Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Atin a do 7 komünisT idam edildi Atina,C A.A.i ı'Afp' Baıivseveı Gençlik Cephesi adı altında gizli teşekkülü tekiar kurmaktan sa.ıık ve asker;r.ıahl:er»iR.tarafından ölüm ceuuuına çarotırılar.7 komüni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Amiral F.Sherman Atinaya geliyor Bu ziyaretin Yunanİstanın Atlantik Paktına alınmasiyie alâkalı olduğu ileri sürülüyor Londra,6 A.A.Reuter)Birleşik Amerika deniz harekât başkanı amiral Forrest Sherman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Batı Almanyaya yeni siyasi haklar verildi Borln.6 A.P.Batılı müt I Almanya hükümetine derhal tefikler bugün Federal Batı fDevamı Sa:5 Sü:l del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Fas meselesiyle v.»kınri.uı afâkâdaı-okuı Mı ı» DışMet i ıkanı Selâhaddin Bey.Londra'yı ziyareti esnasında Bjevin ile birlikte A Mısır kabinesi' Fransaya teessüf karan aldı.Endonezya,Pakistan ve Suriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • hâdisesini teline devam e d i yor Ordudada t 4 bir miting yapıldı Oldu,6 CA.A.I tt ı;hu'de Atatürk heykeline karşı alçakça yapılan 1:o-cavüzü tel'in için gençjık.teşekküllerinin düh'sâât.lö da Halkevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • m ¦İM r-ffH İDoıMer toplantımda^daha şimdiden fiUiı-aynlıuma sebepolan tek mesele.Almalıydım dnrıtnuıdur.Yııkaıjdaki rçsıınılo Batı Almanya Basbakani ile Almamadaki 'Amerikan Irvkalâde komiseriMc Cloy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Kara yolları programı genişliyor Bu is için 35 milyon 677 bin 378 liralık bir tahsisat karşılık fonundan temin temin edildi Türkiyelin yollar programı üzerinde büyük bir alâka ile durulmakta ve bu pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Kor ey e gitmek için yedinci defa müracaat eden hastabakıcı Ankara,6 T;H.A.Ko-r reye gönüllü hastabakıcı olarak gitmek istiyen ve müteaddit defa Millî Savunma Bakanlığına müracaat eden Kad riye Sarıca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Birleşmiş Milletlere mensıu» zırhlı birlikleri ileri hatlara doğru hareket ediyor Kore harekâtının mühim safhası inci arz 300 bin kişilik Ayrıca 90 bin mevcutlu îçin cenuba doğru ilerli o Tokyo.6 A,P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • ZA ecri tedbir Selim Sarper bu ise memur komisyonu toplantıya çağırdı Lake Success 6 A.P,Ki 21] Çine karşı ittihazı mümkün zecrî tedbirleri incelemekte olan 12 devletten müteşekkil Bir leşrniş Milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • i:zulmü a r 111 Türkistanda müslümahlar dinlerini değiştirmeğe icbar ediliyor Kars,6 T.H.A.A-S zerbaycan'dan buraya ge-w len haberlere göre müslü-rnanlara tatbik edilen ki-a zil terör bir kaç haftadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • D.Pearson'ın plâgâ^ıiTaniki konuşması Amerikada yayınlandı rt*4&0* Tanınmış gazeteci,Türk askerinin savaşçı vasıflarına Amerikan teçhizatı ve modern usullerinin inzimamı,dünyanın en iyi ordusunu meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Muhtemel bir tecavüze karşı m" ı imi—Yugoslavya acele teslih edilecek Amerika ve İngiltere bu memlekete uçak satışını meneden kanunu kaldırıyorlar Vaşington,6 A.P.Büyük Britanya ile Birleşik Amerikanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.03.1951
  • Atlantik orduları başkomutanı Gl.Eisenhower,bas muavinliğine getirileceği söylenen Mareşal Möhtgonpıery İle görüşüyor.ATLANTİK ORDUSU listede 3 İngiliz» bir Fransız,bir Amerikan ve bir İtalyan general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Öğretmen nakilleri İM illi Eğitim Müdürü Bakan hum tamimini nedense açıklamak istemiyor Mim Eğitim Bakanlığı bir müddet önce Milli Eğitim Mü dürlüğüne gönderdiği bir ta ıııimde;öğretmenlerin tâyin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Demir Italian düşmeye haşladı Son günlerde demir piyasası durgunladır.15 ve Hatlarda bir düşüklük başgöstermiştir,Bir müddet önce 50-60 kuruş arasında satılmakta olan 6-8 milimetrelik demir dün 48 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • I'i.ı ı;'ı a1ât t\İİ kül durunu» düslü Çelir Yergisinin "tatbikatı cÖRSİatioh ithalâta final memlekette satı.'diktan sonra par;sirto ödecaesi şartı)mâni olmuştur.Zira Gelir Vergisinit 8 inci maddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Tan matbaasında yangına sebebiyet veren Mustafa mahkum oldu Tan matbaasında dikkatsizlikle yalgına sebebiyet ve inek suciyle adliyeye verilmiş ol:m müessese müstalideu.'üerinden Mustafa,dün 5 inci Asl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • KISA HABERLER if Genelevlere giden Hayri Demir adında biri bu evde 'a.Jışan Zehra Yesilçlmen adında-ki bir hadım dövmüş ve muşta,ile yaralamıştır.Kadın Beyoğlu hastahaneıfno kaldırılmış,sanık yakalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Bîr piyes ne getirir?Meşhur Fransız muharrirlerinden Ilc-nvi Bernstein P;ıriste Ambassadeurs tiyatrosun da Victor isimli bir piyes oynanıyor.Bir mecmuanın tiyat ro münekkidi eserin beklenilen muvaffak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • İktisadî Bahisler II I ingilterede kalkınma için yeni hamleler Diğer Avrupa memleketle rinde olduğu gibi Büyük Britanyada da hâlen iki ayrı sebepten doğan yeni masrafların millî gelirle karşılanması l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • W»^t İllHMIimi mmmm HALKIN SES^ Selimiyedeki telefon Selimiyede oturan bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık,alâkalı makamların nazarı dikkatini çekmek maksadiyle aşağıda aynen neşrediyor uz.Seli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • 1951 yılı Istanbul sergisinin durumu Dür» bu mesele Şehir Meclisinde görüşüldü ve komisyona havale edildi Şehir Meclisi dün saat 15 te toplanmıştır,belediye zabıtası talimatnamesinin umumî sağlıkla al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Islcnederunda Suriyeli talebelerin îskenderunu ziyareti İskenderun,Milliyet)Şam Lisesi öğrencilerinden mü rekkep 36 kişilik bir öğrenci kafilesi,ziyaret maksadiyle şehrimize gelmiş bulunmakta-[ır.Misa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Sördeste Cinayetten sonra kahve içen kaatil Gördes Milliyet)Burada mahiyeti itibariyle dikkate şayan bir cinayet olmuştur.Lokantacı Mehmet Bilges dük ânında meşgul iken üvey am •as.Dersimli Şakir Erso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Hekimhânda Bir çift çorap yüzünden adam öldürüldü Hekimhan,Milliyet)Kurşunlu bucağı köyünde Ali Sevdi adında birisi bir çift çorap yüzünden AH Ayık a-lıy.daki bir köylüyü karnından ağır surette yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Kırklârelinde Bir «i»il enlinin inlediği eina,vet Kırklareli,Milliyet)Mek tep1 i Ali adındaki sabıkalı ile kumarcı Mahmut,Namazgah caddesinde Kâşifin kahvesinoturmakta olan Ayvaz,Bicuaz ve Ekrem ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Bâlılcesirde Bir şeyh tevkif edildi Balıkesir,Milliyet)Uşaeyhliği yaptığı ve muska yazdığı iddiasıyla tevkif olunarak asliye ceza raahkemesien KhJidil'in suçu sabit görülerek 3 ay hapse ve 250 lira pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Seyhanda İlkbahar ba^ladr ı an,Milliyet)Havaıar iyice ısınmış ve ağaçlar içek açmağa başlamıştır.Hakiki bir bah^r başlangıcı hisiinektedir.Mahsul durumu da iyidir.Köylü,bütün gayretiyle pamuk ekmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Uzun ada da bir asri ceza evi inşa edilecek j/mir,Milliyet)Adalet iii ve mühim bir teşebbüse geçmiş bulunmakta-İzınir körfezinin içinde bulunan ve uzun zamandanberi memnu m intak a addedilen Uzunada ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Tavşanlıda İlk göçmen kafilesi yerleştirildi Tavşanlı,Milliyet)İlçemize ilk göçmen kafilesi gelmiş,Kaymakam ve kalabalık bir halk tarafından karşılanmıştır.İstasyondan otobüslerle Gençlik Kulübüne get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Bir tecavüz hâdisesi Millî Türk Talebe Birliğinin ikinci başkanı sokakta tecavüze uürradı Millî Türk Talebe Birliği tarafından pazartesi günü Eminönü Halkevinde tertip edilen Atatürk ve inkılâp düşman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Millî Piyango bugün çekiliyor Göçmen piyangosu çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bu gece 23 de yayınlana,cukür.Bugün saat 13.30 dan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Son bir hafta Kinde 130 hin kilo balık tutuklu Son bir hafta içerisinde bol miktarda balık tutumu olmuş ve balıkhaneye 130 bin kilo çeşitli balık gelmiştir.Bu balıkların yarısı uskumru,yüzde 10 u kalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Batı Akdeniz,hattı takviye edilecek Marsilya ve Napoli'den,İskenderiye'ye gidecek turist kafileleri şimdiden Denizyol-lan rcentelerine müracaata başlamışlardır.Her yıl bilhassa yaz aylarında artmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Cemiyet KONGRF it Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart per şembe günü 17,30 da Taksim* Belediye Gazinosunda yapıla çaktırit Emekli Sahne Sanatkârları Yurdu Cemiyeti kongresi 9 mart cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Yunanistan'a seyahat t* tenk*r artıyor Türkiye üo Yunanistan arasında vapur yolculuğu yapanların sayısı artmaktadır.Bilhassa paskalya münasebetiyle Yuuanistana büyük turist kafileleri gidecektir.Bu me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Bîr ırz ti ti m ıv.ıt w mu chıruşımısıııu haklandı Hir müddet evvel Beyazıtta çirkin bir hâdise olmuş-ve Zoki Aktay adında bir şolor saat 1.30 strnlannda ağzına mendil tıkamak suretiyle Grtowi motelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Karadeniz bölgesine mısır gönderilmeye başlandı Bundan bit:müddet evvel Karadeniz bölgesinde bir mısır buhranının önlenmesi ve bu bölgeye 20 kuruştan mısır gönderilmesi kararlaştırılmıştı.Toprak Mahsû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • r. Mİ« iden &Z İstUlSalt Çöplerden metan gazi ve" gübre çıkarmak isteyen fivma% Belediyeye müracaatla öO bin metrekare arazi istemişi ir.Firmanın bu talebi Belediyece karşılanamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.03.1951
  • Dövülen bir kadın lıastahaneyc kaldırıldı İstinye'dö oturan Perihan adında genç bir kadın polise müracaat ederek,ayni semtte oturan Mehmet Saraç/la bir alacak meselesi yüzünden yaptığı kavga sonunda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.03.1951
  • 7 MART 1951 JlUUltl 58-SSS SAYFA:3 WW İti** A fyoncu çetesi Amerikada meydana çı-kan çete Meksikaya esrar gönderiyormuş Nevyork 6 A.P,21 kişi dün.Amerikan hükümetinin bir esrar kaçakçılığı şebekesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Telgraf-Telefon-Radyo
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.03.1951
  • %rırAı HILLIYKÎ 7 MAJIT ip*i HİKAYE Ecel kurbanları M.Rauf KETHÜDAOĞLUİ' M^ İğdeler çiçek açmış,bünyelerinde meyvalarını besle,lerken,tabiatın bu gizli mucizesinde,akşamın inen karanlığ'nda,çıkrıklı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • f Bar»I a rai t 1 İltCldel kında hiç bir malûmatı olmadığını beyan etmiştir.Bu zulüm iddiaları,Fas Arap basım taxafmdau ileri sürülmüştü.Fakat Bakan,bu iddiaların tahkik edilmekte olduğunu be* lirtmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Öğrtbmer\er Yapı Sandığı Ankara,6 T.H.A.13 binden fazla üyesi ve 7.5 mil yon lira sermayesi bulunan ilkokul öğrotmenleıi Yapı Sandığı statüsüne yeni bir veçhe verilmek üzere "bir nıüddettenberi dovam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • 41er i eti f Bastara!1 selelerin bir hayli dışına çıkmış to sözü,bazı batılı.kay-naklarm tâbirince» propaganda safhasına» dökmüştür.Yetkili bir şahsiyet demiştir ki:«Toplantı sırasında Rus Bakan Muavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Yurtta muhaceret hareketi Ankara 6 T,H,A İsla.islik dönel Müdürlüğünün 1950 nüfus sayımlarına daiı neşrettiği muvakkat rakamlar yeniden birçok hakikatleri-ortaya-çıkarmıştık Bu bakamlara göre coğrafî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Kara yattan rBastaraiı 1 incide 1 yardım tahsis edildiğini bil dirmiştir.Ayni programın tamamlanması maksadiyle 30 kasımda da 35.677.373 liralık bir yardım karşılık fonlundan temin edilmiştir.Türk uzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Yugoslavya feslih edilecek r Bas tarafı 1 incidel önemli bir ileri adım telakki edilmektedir.Bu karar neticesinde Yugoslavya,hava kuvvetlerini modern harp uçaklariyle doriatabüeeektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Bati Almanya TBasiarafı 1 ineidel bir Dışişleri Bakanlığı kurması hususunda müsaade vermişlerdir.Bu konuda,yayınlanan bir müttefik tebliğinde şunlar kaydedilmiştir:Federal Cumhuriyetin hür devletler c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Zecri tedbir rBastarafı 1 incidel Bu orada Arabulma gmpu vo Genel Kurul Başkanı Iran içle^esi Nasrullah Entezaın Çin hükûmetnıden hâlaherhan gi bir cevap alınmadığını belirt mlşür.Arabulma rrrupu Peki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Denize yuvarlanan arabanın atları boğuldu Ahmet adında bir sürücü nün kullandığı çift atlı yük arabası dün sabah hâl civarında deniz kenarında dururken birden hayvanlar ürkmüş ve araba denize yuvarlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Berlin'imi müdafaası dünyayı alâkadar eder Nevyork,6 A.A.Afp)Batı Berlin Belediye' 'Başkanı Ernst Reuter,buradaki Denizaşırı Basın Kulübünde verdiği beyanatta şunları söylemiş tir:Berlin'in müdafaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Gazete ve lufap kağıtları işletmeler Bakanlığı bir tebliğ yayınladı Bu tebliğde kağıt istihsalâtiyle ihtiyaç hakkında izahat verildikten ve bundan sonraki tevzi sekline dair yanlan karar açıklandıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Bîr favzih' '26.2.95i tarihîi gaVctemizde j çıkan İş re İşçi Bu'uîa Kuıdflûu şiddetle tenkiti edildi» serlevha!yazımızda bir işçiye.65 kuruş yevmiyeli iş teklif edildiği yazılmıştı.İş ve İşçi Bulma Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • İngiliz hava kuvveleri1 arttırılıyor Londra,6 A.P.İngili?hükümeti bugün 1954 yılı ilkbaharımı kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri için 4 milyar dolardan fazla sarfiyat^ yapmak kararında olduğunu açıklamır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • at seviyesi Amerikalı bîr kilo ekmek için 13 dakika çalıştığı halde Ruslar iki saat çalışmağa mecburdur.Vaşington,6 A.A.Rus komünistlerinin insanlar ivin doğru dürüst bir hayat temin etmekteki muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Kore harekâtı FBastaran.1 incide!nun henüz gerçekleşebilecek gi bi görünmediğini söylemiştir.General Ridgway şimdiki halde,emrindeki kuvvetlerin her hangi bir düşman taarroJ zunu durdurabilecek ^kliji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • fBaştarafı 1 inddel İkinci mesele,yeniden silâh iandığı takdirde,Avrupa savagacak mıdır?1951 ilk baharının pek buhranlı bir devre olabileceğine da1 ir Mareşal Şapoşnikofun oğlu tarafından son.zamanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Bir yalauct şahit tevkif edikti Aksaray'da pastacılık yapan İyoniş Vasilatos adında biri dün 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinde bakılmakta olan bir Ölüme sebebiyet dâvasına şahit olarak celbedilmiştir.Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • TrerJerde faLebe ienzi-Ifff» îndîrîldî Ankara.6 Yurt Ajansı)Ulaştırma Bakanlığınca,alı-nan bir kararla;üniversite talebelerine Devlet Demiryolla-rmda.yapılan yüzde Û5 tenzilât yüzde 60 a indirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Amiral F.Sherman TBastarafı 1 incide!Yunanistan Atlantik paktına iştirake davet edilecektir.Birleşik Amerika Akdeniz ve doğu Atlantik deniz kuvvetleri komutanı Amiral Car ney ve Hava Bakanı Finletter'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • iki talebe Austuryada kaldı Ankara 6 T,H,A,İki.ay evvel Avusturyadaki Üniversitelilcrarası spor haftası kayak müsabakalarma iştirak etmek üzere Ankara Üniversitesinden gitnıiğ bulunan 4 gençten ikisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.03.1951
  • Göçmen iskânı planı Yakında bir.komisyon,iskân planını kat'î şekilde tesbit edecek Ankara,6 T.H.A.Göçmen kat'î iskân plânı esaslarının neler olduğu Hakkında kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza Toprak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • r sıklet şampiyonu Ezzard Charles'ın derdi si*\ Si'ti, i.Bütün rak pleriyle maç yapmaktan kaçınmadığı halde,hakkında yazılanlardan şikâyetçi olan Ezzard Charles,çok mütevazı bir şampiyondur 'i'SS'S.¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Demirspor Tavşanlı futbol maçı Tavşanlı MİLLİYET)4 3-1951 tarihinde Eskişehir De mirspo;takımı ile Tavşanl» Gençlik kulübü arasında futbol maçı yapılmış ve neticede Demir»por maçı 4—0 kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • ingiliz Boksörlerîyle ikinci karşılaşma Bu geceki müsabakalarda,kuvvetli bîr takıma sahip olan Elektrik boks ekibinin iyi bir netice alması kuvvetle muhtemeldir Cumartesi gecesi yaptıkları ılK.mayla,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • İstanbul Belediyesi İlânları Muhtelif Gıda Maddesi Alınacak Cinsi Muhammen miktarı Vahit fiatı Tutarı İlk teminatı Şartname beedli Kilo Lira Kuruş Lira Kuruş Lira kuruş u L.K.Koyun eti 15965.0 2 72 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • ve y un ı e me ışı D.Demiryolları Adana işletme Komisyonundan 1 Mukavele,akdi tarihinden itibaren malî 951 senesi sonuna kadar işletmemiz depolarına gelecek maden kömürünün vagonlardan' yere boşaltma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Mersin Yollar 5.i ölge Müdürlüğünden:1 Muhtelif tonajda 7)adet buharlı hurda silindirin satışı kapalı zarf usuliyle arttırmağa konulmuş olup,muhammen bedelleri tutan 8450.00)liradır.2 Arttırma şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI E S K i SA K Kİ Yazan:Reşat Nuri Güntekin Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Tilrkçesi:R.Kemal Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • YENİ SES TİYATROSU Pazartesi tiden maada her gün saat 20.45 rle CURCUNA Çarşamba tenzilâtlı,Cumartesi pazar matine 1' de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Muammer Karaca Opereti MAKSİM ONBiRE BEŞ VAR Suare 20,'ı0 da Cumartesi,Pazar' matine 15 te Perşembe suare,cumartesi ^matinelerde talebeye yenzll&tiı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • ABONE FİATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3» 9 ı y Yabancı memleketler içîn iki mislidir.İLAN FİATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2 5 İlân sayfası santimi 2 Doğun»,Nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • OPERATÖR Dr.Cavit Göneer BÎRl.NCİ SINIF Umumi baş.karın,tenasül uzuvları,kol bacak damar ve kemik hasımlıkları Mütehassısı Beyazit Okçularbaşı No:13 Tel:Muayene;2367(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • MENKUL EŞYA SATIŞI Beyoğlu Dördüncü Sulh Hı kuk Yargıçlığında.950/10 Terekesine mahkemece ç konulan müt'eveffa Apraksly;ait ve Şinemköy Kurtuluş cad desi Tuğlacı apartman 81 fil sayıda bulunan eşyaraj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • I.ıkınan Hekim Dr.Hafız Cenini Dahili} e Mütehassıs» Pazardan başjca her gün sabah saat 10,30-i2,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu Nö:104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Kastamonu Tekel Başmüdürlüğünden:1 25 maddelik şartnamesi mucibi A inebolu transit anbavı ile Kastamonu,Küre,Devrekani,Taşköprü,Daday.Araç,Tosya,Kargı ve Azdavay idareleri B Kastamonu merkez anbarı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Biga Belediye Başkanlığından 1 7 3 adet Payyart,R.C.A.Filips,Maıkoni,General Elek.İrik,Simens,Gelezo veya Chaub marka ona?vatluk hoparlör ile hoparlör borusu,22 adet izâlatör.22 adet izâlatör çivâtası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden Sirkeci Yolcu Salonu karsısında satıç gümrüğünde zatî,beytî ve ticarî mahiyette çeşitii eşya salısı yapılmakta olup müzayedeye girecek 'şahıslardan nüfus kâğıdı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Keten Hortum Alınacaktır T.M.Ofisi Afyon ve Malzeme işletmesinden I 24 telli,yıkanmış kelenden mamul 35_40 atmosfer tazyike mütehammil 500 metre kelen hortum satın alınacaktır.2 Bu evsafta hortumu bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Bölge Müdürlüğünden ışağjda yeri gösterilen inşaat ve onarma iğleri açık eksiltme ile ihaleye çıkarılmıştır.Biçer çelik silo inşatı 26/3/951 saat 15 te ve Bozüyük anbarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.03.1951
  • BOL KÖPÜKLÜ NEFİS 'KOKULU m Tuvalet Sabunu 100 de 100 'S a it ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6