Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • İki kızıl Alman öldürüldü Frankfurt 3 AP* İki komünist «Halk» polisinin dün gece Doğu ve Batı Almanya arasındaki hudut kesiminde Ameri,kan askerleri tarafından vurulup öldürüldüğü bugün Alman makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Beşiktaş 2 i.Spor:2 G.Saray:2 Emniyet:Lig.maçlarının ikinci devresine dün Doımaücmce staaınaa aevam eannuşnr.ueçe Fenerbahçeli 2-1 yenen gene Istanbulspor takımı aldığı bu neticenin bir sürpriz olmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanlarının Amerikan Dışişleri Baka niyle yaptıkları bir görüşne Türk ingiliz Fransız ittifakına Amerikanın katılmasına ait teklifimiz Le Monde gazetesi Orta Doğunun savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Atlantik paktı ve İspanya Amerikan Ayan Meclisinde Frankonım bu pakta girmeyi istemediği,bundan da Amerikan Dışişleri Bakanlığının mes'ıil olduğu söylendi Washington 3 A.A United Press)Ayandan Demokra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • i.onıunizmi lej'ta e'.meK naK3aa r/ie genciiK 10:anna an yapucn toplcntilardan bir görünüş Komünizmle savaş için alınan tedbir Büyük şehirlerde bu işle uğraşacak hususî bürolar kurulacak ve komünist m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • İC.Farrerej bir mesaj gönderdi ıv Türk dostu edin kalıra-ft inanlarımıza hayranlı-a ğmı bildiriyor.Ankara 3 A.A.Başın N,yayın)Tanınmış Fran-sız edibi Türk'dostu Claude S Farrere,Koredeki Türk tu.O ğay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Ankaradaki askeri ve siyasi temaslar Ank qra İ3ZU ij i*l^*i-ö *i« İ3t.C«3f.r r **OVW*W*.arada,Türk-Amerikan,Yunan Genelkurmayları sında Amerikan yardımının arttırılması mu üzerinde tam bir görüş birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Y u cı s S a v hududunda toh şi dot Frankfurt 3 AP)Yugoslavya Macaristan hududuna doğru Macar ve Rus askerî kıtaları sevkedilmekte Dİduğu bugün Batı Mmanyadaki mülteci Macar kaynakla rıncian öğrenilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • C.H.P.lilerin A n k a r a y i ziyaretleri Ankara 3 A.A.Son günlerde muhtelif yerlerden Halk Partisi mensuplarının heyetler halinde Ankaraya ge tirilmesi dolayısiyle,hükûme tin görüşü hakkında kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Başkan Truman ile Stalm evvelce vâki bir buluşmalarında Rusya ile Amerika arasında silâh sayımı Amerika,Birleşmiş Milletler teşkilâtı vasıtasîyle Amerika ve Rusyada bir silâh sayımı yapılmasını teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Kore savaşlarında bir pilotumuzun başarısı Teğmen Muzaffer Erdönmez îlk defa bir Amerikan filosunda vazife aldı Köre savaş birliğimize mensup erle hatlara hareket etmeden önce istirahat ediyorlar Toky
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • ^»¦Illllllli I i—ü—I Dörtler içtimai n iliz ve Sovyet heyetleri Parise geldi Paris 3 CAP)Fransa,pa-r.rtesi yünü yapılacak olan dört Dışişleri Bakan Yardım cilan konferansında,Rusya nıı:birçok meselele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Dün Kırşehire hareket eden Ünivers-ttıiler Haydarpaşa garında GENÇLİK KIRŞEHİRDE YARIN MUAZZAM BİR MİTİNG YAPACAK Şehrimizdeki gençlik teşekkülleri de yarın Eminönü Halkevinde,çirkin ve hayasızca teca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.03.1951
  • Amiral Carney Amerikan Amiralleri toplandı Pariste Eisenhover in başkanlığında mühim görüşmelcr yapılıyor Paris,3 A.A.Reuter)Birleşik Amerika Deniz ha rekât dairesi başkam Amiral Forrest Sherman,Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • İngiltere Dış İşleri Bakanlığı En kurnaz kimseler bu daire hizmetine Büyük-Britanya ve İngiliz İmparatorluğu Dışişlerinin tedvir edildiği dünyaca meşhur Whitehall Hariciye bina sının koyu renkte taş c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Dün.vilâyette,çöplerden gaz ve gübre istihsal etmek isteyen şirketin teklifi görüşüldü İstanbul çöplerinden Metan gazı ve BUll'î gübre istihsali için şehrimizde tesisat yap mak isteyen Fransız firması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Hür fikirleri yayma cemiyeti kongresi Hür fikirleri yayma cemi yetinir,kongresine dün devam edilmiştir.Kongrenin dünkü ot un ununda;bir evvelki,toplantıda nisab temin edilemediği için yapıhuruyan İdun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Bir isçi kız otomobil allında kalarak yaralandı Samatyada oturan ve bu semtteki bir lâstik,fabrika.smda çalışan E;ı)ne admda gene bir kız işinden çıkıp evine giderken kurşuni renkli hususî bir otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • İsfaiihuJ hemşehriler cemîycHnin towlaiilisi Istanbul hemşehriler cemiyetinin toplantısı dün Qalutasaray lisesi konferans «aloe un da yapılmıştır,Bu vesile ile yaptığı bir konuşmada cemiyet reisi 'Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • KISA HABERLER A-Millî Eğitim Müdürlüğü Üjj Öiretim Teftiş gefi Nurettin Bİ riz müfettişlik kadrosuna alı^ narak yerine Cemal öncel tiyin edilmiştir •Ar Hasköyde oturan Hasim admda biri küçük bir mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Belediye hastaneleri Belediye bütçe tasarısında,başhekimlerin makam maaşları kaldırıldı Yeni Belediye Bütçe tasarısında Belediye Hastan aneleri başhekimleri ıin makam maaşları kaldırılmıştır.Tasarıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Kendisinden ayrı yasayan karısının evine tabanca ile ateş etti.Fenerde oturan Ömer adın da biri evvelki gece sarhoş bir halde Fatihte oturan ve bir müddettenberi kendisinden ayrı yaşayan karısı Haryos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • İki randevu evi hasıldı Fatihte oturan Kız Ali naıniyle maruf birinin randevu,euluk yaptığı haber alınmış ve evine yapılan baskın so nuncla bir çift uygunsuz va ziyette yakalanmıştır.Ayrıca Beyazıtta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Üniversitenin bahçesine Atatfirkiin bir heykeli dikilecek Miliî Türk Talebe Birliği Genel Yönetim Kurulu aldığı bir kararla Atatürk'ün bir heykelinin üniversite bahçesi,ne dikilmesine,karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Ödemiş Şilebi Yugoslavyaya gidiyor Denizyollarının ödemiş şî lebi bugün Yugoslavyamıı Roving limanına hareket ede cek ve oradan kereste yükle yerek İngiitereye götürecek tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Demir Şilebi dün.Kusya-j dan îielcii Nikoluyef limanından M»sır hükümeti hesabına 5500 ton hububat yükleyen Denil?şile bi dün limanımıza gelmiştir.Şilep,ibrakiyesini ikmal ede cek ve bugün yoluna deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Teyze katili 5 sene haı sc malıktım oldu YaJovada,teyzesi Naciyeyi bıçakla öldüren Abbas adında biri dün 2 nci Ağır ceza ınahkccmsinee o sene hapse vo 3000 lira tazminat ödeme ye mahkûm edilmiştir,lîa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • HALKINSESlj Gelen cevaplar Gazetemizin 31.1,951 ta rihli nüshasında çıkan «Bir sokağın hali» başlıklı yazı hakkında Fatih kayma kamhğmdan aşağıdaki yazıyıt aldık.Neşrediyoruz:'Bir sokağın hali başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Floryada kanlı bir JUİLİ!i!liL Hakkı adında bir sarhoş,kayın biraderini tokatladıktan sonra kaym pederini bıçakladı,kendisi de kayın biraderi tararından av tüfeği ile yaralandı Evvelki gece Floryada k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Yüksek Öğretim Gene] Müdürünün temasları "Unesco Türkiye milli komisyonu yönefim kurulu toplantı,smda bulunmak ve devlet resim heykel sergisinde teshir eri ilmek üzere İstanbuldan segilecek eserleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Saatini çalüHS yerine de bir bas so£an kovmuş Köprüden Boğaziçine gitmek için vapura binen Faruk adında bir genç yolda sa atine bakmak istemiş ve yele ğinin cebindeki 300 lira değe rinde olan altın sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Bir itiz kezzap iecrek mü* har etti Bakırköy ünde Yenimahalle de oturan 16 yaşlarında Melek adında tiir kıx,bir şişe kezzap içmek suretiyle inli har etmiştir.Melek Yediku le Türk Ermeni hastahanegine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Cemiyet KONGRE ir Çocuk Yuvalan Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart per şembe günü 17,30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapıla çaktır.İr Eyüp Avcılar Cemiyetinin yıllık kongresi 10 mart cumar tesi gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Atatürk'ün büstünü kıranlar da olurmuğl Kışehirde meçhul eller Atatürk'ün büstünü kırmışlar.Utanma İlişlerinde n üJüJirum korkak insanlar gece karanlığında geliyor,bir iki çekiç darbesiyle büstü tahri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Mezbahadaki pay mahalli Sütlücede inşa ettirilecek pay yerinin temeli dün atıldı Ticaret,borsası taralından Karaağaç mezbahası civarında 1.5 milyon liraya inşa ettirilen cek pay yerinin temeli dün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Bir hafta içinde limanımıza 14 sfemi ile ithal malı gelmiştir Son bir halta içinde limanımıza 14 gemi ile aşağıda lis tec?bulunan ithal malları gel mi.ştir:484 ton demir çubuk,525 ton kimyevi madde,17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Kadınlı erkekli 13 esrarkeş sue üstünde yakalandı Emniyet memurları evvelki gece sabaha karşı Tahtakalede oturan «Radyolu Zül fi kar» namiyle maruf Rama zan Gezicinin bir esrar tekkesi haline getirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Halele yapılan arama tarama Emniyet Müdürlüğü 2 nci şube memurlarından 60 kişi lik bir grup dün sebze ve meyve halinde silâh araması yapmış,5 kişide bıçak bir ki ğide de bir kasatura bulmuş tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Çoruh Şilebi Amerikaya krom ve manganez götürüyor Denizyollarının Çoruh şilebi limanımızdan 1015,İzmirden 2027,Fethiyeden 2030 ve Bandırmadan 3000 ton krom,manganez yükledikten sonra dün Amerikaya müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Antalya'da ISırfanda domates kilosu 5 liradan satıldı Antülya Milliyet)İlk turfanda domates istihsal eâilmiş ve dalları Ü7.erinde ki zarmış 10 kik)domates top I&narak süslü bir sepet içinde pazar yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Çanakkalede Belediye bütçesi kanunsuz tasdik edilmiş Çanakkale MİLLİYET)Şehrimiz Belediye meclisi 1951 bütçe müzakerelerini bitirerek il makamının tasdiki ne arzetmiştir.Vali Raif Tekin bütçeyi kanuns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Komünizm ve irtica tel'in edildi Kırklareli Milliyet)Kırklarellnin Lüleburgaz,kabasında 10 bin kişinin iştirakiyie komünizm ve irticai tel'in için büyük bir miting te;tip edilmiştir.Toplantıda birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Bursa'da Kore gazilerinden Ûstteğmen Hüseyin Cahit Bursa ya geldi Bursa,Milliyet)Kürede imajından yaralanarak Ana yurda gelen ve İstanbulda te davisi biten Kore Gazilerin den Hüseyin Cahit Yalova yolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Oltu'da Oltuda bir orta sanat okulu tesis edilecek Oltu Milliyet)Millî Eğitim Bakanlığınca açılması Kararlaşan orta sanat okulu nun bina ve diğer ihtiyaçlarının testaiti için Erzurum Mil ii Eğitim Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Hereke'de Bir çocuk yanarak öldü Hereke,Milliyet)Bucağımız köylerinden Yarımcada oturan ve Sümerbanic Hereke fabrikasında ambar müstahdemi olan Ahmet Yeşilin 2 yaşındaki oğlu Mustafa Yeşil,annesinin ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.03.1951
  • Ankaradâ Bir kadın dostunu bıçakladı Ankara Milliyet)Çanfcaya bölgesinde genç bir ka öın bir erkeği ağır surette ya alan işi ir.Aslen İskilipli olup Çan ı anın Havmanyolu bölgeide oturan Ayşe Dagaç ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHtR TÎYATROLAHI saat 20,30 da DRAM KISMÎ ESKİ ŞARKİ Yazan;Reset Nuri Güntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernest Bach Türkçesi:R.Kemal Arduraan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Birleşmiş Milletlere S müracaat eden Bulgar S Dışişleri Bakanı Yunan 1 uçaklarının Bulgaris-fi tanda keşif uçuşları 9 yaptığını,avdette Türk ğ topraklarından aecti&i-ni ileri sürdü.S Lake Success 3 A,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • İKRAMİYEL İ AİLE CÜZDANİ H e V A 7 Bir ç* îki Hş MART AYININ TALİHLİLERİ Istanbul^ İsmail Nadir Tan Leon Eskenazi Celâl Sümer Haydar Güzel Tevfik Hızal Oğuz Aktulga Şerife Dağkuşu Nuretin îrgit Burhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Millî Eğitim Bakanlığının bir tebliffi Ankara 3 A.A.Millî Eğitim Bakanlığından bildi ril mistir:5429 sayılı kanunun hüküm lerine uyularak 1951 52 öğretim yılından itibaren serbest basıma bırakılan oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Şubat ayındaki sıhhî durum Ankara 3 A.A.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın dan tebliğ edilmiştir:Şubat 1951 ayında yurdumuzda 21 lekelihumma,287 tifo,18 paratifo,12 dizanteri,149 difteri,320 boğmaca,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Rusların Bulgaryada yaptıkları mezalim Ömer isimli bir Bulgaristanlı Tiiık,Amerikan gazetecisi Pearson'a bu hususta bütün bildiklerini açıkladı.Washington 3 A.A.Usis)Tanınmış Amerikan gazetecisi Drew
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Muharipler teşkilâtının bir teşebbüsü Paris 3 A.A.Afp)Eski muharipler teşkilfctımn milletlerarası federasyonu genel sek reteri Elliot Newcomb dün akşam yaptığı bir basın toplantısında şunları söylemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • A t t 1 e e Kahine sinin durumu Londra 3 AP)Bir îngL lis Bakanı,dün Amerikanın stok yapmak temayülünün,lngiliz iktisadiyatını ciddî surette sarsacağını mümkün olan en sarih ve en şiddetli lisanla göy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Bevin çekilmiyor Londra 3 AP)İngiltere Başbakanlığı,dün akşam,Dışişleri Bakanı Ernest Bevinin istifa edeceğine dair do kısmakta olan söylentileri res men yalanlamıştır.Bevinin,sıhhî sebepler yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • İngiltere Veliahdi Rom aya gidiyor Londra 3 AP)ingiltere Veliahti Prenses Elizabehth'le kocası Edinburgh Dükünün Nisan iptidalarında Ro mayı gayri resmî surette ziyaret edecekleri bugün bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • GÖÇMEN PİYANGOSU ÇEKİLİŞ TARİHİ 7-MART-I95I LİRA İKRAMİYE öÜYÜK İKRAMİYELER 500 000 300 000 200000 00000 50000 40000 30000 20 000 10 000 5000 2000 1000 LİRA-TAM BİL ET 20 L İRA YARIM' BİLET 10 LİRA,Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Atvi'rika İngiltere arasın da yegâne ihtilâlflı nokta evyork 3 A.A.İngilınin Birleşik Amerika bü tK elçisi Oliver Franks Lon araya gitmek üzere «queen Elizabethı vapuruna binme den evvel verdiği beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Asya ve Uzakdoğu ekonomik konferansı Lahor Pakistan)3 AP)Asya ve Uzakdoğu için Ekonomik Komisyon ECAFE)un son toplantısında,Birleşik Amerika,İngiltere ve diğer sömürgeci memleketlerin Asyanın kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Dünya harbi İm re Başbakan Mu-iVı.1 ncü dünya harbi nin başladığını kabul etmiyor.Leed İngiltere)3 A,P,Başbakan muavini Herbert Morrison bugün Büyük Bri tanya İşçi hükümetinin «Ü-ÇÜncü Dünya Harbinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • 1950 yılında dünyada i ı *M—iA^—lı 1 ı ideoloji vaziyeti Komünizm beynelmilel bir komplo Komünizm,ilk anlarında dünyayı saran dinamizm bir akide halinde ve esaslı biı tehlike arzetmekte idi.Fakat bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Hükümdar ailelerine men «sup prensler maiyetin de hizmet ettikleri malûmdu.Helen'in babası prens Kürçcvic de bunlardan biriydi.Daima sade bir tarzda giyinen dük merasim günlerinde altın ve elmas içine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Kütüphane servisi Birleşik Amerikada parasız kitap sağlayan halk kütüphanelerinden biri kitaplının kolaylıkla iade edilmesini sağlamak gayesiyle yeni bir tertibattan faydalanmaktadır.Bu tertibat bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.03.1951
  • Yeni bir denizaltı Son derece ffizli tutulan Amerikan Re.nizaltı avcısı denize indirildi Graton Connecticut)d A.A.Afp)Birleşik A-D'ıerika bahriyesinin son dere ce gizli tutulan yeri deniz altı avcısı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • X.1 B&Şv@Pi$ aas 16 ^Iflninlis ji J| hi A t A İLE SÜNDE 3 ADET AL!H Atili t.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No:104_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • Montgomery 'nin kurmay reisi olan 39 yaşındaki Tüm general R.F.K.Belchem'e son iki sene zarfında yapılan işleri tarif etmesini sorduğum vakit bana şunları söylemiştir:Fontainebleauda tamamen beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • Saiına ma omisyonu Başkanlığından 1 Müteahhit nam ve hesabına mevcut şartnamesi mucibince 20 adet pulvarizatör pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 10/3/951 cumartesi günü saat 10 da Kabataş Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Mary Mayo ve Nancy Claytondan şarkılar Pl)14,00 Saz eserleri ve oyun havaları Ça lanlar:Haydar Tatlıyay ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • rlİC.4 MART 1 9 1 1 Pazar Ru.29 C.Ev 1370 15 Şubat 1366 VAKİT VASATI EZAN!Güneş 6,34 12.36 Öğle 12.27 6.28 İkindi 15.34 9.36 Akşam 17.59 12.00 Yatsı 19.30 1,31 îmsak 4.58 11.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • »£YOC»ı.y ALKAZAR 42562* 1 Cellâtlar çetesi 25 kışımı AR 44394)1 Hayatımı,z.n en güzel yılları.ATLkS 40835)1 Gangs,terin aşkı.INCÎ 84595)1 Vatan ve xNamik Kemal.ELHAIVfRA 42236)1 FatO Ya istik.âl va ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • Diyarıbakır ienşeyli Sads yağı satılacaktır Toprak mahsulleri Ofisi Genel MücLrl günden istanbul depolarımızda bulunan sade yağlarından altıyüz tonu esas itibariyle yüzer tonluk partiler halinde satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • *rtı ESİMİZ.Nusret Vedat SAY6EL Bilmem hatırlar mısın Hül yâ çocukluk çağlarımızı?Beraber ağlayıp,beraber güldü ğüınüz ve kelebek yakalamak için zümrüt kırlarda koşuştu ğumuz zamanları.Kuş olmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • 1 Güvey,2 Bir nota,At yavrusu,Bir nota.3 Alil,4 Tahkir etme,5 Kiji,Demiryol.6 İşçi ustası.7 Adet,Asılmış,8 İlâç,Vücudumuzun bir kısmı.U zağı işaret.9 Tababette kullanılan bir nebat.YUKARIDAN AŞAG)1 Aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.03.1951
  • m beynelmil bir komplo Baş tarafı Üçüncüde)hoşlanmadığı Hindicini harbi le münasebettarmış gibi göstermeğe uğraştılar.Her iki memlekette de bütün gayret leri akamete uğradı,ve silâh ve mühimmat getire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Kongre üyeleri bizi destekliyor [Başaralı 1 incide!bu sabah bildirdiğine göre kongre üyelerinin mühim bir kısmı bu projeye taraftar dır,Diğer taraftan aynı muhabirin ilâve ettiğine göre Türkiye ve Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • 1 Sterlin 7,89,00 7,89.00 100 dolar 280,30 280.30 100 Franma Fr.0.80.00 0.80.00 100 Üret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr,64,03 64,03 100 riorin 7S.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Istanbul altıncı icra memurlu,ğundan 950/483 Bir borçtan dolayı hacizli o_Kıp paraya çevrilmesine karar verilen ve 500 lira değer konu lan Varks markalı ortaboy ka sa 4/4/951 çarşamba günü sa at 15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • 1st.4,icra memurluğundan 950/6202 Hacizli ve 800 lira muhammen kıymetli bir adet çift lâstik merdaneli kumaş sıkma m?kinesinin açık arttırma sureti ile paraya çevrilmesine karar verilmiş olmakla karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • MENKÛL SATIŞ İLÂNI Kadıköy icra memurluğundan 950/900 Mahcuz olup bu kere satılarak paraya çevrilmesine karar verilen doru renk 10 yağında at birinci açık arttırma ile 6/3/951 tarihinde salı günü 11-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Türkmay Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulundan Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu aşağıda yazılı gündem-deki işleri görüşmek ve karara bağlamak üzere sureti adiyeds 28 Mart 1951 Çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Devlet üretme Çiftlikleri Genel WudUrlUgUnden:işletmelerde kullanılmak üzere 170 ton Amonyum Sülfat4 pazarlıkla satın alınacaktır.Pazarlığa iştirak için 3.000 liralık muvakkat teminat ve^ rilecektir.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • 30 Mart 1951 do çekilecek Yalnız BEYOĞLU Suberai« Müşteriler için ter!iplenen 20,000 Liralık ikramiyeye son iştirak tarihi 20 Mart 1951 Tarihine katlar uzatılmıştır.Türk Ticaret Bankası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Kore'deki pilotumuz TBastarafı 1 incitici Subayların bu akşam bildirdik lerine göre,Birleşik Amerika yedinci,tümeni,15 inci Kuzev Kore tümenini tam mânasiyle mağlûp ederek savaş dışı etmiştir.Tokvo 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • 900 Halk Partili Bursadan Ankaraya giderek İnönü nü ziyaret etti Ankara 3 T.H.A.Bur sa ve havalisi Cumhuriyet Halk Partililerinden müteşek kil 900 kişilik bir heyet 30 kamyonla bu sabah gelirimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • C.H.P.lilerin Ankarayi zıya retle rî TBastarafı 1 incide!dan müteaddit defalar ifade edilmiş olduğuna göre,şimdi tamamen bunun zıddına bir istikamet takip etmek dikkat edilecek bir mevzudur.Hükû mete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Dün geceki boks ma elan 3 Galatasaray klübüııün davetlisi olarak şehrimize gelen İngiliz West Ham Boks takımı,ilk karşılaşmasını,dün gece spor ve sergi sarayında Galatasaray boks takı miylc yaptı.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Kahve ve kauçuk fiatları Ankara 3 T,H,A,j Kah ve ve kauçuk fiatları menşe* inde yüksek olmasına rağmen memleketimizde gün geçtik çe düşmektedir.Kahve tacir leri talep olmadığı için her gün fiatları kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Türk-Yunan dostluğu Atina 3 Atina Ajansı bildiriyor)Kuzey Yunanistan Bakanı Leonidas Jassonidis dün Selâniğe gelen İstanbul Yüksek Ticaret ve Ekonomi Okulu öğrencilerinden müteşekkil bir grup şerefine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Amerikan yardımı TBaslarafı 1 incide!Son günlerde Türkiyeyi zi yaret eden İngiliz Orta Şark Kuvvetleri Komutanının da bu hususta fikir mutabakatın da olduğunu bildirdiği gene aynı kimseler tavafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Rusya Amerika arasında silah sayımı r Bast ara fi 1 incidel Bu yoldaki teklif Birleşmiş Milletler Klâsik Silâhlar Komisyonundaki Amerikan tem silcisi Frank Nash tarafından ileri sürülmüştür.Temsilci b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Bugün yapılacak spor I hareketlerinin programı İstanbul Teknik Üniversite salonunda:Voleybol II.küme şampiyonası;10,15 Altmordu Denizgücii Voleybol 1.küme şampiyonası:11,30 Galatasaray Karagumruk B)12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Amerikan Amiralleri r.Bastarafı 1 incide!General Eisenhower'le yap makta olduğu,deniz savun ması üzerindeki görüşmele rine bugün de devam etmiş tir.Bu konuşmalara Birleşik Amerika Doğu Atlantik De niz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Komünizmle savaş Komünizme ve bir ideolo jiyi yaymak için gayret sarfe dcnlere karşı tatbik olunan cezaların arttu-ılması hakkında Büyük Millet Meclisine ve rilen kanunun müzakere edildiği bugünlerde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Kış yeniden başladı İki gündür havalar söğüdü.Denizlerde fırtına var Bir nıüddettenberi olduk ca iyi giden havalar iki gündenberi bozmuş ve sühunet derecesinde hissedilir derecede bir düşüklük olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • AtlautikPaktı ve İspanya TBaslarafı 1 incide!istemiyor» demiştir.Lester Hunt bu fevkalâde sa lâhlyetli kaynağın neresi olduğunu açıklamamış sadece,bu haberi Başkan Trumandan öğrendiğini belirtmekle ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Fransadaki buhran hâlâ halledil e me di Kabineyi Guy Mollet'in kurması muhtemel Paris 3 A.A.Afp)Henri Queuillc yeni kabineyi kurmak tan vazgeçmiştir.Kabineyi kur mak vazifesi yerilecek üçüncü şahsiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Dörtler içti met TBastarafı 1 incide!ler Dışişleri Bakanları konfc rcnsının gündemini tesbit gayesi ile katıldığını da kaydet mistir.Bu arada,Almanya mesele si ve Avusturya barış andlaşması gibi ihtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Amerikan heyeti ümitsiz Nevyork 3 A.A.Birleşik Amerikanın fevkalâde büyük elçisi Philip Jessup,pa zartesi günü açılacak olan 4 büyük devlet Dışişleri Bakan Yardımcıları konferansına iştirak etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • İngiliz heyeti Pariste Paris 3 A.A.Bakan Vardımcıları konferansında hıgiliz heyetine başkanlık eiecek olan Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Ernest Davies,ifcpeî kalem müdürü Killich ile bülikte bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Gromyko Pariste Paris 3 AP)Dört devlet Pa-ii,müzakerelerinde Sovyetler Birliğini temsil edecek olan Dışişleri Bakan Muavini Andrei Gromyko bugün 17.55 te uçakla Parisin Orly hava alanına varmıştır.Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Göçmen sayımı için hazırlık Ankara 3 T,îI.A,Göt,menlerin umurr/î nüfus İsta tistiklerine itli al' edilmeleri için îstat'stik Genel MüdürKigünr° 'al!ğ"ll\kta olan hey ot jr^aİBinı bıtr,Göçmcn lfer 195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Am5^tadan son sistem istatipjk makineleri geliyor A"^ra 3 A.A,tsta tıstık 3jeneı Müdürlüğü tara fındar Amerikaya sipariş edil mış o,n son sistem istatistik nıakınleri pek yaıCın(ja Ankavay Bu makinele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.03.1951
  • Gençlik Kırşehirde miting yapacak TBastarafı 1 incide!1 anan sizlere temsil ettiğimiz,milliyetçi inkılâpçı ve Atatürk çfi gençliğin selâmlarını ileti-oruz.Bizlerin de bu anda.lstanbulda tertiplediğimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.03.1951
  • y,Kısaca spor Beşiktaş Beyoğluspor arasında hususî karşılaşma Bu sabah,saat 10.30 da Şeref stadında Beşiktaşla,ikinci kümeden Beyoğlu-S spor arasında hususî bir 2 futbol karşılaşması yapıla S çaktır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1951
  • Dünkü ma çlardan sonra puan durumu Beşiktaş:24 puan Vefa:21 puan G.Saray 21 puan F.Bahçe:19 puan İ.Spor:18 puan Kasımpaşa* İl puan Beykoz:11 puan Emniyet:11 puan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1951
  • K.Paşa Beykoz bugün oynıyacak Birinci kümenin sondan iki takımı durumunda bulunan Kasımpaşa ile Beykoz,büyün saat 13,30 da İnönü stadında karşı karşıya geleceklerdir^ Lig maçlarının ilk haftaları» da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1951
  • İkinci küme şampiyonası İkinci Adalet-Defterdar maçı bugün yapılıyor Def ferda r'ın ikinci küme şampiyonluğu alabilmesi için» bugünkü maçı açık farklı bir neticeyle kazanması lâzımdır.İkinci küme grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1951
  • uugün Vefa İle,mevsimin en mühim karşılaşmalarından birisini Y^poc0-olan Ftnerbahç« takımı son kadrosiyie FENERBAHÇE İLE VEFA Bugünkü maçın neticesi,puan cetvelindeki durumlarını belirtmesi bakımından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1951
  • Dün oynanan lig maçları Beşiktaş:2 I.Spor:2 oray:2 Emniyet:Genç I.Spor takımı ciddî çalışmaları neticesinde bu hafta da lig lideri karşısında başarılı bir oyun çıkardı Dün 2 2 berabere neticelenen îst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.03.1951
  • Basketbo'culara iebliü B.T.İst.Bölge Müdürlüğün" den:Aşağıda adları yazılı Basket;bole uların 5.3,1951 pazartesi günü saat 17.30 da Bölge Merkezinde hazır bulunmaları teb liğ olunur.Galatasaraydan Yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor