Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Amerika malîye uzmanlarının tetkikleri Ankara,19 T.H.AJ Bir müddettenöeri memleketimizde bulunan Marshall Yardım Heyetinden üç Amerikalı maliye uzmanı hafta içinde Maliye Bakanlığında Marshall Yardinn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Erzurumda yeni bir zelzele felâketi Çobandere,Pasinler ve Kayadere'de 500 ev yıkıldı.Nüfusça zayiat yok Erzurum,19 T.H.A.Bugün ilimize batlı Pasinler ilçesi ve çevresinde şiddetli bir zelzele olmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • «2 p Koreden!Vapurla gelecek ola»» v 280 yaralı arasında Yar-v* O bay Natık Pöyrazoelu da S bulunuyor.Ankara,19 T.H.A.680 kişilik Ti'uk takviye birliğini Pusan limanım çıkaran Amerikan şüeb Kene ve J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Hirlosmis Milletlere mensup bir topun diisman mevzilerine tam bir isabet kaydetmesi üzerine bir Türk eri bu bâdiseden ıneinnunluüunu i/bar ederek suluyor Çin kuvvetleri 38 inci arz dairesine çekiliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Kabine değişikliği münasebetiyle yapılan neşriyat karşısında Karaosmanoğlu cevap veriyor "Menderes,kahir ekseriyetle iktidara gelen partinin Milletvekilleri arasından seçilmiş Başbakandır,Bursa,19 Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Marshall plânından sonra Eisenhower yardım programı hazırlanıyor Bu yeni planın gayesi,komünizme karşı daha sıkı cephe almak üzere hür devletlerin harp gücünü arttırmaktır Vasingtcm,19 A.A.U.P.Birleşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Deniz yollamasındaki suiistimal'in duruşması Dünkü duruşmada savcı,sanıkların beş seneden 10 seneye kadar muhtelif cezalara çarptırılmalarım talep etti Ankara,19 T.H.A.İs tanbul Deniz Komutanlığı Yoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Turizm dâvamızın sabote edilmesini önlemek lâzım Bu memleket aleyhine propaganda yapan ve en küçük fırsatı kaçırmadan bizi harice kötü bir şekilde tanıtmak isteyen şahıs,kim olursa olsun bir nankördür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Dışişleri Bakanı Köprülü Sofya d an kati teminat iste dik Ankara 19 T.H.A.Kur yemize haydutça yapilan son tecavüzden sonra hükümetimizin sık sık tekerrür eden bu gi bi hâdiselerin önüne geçmek azmiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • İran'da iktisadi buhran İran'da henüz sükûnet avdet etmemiştir.Ingilteer İran'a yeni bir nota vermece hazırlanıyor.Irak da petrolü devletleştirmeyi düşünüyor Tahran,19 Nafen)İran parlâmentosunun,memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Avrupa'nın müdafaası ve ispanya İspanyanın bu bloka iştirakini temin için Amerikanın '»OD milyon dolarlık vardım yanması lâzım geliyor 19 AA.alp)Madritteki Birleşik Amerika büyük elcisi Stanton Grifl'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Dörtler çıkmazı Müzakerelerin üncü baltasına haşlanmasına rağmen ortada henüz müspet kü Ijİi yok.Müttefikler bu balta müsı et veya menfî isi neticelendirmek istiyorlar Paris 19 A.P Üç Batılı Devlet te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • TALEBE TURİZMİ KONFERANSI DÜN ÇALIŞMALARINA BAŞLADI Basın,Yayın ve Turizm Gene todlarla tetkiki için İktisat I ve turizm yolunda alınacak lerle deste 1 müdürü atıs nutkunda,turizm ınevzuunun ilmi nıe-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.03.1951
  • Yeşilhoca yine mahkemede İkinci bir ruhsatsız vaaz vermekten dolayı dün Seınseddin Yeşil Hocanın duruşmasına başlandı Süieymaniye camiinde,Kore şehitlerimiz için okutulan mevlûdu müteakip yine ruhsats
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Yenî modalar!İnsrn zevki arasıra sebebi anlaşılamıyan garip bir inhitata uğruyor.Hiç beklemediğimiz bir zamanda bakıyoruz:ki kadın elbiselrri gülünç olmağı aşıyor,âdeta maskara oluyor.Son gelen bir Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • KISA HABERLER Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay çarşamba ve Kadırga semtlerini teftiş etmiştir.Vakıflar Genel Müdürü üç güne kadar şehrimize gelerek vakıf tesislerini teftiş ede,cektiı.Şoför Şerafetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Devlet Bakanının İzmirdeki temasları İzmir,19 A.A.Birkav gündenberi şehrimizde bulunan Devlet Bakanı Refik Şe\ket İnce bugün resmî ve hususî ziyaretlerde bulunmuştur.Sabah saat 10.30 da ilk olarak Val
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Teessüre kapılan bir kadın intihar elti Dün sabah Üsküdarda,Pa^,limanı sahilinde 40 yaşlarında tahmin edilen ve henüz hüviyeti tesbit edilemiyen bir kadin cesedi bulunmuştur.Yapılan inceleme sonunda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Sular idaresi bütçesi tasdik edildi Sular idaresi bütçesi Bakanlıkça tasdik olunarak dün Vali ve Belediye başkanlığına gönderilmiştir.Bakanlık bütçede kaıjilık bulunmadığı için Sular idaresinin 5,5 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Çllnün mevzuları i iy w i—w—Kimsesiz çocukların yuvalara kavuşmaları Kimsesiz çocukların mev zuu bütün dünyayı yakından alâkadar eden bir mesele halini almış,hemen he men bütün devletler bu müzmin içt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Yalancı Şahit Bir şahidin ifadesi birbirini tutmadığından mahkemede tevkif edildi Paşabahçede,bir alacak,meselesi yüzünden çıkan kavga sonunda arabacı Ahmedi bıçakla öldüren Erdem adındaki şahsın duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Ktılcdibindeki.karyola fabrikası ile 2 ev vandı Dün sabah sat 9 da Galatada,Kuledibinde,Aıavanliyan karyola fabrikasında eritilen boyaların tutuşması neticesinde bir yangın çıkmıştır.Ateş süratle büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Dün sabahki sis Evvelki gece sabaha karşı başlayan sis dün sabah saat yediye kadar kesafeüni arttırmıştır.Bu yüzden dün sabah Karaköy ve Atatürk köprüleri açılmamış;şehir haltı vapurlar;da ilk ve müte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Bugün şehrimize üc tarım mütehassısı geliyor Mer'a ve hayvan yemlerinin islâhı ve yetiştirilmesi için Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtından Dr.Prince,Dr.Donelt ve Dr.Whyte'tan müteşekkil bir heyet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıkları Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hazırlıklarına başlanmıştır.Bu yıl İnönü,Şe ref,Fenerbahçe ve Vefa stadlannda yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Hükümete hakaret eden bir bakkal Harbiyede,Yusufbey sokağında bakkallık yapan Hrislo adında bir Rum,kendisine tarhedilen kazanç vergisini faz la bularak fena halde sinirlenmiş hükümete ve kanunlara ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Suç üstünde yakalanan kumarbazlar Lâlelide,Karakulak hanının içindeki bir kahvede kumar oynıyan Aziz,Mustafa,Ali Rıza ve Vahap adında 4 kişi yakalanmıştır.Sanıklar savcılığa verilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • KONGRE Birleşmiş Milletler Sıhhî Te şekkülleı Orla Şark Bölgesi kon gresi 9 13 nisan tarihleri ara sında Yıldızda Şale köşkünde toplanacaktırit İstanbul balık avcıları istihsal,kredi isleme ve satış k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Yol kesme v a k' o 11 İki kişi Kiıecburnunda yol keserken devriyeler tarafından yakalandı Hamparsom adında bir kuyumcu hususî otomobiline bindirdiği Kegork ve Hayganoş adında iki arkadaşiyle Kirecburn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Bahk Hatlarında diisüklü başladı Son günlerde bahk fiatlarmda bir düşüklük görülmektedir.Eir hafta içinde İstanbul balıkhanesinde 84.700 kilo bahk satışa çıkarılmıştır.Bunun yüzde yirmisi uskumru,yüzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Zina ederken yakalanan kadın B^kn-köyünde oturan ve bir fabrikada şef olarak çalışan Rıza adında biri.karısı Nedret'in kendisine ihanet ettiğini haber almış ve bir cürmümeşhut yaptırarak karısını,eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Bir gedikli kazaen karısını vurdu Rumelihisannda oturan ve Maçka Askeri Müzesinde vazifeli bulunan başçavuş Seyfi Seyhan,tabancalını t cin izlerken silâh ateş almış ve çıkan kurşun kansı Handan'ın boy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Milletlerarası mülteci teşkilâtından bir heyet geldi Milletlerarası mülteci teşkilâtjndan bir heyet dün Yeni Zelandadan şehrimize gelmiştir.Heyet,şehrimizde bulunan mültecilerden yüz sekmeninin sıhhî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Öğrcncttei'e sıtma savası ile ikili konferanslar verilecek Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan bir tamimde,okullarda öğrencilere sıtma ve sıtma savEŞi ile alâkalı konferanslar verilmesi bildirilmek,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Öğretmenler arasındaki nakil ve tâyinler Millî Eğitim Bakanlığınca şehrimizdeki öğretmenler arasında yeniden bazı tâyin ve nakiller yapılmıştır.Bu arada,Bakırköy Orta Sanat Okulu Müdürü Leman Subaşı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Bu sene de öğretmen ve öğrenci kampları açılacak Öğretmen ve öğrenciler için bu ya* tatilinde de dinlenme kampları açılacaktır.Dün bu münasebetle Millî Eğitim Müdürlüğünde yapılan bir toplantıda,bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Bıçaklama vakaları çoğalmağa başladı Zeytinburnundaki bir gecekonduda,bir gene.karısivle kaynanasını bıçakladı Tarlabaşında bir börekçi basmını bıçakladı Şehremini,Cibaii ve Beşiklasta da kanlı vakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • mmmmemam ı vm\HALKIN SESİ;Bir sokağın hali Tarlabaşında,Çukur mahallesinde Adam sokağın,da oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz,alâkalılarm nazarı dikkatini celbederiz.«Çamurd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Antalyada Bir kadın piyasaya kalp para sürerken yakalandı Antalya Milliyet)Murat pasa mahallesinde 50 yaşların da Fatma Karlıda»?adında bir kadın.Yukanpazarda bakkal Murat Çobanoğlundan zeytinyağı alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Adana D.P.ilçe kongresinde arbede Adana 18 Milliyet)Belediye seçimlerindenberi D.P.Adana teşkilâtı Doktor Hilmi Yalçın ve Ömer Başeğmez grup lariyle iki kısma ayrılmıştır.Bu gruplaşma ocak ve bucak ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Bursada Küşvet alırken yakalanan memur Bursa Milliyet)Selâmettin ariında bir saraç dün emniyet müdürlüğüne müracaat edep ek.askerlik şubesinde ça lı*» *n sivil memur Nizamettinin kendisinden yaş tashi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.03.1951
  • Izmirde Tütün tacirleriyle temasa geçen Çek heyeti İzmir Milliyet)işlenmeiniş tütün piyasası ile alâka dar olmak üzere Holopirek,Çer mi ve Yanekden mürekkep 3 kişilik bir Çek heyeti dünkü "vapurla Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • m Otomatik pilot Bu hafta Amerikada,uçakların idaresinde kullanılan,Dİrbirinden tamamen ayrı iki tane otomatik cihaz hakkın-da malûmat verilmiştir.Bunlardan biri,uçakların en süratlisi olan tepkili uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Amerika'da tiyatro âlemi s,Tiyatro di kolay bir iş değildir önünüze gelen ve teklif edilen binlerce piyes içinden hangilerinin ve ne gibi şerait altında muvaffak olabileceğini tahmin etmek bir tiyatro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Temerküz kampları r-i Bir heyet yakında Yımaj niştan.Yugoslavya ve İspanyada tetkikler yanacak Dusseldorf Almanya)19 A.P.Temerküz kampları île mücadele beynelmilel cemi yetinden bir heyetin,Yugosiavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Dişçilikte yeni bir kesif Nevyork,19 A.A.afp)Göz ve uzuvlar bankasından sonra,tahakkuku uzak görünmekle beraber,tıb bi banka da kurulacaktır.Sa nıldığma göre.şimdilik mevzubahis olan,diş bankasıdır ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • İsvicrede bir komünist partisi kuruldu Züııh,19 A.A.Reuter)Zürihde Kremlinden Umameh ayrı,bağımsız bir komünist partisi kurulmuştur.Zürihdeki muhalif komünistler oy birliğiyle hakikî bir komünist part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Tapon deniz tezgâhlarının sökülmesi Londra,19 A.A.afpj Dün akşam haber verildiğine 4ure,İngiltere hükümeti Biı îeşik Amerika hükümetine bir muhtıra tevdi etmiştir.Bu muhtırada İngiltere hükû HTeti" Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • İranda bir talebe rektörü vurdu Tahran,19 A.A.Router)İmtihanda kopye ederken yakalandığı için.İran e?ki Millî Eğitim Bakanı ve şimdiki Tahran Üniversitesi rektörü doktor Abdulhamit Zengeneyi,Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Ölünceye kadar müdafaa edeceğiz^ diye bağırdılar.Ateş!Sandallardan mütemadiyen alev ve duman yükseliyor,tüfek sesleri duyulmadan ^yere yıkılanlar oluyordu.Düş man kuvvetleri her ân artıyordu.Uzaklarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Rusyamn etinde dört milyonluk bir ordu var İnsiliz Harbiye Bakaıjlıgı,Cin komünist ordusunda dört milyon kişiyi bulduğunu belirtti Londra,19 AP)Sovyet Rusyamn 24 şubat tarihinde silâh altında yalnız 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Arnavutlukta komünist idareye karşı ayaklanma İsyanı bastırmak için örfî idare ilan edildiği bildi r i I i y o r Londra 19 A.P.Lon dra basını dün gece.Arnavutlukta,komünist idaresine karşı vukua gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Avrııpanın h a vadan müdafaası Nevyork,19 AP)Birle,şik Amerika Hava,Ordu ve Donanma Bakanları,Amerika müdafaasının Avrupa müdafaasına bağlı olduğu ve birincinin müdafaası için de Av-rupada Amerikan as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Madrid Elçimizin cenaze töreni Madrid 19 A.A.Afp)Türkiyenin Madrid elçisi Mehmet Esat Atuner'in cenazesi vazife basında vefat eden bir tümgeneraline yapılma sı mutad merasimle kaldırılmış tır.Madridde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Harici kısa haberler TÎBETTE ^r Tibet ve Çin arasındaki ihtilâfı sulh voliyle halletmek için Pekin'e gitmekte olan Tibet ordusu başkomutanı dün Kalimpong'a varmıştır.DANİMARKADA Yakında Groenland'a it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Norveçte elektrik isçileri greve başladı Oslo,19 AP.Norveçin batı sahilinde bulunan Kristiansund şehri,elektrik i?çilerinden 3.000 kişinin greve başlaması üzerine hemen hemen muattal kalmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • İtalyada meydana çıkan kaçak silâhlar Foggia,Güney İtalya)19 A.A.Reuter)Ev ve tarlalarda bir arama yapan İtalyan polisi Carganoda 20 tüfek,21 tabanca,8 el bomba sı,12 top mermisi,cephane ve barut meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Süveyşten gecen gemiler Londra,19 A.A.Reuter)Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcünün bugün söylediğine göre,Süveyş kanalından geçen gemiler mevzuundaki takyidat meselesi güvenlik konseyinde yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Amerikan lejyonu komutanı Hongkong'da Hongkong.19 A.A.afp)Amerikan lejyonu komutanı Earle Cocke,bugün Manila'dan Hongkong'a gelmiştir.Buradan Parise gidecek ve general Eisenhower'i ziyaret edecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Estonya sahili Sovvetler bütün Estonya sahillerini bir deniz üssü haline getirmişler Londra 19 Nafen)Gizli mukavemet teşkillerinden alınan raporlara göre,Sovyetler Estonya sahilini bir deniz üssü hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.03.1951
  • Wi&t meselesi Paristen dönen Koni Sforza,Triestenin iadesi için bütün imkânların kullanılacağını söyledi Roma 19 A.A.Afp)Londra görüşmelerinden sonra Avrupa konseyine I iştirak için gittiği Paristen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Eksiltme tehiri hakkında Refik Sayo'am Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz için 1951 mali yılı içinde satın alınacak olan yüzbin adet civcivli yumurtanın açık eksiltme suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassıs!Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasca kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88.00 7 88 00 lüO dolar 280.30 280.30 '00 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 lır^t 0.44.128 u.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64,03 100 Florin 7H.fi8.40 73 68.40 100 Bflçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Devlet Orman işletmesi inegöl Müdürlüğünden 1 işletmemizin Hayriye bölgesi 55/25 numaralı bölmesi ormanlarında istihsal,imal edilecek ve inegöl istif yerine indirilecek 150)metreküp kciyın kereste art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Muratlı Bel diya Başkanlığından 1 Belediye şahsiyetine ait 55 K.Massayharıs marka yeni bir traktörün satışı 16/3/951 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya [çıkarılmıştır.2 ihale 5 nisan 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • ALAVRAC1 Nusret Vedat SAYGEL Sevgili okuyucular:Hikâyeme,muhayyilemde canlandırdığım bir topal karga maşaliyle başlamayı daha doğru buluyorum.Bütün vahşî hayvanların birleştiği bir ormanda,kana di kıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Amold ve Ernest Bach Türkçe-si:R,Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Hie.12 C.Ahı 1170 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 6.15 12,04 Öğle 12.24 6.12 İkindi 15.42 9,30 Akşam 18,13 12.00 Yatsı 19.44 1.30 İmsak 4.30 10.27 20 MART 7 19 5 1 Mart Salı 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • İSTANBUL.12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Öğ le konseri Pl)13.45 Şarkılar 14,20 Konuşma 14.30 Şarkılar ve türküler Pl)14,45 Programlar ve dans müziği PL1 15,00 Kapanış.17.57 Açılış ve.p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Türkiye ve Yunanistanm Atlantik paktına alınması «General Eisehnover kumandanlık vazifesinin başına geçmek için,Atlantik ordusu Genelkurmay karargâhının ge cici olarak yerleşmiş bulundu ğu Vesaille'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Toprak ve isi ân işleri genel müdürlüğünden:Genel müdürlüğümüz toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminat 383)liradırihale 3/4/951 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Amerîkada beğenilen filmler 1950 yılında çevrilen dört film başta geliyor Son zamanlarda Amerikan film münekkitleri yılın en iyi filmlerini seçmişlerdir.Filmler,gazetelerin münekkitleriy le iki film o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Avrupada ve ispanyada defalarca dolaşmış bulunan bazı söylentiler vardır.Buna göre,General Franco'nun askerlerine muhtaç bu lundukları bütün silâhlar bile verilmiş olsa General Franco onların Pirenele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • Kartal Belediyesinden 1951 yılı zarfında belediyemizee fukaraya verilecek azamî 10 bin adet ekmek açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Ekmeklerin muhammen bedeli 3000 lira olup geçici teminatı 225 liradır.Ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.03.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zoro kamçılı adam 25 kısım)AR 44394)1 Miras.ATLAS 40835)1 Son kur şun.İNCİ 84595)1 Sihirba?doktor ELHAMRA 42236)1 Cesur yüzbaşı 2 Gençlik askı.LALE 43595)1 Fato Ya istiklâl ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Denizyoiiamâsındaki suiistimal duruşması TBastarafı 1 incide"!23 sanıklı bu dâvada 14 avukat da müdafi vazifesini üzerine almış bulunmakta idi.Duruşma başladığı zaman sanık ların hüviyetleri tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Sosyalistler polisle çarpış ti Beyrut,19 A.A.U.P.Kemal Canbulat'm başkanı bulunduğu Sosyalist Terakkiperver Partisi bugün Baruk köyünde yaptığı bir seçim top lantısında,coşarak havaya ateş eden parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • İzmir ili daimî komisyonundan 29999 19 lira keşif bedeli Efes Meryemana yolunda yapılacak toprak tesViyesi işi 20/3/951 gününden itibaren 15 gü| müddetle açık eksiltmeye konmuştur.Bu işe ait keşif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Tümamiral W,F.Boone geliyor Birleşik Amerika Doğu Atlantik filoları komutan vekili Tümamiral W.F.Boone,21 mart günü uçakla Ankâraya gelecektir.Tümamiral Boone,aynı gün Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Dîîıı geceki güreş müsabakaları M.T.T.B.nin tertiplediği İstan W güreş ihtisas ve Eskizdin-Denıirspor Güreş takımları arasındaki 2 nci karşılaşma da dün gece Spor ve Sergi sarayında yapıldı.Müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Talebe turizmi konferansı TBastarafı 1 incide!kuku için birkaç aycînnberi girisilmiş olan mücadelede büyük terakkiler kaydedildiği meydanda olmakla beraber,he nüz yolumuzun başında oldu.Sumuzu da itir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Yeşîl Hoca TBastarafı 1 incidel Ceza Mahkemesinde olduğu gibi,salonu yüzü mütecaviz başörtülü kadınla çember sakallı adamlar doldurmuş,fakat daha evvel gereken emniyet tertibatı alındığından,her hangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Eisenhover rBastarafı 1 incide!şembe günleri Saint-Louis ve Missouri'de vereceği iki nutukta ve yapacağı basın konferansında bu yeni program hakkında izahat verecektir.William Foster,ayan meclisi dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Tiirkiyenin atlantik paktına alınması Türkiye ve Yunanistanı dostluğunu unutup ittifak!ûrını hiçe saymak çılgınlık olur.Nevyork,19 AP)Bugün Türkiye ve Yunanistamn Atlantik Paktına dahil olmak arzusu ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Irak'ın vaziyeti Bagdad,19 A.A.Lps)Petrol sanayiinin devletleştirilmesi meselesi Irak'ta da ortaya atılmış bulunmaktadır.Filhakika muhalefette olan Millet Partisi idarecilerinden biri,Irak hükümetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Diyarbakır Numune Hastahaııesi Baştabibliğinden Nevi Miktarı Beheri Tahmin bedeli G.teminat İhale gün ve saati Koyun eti 20,000 kilo 200 kuruş 40,000 3000 00 25/4/951 Çarşamba 10 da Sade yağ 4.000 400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • İstanbul Cumhuriyet Savcılığından Azi Çoğu Muhammen Bedel Geçici Cinsi Miktarı Miktarı Fiatı Azı Çoğu teminat Sksiltnıe günü Litre Litre Lira kr.S.Lira Kr.Lira Kr,Lira Kr,Benzin 10,000 13,000 41,80 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Çin kuvvetleri TBastarafı 1 incide!Cephenin diğer bütün kesim lerinde 83 saatrenberi kızıllar la esaslı bir harp teması olma mıştır.Amerikan tepkili uçak pilotları bugün Seul'un takri ben 50 kilometre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Beyoğlu 5 inci Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/69 T.Beyoğlu Aynah sokak 17 numaralı evde oturmakta iken ölerek terekesine yargıç,lığımizca el konmuş olan Filip Kleinden alacakh olan kimselerle borçlular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Karaosmanojjlu TBastarafı 1 incide!manı şu noktalarda haksız buluyorum.Dostum.Adnan Menderesten bahsederken bir diktatörden Bi/de yerli bir tâbir haline gelen)şeften bahseder gibi konuşuyor ve çekilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Avrupanm müdafaası TBastarafı 1 incide!rine Amerikan silâhı verildiği takdirde İspanyol asekrî kıtalarının batı Avrupa sa vunmasına iştirak edecekleri ne dair İspanya Dışişleri Bakanlığından teminat a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Dörtler TBastarafı l incide!yatî bir konuda aralarında hâlâ kilometrelerce mesafe vardır.Yetkili kaynaklara göre,A merikan tomsilcî heyeti dün pazar olmasına rağmen bütün gün çalışmıştır.Heyet şef;Phi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Habeşistan Koreye asker göndermek istiyor Adis Ababa,19 A.P.Habeşistanm Korede savaşmak üzere Birleşmiş Milletler emrine bir tabur askef vereceği ve bir birliğin halen,talim görmek te olduğu gayri res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • vamızın TBastarafı 1 incide!yor.Gemimizin uğrayacağı memleketlerdeki acentaları mızdan,buraları hakkında ma lûmat alırken,Türkiye acentamız Dimitri Arapoğlunun da fikrini sormuş ve kendisinden Türk mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Istanbul İkinci iflâs Memurluğundan:950/23 Müflis hali tasfiyede Türk mensucat sanayii Tümensa Li mited şirketinin iflâsı kapanmadan alacaklısı tarafından bütün iflâs muamelelerinin takibi istenilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Askerlik yapmayan C.H.Rİiler Ankara,19 T.H.A.C.H.P.ye mensup bazı kimselerin kanunî yaş hadlerini doldurmuş olmalarına rağmen as kelliklerini henüz yapmamış bulundukları şubelerce yapılan tetkikler so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Askerî heyetimiz Karaşide Heyet Pakistan topraklarına ayak basar basmaz 17 pare top atısiyle selâmlandı Karaşi,19 A.A.Genel kurmay İkinci Başkam Korgeneral Zekâi Okan'ın başkan lığmdaki Türk askerî he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • İranda iktisadî buhran TBastârafı 1 incide!leıini hesaplamaktadırlar.Diğer taraftan İran dahilin,de sükûnet henüz temin edilmiş değildir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • İngiltere nota verecek Londra,19 A.A.İngiliz kabinesi bugün İran petrolleri durumunu uzun uzadıya müzakere etmiştir,İngiltere nin İran'a yeni bir nota göndermesi ihtimali vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.03.1951
  • Eminönü Birinci Sulh Hukuk Yargıçlısından:950/725 Davacı Abdulhalik Erevü tarafından dâvâlılar İstanbul Çakmakçılar Valde Han sağır üst kat 32,35 No.da ikamet eden Fatma,Dürbaya,Hanife Şaliha,Hüseyin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • İngiltere lig maçları ingiliz liginde Tşampiyonluğa yükseliyor Hali hazırda,en yakın rakihinden 5 puan farkla lider duru mu n u muhafaza eden Tottenham Hotspur şampiyonluğun en yakın namzedi bulunuyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Şehrimizde yanlan güreş müsabakalarından bir görünüş.Ali Yücel rakibini ttısa getiriyor)Türkiye Ferdî Güreş Birincilikleri ara 23 M rihind anıyor Müsabakalar sonunda derece alan güreşçilerden 20 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Güreşler hakkında alınan bazı kararlar Beden Terbiyesi Bölge Mü dürlüğü,güreş müsabakalarında,vazifeli eşhas hariç,onun haricinde hiçbir davetiyenin basilmamasim karar al tına almıştır.Bunun haricinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Sahibi:A N.K A R A C A N Bu nüshada ya?ı iğlerini İ'\U?r idare eion;Vatı it Rami/HIı?Di£.iiKİ yor:N.A.ve A.N.iv.G uetec-iiik Kullektif Şirketi M«tbaft*3J Basıldigı SHfttatift Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • İstanbul 4 üncü îcıa Ma» mutlusundan:950/3MÎ Mahcuz,olup sştılmasıuış karar verilen Marköni mar* kah radyo Pirine,k£ryoİa| gardirop,halı,havaguzi fin*' nı,seccade,halı,cini sobıa masa oda takımı,büfe,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Amerika tenis" şampiyonluğu &t.Augustine Florida)İ^ AP)Frank Kovacs dün,îlA çüncü defa olarak,Birleşik Amerika profesyonel tenis şf.j»piyonluğunu,rakibi Carl Earn ü 7-5,6-4,S)7 mağlûp etnv^ suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Ölümle neticelenen skj,müsabakası Oslo,19 A.A.Afp)Pa* zaı günü 'Narvick'te yapılmaH ta olan Norveç ski ve atlama müsabakaları bir ölümle nelj| celenmiştir.Müsabıklardan 27 yasindeki Knut Hatle biçimsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Karayolları birinci bölge müdürlüğünden Eksiltmeye konudan iş!Cebeci taş ocaklarından çıkarılarak Cebeci Konkasör şantiyesine nakledilecek 2000)M3 moloz ocak taşı açık eksilt,meye çıkarılmıştır.Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Üsküdar C.savcılığından Üsküdar ve Toptaşı Cezaevlerinin 1951 yılı zarfında beheri 750 gramlık olmak üzere çem*an 190000 adet ekmek kapalı zarf ve açık arttırmalarla eksiltmeye konuimuştur.Talip gıkma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.03.1951
  • Yarın gece yapılacak mühim boks maçı İtalya şampiyonu Rena+o Tontini ile,Fransa ikincisi Jack Hairebedian arasında yapılacak olan bu mühim maçın,zevkli geçmesi ümit edilebilir Ya.in gece,Spor ve Sergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6