Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • r-i DörHer toplantısı Paris i\Reuter Fransız Dışişleri Bakanı Schuman,fyu gece verdiği bir demeçte Sovyet Husyanm 4 büyüklerin toplanması arzusunda olduğunu söylemiş hiç kimsenin 4 1er toplantısını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen Çanakkale zaferinin yıl dönümü kutlandı Çanak,ka,le 18 Milliyet)Çanakkale,18 mart 914 zaferinin sevinci içinde iki gündür bir bayram havası yasıyor.Cumartesi günü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Dün geceki güreşler Eskişehir fakımı Istanbulu 5—3 mağlûp etti Milli Türk Talebe Birlisi tarafından tertiplenen Fatih Güreş kulübü ile Eskişehir Demir spor Kulübü arasındaki serbest güreş karşılaşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • İşçi hükümetine şiddetle hücum eden muhalefet lideri Churchill Churchill seçimlerin yenilenmesini istiyor Muhalefet lideri,hükümetin bu kadar az çoğunlukla iktidarda kalmasının zararlı olduğumu s ö y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Çalışma Bakanı Nuri özsan İşçi hastahanesinde cı kan lan İsmi bizce malûm olan bir isçi,İsçi Sigortaları hastahanesinde tedavisini yaptırmak imkânını bulamadı.İşçi Sigortalan Kurumu Ger tıel Müdürü Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Daily Te mum akaıesı Atlantik Paktına Amerikan efkarı umumiyesi,Savunma Bakanlığı Türkiye ve Yunanistanın Pakta alınmasına kuvvetle taraflar Londra 18 A.A.Basın Yayın)j Daily Telegraph gazetesi bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Değişecek valiler Kırşehir ve Bursa Valilerinin değiştirileceği söyleniyor.Ankara 18 Yurt Ajansı)İçişleri Bakanlığında harareti)faaliyetler olduğu,yeni Bakan Halil Özyörüğün baten açık olan valilikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • De Gasperi Londra seyahatinden memnun İtalya Basbakanfı:«Londrada hürriyet ve sulh dâvaat için fevkalâde münasebetler tesis ettik.diyorttömaYa Sto,t» Sftfbakçrçu 5e sri fegütert/e üp gf.nltik bir siy*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • i' m Galatasaray 3 Vefa O İstanbulspor:1 Emniyet:0 Lig maçlarına dün de Dolmabahçe stadında devam edilmiştir.Günün ük maçında tstanbulsoor Emniyet!l Galatasaray da güzel bir oyunla Vefayı 3 0 yenmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Gazeteci arkadaşımız Ah-met Emin Yalman Vatanın dünkü sayısında,«Eğer Ad.nan Menderes'in verinde olsaydım.baslığı ile bir çok bakımlardan dikkate değer bir makale neşretti.Menderes'in ikinci kabinesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Kore'ye gönüllü rilmiyecek.Millî Savunma Bakanı by liusııste hükümetin karar «lığım açıkladı.Bu sene yedvfe 6tı2*QV okuluna öârc ati akuâcâk* Çanakkale 13 T.H,A.îvâ\'âs bölgösinöe böyle muti'* Qakkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Karpat'ta tahşidat V I Ruslar bu bölgeye 10 I Kızıloıdu üuneni yığ-dılar.FraııİTfüTt 10 AP)Macar müJl'OcUeri mahfil leri'nrier:bu îün biidirildiıii ne göre,Kuşlar stratejik ehemmiyeti haiz Kar'pât eya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.03.1951
  • Dünyanın nazarlarını Üstüne çeken Kore tugayımızdan bir kısmı Generalleri Tahsin Yansı ile bir atada Korede taarruzu gelişiyor Komünistlerin başlıca komuta merkezleri olan Çunçönu terketmekte olduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • r İbret *wag Yenî bîr pahalılık hazırlığı!Gazetelerde okuduk.Bir aya kadar vapur kumpanya lar navlunlara yüzde otuz zammedeceklermiş,tabiî bu nun neticesi de eşya fiatla-rında büyük bir pahalılık ohıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Millet Partisi Fatih İlçesinin Kongresi Fuat Ama yaptığı konuşmada:"Biz 14 mayıstan sonra bir hürriyet havası eseceğini beklerken,seçmişe rahmet okur hâle seldik» dedi.Millet Partisi Fatih ilçesinin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Balık ve et sanayii raporla rı hazırlandı Balık ve et sanayiinin ida resi bir müddet önce Toprak Mahsulleri Ofisine devredil misti.Marshall yardımından sağlanacak paralarla inkişaf ettirilecek bu sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • KONGRE ir İstanbul balık avcıları istihaal,kredi isleme ve satiig kooperatifi genel kurul top lan tısı 26 mart pazaıtesi gü„ nü toprak ofisi binasında yapılacaktırir Türkiye Pakistan Dostluk Cemiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Samsunda Bugün oY bir genç tabanca Ue öldürüldü Samsun Milliyet)Terme il cesinde Dilbeyli köyünde ikamet eden Bekir Yüksel isminde bir genç.köylerinde yapılan düğünde eğlenmekte iken,^Dur sun Zengin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Niğdede Kırşehir hâdiessi tel'in edileli Niğde Milliyet)Kırşehir de cereyan eden menfur hâdi^dolâyısîyle binlerce genç öğretmen,öğrenci ve halk askeri gazino bahçesindeki Atatürk heykeli etrafında top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Tavşanlıda Göçmenlere yapılnn aynî yardım Tavşanlı Milliyet)llçemizde göçmenlere yardım faaliyeti devam etmektedir.Mem milliyetle öğrendiğimize göre Tur,*biiek sendika işçileri kendi erzaklarından 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Kemalpaşada Kadınlarla âyin yapan tarikatçı tevkif edildi Kemalpaşa Milliyet)Mustafa Çavkara adında bir tarikatçı.Armutlu köyünde bir evde kadınlarla âyin yaparken yakalanmış ve suçunu itiraf ettiğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Kan dâvası yüzünden işlenen cinayetler Gaziantep Milliyet)Dün cehrimizde adliye binasıiton ününde iki kişinin.Belediye önünde de bir kişmin ölümü ile neticelenen iki cinayet olmuş,tur.Bu müessif facia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Gazîantepte Meşhur bir kaçakçı suç üstünde yakalandı Gaziantep Milliyet)Meş hur gümrük kaçakçılarından Arap Casim gümrük muhafaza kıt'ası tarafından,müsademe sonunda diri olarak yakalanmış ve beraberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • D.Parti toplantıları Paıtililer,hükümetten ve s şehit meclisi üyelerinden da ha müsbet isler istediler Demokrat Parti Paşabahçe ocağının tertip ettiği aylık siyasi toplantı dün saat 14 te Paşabahçedek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • HALKINSESIİ Gelen cevaplar Gazetemizin 8.2,951 tarihli nüshasında çıkan «Kanalizasyon çukuru» baş lıklı yazı hakkında Eminönü Kaymakamlığından ge„ Ien cevap aşağıdadır:«Açlığı kanalizasyon çu kuruna g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • İlk öğretim teftiş sistemi hakkında hazırlanan rapor İki aydanberi çalışmakta cilan Muallimler Birliği İlköğretim Encümeni ilkokullarda,ki teftiş sistemi hakkında hazırlad.ğı etraflı bir raporu Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • KISA HABERLER Doğansaz lokantasında içip sarhoş olan Mehmet Albayrjk ile Adil Kaya arasında çıkan kavgada Mehmet Adili bacağından b:çaklamıştır.İC Mehmet,Reşat.Ali,Yeşova ve Sabri adında beş kişi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • 3 Tarım uzmanı geliyor Memleketimizde mer'a ve-hayvan yemlerinin islâh ve yetiştirimini temin maksadiyle Avrupa iktisadî işbirliği teşkilâtından üç uzman getir tilecekür.Bu hafta içinde memleketi mize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Bir hafta içinde 95 ton balık tutuldu Son bir hafta içinde 95 bin kilo balık tutulmuştur.Bunun 35 bin lulosu uskumru,20 bin kilosu kalkan,10 bin kilosu hamsi,30 bin kilosu da muh telif cins balıktır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Ev sahibi kiracı ihtilâfın dan zuhur eden kanlı hâdise Evsahibi kiracı ihtilâli yü zünden Haskoyde kanlı bir hâ dişe olmuştur.Haskoyde iskele sokağında oturan Dürdane ile kiracısı Ahmedin arası açıktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Bir sarhoş kendisini kara kola davet eden polisle ian dar mayı öldürmek istedi Kasımpaşada bir hâdise olmuş,bir polis memuru ile yanındaki jandarma eri mucize kabilinden ölümden kur tuhnuştur.Kulaksız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Dünyada sağlık 4P—İPJH I İHIM l işine verilen önem mammmm ı Ziyaretçi hemşireler,oynadıkları hayatî rol Birleşik Amerikada büyük şehiıknde,küçük kasabalarda ve dağlık mıntakalarda takcL ben 25.000 gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Berberler Derneğinin toplantısı İstanbul Umum Berberler Derneği dün saat 15 de cemiyet merkezinde Adil Vardarlınıa başkanlığında bir toplan ti yapmışlardır.Bu toplantıda berberlerin yanında çalışan iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.03.1951
  • Sanayi kongresi hazırlıkları Önümüzdeki Nisan ayı başında Ankarada açılacak o lan sanayi kongresinin hazır lıkları ilerlemektedir.Şehrimiz sanayi mehafilinde bu kongreye büyük ehemmiyet atfedilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Yeni Atom tecrübeleri İlkbaharda merkezî Pa silikle yeni Atom silâhları tecrübeleri yapılacak Vaşington,İS A.A.Amerikan mütehassıs çevrelerinden sızan bazı haberlere güre ilkbaharda merkezî Pasi tikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Arnavutlukta fevkalâde ahval Londra 18 A.A."Ob-soiN'(i)gazetesi Arnavutlukta fevkalâde ahval ilân edil diğini yazmaktadır.Bunun se bebi,komünist rejim ile Sov yet askerî ve diplomatik heye ti üyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • NavJHi fabrikası hukuk müşaviri komünistlikten sanık Nazilli 18 T.H.A.Na zilli bez fabrikası hukuk müşaviri avukat Celâl Akyürek komünistlik suçundan dolayı mahkemeye sevkedilmiştir.10 aydanberi Basma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Tevkif edilen muhabir Sofya 18 A.A.Bulgar Telegrafik Ajansı,Belgrad ile Sofya arasında irtibatı temine memur Bulgar kuryesi Tzodorov'un,usulünde alın mış diplomatik pasaportu hamil olmasına rağmen Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Ankara Ajansı yazı işleri müdürü Necdet Baytok'un refikası Zerrin Baytok,evvelki gece sabaha karşı Ankarada Hakkın rahmetine kavuşmuş tur.Rahmetli Zerrin Baytok,gc eeleyin bir erkek çocuğu dün yaya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Yeni bir televizyon hulusu Great Bend Kansas)A.A.Smith isminde b:r peirol işçisi dün evindeki televizyon makinesinin 20 dakika Mexico şehrindeki istasyonun neşrıyatını aldığını bildirmiştir.Bu hal imk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Satılığa çıkarılan devlet fabrikalarına alıcı yok Ankara,18 T.H.A.Altı aydanberi satılığa çıkarılmış bulunan devlet fabrikala rından hiç birine bugüne kadar talip çıkmamıştır.İşletmeler Bakanlığı yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Emir erleri hakkmda yeni bir kanun Ankara 18 T.H.A.Ötedenberi şikâyeti mucip olan emir erlerinin verilme tarz ve istihdam şekilleri üzerinde Millî Savunma Bakanlığı yeni bir kanun tasarısı hazırlamağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Harici kısa haberler AMEHİKftDA lılandanın milli bayramı mü nasehetiyle Birleşik Amerikanın bütün şehirlerinde an'anevT irlanda geçit nesmi yapıl mıştır.New-Yorkta 5 inci cad dede yapılan geçide iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Cır «ah pasa hasta hanesin in röntgen mütehassıslığı Yeni Belediye bütçesi ile Cenahpaşa hastahanesi röntgen mütehassıslığı lâğvedil mistir.Mecliste bu mesele görüşülürken,meclis üyeleri,hastahaneııin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Büyük s a n â y i kongresi Ankara,18 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Türk sanayi politikasına müs takar bir veçhe vermek ve günün demokratik icaplarına uygun bir şekilde hazırlanan teşviki sanayi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Schuman p 1 ânı 6 devlet arasındaki kömür ve çelik andlasması bugün imza edilecek Paris 18 A.A.Kömür ve çelik kaynaklarını birleştirmeyi hedef futan,Schuman plânı,nı kabul eden altı devlet arasırda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Sovyet matbuatının bir isnadı daha Pravda gazetesine göre ra,Amerika ile sıkı alâk öldür ülmüş İran Başbakanı Razmaalı olanlar tarafındran Moskova 18 AP)A.P mu habiri Tom Whitney bildiriyor;Pravda gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Yasak bölge halkı Yakında bu bölge halkı eski yerlerine dönebilecekler Ankara 18 T,H,A.Bir müddet evvel Tunceli ilin de yasak bölge kanunu tat bikatının kaldırılmış olma sı dolayisiyle meydana ge len
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Aiia hanın demeci Nıc A.A.Kahireclfcri uçakla buraya gelmiş o-1,'in Ağa han,gazetecilerin su alir-ririj cevaplandırarak şun Jan söylemiştir İ.an ve Kuzey Afrikadaki sıvusî durum hususunda hiç bir zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Memleketimizde telefon sanayii kurulacak Ankara 18 T.H.A.Mem leketimizde telefon şebekesinin günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilme si için Ulaştırma Bakanlığı nın gerekli tedbirler ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • 800 bin liralık elmas bulundu Londra 18 A.A.Kırmızı nehrin mansap koyunda 80 bin İngiliz lirası kıymet takdir edilen 160 kıratlık bir el mas bulunmuştur.Bu,şimdi ye kadar doğu Afrikada bulunmuş olan e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Avrupa konseyi istişare meclisi Paris 18 A.A.Dün Spa ak'm başkanlığında toplanan Avrupa Konseyi istişare mec İisi bürosu daimî komisyonu 7 şubatta Strasbourgda toplan tıya davete karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Maddenin taksiminde yçni bir merhale Meson denen parçaların mevcudiyeti anlaşıldı Hem müspet hem menfî elektrik şarjlı sert kozmik şualar teşkil eden mes'onların keşfi fen sahasında büyük terakkiler t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Cekoslovakyada kapatılacak klüpler Prag 18 A.A.İçişleri Bakanlığının verdiği talimat üzerine Çekoslovakyadaki 55.200 klüp ve cemiyet kapatıl a çaktır.Bunlar arasında sat ranç,amatör müzik ve tiyat i'o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Yeniden ayak sesleri duyul du ve karanlıkta ilerleyen a damlar göründü,kısa boylu,sarı renkli,deriden elbiseli in sanlardı.Askerler ilk bakışta bunların tatar olduklarını an ladılar.Aralarında on kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Anterikada beyaz zehir mücadelesi Vaşington 18 A.A.Vaşington makamları yuşlurucu madde kaçakçılarına karşı şid Jetli bir mücadeleye girişmiş tir.İki gün zarfında 70 kişi yak alan rcuştır.Araştırmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Sesten daha suratlı uçaklar Londra 18 A,A,Reuter)İngiltere Hava Bakarı Aıthur Henderson,dün İngilterenin ha va kuvvetlerinin gelecekte ta mamen ses süratindeki avc:ve bomba uçaklarından müteşekkil ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.03.1951
  • Köpek haftalıkları Cornell Üniversitesi köpek hastalıkları üzerinde araştırmalar yyapmak üzere bir lâboratuvar açmıştır.Yeni merkez bilhassa köpekler arasında sarî hastalıklara sebebiyet veren mikropl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.03.1951
  • İK.tYE Çocuklar pavyonu Nusret Vedat SAYOEL Orası büyük bir sanatovyorum,ayrı küçük bir pavyonuydu.Bu pavyonu da,12 13 yaşlarını geçmiyen kızlı er kekli bir grup doldururdu.İç terinde sanatoryumdaki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Demirköy Müdürlüğünden:1 isletmemizin Karamanbayırı.Çakmaktepe ve Mağlevit bölgelerine bağlı ormanlarda kesilmiş ve kütüğü dibinde mevcut kayın ağaçlarından 10500)on bin beş.yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88,00 7 88 00 100 dolar 280.30 280.30 '00 Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64,03 64.03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belç:ka Fr.5.60 5.60 100 Drahmin 0 01,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • İnebolu Devlet Orman İşbtasi Müdürlüğünden M ua minen bedel %7,5 teminat Bulun-Adet M3 Dn,j Cinsi Lira Kr.Lira Kr.duğu yer 12 000 84*4 Cam kalas 83 78 5 30 Evrenye bölgesi Şahne istif yeri 958 105 549
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • iic.11 C.Ahı 1370 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 6.15 12,04 Öğle 12.24 İ.12 İkindi 1542 9.30 Akşam 18.13 12.00 Yatsı 19.44 1.30 İmsak 4.30 10.27 19 MART 19 5 1 Pazartesi Ku.6 Mart 1366 s*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri GUntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi;R.Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 1315 Karışık hafif öğle müziği Pİ)13,45 Suzan Güven,Lûtfi Güneri,Muallâ Mukadder ve Ahmet Üstünden şakı ve türküler Pİ)14,20 Dans müziği Pİ)14,45 Por
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • SUMERBANK Vadeli,vadesiz tasarruf mevduatı 30 Nisan 1951 Keşidesinin ikramiyesi.25.000 Liradır 1 Adet 10.000 00 Lir* I 2.00000 1 r 1.00000 c 2 a 500.00 f 250.00 3 beheri 354.00 Lirahk Herefce halisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Pamukova bölgesinin Katırözü ormanının 9-11 No.lu bölmesinde mevcut 500 metreküp kayın tomruğun Pamukova istasyon istif yerine nakli ve i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • Çorlu Celediya Başkanlığından Satışa çıkarılıp isteklisi çıkmayan işler durumdaki aşağıda yazılı makine ve teferruatı t'krar açık arttırma suretile satılacaktır.Beygir Muhammen Geçici Cinsi takati bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • I Kutak,Boğaz,Erun f mütehassısı alınacak I Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden".Karabük Müessesemiz sağlık işleri servisine bir Kulak,Boğaz,Burun hastalıkları uzmanı alınacaktır.625.lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • Sahibi:A.N.K A R A C A N Bu nüshada yazı islerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • JlliUhjet AB O.N E Tl ATLAR I Senelik 28 uradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FÎATLAR1 Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfası santin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassıs» Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra,14.30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyoIJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • r«OPERATÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî bas,karın,tenasül İ uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • TURK1 TİCARET BANKASI Beyoğlu şubesi müşterilerine 30 MART 1951 Tarihinde yapacağı hususî çekilişte 20 Bin Uro İkramiye dağıtacaktır.O En az iki yüz liralık tasarruf hesabı açarak iştirak edebilmeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • mmâ&$M& BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zorc kamçılı adam 25 kısım)AR 44394)1 Miras.ATLAS 40835)1 Son kur şun Suarede)İNCİ 84595)1 Sihirbaz doktor ELHAMRA 42236)1 Cesur yüzbaşı 2 Gençlik aşkı.LALE 43595)1 Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 19.03.1951
  • Eisenhowerin takip ettiği Tam eğitimli ve kısmen donatılmış 40 tümenivle İs panyol ordusu.Başkomutan için cok çekici bir parça teşkil etmektedir.Eisen hower Portekize yaptığı son gezi münasebetiyle öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Türkiyenin atlantik paktına alınması kuvvetle muhteme TBastarafı 1 incidel merikanın stratejik bombardıman uçaklarına bir üs teş kil elmek bakımından mü hinidir.Harp patlayacak olursa Amc-rika hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Dün geceki güreşler TBastarafr 1 iııcidel 62 kilo Kemal Özkan Eskişehir)Mu hittin Yaralı 1st)Kemâl Özkan 14 dakikada tuşla galip gelmiştir.67 kilo Tevflk Uysal Eskişehir)Eyüp Çuhaoglu 1st)Tevflk 9 dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • İstanbul Hu' Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz İdare hukuku)kürsüsünde hit asistanlık açıktıı isteklilerin 17 mart 951 tarihinden 1 nisan 951 tarihîne kadr.r dilckreJertyle Dekanlığa başvurmaları.'48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Muhtelif ebadda 459 dış 282 iç oto lâstiği satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden:Bu husustaki şartname 31-3-051 tarihine Kadar her gün Satjnalma Servisimizden temin edilebilir.4232)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Esastı onarım eksiltme ilâm Sümerbank Defterdar.Bünyan ve İsparta Yün* lü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Defterdar fabrikasında yapılacak bir kısım esaslı una* rim işleri kapalı zarf usullyje eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • İstanbul Sular idaresinden Beyoğlu cihetine verilmekte olan suyun miktarını artır,mak için Kâğıthane sifonuna konulan yeni boruların mevcut borulara bağlanması dolayısiyle 20-3-951 Sah günü saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Devlet Orman işletmesi inegöl Müdürlüğünden 1 işletmemizin Hayriye bölgesi Oylat ormanlarının 43 numaralı bölmesinden istihsal,imal edilip inegöl istif yerine nakil edilecek 200)metreküp kayın kereste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkarvığından 1 Mevcut şartnamesi mucibince Marşal yardımı fonundan olmak üzere sahil tahkimatı için takriben 2000 ton çelik palplanş ve teferruatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • I Karpat'ta tahşidat sv TBastarafı 1 incide!i harbinden evvel CekoslQ.3 vakya topraklanma dahi!3 olan ve Rutenya ismini ta S S yan bu Karpat-Ukrayna eyaleti harbin bitiminde yapılan sulh andlaşması L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Kore'de müttefiklerin taarruzu TBastarafı 1 incide!38 inci arz dairesinden ancak 8 mil mesafede ve Hongeon'un 15 mil kuzey batısında ki kilit Çunçon şehrinde sivil veya asker olarak kimse kaL mamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Komünistler kendi askerlerini bombalıyor Tokyo,18 A.A.Müllofik.istihbarat-servisinin bildirdiğine göre dün Kore merkez cephesinde yaptıkları bir taarruz esnasında komünistler kendi askerîfe'rim' bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Garip bir iddia Hongkong,18 A.A,Ko münist Çin resmî haberler ajansı bugün Birleşmiş Milletler kuvvetlerini Korede zehir li gaz kullanmakla itham etmiş ve böyle bir harekette bulunanların harp mücrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Vefada bir gene bir sabıkalı tarafından bıçaklandı Vefada kanlı bir hâdise olmuştur.Diplomasız hekimlik,etmekten sanık olarak hakkın da takibata geçilen ve herke se verem hapı mucidi di-ye tanıtan Ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Türkiye Almanya Millî maçı Dusseldorf 18 AP)l_Alman futbol federasyonundan-bugün bildirildiğine göre,Türk Millî Futbol takımı 17 haziranda Berlinin Olimpiyat stadında Al man millî takımı ile karşılasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Arnavutluk kargaşalık arefesinde Bclgrad 18 A.A.Buradaki umumiyetle güvenilir siyasî kaynaklar tarafından bil dirildiğine göre 19 şubatta Sovyet büyük elçiliği binası dışında bir bomba infilâkı ne tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Karısını 20 defa zehirlemiş An vers 18 A.A.Reuter)Vaktiyle 20 defa karısını ze hirlemege teşebbüs edip ve n hayet yirmi birinci defasında/1 bu emeline muvaffak olan 36 yaşlarında Louis Deurwarder a dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Kuzu Hatlarında düşüklük başladı Havaların ısınmasiyle bir likte kuzu kesimi de bir hayli artmıştır.Ma'rtın ilk hafta sı içinde,kesim günlerinde,mezbahaya 3500 baş kuzu sev kedilirken,evvelki gün 4200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Ocri ve bağırsak Hatları yükseliyor Son günlçrde deri ve bağır sak fiatları çok yükselmiştir.Bir müddet evveline kadar,hiç para etmeyen koyun bağırsağı 3 liraya,2.3 liraya olan koyun derisi de 5 6 li;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Avrupa müdafaasına İspanya da katılacak Bunun için İspanyol ordusunun Amerikan silahlariyîş teçhiz edilmesi şart koşuluyor Washington 18 AP)Bugün bildirildiğine göre Ispanya Birleşik Amerikaya istenil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • T.ıafiyeciler derneei icra ve iflâs kanununun tadilini istiyor İstanbul Tuhafiyeciler Derneği bundan bir müddet evvel İcra ve İflâs Kanununun değiştirilmesi için alâkalılar neidinde teşebbüste bulun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Koreye gönüllü gönderilmîyecek TBaslarafı 1 incide!«Küreye ğidett kuvvet irhiz müıettep mahalline yaoa^sb£.Gönüllü talebi' her 'türlü' tahminin üstündedir.Bunlar arasında hemşireler,hastabakıcı,lar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • ir a n petrolleri meselesi Talivan-£8 A.A;İran parlâmentosunun kabul ettiği pstrolîerîn millileştirilmesi meselesi bugün ayan mecli sjnin üç komisyonu tarafın dan da kabul edilmiştir.Nihai tasvip için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • işçi hastahanesînde' çıkarılan müşkülât TBastarafı 1 incide!«mseri teker teker gazetee.iiere gezdirilmiş ve bizzat Genel Müdür,Kurumun,fevkalâde iş lediğini her hastanın derhal tedavisinin yapıldığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • ChurcKîll seçimlerin yenilenmesini istiyor rPR*tarafı JL incide!ri •orulmahdır.Muhafazakâr' parti en kısa zamanda halk ef kârının yoklanması için bütün imkânlarını kullanacaktır.Bundan sonra Churchill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • Çanakkale zaferinin yıldönümü kutlandı fBastarafı 1 incide!Gençler ünlerinde askeri bando olduğu halde şehir i-Çİnde bir yürüyüş yaptıktan sonra Orduevim* yitmiş ve orada 18 Mart zaferi hakkında veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.03.1951
  • M*!i i\V' Basın Balosu neşeli geçti Cumartesi gecesi verilen Basın Balosu neşeli bir hava içinde geçmiş ye büyük bir alâka toplamıştır.Resimde Baloda bulunallardan bir gtup görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.03.1951
  • Galatasaray Vefa yi 3-0 ma ı*V* *0 *mo'0.0Me!M 0 OOMİMOOKOM 1 Zevkli cereyan eden maçın,bilhassa ikinci devresinde güzel bir oyun çıkaran San Kırmızılılar galibiyeti fazlasıyla haketti w^v/wv,v';»eeee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1951
  • Lig maçları puan cetveli M G B M A Y P Beşiktaş 11 8 3 0 32 7 30 F.Bahçe 11 7 1 3 30 9 26 Vefa 11 7 1 3 24 12 26 G.Saray 10 6 2 2 18 11 24 İ.Spor 10 4 3 o o 13 17 21 Kasımpaşa 11 1 3 7 11 31 16 Eni ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1951
  • I.Spor 1-0 mağ Çekişmeli geçen maçta,Istanbulsporlular galip gelmelerine ragmen Daşdnlı bir oyun çıkaramadılar.Galibiyet golünü Aydemir attı.Dûn de devam edilen lig maçlarında,günün ilk karşılatmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1951
  • Fener B)takımı Adaleti 2-1 yendi Dün sabah Kadiköyde fe-J futbol karşılaşmaları nerbahçe stadında hususî ma-yapılmıştır.Günün ilk karşılaşmasında Beyoğiuspor,Bey kozu 2 1 mağlûp etmiştir.İkinci karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1951
  • m^lf I İngiltere futbol kupası maçlarından bir görünüş İngiltere Futbol Kupası maçları BLACPOOL »»OOOOOOflOOOOPOPOYUM,ıfcşa^S* 28 nisanda Wembfey'dd oynanacak olan final maçının noticosi,fimdidon mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.03.1951
  • Izrriîr lig maçları îzmir.18 T.H.A.Bugün İzmir liginin en mühim fcarşılaşmaları 15.000 seyirci önünde yapılmıştır.Bu maçt|arda AUmordu.tzmirsporu 4—3.diğer karşılaşmada da '^İtay,Göztepeyi fUr'j mağlû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor