Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Korkunç bir İcaza Milano,21 AP)Bugün Milâiioda uKsek bir bahçe duvarı şiddetle esen rüzgârın tesiriyle yıkılmış,ilk haberlere göre 13 küçük çocuk ölmüş ve 29 çocuk yaralanmıştır.Kaza bir okulun.bahçes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Malta Konferansı kararları w« ile ilgili meseleler Amiral Bonne'un Ankara temasları etrafında yapılan çeşitli tefsirler Malta konferansı kararlarında mühim rol oynıyari AmîraJ Carney,istanbul ko ıfera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Deniz Yollamasmdaki suiistimalin duruşması Dünkü oturumda sanık müteahhid Cahit Tanyu'nuıın evvelce verdiği ifade ve yüzleştirme zabıtlarının *r okunmasına devam edildi Ankara,21 T.H.A.İstanbul Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • İran Sahi ve yeni kraliçesi.Sahm kardeşinin düğününde alman resimleri bilindiği ffibi $ahın 18 yaşındaki kardeşi Prens Hamid Rıza Pehlevî gecen hafta bir milletvekilini ti kızı ile evlenmiştir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Gençlik,Atatürk inkılâplarını koruyacak p+Ğ*jt t Dün toplanan Üniversiteliler,Atatürk aleyhtarları için bir Kara Kitap neşretmiye,hükümetten acilen bir Atatürk inkılâplarını koruma kanunu çıkartmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • alat Paşayı!mı ma töreni ^yapılamadı!Iter tüclti toplantılar dim Vilâyetçe yasak wWdi İttihat ve Te^jkki hür kûmctinin son Sadrâzamı ı r Talat Paşanın şehadet'inin 35 inci yıldönümü münâ,i sebet.iyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Zelzeleden 18köy zarar gördü Pasinler,21(A.A.Vali Nihat.Şenman ve ilçe heyeti zeUele mmtakasmdaki iki gün lüle tetkiklerinden dönmüşlerdir,18 köyde bir kısım evler kamilen yıkılmış ve mütebakisinin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • dip» *ğ Korodc Birleşmiş Milletler ta hit uzlarına iştirak eden Amerikan bombardıman uçakları kızıl Çin mevzilerini bombalarken dünÇungçonagirdi Korede çarpışan milletlere mensup 12 temsilci geçilip g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • baltalama siyaseti Basın,Yayın ye Turizm Genel Müdürlüğünün DimUti Aıabogîundan resmen izahat isteyeceği anlaşılıyor Tü'rkiyeyi ziyaret etmek isteyen' Amerikalılara memleketimizi kötüleyen ve mümessil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Talebe Federasyonu kongresi Türkiye Millî Talebe-Fede rasyenunun yıllık mütad yedinci büyük kongresi yarın Zonguldakta aktedüecektir.Ana tüzük hükümleri mucibince kongre,her yıl Federasyon teşkilâtını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Nevruı Boy ramı mü naf b«tiyl# ifan Şahı a u Tahran,21 AP)İran Şa-hı ile Başbakan Hüseyin Alâ bugün Nevruz bayramı müriasebetiyle verdikleri ve radyo ile yayınlanan demeçlerinde milleti sükûneti muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Amerika Dışişleri Bakanı Acheson Atlantik Paktı ve Türkiye^ Amerika I)ıs Bakanı bu meselenin ciddî surette tetkik edildiğini beyan ediyor Vâşington,21 A.A;Ü.P.Dışişleri Bakam Dean Achesön bugünkü bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Kurye zarflarının hic bir suretle açılmayacağına dair Bulgaristan hükümeti kafi teminat veriyor Ankara,21 A.A.Haber aldığımıza göre,Bulgar Hariciye Nazır muavini Sofya maslahatgüzarımıza,Sofya el çili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.03.1951
  • Mühim bir sözlü sor u Aydın Milletvekilinin sorduğu 9 madde İzmir,21 T.H.A.Aydın Milletvekili Şevket Hasır cı bugün şehrimizden Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aşağıdaki sualleri ihtiva eden bir tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Tu-Uj-et ve Sanavi Odasın yapılan müracaatlar arttı Son günlerde bir çok ithalâtçı Hint firması Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat ederek memleketimizden devamlı surette ve külliyetli miktarda hububat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Balıkesirde Balıkesir MİLLİYET)İl daimi encümeni dün Vali vekili Esat Kaya Aymanın başkanlığında toplanarak Ay vahktaki bir arsaya verilen fiat haddi lâyık görülmediğin den on gün satış müddetinin uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Ccpyhanda Ceyhan MİLLİYET)Bugünkü Cezaevi vazifesini fören harap binanın tamamiyle gayri sıhhî olmakla befftbef h*'i' bakımdan mahzjrlu biı* durum ai'zetmekte olduğundan,ilgililer tarafından bu iş üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Adanada Adana MİLLİYET)Isla fciyenin tanınmış çiftçilerin d*.ı Şevket Yüksel adında bir şahıs,süy'c-nfilcre güre üzelinde yirmi bin lira olduğu halde znaat âletleri almak üzcî'e birkaç gün evvel Ceyhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Ezir ede Ezine MİLLİYET)D.P.Milletvekillerinden Emin Kalafatla Kenan Ak manlar buraya gelmişler,partililerle ve halkla temas etmişlerdir.Çanakkale il kongresinde ve Çanakkale zaferinin yıldö nümü töre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Bir baba öz kızını balta ile öldürdü Düzce 21 MlLUYET)Düzceye bağlı Osmancık kökünde bu" baba 16 yaşındaki ÖZ kizmin kafasını balta ile kesmek suretiyle öldürmüştür.Düzce ve havalisinde nefretle karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Denizlide Denizli MİLLİYET)De mokrat Parti merkez ilçe.kon gresi Himaye;Etfal sinemacında Kongre başkan iığma Denizli Milletvekili Relet DavasUoğlu,ikinci başkanığa da Milletvekili Fikrel Başaran seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • KONGRE it Türk Kültür Çalışmaları Derneğinin yıllık kongresi 24 mart cumartesi günü saat 15 to Dernek merkezi olan Rüs tempasa Medreselerdeki lokal de yapılacaktırit Birleşmiş Milletler Sıhhî Te şekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • MM\VVVV\r\m.m.m.»m.m m.m m m* mmm ^m m m m m ¦••¦il Alında boynuz!Belgrattan bildirildiğine gö re Bosnada bir adamın başında tek bil' boynuz çıkmış.Zava^ı on sene evvel alnında bir gayri tabiilik hiss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Arkadaşım bıçakla yaraladı Baktta oturan ve kunduracılık yapan Nihat adında biri,küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda arkadaşı Ahmet'i bıçakla yaralamıştır.Ayrıca Kadıköyünde oturan Osman adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • İki kişiye kamyon çarptı Şchzadebaşmdan Fatih'e gi;mekte olan vatman Salâhattinin idaresindeki tramvaya asılan 15 yaşlarında Mustafa ve Esin admda iki kişi,yol kenarında duran bir kamyona çarparak düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Bir çocuk kuyuya düşerek bocukla Samatyada Sarayönü sokağımda oturan Hasimin 4 yağındaki oğlu Muhsin dün sabah evin bahçesinde oynarken kvu yuya düşmüş ve ölmüştür.Sav cılık hâdiseye el koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Avustralya bizden mal almak istiyor Şehrimiz ticarî mehafiline gelen haberlere göre son hafta içinde Avustralya piyasa sında büyük bir pahalılık başgöstermiştir.Bu pahalılığı önlemek üzere Avustralya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Bu fuhuş yuvası daha basıldı Tarlabaşında Ataman sokağında-22 sayılı evde oturan Nazifenin randevuculuk yaptığı haber alınmış ve evvelki gece yapılan baskın sonunda 3 çift uygunsuz vaziyette yaka1* nm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Ekmek ve Simi!İsçileri Sendikasının Belediyeden isteği istanbul Ekmek ve Simit İsçileri Sendikası Belediyeye ınü racaat ederek fırın işçilerinin muhtelif dertlerinin izalesini istemişlerdir.Sendika te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Garip bir had i se Güzin adında bir kadın acaip bir şekilde dolandırıldı Adliyeye enteresan bir dolandırıcılık hâdisesi intikal et mistir,İddiaya göre Beşiktaş ta oturan Güzin Genç admda bir kadınm ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • C/tinün siyasî mevzuları ı ı« m.ingiliz muhafazakâr partisinin programı In^iltoredo on yapılan serimle ide Muhat a/a kârların da büyük bir ekseriyet kazanması neticesi parla" menloda İsçi ve Muhafazak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Belçika ile yanılacak ticaret anlaşması jJüıkiye ile Belçika arasındaki ticaret anlaşmasının 13 üncü maddesinin tâdili etrafında iki hükümet arasında yapılmakta olan temaslar müa bet netice vermiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Âlmanyadan alacaklı olanların faaliyeti Bu mevzuda hazırlanan raporu bir heyet,dün Ankaraya götürdü Bundan bir müddet evvel Tüccar Derneği tarafından teş kil edilmiş olan «Almanya alacakları komitesi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • HALKIN SES Harab olan bir sahil S-Okuyucularımızdan birinden almış olduğumuz bir mektubu aşağıda ay nen neşrediyoruz:Biz Davutpaşalılar eskL den beri yaz aylarının uzun günlerinde vaktimizi temiz bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.03.1951
  • Milli Piyango Dünkü keşidede kazanan numaraları bildiriyoruz Ankara,21 Telefonla)Millî Piyangonun marl keşidesi dün saat 13.30 da çekilmiştir.Kazanan numaraların tam listesini veriyoruz.100.000 lira k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • iAimanyal b Avrupa] mü daf ası 1G ocaktan beri yapılan müzakereler nisan bula' yelinde nihai safhaya girecek Bonn 21 A.A.İyi haber alan kaynaklaıdan öğrenildiğine göre 16 fr ocaktanberi Petersberg'-de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Yusuf Ziya'önis bugün seferimize dünüvor Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öniş bu^ün Ankaradaıı dönecektir.Verilen malûmata göre Denizyolları idaresinin yerini alacak olan Denizbank kanun tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Hürriyet gönüllüleri Birliği Vaşington,21 A.A.Or du Bakanı Frank Pace,bugün cumhuriyetçi ayan üyesi Hen ry Cabot Lodge'a yazdığı bir mektupta Birleşik Amerikanın yakında 2500 yabancıyı orduya alacağım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Fiıılaiıdiyada kabine buhranı Helsinki,21 A.A.Fin landiya Sosyal Demokrat par tisi Bakanlarını hükümetten çekmeğe karar vermiştir.Par ti,kiraların artmasına dair kununun yürürlüce girmesini talik için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Rusların hazırlığı Doğu Almanyada 50 fabrika Ruslara harp malzemesi n al ediyor Berlîn 21 A.A,Lps)Ber-Ündeki Amerikan makamları halen Sovyet bölgesinde imai edilen harb malzemesi hakkın.da tafsilât ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Harici kısa haberler İTALYADA Tolnıezoo bölgesinde toprak altından gelen gürültülerle kan Sik bir yer sarsıntısı kaydedilmiştir.İnsanca kayıp yoktur.Hasar ehemmiyetsizdir.AMER İKADA Birleşmiş Milletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Azizim biraz sabırlı olı Belki suyun dibine,boynumuzda birer büyük taş parsası olduğu halde,beraber ioeriz,dedi.Sebep?Nasıl?Mektuplardan ha berin yok mu?Mektuplar mı?Benim Ömrümde mektup yazdığımı kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • ada grevler Tren ve otobüsler 5 günden his i islemiyor.Gaz ve elektrik isçileri grevi de devanı ediyor Paris 21 tAP)Fıansadaki bütün mahalli sendikaların grev lehinde rey vermesi üze rine,memleketteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Tanla meselesi yüzünden it»lf nen cnayeti Balıkesir MİLLİYET)Soma kazası Yağcılar köyü muhtarı Ahmet Çoban,merkez kazaya bağlı Savaştepe bucağı Karaçam köyünden Hasan Grenci tarla sınırı yükümlen aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Pasaport islerinin kuiaylastii-ilxnatu Nevyork,21 A.A.Birleşmiş Milletler taşıt ve ulaştırma komisyonları,Sovyet blokımun mümanaatına rağmen,dünya devletleri arasın daki pasaport muamelelerini basitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • istanbul Sular İdaresinden Idave ihtiyacı olan matbu evrak bastınlaeak»ır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare ve/ı .'sinden anıa b.'lir.isteklilerin teklif bedellerinin 5» 7,ö n;bet inde i.tı;aeaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Toprak ve iskân işleri g »ne! Tüdür I günden:Genel müdürlüğümüz toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminat 383)liradırihale 3/4,951 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Irak petrolü Nuri Sait Pasa bu mevzuda dün açıklamada bulundu Bağdat 21 A.A. Afp)Par lâmentonun toplantısı esnasında muhalefet mebuslarından Sıddık Şansal'ın sorduğu bir su ale cevaben İrak Başbakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Pakistan ile Hindistan aıasmda müzakereler Yeni Delhi 21 H.H.S.Hindistan hükümeti,Hindistan üe Pakistan atasında yapılan seyahatleri Pakistan hü kûmetinin tahdit etmesi keyfiyetini telâşı mucip bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Denizyollarının alacağı yeni gemiler Russell Dorr ve.Stater'in Denizyolları Genel Müdüm Yusuf Ziya Öniş'le yaptıkları görüşmelerden sonra,idarenin 1951-952 Marshall yardımın dan.faydalanarak sipariş e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • İngilterede atom bombanı yapıldı Vaşington,2İ i A.A.Yetkili kaynaklardan alınan haberler,İngiltei'enin ilk atorn bombası imalini bitirmek üzere olduğu yolundadır.İlk İngiliz atom bombasının yazın Eniv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Me A rthıı rün Ameri kaya d ö n m e s i Washington.21 A,A.«United Press)Temsilciler Meclisin den cumhuriyetçi James Van Zandt.gali günü verdiği beyanatta ezcümle şunları söylemiş tir:Başkan Tıuman:tn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Hindistan'ın talebini Rusya cevapsız bıraktı Açlık ve kıChffi önlemek irin Hiııdislamn âcil eıda talebine karsı Kıısva cevap vermedi Yeni Delhi 21 A.A,United Fress' Açlık ve kıtlığı önlemek için Hindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Atlantik bölgesinin müdafaası Washington 21 A.A.Alp)Avrupaya askeri kıt'alar gönde rilmesi meselesi etrafında A yan Meclisinde cereyan eden müzakerelerin üçüncü günün de cumhuriyetçi Ayan üyelerin den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Adenauer İtalyuyı ziyaret edecek Roryıa,21 A.A.Gioınale dltaiia gazetesi tarafından bugün bildirildiğine gö ?balı Almanya Bağbakam Ade nauer Romaya gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Me.Ghee I takta Bağdat,21 A.A.Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ota-Doğu meseleleri Bakan Yardımcısı-Beorge Mc.Ghce sah günü Tahrandan Bağdada gelmiştir.Mc.Ghee Bağdatta 48 saat kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Süveyş kanalının devletleştirilmesi Kahire,2)A.A.Süveyş kanalının devletleştirilmesi projesi hakkında mütaâlasını soran bir gazeteciye verdiği cevapta parlâmento başkanı Abdüsselâm Fehmi Paşa şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Pariste talebe hayatı nasıl geçer Fransızlar t Fransaya tahsil için gelen yabancılar pek çok kolaylıkla karşılaşır.Fransızlar yabancı talebe için hemen herşeyi temin etmişler Paris hususi muhabirimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Dünya telefonları 1950 senesinde dünyada islemekte olan telefonların sayısı 70.300.000 e yükselmiştir.Amerikan Telefon ve Telgraf Kumpanyası bu rakamın 1949 senesi basındaki miktardan 4.000,000 fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • İzmirden bir talebe gı-upu seldi İzmir Kız Lisesi öğrencilerinden bir grup sömestr tatilinden istifade edert-k şehri-İabtA gelmişlerdir.İzmirli talebeler dün Vali ve Belediye Reisin!zivaret etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Komşusunun evini yakmaya kalkıştı Galatada Vekilharç sokağında oturan Mükerrem Susever adında bir kadın,komşusu Mürüvvetle kavga etmiş ve bundan muğber olarak Mürüv vetin evinin kömürlüğüne tutuşturdu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • İkinci Cihan Harbinde 5 milyon Alman öldü Bonn.21 A.A.Federal istatistik bürosundan btfdiril diğinc göre İkinci Dünya Har bi esnasında kadın,erkek ve çocuk olmak üzere ölen AL manlann sayısı 5.000.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.03.1951
  • Condi şilebi fırtınayı atlattı Atlantikte fırtınaya tutulan Çoruh şilebi hava sükûnet bul duğundan yoluna devam etmekttdh.Gemi Baltimur limanına krom ve manganez götürmektedir.Dönüşte buğday getirecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassıs Pazardan başka her.gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • D E Y O G L U ALKAZAR 42562)1 Zorfl kamçılı adam 25 kısım1.AR 44394)1 Miras.ATLAS 40835)1 Son kur sun,ı İNCİ 84595* l Tarzan ve gençlik pınarı ELHAMRA 42236)1 Cesur yüzbaşı 2 Gençlik aşkı,LALE 43595'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARi saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ S A R Kİ Yazan:Reşat Nuri GUntekin Telefr.n:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi;R.Kemal Ardu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • UQ&&Wff.t*4&&SW% S-M ı i İstanbul konıeransı ve kararlarının önemi Amerikan diplomatlarının Istanbulda yaptıkları önemli konferansın akisleri hâlâ devanı etmekte,dünya matbuatı el'an bu mevzu etra* fı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ehüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • i î 22 MART 19*1 Perşembe Ku.14 C.Ahı 1370 9 Mart 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6,15 12,04 Öğle 12.24 6.12 îkindi 15.42 9,30 Akşam 18,13 12,00 Yatsı 16.44 1.30 İmsak 4.30 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • Evli bir kadım kaçırdılar Düzce MİLLİYET)Ku yudüzü köyünden Osman karısı Ayşe Şahin misafireten gittiği Köprübaşı köyünden Ahmedin evinde kalırken Ku yudüzü köyünden Kâzım Tuğ ga ile Mehmet Şirin tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • İki köy halkı birbirine girdi Konya MİLLİYET)Da sıflar köyü ile Kocahisar köyü arasında ötedenberi mevcut hudut ihtilâfı yüzünden kanlı bir kavga olmuş,kadın lar da dahil olduğu halde İki köy halkı si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • 12 57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13*45 Öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar Alâattin Yavaşça» 14,20 Dans müziği Pl 14,45 Prog ramlar ve türküler 'Pl)15,00 Kapanış.17,57 Açılış ve programlar 18,00 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • milliyet ABONE FİATLARI senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler için I iki mislidirtLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santin i 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • nisa i'inin ilkokullarından birinde öğretmendim.Dür dür.eü sınıl i okutuyordum.Bir gün tabiat bilgisi dersindeydik.Konumuz balıklardı.Balıklan inceledikten sonra söz balıkçılığa ve bu isin yurdumuz iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • 1 Ster,in 7.85.00 7.84.80 1U0 dolar 280.30 280.30 IUÜ Fran».Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64,03 64,03 100 Florin 73.68 40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.03.1951
  • Demirperde arkasında ceıeyan eden fecî hâdiselerin bir kısmını Rus kaymakamı Tokaev'in ağzından naklediyoruz.1909 da köylü bir aileden dünyaya gelen Tt.kaev Rusyada cok mühim mevkiler işgal etmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Türkiye ile İrlanda arasında dostluk İki memleket arasında karşılıklı elci tayini münasebetile telgraflar teati edildi Ankara.21 A.A.Türkiye ile İrlanda'nın karşılıklı elçi tayini münasebetiyle iki de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Amerikan tank kolu dün Cungçona girdi TBastarafı l incide] do düşman mutedil mukavemette bulunmuştur.Birleşmiş Milletler kara kuv vetleri dünkü harekâtta düşmana takriben 725 kayıp verdirmişierdir.Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Atlantik paktı TBustarafı 1 incidel vamla bu meselenin inkişaf!hususunda henüz tamamlayıcı malûmata sahip bulunmadığını bildirmiştir.Diğer resmî çevrelerden belirtildiğim göre,komünist aleyhtarı ant l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Devlet Orman işietmesi inegöl Müdürlüğünden 1 işletmemizin Hayriye bölgesi 55/25 numaralı bölmesi ormanlarında istihsal,imal edilecek ve inegöl istif yerine indirilecek 150)metreküp kayın kereste artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Ziraat Odaları kanunu Ankara/21 T.H.A.İstanbul Ziraat Odasını temsilen iki kişilik bir heyet bugün şehrimize gelmiştir.Heyet,Ziraat Odaları Kanuliu tasarısı etrafında Başba kanlık ve Tarım Bakanlığınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Attl e e h astaneye yattı İngiltere Busbakunuıın hastahanede kac gün kula' cağı belli değil Londra,21 AP)İngiltere Başbakanı Alilce bugün,mustarip bulunduğu bir üst barsak ülserinden tedavi edilmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Fransız Cumhurreisi yola çıktı Havre,21 A.A.Afp)Fransız Cumhurbaşkanı dün kara yolu ile saat 19,15 te Paristeu Havre yolcu salonuna gelini?ve Deniz Ticareti Bakanı Gaston Defevro,Birleşik Amerikanın P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • İş ve İşçi Bulma Kurumuna yeni bir şekil verilecek Ankara,21 T.H.A.îş ¦e İşçi Bulma Kurumunun ¦bugünün ihtiyaçlarım karşıla madiği Çalışma Bakanlığınca yapılan tetkikler sonunda an laşılmıştir.Bakanhk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Staline gönderilen radyo Frankfurt,21 A.A.Reuter)Kurt Wahle adındaki Amerikalı bir iş adamı,Amerikanın Sesi Radyosunun neşriyatını rtinleyebilmesi için Stalih'e bir kısa dalga rradyö alıçıpı göndermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • İran Şahı İBustarafı 1 incide!ve millî birlik kurmaya davet etmişlerdir.Dün sıkı yönetim ilân edilen başkentte vaziyet normaldir.Yalnız sokaklarda karma asker ve polis devriyeleri gezmektedir.5 gün sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • İran Konsoloslu cunda bugün tören yapılacak Baharın başlangıcı sayılan Nevruz"» münasebetiyle,bu sabah saat 10 da şehrimizdeki îran Konsolosluğu binasında bir merasim tertip edilecektir.İran resmî şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Turizm dâvamızı baltalama siyaseti TBastarafı 1 inddel rimizc gelecek ve müessif hâdisenin kahramanı Dimitri Araboğlu'ndan resmen izahat isteyecektir.Bu arada Amerikadaki büromuz vasıtasiyle de bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Deniz Yollamasındaki suiistimal duruşması TBastarafı 1 incide!den 2000 liranın Albay Sadi Tekman'ın ricasile ödendiği,İstanbuldan sık sık Ankaraya gelen Cahit Tanyu'nun bir defasında Ankara Anıt-Kabir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Boğazlar meselesi ve Amerika Vaşington,21 A.A.U.P.Christian Science Monitor gazetesinde Frederick Oliver imzasiyle Boğazlar hakkında çıkan bir yazıda,Boğazların haiz olduğu stratejik ehemmiyet ve Rusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Avam Kamarasında Londra 2;A.A.Afp)Bugün öğleden sonra Avam Ka* marasinda cereyan eden muza kereler esnasında bir işçi say lav Malta konferansına temas la bu müzakerelere Türkiye ve Yunanistan temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Türkiyenin güvenliği île ilgili meseleler TBastarafı 1 incidel met adamlarına bildirecektir.Amerikalı amiralin yukarıda bahis mevzuu edilen bu iki mü him meaeie ile ilgili olarak Ankaraya gelmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Orduda komünizm propagandası yapanlar izmir 21 T.H.A,Şehri mîzde büyük bir terzihane işletmekte olan Saadet Akyol admda bir kadın bilhassa Ordu mensuplan arasında komünizm propagandası yaptığı için ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Pakistan'ın Fas'a karşı a I a k a s ı Karaşi,21 AP)Başbakan Liyakat Ali Han bugün parlamentoda verdiği bir demeçte Fransız hükümetinin Pakistan'ı Fransız Fas'ın* gayri resmî bir müşahit göndermeğe cfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Dörtlerin dünkü oturumu 15 inci otunun da bir netice vermeden sona erdi Paris,21 A.A.Afp)Bakan yardımcıları konferansı-nm 15 inci oturumu bugün Türkiye saâtile 20,40 ta sonbulmuştur.Üç buçuk saat süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Dün geceki boks maçları Hairebedian Tontini maçında hakem her iki boksörü de diskalifiye etti Vefa kulübünün organize et tiği boks karşılaşmaları dün ge ce spor ve sergi sarayında yapıldı.İtalya şampi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Bir sözlü soru TBastarafı 1 incide!iddia edilen yolsuzluklar hak kında makamınıza veya idare ci üyeler kuruluna yapılmış ihbarlar var mıdır?2 Bu ihbarlar üzerinde Tio gibi işlem yapılmıştır?3 Meclis h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Valînîn Heyanafı Talebenin evvelki gece yapmış olduğu nümayiş hakkında Vali Prof.Gök,ay dün kendisiy le görüşen gazetecilere demiştir ki:v.Son günlerde Üniversite İller arasında Kırşehir hâdise,sini m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Dün sâbâhfci toplantı Diğer taraftan dün sabah Emniyet Müdürlüğünde Vali Fahrettin Kerim Gökayın başkanlığında savcı Nail Okkan,Emniyet müdürü Kemal Aygüri ve birinci şube müdürü.Sabahatttinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Bulgarya notamıza cevap verdî TBastarafı 1 ineidel reme ve hâmil bulunduğu kur yeye vâki tecavüz hakkındaki protesto notamıza Bulgar hükümetinin cevabî notasını dün tevdi etmiştir.Nazır Muavini,kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • V a 1 i 1 e r arasın d a yeni nakiller Ankara,21 T.H.A.İçişleri Bakanlığı bazr vali ve kaymakamların nakilleri hakkında hazırladığı tezkereyi Başbakanlığa sunmuştur.Söylendiğine göre bu listede bir ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Ankara adliyesinde bir hırsızlık Ankara,21 T.H.A.Bun dan bir müddet evvel Ankara Adliyesinin emanet deposu açılarak içinde bulunan tabancalardan 50 kadarı çalınmıştı.Bugüne kadar yapılan arama netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.03.1951
  • Gençlik Atatürk inkılâbını koruyacak tastarafı 1 incide!w manlarının biteklerini en nazik yerinden büküvermiş,daha doğrusu kırıvermistir.Fakat,bu meselede hükû mele de mühim vazifeler düş mektedir.Çün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.03.1951
  • #r y.y:Türkiye Ferdî Güreş Birinciliklerine iştirak edecek olan millî güreşçimiz Nasulı Akar Türkiye ferdi serbest güreş birincilikleri Avrupa serbest güreş •W.Yarın başlanacak oian Avrupa iesbest gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Koca elf Anlcârâ karması boks maçları Ankara,21 AA.24 ve 25 mart 951 günleri saat 21 de Ankaragücü salonunda Ko caeü Ankara karması boks ımüsübakalan yapılacaktır.Ankara bölgesi boks ajanlığı bu müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Federasyon kupası basketbol maçları Bugün başlanacak olan şampiyonaya altı takım iştirak ediyor 1951 Senesi Federasyon İCu-1 bugün Ankara Siyasal Bilgileri kimin iştirakiyle başlanacak pasa Basketbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Tashih Gazetemizin 15,17 mart 951 tarihli nüshalarında çıkan «istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden'' ballıklı,Tıp Fakültesinde fizyoloji Doçentliği imtihanı açıldığı hakkındaki ilânda,Ftızyçlojı kelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Muhtelif boya malzemesi mubayaa edilecektir I.E.T.T.işletmelerinden 1 Muhammen.bedeli 20.995 lira olan' muhtelif boya malzemesi pazarlık suret ile mubayaa edilecektir,2 Bu işe ait şartnameler levazımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Peyoğlu Beşinci Sulh Hukuk Yargıçlığından 950/95 T.Haydarpaşa Numune hastahanesinde tedavi edilmekte U ken ölerek terekesine yargıçh;ımızea c.l konulmuş olan SIMO-NI GOIDAURI fien alacaklı olrm'kimsel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Gayrimenkul Kadıköy İcra taemWIugundan Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Yasa Caddesinde ve Kirler sokağımla eski 35\2 yeni 25~,29 taj 25.29 kap)24 ada 6 parsel numaralı ev ve dükkânın tamamı 128-hiss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Muratlı Belediye Başkanlığından 1 Belediye şahsiyetine ai £35 K/Massayharıs marka yeni bir traktörün satışı 16/3/9İ5T tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır.2 ihale 5 nisan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Devlet Orman işletmesi inegöl Müdürlüğünden 1 işletmemizi^ Hayriye bölgesi Oylat ormanlarının 43 numaralı bölmesinden istihsal,imal edilip inegöl istif yerine nakil edilecek 20(1)metreküp kayın kerest
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Açık eksiltme ilânı Şile Belediyesinden 1 Şile ilçesinde yeniden yapılacak plaj kabineleri inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 8043 Ura 56 kuruştur.Eksiltme 29/Mart "'1951 tarihinde per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Amerika Akdeniz ve Türkiye arasında 15 günde bir,muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI Ticariye* KNUT BAKKE Vapuru 22 Martta limanımızda beklenmekte ve 25 Martta PİRE NAPOLİ CENOVA NEW-YORK BOSTON BAL-TIMOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • İstanbul Merbank memurları ma h t ut mesuliyetti yapı kooperatifi yönetim kurul başkanlığından Kooperatifimiz genel kurulu "12 nışai' 951 perşembe günü saat 16.30 Merkez Bankası binasındaki dairei mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.03.1951
  • Silâhtarda wayer binası inşa ettirilecektir I.E.T.T.İşletmelerinden" 1 Keşif bedeli 44514,88 lira olan yukarıda vazıh inşaat ^7/3/951 salı günü saat 10 dıı pazarlığa vaz edilecektir.2 Pazarlığa iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor