Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • f—I ^uigarİstârun göçmenlerimize çıkarttığı müşküiaf Ankara 17 'T.H.A,Hafta içinde Bulgaristan icm gei~n göçmenlerimizin sayısı geçen haftaya nazaran daha da azalmıştır.Ediıneye martta 46,8 martta 51,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • İrtica isnatlarının nefretle redde dildiği miting Dünkü muazzam miting Konyalılar irtica isna nefretle reddediyor!On binlerce Konyalı Atatürk inkılâbına candan bağlılıklarını bir kere daha belirttiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • I tin bir basın toplantısı yaparak çeşitli malî hıesetelert izah eden Polatkan gazetecilerle görüşürken Maliye Bakanının basın toplantısı Gelir vergisi tatbikatı Müstahdemlerin durumu Emekli,dul ve ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • FENER:5 KASIMPAŞA:O BEŞİKTAŞ 3 BEYKOZ O ¦"**MİS Dün Dohnabahçe stadında devam edile» lig maçlarında Fenerbahçe Kasunpuşay^ 5 il Beşiktaş Beykozıı 3-0 mağlûp etmişlerdir.Re sinadt Beşiktaş macmdan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • Öğretmen okullarının kurutuşunun 103 üncii yıldönümü münasebetiyle dün saat 15 iv anadaki Yüksek Öğretmen Okulunda bîr kutlama töreni yapılmıştır.Resimde törenden bir intiba görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • Adliyede yeni bir Ticani hâdisesi Yeşil Hocanın taraftan siyah çarşaflı kadınlar mahkeme salonun d& gürültü çıkardılar Ruhsatsız vaaz etmek suçu ile adliyeye verilmiş olan Şemsettin Yeşil Hocanın duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • Dörtler karara varaımyor Paris,17 AP.Bir dört devlet Dışbakanları konferan sı tertiplemeğe çalışan Bakan vekilleri arasındaki müzakerelerin ikinci haftası kapanmıştır.Batılı devletler temsilcileri bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • «Nan»» V Çanakkale zaferinin i I yıldönümü 18 Mart zaferinin 36 n u v o i t İ« Çanakkalede parlak bir şekilde tes'it edilecek Bugün Çanakkale zeferinin 36.yıldönümüdür.Filhakika 36 yıl önce bugün Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • AKAN'IN GA VERDİĞİ MÜHİM BEYANAT ı i)I l ı I ıı l ıı ı I I Adnan Menderes,kabine,irtica ve partiler arası münasebetler meselelerini izah etti Ankara 17,Başmuharri î'imiz Ali Naci ICa racan telefonla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • Eski Tarım Bakanı Nihat Eğriboz Eğriboz' un D.P.deki durumu Eski Taran Bakanı Haysiyet Divanına verilmesi isteniyor Ankara,17 T.H.A.Es ki Tarım Bakanı Nihad Eğriboz'un birinci Adnan Menderes kabinesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • Yeni bir teşkilât Milletlerarası iktisadî [işbirliği teşkilâtı umum| müdürüğlü kuruldu Ankara 17 T.H.A.İkinci Adnan Menderes Ka* binesi kurulduğu gundenberi devlet teşkilât ve hükümet işlerinde yeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • ORTADOĞU MÜDAFAASI İÇİN YENİ GAYRETLER Türkiye,Yunanistan vo Yugoslavya Atlantik askeri programına alınacak Londra 17 r-AP)Atlantik Paktı müttefikleri,dünyanın eh zengin petrol kaynaklaiiyle kendi öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.03.1951
  • Yeni Iran kabinesi Tab.ren 17 A.A.Afp)Başbakanlığa tâyin olunan Hüseyin Âlâ kabinesini şu su;retle teşkil etmiştir:Başbakan,Hüseyin Âlâ,İç İşleri Bakanı Dr.Moham med Sadjadi,Devlet Bakanı,Ali Dach.ti,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Bursdda İnegöl yolunda bir soygunculuk vakası oldu Bursa Milliyet)Dün İnegöl yolunda bir soygunculuk vakası olmuş,Eskişehir den yapağı yüklü olarak ge len bir kamyonun üzerine yol daki ağaçlardan biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Muşta Ilk okul öğrencilerinin yardımı Mu$ Mili/yet)Muş m er kez Ataürk ilk okulu öğren-Cİlari göçmen kardeşlerimize Dtuz lira bağışia bu.l un muşlar dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • İzmîrde Genelevlerde işlenen cina-etin esrarı çözüldü İzmir,MİLLİYET)Tepecik genel evler sokağında yapıcı amelesi Mchmedin öU'ı miyle neticelenen kanlı hâdisenin tahkikatı nihayet dün sona ermiş ve hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Adanada topçu kışiasındaki yangın Adana,MİLLİYET)Şehrimiz civarında bulunan Topçu kışlasında büyük bir yangın çıkmıştır.Alay Komu tanığının oturmakta bulunduğu iki katlı taş binada çıkan bu yangın,maa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • KONGRE if istanbul balık avcjları istihsal,kıedi işlem.ve satns kooperatifi genel kurul tup lantısı 26 mart pazartesi günü toprak ofisi binasında yapılacak!ir.Türkiye Pakistan Dostluk Cemiyetinin sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Millî Savunma Bakanı şehrimize geldi Millî Savunma Bakanı Hulusi Köymen dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.Bakan şehrimizde kaldığı müddetçe Bakanlığım ilgilen diren meselelerle meşgul ola çaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Dünkü arama taramalar Dün gece şehrin muhtelif semtlerinde 400 sivil memurun iştirakiyle bir arama tarama yapılmıştır.Emniyet Müdür Muavini Mehmet Alinin idaresinde ya Pılan arama tarama faaliyeti gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Valinin ziyafeti Voli ve Belediye reisi Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay İl Genel metlisi üyelo ri ile şehrimizde bulunan mil letvekiUerini tanıştırmak maksadiyle dün saat 14 de Kmirgân korusunda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Sağlık Müdürlüğüne müracaat câ.etı veremlilerin sayısı arttı Son günlerde şehrimiz-sağlık müdürlüğüne müracaat eden veremlilerin seyisi bir hayli artmıştır.Şehri m izdeki bütün verem hastahaneleri dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Tecavüz hadisesi Yedi genç bir bar kadınını Kâğıthaneye götürerek tecavüz etti Emniyet müdürlüğü ile sav cihk bir tecavüz hâdisesinin tahkikatına bağlamışlardır.Feıiköyde oturan ve Havana bavında çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • *4tij*+4*c*w*m &mm m*mm—mmummam* mm mty HALKINSESlf Fenerbahçe tramvay olu Fenerbahçede oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen yazıyoruz,alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz,«Emin bir kayna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Bayındırlık Bakanı Ankaraya döndü Bayındırlık Bakanı Kc.mrl Ztytinoğlü,dün akşaınki eks preslo Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Bir hafta irinde 15 tremi ile ithal malı geldi Son hafta içinde memleketimize ithal edüen mallar şun lavdır:29900 kilo kâğıt,355.790 ki-'o ac\4150 kilo brou,200.600 kilo boya,25 ton kauçuk,27 ton rady
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Çanakkale Zaferi nin yıldönümü 8 Mart Zaferinin 36 inci yıldönümü bilhassa Çanakkalede parlak bir şekilde tesit edilecek rBaştaraii 1 incide!Bir aralık Çanakkalede yargın gıkmış,Çimenlikteki cephaneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • 'V un mevzuları İngiliz İşçi Partisi ve iktisadî siyaseti İşçi Partisi,İngiliz milletine bir güvenlik hissi sağla mak için herkese iş bulunması veya tam istihdamın esas olduğuna inanmaktadır.Tam istih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Klakson yasağından som» kazalar azaldı Emniyet altıncı şube müdürlüğünce yapılan istatistiklere göre;5 ocak tarihinden 5 şubat tarihine kadar 3 ü hasar,7 si ölümle neticelenen 37 seyrüsefer kazası vuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • iskenderun vapuru dün «eldi Bir müddet evvel makine dairesinde arıza görülen İskenderun vapuru tamir edilmek üzere Cenovaya gönderilmişti,Ansaldo tezgâhların da restore edilen İskenderun dün saat 15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Röntgen filmleri Muhtemel röntgen filmi dar» lığına şimdiden çare aranıyor Memleketimizde yakında başgöstermesi beklenen röntgen filmi darlığına çare aranmaktadır.Amerika ile Avrupa mem leketleri,rönt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • 16 yaşında bir kadın öldürüldü Samsun.Milliyet)İlimiz merkezine bağlı olan Çe likalan köyünde ikamet eden 16 yaşlarında Hatun Kadın,kırma bir tabanca ile ateş e dilerek öldürülmüştür.Hadi şeye savcıhk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Samsunda Tavanını delerek girdikleri dükkânı soymuşlar Samsun Milüyet)Ünye nia Niksar caddesinde mani faturacı Yusuf Artanm bir hafta evvel dukanı,tavanı de linmek suretiyle meçhul hırsızlar tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Yîne radyoda gaze!Tramvay bekleme 3rerinde korumuyorlar.Hallerinden de çehrelerinden de belli.İkisi de deryadil akşamcı kalender.Bir müddet gelip geçenleri garip garip süzdüler.Burnu kırmızı,gözlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.03.1951
  • Kalaycının kızını evlenme vaadiyle iğfal etmife Ayvansarayda oturan Süleyman adında biri,aynı semtte oturan Mustafa Kalaycının kızı İkbali evlenme vaadi ile ka çırmıçtır.Mustafanm zabıtaya müraca atı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Malik in protestosu Sovyet temsilcisi Cinin B.Milletler delegesinin toplantılara iştirakini protesto ediyor Lake Success,17 A,A Afp)Dün öğleden sema ilk defa toplanan barışı muhafaza ko misyonunda ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • yepyeni Alman çocukları komünizm propagandacısı olarak kullanılıyor Nevyork 17 A.A.Usis)Nevyork Times gazet* i komünistlerin genç dimağları zehirlemek için kullandıkları ye ni bir metoda dair şunları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Bilecik Milli Eğitim Müdürü Bakanı protesto etti Ankara 17 T,H,A,Bi.İrcik Millî Eğitim Müdürü Nurettin Atasayar,Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü kad rosundan maaş almak ü/ere ilk öğretim müfettişliğine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Gıda im !ı imirfu ihracı Ankara 17 A.A.İktisadî İşbirliği idaresi Türkiye özel misyonu başkanı elçi Mr.RubSiil 13.Doorrun bugün açıkladığına göre,özel suret te hazırlanmış gıda maddelerinin Amerikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • isterseniz beni öldürün.Gitmiyecegim.Beni,ölüme yalnız başına gitme nizi kabul edecek kadar,ba yağı bir adam mı zannettiniz'' Jan delikanlının bu cevabından çok müteassis oldu.Dinle çocuğum dedi Sen d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎIADA Nfw.Vork,si\il müdafaası1 için 20 bin itfaiyeciye ihtiyacı olduğunu bildirmiştir.¦k Birleşik Amerika dunan ması dün.Pasifik!e batmış olan bazı Japon harb cemilerinin ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Bir kaati)yıl hapse mahkûm oldu Fenerde oturan Dimitri admda birini,bir kavga sonun da bıçakla öldüren Hasan admda biri,dün 2 nci ağn;eeza mahkemesince 6 sene hapse mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Paristt nakil vasıtalar» isçilerinin 25 inci grevi Paıis 17 A.P.Paris'in kurtu.Juşundanberi 25 inci de fa olarak nakil vasıtaları müs tahdemi grev yapmıştır.Vt şaft dün de işlememiştir.Grevin sebebi,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Alman çelik miğferli ter faaliyete geçti Cologne Almanya)17 A P.Karl Sımon dün gece.A.P,tarafından büdrriî diği veçhile.Çelik m iğler ler teşekkülünü yeniden kur muş olduğunu teyit etmiştir.Ancak Simo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • ingiltere'de siyasî mücadeleler arttı Muhafazakârlar bir hafta içinde parlâmentoya 1950 senesindeki kadar takrir verdiler Londra 17 A.A.ingiliz basını partilerin parlâmentoda gitgide şiddetlenen münak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Mera ve hayvan yemlerinin ıslâhı Ankara 17 T.H.A.Memleketimizde mer'a ve hayvan yemlerinin islâh ve yetiştirilmesi mevzuların» tel kik etmek üzere Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtından Dr.Prnce,Dr.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Sarıyar barajı Nakil hattı ile birlikte bütün tesisler 157,5 milyon liraya malolacak V Ankara 17 A.A.Eubank Genel Müdürü Cemil Gökçen 'îAnadokı Ajansı muhatyrîne Sa rıyar barajı ve hidro-elektrik sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • iiiikawk in Taipei Formosa)17 A.P.Mi.reşal Çankayşek dün,¦Al.r»im Generali Alexander Von Falknehauen'e askeri müşavirlik makamını teklif etmiş olduğu yolundaki basın haberlerini yalanlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • ıısya henüz barp kararı veremez Vaşington 17 A,P.Bil.^irildiğine göre,Dışişleri Ba kanı Dean Acheson.Mümessiller Meclisinin yeni seçil fai% olan azasına dış siyaset hakkında hulasaten malûmat verdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Lise ve orta okullarda ikinci sömestr tatili Lise ve ortaokullarda ikin ci sömestr tatiline dün öğleden sonra başlanmıştır.Tatil,19 marttan 26 marta kadar devam edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Faşta ki durum ve Hindistan Yeni Delhi 17 H.H.S.Parlâmentoda Fas ile ilgili bir suale cevap veren Başbakan Nehru ezcümle şöyle demiş tir:j Hindistan hükümeti,Faştaki durum hakkında mufassal malûmat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Eisenhower başkanlığa namzet gösterilecekmiş Miami Florida)17 A,P.NBC radyo yayın şebekesinin bir yorumcusu bugün,Ge neral Ei&enhower'in 1952 ya zı ortalarına doğru Avıupadan geri çağrılacağı ve ertes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından Cinsi Mıktm:eminatı Tarihi İhale Günü 2«SGtİ Ma/ot deposu ve teferruatı Demiryolu "î alzemesi Motorlu mazot taşıma tankeri Otokran 2 »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.03.1951
  • n iç yüzü Çar Petronun 14 maddelik tarihi vasiyetnamesi Varislerim mümkün olduğu kadar İstanbul ve Hindistana yaklaşmalıdırlar.İstanbul ve Hindistanın hâkimi dünya hâkimiyetini elde edecektir Tarihte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.03.1951
  • T.C.ZİRAAT BANKASI Vadesiz Tasarruf hesaplan 15 Mart 1951 çekilişinde istanbul'da Bakırküyündeki 5 odalı,bodrumlu ve garajlı ev,Buldan'da 769 numaralı hesap sahibi Musa'ya çıkmıştır.500 er lira kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • ANKARA 8 28 A lı$ ve program 830 M,S Ayarı,haberler ve hava raporu 8,45 Müzik:Gü Baydın Pi;9,10 Günün prog ramı 9.15 ifa d yo ile İngiliz.Ce 9.30 Müzik;Sevilmiş pai çalaı Pl)10.10 Konuşma:Pazaı sohbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • VAKİT VASATİ EZANİ 18 MART 1 9 1 1 Pazar VASATİ Hie.10 C.Ahı 1370 Güneş öple İkindi Aksam Yatsı fmsak 6.15 12.24 15.42 18.13 19,44 4.30 i u.5 Mart 1366 12.04 6.12 9,30 12,00 1.30 10 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • 1 Sterim 7,88,50 7,88 00 100 dolar 280.30 280.30 00 Pranuız Fr.0.80.00 0.80.00 100 hrel 0.44.1İ8 U.44.128 100 isviçre Fr,64.03 64.03 100 norm 7a.68.40 73 88.40 100 B»lçika Fr.3.80 3 60 100 Drahmin 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Adana bölge pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden:Adana'da Hacıaü köyünde Üretme Çiftliği sahası içinde yaptırılacak binaların inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.Yaptırılacak binaların k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden 1 Atpazar:su deposu ile süzgeç su deposu arasında döşenecek olan 600.mm.lik boru ferşiyatı işi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur.2 Bu işe ait lüzumlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Vaşingtonda çıkan Evningstar gazetesi,Gnl.Eisenhovver'in komünist olmıyan devletlerin sağlam bir cephe teşkil etmesini kendine hedef seçtiğini beyan ederek generalin bu yol da takip edeceği siyaseti a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • OFEOTÖR Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumi bas,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Beyaz't Okçularbaşı No;13 Tel:Muayene;23676
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • SİNEMAl AR BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zoro kamçılı adam 25 kısım».AR 44394)1 Miras.ATLAS 40835)1 Kanunsuz hakim.ÎNC1 84595)1 Sihirbaz doktor ELHAMRA »'42236)1 Cosur yüzbaşı 2 Gençlik askı.LÂLE 43595)1 F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN-Bu nüshada yazı iylerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç_Dizildiği yer;N,A.ve A,N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • TÜRK TİCARET BANKASI Beyoğlu şubesi müşterilerine 30 MART 1951 Tarihinde yapacağı hususî çekilişte 20 Bin Ura İkramiye dağıtacaktır.En az iki yüz liralık tasarruf hesabı açarak iştirak edebilmeniz içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • İskenderun Belediyesi Başkanlığından 1 Bir adet 500 600 beygirlik Diesel elektrojen grupu fiat teklif etme usulü ile satın alınacaktır.2 Teklifler en geç 13/4/951 akşamına kadar gönderilmiş olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • 10.000 metre hendek hafriyatı yaptırılacaktır Izmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden:1 İdaremize mevcut hususî şartnamesine istinaden 10,000 metre boru ferşi için hendek hafriyatı teklif alma usuli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünden 1 Liman ihtiyacı için 145 tonluk 10)adet saç mavna imali KAPALI ZARF usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 9/4/1951 pazartesi günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Devlet Orman işletmesi inegöl Müdürlüğünden 1 işletmemizin Hayriye bölgesi 55/25 numaralı bölmesi ormanlarında istihsal,imal edilecek ve inegöl istif yerine indirilecek 150)metreküp kayın kereste artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Yalova Ba'tacı Devlet üretme Çiftliği Alını Satım Komisyonundan 1 Çiftliğimizin 1951 y^ı istihsalinden tahminen 4000 Kg.kuşkonmaz sebzesi sezon boyunca satışa çıkarılacaktır.2 ihale 20/3/951 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Istanbul Belediyesinden Ucuz evlerin inşasına başlanılması hakkında Genel Meclisçe verilen karar üzerine bir çok kimseler kendileıine ev verilmesi için dilekçe ile müraeaat etmektedirler.Evvelce de ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • istanbul ikinci icra Memurluğundan;951/67 Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen koltuk takımı yazı makinesi,demir dosya dolab1 ve yazıhane haczedildiği Rizapaşa Yokuşu Ak Han No.17 de 21.3.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Toprak ve iskân işleri genel müdürlüğünden:Genel müdürlüğümüz toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminat 383)liradır,ihale 3/4/951 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • Hurda malzeme satışı Sümerbank Bursa merinos ve Hereke yün'ü vö Hah dokuma sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden Aşağıda başlıcalarının cins ve mikdarları yazılı hurda malzemeler 19.3.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • İstanbul Hu! uk Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz idare hukuku)kürsüsünde bir asistanlık açıktır.İsteklilerin 17 mart 951 tarihinden 1 nisan 951 tarihine kadar dilekçeleriyle Dekanlığa başvurmaları.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 18.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI ttaat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri GUntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi;R,Kemal Arduman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • JlliUİytt ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır ü Aylık" 15 3 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Baslık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Muratlı Belediye Başkanlığından 1 Belediye şahsiyetine ait 55 K.Massayharis rna*.sa] yeni bir traktörün satışı 16/3/1*51 tarihinden itibaren 20 süı» müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır,2 İhale 5 ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • istanbul Sular İdaresinden idare ihtiyacı olan matbu evrak bastırılacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden ahna bilir,isteklilerin teklif bedellerinin 7,5 nisbetinde yatıra,cakları tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Adapazarı icra Yargıçlığından:950/72 Borçlu Adapazarı Yahyalar M.leşi Emekçi sokak No,55 te ölü Hüseyin karısı Lütiiye Manavoğlu:Adapazarı 51 No.lı Koza Tarım Satış Kooper.nl if i Müdür,lüğü taralında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Kartal Belediyesinden 1951 yılı zarfında belediyemizce fukaraya verilecek azam» 10 bin adet ekmek açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Ekmeklerin uıuhammen bedeli 3000 lira olup geçici teminatı 225 liradır.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Ortadoğu müdafası TBa^tarafı 1 incidel tralya.Yeni Zelanda ve Güney Afrika,bir harb patlak vermesi halinde Orta.doğuya askerî kuvvetler göndermeyi Büyük Bıitanyaya vaat etmişlerdir.Büyük Britanya ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Adliyede yeni bir Ticaııî hadisesi riiastiirah 1 incide!Tar hafif sesle keHmei şahadet getirmeye başlamışlardır.Durumdan haberdar edilen savcılık derhal 5-6 polis memuru göndererek koridor ve mahkeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Başbakanın gazetemize verdiği mühim beyanat rBa9tarafı 1 incide!Kabine meselesi Sualiniz sayın Cumhurbaşkanına tevdi ettiğim istifa tezkeresinden kabinenin toptan değiştirileceği rnârîasının çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Dörtler karara varamıyor TBastarafı 1 incidel sun değil.demişlerdir.Batılıların sözcülüğünü yapan Fransız delegesi Alexandre Parodi,Batının,herhangi bir dört devlet toplantısına eli kolu bağlı olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Yenî Iran Kabinesi TBaslarafı 1 incide!ye Bakanı General Yazdan Penah,Ulaştırma Bakanı.Ge neral Mohammed Hüseyin Firuz,Millî Eğitim Bakanı Habibullah Amouzgar,Tarım Bakanı Ziya El Molk Far man.Çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Acı Bir Kayıp Babıâlinin tanınan ve sevilen simalarından,gazeteci ar,kadarlarımızdan Mürettip Ad ndn Evcimek,öün hayata göz lerini yummuştur.Cenabı Hak,merhuma mağ firet,kederdide ailesine sabrı cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Maliye Bakanının Basın toplantısı TBastarafı 1 incidel yanname vermiyenlere karşı ce?aî müeyyide tatbik edilecektir».Esnaf yanında çalışanların durumu Esnaf yanında çalışmakta olanların durumuna gelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Korede komünistlerin mukavemet hareketi Bühassa Çunçon bölgesinde kızıllar 250 bin kişilik bîr mukavemef kuvvetine sahipler Tokyo İ 7 AP)Çin komünist ieıi.Kore cephesinde harekâta yeni sokmuş olduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Mont^meri ye verilecek yeni vazife Londra 17 A.P.Mareşal Laid Montgomery'nin Av rupadaki Atlantik.Paktı genel karargâhmda en önemli mevkilerden birine,yakmda tâyin edileceği bugün İngiltere Savunma Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Eğribozun durumu TBaştarafı 1 incidel ve mzibatî karar J»ulunmı yanların derhal vazifelerine iadeleri temin etmiştir.Bu arada,eski Bakan Nihat Eğriboz'un genel müdürlükten uzaklaştırdığı anlaşı lan Ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • karyakıt ve muhtelif gıda maddeleri alınacak Vahit fiatı Tutarı îlk teminatı Cinsi YUhlc miktarı Kuruş Santim Lira Kuruş Lira Kuruş Benzin 445530 Litre 39 80 177328 99 Vakum 13170 Kilo 75 9877 50 Moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Dünkü muazzam miting TBastarafı 1 ineidel leler ve cîvar il.ilçe ve küy lerden gelen binlerce vatandaş katılmıştır.Mitingin banlamasına doğru hükümet alanım on binleri aşan bir kalabalık kap lamış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.03.1951
  • Askerî deniz yollamasın' da suiistimal Ankara 17 T.H.A.Istan,bul Deniz Yollamasmdâki suiistimal hâdisesinin duruşmasına 19 mart,pazartesi günü saat 1 da Genelkurmay Mahke meşinde başlanacaktır.Dâvanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • Lig maçları puan cetveli M G B M A Y p Beşiktaş H 8 3 0 32 7 30 F.Bahçe 11 7 1 3 30 9 26 Vefa 10 7 1 2 24 9 25 G.Saray 9 5 2 2 15 11 21 I.Spor 9 3 3 3 12 17 18 Kasımpaşa 11 1 3 7 11 31 16 Emniyet 10 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • Boh Mıu'iJİıynin yeni zaferi Nevyoık 17 A.P.ı Dün' aklara Madison Square Garden'de yapılmış olan boks maçında,İrlandalı Bob,Murphy,Philadelphia'h rakibi Danny Bucceroni'nin hücumlarına beş raunjd daya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • I Bu gece yapılacak jpln^jmusabakasi İki gece devam edecek olan müsabakalar,mîllî güreşçilerimizin form durumlarını ort ay a koyacaktır Uzun zamandır,yabancı bir temas yapmaktan mahrum kalan millî gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • gün Dolmabahçe Stadyomunda G.Saray-Vefa,İ.Spor iyet karşılaşıyor liGGGGGGİ Bugünkü maçın neticesi,iki takımın ligdeki durumlarını belirtmesi bakımından ciddî bir önemi haiz bulunmaktadır Halit Talayer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • Dünya Boksunda 951 senesi faaliyetleri Willie Pep Sandy Saddler ve Ezzard Charles Joe Louis maçları,1951 senesine ayrı bir hususiyet kazandırmaktadır 1950 senesi,dünya boksu 5çin hayli muvaffakiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • Bugünkü spor hareketleri Voleybol Gençler)G.Saray lokali:10.G.Saray D.Gücü VOLEYBOL ÎSTAN BUL ŞAMPİYONASI:T.Ü.Salonunda:9.30 Fener Vefa B)10.30 Fener Vefa A)11.30 G.Saray Bey orlu B)12.30 B.Sarav Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • 3.CÜ küme takımları futbol şampiyonası 7;haftadır muntazaman yapıl makta olan üçüncü küme gam piyonası maçlarına,bugün de Fenerbahçe ve Şeref stadlarında devam edilecektir.Topkapı Hilâl;Ortaköy Beyler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.03.1951
  • *SWSi£SiS *S Dün oynanan Beşiktaş Eeyko2 maçından oh görünüş Dünkü maçlar e:5 Kasımpaşa:Beşiktaş:3 Beykoz:Siyah Beyazlılar güç bir galibiyet kazandılar.Fenerbahçe fakt mı son haftaların en güzel oyunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6