Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Konyada irticaî mahiyette bir hareket olmadığı anlaşılıyor Konyalılar bir miting yapacak Bu mitingde K nyahlar Atatürk'e ve onun in ki l ahi a rina olan bağlılıklarını bir kere daha izhar ve teyid ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Türk Havadis Ajansın a göre Konya 1'4 T,II,4;Vali Şahinbaş.îÇo.ç\y^.hâdisesi ile il gili olduğu kuvvetle tahmin edilen tahkikatla bizzat meşgul olmaktadır,Vali,İçişleri Bakan lığının emriyle bu işe me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Konya valîsinîn beyanatı Dün gece bu mevzuda telefonla konuştuğumuz Konya Va lisi Ferruh.Şahirtibaş şunları söy lemistir:Bu mevzu İle alâkalı olarale-yeni malûrvalım yok.Yalnız şunu söyliyebili rim ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Triyeste meselesi Attlee De Gasperi mülakatının esas mevzuunu Londra,14 A.A.Afp)Dün Başbakanlık binasında Italya ve İngiltere Başbakanlariyle Dışişleri Bakanları arasında cereyan eden görüşmelerde.Tri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Sarperîn j mühim Stratejik mecburiyet,Avrupa ve Doğu Akdeniz için ayrı savunmayı imkânsız kılmaktadır Türkiye tecavüze uğrarsa sonuna kadar çar pışa cak Lake Success 14 A.A,Birleşmiş Milletler nezdind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Dörtler Konferans:yerinde sayıyor Ruslar yeni tekliflerde bulundular Fransız delegesi de batının silâhlanmasına sebep Kore meselesi olduğunu söyledi Paris,14 AP.Birleşik Amerika,İngiltere,Fransa ve Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Avrupanın hava müdafaası hakkında mühim kararlat almak üzere bulunan General Eisenhower Âvrupanın havadan müdafaası Eisenhower,hava kuvvetleri başkomutanı ile bu mevzuu'görüştü Paris 14 A.A.Afp)Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • p^-H WPv Tıbbiyenin 125 inci yıldönümü için yakılan törende bulunanlardan bir ffrun m m Jm am Tib bayramı dolayisiyle Ankarada,yapılan merasimde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar da hazır bulundu.Şehrimizde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Halta konferansı hakkında d ün beyanatta bulunan Yunan Başbakanı Venizelos bir resim sergisini gezerken Malta Konferansının Yunanistandaki akisleri Konferansa Türkiye ve Yunanistonın davet edilmemeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Şeker istihlaki azaldı Ankara 14 Vf,H,A,Şeker istihsalinin dörtte birini sarfetfen Istanbulda 1950 yılı içinde 29,700 ton şeker istihlâk edilmiştir,Bu sene havaların mutedil gitmesinden dolayı da şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Kore'de savaşan birliğimize mensup iki erimiz vazife başına gidiyor Kore'deki bir İngiliz muhabiri diyor ki:TÜRKLER,SAVAŞACAK DÜŞMAN İngiliz tugayı mensupları Mehmetçiği tanımamayı hayatında bir boşlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • General Ta hsin Yazıcı dün Seul'e girdiler Komünist ordularının halen merkezî cephede umumî ricat halinde olduk lan bildiriliyor 5 inci Amerikan ordusu Genel karargâhı,Kore)14 AP.Birleşmiş Milletler k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Su ürünleri kongresi Kongre müzakerelerini Cumhurbaşkanı eh takip etti •Ankara 14 T.H.A,Su Urünleri Kanun tasarısının son rötuşlarını yapmak üzere iki gündenberi çalışmalarına de yam eden Ticaret İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Arap Birliği tarafından dâvası desteklenen Fas Sultanı Fransız Cumhurbaşkanı ile bir arada Fas meselesinde Arap Birliğinin kararı Fransız hükümetine,bütün Arpa devletleri adına bir nota gönderilecek K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Bir kaç gün evve!şehrimize gelmiş olan Ermeni Patriği Hacûduryan dün Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Fahrettin Kerim Gökay'ı makamında ziyaret etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.03.1951
  • Turizm ve İstanbul Bu^ün gelecek olan 350 seyyahın şehri rahat ve kolayca gezebilmeleri itin bazı ted« birler alındı,bu arada Beyazıt meydanı da süslendi Amerikan bandıralı Inde pendance» gemisiyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Şehir Meclisi toplantısında Başhekimlerin tahsisatı kaldırıldı Şehir Meclisi dün sabah saat 10 da toplanarak Belediye ve mahalli idareler 951 malî yılı bütçesi üzerindeki çalışmaları na devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • ırtfif*k0^fkj\f\f\s\j\f\tMV^ ınnnı-ını' r Müşiri kabul etmek san'a+ı Ingiüz sinema sanayiinit^ büyük şahsiyetlerinden biri olan Arthur Rank seyircilerin ruhî vaziyetlerini tetkik ettikten sonra şu net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Arkadaşını bıçakladı Mısır çarşısında seyyar satıcılık yapan Hüseyin Umar.bir kavga sonunda arkadaşı Fehmi'yi bıçakla yaralamıştı.Sa,nık yakalanmıştır.Ayrıca Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda oturan Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Bakır şilebi fırtınaya tutuldu Akdenizde lodos fırtınasına tutulan Bakır şilebi,Sicilya önlerinde demirlemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • M i lif Eğitimde Şehıimiz öğretmen ve okul müdürleri arasında değişiklik yapıldı Millî Eğitim Bakanlığı karariyle şehrimiz öğretmenlerinden;Fikret Unsal Gazi Osmanpaşa Ortaokulu müdürlüğüne,Nevzat Akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Bir ffenc asabi bir kriz neticesinde jiletle yaralandı Kadıköyünde Yeldeğirme ninde oturan Zeynel Yüce adında bir genç asabı bir kriz geçirmiş ve bir jiletle kendisini muhtelif yerlerinden yaralamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Basın.Yayın Genel Müdürü şehrimize geldi Basın,Yayın ve Turizm Genel Müdürü Halim Alyot dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Halim Alyot,İstanbulda bir kaç gün katarak turizm işleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Maliye Bakanı şehrimize geldi Maliye Bakanı Hasan Polatkan dün sabahki ekspresle Ankara'dan şehrimize gelmiş,tir.Bakanın bugün bir basın toplantısı yapması muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • TOPLANTI if Istanbulda bulunan bütün ecnebi tayyare şirketleri mümessilleri dün İstanbul kulübünde bir öğle yemeğinde top lanmışlardır.Toplantıya Vali ve Belediye reisi de iştirak etmiş ve Istanbula t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Çamlıca sanatoryomu dün törenle açıldı Ordu,dün törenle açılan bu bina sayesinde yüz yataklı yeni bir hastahane kazanmış oldu Çamlıca askerî sanatoryomu yeni pavyonunun açılış töreni saat 16 da yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • t*oo*9omo+mm rsvpxi*** HALKIN SESt Sakatlanan saka Beşiktaşta oturan Mehmet Sevük ismindeki bit okuyucumuzdan almış olduğumuz mektupta deniliyor ki;Uzun zamandan'beri sem timizin sakalığını yaparak ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Şehrömini cinayeti Karısını ve kayınpederini öldüren Lâtifin muhakemesi karara kaldı Bir müddet evvel Şehremininde fecî bir cinayet işlenmiş ve Lâtif adında bir işçi karısı Hayriye ile kayınpederi Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Ermeni Patriği Valiyi ziyaret etti Yeni Ermeni Patriği Karakin Haçaduryan,beraberinde kilise meclisi üyeleri olduğu halde dün sabah saat 9.30 da Vilâyete giderek Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Kızılay adına iane toplarken yakalandı Yusuf Çağlar adında "bîriboynuna bir kutu asıp,Kızılaya para topluyorum diye halktan iane alırken yakalanmış ve Savcılığa teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Dünkü arama taramalar Arama ve tarama ekipleri son 24 saat içinde 23 şahısta bıçak ve 4 kişi üzerinde de tabanca bulmuşlardır.Şehrin muhtelif semtlerinde fuhuş maksadiyle dolaşan 50 kadar uygunsuz kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.03.1951
  • Seyahat röportajları l l I Orman ve kaplıcalarile şöhret kazanan:Bolu Anlcarnyı îstanbula bağlıyan iki esaslı yoldan şüphesiz ki,en önemlisini Kızılcahamam,Gerede,Bolu,Düzce,Hendek,Adapazarı ve Kocael
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İsrail,Almanyadan tazminat istiyor Kudüs,14 AP.İsrail parlâmentosu dün akşam.Dış İşler Bakanı Moshe Sharret'in,dörtler konferansına gönderilecek olan notayı okumamasını dinlemişlerdir.Bu nota ile,İsra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İki Rus polisi öldürüldü Heidelberg,14 A.A.Reuter)Amerikan ordusu genel karagahmdan bugün bildirildiğine göre Sovyet böl gesi polisiyle Amerikan asierleri arasında vukubulan bir çarpışmada iki Sovyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Basili dâvaları Milli hisleri rencide edici mahiyette neşriyat yapmak su çiylc adliyeye verilmiş olun Büyük Doğu mecmuası sahibi Necip Fazıl Kısakürek'in duruşmasına düh Toplu Basın1 Mahkemesinde deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İki zarta yakalandı Sındırgıdan şehrimize gelen' Mustafa Savaş adında bir tacirin zarfçılık usulü ile KtfO lirasını çalan Halil Atmaca T nci Şube memurları tanıtından yakalanmıştır.Sanık ve Mehmet Don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Randevucu Naciye'nin evi 74 üncü defa basıldı Sabıkalı randevuculardan Naciye Ürer'in evi bir kaç" gün evvel basılmış ve hakkında gereken kanunî muamele yapılmıştı.Naciye'nin bu defa Tarlabaşında kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Yaşayan mühim şahsiyetler Birleşik Devletlerde bir kültür dergisi okurları tarafından General Dwight D.Eisenhower «Amerikanın en büyük yaşayan insanı» ve Winston Churchill de «Dünyanın en büyük yaşaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • H t dev devlet I Mİ Karşı karşıya.Amerikanın askeri kudret ve kuvveti Kaıada ve denizde Amerika nin askerî gücü muazzam bulunuyoruz.Bu genişlemenin artık önlenmesine Tanınmış simalardan Walter Lipman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Almanya,Schumau plânını tatbik ediyor Bonn,14 AP.Bir hükümet sözcüsü tarafından bil dirildiğine göre,Batı Almanya Başbakanı Conrad Adenauer,dün,müttefiklere Alman yanın sekiz gün zarfında Schuman plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Kımadanıi)yapacağı yardım Montreal 14 A.A.Afp Kanada Savunma Bakan Brooke Claxton,«Kanada kulübiinde^ yaptığı bir konuşma da Atlantik Paktı çerçevesi dahilinde,Kanadanın yapmaya hazırlandığı yardımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Fran sad a şiddetli bir fırtına Paris,14 A.A.Router)Yağmurla beraber esen şiddetli bir fırtına Fransanm batısında ve merkezinde bir kaç yüz milyon Frank hasara ve 4 kişinin ölümüne sebep ol muştur.Nan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İstanbul Telefon İşletmesi satılmıyor Ankara,14 A.A.Ulaştırma Bakanlığından bildirilmiştir:Ankara ve İstanbul telefon larmm şahsî teşebbüse satüması için Ulaştırma Bakanlığmca imkânlar araştırıldığı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • 2n£İlterede ih("'vat askerlerin celbi Londra,14 A.A.Reuter)Avam Kamarasında 40 yaşından yukarı ihtiyatların askere çağrılması hakkında kendisine tevcih edilen suallere cevap veren Harbiye Ba kanlığı m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İsrailli mimar Dün biı basın toplantısı yapan Shlomo,Anıt Kabirin Türk mimarisinin bir sembolü olacağını söyledi Üç haftadanberi Türkiyede bu lunan ve İsrail Başbakanlığı nezdinde hükümet sitesi-gen^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Barselonada tevkifler Barselona,14 A.A.Reuter)Polis bu sabah,pazartesi günkü grevlerin ve karışıklıkların elebaşılarını bulmak için yaptığı taramalarda 190 kişiyi tevkif etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Mo rrison Parise gidiyor Londra,14 A.A.Ops)Yarın M.Morrison Dışişleri Bakanlığına tâyinini müteakip bir yabancı memlekete ilk seyahatini yapacaktır.Ba kan,Avrupa konseyinin Bakanlar komitesinin cuma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • m tmM.91 Pamuk Bugün başlıyacak olan j kongrede 1951 yılı pamuk ekimi,ihracı ve istihsaline ait mühim müzakerelerin cereyan edeceği tahmin ediliyor Adana 14 Milliyet)Ekonomi ve Ticaret Bakan lığının d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Sam suru la iktisadî iaaliyef genişliyor Yapı ve Kredi Bankası faaliyete i Samsunda iktisadî faaliyet günden güne artmakta,yeni iş sahaları açılmaktadır.Sam sun iş hayatmm bu hararetli faaliyetine Yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Amerikan polisini şaşı Bir ay evvel 40 bin dolarlık elmas calm kaçan haydut dün ayni dükkândan 200 bir/dolarlık elmas çaldı New.Yoik 14 AP)Polis tarafından bildirildiğine göre,dün temiz kıyafetli bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • mn yaratmak Francis Sayre'e göre,Sovyetler.Rus usulü bir emperyalizmle dünyayı ezmece çalışıyorlar St.Louis Missouri» 14 A.A,Usis)Burada Washington Üniversitesinde bir konuşma i yapan.Amerikan Büyük E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İsveç ordusu Isvec başkomutanlığı Birleşmiş Milletler enirine erilceek bir askerî birliği teşkilini teklif etti Stûkhoim:14 'A.AJ İsveç başkomuianlığı Birleşmiş Milletler emsine verilecek bir fsveç as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Bir atom casusunun duruşması New.York,14 'AP)Amerikadaki atom casusluğu dâva sının duruşması sırasında dün,eski bir çavuş olan ve 38 yaşın da bulunan David Greenglass,kayın biraderi Julius Rosen berg'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • Böyle heriflerim düşüp'kalkmak kâfi değilmiş gibi bir de kendilerine ikrsmda rm bu.Ilınacağım?Para vermelerine müsaade etmem onlar için en büyük bir şereftir.Ya Bohün.O da diğerleri Kulaklarını Delta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.03.1951
  • İran Şahının eniştesi Müslümanlığı öğüyor Tahran.14 A.A.United Press)îran Şahmın kardeşi Prenses Fatma üe evlen dikten sonra dinini terkederek Müslüman olan Ah Hill.vcr eski adı Vincent Hilliycr geçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • HİKAYE Marmaris geceleri Nusret Vedat SAYGEL Yıllardır hasret kaldığım teyzemleri ziyaret maksadiyle Marmaris'e gitmiştim.Akdenizin berrak mavi sularına bir sedef gibi uzanan Marmaris,tabiatın bütün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • 1 Sterlin 7,88.50 7,8 U$0 100 clolar 280.30 280.30 ı(H)Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 İ00 İsviçre Fr,64,03 64,03 100 KlorJn 73.68.40 73 68.40 100 Bflçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Komünizm propagandası yaparken yakalandı Aslen Bulgaristanlı olan Ah met Öztür adında biri,bir mahallebici dükkânında komü nizm propagandası yaparken suç üstünde yakalanmıştır.Dün Savcılığa teslim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Patlayan gazocagmdan yaralandı Nişantaşında oturan Raoıa Eken adında bir kadın yemek pişirirken gazocağı patlamış ve muhtelif yerlerinden tehlikeli surette yanmıştır.Ra bia.Şişli Çocuk hastahanesine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Türkiyenin katılacağı beynelmilel fuarlar Nisan ayı içerisinde Milanoda açılacak uluslararası fuara Türkiyenin de geniş ölçüde iştiraki kararlaştırılmıştı.Ticaret ve Ekonomi Bakan lığı bu fuara Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan:950/6319 Hacizli olup satılmasına ka rar verilen EMESÜ markalı müstamel 493 motor No.lı bir adet motosiklet Sultanahmet Yerebatan Cad.50 No.da 26-3-951 Pazartesi saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Rus iktisadiyat;sa dece esnek değil,fakat aynı zamanda her sevin asgarisi ile yürüyebilen'bir sevdir.Ruslar çeşitli şeyler verine,bizim aklımıza bile getiremiveceğimiz başka şevleri koyabilmektedirler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • ÎSTAJNJ5UL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle Konseri Pl.13,45 Şarkılar Vahit Akartuna)14,20 Dans müziği Pl)14,45 Prog ramlar ve türküler Pl)15,00 Kapanış.17.57 Açılıg ve programlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104 «MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Belediye otobüsünün yaptığı kaza Dün saat 16 da Ramiden hareket eden,şoför Şerafettin'in idaresindeki 430 numaralı Belediye otobüsü Atikali tramvay durağı yakınında bir ağaca çarparak ağacı devirmiş b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Bandırma Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/323 Davacı Bandırma Orman idaresinin dâvâlı Simav ilçesinin Çaysimav K.de oturur eski Barutuma Devlet İşletmesi mühendis yardımcısı Aü Erdem aleyhine açılan 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • JItiUtytt ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler iğin iki mislidir.İLAN FİATLARI Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 nra 3 üncü 4 4 üncü 2.5 İlân sayfası santini 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Çıfrg J,fttt»0 frOCjfrii 0$ 9$9Q 9JWMP0 ^ Atlantik Paktı içinde ve dışınd bulunan Amerikan müttefikler Nevyork Times gazetesi Atlantik Paktına dahil olan ve olmıyan,fakat Amerika,nm müttefiki bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMİ ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşp Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold re Ernes Bach Turkçesi:R,Kemal Ardumar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • iic.15 MART 1 9 X 1 Perşembe Ku.7 C.Ahi 1)70 2 Mart 1366 VAKtT VASATİ KZANİ Güneş 6.15 12,04 ÖĞle 12.24 6.12 İkindi 15.42 9.30 Akşam 18.13 12.00 Yatsı 19,44 1.30 İmsak 4.30 10.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zoi kamçılı adam 25 kısım».AR 44394)1 Strombol ATLAS 40835)1 Kanun süz hakim.İNCİ 84595)1 Slhirba doktor ELHAMRA 42236)1 Ha yatımızın en güzel yılları.LALE 43595)1 Fat o V isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • ¦İO PERATÖR 1 Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları,kol.bacak damar ve kemik hastalıkları Mütehassısı Bey aksi t Okçulurbaşı No;13 I Tel:Muayene;23076 I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.03.1951
  • Bir kamyon evin duvarını delip içeri girdi Evvelki gece Beyoğluncla garip bir kaza olmuştur.Şoför Sami Batmaz idaresindeki Çorlu plâkalı kamyon Firuzağa,Altıpatlar yokuşundan asağıya inerken frenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Ekmek çeşnisi vefiatı Ankara.14 T.II.A.Bugünkü ekmek rejiminin 8 tem Hin/1950 de Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının Resmî Gazetc.de tebliği İle tespit edildiği hatırlardadır!Son zamanlarda memlekette buğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Müttefik kuvvetleri dün SeuPe girdiler TBastarafı 1 incide!almışından az sonra şehre 5 müttefik-devriyeni ngirdiğı anlaşılmaktadır,Müttefikler Çin 'kızıllarının aralık sonu ve ocakta giriştik leri büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Faş meselesinde Arap Birliğinin karan TBastarafı 1 iucidel 3 Bu gayretler boşa gittiğj takdirde birlik,Fas mese leşini bir bütün olarak Birleş rni.ş Milletler asamblesinin ge leoek toplantısına arzed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Tunusta lçapatılan flazete 14 A,A.Reuten Tünustaki Fransız Genel Valisi Louis Perillier milliyetçi «Yeni düstur» partisinin görüşlerini aksettiren mahallî haftalık EL horrla mecmuasını kapatmıştır ı Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Libyanın durumu da tetkik edilecek Kahire 14 AP Arap Birliğinin siyasî komitesi' dün ak şanı Fransız hükümetine bir muhtıra tevdii ile Fas halkının arzularının tahakkukuna im kân vermesini temeniye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Avrupanm havadan savunması f Baslaraf ı 1 incide!nin Avrupadaki hava kuvvetlerinin Atlantik hava kuvvetle rine dahil edilmesinin bahis mevzuu olduğu kanaatindedir,ler.Aynı çevrelere göre iki Ame rikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Su ürünleri kongresi rBasturafı t incidel bir alâka ile müzakereleri takip etmiştir,Şu ürünleri kanun tasarısı yakında Başbakanlığa,sunulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Unesco'nun memleketimizde kuracağı enstitüler Ankara,14 TH.A.Unesco'nun memleketimizde deprem ve idrojeoloji konula riyle meşgul olacak iki enstitü açacağını evvelce bildirmiştik.Millî Eğitim Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • İspanya'da grevler sona erdi Barselona 14 A.A.Reuter)Barselonada grev yapan işçile rin yüzde 95 i bugün işlerinin başına dönmüşlerdir.Greve de vam edenlerin ekserisini kadın dokuma işçileri teşkil etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Türkler^ savaşacak düşman bulamamaktan şikayetçi TBaşlarafı 1 intidel yakatlerini göstermiştir.Fakat Türkler yalnız askeri kabili yfetlerinden dolayı takdir edil meınekiedriler-Meselâ İngiliz tugayı '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Kore yaralılarına ayrılan yatak adedi Ankara,14 T.H.A.Genelkurmay Sağlık Dairesi ta rafından verilen bir karala Kasımpaşa Deniz hastahanesinde Koreden gelecek yaralı lar için tahsis edilen yatak adedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • İran'da alınan tedbirler Tahran,14 AP.Polis bugün başkent sokaklarında her türlü halk gösterisi ve geçit resmi yapılmasını yasak etmiştir.Muayyen mahallerde mitingler tertiplenebilmesi için bundan böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Malta konferansının Yunanisfandaki akisleri TBaslarafı 1.incidel na hasredilmiştir,Carney,Yimanislanin Mnltaya davetine lüzum lü/uuı yoktu,diyor.Roma,14 A.P.Dogıj Atlantik ve Akdeniz Amerikan deniz ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Konyalılar bir miting yapacaklar fBastarafı 1 incide!edilmiş ve bazı kimselerin de malûmatına müracaat etmiştir.Ankara 14 T.H.A.ı Konyayı ve Konyalıyı heyecana ve ren «Konyada" irtica var.irtica yok.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • A me ri ka lı bir Senatöre göre Rusya'yı harpten alıkoyan v a zi y e t Washington 14 AP)Cumhu riyetçi Senatör Joseph Mac Car thy bugün Ayan Meclisinde verdiği bir demeçte;Ruslar atom bombası taşıyan u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • A.Ötügenin Ingilterede tetkikleri Ankara 14 A.A.İngiliz kültür heyetinin misafiri ola rak İngiltere'de tetkikler yapan millî kütüpane Müdürü Ad nân ötüken,bugün.saat 17.30 da millî kütühâne'de verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Triyeste meselesi TBastarafı 1 iıuidel yayınlanan Fransız İngiliz Amerikan müşterek beyanatına ıstinad etmektedir.Bu beyanatta,üç müttefik devlet bütün Triyeste serbest bölgesinin İtalya'ya verilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Tayyare ücretleri indiriliyor Ankara,14 T.H.A.Ulaştırma Bakanlığı,bazı illerimizde inşaatı bitmiş olan hava meydanlarını nazarı itibara alarak yaz uçak seferleri programını daha geniş olarak tatbik et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Göçmen sevkiyatı aksıyor Son günlerde sevkiyatı büyük sayıda azaltan Bulgarların bu hareketi manalı görülüyor Ankara,14 T,H,Aj Resmi makamlardan bildirildiğine göre.Bulgarlar son 20 gündenberi göçmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Tıbbiyenin 125.ci kuruluş inümii dün kutlandı FBastarafı 1 incidel kuruluşunun 125 inci yıldönümünü kutladığımız bugün,Tıbbiyeliler Bayramını açarken,bir tıbbiyeli olarak aranızda bulunmaktan ve muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Dörtler Konferansı yerinde sayıyor [Bas taralı 1 incidel tıda,Rus delegesi Gromyko,hazırlanmasına çahşilan bir 4 lü konferans gündemiyle il gili olarak iki yeni teklifte bulunmuştur.Batılı delegeler b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Turizm v© İstan bu f TBastarafı 1 incide] mek maksadiyle Istanbuhın muhtelif mıntakalanm süsle,meğe karar vermişlerdir,•Bu itibarla;şehrin tarihi âbi de,cami ve mesire yerlerine •gösterişli sütunlar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.03.1951
  • Avrupanın bir çok memleketlerinde deprem Londra,14 A.A.Reu f atom bombası atıldığım zanter)Bugün sabah saat 12 del netmislerdir.Avrupanm birçok memleket-lerinde hissedilen şiddetli bir deprem kaydedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.03.1951
  • Kocaeli C.Savcılığından:Müh.bedeli Muh.teminatı Cinsi Beher bedeli adet lira krş lira krg.Tek tip ekmek 750 Gr.63875 16897.71 1267.32 1 Yukarıda cinsi,adedi,muhammen bedeli,muvakkat teminatı yazılı Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Pamukova bölgesinin Katırözü ormanının 9*-11 No.lu bölmesinde mevcut 500 metreküp kayın tomruğun Pamukova istasyon istif yerine'nâkli ive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Ucuz evlerin inşasına başlanılması hakkında Genel Meclisçe verilen karar üzerine birçok kimseler kendilerine ev yerilmesi İçin dilekçe ile müracaat etmektedirler.Evvelce d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Satılık emlâk ISTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira ı ıı l^ 511-631 Adalar,Heybeliada mah.Demirtaş so.81 ada,7 parsel eski 24 yeni 4 kapı sayılı 437.50 M2 arsa.Müstecip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • istanbul üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemize bağlı Tıb Fakültesinde Fizyoloji DoçeaÛ ligi imtihanı açılmıştır.r İsteklilerin Mart 1951 sonuna kadar Tıb Fakültesi D04 kanlığına müracaat etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • 10.000 metre hendek hafriyatı yaptırılacaktır Izmifi Belediyesi Eshof Umum Müdürlüğün-''dem t 1 idaremize mevcut hususî şartnamesine istinaden 10,009 metre ooru fersl isin hendek hafriyatı teklif Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • 5750 Kg.1,5 m/m tik aa Ivan iz sag alınacaktır i.E.T.T.İşletmelerinden;1 Muhammen bedeli 6 497.50 lira olan yukanda yazılı galvaniz saç mubayaası işi 20-3-951 Salı günü saat 10 dv pazarlığa vazedilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Tekel Genci Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından' 1 Mevcut şartnamesi mucibince kibrit çöplerini sar renge boyamak için safi 937 kilo Auramin sarı boya ihalesi lâyık hadde görülmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Sahibi:A.N.KABACAN—Bu nüshada yazı iğlerini Hilen idare eden:Vahit Ramîz Hiç t izildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik KoUektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzaiya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Eksiltme tehiri hakkında Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz için 1951 mali yılı içinde satın alınacak olan yüzbin adet civcivli yumurtanın açık eksiltme suretiyle satın alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Çorlu Mahkemesi Kaleminde Tasfiye Memurluğundan:947/1 Çorlunun Silâhtar mahalle sinden olup Sultan köyünde ikamet etmekte iken 4.6-947 tarihinde ölen Şevket Yalçının terekesi tasfiye edilmektedir.Şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • İskenderun Belediyesi Başkanlığından 1 Bir adet 500 600 beygirlik Diesel elektrojen grupu fiat teklif etme usulü ile satın alınacaktır.2 Teklifler en geç 13/4/051 akşamına kadar gönderilmiş Alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • istanbul Sular idaresinden idare ihtiyacı olan 10,000-15,000 ton maden kömürünün Karaburuna gelen deniz taşıtlarından boşaltılması ve Terkosa taşınması işi eksiltmeye konmuştur.Şartnamesi bedeli mukab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Ankara Sular idaresi Genel Müdürlüğünden 1.Atpa/arı su deposu ile Süzgeç su deposu arasında döşenecek olan 600 mm.lik boru ferşiyatı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2.Bu işe ait lüzuml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden:Genel Müdürlüğümüz Toprak teşkilâtı ihtiyacı için yüz elli adet hurç satın alınacaktır.Muhammen bedeli 5100)lira geçici teminatı 383)liradır.İhale 3.3-951 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Etîbank İstanbul Şubesinden:Muhtelif ebadda 459 dış 282 iç oto lâstiği satın alınacaktır Bu husustaki şartname 31-3-951 tarihine kadar her güâ Satınalma Servisimizden temin edilebilir.4232)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 II Daimî Komisyonunun 12/2/951 gün ve ı25 sayılı kararı ile kapalı zarf usuliyle ve eksiltme suretiyle 5/3/951 pazartesi günü saat 15 te ihalesi mukarrer olan 88986 lira 76 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • inebolu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden Muammer,bedel %7,5 teminat Bulun.Adet M3 Dm3 Cinsi Lira Kr,Lira Kr.duğuyer 12 000 844 Çam kalas 83 78 5 30Evrenye bölgesi Şahne istif yeri 958 105 549 kökn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Kulak,Boğaz,Burun mütehassısı alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden' Karabük Müessesemiz sağlık işleri servisine bir Kulak,Boğaz,v Burun hastalıkları uzmanı alınacaktır.625.liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Açık eksiltme ilânı Şile Belediyesinden 1 Şile ilçesinde yeniden yapılacak plaj kabineleri inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Keşif bedeli 8043 lira 56 kuruştur.Eksiltme 29/Mart/l951 tarihinde perş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Devlet orman işletmesi Giresun müdürlüğünden:1 işletmemizin Kayadibi bölgesi Aksu sahil deposunda mevcut 3046 adede denk 413,137 M3 ladin kalasları 7/3/951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • Çorlu Belediye Başkanlığından ı Satışa çıkarılıp isteklisi çıkmayan işler durumdaki aşağıda yazılı makine ve teferruatı tekrar açıl:arttırma suretile satılacaktır,Beygir Muhammen Geçici Cinsi takati b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 15.03.1951
  • 4 atı II» gündt 3 Baş,âi|,adale,sinir,romatiıma,ağrılarına karfi daima «ti» muvaffakiyet!kullanılmaktadır,Orlp,gibi baltalıkların başlangıcında birçok fenalıklarınönüne geçer GRİPİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan