binicilik müasbakasında Yüzbaşı Ziya Azak üçüncü oldu Kahire 28 A,A,Reuter)Milletlerarası binicilik müsa bakalarmın «El Ferussiyo» ku pası ile «Hatıra» kupası yarışmalarında şu neticeler alınmıştır;Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Akdeniz Olimpiyat müsabakaları 2 20 Ekimde Iskenderiyede yapdacak r-r.n»-Bu sene 2-20 ekim tarihlerinde Mısırda yapılacak olan ilk Akdeniz Olimpiyat müsabakalarına Fransa,italya,Yugos* lavya,Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Kısa Spor Haberleri İngiltere lig lideri ArjarrKne gidecek Londra,28 T.H.A.Hâlen İngiltere lig lideri bulunan Tottenham Hotspur futbol takımı lig maçları sonun da Arjantine gidecektir.İlk maçını 25 ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • istanbul ikinci iflâs Memurluğundan 947/7 Mahkemece iflâsına karar verilen afyon ticaretile iştigal eden kahveci Abdurrahman ve Taşçı Yahyan kollcktif şirketi ile şahısları hakkındaki iflâs muamelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası il an lan Ticaret ve Sanayi erbabının nazarı dikkatine istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:Ticaret ve Sanayi Odaları kanunu,odalarda kayıtlı bilumum zevat ve muessesatın senel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Istanbul 4.üncü icra 'Memurluğundan 951/1042 Hacizli ve 795 lira muhammen kıymetli muhtelif cins şa-rap ile 35 kalem yiyecek ve sair bakkaliye-eşyasının açık art-'tırma suretiyle paraya çevrilmesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • ŞİŞLİDE' ÇEKİLİŞTE 5 KONFORLU EV Aynccr 30,000 lira ikraıniye ilk Çekiliş 25 NİSAN 1951 En az iki yüz liralık bir tasarruf hesabı açarak iştirak edebilmeniz için İki gün kaldı rı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • NADİDE «şevkinize uygun güzel bir elbiseyi 80 lira peşin,ayda 25 lira taksitle 330 liraya ve Merinos Hereke Gabardin kumaşlarından 50 lira peşin,ayda 12 lira taksitle 170 liraya,I Beyoğlu istiklâl cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat;10,30-12.öğleden sonra.14,30-17 de hasta kabul eder.istanbul UivaiiyoIJu No:104_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Jltittiıjei ABONF YÎATLARI Senelik 28 liradır' 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLART Baslık 20 lira 2 ncİ sayfa santimi 4 Ur* 3 üncü 4 4 üncü 2.5 îlân sayfası santimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • HBİ OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş,kaim.tenasül uzuvları,kol bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI 6 L 0 KRALİÇE Yazan:Henry de Montherlant Türkçesî:Mübeccel Bayramveli Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Erne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Türkiye imar bankasi Sermayesi 1.500.000 T L.Kuruluşu 1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına 6 Faiz verir ve vadeli mevduat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • izmir ili daimi komisyonundan 29999.19 lira keşif bedelli Efes Meryem ana yolunda yapılacak toprak tesviyesi içi 20/3/951 ^gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.Bu işe ait keşif;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Muhtelif ebadda 4-59 dış 282 iç oto lâstiği satın alınacakıtr E+ibank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 31-3-951 tarihine kadar her gün Satmalına Servisimizden temin edilebilir.4232)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Neşriyat Hikâyeler Tanınmış Rus romancılarından Dostoyevski'nin «Amca mm Rüyası» adlı uzun hikâ yesiyle,«Meşinin Noel Ağacı»,adlı küçük hikâyesini biraraya toplayan bu eser.dilimize Servet Lunel taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.03.1951
  • Güreşçilerimiz kampa girdi Güreş Federasyonu tarafın dan isimleri ilân edilen 23 güreşçimiz,dünden itibaren Emirgânda kampa alınmışlardır.Bir hy kadar siiıc-rk olan kamp devresi sonunda,Milli ta kimim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6