Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • General Mac Arthurün yetkileri azaltılacak Güney Kore kuvvetleri 8 imi arz dairesinin kıı/e\indd yeni bir sehire girdi YaptıiM mütareke teklifi ivi karşılanmayan Birlesiniz Mit Jetlerin Asvadaki başko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Truman,dünyanın tehlikeli vı/iyeti hakkında {jiirüsınek ve anlasmal-üzere ceceiiterxUj Vasiımtonu ziyaret eden İngiliz Başbakanı Attlee ile birlikte.Truman'ın mühim demeci Rusların yayılma tehlikesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Turizm dâvasını baltalama TÜ!İ:y y:ziyaret,otmel:isti yen Aıruvrkalılaıa memleketiın'.i küüileyen ve bir seyahat ncentasımn m'imessil;olan Dimi tri Ara boğ I unun sebebiyet vetdiği müessif hâdiseyi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Mac Ghee'nîn beyanatı Amerika,tecavüzde 0.Doğuyu koruyacak Amman,2(i A.A.Reü'tej)Birleşik Amerika Dışişleri Ba kan Yardımcısı Mc Ghee bugün Ürdün Kraf] Abdullaha ve 3leri gelen devlet i.damlarına Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Kültürel kalkınma plânı Millî idilim Hakanı Teviik Ilcvi,ıııcnılt'ketsüm.ûl bir eğitim kalkınması kin yeni biv program hazırlıyor Ankara,ü(T.ıı.A.Millî Eğilim Bakanı Tevlik İleıi'ni-ı Bakanlığa geldiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Kıbrısta yapılan n ü m a y iş Lefkoşe 26 AP Dün,Yu nan.istiklal bayramı münasebo tfyle Yunanistan il(irlik istpye*n İÜ.000 kişilik bir Kıbrıs.Devamı Sa:5 Su:6 da"|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • v' *t*AAA Kc'binenin istila etlisine S vc enisinin kiuuldnuir ^v na dair tezkereler oU«.»mlu ö Ankara 26 A.A.R.0 M,Meclisi 2:5 gpiî sinen bîr a tatilden sonra bugün Sıtkı 8 Yırcalı'nm başkanlığında 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Suriyedeki suikastin akisleri Vaşington,20 A.A.Duj işleri Bakanlığı bugün Samda ki Birleşik Amerika elciliğin de infilâk eden bombanın °n az 20 bin dolarlık hasanı sebep olduğunu tahmin etmekti dir.İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Bir kıssın talebenin 21 mart gecesi fiği nümayiş münasebetiyle i tahkikat dün ekli ni aldı Nümayişi tertip etmek ve tahrikte bulunmaktan üniversiteli mahkemeye verildi.Tüzüğe aykırı yette bulunmak suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • 0 irtica yaygarası Pvol'esür Basgil neşretti" Ü beyannamede irtica yok.yalnız memleketin hasına kara belâ kesilen bir iki bezirgan muharririn yaygarası var.diyor Utanbâ] ı lsia:26)i—«Mem1 lekeite irti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • Talebe Federasyonu kongresi çalışmaları Türkiye Milli Gençlik Komitesi.Millî İsçi Sendikaları j Birlisi ile Türkiye Millî Talebe Federasyonu taratından!kurulacak Zonguldak.20 T.I1.A.Türkiye Millî Tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • ziyaret Baş muharririmizin intibaları | OOO0ttO»O0» O Ş Başmuharririmizi kabul eden saym Cumhurbaşkanı ola!Havai Toplu bir irtica hareketinin varlığı iddia olunamaz D.P.iktidara geldikten sonra irtica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.03.1951
  • r "N Kampa alınacak güreşçiler Kampa alınacak güreş takımı namzetlerinin isimleri dün Güreş Federasyonu tarafından il:edilmiştir.Tafsilât i ncı sayfanıızdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Ankara vapurunun seyir tecrübesi yapıldı Bir müddet evvel Haliçteki fabı-ika havuzlarında revizyona tâbi tutularak boya/a boyanan Ankara vapuru,dün sabah Marmara'da uzun süren bir seyir tecrübesine tâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Beden Terbiyesi İstanbul bölgesinin bütçesi Beden Terbiyesi İstanbul bölgesinin bütçesi 1.447.413 lira olarak tanzim edilmiş ve Valilikçe onanmıştır.Bu bütçeye göre İnönü futbol sahasının yeniden ıslâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Sirkeli köyü cinayeti yeni bir safhaya girdi Adana MİLLİYET)x3ır müddet önce Ceyhanm Sirkeli köyü civarında çadır kuracak oturan göçebeler ara £ nda vukubulan ve bir kişinin ölümü,birkaç kişinin de mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • lerde 10 kişi 25 ilâ 100 lira arasında para cezasına çarptırılmıştır.Ehliyetsiz araba ve motorlu vasıta kullanaalarla mücadeleye başlandı Adana MİLLİYET)Cehrimiz belediye zabıtası seyrüsefer işlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Gazi ante p+e Bir tellâl karısını öldürdü Gaziantep MİLLİYET)Gündoğdu mahallesinde bir cinayet işlenmiş ve bir kadın muhtelif yellerinden bıçaklanarak öldürülmüştür.Aldığım habere göre,Gündoğdu mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Beyoğlu cinayeti 14 senelik metresi Silvaştiyi öldüren şoförün muhakemesine dün başlandı Cuma günü Beyoğlunda bir cinayet işlenmiş ve Sabi'i Üntut adında bir şahıs Gardenbarda çalışan ve 14 senelik me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • 15 yakındaki kızı iğfal etmiş Adana MİLLİYET)Su cuzade mahallesinde oturan •mele Bahri Eker,ayni mahallede oturan 15 yaşında bir kızı alacağını vaadederek iğfal etmiştir.Elindeki en büyük servetini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Kültürel bahisler ingiliz okullarında san'at dersleri jkmdan bir ay kadar once,Londrada,Long Dene mektebinin bir resim sergisi açılmış ti.Sergi on gün açık kaldığı müddetçe,çocukların eserleri hakkı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Balıkçılar kooperatifi Balıkçılar Kooperatifi müdür maaşları yüzünden bütçede 7 bin liralık açık verdi İstanbul Balıkçılar Kooperatifinin yıllık kongresi dün saat 15 de.Toprak Mahsulleri binasında Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Sağlık Bakanlığının hastahanelcre gönderdiği ödenekler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı şehrim izdeki haştahaneler için yeni ödenekler göndermiştir.Bu arada-Haydarpaşa Numune Hastahanesine 370 bin,He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Teknik üniversite cinayeti duruşması Sanık mahkemede,tamk olarak dinlenen Savcı Yardımcısı Tevfik Kendir ile münakaşa etti Teknik Üniversite Mekanik kürsüsü doçenti Feyyaz Gür san'ı tabanca ile öldüre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • 11 m ı ı rwn ı n r HALKINSESI Işıklı geçitler JBiiyUkderede oturan bir okuyucumuzdan aldığım» mektubu aynen neşrediyoruz.İlgililerin nazarı dikkatini çekeriz:«Biri Taksimde Dağcılık kulübünün bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Melânkolik bir kadın kendisini pencereden atlı Reyoğlunda,Teşvikiye Bostan sokağında Ayda apartmanının 4 sayılı dairesinde oturan Fatma Adile Erhan adında melânkolik' bir kadın anî bir kriz neticesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • İki otomobil kazusı Şoför Artin Mamıkyan ida-resindeki taksi Şişlide Fcliks adında bir gence çarpmış v« ağu-surette yaralanmasına sebebiyet vermiştir.Yaralı hastahaneye kaldırılmış,şoför ya kalanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Hayfa postası lâğvedildi Devlet Denizyollannca görülen lüzum üzerine Hayfa postası kaldırılmıştır.Buna mukabil 7 nisan tarihinden sonra İskenderun seferini yapan gemiler Kıbrıs'la Grino li« manına uğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • KISA HABERLER ft Adana vapuru dlin saat 16 da 77 yolcu 400 ton yükle Doğu Güney Akdeniz şeferinden dönmüştüric Haliçteki Denizyolları ı ab rika havuzlarında bir yangın başlangıcı olmuşsa da sirayetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Marsilyaya eroin kaçırırken yakalanan iki kişi mahkûm oldu Adana vapuriyle Marsilyaya 8 kilo eroin ftotürmek isterken yolda yakalanan ve adliyeye verilen Hasan Kalkavan ve Hasan Yıldırım admda iki kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Tahvillere rağbet arttı Merkez Bankası hisse senetlerinin getirdiği kâr temettülerinin tevzi zamanının yaklaşması üzerine bu senetlerin kıymetleri yükselmeğe başlamıştır.Bir müddet evvel 124 liradan m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • KOKTEYL TOULANTI if Concordia Line Norveç va puru kumpanyasının yeni inşa ettirdiği Knut Bakke vapuru nun limanımıza ilk seferi münasebetiyle dün saat 17 de gemide bir kokteyl verilmiş tir.Kokteylde v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Kardeşini balta üe yaraladı Adana MİLLİYET)Hürriyet mahallesinde oturan Celâl Uius,bir arsa meselesinden çıkan anlaşmazlık neticesinde kardeşi Cumali Uîus'u balta 1c kafa ve kolun dan yaralamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • fc^w^SA/S/MMVM^A^A/Pamuk davamız Yeni Ticaret Bakanı gazetelere verdiği bir beyanatta geçen sene 110 bin ton olan pamuk mahsulümüzün önümüzdeki sene 150 bin tona yükseleceğini müjdeledi.Bütün mahsulüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.03.1951
  • Fındık Hatları düşmeye batfadı Yeni fındık mahsulünün idrâlc edilmesi üzerine Zahire Bcrsasınaa fındık fiatları düşmeğe bağlamıştır.Evvelce 385 kuruştan satılmakta olan fındık dün 315 kuruşa kadar dür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Artık müzakere,münakaşa mevzuubahs değildi.Ataman larm,bölüklerin reyleri orta dan kalkıyordu.Şmielniçki bu andan itibaren âmiri mut laktı.Birkaç dakika evvel noktai nazarını,bölüklere ve onların mura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Cevizden palto Bir cins yaban cevizinden yaptığı kumaştan diktirdiği paltoyu giyen bir ingiliz bilgini Amerikan Rockfeller vakfının 20.000 sterlinglik bir mükâfatını kazanmıştır.Bununla beraber Profes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde b:r mur.pcsta YOLCU ve EŞYAYI Ticariye KNUT BAKKE Vapuru Liman muzda olup beklenmekte ve 27 Martta PÎRE NAPOLİ CENOVA NEW-YORK BOSTON BAL-TÎMOR ve FLADELFÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Köylünün yakacak ihtiyacı Ankara,26 T.H.A.Or man Genel Müdürlüğü,19Ş1 yıl)kış mevsiminde köylünün yakacak ihtiyaçlarının mikta J nı tesbit ve temin için hakırlıklara başlamıştır.Bu maksatla teşkilâta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Sarperin mesaisi Büyük Ekimiz kendisine tevdi edilen tarihî vazifesine başlamış bulunuyor Lake Success,26 AP)Associated Press muhabiri Francis W.Carpanter bildiriyor:Memleketinde bulundu,ğu bir sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Sr-rnsun vapuru,Esa in ilâsını bugün Istanbula getiri or Madrit Elçimiz merhum Esat Atunei'in nâşi.bugün Samsun vapuıiyle limanımıza getirilecek,rıhtımda bir polis müfrezesi ihtiram resmini ifa ettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • L'ludaea kar yakıyor Bursa,26 T.H.A.Havaların üç gündenberi soğuması üzerine Uludağda yine kar yağmağa başlamış ve irtifai 3 metreye kadar yükselmiştir.Muhtelif yerlerden gc len kayaTsçi kafileleri da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Ernest D&.vies Morrisonl^a eöriistü Londra,26 A.A.Paris te cereyan eden dört büyük devlet Dışişleri Bakan Yardımcılau konferansına ingiltere temsilcisi olarak iştirak eden Ernest Davies,bugün bu rada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Dünyada gazele kâğıdı buhranı Yeni Delhi 26 A.A.Birleşmiş Milletler eğitim,ilim ve bilim teşkilâtı ile işbir ligi yapmakta olan Hindistan komisyonu dün,dünyanın baş ka yerlerinde mevcut gazete kâfıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • YAPİ ve KREDİ BANKASI Galatasaray ajans» dün sabah açıldı Yapı ve Kredi Bar.kası Galatasaray Ajansı dün sabah saat 9 da açılmıştır.İstiklâl Caddesinde,Atlas sinemasının yanında ince bir mimari zevkle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Keşmir i h l i 1 â f ı büyüyor Yeni Delhi 20 A.A.Afp;Pazar gönü beyanatta bulu nan Pandit Nehru Keşmir meselesi hakkında Birleşik Ame rika ve ingiltere temsilcilerinin Güvenlik Konseyinde takındıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Atom kuvveti i l e işi ey e ti uçaklar Vasington 26 A.A.Usis;Amerikan atom enerjisi komisyonunun bir sözcüsünün bildirdiğine göre,komisyon atom kuvveti ile imleyen bir uçak motörü yapılması için müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Iranda tevkifat Fodaiyanı islâm adındaki cemiyet,Tahran Valisini:de hir suikast hazırlamış Tahran 26 A.A.î İran emniyet müdürlüğüne mensup kaynaklardan bugün bildirildi ğine göre l'edaiyanı islâm adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Yugoslavyada Kızıllar Macar ve Sovyet kominforuıu için çalışan suçluların yargılanmasına dün Zaercb'dt başlandı.Zagreb 20 APj Macaristan v.Sovyet Kominformu lie sabin a casuslukla Yugoslav devletine i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Komünist çin'in denizden abluka edilmesi Amerikan 7 mâ fiio komutanı Uzak Doğu deniz,kuvvetlerinin bu isi vanabilecesini beyan cUi Tokyo 26 A.A.J Birledik" Amerikanın yexiUnci liJo komu tanı Amiral Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Hirıdistandu zentiin atom eneriisi kaynaklan bulunduğu açıklanıyor Yeni Delhi,26 H.II.S.Resmen açıklandığına göre Hindistanda bulunan atom e* nerjisi elde etmeye yarıyacak cinsten madenler gayetle zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Groenland a d ası Amerika bu adada hava,deniz üsleri ve meteoroloji istasyonları kuracak Vaşington 26 A.A.Bîrleşik Amerikia ve Danimarka arasında Avrupa veya Kuzey Kutbuna vukubulacak bir tecavüz hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • liursada fecî bir kamv» n kazası Bursa,26 T.H.A.Dün,İ sı ¦¦an Lkc idaresinde W2 plâka sayılı kamyon Osmaniye köyüne giden yokuşu çıkarken frenieri kopmuş ve araba geriye doğı*u sür'atle ir.me jje başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Rusvamn askerî masrafları Vaşington.26 A.A.Amerikanm Sesi radyosunun teyid ettiğine göre,Sovyetler Birliği dünyadaki bütün mem leketler arasında hâlen en fnz la askerî masraflar yapanıdır.Filhakika ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • kadının sahaları ingilterede her işde Kadınları orduya kabul eden ilk memleket olan İngilterede bugün kadınlar haca te mizliğîyiciliğine kadar her işi yapıyor Lovell yazdığı bir makalede İngilterede k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Fatih İkinci Sulh Hukuk Yargıçhgmdan:«50/900 Davacı Fethiye Küsmez tarafından Sam al ya Hacı Kadın caddesi 92 No.da Kosti oğlı:Cole Papa aleyhine ikame edi len izalei suyu davasında,dâvâlının ikametgâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.03.1951
  • Akdenizi Kızıldenize ba&layacak kanal Paris,26 A.A.İsrail radyosunun bildirdiğine göre,Akdenizi Kızıl denize bağlıyacak bir kanalın inşası plân lan hâlen îsraildo incelervmck tedir.40 kilometre uzunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • DÜNYA BASİNİNDAN Boğaziçi sahillerinde realizm ve enerji Berlinde çıkan Die Neue Zeitung adlı Alman gazetesinde Walter David imzasiy le Türkiye hakkında dikka te değer bir yazı intişar etmiştir.Boğazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyoUu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ö l o KRALİÇ E Yazan:Henry de Montherlant Türkçesi:Mübeccel Bayramveli Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ern
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • ÖTANBUL 12.57 Asıİış ve Programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl)13.45 Şarkılar-Okuyan:Ahmet Üstlin.Çalanlar:Hakkı Derman.Şerif İçli,Şükrü Tunar 14*20 Din birli ği adına konuşma 14.30 Zeh ra Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN-r Bu nüshada yazı içlerini fiilen idare eden;Vahit Bamiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A,N.İÇ.Gazetecilik KoHektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • Afiyet gazetesi çıktı.Numara 73.öğrencilerin baş düşmanları,mide düşüklüğü inşana neler yapar.Sigara dumanının zehirleri,Kadınların idrarları da para ediyor Arif olan anlasın.Hormonların haya tımızdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • siı^iif** J)b V U U b U ALKAZAR 42562)1 Zuio kamçılı adam 25 kısım».AR 44394)1 Miras.ATLAS »40835)1 Gençlik mucizesi.İNCİ 84595' 1 Tarzan ve gençlik pınarı ELHAMRA 42236 l Kor kak kahraman Renkli» 2 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • i J tic.27 MART 19 14 CAbı 1 9 A 1 Mart 1370 Sah 1364 VAJ [IT VASATİ EZAMI Güne öfile İkind Akşaı Yatsı tırısa] 5 6.15 12.24 l 15.42 n 18.13 19.44 c 4.30 12.04 6.12 9.30 12.00 1.30 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • 1 Sterlin 7.85.50 7.85,50 100 dolar 280.30 280.30* '00 Frans.Fr.0.80.00 0.80.00 100 lira» 0.44.1İ8 u.44.128 100 isviçre Fr.64,03 04,03 100 Klorm gy,68.4Ö 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • hikaye Bir meltem gibi.N.Vedat SAYGEL Yalnızlık!Bunu sadece ha-»a.ta yalnız kalanlar bilirler.Y:İniz insan,kasırgaya tutulmug bir kâğıt parçasına benzer.Hisleri nereye sürüklcrse c:viya gider,nerede m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • I I J r i.i Asırlar boyunca Meselâ,öğretmen,hasta bakıcı,kütüphane memuru veya sosyal isçi olabilirlerdi Bir arkadaşım,gençlik günlerinden bahsederken,çalışmaya mecbur olup ta sanatkârları temsil eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.03.1951
  • rSEBoPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül a uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları B Mütehassısı I Beyazıt Okçularbagı No:13 Tel:Muayene;236?6_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • D e v 1 e t Bj kan lığının yeni şekli Ankara,26 T.II.A.Marshall yardıma işleriyle meşgul olan Devlet Bakanlığının lâğvedilerek bir genel sekreterlik halinde Dışişlcıi Bakanlığna bağlanması üzerine teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Mac Ghee'nm beyanaiı ["Baslara d I incide] Pasa ile d?görüşmüş ür.Görüşmeloıden sonra yaptığı bir b:sm toplantısında Mc Ghco.Birleşik Amerikanın Orta Doğu halkının refahı ile yakından alûkaiandığını v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Zonguldak kömür havzası için âcil tedbirler almıyor Ankara,26 Yurd Ajansı)Öğrendiğimize göi'c,hükümet Zonguldak havzasının modernize edilmesi ve makineleşmesi hususuna büyük bir önem atfetmekte ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Buğday Hatlarında düşüklük,başladı Son günlerde şehrimize bol miktarda buğday gelmeğe baş lamıştır,Zahire borsasına aızedilen buğday miktarının artması üzerine fiatlar düşmüştür.Evvelce 39 kuruştan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • ziyaret eden Başmuharririmizin intibaları FBastarah 1 incide!kirlerin en büyük bekçisi olarak oturuyorlardı.Sofrada konuşma,muhtelif memleket mevzuları üzerinde cereyan etti.Devlet Reisi bu münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Çocuklardan müteşekkil lwt sız çetesi' Aralarında bir şebeke kurarak Beyazıt mıntakasmda hırsızlıklar yapan ve yaşları 13 ile 15 arasında bulunan Kadir;Yüksel,Remzi,Erol ve Bekir adlarında beş ç»cuk,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Talebe Federasyonu TBastarafı 1 incide!fına ve tesisine yardım etme"k,âza teşekküllerin müşterek gayelerini gerçekleştirmeğe ça lışmak,komite âzası olacak,gençliğin bedenen ve fikren inkişafını sağlıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • İrtica yaygarası riiaslarafı 1 incide!de günün birinde bir irtica ko parsa söyliyelîm ki.bunun mü sebbibi ve körükleyieisi bu bezirganlardır.Bu beyanname.Başbakan Adnan Menderesin çok yerinde olan bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Kültürel kalkınma TBastarafı 1 incideT beri üzerinde durduğu mühim meselelerden birisi de memlc ketşümûl bir eğitim kalkınması yapmak,bunun için gerekli plân ve programı hazırlamaktı.Bakanlığa mensup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Tıriz-m dâvası fBattanıft l im idVT meslek ve mesai arkadaşı A„ dil Araboglu île e konuşmuş ve her Türk gibi onun da,me m leketimîzln Amerikalılara kötülenmesi hâdisesi karsısında teessür duyduğunu be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Pakistan havacılarının Ankarayı ziyaretleri subay ve 4 gedikliden mürekkep Pakistan hava heyeti Ankârada törenle karşılandı ve ziyaretlerde bulundu Ankara 20 A.A.Binbaşı Ahmet Doğar komutasında Pakist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Edirne'de ya pılan ihtifal Edirne 26 A.A.i Edirne kalesinin 1914 de düşmana tes İlminin yıldönümü münasebe tiyle bugün bir ihtifal yapılmıştır.38 yıl önce bugün Edirne,ta rihinin acı günlerinden birin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • İtalya Türkiye ticaret anlaşması tâdil ediliyor Ankara,26 Yurd Ajansı)İtalya Ue Türkiye arasındaki ticaret anlaşmasının tâdili için italyan hükümeti tarafından vâki müracaat hükû metimizce kabul edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Isralle balık ihracatının devamı için teşebbüsler Ankara,26 Yurd Ajansı)İsrail hükümetiyle memleketimiz arasındaki ticai'et anlaşması gereğince tesbit edilmiş olan plafon'un dolması sebebiyle sekteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Rita Haywort tek başına Amerikaya gidiyor Le Havre,26 A.A.U.P.Rita Haywort yanında iki çocuğu olduğu halde cumartesi günü De Grasse transatlantiği ile gizlice Nevyorka hareket ettiğini bugün geminin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Adî tahkikat FBaslaıaiı 1 iiMridel nan Aksu,Şakir Öeal,Yunus Yazıcı,Hayatî Açıl,Salâbattin Kara tek,Necati Abıskalı,Kâmuran Fatur,Süreyya Yuv danur,Aydın Tekel,Eni in Etli,Talât Emirofiu,Kemal Beyazıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Ağaoğlu Ankaraya gitti Bir kısım Üniversite talebesinin mevzuata aykırı olarak yaptığı son nümayiş hâdisesi etrafında şehrimizde in eslemeler yapan ve gençlerle bu yolda hasbıhallerde bulunan Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Maarîf müfettişleri Ankarayaç çağırıldı Şehrimizdeki Millî Eğitim müfettişleri evvelki gün ani olarak Ankaraya çağırılmışlardır.Bakanlığın bu davetinin febrimizdeki Müli Eğitim yurtlarında cereyan ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • ABONE FlATLARl Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4'lira 3 üncü 4 A üncü »2.5 ilân sayfası santinl.2 Resmî ilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Bir randevu.evı daha basridı Sehreminindc Haliç caddesinde oturan Şahende adındaki kadjnın randevuculuk yaptığı haber alınmış ve emniyet memurları tarafından yapılan baskın sonunda 3 çift suç üstünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Kıbrısta nümayiş F Baslara» ı 1 incidel lı hristiyan kütlesi.Lefkoşe so kaklarında dolaşarak nümayiş ler yapmıştır.Milliyetçiler ve komünistler ayrı ayrı toplanmışlar ve bunlann hiç birinde bir hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Güney Kore kuvvetleri akıncı birlikler.Kuzey Karenin başkent!Piyongyangın 50 mil üstünde Ve btttı sahilinde seferler yapmışlardır.Dün düşmanla az temas temin •dildi 8 inci ordu genel karargâhı 26 A.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Dünkü yaralama vak'aları Dün saat 13 te Ankara caddesinde Vilâyet konağı civarında kanlı bir hâdise olmuş ve Necati adında bir yumurta-*cı Fethi adında bir hamah,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • NuriDemiraç'm bocası bir genci yaraladı Üfküâarda,Sclâmi Ali mahallesinde oturan Kemal Karabük adında biri,bostanına giren bir inekle boğayı tarlasından çıkarmak istemiş,fakat bu sırada hücuma geçen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.03.1951
  • Trumamn demeci Hastaratı 1 incide 1 ğini yıkmak ve bunların yerine kuvvet prensibini ikame et mek yolunu tutmuştur.Komünist emperyalizmi bun:dan başka milletlerin refahın1 gay edinen hükümet sistemle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.03.1951
  • Türkiye ferdî güreş şampiyonasının tenkidi GÜREŞ BİRİNCİLİKLERİNDE ALINAN YANLIŞ KARARLAR ^ofx?tazı genç güreşçilerimize reva görülen haksızlıklar, u sporun terakkisinde üzerine mühim hir rol alan lak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1951
  • Kampa alınan güreşçiler İstanbul 26 A.A.Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gü reş federasyonundan tebliğ edilmiştir:Türkiye ferdî serbest güreş birinciliklerine girerek derece alanlarla bunların haricind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1951
  • Muhtelif ebadda 459 dış 282 iç oto lâstiği satın almacakîtr Etibank istanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 31-3*951 tarihine JUtfsr htr gün Satinalwa Sfiijwisimitde» temin edilebüîır.40İJ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.03.1951
  • 1951 ingiltere festivali ve tertip edilecek boks maçı ingiliz boksörleri bu maçlar için şimdiden ciddi surette hazır V,Büyük Britanya festivalinin zengin programında bütün spor faaliyetlerine 'geniş ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6