Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • RUS ÇİN İHTİLAFI Çili,fazla zayiat karşısında Köre harbinden çekilmek isttyor-Çin lideri Moskovâda Tokyo.26 AP.Bura-daki sorumlu ve iyi haber alan mahfillerin kanaati şu merkezdedir:Komünist Çin idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • KOREEDKi BİRLİĞİMİZİN MANEVİYATI ÇOK YÜKSEK General Tahsin Yazıcı Amerikanın sesi radyosundan memlekete hitabedecek Kore cephesi.2G A.A.Reutev)Albay SuJâhaddin To» kay,cephede bulunan Reuter muhabirin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Amerikanın yeni savunma plânı 3 milyon 500 bin kişilik bir ordunun daim?surette elde tutulması lüzumlu görülüyor I.^1 I» Vaşington 26 A,P.General Omar Bradley silâhlı ser vislerin bütün şubelerine men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Myrna Loy evleniyor Vaşington,26 A.P.Sinema artisti Myrna Loy ile Birleşik Amerika Dışişleri Ba kan Muavinlerinden 37 yaşınr daki Howland Sargent'in bu ilkbaharda evlenecekleri bugün her iki tara/m ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Vali ve Belediye Reisinin dünkü basın toplantısı Vali dünkü basın toplantısında Vali dün yaptığı bir basın toplantısında şehre taallûk eden meseleler etrafında izahat verdi.Bu arada yeni-bütçeye mülha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Tarım Bakanı Nihat Eğriboz Tümgeneral Naci Aka vefat etti Bursa,26 A.A.Şehrirnizdeki tümen komutanlarından Tümgeneral Naci Aka,dün gece yansı geçirdiği bir kalb krizi neticesinde vefat etmiştir Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Hatay Milletvekili seçimleri Tahkik komisyonu se-I çimlerde bazı yolsuzluk-I 1ar tespit etti Adana 26 Milliyet)Hataym Altıntozu ve Reyhanlı belediye seçimleriyle Adana nın Dörtyol ve Samandağı belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Yardım malz emesi getiren gemide isyan Derince,26 T,H.A.•Marshall yardım malzemesi getiren Amerikan bandıralı Eguesiele adlı bir gemi,lima na gelir gelmez,kaptan liman reisliğinden imdat istemiştir.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Velibese Karadenizin Mısır ihtiyacı Hükümet sıkmtıya meydân vermemek için tedbir abyor Her yıl Karadeniz bölgesinde bir mısır buhranı hissedilmekte dir.Bu yıl da mevsim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Beyo&lu K12 Enstitüsünde tr an Şahma gttoderiteeafc 4ft ftün hediyesi hanrlanıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • 01.Robertson Don'/hastahanesmde yaralılarımı/ı ziyaret ediyor Robertson dün yaralı aziierimizi ziyaret etti İngiltere Ortadoğu orduları başkomutanı Akademi ve istihkâm okulunda tetkiklerde bulundu Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Kızılların eline geçen malzeme Hongkong. A.A,Heuter» Güvenilir kaynaklardon bugün bildirildigtae göre.Bhieşik Amerikanın jmlliyetei Çitte gönderdiği iki bin ton dizel yakıtı komünistlerin eline geçmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Dün Mecliste Ticaret,Sağlık ve Tekel 'i ıı ı ıı ı II.mm ı ı Bakanlıkları bütçeleri kabul edildi P.nin iktisadî politikasını anlattı Bakanı,Millî olduğundan yeniden kanunu kifayetsiz in edileceğini,muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Maaşlar vaktinde verilecek Ankara,26 T.H.A.Gelir vergisinin mart iptidasından itibaren tatbiki dolayısiyle memur maaşlarının birkaç gün gecikerek verileceği hakkında çıkan haberle rin esassız olduğu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Z* A i r a i kalkınma programı Tarjm Bakanlığının hazırladığı program Başbakanlığa verildi Ankara,26 T.H.A.Tarım Bakanlığı,memleketimizde büyük bir ziraî kalkınma esaslarını ihtiva eden progva mini Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.02.1951
  • Göçmenler için Amerikan yardımı Amerkîa 25 milyon dolarlık yardım falebîmlzi müsait karşıladı Vaşingtpn,26 A.A.Reuter)Bulgaristandan ten cir edilen Türk muhacirleri meselesinde Türkiye Amerikanın yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Demir sanayicileriyle tacirler toplantısı araiıük ağır demir imal edecek Dt-ı.demir sanayicileri ye tacirleri i,aat 15 re Ticaret ve Sanavi Odasında,şehrimizde '¦ihuiun Karabük Demir ve Çelik fabrikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Ma^lakinki otomobil kazası Dün sabah saat 5.30 cia Mas lakta fecî bir otomobil kazas olmuştur.Piyasanın maruf ta ciflerinden Yuuta Mudit,busu i otcmobiliyle Maslak asfaj nndrın Büyûkdereye giderken ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Devlet Başkanına hakare' edca 2 klsi adliyeye verild I*,ye mensup Rıza V Ccvat Ay.^a adındaki iki şahı;Devlet Başkanına gıyaben hatarette bulunmak suçu ile ad üyeye verilmi.s,ve duruşmalarina dün 4 ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Sekiz sarhoş,gazinoda rezalet çıkardı Beyoğlundaki Kibar isimV p%z£noya giden Galip,Hikmet İbrahim,Mehmet,Recep,Ramazan,Nuri ve Ali adında se 'Âz arkadaş,istedikleri «tiri lino baiıdı n şarkısı çalınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • O ev sovan bir hırsız yakalandı vîu'ntclit' semtlerde 10 katUır If sokan sabıkalı hırsızlardan Sıddik Bağcı 2 nci gube ineanırtan tarafından yakalan ır.ştır.Adliyeye teslim edilen aKııc tevkif sdilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Terkcdilen çacuk Vcdikulede oturan Yorgi aduı.la bir seyyar satıcı,evinin kapısında bir nyhk bir erkok1 ocuğu bulmuştur.Terkedil ütt&j anlaşılan «vocuk polise tes.im edilmiş,annesi hakkında jorııştarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • 30 sabıkalı bir yankesici ile sue ortağı yakalandı Yankesicilik operatörü na-niyle m^ruf 80 sabıkası olan Kooik ÇeHknal ile Arif Çelik adındaki suç ortağı dün tramvayla Beyazıttan Sirkeciye gilen Hnsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Saçı dökülenlere müjde Amerikada bulunan,büyük ve ciddiyetiyle mâruf,bir kimya araştırma enstitüsünün umum müdürü gazetelere yaptığı beyanatta saçı dökü lenlere müjde vermekte,artık her yaşta bunun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • KISA HABERLER İt Adana vapuru dün saat 10 da 62 yolcu ve 380 ton yükl« Doğu Güney Akdeniz seferin den limanımıza dönmüştür.İf Ingilterenin tanınmış atom âlimlerinden T.Albione bugün şehrimize gelecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Şehirlerarası telefon konuşmaları Ankara,20 A.A.Ulaş tırma Bakanlığından öğrendiğimize göre 19 şubat 195İ tarihinden itibaren Samsun,Trabzon,Erzincan ve Erzurumla İstanbul arasında di* rekt telefon ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Kıskançlık yüzünden dostunu yaraladı Hoşiktaşta Saatçi bayırında oturan Hatice adında genç ve güzel bir kadın,kıskançlık yü« zünden çıkan bir kavga sonun da dostu Mustafa tarafından üç yerinden bıçakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Biı hiubusı balukhûa gömülerek boauMu Pa/ar günü Küçükçekme t^ de müessif bir kaza olmuş vfl üölde ördük avına-çıkan Tahsin Kurt adında bir binbaşı ilo arkadaşı Nuri'nin bindikleri sandal ansızın devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Sovyet sefurethaneshidekj yangın.Evvelki gece Beyoğlandalp Sovyet sefarethanesinin bacası tutuşmuş ve durumdan haberdar edilen itfaiye derhal hâdise mahalline gelmiştir.Fakat sefarethane mensupları «y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Salâhiyeti olmadım gbVmeiw ler için yardım »arası topla» ya» bir gazino hakkmda takibata geçildi Göçmenlere yardım mev« zuunda şehrimizde açılan kanı panyadan istifade ötmek istö* yen bazı açıkgözler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Havacılık Bu istikamet bulucu âletin arayıcı anteni tayyarecilikte kullanılan en eski âletlerden biridir.Arayıcı,bir dairevî antenden ibarettir,ki bozan bir tayyarenin üst veya alt kısmında dışarı çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • D.P.li teşkilât» Muhtelif vazifelerde bulu naıı seki* partilinin tabk":a\sonuna kadar salâhiyetle?alındı Demokrat Partinin İstan bul teşkilâtında muhtelif fiilî vazifelerde bulunan seki?par tili hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Mezarlıkya yabalanan asıklar Küçükçekmeced2 oturan Afcıf adında bir genç,komşusunun.14 yaşlarındaki kızı Nuriye ile birlikte kaçmıştır.Durumun zabıtaya bildirilmesi üzerine iki âşık,saklandıkları Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Rakibini ağır suretle yaraladı Beylerbeyinde oturan Şinasi adında bir genç,bir kız meselesinden araları açık bulunan ve ayni semtte oturan Cabir Uslu ile kavgaya tutuşmuş ve hasmını bıçakla sol memesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • «Samsun» Batı Akdeniz seferlerine başlıyor 'Samsun vapuru cuma günü Bati Algdeniz seferine gidecek tir.Büyün Batı Akdeniz hattından avdet edecek olan Tarsus yaz aylarında yapılacak seferlere,tahsis ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • İran Şahına gönde rilen düğün hediyesi Dün saat 15 de Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Refia Övünç gazetecilere* İran Şahına gidecok İVdiyeler etrafında izahat vermistir.Enstitü tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • HALKIN SESİ Karcnlıkta kalan ev Topkapıdo oturan bir akuyucurauzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyotuz.Alâkalıların nazarı,nı çekerizvBen Topkapıda Kalay,cı Ati sokağında ot.uruyo» ram,mahallede ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Ceza evi cinayeti Dün sorguya,çekilen sanıklar,maktul İsmail'i nefis leririi korumak için öldürdüklerini söylediler Bir müddet evvel Üsküdar Cezae\«inde kabadayılık yüzünden bir cinayet işlenmiş ve 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • ık ekipleri di Vali dün yaptığı basm toplantısında veııi bütçeye mülhak kazal arın köyleri arasında dolaşacak saflık ekiplerinin tesisi için tahsisat konduğunu,imar hareketlerine devam e* dildiğini,ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Cemiyet KONGRE ir Çocuk Yuvaları Derneğinin fevkalâde kongresi 8 mart per şembe günü 17,30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapıla «sak tırit Ticaret ve Sanayi Odası Memurları Yardım Cemiyeti m'n yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Denizyolları idaresi yük naklinden gelir temin ediyor Denizyolları idaresinin Akdeniz hattında çalışan gemileri geni^ ölçüde yük nakliyatı yapmağa başlamıştır.Mallarının süratle naklini isteyen firmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Drew Pearson Yugoslavya* va gitti Bir müddettenberi memleketimizde tetkikler yapan Amerikanm tanınmış radyo tefsircisi Drew Person Tito'nun şahsî daveti ürerine dün Yı»goslavyaya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Vasfı Rıza'mn açtığı dâva Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Vasfi Rıza,aynı müessese mensuplarından İbrahim Delideniz aleyhine neşren hakaretten bir dâva açmıştı.Duruşma sırasında Delideniz tara fından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • İskenderun vapurunun tamiri mart basında bitecek Ccnpva'da tamir ve tadil cdileıı İskenderun vapuru mart başında îtalyadan hareket»g-decektir.Gemi,Cenova,Napoli,ve Pireye uğrayarak yük ve yolcu alarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • 40 ay hapse mahkûm oldu Beyoğlunda Cemal adında bir şahsı tabanca ile öldüren Belnre adındaki kadın dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesince 3 sene 4 ay hapse mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.02.1951
  • Verem Mütehasısı Dr.Whin şehrimize Keldi Memleketimizdeki verem mücadelesi üzerinde tetkikler yapmak ve ilim adamlarımızla temaslarda bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından davet edilen Dr.Winn dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Rus notası İngiltereye verilen son notaya cevap verilip verilmiyecc&i belli değil Londra 26 A,A Afp)Dün Londraya varan Sovyet notası,eVkn Dışişleri Bakanlığında tetkik edilmekledir.Umumiyetle iyi habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Basının tefsirleri Nevyork 2ti A,A,iAfp)17 şubat tarihli İngiliz notasına Sovyet hükümeti tarafından verilen cevap,lükse ka çan teferruatı ihtiva etmesi ve Sovyet diplomasisinde emsali görülmemiş uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Casusluk sın-undan yargılananlar Prag,26 A.A.lps)Yeniden birkaç Çekoslovakyalı ihanet ve casusluk suçun dan yargılanmışlardır.Dün Brno'da bir mahkeme,suçlulardan birini ölüm cezasına ve diğerlerini ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Hindistan Pakistan arasj ticaret anlaşması Londra,26 A.A.lps)Hindistanla Pakistan arasında aktedilen ticarî anlaşma hakkında dün tafsilât veril,mistir.Bu anlaşma iki memleket arasındaki ticaretin 7 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • MİLLİ KRAMIY TUTARI 18 ooo BÜYÜK İKRAMVrLLR 5oooc 300000 2oo ooo loo ooo L İYİ MART-1951 GÖÇMEN PİYANGOSU L FEVKALADE ÇEKİLİŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Hava yolcularına yapılacak tenzilât Ankara,26 A.A.Devlet Havayolları 1 Mart 1951 tarihinden itibaren Mart,Nisan ve Mayıs 1951 aylarına mahsus olmak üzere Kıbrıs,Beyrut ve Kahire uçak seferlerinde gidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Harici kısa haberler MISIRDA Arap Birliği Konseyi 31 martta Kahirede alelade bir halde bir toplantı yapacaktır.ÇEKOSLOVAKYADA Çekoslovakyada ekmek ve un bugünden itibaren vesikaya tâbi tutulmaktadır.Î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Pariste grevler artıyor Paris,26 A.A.afp)Paris demiryolları grev vaziyeti hemen hemen topyekûn bir hal almıştır.Paris otobüsleri de işlememektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Ortaşarkın istinat noktası Türkiyedir Belçikadu çıkan La Libre Beigiqtie gazetesi hür milletler ittifakının zayii* noktalarını izah ve Ortaşarkın tek sağlam istinad noktası Türkiye olduğunu ileri süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Canlı insanların mezarı Sovyet kampları Nazi kamplarını aratıyor Ahşaptan yapılmış kulübeler içine sıkıştırılmış 200 İçişi hep bir arada yatar ve yarı aç,yarı tok bir şekilde ölecek leri günü bekler d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • S Meraklı bahisler j Amerikada araba yarışları Birleşik Amerikada araba yarışları pek çok rağbet görmektedir.Böyle bir yarışta binlerce seyircinin,favorileri,ni zafere teşvik etmek için yellerinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • kadanAvrup Silâhlı kuvvetler komisyonu başkanı dün bu basma bir demeçte bulundu hususta Vaşington 26 A,A,Afp)Ayan Meclisi Dışişleri ko misyonu başkanı Tom Connally ile silâhlı kuvvetler komisyo nu baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Amerikan serbest ticaret bölgesinde yapılacak gezi Ankara 26 A,A.Avrupa İktisadî işbirliği teşkilâtından bildirildiğine göre.14 memle ket uzmanları Amerikada serbest ticaret bölgelerini ziyaret edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Jap ony a azminat veremiyor Tokyo.26 A,A,Lps)Japon Başbakanı Yoşida,Japon parlâmentosunda de meçle bulunarak memleketi,nin harp tazminatı ödeyemiyecek durumda olduğunu söyle mis ve müttefik devletler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Bulgaristan'a yapılan ihtar Belgrad.26 A,P.Yugoslav Bulgar hudutları yakınında bir yerde dün bir konuşma yapmış olan bir Yu goslav sözcüsü,iyice silâhlan,mı.ş olan Rus peyki Bulgaristana.«Yugoslavyaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Kominist tehlikesi Mac Arthur,komünistlerin Asya ve Avrupa d a büyük bir tehlike arzettigmi belirtti Nevyork 26 A,A.United Press)General Mac,Arthur komünizm aleyhtarı eski muharipler birliğinin dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Piyano çalma rekoru Frankfurt,26 A,A.Reuter)Alman piyano çalma mukavemetçisi Heinz Arntz,Frankfurt'un bir kahvesinde 176 saat bilâfasıla piyano ça larak yeni bir piyano çalma mukavemet rekoru tesis et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Polisi bıçaklamak isteyen şoför tevkif edildi Kasımpaşada oturan Cafer adında bir şoför,evvelki gece Tepebaşında üzerini ariyan ve bıçağını alan arama tarama ekibinden bir memura,eline geçirdiği başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Marshall,gripe tuiul.lt;Vaşington,26 A.A.United Press)Savunma Bakani george Marshall,enfliienza ya tutulmuştur.Bakanlık sözcüsü,Bakanın yarın makamı na geleceğini söylemiştir.Bakan yardımcıları Bn.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Akdeniz manevraları Londra,26 A.A.afp)Bu sabah Londrada bildirildi ğine göre Akdeniz filosu ana vatan filosuyla müşterek manevralar yapmak üzere Cebelüttarık'tan hareket etmiştir.Manevralar hafta sonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Amerikan filosu mensupları şerefine dün bir ziyafet verildi Limanımızda misafir bulunan Amerikan filosu komutan ve subayları şerefine Donanma Komutanı Tümamiral Rıdvan Koral tarafından dün saat 13 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Orta Doğu p a k 11 Ortadogunun savunması için bir paktın kurulması fikri destekleniyor Nevyork 26 A,A.Reuter)Bugün b'urada toplanan hususî bir konferansta Cumhuri yetçi liberallerden temsilci Jacob Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Macar ordusu mevcudunu arttırıyor Londra,26 A.A.lps)Belgrad radyosu dün akşamki yayınında Macar Başbakan Yardımcısının beyanatını yorumliyarak,Macar ordusu mevcudunun barış andlaşmasında derpiş edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Mısıı'da gümrüğü kaldırılan maddeler Kahire,26 A.A.afp)Mısır kabinesi taze ve kuru yemişlerden,yemek yağların dan gümrük resimlerini kaldırmıştır.İnşaat malzemesi üzerindeki gümrük resimleri indirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Yeni bir paraşüt tecrübesi îsmailiye,26 A.A.a fp)İngiliz hava kuvvetlen teşkilâtı tarafından büyük göl üzerinde yeni bir paraşüt tecrübesi yapılmıştır.Denize düşecek havacılaı için bilhassa yapılan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.02.1951
  • Madam vakit geçiyor,lemen yola çıkmak mecburi '^tindeyiz.Misafirperverliği 'ize şükranlarımı arzetmeden vvel siz ye oğullarınızla çok idriî ve mühim bir mesele iin görüşmek istiyorum.İhtiyar kadın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • r HİKAYE Kahkahaların sonu Nusret Vedat SAYGEL Yaşamak Du rüyadır;uzun bi;iLiyâ.Fakat ıstırap il üiJ-avet bulacağını hiç tahmin cttT¥*îni|Cim.Etrafa çöken ak ^a.aranJıkla**ı gıoi.aşkımı Zır.ü/erme ae
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • 1 Birinin yanında gidenier eski terini;2 Yeri ka zıma;3 Karşılığında para alınarak bırakılan.Sakf;4 Sebep,Soru;5 Bir rüzgâr.Hastalık;6 Vilâyet.Yasak îtmeklik;7 Mudanyaya işliyen bir gemi;8 Yükseltine.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • Ancak böylelikle.Sovyet ler.dünya stratejilerini Boğazlar plânivle tahakkuk et tirmeve imkân bulabilecek lerdir.Netice:Avrupa cephesi üzerinde ki,Sovyet hedef ve harekât sistemlerini,mümkün olduğu kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • MB OPERATÖR m Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCt SINIF Umumi baş.karın,tenasÜ uzuvları,kol.bacak dama e kemik hastalıkları Mütehassısı Beyazıt Okçularbaşı No;l'ı Tel:Muayene;2367)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • ALKAZAR 42562)i rede Türk kahramanları AR 44394)1 Hayatın m en gü/e!yılları ATI.AS 40835)1 Kal ask iNf't 34595)Vatan Namık R'emal.KLHAMRA 42236' 1 Do inan Renkli orijinal)LALE 43395)1 Vatan Narnık Kem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden;Vahit Ramiz Hiç Dizildiği yer;N.A.ve A.N.K.Gazetecilik KoUektif Şirketi Matbaası Basıldığı Yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • RAOYOİA İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.}5 öğle konseri Pl)13,45 Şarkılar.Okuyan:Alâettin Yavaşça 14,30 Şarkı ve türküler Pl)14,45 Programlar ve dans müziği Pl)15,00 Kapanış.17,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • Borsa 1 Sterlin 7,86,00 7.84,80 100 dolar 280,30 280.30 tOO Fransıı Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 u.44.128 100 İsviçre Fr.64,67 64,67 100 Florin 7J.68.40 73 88.40 100 Belçika Fr.5.60 5 80 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • Lokman Hekim Dr.Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10,30.12,öğleden sonra,14,30-17 de hasta kabul eder.İstanbul DivanyolJu No;104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • JlliUtyet ABONE FIATCJUU Senelik S8 Uradır f Aylür II I I 1 1 e Yabana memleketler tal* iki miaUdlr.LAN HATLARI Batlı* 20 Ura i ael sayfa santimi 4 Ura t 4 4 üncü 4.9 tl&n sayfan« ajuttlmt t Oo|um,Nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • lie.27 ŞUBAT 19 11 Salı Ru.20 C.Et 1370 14 Şuben 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.41 12.47 Öğle 12.27 634 İkindi 1507 9.37 Akşam 17,31 12,00 Yatsı 19,2ö 1.31 İmsak 5.04 11.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.02.1951
  • Bolgaristaııda Türklere yapılan zulüm Türkler Bulgaryadan nasıl tehcir edildiler?Londrada intişaı etmekte olan «Tihe World Today» gazete,si Bulgaristandan tehcir edi len Türklerin hangi sebepler tahtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.02.1951
  • r.ŞUBAT I85\Oİ aiifei.ıyare WPWHlı i| lıllM ı m,2& Doğud John Foster Duldönmüş-nan'in Cumıı iyetçi müşaviri gazeteciler-•mada,'Pa sifik bölgesinde sulh,nizam ve ıletiı ı takviyesi için zemin Ş olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Son Haberler
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.02.1951
  • im SAYFA:t İllliflf 1 ¦ı.w*|ww«aMımwi'iir.27 ŞUBAT İtSI Satılık Emlâk)fsfanbul Defterdarlığından Dosva No Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 4875 25,50 375.51S.9-1İ4 Beyoğlu Kasmıpa.ş.O Kadı Mehmet 650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan