Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Gnl.Mac Arthur'le mevcut ihtilâfı hal yoluna siden Amerikan ricali:Tınman,Mar* shall.Acheson ve Genelkurmay Başkanı Omar Bradley VAŞİNGTON MACARTHUR İHTİLAFI HALLEDİ Korede askerî kuvveti bulunan B.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Mevkuf komünistlerin sayısı kırkı buldu Bunların arasında 8 ferzinin bulunması alakah makamlarca manalı görülüyor Ankara,27 T.II.A.Şehrimizde koıniınivm tahrikçiliğinden mevkuf bulunanların yekûnu son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • İRAN ÇOK KA Komünistlerin tahrikiyle grevlere basjıyan petrol bölgesindeki üç şehirde sıkıyönetim ilân edildi.Yeni suikast teşebbüsleri meydana çıkarıldı Tahran,27 A.A.U.P.İran Başbakanı Hüseyin Alâ d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Madrit elçimizin naşı dün yurda getirildi Madrid Elcimizin nâsı vapurdan indirilirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Şehid babaları Bunlara tazminat verilmesi kararlaştırılıyor Ankara 27 T H.A.Emek li Sandığ-ı kanununa göre ge.h!t olan subay,gedikli,erbaş ve erlerin karısı veya çocuğa olmadığı takdirde geride yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Suriye kabinesi kuruldu Yeni kabineyi H;ıliıl Azanı kurdu Şam,27 AP.Hali t Azem'in yeni Suriye kabinesini kurmağa muvaffak,olduğu bu gün öğleden sonra i'esmçn bildirilmiştir.Suriye kabinesi şu şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Dörtler n neticesiz içtimai Paris,27 A.A.Dürt Dışişleri Bakan Yardımcısı bu gün görüşmelerin dördüncü haftasına başlamışlar ve yeni den,Bakanların gündemini hazırlamak hususunda bir an laşmaya varma t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Acheson'un demeıi Diinyadaj tehlike Milletlerarası komünizm doktrini ve harp ınekajıizmasiyle Kremlin dün* ya için en büyük tehlikedir Vaşington,27 A.A.Birleşik Amerika Devletleri Dışişleri Bakanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Atatürk büstlerine ya pılan tecavüzlerin tahki katı Ankara 27 T.H.A.Son hafta içinde Burhaniyode.Dalama'd a birkaç gün evvel de Ankaraya 23 kilometre mesafede Eryarrtanlar köyünde Atatürk büstlerine v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • çimento yolsuzluğu tahkikatı sona erdi Bazı memur ve mutavassıtlar tarafından talepnamelerin tahrif edilmesi neticesi yüz bin torba çimentonun karaborsaya intikaliyle 120 150 bin lira arasında haksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Sumner WelSs bir kitap çıkardı Dışişlerieski Bakanı hükümetini tenkit ediyor Nevyork 27 A.A.«Tarihi teşkil eden 7 karar» îsmi altında neşrettiği kitabında eski Dışişleri Bakanlarından Sumner Wells hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • İzmir Milletvekili Osman Kapanı Avrupa Konseyi toplantısı Pariste;Avrupa Konseyi hazırlık toplantılarına iştirak eden milletvekili Osman Kapani.dün.limanımıza gelen 1 Devamı Sa:5 Sü;5 tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • MİLLÎ TÜRK TALEBE FEDERASYONU KON" GRESİNİN YENİ FAALİYETLERİ esasları tesbi Gençler komünizmle mücâdele için yeni karar lar aldılar.Kongre yarın da çalışmalarına devam edecek Zonguldak,27 T.H.A.Milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Yugoslavya Bulgarya mü na sebatı Belgraddaki Bulgar ve Sofyadaki Yugoslav maslahatgüzarlarının bu selıi/lerde oturmaları menedildi Belgr'a'd 27 A.A.Afp)Yugoslav hükümeti Belgradda ki Bulgar maslahatgü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • Tüzüğüne aykırı hareket eden talebe teşekkülleri Savcılık,Mîllî Türk Talebe Birliğinden sonra diğer talebe birlikleri hakkında da kanunî takibata girişti lüzuklerine aykırı olarak siyasetle uğrasan Ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.03.1951
  • D.P.Grupunun dünkü toplantısı MENDERES KABİNESİNİN PROGRAMI TASVİP EDİLDİ Bu suretle muhalefetin,yeni kabine kurulduğundan beri vaki yersiz isnat ve tahminleri tahakkuk etmedi Ankara,27 T.H.A.DP.Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • İktisat Müdürlüsüne kim getirilecek?İktisat Müdürü Emin Ererin ı istifasiyle açık kalan İktisat Müdürlüğüne yeni bir müdürün tayini için Vali ve Beledi,ye Reisliğine© İçişleri Bakanlığına müracaatta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Memleket meseleleri Yine orman dâvamız etrafında düşünceler Koy davasını bLUünlüğiyle ele alırken orman davamızı da bu ana davanın hudutları içine sokarak ayni ehemmiyet le üzerinde durmağa mecburu/Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Gerim endeksine üorr.bes nüfuslu bir ailenin 394 lira ile geçinmesi Lâzım Ticaret ve Sanayi Odasının her ay neşretmekte okluğu a^na,baba ile biri bir buçuk,diğeri yodiv üçüncüsü «n beg yaş larında çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Fransız konsolosu memleketimizden ayrılıyor Şehrimizde uzun müddet vazife gören Fransız konsolosu Le Gardc'ın memleketimizdenayrılması münasebetiyle lfollandanm İstanbu)konsolosu Parkotelde bir veda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Kir Amerikalı arkeolog* şehrimize geldi Amerikalı arkeolog Cox dün şehrimize gelmiştir.Arkeolog bugünlerde Anadoluya hareket ederek Efes bölgesini ve Antalya havalisini ziyaret ederek tetkiklerde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Hayvanları Koruma Cemiyetinin bir yıllık faaliyeti Hayvanları Koruma Cemiyetinin bildirdiğine göre 1950 senesi içinde hayvan hastahanesinde 3578 hayvan ayakta ve 103 hayvan da yatarak tedavi görmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Çiçek Palas hadisesi Dün ağır cezada başlıvan duruşmanın hafi olarak Yapılmasına karar verildi Geçen sene 15 mayıs tarihinde Lâlelide Çiçek palas salonunda Yüksek Tahsil Talebe Demeği tarafından yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Bekçi bürosu tahsildar* tevkif edildi Eminönü bekçi bürosu tahsildarı Nihat Erol,zimmetine 650 lira geçirmek suçiyle dün adliyeye teslim edilmiş ve nöbetçi mahkeme tarafından töv kıt olunarak cezaevin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • HALKINSESI Durakların hâli Lâlelide oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Lâleli camiinin hemen önünd% bir otobüs durağı vardır.Günün hemen her s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Ucuz ev inşaatına bir türlü başlanamıyor Evvelce yapılan incelemelerde bu evlerin 5-9 bin lira arasında olacağı tahmin edilirken,simdi de Hatların 9 bin lirayı geçeceği ileri sürülüyor Şehir meclisini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Türkiye orman mühendis muavinlerinin toplantısı Orman kanununun Büyük Millet Meclisine verilmek üzere olduğu şu günlerde bu kanunla yakından ilgilenmek te olan Yeşil Türkiye Orman Mühendis Muavinleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • KONGRE ir Birleşmiş Milletler Sılıhl Te şekküller Orta Şark Bölgesi kon gresi 9-13 niüsah tarihleri ara smda Yıldızda Şale köşkünde toplanacaktırir İstanbul balık avcıları istihsal,kredi işleme ve sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Yaz saati Bakanlar Kurulunca,alınmış karar gereğince nisan oyından itibaren bütün yurtta yaz şalinin tatbikına başlanacaktır.Nisanın ilk cumartesisini pazara bağlayan gece yarısında saatler bir saat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Pakistanlı havacılar şehrimizde binbaşı Ahmet Doğar komutasında bulunan Pakistan havacılarından 6 subay ve 4 gedikli dün saat 15 te Pakistan hava kuvvetlerine mensup bir Dakota uçağiyle Eskişehirden ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Buğday ithali 20 bin tonluk ilk parti yola çıktı.Fransa ve İtalyadan un ithal edilecek Bundan bir müddet evvel,istihsalin azlığı sebebiyle,Toprak Mahsulleri Ofisinin elindeki buğday stoklarının azaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • İbret ifnası I Mesut muharrir Bir otomobil kazasına kurban giden «Rüzgâr gibi geçti» muharriri Margaret Mitchell asırlarca unutulmıyacak bir kadmdır.Bir zamanlar tncüden sonra en çok okunan kitap Chur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Tarsusfa Bir bekçinin marifeti Tarsus MİLLİYET)Bu gün saat 5 sıralarında yeni yapılmakta olan Tarsus adalet sarayı binası bekçisi ötedenberi kütü tanınan bir kızı kendi odasına almak suretiyle ırzına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Bir ebe dağ başında yalnız bırakıldı Bursa MİLLİYET)Bun dan bir müddet evvel %Jludağ yolunda müessif bir hâdise ol muş ve bir ebe.Orhaneli Orman işletmesi müdürü tarafın dan jipten indirilmek suretile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Bergamada Mera yüzünden iki köy halkı birbirine girdi Bergama,MİLLİYET)Bergamaya faağl» yerli Tahtacılar köyünde mera yüzünden biı-kavgası olmuş ve köy halkı birbirine girmiş tir.Bujcavga sonunda 6 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.03.1951
  • Kadirlide Göçmenler yarama cures müsabakaları Kadirli MİLLİYET)İl çenıizde,göçmenler yararına Çukurova pehlivanları arsında bir güreş müsabakası tertip edilmiştir.Güreşe Çukurovanm namlı pehlivanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Kıyıl Cinde idamlar Hongkong,27 A.A.Komünist Ta Tung Pao gazetesi Amerika ile Çang Kay Şek'in casusu olmaktan sanık 19 kişinin 25 martta Kantonda idam edildiklerini bildirmekte dir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Singapurdaki Cinlilerin bir protestosu Londra,27 A.A.Malez yadan alman haberlere göre Singapurda bulunan 200 den fazla Çin teşkilâtı İngiltere Başbakanına ve Birleşmiş Milletlere birer telgraf göndere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • istanbul saûhk müesseselerinde çalışanlar Ankara,27 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında.bildirilmiştir:İstanbuldaki sağlık müesseselerinde bugün tatbik edil mekte olan ücretli kadrolarla sağlık h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Sıtma savaşı Sıtma savasında çalışacak olan Amerikalı mütehassıslar faaliyete eeeti Ankara 27 «Milliyet)Tür kiyede bu seneki sıtma savaşında Sağlık ve Sosyal Yar dim Bakanlığına yardım edecek olan Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Gerilla kurslarına katılacaklara munzam ücret verilecek Ankara,27 Yurd Ajansı)Millî Savunma Bakanlığı Gerilla kurslarında bulunacak subay,gedikli ve erlere kurs müddctince munzam üc ret verilmesini sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Truman in kızı bir radyo shketile anlaşma vaniı Nevyork,27 AR)Baş kan Truman kızı Margaret'in' National Broadcasting Campany NBC)radyo vo televizyon şirketiyle bir mukave le yaptığı bildirilmektedir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • M ü z in i ıı alkolizmin tedavi si Londra 27 A.A.Lps)îngilterede bir firma müzmin alkolizmi tedavi edecek bir madde imal etmektedir.«Tetraethyiurane bisulfur» adı verilen bu madde birçok alko İlklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • PTT.de tâyinler Ankara,27 Yurd Ajansı)Haber aldığımıza göre P.T.T.Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Başmüdürü Niyazi Tezer entfeklîye sevkedilerek yerine istanbul Bölge Başmüdürü Tevfik Dinçel,İstanbul Bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Belçika Başbakanı da Anıcrikuya gidiyor Brüksel,27 A.A.Belçika Başbakanı Joseph Phalien 30 martta Birleşik Amerikaya hareket edecektir.Seyahati hususî mahiyette olmakla beraber,Başbakan Baş kan Truman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Avrupada Paskalya tatili Londra 27 A.P)Avrupada.paskalya tatili münasebetiyle seyahat etmek istiyenlerin hepsi,paltolarının yakalarını kaldırmak mecburiyetinde kalmışlardırîngilterede.paskalya için pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Pakistan'ın Türkiye ve İranla münasebeti Karasi 27 A.P.Pakistanın Türkiye ve İranla bir müdafaa paktı imzalamakta oL duduna dair Karaşi basınında Cikan Londra menşeli haberler bugün Dişileri Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • r.Richter'in demeci ile karşılandı Ariantinin atom enerjisi sahasında terakkiler elde ettiğine inanılmıyor Vasıngton 27 A.A.Afp Atom alimleri federasyonu sözcüsü France Press ajansı muhabirine beyana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Türkiye Pencab felâketine yardım ediyor Karaşi,Hususî)Pakistanda Pencab mıntakasında vukubulan sel felâketi karşısında açılan yardım sandığına Türkiye Büyük Elçisi Nebil Bati hükümeti namına Pakistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • İıi£li!İ7 İtalyan müşterek manevraları Valetta,27 A.P.Bugün İonya denizinde başlayan karma İngiliz İtalyan deniz manevralarına İtalyan Amirali Giraldi kumanda etmektediı.Hafif gemilerin iştirakiyle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Bir makale müsabakası Birleşmiş Milletler teşkilâtı tarafından 10 15 sahifelik bir müsabaka acildi Ankara 27 A.AJ Birleş,miş Milletler Türk Derneği Baş kanlığından bildirilmiştir:Birleşmiş Milletler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Beraber birer bardak konyak içtiler,Ataman elinin ter siyle ağzını sidli,Şmicl'i selâmladı ve bir köşeye çekilerek postların üzerine uzandı.Yaşiı idi,mukavemeti azalıyordu.Biraz sonra onun horultuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Harici kısa haberler SURtYEDE Suriye Savunma Bakanlığı dün gece bir tebliğ neşrederek Suriye ordusunun memleket si yasetine müdahale ettiği yo lundaki haberleri yalanlamış tır.MISIRDA İki sene evvel 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Pakistan da ki Askerî Heyetimiz Karaşi Hususî)Pakistan,da bir tetkik seyahatinde bulunan Türk askeri dostluk he yeti Karaşide Pakistan askerî birliklerinin gösterilerini sey retmişlerdir.Türk askeri h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • v—Hûilı Batının müdafaa hazırlığı Almanların bu müdafaaya ne suretle katılacakları kat'î seklini alıyor Bonn 27 A.A.United Press)Buradaki askerî mütehassısların bugün bildirdiklerine göre batının si l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Türk Kültür Ocağı Eaşkanlığından Ocağın yıihk genel kurul kongresi 1 nisan.1951 pazar günü saat dokuzda Rüstempaşa medresesinde olacak,ekseriyet temin edilemezse 8 nisan pazar günü aynı yer ve saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Milliyetçiler Federasyonu kongresi Milliyetçiler Federasyonu kongresi 1 nisan 1951 pazar günü saat 9 da Cumhuriyet matbaası yanındaki Rüstempaşa medresesi salonunda top„ lanacaktır.GÜNDEM:1 Riyaset di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • r Cüce t«leiaa koparlar Muhabere sistem ve aletleri gittikçe terakki etmektedir son defa bu alanda,ingilterede.bir iç telefon ve hoparlö-run biltün vazifelerini gören çok küçük kıtada bir alet geliş.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.03.1951
  • Pragda hayat nasıl geçiyor Çekoslovakya'dan kaç bir iş ad Bir zamanlar bir fabrikanın sahibi olan dostum Kare!simdi kanım dışı bir sabıs tor lâkki ediliyor.Fabrikası 1948 de elinden alınmış vekendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • hikaye f-t;Şu garip dünya N.Vedat SAYGEL Çehresi asık dört gişiydik.Muhitimizin sevimli,temiz be.berinde traş oluyordum.Küçük berber dükkânında ma haretie çalışan bir makasın sesinden başka çıt çıkmıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • İSTANBUL.12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Radyo salon,orkestrası konseri 13,45 Şarkılar 14,20 Dans müziği Pl)14.45 Program lar ve şarkılar Pl)15,00 Kapanış.17.57 Açılış ve programlar_18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • &t»»o«qi+paso» »000 DObU AKDENİZ'İN SAVUNMASI MESELESİ Yakın ve Orta Doğudaki Am'erikan diplomatlarının İstanbulda Mc Ghee'nin başkanlığı altında yaptıkları kon ferans münasebetiyle kaleme alman bu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • lie.20 C.Ahı 1370 i L-MART r '5 1 9 *S 1 Çarşamba Mart 1364 YAKİT VASATI EZANI Güneş öfile tkiıuîi Akçam Yutst t.nsak 6.15 12.24 15.42 18,13 19.44 4.30 12.04 6.12 9.30 12.00 1.30 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ö l o KRALİÇE Yazan:Henry de Montherlant rtirkçesi;Mübeccel Bayramveli Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yaxan:Arnold re Ernest Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğle.den sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.istanbul Divar.yolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • Sefername İran edebiyatının xl inci yüz yılda yetiştirdiği on bii yük şahsiyetlerden Nasır.Hiis rev'in eseridir.Dilimize Abdiil vehab Tarzi tarafından çevril mi t ir.Ei erin başında,mü tercim tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • Al.KAZAR 42562' 1 Mihracenin kızı.AR 44334)1 öldüre aşk.ATLAS 40835)1 Gençlik mucizesi.İNCİ 84595)1 Sen de bizdensin.ELHAMRA 42236)1_Öldüren aşk.LALE 42595' 1 Da£ kurdu İPEK 44289)1 Mihrace,nin kızı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • Sahibi:A.N.KAHACAN Eu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Rami?Hiç DisiUlgi yer:N.A.ve A.N.K.GaiKfçUlk Koiicklif Şirket!Mftt£ &a?ı K?£Jİâı£ı ye;i.'v.u;viya l'.uaa.sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • Vicdanlı bir demokrat vatandasın cemiyete karsı olan borçlarını düşünüp tanıyacak ve faydalı olacak şekilde yetistirilmemissem de entellektüel tekâmülün yolunda bir çok hatlarda serbest bırakılmıştım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • r;c.w 71 Sterlin 7.85,50 7.85,50 dolar 280.30 280.30 Fransıi Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0 44.1'/8 U.44 128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.03.1951
  • iraBİ OPERATÖR BMP I Dr.Cavit Göııcer BÎRINCİ SINIF I Umumî baş.kann.tenasül 1 uzuvları,kol bacak damar 2 İve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 I Telj Muayene;23676 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Çin Hindimle komünistlerin dunum» San Fransisko,27 AA.Pekin radyosu,Çin Hindindeki ihtilâlci komünist kurmayında mühim değişiklikler ya pi'difiin» biidirmistix*.Uzun za mandar Vietıninh'in şefi buhman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Dünyada en TBastarafı 1 incide!İşte biz ve onlar,her iki taraf hür olduğumuz müddetçe,bu tek ve mühim duyguda birleşik kalacağız.Halbuki şimdi bu hürriyetimiz öldürücü bir tehdit ve teh like kargısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Yol yaptırılacak istanbul Eminönü ilçesi dahilinde Yeşildirek Hoca hanı sokağmın parke kaldırım inşası ile Küçük Ayasofya caddesi va Gelinlik sokağı toprak tesvîyesl isler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Adana bölge pamuk üretme ç:filiği müdürlüğünden:Adana'da Haciali köyünde Üretme Çiftliği sahası İçindi yaptırılacak binaların inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko„ nulmuştur.Yaptırılacak binaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Diyarbakır Numune Hastahanesi Hasta bibi idinden Nevi Miktarı Beheri Tahmin bedeli G.teminat İhale gün ve saatt Koyun c 'ti 20.000 kilo 200 kuruj 40.000 3000 00 25/4/951 Çarşamba 10 da Sade yağ 4.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Teket Gfcnei Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından:Muvakkat İhale Cinsi Miktarı Temi-nalı Tarihî Günü Saati Muhtelif kuttırda uiıin?döküm Cem'an 460 kilo 140 lira 12/4/951 Perşembe 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Yugoslav Bulgar münasebatı rBaslarafı 1 incide!Yugoslav hükümeti bu vesile ile Bulgar hükümetine bir nota göndererek bu tedbiri dh testo etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Avrupa konseyi toplantısı r Bastaraf ı 1 incide!Samsun vapuru ile şehrimize avdet etmiştir.Osman Kapan;kendisiyle görüşen gazetecilere demiştir ki:Toplantılarda muhtelif ihtisas grupları vücude getiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Çimento yolsuzluğu taMcîkat» sona erdi FBaslarafı 1 incide!le hasıl olan farkla 100 bini mütecaviz torba çimento kara borsaya sürülerek 120 ilâ 150 bin lira arasında gayrı ka-nunî bir kazanç temin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Dörtlerin neticesiz içtimai TBastarah 1 incidel Davies yeni talimatı hamilen Fransız başkentine gitmektedir.Davies,dün İngiliz Dışişleri.Bakam Herbert Morrisson ilev Paris müzakerelerinde vanJ lan çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Zararlı neşriyat Millî Eğitim Bakanlığınca Millî Eğilim Müdürlüklerine gönderilen bir tamimde,İleri Jontürkler Birliğinin Avrupa komitesi toplantısında neşredi len «Türkiye gençliğine çağırı» mektupla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Madrid Elçimizin naşı Madrit elçimiz merhum Esat Atuncr'in nâş»,dün Batı Akdeniz seferinden dönen Samsun vapuriyle limanımıza getirilmiştir.Naaş;merhumun dostlun ve ailesi tarafından ihtiramla gemiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Malatya belediye seçimleri Ankara,27 cT.H.A.Ma latya belediye meclisi seçimlerinin t'efchi seb^İ Ier'i hakkında Mnh-tya Milletvekili S-d;l;Eti,B.M.Meclisi Başkan bğına biı soru önergesi vermiştir.Önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Korede komünistler müdafaaya geçtiler Kızıllar 38 inci arz dairesinin homen şimalinde müttefik taarruzunu önlemek için sağlım mevzilere girmeye çalışıyorlar 27 'A.A.Afp)Korede B'rl'eç.niş Milletler ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Talebe Bankasının esasları tesbit edildi riîasUuuti 1 incide!len'Jiğıni ileri sürdüler.Bu söyler üzerine hav;birdenbire elektriklendi.Etraftan usla,•slo)sözleri.yükseldi.Bu sıvada kürsüye gelen Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • İran çok karışık yaşıyor TBastamfı İ incide!petrol kumpanyasında umumi bir grev bâşgösterniiştir.Abadandaki teknik üniversite talebesinin de bir greve kalkıştığı haber verilmektedir.Grevlerin,komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Mevkuf komünistlerin sayısı kırkı bu'du TBastarafı 1 incidel «1946 da Tarih ve Coğrafya Fakültesine mensup bazı hoca ve talebe tarafından Ankara Gençler Derneği)adına kurulalı bir derneğin sonradan Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Dün iki yaralam* hâdisesi oldu Evvelki gece saat 24 sıralarında Tozkoparanda kanlı bir hâdise olmuştur Sabrı Tokun adında 18 yaslarında biri bu civardaki nisalardan birinyi kuytu b.'r yerinde yatıp uy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Summer Wells rBastarafı 1 incidel ocak 1950 de yayınlanan şu be ynnati zikretmektedir;«Güney Kore cumhuriyeti Bir Jeşmiş Milletler kararı ile ku rulrrrug olmasına rağmen bizim müdafaa hattımızın içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Bursada işlenen feci cinayet Bursa,27 MİLLİYET)Bu sabah İnegölde cinayet iş lenmiş,camide sabah namazını kılmakta olan Hasan Batır adında bir köylü Ali Tüıkoğlu adında biri tarafından dört yerinden bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Beş kış?bir otomobili,kdçırdı Cemil,Mehmet,Ali Fehmi ve Vurul adında beş kişi,Galatada Mumhane caddesmde bir kahvede fazla yorgunluk sebebiyle bir masa üzerine kapanıp uyumakta olan Aslan adında bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Vaflngffon Mac Arthur ihtilâfı TBastarah 1 incide!Mac Arthur'ün siyaset sahasında takındığı tavır yabancı hükümetlerin büyük bir kısmı ve onların Vaşingtondaki Uzak Doğu komisyonundaki tem silcileri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Dünyanın en kısa boylu kadınının çocuğu öldü Louisiana,Missouri)27 A.A.60 santim boyundaki dünyanın en kısa boylu kadınının doğurduğu çocuk bugün ölmüştür.31 yaşında bulunan Lavonda Evans cumartesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Sovyetlerin çelik istihsalâtı 32 milyon ton Londra,27 A.A.Avru pa iktisadî komisyonunun tah minlerine göre Sovyet bloku tarafından istihsal edilen çelik miktar» batı devletlerinin kinin dörtte birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.03.1951
  • Sovyet yaymjar» Tunusta sokulmıyacak Tunus,27 A.A.Bir ka rarname ile şu Sovyet yayınlarının Tunusta satılması yasak edilmiştir:Sovyet.vatan,severi,Yeni Zamanlar,Sovyetler Birîiği.Sovyet edebiyatı,Ogon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.03.1951
  • B i r teklif Bilhassa,büyük kulüplerimiz arasında yapılan mühim maçlarda inönü sta dınıh hali malûmdur.Baştan aşağı ve iğne atılsa yere düşmiyecek derecede dolu olan İnönü stadında sahanın her tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1951
  • Ahmet Şenol Amerikaya gidiyor Şehrimizde yaptıkları karşıtaşmalar sırasında Türk güreşinin üstünlüğünü olduğu ka dar kendilerinin de serbest "güresin pek acemisi olduklarını anlamış plan Amerikalılar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1951
  • Lig maçları iki hafta sonra nihayete eriyor ampıyon Halit Talaysr Şu son iki haftada yapılacak karşılaşmalar,neticesi bakımından,bütün takımlarımız için müsavi ehemmiyet göstermektedir JJoı L aydanbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1951
  • BOKS TARİHİ BOYUNCA Sürprizli neticelerle son bulan boks maçları Dünya boks tarihi ooyurtca sürprizli neticelerle son bulan boks maçlarına müteaddit defalar rastlanmıştır.Boks severler ve bu sporla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.03.1951
  • tim Türkiye Amerika karşılaşmasına çıkan millî güreş lakımımız o günkü kadrosiyle Avrupa güreş şampiyonasına hazırlık Güreşçilerimiz bugün Emirganda kampa giriyor Mîllî güreş takımımız,Helsinki'ye har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6