Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Koredeki yeni durum karşısında Mc.Arthur geniş salâhiyet istiyor Başkomutan diyor ki:Ben âdeta bir kolu bağlı olarak döğüşüyorum.Kızıl tahşidât merkezlerini bombalayabilsem komünistlerin muharebe meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Atom tecrübelerinde bir genç kız radyo.aktif şuaların tahribatını önlemeye çalışıyor Sovyetler ve atom bombası Kıısyaııın muhtemel bir atom hücumundan bahsediliyor Philadelphia,15 A.A.Birleşik Amerika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Adalet Sarayı inşaatı İnsutın ihalesi dün yapıldı.Kesif bedeli 3 milyon $06 bin lira Ankara,15 Yurd Ajansı)İstanbul Adalet sarayının inşaatı bugün Bayındırlık Ba kanlığından ihale edilmiştir.Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Kore'de m taarruzu Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin ileri harekâtı dün de devam etti.Komü nistler kuzeye doğru sür'atle kaçıyor Kore cephesi 15 A,A,Afp)Seul'un Çinliler tarafından âni olarak terki Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Dün Olgayı takibe memur edildiğini iddia eden Fehmi Kızıl dinlendi.Duruşma 18 nisana bırakıldı Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayalıbayı kasten otomobi41e çiğneyip öldürmek iddiasiyle adliyeye ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • &m izmir'de yakalanan kaplan yavrusu,kendisini yakalıyan avcıların arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Bakanlar Kurulu İkinci Menderes kabinesi mesai programını hazırlıyacak Yeni Bakanların iştiraki ile kabine bugün saat 16 da toplanacak Ankara,15 T.ILA.i Bakanlar Kurulu, a Ankara'ya dönmüş bu-S-Junan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Kasım Gülek'in dünkü beyanatı C/H.P.yeni bir s^çim istemiyor C.H.P.Genel Sekreteri,inkılâpların korunmasimn partilerüstü bir mesele olduğunu söyledi Ankara 15 Yurd Ajansı)C.H.P.Genel Sekreteri Kasım G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Ofis 4 2 bin teneke yağı satamıyor Ankara,15 T.H.A.Eski Bkonömi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli zamanmda Toprak Mahsulleri Ofisinin o zamanki yüksek fiatla aldığı 42.000 teneke yağın acıdığı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Kibrisin Yunanistana ilhakı için ruhanîlerin gayretleri!Kıbrıs Başpiskoposu At in a da ki siy asî mitingde balkondan nutuk söyliyerek Yunanlıları mücadeleye davet etti Atina 15 A.Â,Atina Üniversite,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • v wL W hI 1 M^t' P «fîH'^B W MS J Avrupa müdafaasında kara kuvvetlerinin Önemini belirten GI.Omar Bradley bir askerî şefle görüşürken ve kara kuvvetleri Amerika'nın Avrupa'ya yeter derecede kara kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Sağlık kalkınma plânı Ankara 15 T.H.A.Sağlık ve Sosyal Yardım BaKctnhgi bütün yurtta kolay ve iaydalı olacak şekilde tatbik cdilebilecek bir sağlık kalkınma plânı hazırlamaktadır.Sağlık Bakanı Üstünda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.03.1951
  • Amerikanın süratle silâhlanma ya devam edeceğini söyliyen Başkan Truman bjr spor gösterisinde Trumanın mühim beyanatı AMİİOeTİİlETINJ ARTTIRMAYA DEVAM EDECEK Başkan5 Amerikanın Sovyetleri saldırganlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Şehir Meclisi toplantısında 1,5 milyon lira açık Şen;Meclisi dün saat 10.30 da toplanaıak bütçe çalışma la rina devarn etmiştir.Evvelâ bütçenin olağanüstü kısımla mm müzakeresi yapılmış Sarıyer fCityo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • i}ı \erstleliler Cauakkale şehitleri ihtifaline kalkacaklar 18 Mart Çanakkale şchitle-Tİ ihtifalinde hazır bulunmak üzere Milli Türk Talebe Bir ligi ile Üniversite Talebe Bir liginden 300 kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bir yankesici sue üstünde yakalandı t Sabıkalı yankesicilerden Abdü!Durgun.Cihangirde oturan Todori adında birisinin tramvayda 400 lirasını çalarken 2 nci Şube memurları tarafından suç üstünde yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bir eroin satıcısı yakalandı İbşar».Yoşil.odında" bÇ;saftık a|ı J.Şüîpy^waö4re*cajnii vprraaa eröîh' satarken yaka,Sanmış ve dün savcılığa tes-Ubn edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • İstatistik Genel Müdürü Ankaraya gitti tstatistik Gçnel Müdürü $e.ik Bilkur,sanayi sayımı etrafında şehrimizde İstanbul Üniversitesi ve sanayicilerle yaptığı temaslar bitmiştir.Genel Müdüı dün akşam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Türkiye Seker Fabrikaları Genel Müdürünün beyanatı Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Nüzhet Tekül bu^ün Türk Havadis Ajansı muhabirine şeker istihsali ve istihlâki etrafında şunları oy lemistir:'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Altın sahilinde ilk genel seçim yapıld Batı Afrikada bir İniliz müstemlekesi olan Altın sahilinde Gold Coast)ilk demokratik genel seçimler Şubat iptidalarında yapılmıştır.Bu seçimleri tertfpliyetbilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Turistler dün şehrimize geldiler Amerikan bandralı 26 bı tonluk «Independence» turistik gemisi dün sabah saat U.3G da limanımıza gelmiştir Dün gemideki turistler hava,nın çok güzel olmasından istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Se-z.be ve meyva Hatları 20 nisbetinde ucuzlatılabilecekmis Ayrupada iktisat tahsili yapmış olan bir genç;Belediyeye müracaat ederek,seb ze ve meyve fiatlarmın yüzde 20 nisbetinde ucuzlatılma sına çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • KISA HABERLER ic Fransanın yeni Istanbubaşkonsolosu Mr.Pofilet beraberinde esi olduğu halde dün selutoıize gelmiştirit Beyruttan.Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma Türk ithalât ve ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • KUTLAMA ir öğretmen okullarının 103 •üncü yıldönümü münasebetiyle yarın saat 15 te Çapa Yüksek öğretmen Okulunda bir kutlama töreni yapılacaktır KONSER ir Vali ve Belediye Başkanı Dr.Fahrettin Kerim G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bu adamın affı caizdir Adliyeye getirilen bir eroin satıcısı sinsi güzlerle etrafı tetkik ediyor,araştırıyor,nihayet istediği adamı buluyor.Kokusunu mu alıyor nedir?Karşıdan geçen adamın ya bir meslek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Nüfus kağıdı toplama igi Fatih ilçesinde yapılan usulsüz is Vilâyet emri i(e durduruldu Fatih ilçesi karakollarından biri,sicil defterleri tanzim edilecek diye ev ev apartmanlarda nüfus kâğıtlarını to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Dün Talât Paşanın mezarı ziyaret edildi Esbak Dahiliye Nazırı,hür riyet kahramanı Talât Paşanın ölüm yıldönümü münasebetiyle Millî Talebe Birliğinden bir heyet dün merhu mun Hürriyeti Ebediye tepesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Yük Aslanı» motorü bir sandalı parçaladı Limanımıza bağlı «Yük Aslanı» isimli motor.Kuru çeşme önlerinde,balığa çıkmış olan 68 yağlarında İsma-Vin sandalına çarpmıştır.Sadmenin tesiriyle denize dü.şc-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bir kundura boyacısı arkadaşını bıçakladı Evvelki gece Kasımpaşa da kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte oturan ve seyyar ayakkabı boyacılığı yapan İsmail Mızrak adında biri,eski bi * husumet yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Erineni Patriği lac giyecek Yeni Ermeni Patriğinin taç giyme merasimi bugün saati 15.30 da Patrikhanede yapı-lacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bulear Elcisi Ankaradan «eWi Bulgaı Jstanın Ankara Elçisi M.Çobanof dün sabahki trenle A-n-karadan şehrimize gelmiştir.Çobanofım buradan Bul garistana gitmesi muhtemelmuhtcmcldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • i HALKIN SESİ izin hali Matbaamıza gelen bir okuyucumuzun anlattıktan,nı aynen naklediyoruz,alakadaıların nazarı dikkatini çekeriz;Bir işim dolayısiyle Kapalıçarşıya gitmek üzere 'Nuruosmaniye camimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • derece terfi etti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından maaş kadroları birer de rece yükseltilen 266 lise ve ortaokul öğretmeninin ismin neşrediyoruz.Millî Eğilim Bakanlığı;şehrimiz ortaokul ve liselerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Eroin »atıcıları Dün dört eroin satıcısı hakkında hanis ve sürgün cezaları verildi Ziya,Ahmet.Halil adında üç eroinci dün 5 inci asliye ceza mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda 1 er sene hapse ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • 3 inşaat isçisi ağır surette yaralandı Defterdarda fecî bir kaza olmuştur.Bir inşaata çalışan ameleler makas tâbir edilen 670 kilo ağırlığındaki bir de miri çatı yerine yerleştirirken takozlardan bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Tahrif ettiği biletleri satarken yakalandı Hüseyin Fikret adında biri Saray Sineması gişesinden aldığı bir sinema biletini tah rif ederek Türkân Çağlan adın daki bir kadına konser bileti diye 10 liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • General Arnold geliyor Amerikanın Türkiye As kerî Yaıdım Heyeti Kara Grupu Başkanı General Arnold bugün şehirimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bir garson,bahsis yüzünden bıçaklandı Şişlide,Arap Mehmedin gazinosunda çalışan garson Emıullah bilgin,bahşiş yüzünden kavga ettiği aynı ga zino garsonlarından Hüseyini bıçakla yaralamıştır.Sa nık yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bir gene.Adana'ya tabanca mermisi götürürken yakalandı Sabri Özer adında Adanalı bir gönç İstanbuldan tedarik ettiği 1600 adet tabanca mermisini Adanaya götür rnek üzere trene yerleştirirken yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Bekanı 4ün seferimize «eldi Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu,Bakanlığını ilgileridiren meseleler etrafında temalarda bulunmak üzere,dün Ankaıadan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.03.1951
  • Üsküdar Kadıköy havalisi şoförler cemiyeti lâğvedildi Üsküdar ve Kadıköy hava lisi şoförler ve otomobilciler cemiyeti,vaziyetini 3'eni esnaf dernekleri ve birlikleri kanununa uydurmadığı için feshedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • ıran petrolü lı.in meclisi istihsal edi" len bütün petrollerin devletleştirilmesini I kabul etti Tehran,L5 AP)İran parlâmentosu bugün İngiliz Iran petrol kumpanyası dahil memleketteki bütün petrol kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Ciğer tedavisinde yeni bil ilâç Londra,LS A.A.Lps)CIi'cjiıic!fl'dal;Glaxo l'abrikas] laboratuvarlarından bildirildiğine göre bilhassa ciğer tedavilerinde kullanılmak için Pomsilinli yeni bir ilâç keğf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Batı Avıupada çelik istihsali Londra.15 A.A.Lps)Avrupa iktisadî komisyonu Avrupa memleketlerinin çelik istihsalini gösteren istatistikler yayınlamıştır.Bu istatistiklere göre geçen sene Batı Avrupanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Batı Almanya batılılarlaberaberdir Bonn.15 AP)Batı A1-manya Başbakanı Conrad Ade nauer,dün bütün Batı Alman,ya halkının batılılarla beraber olduğunu söylemiştir.Yabancı basın mümessille rinden bir akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • OLUM DOKUZUNCU KISIM Jan dinlenmiş,sükûnet bıılmuş olarak uyandı.Güneş bütün haşmetiyle doğuyordu.Dniepr'in sulan hatif bir rüz garla kırışıyor,sislerle örtülen sahilleri geniş nehre bir deniz manzara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Alınan haberlere göre Bulgar,Macar ve Rumen ordulası Yugoslavyaya taarruza hazırlanıyorlar Vaşington,L5 A.A.I usis)Aşağıdaki makak' bir Amerikan gazetesinden alınmistir:Yugoslavya ü/erinde kara bulutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Şubat ayı içinde 263 kaçakçı yakayı ele verdi Ankara,15 A.A.Gümrükler Muhafaza Genel Komutanlığından büidrildiğino göre,1951 gubat ayı iğinde yurdumuzun sınır ve karasulan bölgelerinde faaliyette bu l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Amerika silahlanmaya devam edecek Key-West,Florida 15 i A.A.alp;Başkan Tru man,dün aksanı ayan ve tem süciler meclisleri üyelerin* den bir grupa dün akşam gön derdiği mesajda ı Sovyet Rus ya silâhsızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Madrid Elçimiz vefat etti Madrit,15 A.A.afp)Türkiyenin Madrit elçisi Esat Atuner.cerrahi bir müdahaleden sonra Madritteki biı klinikte bu sabah hayata güzlerini yummuştur.Bir aydanberi rahatsız buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Senıplon doğu ekspre** Atina dii Atina,15 t.A.A.At'p)On bir seaedeaberi ilk defa Yugoslavya'dan geçecek olan semploil doğu ekspresi bu akşam Atina'da beklenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • KUeuhower'in kurmaylar» Londra,İS A.A.Lp,s)Liberal Manchester Guardian gazetesi,general Eiscnhowerin kurmay başkanları hakkında şunları yazmaktadır:General etrafına gayet kıymetli insanlar toplamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Kral Faruk'un düğünü Kahin',15 A.A.Reuter)MlSir kabinesinin basın müşaviri Thabet Paşa,Kral Faruk'un nişanlısı Neriman Sadık ile bu yakınlarda gizlice evlendiği yolundaki haberleri bugün yalanlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Harici kısa haberler İTALYADA Yunanistan ile italya ara I sında 31 ağustos 1949 da rmji zalanan ve iktisadi işbirliği ile bans andJaşınasnun ortaya at Uğı muhtelif meselelerin hallini derpiş eden anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Sovyet işçisi f&usya'daki mecburi falısına kamplarında sayısız köle isçiler hrtevkuf tutuluyor Santiago,Şili)15 AP.Dünya Hür îşçi Sendikaları Birliyi temsilcileri büyün Birleşmiş Milletler ekonomik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • randa mitingler yasatc edildi Tahran,15 A.A.Afp)Dün yayınlanan resmi tebliğde Başbakan Hüseyin Alâ'nın,'nümayişlerle umumî mitingleri yasak ettiği bildirilmekte ve polisin müsaadesi alınmadan herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Bevinln yeni vazifesi Londra,15 AP)Alâka-lılaı taralından bildirildiğine göre,Ernest Bevin,îngilterenîn ham madde kıtlığı ile mücadel isinin başına getirilebilir.Bu kaynaklardan bildirildiğine göre,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Altı Amerikan tümeninin aeele olarak Atlantik Paktı ordusuna iltihak etmesinin lüzumlu olduğu ileri sürülüyor Vaşington 15 A.A.Reuter)Ayan Meclisi dış münasebetler ve silâh lı kuvvetler komisyonları b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Demir perde gerisinde T.M I,M.olup bitenler Baltık meml Estonya,Letonya ve Lituanya'da ağaç kesimi isini arttırmak için binleree rificK isterinden alınıp zorla ormanlarda çalıştırılmıştır.Baltık memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • İtalyan boksörü yan a«pr Iten-a+o bugün geliyor Halen şehrimizde bulunan-j profesyonel Frans'z boksörü Hairebedian'ın,rakip bulama dığı için,maç yapamadığı her kesin malûmudur.İşte,bu hususu göz önüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.03.1951
  • Suni kalp Muvakkat akciğer ve kalbin yerine geçecek yen:bir cihaz,Amerikan doktorları tarafından icat edilmiştir.Bu makine ile,halen imkânsız olan göğüs ve kalp ameliyatları yapılabileceği ümit edilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • e aharsız bir ömür Nusret Vedat SAYOEL Genç kız hastahanenin kapısından ayrılırken,kendisini uğurlamaya gelen yakışıklı doktora elini uzatarak:Allahaısmarladık,dedi,sizi ömrüm boyunca unutmıyacağım» D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88.50 7.88.50 J 00 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 1Û0 liret 0.44.128 0.44 128 100 isviçre Fr,64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Ft.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • Daha ufak bir ölçüde olmak üzere,Rusyanın orduları da Rus sanayiinin tahditlerinden tesir görmekte dir.Rusyanın kendi toprak larından binlerce mil öteler de harekâtta bulunacak bü yük piyade kütleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • İstanbul kadastro müdürlüğünden Fatih ilçesine bağlı Deniz Abdal Canbaziye Arpa Emini Kasımgünani,Nevbahar Muhtesip iskender,ördek Kasap,Kazliç;eşme,Bayazıtağa,Fatma Sultan Seyit Ömer,Çakır ağa;Kâtip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • Lokman Hekim,Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyolJu No:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • unmeet ABONE FÎATLARI Senelik 8 liradır 6 Aylık 5 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santimi 2 Doğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • &m v.ie^i-Z .Neşriyat TÜRKİYE İKTİSAT MECMUASI Tüccar Derneğinin çıkarmak ta olduğu «Türkiye İktisat Mecmuası» nın yeni sayısı çık iniştir.Alâkadar okuyucuları miza tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • ISTANBUL 12,57 Açılış ve Programlar 13,00 Haberler ^3.15 Hafif öğle müziği L 13,43 Necmi Riza Ahıskan ve Safiye Ayladan şarkı ve türküler Pl)14,20 Dans müziği Pil)14.45 Programlar ve türkü ler Pl)15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşat Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi;R,Kemal Arduroan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • 3g^3g$jgg^1^ 'Aw* Z1 OONYA BASININDAN Amerikanın silâhlanması kuvvetler muvazenesi Muhtelif Avrupa gazetelerinde dünya vaziyetine dair rastladığımız çeşitli haber ve mütalâaları okuyucularımıza nakled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • Londradan sinema haberleri Festival için hazırlanan komedi:Hotel 1951 Büyük Britanya festivalinde beyaz perdenin kome di sanatı branşında lngihz komedisini yeni ve nefis bir füm Hotel Sahara.temsil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 ZorC kamçılı adam 25 kısım)AR 44394)1 Miras.ATLAS 40835)1 Kanun,suz hakim.İNCİ 84595)1 Sihirbaz doktor ELHAMRA 42236)1 Cesur yüzbaşı 2 Gençlik aşkı.LALE 43595)1 Fato Ya istiklâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göncer fi BİRÎNCI SINIF I Umumî baş,karın,tenasül I uzuvları,kol bacak damar B ve kemik hastalıkları B Mütehassısı fl Beyazit Okçularbaşı No:13 i Tel:Muayene;23676 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.03.1951
  • 3 SO X-c:tA ff lie £s S.J a S 4* JT* OS to:«o oo w J»î£,V* R;to p;to «Û JO to u b "m 'm o ~J Q O O tO tf» i S;Tl P o fM i C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Em ekli Sandığının faa I i ye ti Ankara,15 T.H.A.Emekli Sandığı Genci Müdürü Ulvi Yerial,Sandığın faaliyeti hakkında Ajansımız mümessiline aşağıdaki izahatı vermiştir:u5434 sayılı kanunla kurul muş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Ofis yağı f Baslarait 1 iucUtoİ şa arzedümesinin kararlaştırılması ve fiat farkına bakılmadan elden çıkarılması için bazı resmî müessesulere müracaat olunmuştu.Bu arada yağların Mitti Savunma Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • 266 öğretmen birer derece terfi ettirildi Baş taraf» 2 incide)din Erer,Hayri Tülin,Müzeyyen Pamir,Reşat Ekrem Koçu,Hüveylâ t)]gen.Sabri Gürsoy,Fatma Oral,Gülizar İhsel,Cenap Berker,Muzaffer Akyüz.Ekre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Barselon'da bin kisî tevkif edildi Brsclona,15 A.A.Unite* Press)İnanılır kaynaklardan öğrenildiğine göre Barselona'da işçilerin,geçenlerde h lân ettikleri grevi müteakip polis 106Ö kişiyi tevkif etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Pakistan'a gidecek askerî heyet Karaşi,15 AP4)General Zeki Okan'ın başkanlığında bulunan ve Türkiye Deniz kuvvetleri Komutam Amiral Sadık Altıncan,Hava kuvvet leri Komutam Suphi Gökerin de dahil olduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Fransa' da yeni seçim kanunu Paris,15 AP.Fransız Millî Meclisi bugün 282 ye •karşı 318 oyla tek bir oy verme sistemine dayanan y_rii bir seçim 'kanunu kabul etmiştir.Yeni kanunla siyası partiler seçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Yeni bir şehir zaptedildi Tokyo 15 A,A.Afp)Birleşmiş Mîlletler "kuvvetleri 38 inci arz dairesinin takriben 45 kilometre güneyinde bulunan Hongşong'a girmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • C.H.P.yeni bir seçim istemiyor FBastarafı 1 incidel nefretlerini belirtmektedirler.Bu konuda hükümetin açjk olarak meydana çjkmasi;cezrî tedbirler alması gerekir.Hü kûmet programında bu mev zuun radik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Koredeki yeni durum karşısında rBastârafı 1 incide!sine atmağa kifayet Mac Arthur bu cevabı Bail lie'nin,38 inci arz dairesinbir müdahaleye maruz bırak:mamak için no kadar asken lüzum vardır sualine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Atom bombası TBastarafı 1 incidel sonunda karşı koyacak durum;da olması gerektiğini belirt mistir.Caldwell,sözlerine şunları tfâve etmiştir:Eu sözlerimle atom hücumu gelecek ekimde veya daha son r& ek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Müthiş kaza Rangoon,15 AP)^Burmalı bir polis memuru dün Mandalay şehrinde bulduğu bir el bombasını,patlamıyacağnıı tahmin ederek ve ifader sino göre,«şaka olsun diye» bir kalabalığın ortasına savur.mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Avrupa müdafâası TBastarafı 1 incide!fakat müşterek emniyetlerini teminat altına almak için bizim müttefiklerimiz olmuşlardır.Sırf deniz ve hava kuvveti ta raftariarını tenkit eden Bradley.Amerikanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Triestenin İtalyaya iadesi Bu mevzuda ingiltere ile italya arasında bir görüş İn*ili»inin mevcut olduğu açıklandı Londra 15 A.A.İps)Burada ingiltere Başbakanı M.Attlee ve Dışişleri Bakanı M.Morrison i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Kayalıbay davasına TBastarafı 1 incide!muharrir ve musahhih olarak çalıştığını beyan eden şahit,ifadesinin biraz uzun sineceğini bildirdikten sonra ezcümle şunları söylemiştir;937 den 942 senesine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Trumanın TBastarafı 1 incide 1 lelâde silâhlarla,atom silâhlarının kontrolü hususunda Birleşmiş Miîletlerdeki gayret ve çalışmalarını saymakta ve şöyle demektedir:«Fakat Sovyetler bütün tek lifleri re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Korede mukabil Çin taarruzu bekleniyor TBaslarafı 1 iıicidel Bu mada müttefikler bütün cephe boyunca yellemekte ve kuzeye doğru kaçan konrnhıfetlori kovalamaktadır.Bazı kesimlerde müttefik-öncü kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.03.1951
  • Rusya hesabına atom casusluğu yapanlar Dün ifadesine müracaat edilen atom casusu Harry Gold cok müiıim ifşaatta bulundu Nevyork;15 AP)Mahkûm itam casusu Harry Gold bugün yine atom enerjisi ca-l suslu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.03.1951
  • Hurda malzeme satışı Sümerbank Bursa merinos ve Hereke yünlü ve Halı dokuma sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden Aşağıda başlıcalarının cins ve mikdarları yazılı hurda malzemeler 19.3.951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Gönen Belediye Başkanlığından Yeni yaptırılan Belediye Kaplıcaları 1,Mayis.951 tarihinden itibaren beş yıl müddetle 75.000 lira muhammen bedelle 22/Mart/951 perşembe günü saat 15 de açık arttırma ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden:Genel Müdürlüğümüz Toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminatı 383)liradır.İhale 3-3-951 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Manisa Def ter d ar 11 ğ ı Tu r g u tS u MalmüdürlüğUnden:Plâka numarası Markası C i ns i 2 Fort Faal vazıyette idrolik kasalı 5 tonluk Kamyon 0 Kanada Faal 5 tonluk Arazöz 0 Fort Faal 2 tonluk Arazöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • 592.80 M2 muhtelif ebatta telli cam satın alınacaktır I.E,T.L İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 8892 lira olan yukarda miktarı yazılı telli camlar 26/3/951 pazartesi günü saat 10 da pazarlığa konulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • İstanbul Emniyet Sandığı Memurları Kooperatif Şirketi Başkanlığından Kooperatifimizin genel kurulu 31 mart 951 cumartesi sünH;saat 11 de şirketimizin merkezi olan Cağâloğkında istanbul Em*' niyet Sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Kartal Belediyesinden Î951 yılı zarfında beledi;yomizce fukaraya verilecek azamî 10 bili adet ekrnejk açık ek'siltn'ıjeye çıkarılmıştır.Ekmeklerin muhammen bedeli 3000 lira olup geçici teminatı 225 li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satmalına Komisyonu Başkanlığından:Cinsi Miktarı Muvakkit "Teminatı ^Tarihi' İhale'** Ğüntİ Saati Burgu makinesi ve makkap Muhtelif uzunlukta çîvl Branda bezi' Makine 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Lig maçları bir ay sonra nihayete eriyor ampiyonasında takımlarımızın durumu V/^V;s,'S-» to o oooc x* Beşiktaş takımı,lig birinciliğini hemen hemen garantilemiş durumdadır oocoe»»» JLig maçlarının ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • 1951 yılı yaz mevsimi atletiz m fa ally et 1 Çok zengin bir mahiyet arzeden bu seneki programa,İngiltere ve İsviçre ile yapılacak iki mili?temas da dahil bulunuyor.Kış.mevsiminde,faaliyetine tamamen a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • Maden Kömürü boşaltma ve yükleme işi D.Demiryolları Adana işitime Komisyonundan 1 Mukavele akdi tarihinden itibaren malî 951 senesi sonuna kadar işletmemiz depolan nna gelecek maden kömürünün vagonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU GENÇLİK ve GÜZELLİĞİNİZİN KORUYUCUSUPU*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.03.1951
  • SATIŞ İLA*»I İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan:950/6552 Bir'borçtan dolayı mahcuz olup bu kere paraya çevrilme,sine karar verilen bir adet göbekli vişne çürüğü zeminli dölü ipek çiçekli Iran Keşan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor