Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Yakalanan komünizm tahrikçisi Medet adındaki gene 9 sene Moskova'da kalmış Medet adında bir genç evvelki gece Beyoğlunda bir pasta,hanede komünizm propagandası yapıp Rusyadan sitayişkâr bir lisanla ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Fransadaki hükümet buhranı devam ediyor G.Bidaıılt kabineyi kurmaktan vazgeçti.Henri temaslarının neticesini bugün Cumhurbaşkanına bildirecek Fransız Cumhur başkanı V Auriol Yazısı 5 ncit'e]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Dün üç lıa^ta tatil kararı veren Meclisin toplantılarından bir görünüş Dün,B.M.Meclisi 26 Marta kadar tatil kararı verdi tcızırıinat okkı tanındı Ordu mensuplarının evlenmeleri hakkındaki tahditler ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Kore'de çarpışan kahraman!arımızdan bir grun mevzide birleşmiş bir halde düşmanı gözetliyorlar.Korede Müttefikler kızılların savunma hattına dayandılar Merkez cephesinde komünistler şiddetli mukavemet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Ekonomi Bakanı Veliheşe Kâğıt ithali Gazete kâğıdı ithali kontrola tâbi tutulacak Ankara,2 T.H.A.Ekonomi.ve Ticaret Bakanlığı lüzumsuz neşriyatı önlemek maksadiyle memleketimize fazla miktarda ithal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Gençliğin Kırşehir protestosu Yüz kişilik Üniversite kafilesi bugün Kırşehir'e hareket ediyor Kırşehir'deki müessif hâdiseyi mahallinde tel'in ve Tü$R devletinin kurucusu büyük Atatürk'e olan bağlılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Avrupanm istihsal kudreti C.Foster'c göre Avrupa 1951 de istihsal kudretini 260 milyar dolara çıkarmalıdır Türkiyede de bir müddet bulunmuş olan Marshall plânı başkanı William C.Foster,Avrupa memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • General Eisenhower Maltada konferans toplanacak Bu konferans.İstanbul'da Amerikan İncileriyle Ankara'deki ııtayekvin yaptıkları konferansların bir devamıdır vs v,v Londra,2 A.A.Router)İyi haber alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Paristeki dörtler konferansı Vağington siyasî çevreleri konferanstan büyük bir sey ümit etmiyorlar Vagington,2 AP.Cum hurbaşkanı Trumanla yaptığı görüşmeyi müteakip Beyaz Saray çıkışında gazetecilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Uç sene önce dün Sütlücc'd** müessif bir hâdise olmuş,Nuri Paşaya ait fabrikada bir infilâk neticesi bir çok kimseler ölmüştü.Dün bu hâdisede şehit olanlar için bir ihtifal yapılmıştır.Yukarıdaki resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Gelir Vergisinin tatbikatı Bazı tüccarların aşıri masraf tesbiti için gîriştikllerî faaliyet akim kalacak Dünkü sabah gazetelerinden birisinde bazı tacirlerin masraf lanın fazla göstererek gelir vergi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Bayar.bir toplantıda halka hitap ederken Göçmen meselesi Cumhurbaşkanı bizzat göçmen isi ile meşgul oluyor Ankara.2 T.H.A.Cum hurbaşkanı Celâl Bayar bugün Göçmenlere Yardım Bir_Devamı Sa:5 Sü;2 de I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Askeri Deniz Yollama dairesindeki yolsuzluk 16 subay ve bir müteahhit askerî mahkemede yargılanmak üzere dün Ankaraya gönderildi Bir müddet evvel İstanbul Deniz Komutanlığı Yollama da iresinde milyonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Sı+ma sav aşı başlıyor Ankara,2 T.H,A.Sağlık Bakanlığı sıtma bölgelerinde genel sürfe savaşına 15 Marttan itibaren başlanmasını kararlaştırmış,bu hususta alâkadarlara tebligatta bulunmuştur.Savaş için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.03.1951
  • Amerikanın,Türk Fransız ittifakına katılmasını istedik PC OOfrOOOOOOC COOftOOfl W^gCg^frSfrEJra^OOOOe* Türkiyenin Atlantik Paktına alınması,bir Akdeniz paktı yapılması bahis konusu olmakla beraber bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Cemiyet KONGRE if Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart per şembe günü 17.30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapıla çaktırir Hur Fikirleri Yayma Cemi yetinin vaktin gecikmesinden dolayı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Emekli ı maaşları Gelir Vergisinin tatbiki Ue bekâr emeklilerle çocuksuz dulların maaşları azaldı Emekli,dul ve yetimlerin gelir vergisi esasları dahilinde maaşlarının tevziine devam edilmektedir.Anca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Valinin dünkü teftişleri Vali ve Belediye Reisi dün yanında Fatih Kaymakamı ve Şehir Meclisi üyelerinden Yusuf Aydıner'le Nahiye Müdürü olduğu halde Fener bölgesini teftiş etmiş ve orada halkla temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • On ev soyan hırsızlar yakayı ele verdi Vedikule semtinde 10 kadar ev scyan sabıkalı hırsızlardan Seyfi Çakır,Tayfun Taşkın,Hayri ve Hilmi Beıkman evvelki gece yine bu semtte oturan Eleni adında bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • mm+ı vmm* HALKINSESli Sokak gürültüsü Fatihte oturan bir oku.ucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkahlann nazari dikkatini çekeriz.Efendim,bu mevzuda şikâyet belki de size yüzlerce defa y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Balıkçılara tevzi edilecek malzeme İhtiyacın tesbiti için balıkçılara dağıtılan beyannamelerin bir fayda vermiyeceği ileri sürülüyor Toprak Mahsulleri Ofisi,Marshall plânından memleket balıkçılığının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Şehir Meclisi' bütçe komisyonu çalışmaları Şehir Meclisi bütçe komisyonu,Belediye 951 malî yılı bütçe tasarısı üzerindeki çalışmalarına devam etmektedir.Komisyonun meclise;tasarı üzerinde bazı mühim d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Hamdi Yılmaz hakkında takibata geçildi Veremi iyi eden bir hap keş fettiği idiasiyle bazı gazetelerde reklâm mahiyetinde neşri,yat yaptıran Hamdi Yılmaz'ın bu hareketi suç mahiyetinde görülmüş ve Savc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Bir erein satıcısı suç üstü yakalandı İhsan Yılmaz adında bir sabıkalı dün Galatada eroin satarken,sivil memurlar tarafından suç üstü yakalanmıştır.SanUt dün Savcılığa teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Şehir Meclisi Hayattaki siyaset adamlarının isimlerinin değiştirilmesi meselesi dünkü oturumda görüşüldü İl Genel Meclisi dün saat 15 te toplanmıştır.Spor ve Ser gi sarayının kiraya verilmesi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Adalet Sarayının temeli 2.1 nisanda atılacak Sultanahmet'te ingasma karar verilen Adalet Sarayının temeli 23 nisan Millî Hâkimiyet vq Çocuk Bayramı günü törenle atılacaktır.Saray ve müştemilâtının inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Bü.viikada cinayetinin failleri mahkûm oldu Bir müddet evvel Büyükada da bir cinayet işlenmiş ve Memiş Kambur adında bir şahısla H-amv.a Sarı ve Ahmet Sarı adındaki suç ortaklan kilisede bekçilik yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • İsviçre'den 23 talebe geliyor Zül/İh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi talebelerinden 2G kişilik bir talebe grupu iki profesörleriyle,Millî Talebe Federasyonu Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyetinin davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Seyyah gemisinde bir ziyafet verildi Limanımızda bulunan Atlantik seyyah gemisinde dün bir öğle yemeği ziyafeti verilmistir.Ziyafette Vali ve Belediye Reisi,Emniyet Müdürü,basın mensupları,şehrimizin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • KISA HABERLER if Amerikadun.Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden "bir fimi a memleketimizden san at kıymetli i hata oyuncak ve bilhassa bebek aJnıak istediği.ni bildirmiştir Adana vapuru yarın saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • 102 yaşında baba!Amcrikada 102 yaşındaki bir protestan rahibi baba olmuş.Yanlış anlaşılmasın büyükbaba veya büyükbabanın babası değil!Kanunen özbe öz baba.Diyorlar ki tıb edebiyatı şimdiye kadar böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Akdeniz manevraları Deniz müdafaasında işbirliği esası 1950 yılı Batı Avrupa Birliği ile şimal Atlantik andlaşması devletleri arasında de niz kuvvetleri işbirliği bakımından çok semereli geçmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Düzcede Bir sarhoş anasını yaraladı Düzce MİLLİYET)Üskübü köyünden Osman oğlu Nazmi Güney sarhoş olduğu bir halde anasiyle kavga ede,j fek yaralamıştır.Bunu gö-1 ren kardeşi Maksut da bıçak-i Nj/miye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Mardinde 83 kişilik bir göçmen kafilesi geldi Mardin,MİLLİYET)83 kişilik ikinci göçmen kafilesi dün gelmiş ve halkm sevgi tezahürleriyle karşılanaıak kendilerine hediyeler verilmiştir.Göçmenler bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • Balıkesirde Bir kadın yanarak öldü Balıkesir MİLLİYET)Bandırma kazasına bağlı Edincik bucağı Hacıalibey çiftliğinde sar'a hastalığına müp telâ Kevser Ersoy isimli evli bir kadın kriz neticesi yatağı ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • î/mire gelen göçmenler Izmir MÎLLÎYET;Göçmen sevkıyatının başladığı 5 12-1950 tarihinden şubat 1951 nihayetine kadar İzmire muh telif vasıtalarla ceman 7067 göçmen gelmiş ve bunlardan 2103 ü ilimiz me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • zmîrde Türk Demriyolculan Birliği kuruldu İzmir KmuuL*XKl)İznin uc ö.r ıurk Demi ry olculum rjırlıgı vurulmuşun',fciırliijm inemezi MisaneaKia ıspor loKaiınaeaır,Derneğin uuMÜtru Ceıaı Taner,nai.ıai m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.03.1951
  • ursada Cemal Nadir için ihtifal yapıldı Bursa,MİLLİYET)Bugüne kadar diğer bütün vilâyetlerden üstün olarak,vitâ yetimize 13 binden fazla ırkdaşımız gelmiş ve eldeki imkân nisbetinde ihtiyaçları gideri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Piy&saya bol miktarda pamuklu mensucat geldi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının son zamanlarda pamuk ipliği meyan mda pamuklu mensucat ithaline müsaade etmeat üzerine piyasaya bol mik taıda pamuklu mensu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Hollanda radyosunda yeni yayınlar Hilversun Hollanda)2 A.A.Router)Bugün bildirildiğinc göre,Hollanda radyosu demirperde arkasındaki memleketlere hitaben ^jünde 20 dakika batımn başlara siyasî,içtimaî,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Ilimiisınımı tanmuHs komünisti Moskova'da Bombay 2 A.A-U.Press)Serbest hasın bülteninde verion bir haberde Hindistan'ın 1 numaralı komünist lideri Dcingc'nuı Moskova'ya vardığı bildirilmektedir.İyi ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Atom âlimi bugün Ankaraya gidiyor İngiliz atom âlimi Dr.E.T.Allibone dün de şehrimizde bazı ziyaretlerde bulunmuş,siUit 10 da beraberinde Anka-ra'dan gelen Şehircilik Mütehassısı Mimar Briane Louis ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • K e ş m i r ihtilaflımı haltı Lake Success,2 A.P.Hindistan delegesi Si;Benegai Rau dün,Keşmir ihtilâfını halliçin ileri sürülmüş olan son İngiliz Amerikan teklif vo formülünü de reddetmiştir.Deleft',d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Milano fuarına iştirak ediyoruz aurı bu M *JiUloV-wy/1 Ankara'da toplanan »Serdiler ve Paariar Komitesi* 12-29 niscn arasında Milano'da acı-{arak olan uluslararası fuara istı.'ak etmeği kararlaştırmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • rçî.T.T.Birliği veıri lokaJi tün Bcdftı Dün saat 17.H0 da Çiçek Palasts Millî Türk Talebe Birliçk lokalinin açılış töreni yapîfr&iştır.Bu törende Vali ve Belediye Reisi Dr.'Fahrettin Kerim Gökay.Emniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Sütlüce faciasının ikinci yıldönümü Sütlücedeki Nuıi Killrgil madenî eşya fabrikasında vukua gelen facianın ikinci yıldönümü olması dolayısiyle faciada şehit glan işçiler için Edirnckapı Şehitliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Çekoslovakya ile Arnavutluk anısında bir anlaşma Prag,2 A.P.Çekoslovakya vo Arnavutluk,dün bumda,beş senelik bir ticaret anlaşması imza etmişlerdir.İki devlet,keza,bu sene için dr dörtte bir nisbetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Bevin'in istifası Mayısça 70 yasını dolduracak olan Bevin hükûnıctte sandalyasız Bakan Londra.2 A.A.Reuter)Umumiyetle inandır bir kaynaktan bugün bildirildiği ne göre Ernest Bevin Dışişleri Bakanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Ticaret VC Sanayi Odası memurlarının kongresi dön yanıldı Ticaret ve Sanayi Odası memurîarı yardim derneğinin yıl hk kongresi dün 17.30 da Ticaret ve Sanayi Odası meclisi salonunda yapılmıştırilk olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • A ^s I)R u s tehlikesi Truman'la görüşen Batı Berim Belediye Başkam,bu yıl Kuşların bir harp çıkaracağına inanmadığım bildirdi Vaşington,2 A.A.United Press)Batı Berlin Ç Belediye Başkanı Ernest Reuter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • A t o m i v hareke!eden u e a k 1 a r Vaşington,2 A.A.United Prass)Hava Bük;Thomas Finlettcr,dün gazetecilere verdiği beyanatla demiştir ki:Birleşik Amerika'nın atom PTTüTjia rir ıtlulı ucaislar edebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Fosfer Dulles'in beyanatı Japonya muazzam bir sınaî kudrete sahip Sovyetler,Japon sınaî kudretini ele geçirmek için daima çalışacaktır Vaşington,2 A.A.United Press)Dışişleri Bakanlığında Cumhuriyetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Bir Amerikan filosu Beyrut'ta Beyrut,2 A.A.Afp)Aralaranda Visamiral Ballentırı'ia sancak gemisi Newport News ağır kruvazörü de bulunan altıncı Amerika filosuna mensup yedi harp gemisi bu sabah bir dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • I Yurtta grip »Hi I Kcfik Saydam Enstitüsü beynelmilel grin merkezlerinden biri haline getirilecek Ankara,2 A.A.l Haber aldığımıza göre dünya sağlık teşkilâtı.Sağlık v^ Sosyal Yaıdını Bakanlığı Kefik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Jan da Kırım seyahatini an latmağa mecbur oldu.ilan hazretten hükümet merkezin de olmadığı içm altı ay avdetini beklemişti.Eski şehirlesin harabelerini gezdiğini,gü zel memleketler gördüğünü söyledi.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Haricî kısa haberler MISIRDA Basra körfezinde bulunan ge nülerden dün,Çarşamba günü Sahfba ve Sarajaa arasında kay bol muş olan ingiliz hava kuvvetlerine mensup bir meteor u çağını aramaları talep edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • Milyonlarca insanı cezbeden hayal Komünizm efsanesine kapılan milletlerin hali Komünist efsanesine kendini kaptıran liderlerin hepsi,hususî surette yetiştirilmiş ajanlar tarafından kontrol edilirİer.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • r wuwxmm/tiz Bahçıvanlık kolaylaşıyor insan,eüni topraklamadan bahçe işlerine ısınamaz,derler.Fakat modern alât ve teçhizatla bahçıvanlık işleri yalnız kolaylaştırmakla kalmamış ayni zamanda el kirlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.03.1951
  • I'ıosl,Valiye veda etli Önümüzdeki halta şehrimizden ayrılacak olan imar mütehassısı Prost dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek veda etmiştir.Vali ve Belediye Reisi uzun yıllar İstanhuklaki hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • a£YOGLU ALKAZAR 142562' 1 Cellâtlar çel esi 25 kısım» AR 44394)1 Hayatımızın en güzel yılkın.ATLAS 40835 ı 1 Gangs,terin askı.ÎNCÎ 84595)1 Vatan ve Namık Kemal.ELHAIURA 42236)1 Fato Ya istiklâl ya öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30-12.öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.istanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • QS*io*;a?Rusya Türklerin tehciri işinde önayak oluyor Londrada intişar etmekte olan ve mülteci Polonyalıların organı bulunan «Dıiennih Polski» gazetesi Bulgaristan dan tehcir edilen ırkdaşlan mix hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • Dilenciler toplanmaya başlandı Emniyet Müdürlüğü dilenci,lere,bilhassa geceleri eğlence yerlerinin kapılarında sırnaşarak para isteyen ve halkı rahatsız eden serseri çocukla.ra karşı mücadele açmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20,30 da DRAM KISMI ESKİ ŞARKİ Yazan:Reşaı Nuri GUntekin Telefon:42157 KOMEDİ KISMr Yürü ya kulum Yazan:Franz Arnold ve Ernes Bach Türkçesi:R,Kemal Ardunjır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • İstanbul Üçüncü icra Memur,luğundan;95İ/841 Bir borçtan dolayı haczedil,miş olup satılmasına karar verilen 1 adet A,E,G.Elektirik motoru bir adet bobirrvar makinesi dört adet kar başlığ makinası ve 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • Milyonlarca insanı cezbeden hayal Baştaarfı 3 nciide)kuvvet ve refah bir milletin kendi durumunun mesuliyeti ni takdir etmesine ve yük,lermeşine bağlıdır.Lâkin bu da kâfi değildir.Bu meydana okunuşuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler 13,15 John Heptin orkestrasından dans müziği Pl)13.30 Rad yo salon orkestrası konseri 14,00 Şarkılar Geçit programı)Çalanlar Sadi Işılay.îzzettin ökt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • Avrupada bulunan malûmat sahibi bir Amerikan as kerî mütehassısının cevabı şu olmuştur:«Almanyadan veya Avus turyadan geçecek olan bir Rus yıldırım darbesini ancak yavaşlatıp oyalamak için hie olmazsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer:N.A.ve A.N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • 4 i e.28 C.Ev 1370 3 MART 1 9 1 1 Cumartesi Ru.14 Şubat 1366 VArîT VASATİ EZANI Güneş 6,34 Öğle 12,27 İkindi 15.34 Akşam 17,59 Yatsı 19.30 tmaftk 4.58 12,36 6,28 9.36 12.00 1.31 11.00 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • IKAYE Toprağın Sevgilisi H.Ayhan B LGiN İhtisas için Amerikaya gidecektim gel dedim Semiha beraber gidelim evleniriz olur biter istemedi hayır,dedi,sen yalnız gideceksin 2 sene nedir ki gelince evleni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.03.1951
  • in SAGA 1 Vasıf.Beyaz;2 Kölelik,Pederin yarısı;3 Dinleme cihazı,Bir balık;4 Bir bir daha,Kişi;5 Tersi)Bir hayvan,Tersi)Kısa zaman;6 Cömert hareket et;7 Sahip;8 Düz yer,Palto;9 Bir nota,Bıçak mahfazası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • İstanbul üniversitesi Rektörlüğünden Üniversiteye bağlı Tıb,Hukuk,İktisa'.Fen,Edebiyat ve ürnıan Fakülteleriyle Dişçi ve Eczacı Okullarında mevcut bi« Um kolları iğin Doçentlik imtihanı açılacaktırist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Seyhan Valiliğinden li uaimî Komisyonunun 12.2.1951 gün Ve 125 sayılı ki ran ile kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmış buluna» Kozan ilçe merkezinde yapılacak 87066)lira 53)kuruş nıuham men bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları Satınalma Komisyonu Başkanlığından t" jet"Mevcut şartnamesine göre 1000 X 2000 X 1 m/m îb'admda 40 adet tabaka halinde Tutya pazarlıkla satın alı nacaktır 2 Pazarlık 9,3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • İstanbul Müftülüğü ilânı Istanbul cihetinde muhtelif camilerde münhal bulunanimam Hatip,Müezzin ve Kayyımlıklar için 19/4/95L Per,şembe günü asaleten müsabaka imtihanı yapılacağından istekli olanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Mersin Yollar 5.Eölge Müdürlüğünden:i Muhtelif tonajda 7)adet buharlı hu ma silindirin.satışı kapalı zarf usulile arttırmağa konulmuş olup,muhammen bedelleri tutarı 8450.00)liradır.2 Arttırma şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Tekel İstanbul Baş Müdürlüğünden:26/2/951 günü açık eksiltmesi yapılan tuz nakliyen işi lâyık haddi bulmadığından tekrar açık eksiltmeye konulmu*.tur,951 yılı içinde Çamailı tuzlasından Kasımpaşa tuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • hale tehiri Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden:3 Mart 951 cumartesi günü kapalı arf ile alınacağı ilân olunan 750 adet kardex çelik dolabının görülen lüzum üzerine Şartnamede yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Türk-İngiliz Fransız ittifakı TBastarafı 1 incide 1 reti yapmakla mükellef olaçaktır.Birleşik Amerika Dış işleri Bakanlığının halen tan müttefik olmayan herhang bir Akdeniz devletine resmer ve bütün ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Dörtler Konferansı rBa^taruiı 1 incide İ ve etmiştir:«Fiiliyatta bir mâ na ifade etmiyen lâflara ken dimizi kaptırmak tasavvurun da değiliz.Rus heyeti Moskova,2 A.A.Paris te 5 martta toplanacak 4 büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Avrupanın istihsali TBaştarafı 1 incide!dünyanın herhangi bir vatan daşına hatırlatmayı lüzumsuz buluyorum.Asırlardanberi ça lışarak kurduğumuz medeniyet,hürriyet ve yaşayış tarzımız bunları yıkmak is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Korede müttefikler TBastarafı 1 incide!lerinin mukabil bir taarruz tasarladıkları tahmin edilmek tedir.General Mac Arthur karar gâhı tarafından verilen malûmatta Kore hudutlarında 31 Çin ve kuzey Kore
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Göç men TBastarafı 1 incide!ligine giderek birlik idare heyeti üyelerinden ayrı ayrı izahat almıştır.Bayann bu dâvanın sür'atle ve en iyi bir şekilde halledilmesi için çalışacağı tebarüz ettirilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • İthal edilecek ilâçl ar Ankara,2 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir:1 Marshall plânından sağ lanan 400.000 dolarlık yardım ile aşağıda nevileri bildirfl*e iâçların hizalarında gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Denizyollarında açıkta kalanların bir kısmına is verildi Denizyolari idaresinde yeni talimatname gereğince açıkta kaldığını bildirdiğimiz 150 gemi adamından 20 si dün münhal yerlere tayin edilmiştir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Frûnsadaki buhran TBastarafı 1 incide!Paris,2 A.P.Halkçı Cumhuriyetçi Hareket M.R.P.partisinin lideri eski Başbakanlardan Georges Bidault yeni bir Fransız kabinesi kurmak için giriştiği teşebbüslerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Meclîsin tatil kararı Başkan milletvekillerinin so çim bölgelerinde tetkikat yapa bilmelerini sağlamak için 26 mart pazartesi gününe kadar bîr ara verilmesini teklif etmiş ve bu teklif kabul edilerek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Ordu mensuplarının evlenmeleri Burdur milletvekili Mehmet özbey'in ordu mensuplarının evlenmelerine dair olan 3663 sa yılı kanunun birinci maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi ve Millî Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Türkiye Mısır hava servisleri Türk ive Cumhuriyeti hükûme 1i ile Mısır kraliyet hükümeti arasında bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli hava servisleri tesisi hakkında yapılan anlaşmanın onan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Tütün ikramiyeleri Müteakiben Millî Savunma Bakanı Refik Şevket ince tütün ikramiyelerinin malûllerle,şebit çocuklarına verilmekte o» lan nisbetlerinin,eni tekaüt lük kanunu ile mesnetsiz kal ması kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Milliyet ABONE FÎATLARI Senelik 28 liradır 6 Aylık 15 3 9 1 3 Yabancı memleketler için iki mislidir.İLAN FİATLARZ Başlık 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 îlân sayfası santimi 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Gedikli erbaş kanunu Bingöl milletvekili Feridun Fikri DüşünseFin gedikli erbaş kanununa geçici bir madde ek lenmesine dair kanun teklifi ve Millî Savunma komisyonu rapo ru ivedilikle müzakere ve kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Izmir Fuarına hazırlık İzmir,2 T.H.A.1951 İzmir Fuarı için şimdiden ge niş hazırlıklar yapılmaktadır.Kültür Park sahasmd abu yıl yeniden birçok pavyonlar inşa edilecektir.Diğer taraftan şimdiden birço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • İzmir Vilayeti Belediye bütçesini tasdik stmiyor izmir.2 T.H.A.İzmir Belediye bütçesinin Şehir Meclisinde müzakeresi tamam lanmıştır.Beden Terbiyesi böl ge müdürlüğü ile İşçi Sigortası Kurumuna ve diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • Gelir vergisi rBastarafı 1 incide!temem.Yalnız şunu söyliyebL lirim ki:Gösterilen masraflar ileride hesap mütehassıslarımız tarafından tetkik edilecektir.Bir ticarethanenin bir yıl zarfında sarfettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • isçi tazminat hakkı tanındı 3 3 fBaştarafı 1 incidel Malûmları bulunduğu üzere,j 3008)sayılı iş kanununun 13 i üncü maddesi!bugün yürürlük lo bulunan şekle göre.süresi;muayyen olmayan sürekli iş j akü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.03.1951
  • M a 11 a d a konferans fBastarafı 1 incide!pacaklan konferansa General Eisenhower'in d e iştiraki muhtemeldir.Malta konferansı,Birleşik Amerika amirali Carney ile Doğu Akdeniz ve Basra körfezi bölgele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.03.1951
  • Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığından:950/30 İstanbul Belediyesi tarafın dan Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde Tavvareci Zeki sokağında 53 No lu mahalde mukim Mayer aleyhine arılan alacak dâvasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • r,i Beyaz sabun yerine Tuvalet sabunu kullanınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • su nnnraiiımwwg ŞİŞLİDE Kaloriferli Ayrıç» 3o.ooo Lira Para ikramiyeleri Keşidelere Tasarruf Hesaplarında 2oo Asgarî Z.LİLJ Lira bulunan müşterilerimiz iştirak ederler.ÎLK I K J j i.25 NİSAN 1951 Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • 1 Sterlin 7.88.50 7.89,00 100 dolar 280,30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 3 00 liret 0.44.128 u.44.128 100 İsviçre Fr,64.03 64,03 100 Florin 73.68.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • Fatih ncü sulh hukuk yargıçlıgından;950/30 Fatih Çarşamba Fırın sokak 18 numarada oturmakta iken 31/12/950 tarihinde vefat e,den Rabia Birsen in Kâzım f ahin ve Elmas leylilerine ola rak bırakmış oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • Gayri menkul satış i'ânı Kadıköy İcra memurluğundan:948/567 Cahit Gündoğdunun tasar,rufu altında olup Türkiye 1mar Bankasından aldığı borca mukabil ipotekli Kadıköy Caferağa mahallesinin Zuhal sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • İnşaat,Elektrik,makine ve montaj işleri eksiltme ilânı Etibank Gene' Müdürlüğünden 1 Çatalağzı istanbul enerji nakil hattı için Vaniköy istanbul)izmit ve Ereğli Karadeniz)de kurulacak açık hava tali t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • Fabrika,İmalathane,Tuğla Harman?ve bilûmum sanayicilerin NAZARI DİKKATİNE:Tavşanlı parça Linyit kömüründen maada »ıkannuş kömür vasfını haiz Yıkcmmış Fındık depolarımızda siparişleri karşılar durumda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • Türk geldi devlet üretme çiftliği alım safını komisyonu başkanlığından Lüleburgaz x Çiftliğimiz koyun ve ineklerinden istihsal edilecek tahminen 60000 litre koyun sütü ile 15000 litre inek sütü 13 mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • West Ham G.Saray boksörleri karşılaşıyorlar Bu gece yapılacak olan mühim boks karşılaşması İçinde dört İngiltere şampiyonu ve iki İngiltere İkincisi olan İngiliz takımının Galatasaraylı boksörlerle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.03.1951
  • Lig maçlarına bu hafta da devam ediliyor ün G,Saray Emniyet Beşiktaş L Spor oynuyor 4&+f+*ss,s 0* r*'V 4.Bugün yapılacak olan maçlardan bilhassa ikincisi,neticesi bakımından ciddî bir önemi haiz bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor