Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • Ü 1K,^w.Büyük Millet Meclisi Azalan Bütçe müzakereleri sırasında M.Meclisinde bütçe müzakereleri m* Eğitim ün kabul H'.Virt^^'VV^ Gece yarısına kadar süren oturumda Millî Eğitim Bakam Tevf ik ileri,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • Atlantik ordusu başkomutanı "Gir'Eisenhower Atlantik ordusu fciscnlıovver'in başkanlığın flaki kurmay heyeti teşkil edildi WdY« 25 A.Â.Afp)Sun:day Expres gazetesi Gener-al Eisenhower kurmay heyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU ŞİDDETLE TENKID EDİLDİ Tekstil işçi sendikaları kongresinde delegeler bu müessesenin iyi çalışmadığından acı acı şikâyet eltiler Tekstil sanayi işçileri sen dikasınm Şıllık kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • us cevabî notasının Notada,Sovyetlerin elinde hâlen iki bucuk milyon asker bulunduğunu,buna mukabil Batılı devletlerin 5 milyonluk bir orduya sahip olduğu ileri sürülüyor.Londra.25 AP.Dün akşam jngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • Röntgen filmleri Sunî darlığın önlenmesi için ithalâtın Kızılay tarafından yapılması temayülü kuvvetleniyor.Ankara,25 T.H.A.Memleketimizde ötedenberi röntgen filmi karaborsacılığı hüküm sürmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • ^1 I I I i.I II II.I.Ill-J II.G.Saray Kasımpaşayı,Vefa Beykozu mağlûp etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • Avrupa savunması ve Amerika Nevyork Valisi Dewey Av rapa nıüdafaasıua olan güvenini belirtti.New York Vcdisi Dewey Washington 25 A.A.Ayan Meclisi dış meseleler ve si lâhlı kuvvetler komisyonları huzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • ası heyecanı Millî Talebe Federasyonu Kırsehirdeki küstahm hareketini şiddet ve lanetle protesto ediyor Türkiye Millî Talebe Federasyonu dür.aksam bir sirküler yayınlamıştır.Bun da söyle denilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • CİVARINDA İKİ DÜN ZAPTEDİIDİ Merkez cephesinde düşman mukavemetinin sertleşmesine raqmen müt tefik kuvvetlerinin ileri harelcâtı devam «diyor Birleşmiş Milletlere men Tokyo 25 A.A.Alp:General Mae Arth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • İngiltere Orta Doğu orduları başkomutanı Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökayla bir arada OR GL ROBERTSON ANKARADAN DÖNDÜ İngiliz Ortadoğu kuvvetleri Başkomutanı Ankaradaki temaslarından çok memnun olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • I demagoji peşinde Dünya barışseverleri Meğer sulh peşinde koşııyorlarnus!Berlin 25 A.A.400 komünist delegesinin iştirakiyle Berlinde yapılan dünya bang kongresinde bugün beyanatla bulunan Sovyet yaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.02.1951
  • İptidaî madde meselesi Londra 25 A.A.1 îngiltar* Fransa ve Birleşik Amerika devletleri müşterek bir beyanatla bugün iptidai maddelerin istihsali meselelerini beynelmilel bir mekanizmanın tesisi sure t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Böbâeskide Orta okulun açılış töreni HAyj^.vA ı MİLLİYET)¦O taokul urma ve koruma tfernejjinin yardımiyle tesis ed len ortaokul,bug$n n)fc tedrise açılmıştırtH kaymakam ve güzide D.i' ualk illcsinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Bursada eriyen karlar dereleri taşırdı Bursa MİLLİYET] Lodit.fırtınasından sonra başlıyan yağmur yüzünden Uluüagdaki karlar da erimiş ve yağmurla birlikte dereleri dol durmuştur.Soğanlı köyünü st| bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Adânâdd Çukurovada zirai kalkınma yolunda yapılan tetkikler Adana,MİLLİYET)Çu ¦sjrovada ziraatin inkişafı iı n ciddî teşebbüsler yapıLulaktadır.Bu cümleden olarak zaman zaman birçok yerli ve yabancı u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Kırşehİrde i;ttuti heykelini tahrip ettiler Ki hır MİLLİYET)Şehrimizde bu memleketin bir evlâdı sıfatiyle haberini vermekten dahi hicap duyduğuhj esef verici bir lıâdise ce ı—yan etmiştir.Sabahın rkcn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Jşdkta Bir kadın üçüz doğurdu I MİLLİYET)Dttrai Miaiiiıl.'p.^incİM)AH Rıza 'lı i:hm c.şi bir balında ı'n;r.C|.""in.dünyaya ji^tir-tir.Doğan, r t.ı,Al»~ün n tiı'iiv:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Susurlukta Bir koyun yetiştiricisini tuzağa düşürüp öldürdüler Susurluk,MİLLİYET)İlçemizde birkaç gün evvel bir katil hâdisesi olmuştur.62 yaşlarında koyuncu nalbant Hüsnü,civarda bulunan koyun ağılla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Borda Tohumluk buğdayları ögütenler Bor MİLLİYET)Toprak Mahsulleri Ofisinin çiftçilere tohumluk olarak verdiği ilaçlanmış buğdayları yıkaya rak öğütenlcr bulunduğu görülmüş ve bu gibiler yakalanarak a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • KONGRE it İstanbul Ticarî Emtea Sim şarlan Derneği kongresi bugün saat 16 da Sultanhamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde yapılacaktırir Çocuk Yuvalan Derneğinin Jcvkalûde kongresi 3 mart per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • V W w?Enbiyaya tebdifir milliyet et+iriliyor Misyonerlerin faaliyette bulundukları memleketler yerli halkından Hristiyan olmuş ressamların yaptıkları binbeşyüzden fazla tablo Pariste teşhir edilmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Halkevlerinin kurulusu yıldönümü Dün Halkevleri ve Halk odalarının kuruluğunun 19 ur cu yıldönümü münasebetiyk şehrimizin muhteliî yerlerin,deki Halkevlerinde kutlula ma törenleri yapılmıştır.Bu meyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • davaları Köyün kurtuluşu Toprak köylünün örneğini durmadan sömürüyor.Köylü nün ömrü toprak üzerinde bu har olup gidiyor,gidiyor da köylü son zamanlara kadar bakımsız,muhtaç bir durum da kalmıştır.Düne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Sir Brian Robertson Uçakla gelen Ortadoğu Kara Kuvvetleri Komutanı Valiyi ziyaret etti tngilterenin Orta doğu kara kuvvetleri komutanı General Sir Brian Robertson dün saat 14.45 te özel bir uçakla Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • İki hayvan hırsızı yakalandı Mehmetle Haydar adların da iki arkadaş dün aksara Şiş üde Semi Günere ait ahırdan biri yavrulu olmak üzere iki inek çalmışlardır.Hırsızlar sabaha karşı Topkapı asfaltı üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Şehrin muhtelif semtlerindeki 4 yaralama vakası Şehrin muhtelif semtlerinde 4 yaralama vakası olmuştur.Bunlardan biri Bakırköyde olmuş,Osmaniye ma hailesinde 44 sayılı evde oturan Mustafa ile Kartalte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Talebeye otobüslerde yapılacak tenzilât Millî Türk Talebe Birliği otobüslerde yapılan tenzilâtın tatil günlerine de teşmil edilmesini istiyen bir dilekçe ile Şehir Meclisine müracaat etmiştir.Dilekçed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • HALKIN SESİ!Otomobillerin muayenesi Istanbul Kız Lisesi ög rencilerinden olduğunu yazan bir okuyucumuzdan al dığımız mektubu aynen neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz.Bix]m mektep ve Beleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • işçi sigortaları Mart ayı içinde isçiler için yirmi iki sağlık müessesesi açılacak İşçilerin her türlü hastalıklanna karsı sigorta J.marttan iti baren başlıyacaktır.Bu sebep,le şehrimizde muhtelif işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Tarikat propagandası yapaıı bazı kimseler Afrikadaki şeyhlerden direktif alıyorlarmış.Millî Türk Talebe Birliğinin irtica ve komünizmle azimli mücadelesi devam et mektedir.Millî Türk Talebe Birliği ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • «Oslofiyord» turist sfenıisi limanımı/dan ayrıldı Cumartesi sabahı limanımı za gelen KOslofiyord» gemisi dün sabah içindeki 336 turistle beraber Pireye mütevec oihen limanımızdan ayrılmıştır.Gemi lima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Kuzu eti fiyatları ucuzluyor Kuzu kesimi günden güne artmaktadır.Şubatın onbeşi ne kadar kesim günlerinde mezbahaya 2500 baş kuzu ge tirilirken geçen hafta içinde bu miktar 3200 baş kuzuya çıkmıştır.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Kalb sektesinden Öldü Beyoğlunda Tarlabaşmda Turan caddesinde 4 numaralı:evde oturan ve demircilik ya pan Arsak isminde birisi Meş rutiyet caddesindeki Majes tik içkili lokantasına gitmiş ve 3 şişe bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.02.1951
  • Ucuz evler işi Şehir Meclisi gündeminde Ankaradah dönen Vali ve Belediye Reisi Ord.Prof.Dr.Fahrettin Kerim Gökay Sa&lık^ Şûrasında konuşulan mev zular ve şehre ait muhtelif meseleler hakkında izahat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Göçmen dâvası I Kati iskân plânının tatbikat zamanı yaklaştığı için dairelerde bü" yük bir faaliyet başladı Ankara.25 T.H.A.Göçmen kat'î iskân plânının tatbikat zamanının yaklaşması dolayısiyle ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Sch acht Almanya'ya dönüyor Paris,25 A.A.Fransız millî emniyet müdürlüğü söz cüsü dün verdiği beyanatta,nazi Almanyasının eski Maliye Nazırı doktor Schachtin,Brezilyaya gitmek üzere iki haftalık trans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Jan eşarpı aldı,deli gibi bir sevinçle dudaklarına görürdü,kalbine bastırdı.İlk heyecanını yendikten sonra Tatara dönerek sordu:Bir daha tekrar et.Matmazel ne dedi?Sizi bütün kalbiyle sevdiğini söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Ictaabul B*lediy*»i ŞEHt* TtYATlOLARI saat 20.30 da DRAM K1SMT Hep ve Hiç Yoxtir:Vedat Nedim Tor Teleftin;42151?KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yatan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon;40*u9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • YENİ SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de CURCUNA Çarşamba tenzilatlı.Cumartesi Pazar matine 15 de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Muammer Karaca Opereti MAKSİM ONBiRE BES KALA Suare 20.30 da Cumartesi,Pazar matine 15 te Perşembe suare.Cumartesi matinelerde talebeye tenzilâtlı 13.2.951 «alı akşamından itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • m—n thii hm» Otoıııatik fotoğrafçılık Mr.Powis adlı Kuzey irlandalı bir fotoğrafçı,elekttronik aydınlatma cihazını havi yeni tipte tamamiyle otomatik bir fotoğraf makinesi ge';tirmigtir.iç içe geçme t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Sovyet propagandası nasıl çalışıyor nazar n rolü Komünistler,dünya efkârı ıımıımiyesi üzerinde entellekt üellerhı tesir edici kuvvetle* rine inandıkları için;onları ellerine geçirmeğe çalışıyorlar.İnf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • s esrarı hâlâ çözülemedi Çekoslovak Cumhurbaşkanı Clemen+îs'în hapsedildiğini ima ediyor Prag 25 AP)Çokoslo vakya Cumhurbaşkanı bugün yayınlanan bir nutkunda eski Dışişleri Bakanlarından Vlado Clement
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • T a I ebe mübadelesi ve Ruslar San Francisco 25 U-LIS)Amerika Dışişleri Bakanlığı Eğitim Mübadelesi Bürosu Müdürü William C.Johnstone'a göre Amerika ile diğer memleketler arasında şa hısların serbestç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Tru man istirahat edecek Washington 25 USIS)Gelecek haftanın sonlarından itibaren üç hafta müddette Florida Key Westteki Amerikan deniz üssü Başkan Trumanın muvakkat çalışına merkezi olacaktır.Beyaz S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Avusturalyanm mâlik olduğu yeni silâhlar Canberra:25 AP)Birleşik Amerikada satın alınan Neptün bombardıman uçakla rının devri merasiminde konuşan Avusturalya Başbaka nı Rober Menzieş şunları söy lemis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Zeytinyağı fiyatları düşmeğe başladı Geçen hafta piyasa umumi yetle durgun ve gevşek bir durum arzetmiş;gerek ithalat ve gerekse ihracat mevzuun da önemli faaliyet olmamış tır.Yapağı ve tiftik mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Bir kız sinemada fenalık geçirerek öldü Beyoğlu sinemalarından biünde mahiyeti itibariyle henüz esrarını muhafaza eden bir hâdise olmuştur.Fatihte Malta caddesinde Madalyon apartımanında hali vakti ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Harici kısa haberler YUNANÎSTANDA Selânikte «izli bir teşekkül kurmağa teşebbüs etmekten sa mk 14 komünisti yargıhyan Atîna askerî mahkemesi bir komunisti ölüme ve diğer ikisini de müebbet hapse mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Churchill'e hücum Shinwell,muhafazakâr liderinin hücumlarını «intikam almak» olarak vasıflandırdı Londra 25 A.A.Afp)İngiltere Savunma Bakam Emma nuel Shinwell,cumartesi gece si radyo ile yayınlanan be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Beden Eğitim Enstitüsünün kavak kursu Ankara,25 T.H.A.Yük sek Beden Eğitimi Enstitüsü öğretmen ve öğrencilerinden mürekkep bir grup Erciyeş dağında açılacak kayak kursuna iştirak etmek Ü2ere salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Thorez ivilesti Londra,25 A.A.Buda peşte Haberler Ajansının bildirdiğine göre,Maurice Thorez'in sıhhati düzelmiştir.Macaristanın komünist çev relerinde Thorez'in Fransaya dönmek üzere Moskovadan ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Rusyada turn error artıyor Bilhassa müslümanlar şiddetli baskılar altında inlemektedir New York 25 USIS)New York Times gazetesinin bugün neşret,tiği bir makaleye göre Kremlin Sovyetler Birliğin,deki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • İran petrolleri Tahran 25 AP)İran hükümetine mensup yetkili çev relerden bugün bildirildiğine göre İngilterenin Tahran bü yük elçisi Sir Francis Shepherd İran petrollerinin dev letleştirilmesi hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.02.1951
  • Bevin istifa etmiyor Londra.25 A.A.İngiltere Dışişleri Bakanı Ernest Bevin,«Sunday Dispatch» gazetesi muhabirine verdiği mü lâkatta,sıhhî sebepler dolayı-5İyle istifa edeceği yolunda-Vf haberleri tekz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.02.1951
  • 6" i S 9 U ü L li SAGA ı yumuşaklık;2 Üsi ünde.Telefon şifresi;3 Bir komik:4 Hakkaniyet,Su:5 Kendini muhafaza et,Bir nota:6 Bir renk.Desise:7 Bir artist.Cüz'i;8 Mukavele.Yalvarma:9 Ehemmiyetli.YUKARID
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13.15Kaii.sik hatif öğle müziği 13.45 Hamiyet Yüceses.Muştala Çaçlar ve Muallâ Gökçaydan çarkı ve türküleı Pl.14,20 Dans mü ziği PJ.14,45 Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • OEİATÖK Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCt SINIF Unmml baı,karın,tenaaül uıuvlan kol,bacak damar ve kemik haftalıkla?Mv'taUasauı 3eyaat Okautarbau No,l| T#4:Muaym.21179 asUl I mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Bununla beraber,kullanılacak tümenlerin yekûnu,heı şeyden evvel Kızıl taarruzun başlama zamanına bağlıdır.Bu zaman,1953 den yani,müttefik cephesini istikrara alacak bir müdafaa hattının kurulmasın dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • »EYOGiLo Ai,KAZAR 42562)1 J F rede Türk kahramanları Af:44*194)I Hayata id en gib.el yıllan ATLAS 40835)1 Bj aşk İNCİ 84595)1 Vatan Namık Kemal.ELHAMRA 42236» 1 O1 inan Renkli orijinal)LALE 43595)1 Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • ÇEHOVUN HAYATI Milli Eğitim Bakanlığının geçen senedenberi yayımlama ğa başladığı «Klâsikler için yardımcı eserler» serisi içinde çıkan «Çehovun hayatı» îrön Nemirovsky tarafından kaleme alınmış ve Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Hie.26 Ru.19 ŞUBAT 13 C.Ev I 9 1 1 Şubat 11170 Pazartesi 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneg 6,41 12.47 Öğie 12,27 6.34 İkindi 1507 9.37 Akşam 17,31 12,00 Yatsı,19,26 1.31 İrc)5.04 11.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilânları c Başkanlığından Mevcut şartname ve numune' mucibince İOÛO kilo safi 20/10 numara iplik pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 12/3/951 pazartesi günü saat 10.da Kabata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • İnşaat elektrik makine m montaj işleri eksiltme ilânı Efibank Genel Müdürlüğnden 1 Çatalağzı istanbul enerji nakil hattı için Vaniköy istanbul)izmit ve Ereğli Karadeniz)de kurulacak açık hava tali tra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • »»ıra uvııtn »If |vJıbııI«Hnın,en,ajırJş| olduflümı bütün kadınlar itiraf eder» MW^VjESeW» »ha iyi ve daha çabuk ve daha ucuza1 hî l20VER makta 0t»n"««ı HOOVER t^TW HOOVER hakikaten eşinton hakkıdır"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Sf bıtakta değil»sabundadır Hususi bir formülle imal edüen PURO TRAŞ SABUNU birkaç saniyede yüzünüzü en bol,en yumuşatıcı kavuşturmakla,ve en devamh köpüğe v jiletin yüzünüzü tahriş etmesine mani olur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • KİNİNLİ GRiPiN 4 Mot ara S»gul algınlığında v Grip boflonoıcmdo,lıa»taUJt ün-Um«h tçin OftlPİN alaoA« GRİPİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Cıvata ¥8 perçin satım alınacaktır Efibank İstanbul şubesinden?Bu husustaki şartname 28,2.1951 tarihine kadar her g"ün Satınalma Servisinden temin edilebilir.2719)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • istanbul sular idaresinden İdare ihtiyacı için muhtelif cins ve miktarda kırtasiye malzemesi alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir.İsteklilerin teklif bedellerinin 7,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Devlet Orman İşletme Bafra ModUrl Cinsi Fi atı Adet Lira Kurut-'16101113':Kalınlık rende makinesi Torna Amudi freze ve rende bıoagı bileme makinesi ile.1 1 1 6000 00 1071.00 4795.46 375,00 80,32 359,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Sahibi:A.N KARACAN—¦u nU«:ad» ya« işlerini fiile» idare eden:Vahld Hamli Hiç Dialldifi Yer N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirket!Matbaası lasü'dı^t jrar Ebttatlya Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • Lokman Hekim Bettor mtu C*mmİ Dahiliye Mütehaasıaı Pazardan başka har'' atin «aban aaat 10.10-12/'ö|l«T deh sonra 14.80-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyoiu No,104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
  • 26.02.1951
  • ^IWMVl—1 Sterlin 7.86,00 7,86.00 100 dolar 280,00 280,00 tOO Fransa Fr.9.80.00 0.30.00 100 Uxmt 0.44.128 SJ.44Jλ 100 îsviçre Fr,64 03 64.05 100 Florin 78.08.40 73.88.40 100 BalçikA Fr.3.80 9.80 100 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İlan
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • General Alexander Ankara'da Ankara âŞ(A.A.Bir müddet evvel-başka bir vazifeye tayin edilerek şehrimizden ayrılmış olan Amerikan askerî yardım heyeti hava grupu başkanı General Ro bert Tate'in yerine t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • İş,içşi bulma kurumu TBastarafı birincide!du.Müteakiben faaliyet raporu ü/erinde müzakereler cere Van etmiş ve bu arada söz a lan işçilerden Muammer Ö erkan hulasaten demiştir ki:İş temini için iş bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Röntgen filmleri TBaştarafı birincide!Röntgen filmi bir tıbbî müs tahzar sayılmadığı cihetle bunun gerek ithâli gerek meni leket içinde tevzii ve satışı Sağlık Bakanlığının kontrolü dışında,kalmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • istifa eden italyan illetvekilleri Kaçırılma tehlikesini atlata teri komünist partisinin Londra 25 A.A,Lps)Observer gazetesi,komünist,partisinden istifa eden iki İtalyan saylavı Magnani ve Cucchi'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Foster Amerika'ya döndü Washington 25 A.A.united Press)Uzakdoğu seyahatinden bu akşam dönen büyük el çi John Foster Dulles Japonya ile yapılacak sulh andlaşması mevzuunda süratle bir netice,ye varılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Milli Eğitim Bütçesi dün kabul edildi T Basım af)Birincide Bundan sonra söz alan milletvekilleri,köy enstitüleri,o kullarda lisan dersleri,radyo ile eğitim sistemi,öğretmenlerin nakil ve tâyinleri,tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Orgeneral Robertson Ankara'da TBastarafı birincide!10.15 de özel uçağiyle İsta.v.bula hareket etmiştir.Orgeneral Sir Brian Robert son,Etimesgut hava alanine)genelkurmay ikinci başkan^ Orgeneral Zekâi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • İstanbul Belediyesinden:949 ve daha evvelki yıllar damgasını taşıyan ve 951 yılında damgalan ması gereken ölçü ve ölçü âleti sahibi resmi daire ve esnafın dikkat n aıarihâ 1 ölçüler nizamnamesinin 19.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Sovyet propagandası nasıl çalışıyor?Baş tarafı üçüncüde» vardır.Hakikî manzara kendi since-meçhuldür.Bu alem di jinda ve bulunduğu' yerden,kusurlarına karşı pek hassas ve uyanık bulunduğu Batılı cemiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Wanson civarında iki ada zaptedildi r Bas tarafı birincidel mış olan kıtalara paraşütle 340 ton yiyecek maddeleri atılmıştır.Komünistlerin 2ayiatı 100 bini buldu.Tokyo 25 A.A.Reuter:Hava kuvvetleri ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Rus cevabî notasının metni dün açıklandı r Bastarafı Birincide 1 ninde Sovyet Rusya hâlen silâh altında 2 buçuk milyon as ker bulundurduğunu ve m ev cut ihtilâfları halletmek üzere batılı üç büyüklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Beynelmilel talebe servisi genel sekreteri bugün sihrimize geliyor.Merkezî İsviçrede bulunan ve otuzdan fazla memleketin âza bulunduğu Beynelmilel Talebe Servisinin genel sekre teri T.James Harris bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Avrupa savunması ve Amerika t Bu*tarafı Birincide 1 Ayar.d an Cumhuriyetçi Kenneth Wherry'nin Avrupadan arıldıkları takdirde Amerikan kuvvetlerinin AvrURflyi tekrar işgal' edip edemiyecekleri yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Kore işinin sulh yolu ile halli Brighton-25 A.A.Reu ter)Başbakan Yardımcısı Herbert Morrison bugün burada verdiği bir beyanatta İn gilterenin kendisine has bir dış siyaseti olduğunu belirtmiş ve bu si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.02.1951
  • Bir hafta içinde 95 bin kilo balık satıldı Son hafta zarfında Balıkha neye 95 bin kilo balık getirilip satılmıştır.Bu miktar ge çen hafta tutulanın yarısı ka dardır.Bu 95 bin kilo balığın yüzde seksen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • Dünkü mac Adalet Defterdar'ı dün,3-1 mağlûp etti Adaletliler-dünkü galibiyetleriyle,ikinci küme şampiyonluğuna biraz daha yaklaştılar İkinci küme şampyonunu or taya çıkartması bakımından,iki tara!için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • Üçüncü küme grup birincilikleri Üçüncü küme grup birinci ve ikincileri yapılmakta olan grup birinciliklerine dün de devam'edilmiştir.Çekişmeli geçen maçlarda,Hilâl Oıtaköyü 5—1.Topkapı da Alemdarı 1—0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • Bu hafta yapılan basketbol ve voleybol maçları Bu hafta Teknik Üniversite ve Galatasaray kapalı salonunda devam edilen basketbol ve voleybol karşılaşmalarında şu neticeler alınmıştır:Basketbol II.küme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • Birinci küme puan cetveli M G B M A Y P Beşiktaş:8 6 2 26 5 22 Vefa:8 6 1 1 22 7 21 Fenerbahçe;8 5 1 2 22 7 1» G.Saray:8 4 2 2 13 10 18 t Spor:8 3 2 3 10 15 16 Kasımpaşa:8 0 î 5 10 25 11 Beykoz:8 1 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • i:m so kalesinesolcuyor.Lig maçlarının ikinci devresine dün de devam edild t Dün Ga lotasarayın 2-1 galibiyetiyle sona eren maçta,Muhtar takımının ilk golünü Kasımpaşa kalesinesoluıyor.Galatasaray Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • «Türkspor" haftaya tekrar çıkıyor Negriyâtma bir müddet ara ^yermiş olan «Türkspo aiecmnası,5 marttan itiiaretx tekrar intişara basUyacaktu-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • İstanbul Basketbol şampiyonası sona erdi Üç aydır,her hafta muntazaman devam edilmekte olan.İstanbul basketbol şampiyonası maçları,dün Teknik Üniversite kapalı salonunda ya pılan son maçlarla nihayete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • ingiltere futbol kupası maçları Birmingham City ve Blackpool maçlarını kazandılar.Diğer iki karşılaşma beraberlikle neticelendi Bu sene de,bütün hararetiyle oynanmakta olan Futbol Federasyonu Kupasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.02.1951
  • V/V/koşusu Dün yapılan 5000 ve 10.000 metre kır koşusu birinciliği istanbul birinci kate-gori kır koşusu birincili-ği,dün 10.000 metre üze-i inden;Mecidiyeköy ile Ayazağa arasında yapılmıştır.Koşuya,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6