Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • İleri hatlara hareket eden Birleşmiş Milletler kuvvetlerinden bir birlik eki Savaş Birliğimiz n şosesini zaptetti Taarruz halinde bulunan Birleşmiş Milletler birliği ger:çekilmekte olan Çinlileri sarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Ölümle tehdit Bir tüccardan nara Sizdirinak için tehditte bulunan Ali Yüksel tevkif edildi Emniyet Müdürlüğü bir teh dil1.para isteme hâdisesine el koymuş ve sanık yakalanmıştır.Hâdisenin mahiyeti şud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Ermeni Patriği dün faç giydi.Ermeni Patriqi Haçaduryan'a asası veriliyor.Taç giyme törenine ait tafsilât 2 nci sayfamızdadu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • akistana gidecek olan askert he-etimiz hava alanında kendilerini ugurlıyanlar arasında Pakistana gidecek askeri heyetimiz şehrimize geldi İstanbul 16 A.A.Pa-ı zisine çıkacak olan Türk as-mensup bir uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Rus halkını isyana davet eden radyo Gizli bir Rus istasyonundan yapılan yayında,Bolşevik rejiminin sallantıda olduğu bildirliyor Londra,16 AP)Reuter Haberler Ajansının dinleme servisleri,Rus halkını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Madrid Elçimizin cenazesi General Franko,Esat Atuner'in cenazesi itin askeri bir tören yanılmasını emretti Mucit iri,16 AP)Bugün İspanyol hükümeti,geçirdiği kanser ameliyatını müteakip perşembe günü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Konyada bugünkü miting Parti farkı gözetilmeden halkın ve gençliğin istirakile yanılacak mitingde Atatiirke Konyalıların bağlılığı izhar edilecek Konya 16 T.H.A.1 Partililerin ve partisizlerin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Belediye Hastaneleri Başhekimliği Şehir meclisi tarafından alınan bir karar üzerine Belediye hastahaneleri Baştabiple,rinin makam maaşları kaldırılmıştır.Bu karar Bakanlıkça tasdik edildikten sonra de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • iç işleri Bakanının tamimi Devlet otoritesi halk nef ine ve i'evcU hürriyet yararına kullanılmalıdır İçişleri Bakam Halil Özvörük Ankara 16 A.A.İçiŞiJ levi Bakanı Halil Özyörük valiliklere aşağıdaki t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • v v Petrol kaynaklarının devletleştirilmesi üzerine İngiltere İran hükümetine bir nota verdi Londıa 16 A,P,İran Meclisinin memleketteki petrol kaynaklarını devletleştirmeye matuf tasarıyı kabulünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Amerikan Senatörlerinden Cain in Koreye dair dikkate değer beyanatı Türk yardımından devletler utanmalıdır Cairr birçok mâkul sebeplere rağmen mazeret beyan etmeden yardima koşarr Türkiyen in yaptığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • 1-inönü sana+mükâfatı vorÜiyor Ankara lfi T,H#A.Memlekette ilim,san*at ve edebi,yatı teşvik gayesiyle 1948 yılında ihdas edilmiş olan ve üç yıldır muntazaman ocak ayında tevzi edilen «înönü sanat mükâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Beşinci şeker fabrikası Hususî teşebbüs sermayesi ile kurulacak fabrikaya Marshall ıılânından 'J milyon liralık fon kabul edildi Ankara.16 T.H.A.İzmit bülgfcsiüde kuyulraasma karar verilen beşinci şek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Bayındırlık Bakanının beyanatı Su tesisleri verimli bir hale getirilecek Kemal Zeytinoğlu' su,liman ve yol dâvası ha kında geniş iza hatta bulundu.Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu dün bir basın top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • 16 MART ŞEHİTLERİ DÜN TÖRENLE ANILDI Eyüpte yapılan tören de,Vali Muavini il Janda rma Komutanı,Şehir Meclisi üyeleri ve parti temsilcileri ıhazır bulundu.16 Mart şehitlerini anına türeni dün saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • UZUN MODERNLEŞMESİ Amerikan yardımı artacak ve yeni uzmanlar gelecek Ankara,16 Yuıd Ajansı)Amerika tarafından memleketimize yapılmakta olan askeri yardımın 1951 yılında artırılacağı anlaşılmaktadır,Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1951
  • Konyada Irfîca Hâdisesr 13/3/950 günkü nüshamız da rıkan ve Konya DJP.kon geçlerinde irticaî mahiyetle Devamı Sa;5 SU:1 de]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Cemiyet KONGRE ir istanbul balık avcıları istihs&l.kredi işleme ve satı» kooperatifi genel kurul top lanı ısı 26 mart pazartesi günü toprak ofisi binasında yapılacaktırit Sislide bir cami yaptır ma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Malty* Bakanı Bakan Kambiyo Müdürlüsünün Galatadaki vergi dairesine nakledilmesine karar verdi Şehrimizde bulunan Maliye Bakam Hasan Polatkan tetkiklerine devam etmektedir.Bu arada istanbul kambiyo mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • General Arnold Kıbrıs'a gidecek Amerikanın Türkiye As keıî Yardım ve Kara Grupu Başkanı Genral Arnold dün şehrimize gelmiştir.General bir iki gün sonra Kıbrısa giderek askeri temaslarda bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Belediye Bankasının kurulu su hazırlıklarına başlandı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gokay'ın tavassutu ile tesisi düşünülen Belediye Bankasının oıiganiae işlerini tetkik etmek üzere,mütehas sıslardan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • İnfilâk eden dinamit bir amelenin kolunu konardı İstinyede fecî bir kaza olmuştur.Kaplıca taş ocaklarında çalışan ve Ernirgânda oturan Hasan Özkan adında bir amele,patlamayan bir di namiti.yuvasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Patronunu tabanca ile yaraladı Taksimde,Abdurraman adında birine ait boya atölyesinde çalışan işçilerden Ya şar Çetin,patronu ile bir me sele yüzünden kavga etı'miş ve bir ara tabancasını çekerek iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • k»O«0O+O?HALKINSESI!Sokaktaki lâmbalar Bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu ilgililerin nazarı dikkatini çekmek üzere aynen neşrediyoruz:«Şehrimizin,alâkasızlık ve dikkatsizlikten müteveL üt birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Ermeni Patriği dün törenle andiçti 112 nci Erimeni Patriği,Karakin Hacaduryan,dünkü and içme törenini müteakip:«Ata'mizııı irsadıyle nurlu bir vola girensevgili vatanımız ilelebed payidar olsun» dedi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Geçit yellerinden irecmiven halk cezalandırılacak Klakson yasağını kolaylaştırmak maksadiyle muayyen geçit yerlerinden geç miyen ve cadde ortalarında duran halk da Belediyece cezalandırılacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Bir randevu evi basıldı 5 çift uygunsuz vaziyetle yakalandı Beyoğiunda Bayram sokağında oturan Nadya Dimitçiyadi adındaki kadının randc vuculuk yaptığ)haber alınmış ve memurlar tarafından yapılan bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Bütçe açığı Vali,bütçedeki acıttın aeçen seneki jrelir fazlası ile kapatılacağını söyledi Vali ve Belediye Reisi Gökay Belediye bütçesindeki 1,5 milyon lira civarındaki açık hakkında dün gazetecilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Vali dün fırınlan kontrol etti Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dün beraberinde Emniyet Müdürü Kemal Aygün olduğu halde Koca mustafapaşa semtindeki fi rınlan kontrol etmiştir.Belediye ile Toprak Mahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • İstanbul Milletvekilleri bitkim D.P.de bir toplantı yapacaklar İstanbul Milletvekilleri İlçeleri gezerek halkla temaslrrına devam etmektedirer.Milletvekilleri bugün saat 15,30 da Parti İl Merkezinde İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • İs Bankası soyguncularının muhakemesi Beyazıttaki İş Bankası şubesini soymaya kalkışan ve henüz teşebbüslerinin başında iken yakalanarak adliyeye teslim edilen Mehmet Fatin,Seeaettin Baysan,Mehmet Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Eroin kaçakçılarının duruşması Frangaya 8 kilo eroin Kaçırmak isterken vapurda yakalanan ve bu iddia ile mahkemeye verilen Petrov.Hasan ve ]Jamdi adındaki üç şahsın duruşmasına dün 5 in ci Asliye Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Ticari tfm—ı bahisler İngiltere'de sigorta işlerinin önemi Londra sigortacılık piyasası yeryüzünde herhangi bir şeyi sigorta edebilmek iddiasındadır.1950 de,Kanadanın Kebek eyaletindeki bir şehirde bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Karagümrük cinayetinin duruşmasına devam edildi Karagümrükte,Mağfer adiüda 17 yaşında evli bir kî dim sevgisine mukabele etmediği için tabanca ile öldüren ve müteakiben başına biv kurcun sıkarak intih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Komünizm urouaeandasi Sehrcm ininde oturan v« aslen Varnalı olan Ahmet adında bir seyyar yumurtacı bir paslahanede komünistlik propagandası yaparken yakalanmıştır.Adliyeye teslim edilen sanık sorgusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Beyoğlunda bir kadını kaçırmak istediler Bey oğlunda Bursa sokağında oturan Semiha adında genç bir kadın,evvelki akşam İstiklâl eaddcsinden geçip evine giderken,kendisine sarkıntılık yapan Bekir Ereel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Almanyadaki alacaklar meselesi İstanbul Tüccar Derneği Almanya alacaklıları komitesinin faaliyeti etrafında,dernek ge» nel sekreteri Hamdi Öziç şun„ lan söylemiştir;Almanyadaki alacaklar meselesi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • if î.R.O heyetinden doktor Alfred Leboyer dün şehrimiz* gelmiştir.DUn saat 12 de Samsun va puru,210 yolcu ve 70 ton yük le Batı Akdeniz seferine çıkmıştır.Amerikalı gazetecilerden Ira Hamilton dün şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Maraşta Göçmenlere yapılan yaıdım Maraş Milliyet)İlimiz halkı şimdiye kadar göçmenlere 7237 lira para ve altı ton hububat yardımı yapmışlar dır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Pazarda Kurtuluş yıldönümü Pazar Milliyet)İlçemi zin kurtuluşunun 33 üncü yıl dönümü coşkun tezahüratla kutlanmıştır.Senelerdenberi işlemeyen elektrik şebekesinin yeni dizel motoürü üe takviyesi sa ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Bakımsızlıktan harap olan apre santralı Denizli Milliyet)Buradaki küçük sanat kooperatif lerinden kesilen fenni tesis paraları ile 900.000 liraya itila edilen boya,apre santralı bakımsızlık yüzünden h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Herekede o sene evvel gömülen iki ceset bozulmamış bir halde bulundu Hereke Milliyet)tstan bul Ankara turistik yolu nun Herekeden geçtiği saha üzerinde kasabanın mezarlığı bulunmaktadır.Belediye yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Erbâddd Tütün piyasası atıldı Erbaa Milliyet)Tütün piyasası Valinin huzuru ile açılmıştır.Hk mubayaalar.Te kel idaresi tarafından,280 375 kuruş arasında yapılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Tavşanlıda Havatfücü Linyitspor maçı Tavşanlı Milliyet)11.951 Pazar günü Eskişehir Havagücü ile Tavşanlı Linyit spor arasında yapılan basket bo!maçını üstün bir oyun çı karan Linyitspor 3 0 kazar mışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • kkenderunda Kırşehir hâdisesi tel in edildi İskenderun Milliyet)Orta okul öğrencileri okulda toplanarak Kırşehirdeki men fur hâdiseyi td'in etmiştir.Büyük Ata'ya ve onun nkilâptarına olan bağlılıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Eîazığda Millet Partisinden istifa eden 70 kişi D.P.ye geçti Elâzığ Milliyet)Merke 70 bağlı Baluca köyü CVeak Başkanı ve köy muhtarı Reyit Gür,ve ocak idare iıeyc tinde bulunan Mustafa Bat ma/Mehmet R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Elmalıda Kırşehir hâdisesi telin edildi Elmalı ıMijliyet)Kaşeni!de Atanın büstüne uzanan ain ve menfur eli tel'in etmek üzere Elmalı gençler bir ligi ve spor kulübü dün bir miting yapmıştır.Mitinge El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1951
  • Kırkbeş günde bir çoculc Hindistandan garip bir telgraf geldi.Kalkütada oturan 27 yaşında bir bayan 45 gün ara ile iki çocuk doğurmuş.Telgraf ikinci yavruyu bilincinin ikiz kardeşi addediyor.Fennen mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Demirköy Müdürlüğünden:1 Igletmemi/in Kaıamanbayırı,Çakmaktepo ve Mağlev** bölgelerine bağlı orman-larda kesilmiş ve kütüğü dibinde mevcut kayın ağaçlarından 10500)on b!n beş yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz idare hukuku)kürsüsünde bir asistanlık açıktır,isteklilerin 17 mart 951 tarihinden 1 nisan 951 tarihine ka* dar dilekçeleriyle Dekanlığa başvurmaları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • İstanbul Radyosu Müdürlüğünden Müdürlüğümüz Içıh pazarlıkla bir adet komple Şapırograf makinesi satın alınacaktır Satmak istiyenlerin derhal İstan* bul Radyosu idare işleri Şefliğine müracaatları ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Amerikalı turistlerin şehrimizdeki temasları Evvelki gün şehrimize gelen seyyahlar dün sabah saat 8.45 ten itibaren iki büyük grup haünde otomobillerle Dolmabah çe rıhtımından ayrılarak Ayasofya müzes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Ordumuzun modernleşmesi fBaştarafı 1 incide!Türkiyeye geleceği öğrenilmiş tir.Şimtüden Amerikan askerî heyetinde çalıştırılmak üze re yüz tercümanın çalıştırılmasına karar verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Pariste talebe nümayişi Paris,16 A.A.Lps)Dün aksam polis,hükümetin talebeler fonuna yatırdığı yardımlardan 300 milyon frank kısmak kararını protesto etmek için apılan nümayişler esnasında 300 talebey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Dün Bulgaristandan 233 göçmen daha geldi Zeytinburnu göçmen evine Bulgaıîstandan 233 göçmqn da ha gelmiştir.Gelen göçmenle rin anlattfklarına göre Bulgar makamları Bulgaristandaki Türkleri mecburi sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Dörtler anlaşmaya varamıyor Paris lü A,P.Bir dört devlet Dışbakanları konferansı için gündem hazırlamağa çalışan Bakan vekillerinin bugünkü toplantılarında Büyük Br:tanya delegesi Ernest Davies,Andrei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Iran rBitarafı l incide!Tahran İG A.A,United Press)han Meclisinin pet rolü millileştirmeğe karar verişinden sonra daha sakin bir hava içinde ve bu hareketin dünyada uyandırdığı tepkiyi mütalaa edeJoil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • rBastarafı 1 incidel cumun» kalkan ikinci tümene mensup Amerikan jpiyadesi 24 saat süren bir muharebeden sonra,komünistleri mevzilerinden atmış ve en azı 345 komünist öldürmüş ve 139 esir almışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Herbert Morrison Pariste Paris 16 A.A.Yeni ini' giliz Dışişleri Bakanı Herbert Morrison Avrupa konseyi top lantılarında hazır bulunmak üzere bugün Parise gelmiştir.İtalyan Dışişleri Bakanı Kont Sforza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Belediye hastaneleri TBastarafı 1 incidel mecburiyetindedirler.iEğer bütçeyi tevzin işi düşünülüyorsa bu kadar eüz'î bir parayla bu iş yapılamaz kanaatindeyim.Alâkalı Bakanlık muhakkak ki bu anlaşamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Cain'in beyanatı F Bastiiraf ı 1 incide!maktadır.Bu devlet haklı olarak millî menfaatimiz öz hududumuzdadır.Sovyetler den korkuyoruz.Atlantik Pak tında üye değiliz ve üye olmamıza müsaade edilmemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • İçişleri Bakanının tamimi TBastarafı 1 incidel canh tutmak en önemli vazifemizdir.Vatandaşa karştmüşfik,ilgili ve hürmetkar olmak borcumuzdur.Halkın emrinde ve onun hizmetinde bulunduğumuzu isbat vesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Sağlık sigortaları kanunu Ankara,16 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından tebliğ edilmiştir:11 mart 1951 tarihli^ İstanbul gazetelerinin bazılarında İstanbul Etibba Odası kongre,si münasebetiyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Su tesisleri verimli bir hale getirilecek TBastarafı 1 incide!hususu karar altına alınmış tır.Gerekli proje 26 mayısta münakaşa} n konacaktır.Eskişehirdeki Porsuk bara İma yeni yatak ilâvesi için de 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Kominform barış senesi Viyana,16 AP)Kominform'un 1951 «barış senesi» için hazırladığı plânlar dün bu rada açıklanmıştır:Avrupa,Afrika ve Asya'da sonbahara kadar bir düzineye yakın barış konferansı ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Rus halkı TBaştarafı 1 incidel lâle götürülmesini» tavsiye etmektedir.Bu radyo,«Bolşevik rejimi şimdiden sallantıdadu;demek tedir.Aynı yayında,halkın her mümkün olduğu zaman her önüne gelen yere «müst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Firarı atom alimi Bruno Rusya d a Londra,lfl A.A.Afp)Daily Telegraph,Viyana muhabirinin bildirdiğine güre liran İugilteer-de büyük bir ho yocan yaratmış olan Prof.Bru no Pontecoreo,Ruslar tarafın.Cumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Konyada bu günkü miting rBastarafı 1 ineidel cakrirloır verildiğini bildiren yazı hakkında Konya C.H.Pil idare kurulu başkanından al dığımız telgrafı aşağıda neşrediyoruz.Noktalı yerler Eminönü 2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Bursadd işlenen cinayet Bursa 16 Milliyet)Dun Orhaneli ilçesinin Çelez bu cağına bağlı Kavacık Köyünden Mustafa Balkan,ayni köyden eniştesinin oğlu Durmuşu bir kadın meselesinden dolayı boğmak suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1951
  • Madrid elçimizin cenazesi ritasluı-ül'ı 1 incide] sında duyduğum teessürü ve o derecede mükemmel temsil etmekte bulunduğu devletine karşı dostluk hislerini belirtmek için aşağıdaki kararı vermiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1951
  • Çorlu Belediye Başkanlığından Satışa çıka:ilip isteklisi çıkmayan işler durumdaki aşağıda yazıl;makine ve teferruatı açıl:arttırma suretilc satılacaktır,BeygK Muhammen Geçici Cinsi takati bedeli temin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemize bağl» Tib Fakültesinde Fizyoloji Doçentliği imtihanı açılmıştır.İsteklilerin Mart 1951 sonuna kadar T^Jj Fakültesi bekanlığma ttittracaat etmeleri l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden:Genel Müdürlüğümüz Toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminatı 383)liradır.İhale 3-3-951 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • ATLETLERİN KIŞLIK ANTREMAN PLANI Atletizm Devrimizde dünya atletizm standartları o derecede yüksektir ki,bu mertebeye ulaşmak isteyen genç ve istidatlı atletlerin,yazın veya müsabakalarla geçen mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Lig maçlarının II inci haftasında Beşiktaş-Beykoz,F.Bahçe Kasımpaşa karşılaşıyor i/y Bugün yapılacak olan maçlardan,bilhassa ikincisi çok cazip ve zevkli cereyan edecektir OOC frOOCOOO KX?W X ı Bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Gayri menkul ilânı Üsküdar İcra memurlu ğundan:953-48 Tipoteğe müstenit alacağın temini için Beykoz tapusuna kayıtlı ve tamamına bilirkişi tarafından 1050 lira kıymet takdir edilen Anadolu Feneri Kava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • i Kulak,Boğaz,Burun mütehassısı alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden*.Karabük Müessesemiz sağlık işleri servisine bir Kulak,Boğaz,K Burun hastalıkları uzmanı alınacaktır.625.lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 II Daimi Komisyonunun ]2/2/951 gün ve 125 sayılı kararı ile kapalı zarf usuliyie ve eksiltme suretiyle 5/3/951 pazartesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer olan 88986 lira 76 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanlar!İşletme Genel Müdürlüğünden 1 Hayvan ve yük hayvan postalariyle yapılacak eşy4 v nakliyat navlunları değiştirilmiştir.Yük hayvan seferleriyle göıi derilecek eşya navlun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Esaslı onarım eksiltme ilâm Sümerbank Defterdar.Bünyan ve İsparta Yün* lü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:1 Defterdar fabrikasında yapılacak bir kısmı esaslı ona*}" rım isleri kapalı zarf usuliyle ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Efİbank istanbul Şubesinden:Muhtelif ebadda 459 dış 282 iç oto lâstiği satın alınacaktır Bu husustaki şartname 31-3-951 tarihine kadar her gün Satmalına Servisimizden temin edilebilir.4232)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • Deviet Orman İşletmesi Adapazarı Mdürlünüğüder?1 işletmemizin Pamukova bölgesinin Katırözü ormanının ö 11 No.lu bölmesinde mevcut 500 metreküp kayın tomruğun Pamukova istasyon istif yerine nakli 've i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • İnebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden Muammer?bedel %7,5 teminat Bulun.Adet M3 Dm3 Cinsi Lira Kr.Lira Kr.duğuyer 12 000 844 Çam kalas 83 78 5 30 Evrenye bölgesi Şahne is« tif yeri 958 105 549 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.03.1951
  • r d r k TİCARET BANKASİ Beyoğlu şubesi müşterilerine 30 Mart 1951 Tarihinde yapacağı hususî çekilişte £04Kn4fc«i ikramiye dağıtacaktır.En az iki yüz liralık tasarruf hesabı açarak iştirak eedbilmeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor