Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • C.H.P.Sabîha Gökçenin parasına da ei uzatmış Aw!ara 20 Yurd Ajı âi)Sabiha Gökçen.Atatürk tarafından C.H.P.ye bırakılan ve îğ Bankasındaki bir hestt Ja ya-{irilmiş olan servete ihtiyati haciz koydurmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Dün şehrimize selen Amiral Booııe refakatinde Amerikan Deniz Yardım Grupıı Başka4 nı ve mihmandarları olduğu halde şehrimizde tetkiklerde bulunurken ktınagirmemiz rikan gayretleri Senatör Cain bu dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • E km ek çeşnisi değişmiyor Dün beyanatta b.ıılunaıı Ticaret Bakanı Karadeniz havalisinde 14 bin ton mısır stoku yapıldığım söyledi Ankara 22 T.H.A.Eko nomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete,bugün saat 18 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Nevruz bayram?Baharm başlangıcı sayılan Nevruz münasebetiyle dün şehrimizde bulunan îran konsoloshanesinde bir töıen yapılmıştır.Tören saat 10 da başlamış ve kabul resminde şehrimizi* bulunan resmî Ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Talebenin gece yaptığı nümayiş hâdisesi ı münasebetiyle hükümetin aldığı mühim kararlar otılıgi Bu tebliğde,öğrenci teşekküllerinin bazı idarecileri kanunun menettiği siyasetle iştigdl durumuna girmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • I o n d q r uyor Komşumuz İran siyasî bir buhran geçiriyor.Başbakanı öldürüldü,VilUî Eğitim Bakanı yara-^'ıdı,eyaletlerde bazı vali" ve emniyet müdürlerill* Öldürüldükleri veya va~ fındıkları hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • farm Irandaki emelleri Sovyet Rus hududunda Rıis ordularının harekâtı tespit edildi Tahran,22 A.A.United PressX:Buraya gelen haberler,İran hududu boyunca Sovyet ordularının harekâtı tesbit edildiği yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Kore harekâtı mühim safhada 38 inci arz geçmek için emir bekliyorlar İlerliyen Birleşmiş Mîlletler kuvvetleri 38 inci arz dairesine 6 mil yaklaştılar.Düşman ümitsiz bîr mukavemet gösteriyorlar Tokyo,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Kibrisin ilhakı ve Yunan partileri Büfün siyasî partiler,Kibrisin Yunanisfana ilhakı ¦fikrînde birleşiyorlar Yansı 5 »ncide,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Kus delegesi Gromyko İngiliz ve Anıerikan delegeleriyle el sıkışıyor Dörtler bugün gizli bir toplantı yapacaklar On sekiz gündür devam eden Bakan Yardımcıları toplantısında henüz mühim bir ilerleme ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Ankara 22 A.A.Münhal bulunan Karayolları Umum Müdürlüğüne yapılan tâyin dolayısiyle Vatan gazetesi başmuharriri Alm et Emin Yalman in yazıları hakkında mütalâasına müracaat edilen Bayındırlık Bakanı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Mc Ghee Suriyede Bakan yardımcısı Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşecek Şam,22 A.A.Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Yar dimcısı George Mc Ghee,bugün Bağdattan Şama gelmiştir.Me Ghee'nin Birleşik Amerikan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Attiee'de hastalandı Ülserden mustarip olan Başbakanın hafta hastahanede yatması icabediyor Londra,22 AP.Başbakan Clement Attlee'nin bir üst barsak ülserinden mustarip bulunduğu ve iki üâ üç hafta has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.03.1951
  • Komünizm tahrikçisi tellak kadın Pangaltı hamamında komii nizm propagandası yaptığı id dia edilerek yakalanan tellâk Yekşr.bet Merakyari dün adliyeye verilmiştir.Sanığın yargılanmasına ait haberimiz i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • KONGRE •ir Türk Kültür Çalışmaları Derneğinin yılhk kongresi yarın saat 15 te Dernek merkezi oian Rüatempaça Medreselerin deki lokalde yapılacaktırir Birleşmiş Milletler Sıhlıî Te şekküUer Orta Şark «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Komünizm propagandası Bakkal dükkânında komünizm propagandası yaparken yakalanan bir efene tevkif edildi Nuıuosmaniyede Şeref sokağında oturan Şevket Davraniç adında biri bir bakkal dükkânında komüniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Vali dün istanbul Milletvekillerile konuştu Utanbul Milletvekilleri dün:Vali ve Belediye Reisi ProfJ Gökayı ziyaret ederek Üsküdar vo Kadıköy semtlerindeki halkın dileklerini kendisine bildirmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Permi sahtekârlığından sanık Serini öz beraet etti Permi sahtekârlığı yapmak iddiasiyle adliyeye verilen Mıntaka Ticaret Müdürlüğü şeflerinden Şermi Öz bir müddet evvel 9 uncu Asliye Ceza mahkemesince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • İki eroinci sue Ustuncle yakalandı Keşanlı Süleyma nve Fazlı Bere adında iki sabıkalı Galatada eroin satarken suç üstünde yakalanmışlardır.Sanıkların üzerinde 42 paket eroin bulunmuştur.Dün sabah adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Ticaret ve Sanayi Odası meclisi sah günü toplanacak Ticaret ve Sanayi Odası meclisi salı günü saat 15 de toplanacaktır.Toplantı gününe kadar Belediyeden İstanbul Sergisi etrafında bir cevap alındığı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Tarsus gemisi revizyona tâbi tutuluyor Tarsus gemisi dün revizyona tâbi olmak üzere Haliçteki fabrika havuzlarına girmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Çoruh şilebi Baltimora vardı İstanbul,Bandırma ve Fethiye umanlarından krom ve manganez yükleyen Çoruh şilebi dün Baltimor limanına varmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • tmaa+»n m—HAL KIN E SSl Bir sokağın hali Şehzadebctşında oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektupta şöyle denilmektedir:Kemalettin Paşa mahailesinin Şirvanizade sokağı isminde bahtsız bir sokağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Yapılan ihbar üzerine bir ceset mezardan çıkarıldı Üç aydan evvel Nişanta şında,Recep adında birinin kahvesinde bir kavga olmuş ve Şevket adında bir genç Mehmet Sarıçiçeğin beline bir sandalye vurmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Ferdin hürriyetini ilgilendiren taleb siğiliz yargıçlarından biri her ne zaman mahkemede ye rini alırsa,diğer bütün müracaat ve taleplere tekaddüm eden bir talep vardır.Sanık müvekkili «Ferdin hürriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • MiHi Eğitim Müdürümü)teftişleri Millî Eğitim Müdürü du* H-asköy,Hahcıoğlu ve Sütlü,ce ilkokullarını-teftiş edei'eh öğrencilerin çalışına ve okullavına bina-durumlai'iylc alâkadar olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Ankara vapurunun seyir tccrilnehsri» Haliçteki fabrika havuzıa,rında üç aydanberi revizyona tâbi tutulan ve beyaza boya nan Ankara yolcu gemisi dün Boğazda bir seyir tecrübesi yapmıştır.Bugün Mavmarad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • İstanbul Milletvekilleri halkın dileklerini dinliyorlar.Şehrimiz Milletvekilleri muhtelif ilçeleri dolaşarak halkla temas etmekte,dilek ve ihtiyaçlarını tesbit etmek» tedirler.Milletvekilleri dün de Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Bir basın dâvası karara kaldı ılükûmetin mânevi şahsiyetini neşren,tahkir etmek suçu ile adliyeye verilmiş olan Zaman gazetesi,sahibi Nusret Sa fa Coşkun'un duruşmasına dim 2 nci Ağır Ceza mahkemesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • islâm âleminde!Komşumun İranda can sıkacak bazı hâdiseler oldu,kıymetli devlet adamları mutaassıp kimselerin suikasdma uğradılar.KaatiNerin Fedaiyan İslâm ismindeki bir cemiyete mensup oldukları bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Bir adam,tren altında kalarak narçalandı Evvelki ^ece Kumkopı İsta* yoıumda fee!bir tren kazası ol mUftur,Zoytinburnunda otu ran 28 yaşlarında Ahmet Babaronguz adında biri.Kumkapı istasyonundan hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Hendekte Köylere yerleştirilen göçmenler Hendek,MİLLİYET)İlçemize gelen 24 haneden ibaret 198 göçmen muhtelif köylere yerleştirilmiş ve her türlü ihtiyaçları temin edilmiştir.İlçemizdeki yardım ko mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Vîrdnşehirde Koyun kaçakçılariyle yapılan müsademe Virangehir MİLLİYET)Ceylânpınar bucağının Tücm istasyonunun dört kilometre batısında,hudut üzerinde ka çakçılarla yapılan müsademede 154 koyun ele ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • izmir havalisinde define arayanlar İzmir MİLLİYET)Öde miş,Bayında*,Tire ve Menemen ilçelerinde define arayıcıüarı «ünden güne artmaktadır.Ödemişte,Çakıcı Efeye ait olduğu söylenen 2 heybe dolusu altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Sînop+a Göçmenlere yapılan yardım Sinop MİLLİYET)SU bopta bugüne kadar göçmenler için 15.003 lira para,10 ton hububat ve 17ü parça çeşitli giyim cıvası teberru edil,iniştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Kadıhanda İskân edilen {göçmenler,Kadıhan,MİLLİYET)Jlçemize gelen 131 nül'uslu 34 hanelik göçmen kafilesinin is kân edildikleri yerlerde durumlarını bizzat görmek ve ihtiyarlarım tesbit etmek ü/e,re t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • AdapazarıncU Azılı bir hırsız yakalandı Adapazarı MİLLİYET)İlçemizde hırsızlıklar yapan *ve bir ay evvel emniyet men,suplannm hırsızlarla teşriki mesai ettiği yolunda bir ihbarda bulunan Yalovanın Git
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Tariş Genel Müdürü Parise çitti ilir müddettenberl cehrimi/de bulunan Tariş «İzmir,Üzüm,pamuk ve zeytinyağı tarım satış kooperatifi» nin genel müdürü Medeni Berk kooperatifin elinde bulunan mallaım ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • özel 6ka\Öğretmenlerinin^ emekliliği Yeni Emekli Sandığı,eski ecnebi şirketlerinde hizmet etmiş olanlan bile emekliye ge çirirken hususi Türk mekteplerinde çalışmış olanları bu haktan mahrum etmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Bir randevu evi daha basıldı Beyoğlunda,Toprak Lüle so kağında oturan İsmail Sabrının randevuculuk yaptığı haber alınmış ve yapılan baskın sonunda 9 çift uygunsuz vaziyette yakalanmıştır.Ev sahibi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Muallimler Birliği.Paristeki toplantıya katılacak Dünya Muallimler Birliği bu sene Fransada toplanacaktır.Muallimler Birliğinin de davet edildiği bu kongrede,merkezleri Amerika ve Avrupada bulunan 2 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Pamuk I ipliği Pamuklarını başka bir fabrikaya devretmek isteyen bir fabrikanın durumu inceleniyor Bundan bîr müddet evvel bir pamuk ipliği fabrikası Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek;mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Sühunet derecesi dörde kadar düştü Havanın birdenbire bozması üzerine,iki gün içinde basıl olan 15-20 derecelik sühunet faikı yüzünden,burun ve boğaz hastalıkları arttı Herkes Nevruzla birlikte havala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.03.1951
  • Maraşta Cflâ köyü halkının gösterdiği hamiyet misali Maı'aş MİLLİYET)Elb'stanm Celâ köyü halkı.Tü'k köylüsünün yeni ve çok güzel bir hamiyet misalini vermiştir.Bu köye gönderilen göçmen Ahnu't Bayakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Komünist Çin'de yaralan temizlik Hong Kong 22 A.P,Komünist Çin Yeri Haberler Ajansı dün Tiençin'de 21 kişinin Amerikaular hesabına casusluk suçu ile tevkif edildiklerini bil dirmoktedir.Bunlardan seki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Kazaklar birşey söylemediler.Adetleri idi.Konyakla başları dumanlanmadan hiç biri diğerlerinden evvel reyini izhar etmezdi.Basit insanlar oldukları kadar da kurnaz dikir.Fazla veya yeisiz bir şey sdyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Göçmenlere yapılan yardım Karabük,MİLLİYET)Bugüne kadar Karabükte güç menlere yardım olarak 6268 lira 58 kuruş teberru edilmiş tir.Bayanlar komitesi de ayrıca 936 lira 52 ku*'uş para ve 1000 lira kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Balkanlarda bir harb çıkabilir mi Sovyetler peyklerini tahrike devam ediyor Kominfornum hedef olarak seçtiği memleketlerdeki korku Kore harbinden soma daha belirli bir hal ahnıs bulunuyor.»De Tiid» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Modern silâhlar Ruslar,Amerikaya saldırmaya kalkarlarsa toparlanmadan dağıtılacak Vaşington 22 AA.United Press)Vaşington Carnegie Enstitüsü başkanı Doktor Bush,fiün verdiği beyanatta Birle şik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Fransifclar Fas'ta atom enerjisi merkezi kuruyor Casablanca Fransız Fas'ı)S2 A.P.iyi haber alan yet kili çevreler tarafından dün bil Girildiğine göre,Fransızlar,bu rada bir atom enerjisi merkezi vücud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Bir Alman generalinin muhakemesi Paris 22 A.A.Lps)Bir Fransız askerî mahkemesi,944 senesinde Brest mevkiinde ko mutanlık etmiş olan bir Al man generalini,harp suçlusu olarak yargılamış ve dün aksam 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Amerikada 4500 casusun faaliyeti Vaglngton 22 A.A.Afp)Temsilciler Meclisi tahsisat i omisyonu başkanı Demokrat l.'larenee Cannon'un kanaatine göre.Birleşik Amerika Fede j-al Tahkikat bürosu halen Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • T.u ihı bronz statü çabndı Londra 22 A.A.Afp)18 inci ve 19 uncu asır Fran uz üst adlarının sergisi Qerçe„ ves;no dahil olarak Londrada' ki M al borough galerisinde teşhir »dilmekte ulan ve 450 İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • S:o ov anlar tekrar evleniyor Şarta Monica California)22 A.P.Tanınmış muharrir William Saroyan ile platin saçlı eski karısı Carol Stuart Marcus Saroyan dün,yeniden evlenmek için müracaat etmi.şlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Filipinliler 8 milyar dolar tazminat istiyor Vaşington 22 A.A.Afp)i Filipinler Dışişleri Bakanı Carlos Romulo,Filipinlerin,is*,lilâ.hasar ve insan kaybı kar şıhğı olarak Japonyadan 8 mili yar dolarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Asyada ikinci cephenin açılması Boston 22 A.A.Afp)Çarşamba aksamı nakil vasıtaları birliğinin senelik kohferansında konuşan Cumhuriyet çi temsilcilerden Joseph W,Mar tin,hâlen Formozada bulunan komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Avustralya har helmeye hazır Melbourne 22 A.A.United Press)Melbourne seli inin yüzüncü yıl dönümünü kutıa-j ma sergisinde konuş.m Avustralya Başbakan;Menzies ezcümle şöyle demişti!«Birleşik Amerika in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Avrupaya gönderilecek Amerikan kuvvetleri Ayan incelisi 2 nisanda bu ihtrlâfh nev» hakkında reyini kullanacak Vaşington 22 A.P.Amerika Ayan Meclisi dün,ihti Jâfh S^r mevzu haline gelmiş olan Avrupaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Sovyetler 670 gemiyi iade etmiyecekler Harp içinde ödünç verme ve kiralama kanunu mucibince verilmiş olan gemilerin iade edilmiyeeeğüıi Ruslar açıkça bildirdiler Vaşington 22 A.P.Rusya dün.harp içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Kanlı bir kavga Kuşdiîinde oturan Enver a-dmda biri bir kavga sonunda aynı semt sakinlerinden Yunus'u bıçakla.Begir Aydm'ı da taşla yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Harici kısa haberler fNGfLTEJCEDE Vatikan radyosu.Arnavut jj lukta 40 papazın yargılanmaksın idam edildiklerini bildir mistir.JAPONYADA Burada çıkan gazetelerin bugün bildirdiklerine göre P.T.T.Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • K:ır:şiddetli fırtıua Ete«li 22 'T.II.A.Kaia-ı;İ,sirtd-ılı bir fırtına hüküm sürmektedir.Birçok va purl rr ve hu ırada Karadeniz ve 'mum yolcu gemileri de lin, mr/da kaimıslardır.Yollarına devanı etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Kurulacak yeni sajürhk merkezleri Ankara 22 'Yum Ajansı)Sağlık Bakanlığı alt:ilçede ak sağlık merkezleri iğin iı:j/itiıki i!ını tamamlamak H/Tfflİ!Katlrolcr tesblt edilir edil' mez 'a merkezlerden Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • liKiri dünya mimarlık kongresi İstaııbulda yanılacak Ankara 22 T.H.A.Beynelmilel mimarlık birliğinin ver djği bir karara yöre 1953 yılında dünya mimarları kongresi Istanbulda toplanacaktır.Diğer taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Oıdu izinleri kaldırıldı Paris 22 A.A.Reuter)Fransız hükümeti,grevler münasebetiyle zuhur erten vaziyet dolayısiyie ordu mensup,lavmm ve polislerin izinlerini kaldırmıştırizinde bulunan ordu mensup la
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Fransa da grevler Hükümet grevleri önlemek için bazı iarelere başvurdu Paris 22 CA,P.Fransu hükümeti bugün,milli bir nak liyat grevini önlemek ve mem leketin nakliye işini sekteye uğratmak için üç cep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • rr IJtlMpMJİpJİi Atom istihsali Atom enerjisi komisyonu başkanı,Kusyanm 1!dan evvel atoma sahip olamıyacağını ileri sürdü v Washington 22 A.A.ta Alp)Colorado eyaleti De-xmokrat ayan üyesi ve parla"J v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Türk Fransız profesyonel boks maçları Uzun bir müddettenbo i sehvimizde bulunan Fransız profesyonelleri,bu cumartesi güııu Eminönü Halkevi,spor salonunda Türk profesyonel boksürleriyle bir karşılaşana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Orckı taltımımrctn Yunanistan a gitmesi geri kaldı Yunanistan tarafından Ati* nada iki karşılaşma yapmak üzere davet edilen Ordu futbol takımımızın bu seyabati,bazı zarurî sebepler dolayısiy le gei'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • Beşiktaş Sulh Hukuk Yargıçlığından »54)44(1 Hüseyin Hüsnü:Kuruçe.şmcde tramvay caddesinde 4 sayıda iken şimdiki konulu belirsiz Dursun Vural tarafından pj leyhinize açılan haczin kakîirılması dâvasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • son o o i e" Co ET «n P 2 P F 3 üneş ğle cindi g 5 H 9 Ul Cuıı •tfl ¦e 5 fc J* NJ OJ CO 00 «S-Si 90 O S A.M X CO feSw p m k;0 O)to g o S 5T tc co o «ü O O co "o o w* s »4-O e 1 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.03.1951
  • 73 yaşında bir san'al kar Son zamanlarda Nevyork'ta Raoul Duly isimli bir Fransız sanatkârı bir sergi açmış ve bu münasebetle kendisi de sergide hazır bulunmuştur.Halen 73 yaşında olan Dufy 40 yıl önc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • «few,1 Stenin 7.85.00 7,84.80 100 dolar 280.30 280.30 ¦00 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 lir*!0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr,04,03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5 60 JO0 Dra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • IKAYE B1 Zafer Bizimdir!Nusr.t Vedat SAYGEL Yıl 1914 Romanyanın Bükreş g hıinde kaim bir sis tabakasının maskelediği karan-Lk bir gece.Şehrin büyük kilisesinin çanı gece yarısı olduğunu kainata ilân e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • AD YOLAR İSTANBUL,12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Ha fif öğle müziği' Pl/13,45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl)14 45 Programlar ve oyun havalan Pl)15,00 Ka panış.17.57 Açılış ve programl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • pDünyanm en faal liman New York Nevyork limanı dünyanın en büyük ve en faal limanıdırlöOO mü karelik bir sahayı kaplıyan liman senede takriben 120 milyon tonluk yük ciro etmektedir.1949 yılında Nevyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • f »DO 000 00 0 00 00 0 O Oıp O 0$ »P00 »0 *ar~'^W-jy I Balkanlardaki durum ve Rusyanın hattı hareketi S Ingilterede mülteci Polon yalılar tarafından çıkarıl makta olan Dzennikpolski adlı gazetenin Bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • Gü daml unun adamları Büyük Britanyanın deniz kahramanlarından,AİYnan «Scharnhorst» zırhlısının ara lık 1943 te batmasiyle neticelenen harekâtta baş rolü oynıyan visamiral Guy Herbrand Edward Russell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • Sahibi:A.N.K AR AÇAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer:N,A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Güntekin Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi:R.Kemal Ardurran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • Kafkasyadaki katliâm asyadaki kat Çeviren Deniz Safi Dümer Nihayet Stalingrat ve Rostov kurtuldu.Ve memleketi Nazi ajanlarından kurtarmak,Groznyi ve Mol göbek petrol bölgelerini ve yol inşaatım himaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğle,den sonra,14,30-17 de has„ ta kabul eder.İstanbul ttivanyoLTu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.03.1951
  • ü E V O O L ü ALKAZAR 425Ö2)1 Zofl kamçılı adam 25 kısım'.AR 44394)1 Miras ATLAS 40835)1 Son kU şun.İNCİ 84595' 1 Tarzan 4 gençlik pınarı ELHAMRA 4223(5' 1 Ktf kak kahraman Renkli" 2 I Sanantonyo afsj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Paramızın istikrarı sağlanarak Ankara,22 Yurd Ajansı)Türk parasının istikrarını sağlamak maksadiyle bir istikrar-kanununun hazırlanma sma girişilmiştir.Esasen bu kanunun hazırlanması T.C.Merkez Bankas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Ekmek çeşnisi JBaslarafı 1 incidel onsın toplantısı yaparak muhtelif meseleleri iznh etmiş ve gazetecilerin suallerini aşağıdaki şekilde cevaplandırmış tır:«İkinci Adnan Menderes kabinesinde bana tevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Mac Ghee Suriyede rBastarafi 1 incidel mekledir.Öışişleri Bakan Yardımcısı bu akşam Suriye Cumhurbag kanı Hagim El Attaşi Ve yeni Suriye kabinesini kurmakla vazifelendirilen El Kudsî Bey fle löi-üşece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Atlantik Paktına girmemiz için TBastaraft 1 incidel sa Türkiye,İspanya ve" Vu nauistân'm bu ittii'ftk çerçeve si dahiline alınacakları hususunda kendisine kanaat gelinceye kadar,Atlantik Paktının daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Kibrisin ilhakı ve İ un an partileri Atina;22 A.A.Yunan)siyasi parti liderleri dün İn-1 giltere ile Yunanistan arasın-daki mevcut dostane münasebetler dahilinde Kıbrıs meşe leşinde bir neticeye varmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • İçişleri Bakanlığı bir f Basta rati 1 inriıh'] mevhum hareketler ileri sürülmek ve inkılaplar tehlikede imiş gibi gösterilmek İstenmesinin mânası,dinî,menfî şekilde politikaya âlet ötmek demek ulur.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Ankara'ya giden C H.P.heyetleri Ankara 22 Yurd Ajansı)C.H.P.idare Kurulu bu gün öğleden evvel vo sonra ol mak üzere iki toplantı yapmıştır.Bu toplantılarda C.II.P.toşkilâlııut gönderilmesine karar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Kore harekâtı TBastarafı 1 incide!Tokyo,22 A P)Kore cephesinden alınan haberlere göre,bir Amerikan tank kolu bugün merkezî Kore'de,Çinlilerin eski müstahkem mevkii Çunçon'dan kuzeye doğru ilerlemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Rusların FBastarafı 1 incide!rileri yetiştirdiğini bildirmek tedirler.Sovyet İran ticaret andlaşmasının imzalanmasını mü teakip Moskova radyosu İrana karşı daha yumuşak bir li san kullanmağa başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Amerika'da gazete kağıdı darlığı Cambridge 22 AP.Bü yük Britanyanın Millî Gaze' feciler Birliği Başkam H.J.Bradley bugün verdiği bir demeçte,Amerikan gazetelerinin şimdikine kıyasen birkaç sayfa eksik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Deniz Yollaması suiistimalinin duruşması Ankara,22 T.H.A.İstanbul Deniz Komutanlığı Yol lamasında yapılan suiistimal duruşmasına bugün de saat 10 da devam edildi.Dünkü,celsede sorusuna başlanan Tuzcuo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Dörtler gizlî toplantı yapacaklar TBastarafı 1 incidel gün öğle yemeklerini bir arada İngiliz elçiliğinde yemişlerdir.İki buçuk saat süren yemeği müteakip dört Devlet Bakan vekilleri bugün toplantı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Zeytfıroğlu Yalman'â cevâp verdî rBa^turat't 1 incide!hiçe saydığı cihetle haldi olarak üzüntü yaratmıştır.Al makta olduğum birçok mektup lar ve yapılan müracaatlar bu nu açıkça ortaya koymakta dır.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Attlee de hastalandı r Basla raf ı 1 incide!lıktan 1949 da da haftalarca hastahanodö yatmış ve tedavi gtkmüştü.Başbakanın 31 martta birkaç saat için hastahaneden çıkması ve tfçi partisi hesabına tadyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Jtlitltyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Âyhk 15 8 9 1 3 Yab'UH'i memleketler için iki nıisliflir.İLAN FÎATLARI Batük 20 Ura 2 tıcl sayfa santimi 4 Uta 3 üflcU 4 4 2 5 r ttan tayfan santimi 2 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Istanbıılda sıtma mücadelesi ne 1 nisanda başlanacak istanbul Vilâyeti dahilinde her gene olduğu gibi bu sene de 1 nisan torihinden itibaren sıtma mücadelesine başlonnçaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • Atatürk ve inkılâpları için yapılan toplantı Sivas,MİLLİYET)İnkılâp tarihinde büyük kararların alındığı Sivas lisesinde Atatürk ve inkılâpları gecesi adlı bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda Vali T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.03.1951
  • İran'da neler oluyor?Başmakaleden devam)başla hizmet eden kuvvetin başında Rus miralavı Liâkov bulunuyordu.Tahranda idarei örfiye ilân edilmiş ve bu Rus zabiti idareyi elino almıştı.Millî meclisin top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Çarşamba gecesi yapılan airebedian-fontini Boks maçının tenkidi Dokuzuncu raundda hakem tarafından diskalifye edilen iki maruf şampiyon,danışıklı döğüş yapmakla ne kadar beceriksiz olduklarını da orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Türkiye ferdî güreş birinciliklerine bugün başlanıyor Türkiye ferdî güreş birinci liklerine,bugün saat 14 de Spor ve Sergi sarayında başlanacaktır.Avrupa şampiyo nasına iştirak edecek olan millî güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Ezzard Charies'm itirafı Cincinnati,22 AP.Ağır sıklet boks şampiyonu Ez zard Charles,dün.1949 senesi aralık ayindanberi gizlice evli olduğunu ve bu senenin 13 martmdanberi de baba olduğunu bildirmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Tommy Farr knock-out ile mağlûp oldu North Glomorgan,22 A.Router)İngjlterenin eski ağır sıklet boks şampiyonlarından' 37 yaşındaki Tommy Fair clün akşam 24 yai}induk'i_rakibi Frank Bell'e 2 nci raundd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Kadıköy Halkevinde yapılacak maçlar Kadıköy.Halkevinde oynan iaşı kararlaştırılan «Burhan Felek» kupası basketbol ve voleybol maçları bu hafta yapılacaktır.Bu,maçlara-11 takım katılacaktır.Maçların bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Türkiye İtalya Üniversite takımları arasındaki futbol karşılaşması Türk V3 Halyan Ünivcisite karma futbol takımları a-rasında yapılması düşünülen futbol karşılaşması için taraf idarecileri çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Bugün yapılacak;basketbol maçlarij Dün şehrimize gelen Atina Üniversitesi basketbol takımı ilk maçını bugün yapı yor Dört millî oyuncuyu ihtiva eden Atina Üniversitesi basketbol takımı dün şehrimize g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Açık eksiltme ilâm Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden:1 Günde en az «50»,en çok ın;j kilo olmak üzere çe,şitli yeşillik müessesede teslim alınacaktır.Şubat 952 sonuna kadar alınac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Eminönü tapu sicil muhafızlığından Molla Feneri mahallesinin iskilip hanı sokağında eski it* yeni 13,13/1,2,3,4 kapı No.lı ve taj 11;13;15;17;19:2fl No.lı ve 254 adanın 1 parsel No,lı gayrimenkulun 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Satılık Emlak istanbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı xJosya No,2insi Lira Lira' 515-7122 Beyoğlu,Kalyoncu Kulluğu)Bostan 4650 348.7!•nah.Kalyoncu Kulluğu cad.799 ada,32 Rarsel eski 179 yeni 191 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Menkul satış ilânı İstanbul 5 inci icra memur" lıittundan 950/J2:6 Mahcuz olup satılmasına karar verilen Fincancılar Ak han kat 3 No.18 ve.lG da mevcut iki Remington markalı yazı makinesi ve bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • TASHİH Tekel Genel Müdürlüğü sa-^nalına komisyonu başkanlığından 19/3/951 taıihli Milliyet gazetesinde çıkan 2000 ton çeîilc Polplanş ve teferruatının satın alınacağı hakkındaki ilânda muvakkat temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • VV** SATİLİK ARSA Aksaray pazarı arkasında,İnkılâp sokağında büyük apartıman ve fabri-kaya elverişli «250» metre murabbui ursa satılıktır.K Almak'istiyenjpi'in Taşv kasap Mollaşerei' mahal-leşi Nakibü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • İstanbul sıhhî kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan Miktarı Beher kilo tutarı İlk teminat» Cinsi.Azı çoğu kilo fiatl" kuruş Jfra Krş.Lira Kr.¦İ 'il M I.»ı I il »XI' ı V ı j ı Sığır eti 145.000-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Adana bölge pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden:Adana'da Hacıaü köyünde Üretme Çiftliği sahası içinde yaptırılacak binaların inşaatı kapalı zari' usulile eksiltmeye konulmuştur.Yaptırılacak binaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • izmir ili daimî komisyonundan:29999,19 lira keşif bedeli Efes Meryemana yolunda yapılacak topıak tesviyesi isi 20/3/951 gününden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur.Bu işe ait keşif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Muhtelif ebadda 459 dış282 iç oto lâstiği satın alınacakıtr Efıbank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 31-3-951.tarihine kadar her gün Satınalma Servisimizden temin edilebilir.4232)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Devlet orman İşletmesi Demirköy müdürlüğünden 1 isletmemizin Karamanbayın,Çakmaktepe ve Maglevit bölgelerine bağlı ormanlarda kesilmiş ve kütüğü dibinde mevcu^ kayın ağaçlarından 10500» on bin bos yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.03.1951
  • Fatih 1 inci Sulh Hukuk Yargıçlığından:Davacı:İst.Belediyesi Vekili Av.Z.Doğruer,Dâvâlı:Şaziye Altınbilek Altınbilerzik)Samatya Kürkçü Başı mahallesi Abacı Mahmut So.No.4 Yukarıda dâvâlının ikameti ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6