Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Şahın düğünüııdeki hâdise Tahran 21 AP)Şahın dügünündeki 1.000 kadar davetsiz misafirin esrarı bugün sarayın yüksek mahfillerinin başını derde sokmuştur.Saray Nasırı İbrahim Hakimi ve muavini başteşr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Yeni bütçe münasebetiyle Mecliste yapılan tenkitler karşısında:Köprülü,coğrafî vaziyetimizin ehemmiyetini ve müşterek dâvaya hizmetimizin kıymetini takdir eden dostlarımızla emniyetimize müteallik müş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Kore'de komünistler müttefik taarruzunu durdurmağa çalışıyor Birleşmiş Milletler kuvvetleri cephenin bütün kesimlerinde taarruz teşebbüsünü elinde tutuyor Kore cephesi 21 A.A.Afp)Komünistler Kore ceph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Yakın ve Orta Sark misyon şefleri konferansının sonunda yanılan bir basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı George C.Mc Ghee gazetecilerin suallerini cevaplandırırke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Pasifik jPjaJctı^ Amerika,Pasifik bölgesindeki milletlerin emin ve sağlam inkişafiyle yakından alâkalıdır Washington 21 A.A.Ataerika Dışişleri Bakanı Dean Acheson bugünkü basın konfe tansında Birleşik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Göçmenlere yardım kampanyasıhararetlendi istanbul'da göçmenlere yardım kampanyası hararetle devam etmektedir.Halkımız bu ulvî vazifeye birbiriyle yarış ederek katılmaktadır.Bu arada Galata Arap Cami m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Ömer İnönü 2 nci Ağır Cezad a dünkü duruşması esnasında Kayalıbay'm esrarlı ölüm hâdisesi Ömer Inönünün dünkü duruşması Dün de görgü şahitlerinden bir kısmı dinlendi,gelmîyen şahitlerin îhzaren celple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • â Amerikalı Radyo tefsircisi Drew Porson'a göre Rusyanm taarruz hedefi Muharrire göre,Sovyetlerin ilkbaharda İran üzerinden taarruza geçmesi ihtimal dahilindedir Şehrimizde bulunan Amerikanın meşhur r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Eisenhower Fransa'da General gazetecilere hiç bir beyanatta bulunmadı Cherbourg 21 A.A.Atlan tik Paktı kuvvetleri başkomuta nı General Eisenhower.in Queen Elizabeth transa4' ile buraya gelmiştir,r* *
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Türkiyenin göreceği yardım Londra 21 A.A.Afp)1 Avam Kamarasının bugün öğleden sonraki toplantısında bazı saylavların suallerine cevap ve ren Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Ernest Davies,Ingilterenin Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.02.1951
  • Yepyeni bir ameliyat Böbreklerinden hasta bir kadının koluna yeni bir böbrek takıldı Filadelfiya,21 AP.«Frank Ford» hastahanesinde ki hekimler bugün bir otomobil kazasında ölen 40 yaş-larındaki bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • r 4-Vali dün Nişantaşı ve Teşvikiyedeki pazar «yerlerini gezmiştir.•Â-Kalay fiatları dün 100 kuruş birden düşmüştür.Dün piyasada külce kalay 1325,çubuk kalay ise1350 ku.•rugtan muamele görmüştür.Valid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • İbret Aynası i ıııw »n Belde Bank!İstanbul Belediyesi bir ban ka kurmağa karar vermiş.Uhdesindeki emlâk ve arsalar takriben 40 milyon lira değerinde imiş.Bunlar yeni bankaya sermaye olarak verilecek,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Ankarada Bir sanık,kadınların hücumuna maruz kaldı Ankara MİLLİYET)Bit «lüddct evvel Kızılcahamamda imlenen bir cinayetten dolayı muhakeme edilen Hafitti Aşkamn duruşmasına bu gön devam edilmiştir.Dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Mersinde Aaamurda fare mücadelesi fersin-MİLLİYET)İçe üıt Anamur ilçesinde ziraate rararh olmağa başhyan fareyel karşı ciddi bir mücadele açılmıştır.Bu'maksatla Mersin ziraat müdürü ve bir teknisyen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Zonguldaleta Otomatik telefon işletmeye acildi Zonguldak MİLLİYET)înştiau tamamlanmış olan Zonguldak otomatik telefon santrali törenle işletmiye ajılmıgtır.Vali,belediye başkanı.Çankırı P.T.T.başmüdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Adapazarında Mevcut elektrik santralı takviye edilecek Adapazarı MİLLİYET)Adapazarına cereyan vermek te olan ziraî donatım kurumu Adapazarı fabrikasının elektrik santralı 37 yıl evvel kurulmuş bir tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • İsparta'da Gülcülük ihya ediliyor İsparta MİLLİYET)Ziraa'.iianicasınm ci jt)gı çok mü sait krediden dolayı gelirimizdeki gül seferberliği her gün biraz daha et afa yayılmakta ve bütün ili kaplamaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Uzunköprüde Göçmenlere yapılan yardımlar Uzunköprü MİLLİYET)Her yerde olduğu gibi ilçemiz de de tehcir edilen ırkdaşlarımızın barındırılması ve müstahsil duruma getirilmesi için gereken yardımlar sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Cemiyet KONGRE it İstanbul Ticari Emtia Sim şarlan.Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultanhamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde ya pılacaktırit Istanbul Sultanahmet Erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • f.KXfi&fKiis* tj a o HALKINSESIj Mal yağması Bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık aynen neşrediyoruz.Alâkalı,lanrt dikkatini çekeriz. r.Birkaç glin evvel Kapalçarşıdan geçiyordum.Çarşının içi old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Zelzeleye karşı alınacak tedbirler Bayındırlık Bakanlığı Vilâyete gönderdiği bir tamimle îstanbuldaki iş yerlerinin ve topluluk mahallerinin yer sarsıntılarına dayanıklı olup olmadıklarını sordu Bayın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Kumar yüzünden üç arkadaşını bıçakladı Bakırköyünde bir kahvede oyun oynayan Cemal,İbra him,Halit ve Fevzi acunda dört arkadaş oyun yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Bunlardaıı bıçağını çeken Fevzi diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Denizyollarının dıs hatların-1 da yaz tarifesi hazırlıkları Denizyollarının dış hatlar yaz tarifelerinin hazırlanmasına başlanmıştır.Nisan ayının ilk haftasından itibaren tatbikma geçilecek olan yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Özel ve yabancı okul öğretmenlerinin durumu Bir müddeltenberi şehrimiz de bulunan özel okullar umum müdürü Ali Teoman,özcl ve yabancı okullardaki Türkçe kültür öğretmenlerinin maaş durumlariyle alâka-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • I Yozgatta Yerkoyde 6 dükkân yandı U Yozgat,MİLLİYET)Dün gece saat 20.40 sıralarında Yerköy ilçesinde 6 dükkânın yanmasiyle neticelenen büyük bir yangın çıkmış ve yangın kısa bir zamanda bü-çarşıyı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Fikir işçileri Fikir isçileri ihtiyarlık ve hastalık sigortalarına tâbi olacaklar Şimdiye kadar işçi sigortaları kanununa tâbi olmıyan bazı fikir işçilerinin de bu kanuna tâbi tutulmaları için hazırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • «Shell)kumpanyası isçilerinin zam istekleri «Shell Oil of Companiin»,benzin kumpanyasının,Beykoz tesislerinde çalışmakta olan işçiler aldıkları paranın kendilerine yetmediğini ileri sürerek ücretlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Avrupa İktisadî İşbirliği toplantısı Avıupa İktisadi İşbirliğine «sahil 15 muhtelif memleketin temsilcisi Nevyovk'a giderek iki ay devam edecek bir toplantıya katılacaktır.Toplantıya,Türkiye adına,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • İki uygunsuz ev basıldı Beyoğlunda Topçekenler o kağında oturan Naciye Örer ve Aşmalı Mescitte oturan Bel ma Sarkın adında iki randevucunun evleri evvelki gece basılmış ve 15 çift uygunsuz vaziyette y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Almanyaya sipariş edilen liman motörleri Almanyaya sipariş edilen liman motörlerinden bir kısmının inşası tamamlanmıştır.İlk motor Kars şilebine yüklenmiştir.Diğer vasıtalar da batı Avrupa seferi yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Basın dâvalar* Osmanh Bankasına şantaj yapmak iddiasiylc Adliyeye verilen Yeni Cephe dergisinin sahip ve yazı işleri müdürü,nün duruşmasına dün 9 uncaı Asliye Ceza mahkemesinde devam edilmiştir.Celse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Geminin anbarına düsen bir tayfa yaralanarak öldü Cibali önlerinde demirli bulunan Çeliker isimli şilebin tayfalarmdan Mark Hıristan,güvertede temizlik yaparken muvazenesini kaybederek geminin anbarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Fentti bahisler Yeni silâhlardan atom Atomos:bölünmiyen İlim adamları bütün ömürlerini tecrübelere vakfetmektedirler.Her gün yeni yeni iüimler duyuyoruz.İlim adamlan günden güne terakkiler kaydediyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Mezat yeri yolsuzluğu Mezat yerindeki 2 tellâl zimmetine para geçirdiği için tevkif edildi Bir müddet evvel Kapalıçâr ^şıdaki Belediyeye ait Müzayede salonunda bir yolsuzluk hâdisesi olmuş ve ilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Denizyolları idaresinin sipariş edeceği malzeme ve deniz vasıtaları Devlet Denizyolları idaresinin Amerikan yardımından sipariş edeceği malzeme ve deniz vasıtaları tesbit edilmektedir.İdare bilhassa g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Şermi Öz'ün mahkûmiyet kararı Temyizce bozuldu Permi sahtekârlığı yapmak suçu ile mahkemeye verilmiş olan Ticaret Bakanlığı memullarından Şermi Öz,9 uncu Asliye Ceza mahkemesince 2 sene 9 ay hapse mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Kaynanasını bıçakladı Dolapderede oturan İhsan Yıldız adında biri evvelki gece karısı Hüsniye ile kavga ederken işe kayınvaldesi Zahide de karışmıştır.Bu müdahaleye kızan İhsan bıçağım çekmiş ve Zahid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Papa'nın mümessili göçmtMiler için 500 lira daha teberru etti Papa'nın Türkiye'deki mümessili M.Andrea Kasvılo göçmenlere yardım olarak evvelce verdiği 1000 liraya ilâveten dün de 500 lira teberruda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Tüccar Derneği Genel Sekreteri Ankaraya gitti Tüccar Derneği Genel Sekreteri Hamdi Öziç önümüzdeki günlerde toplanacak olan «Sergiler ve Fuarlar» komitesinin çalışmalarına İstanbul adına iştirak etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.02.1951
  • Bir fişek kaçakçısı yakalandı Kasımpaşada Kulaksızda oturan Mehmet Korna'nın fişek kaçakçılığı yaptığı öğrenilmiş ve evvelki gece evinde yapılan bir aramada ele muhtelif çapta 800 adet fişek geçmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Amerikan yardım^ Son 3 sene içinde Marshall Plânına dahil devletlere 549 milyon dolar yardım yapıldı_Vaşington,21 A.A.United Press)İktisadi işbirliği idaresi son üç sene içinde Marshall plânına dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Amerika Formoza'yı müdafaa edecek Taipeh,21 A.A.U.Press)Birleşik Amerika 7 nci filosu komutanı Visamiral Stable,general Çan Kay Şek'le görüşmek üzere bugün Tokyoian uçakla buraya gelmiştir.Amiral Stru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Çalışma Bakanı Ankara'ya döndü Ankara,21 A.A.Çalışma Bakanı Hulusi Köymen bu gün uçakla Adana'dan şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • l iVATAN ve NAMIK KE Salı akşamı memleketin en yüksek san'at,likir ve yazı adamları tarafından büyük takdirlerle seyredildi.Bu muazzam şahesere SÜMER LÂLE ve İMCİ Sinemalarındı;Büyük muvaffakiyetle dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • muazzam servete malik olan dört kardeşin donyağı sürülmüş çizmeler giymiş olmalarim,sırtlarına deriden tulum lar geçirmelerini nnlıyamıyor du.Daima sükûtu tercih eden 'Longinüs yine hayallere dalmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk Yargıçlığından 950/2211 Kadir Şatır tarafından Kasımpaşa Kulaksız Arda Sokak;No.76 da iken halen ikametgâhı meçhul Emine Şatır aleyhine açılan boganma dâvasının yapılan ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • mmm Uzun ömür otu Fu-TiTieng İkinci Dünya Harbinde Amerika Birleşik Devletleri atom bombasını Japonya şehirlerinden Hiroşima'ya atmış bulunuyordu.Atom bombasının büyük tesirleri oldu ve bunun neticesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Arkeoloji araştırmaları Kuzey Amerikaya ilk çıkan insanlar kimdir?Kızılderililerin ecdadı bulunan ilk Amerikalıların,buz devrinin sonlarına doğru Siberyadan hicret ettikleri iddia olunuyor.Amerikan Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMÎ Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40469
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • YENÎ SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.45 de Sarmaş Dolaş Çarşamba tenzilâtlı.Cumartesi Pazar matine 15 de Tel:49369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Muammer Karaca Opereti MAKSİM ONBİRE BEŞ KALA Suare 20.30 da Cumartesi,Pazar matine 15 te Perşembe suare.Cumartesi matinelerde talebeye tenzilâtlı 13.2.951 sah akşamından itibaren tt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Dörtler toplantısı için Amerikan teklifi ıın Vaşington da yapılmasında edecek Birleşik Amerika toplantın İsrar Washington 21 A.A.Reuter)Dört devlet Dışişleri Bakanlarının müzakere edecekleri maddeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Komünist partisinin Avrupadaki kayıbı YALNIZ FRANSA DA 120.000 KİŞİ PARTİDEN İSTİFA ETTİ Roma,21 AP.Komünizm,bütün Avrupada gerilemektedir.İtalyan Katolik hareketi,bunu bildirdikten son ra,yalnız Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Yugoslavya tehdit karşısında Belgrad,21 A.A.lps)Yugoslav Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Belgrad radyosu ta rafından yayınlanan bir deme cinde Macaristan ve Roman,yada mühim askerî hazırlıklar yapıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • 3 üneü dünya harbinin önlenmesi Vaşington,21 AP.Cumhurbaşkanı Truman bugün Statler otelinde bir Masonlar toplantısında yaptığı konuşmada demiştir ki:»Üçüncü bir dünya harbinin önlenebileceği bir durum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Atom ı pılı js.İngilterenin ve Avrupanın bir çok hastahanelerine radyoaktif maddeler kullanılmak üzere gönderildi Londra,21 AA)Heuter)ingiliz atom araştırmalarını idare eden Sir John Cockroft dün akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • jRusyan ı n| Avrupaya taarruzu Dean Acheson'ım hususî müşaviri Avrupa'da yaptığı tetkiklerden edindiği intibaları bildirdi Vagington,21 A.A.United Press)Dışişleri Bakanı Dean Acheson'un hususî müşavir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Bir ÇînS n n nakBeffiği Atasözleri Londra,21 AP.Birleşmiş Milletlerin gök tırmalayan binasını çizmiş olan Amerikalı mimar,kendisine bu işte yardım etmiş olan Çinili meslekdagının,binanm merkez aksının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • Sir David Kelly'nin refikasının Türkiye körlerine yardımı Londra,21 A.A.Lps)İngilterenin Ankara eski Büyük Elçisi ve halen Moskova Büvük Elçisi bulunan Sir David Kelly'nin refikası Lady Kelly,Türkiye'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.02.1951
  • arid kısa haberler HİNDİSTAN Geçen ekim ayında kızıl istL lâcılarınm eline düşmüş bulunan Dn^u Tibolte Çamdo kalesinde Cin komünjstleriyle Tibet resmi şahsiyetleri arasında cereyan etmekle olan sulh m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • 1 i Sterlin 7.90.00 7.98.50 100 dolar 280.30 280.30 100 Frarn;Fr.0.80.00 0.80.00 100 tirtl 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • t J 7 ti I 1" T i 5 i 1 1 VP xi ü A G A 1 Danışma;2 Vuracak gibi hazır durma şekli.Mektebe;3 Buğdayın kabuk kırıntıları;4 Avuç içi,Besteli yük.sek sahne eseri;3 Geri çevir,Boşanma;6 Entarinin üçte iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • Çehreler Nusret Vedat SAYGEL ¦mu m nîr Onlar,bu küçük n kahvesinin müdavimleridir.O çehreler hiç değişmez!Kimisi duvarcı kimi mezarcı,usta,her sınıftan insan aksam olunca burada toplanırlar.Amele Hasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • Büyük Bri+anya Festivali 1951 festivalinde tele-sinemaya [geniş ölçüde yer verilecek!3 951 Büyük Britanya festivalinde sinema sanatına ayrı-U.cak yer yâni hangi eserlerin gösterileceği henüz kafiye Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • İSTANBUL 12 57 Açılış ve pı ıgr;mlâı 13.00 HaJberler 13,15 Ü konseri Pl.13.45 Şarku ı Okuyan:Lûtfi Güneri.Çala,İyi-Hakkı Derman,Şerif İçli.Salâhattin Pınar 14,20 Dans müziği PI.14,45 Programını-ve tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • Lokmari.Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazıdan başka her gÜ* âabah saat 10.30-12,ö|l* den sonra 14.30-17 de ha»** kabul eder.İstanbul Vb vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • mi I Stvt$I ^Le^ be IVI8 If i 1 Şehf 2 Senyî Bü\tiler,mi BE YOG l-o ALKAZAR 42582)I ede Türk kahramanlar;Ari 144394* i Hayat Kin en güzel yıllan ATI.AS 40835' i M ask İNCİ 84595' 1 Vatan Namık Kemal.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • *ö iQOOttfljft Türkiyenin batı diplomatik t 3,3,11 VC ti İsviçre'de çıkan Neve Zürcher Zeitung gazetesi mem leke t i m iz hakkında dikkate değer bir makale yazmıştır.Türkiye'nin batılı devletler,le ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.02.1951
  • Batı Avrupaya,yakında nakledilecek Amerikan ve İngiliz tümenleri,zayıf bir mâna da ifade etse,bir başlangıç,cesaretle ileriye atılan bir adımdır.C)Bölgesi:Bu bölgede bir kuvvet âbidesi olarak yalnız T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • fete cevap verdi T Basta rafı Birincide 1 j dinledik.Bu nasıl böyle konuşa bilir?Kendisi bunca seneler si.yasî hürriyet ve emniyeti ortadan kaldırmış mutlak bir ida renin ha-değil mi idi?İktidara geld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • lurkıyenın göreceği yardım T Bastarafı Birincide T Fransa,Türkiye ile fiilen iğbir ligi yapacaklar veellerinde mev cut her vasıta ve çareye baş vurarak Türkiyeye gerekli ya?dımda bulunacaklardır.Ernes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Göçmenlere yardım Ankara 21 T.H.A.But,garistandan memleketimize ge len göçmenlerimizin durumu hakkında İstatistik Genel' Müdürlüğü geniş bir istatistik yap mağa karar vermis ve gereken tedbirleri almı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Üç gönüllü hemşire Koreye hareket etti İyi İngilizce bilen hemşireler ayrıca 5 kişinin ka* nmı da götürüyorlar Korede yaralanan erlerimize bakmak için gönüllü yazılan;Münevver Sakin,Şükrüye Tandoğan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Bütçenin tümüne ait görüşmeler T Basta rafı Birincide 1 şekli arasındaki bel]i başlı farkları 'belirterek uzun ve et raüı izahlarda bulunduktan sonra başlanmış olan Meclis ve Tıbbiye mektebi binaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Taarruza karşı yeni silahlar Avıuua için' uzun menzilli uçakların faydaları belirtiliyor Vaşington,21 A.A.U nited Press)Birleşik Amerika stratejik hava kuvvetleri komutanı general Curtis Lemay bugün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • O.İnönü'nün duruşması r Bastarafı Birincide 1 hâdiseyi Büyük Millet Meclisine aksettiren Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan'a gönder diği geçen duruşmada beyan olunan ve bugünkü duruşmada hazır bulunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Ticaret Bakanının bîr tebliği Ankara,21 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından tebliğ olunmuştur Akreditifli ithal müsaadelerinin vesaik mukabili,vesaik mukabili olanların da akreditifli olarak kullanıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Amerika Türkiye arasında işbirliği tahakkuk ediyor TBastarafı birincide!konferansın ehemmiyeti bir kat daha artmış ve yeni bir siyaset hattı çizilmesini gerekli kılmıştır.Belirtmek lâzımdır ki;hür dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.02.1951
  • Korede müttefikler TBagtarafi birincidel rın himayesinde ilerlerken elle rinde dinamit kasaları Ve «Molotof kokteyl» leri bulunan Çin li askerlerin bağırarak yaptık,lan bir hücuma maruz kalmış ve yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.02.1951
  • Doğan Sağlık ve Sigortaları A.Ş.Yönetim Kuruluna Şirketimiz Ortakları Genel Kurulu,aşağıda yazılı isleri görüşmek ve karara bağlamak üzere adî surette 14 mart 1951 çarşamba günü saat 11 de şirket merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • istanbul sular ibaresinden idare ihtiyacı için muhtelif cins ve miktarda kırtasiye malzemesi alınacaktır.Şartnamesi bedeli mukabilinde idare veznesinden alınabilir,isteklilerin teklif bedellerinin 7,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yan İslerini fiilen idare eden:Vahid Ramlz Hiç Dizildiği Yer:N.A.vt A.N.K.GazotecUik Kollaktif Şlriraû Matbaan laaıldıfı vw Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • He.22 Ru.15 ŞUBU 9 C.Ev 19 5 1 Şubat 1370 Perşembe 1366 VAİ CİT VASATİ EZAM Güne z 6.57 1,18 öftlo 12.28 6.49 Ikin ı i 15.20 9.41 Aksa n 17.40 12.G0 Yatsı 19 12 1.32 İmsal 5.20 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • İstanbul ikinci icra memurluğundun Bir bonîa mukabil mahcuz beheri altı tonluk Dekopetii nev'inden sağlam pas tutmaz beheri 2000 lira muhammen taymedl altı adet demir kazan 1/3/951 perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • İstanbul Asliye 12 nci Hukuk Yargıçlığından 950/1322 Müddei Isak Özbahar tarafından Oıtaköy Cibinlik Sokak No.14 te oturan karısı Mari özbahar aleyhine açtığı boşanma dâvasında;MüddeialeyhJn ikametgâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • Orman İşletme.i Bafra Müdürlüğünden Fiatı Cinsi Adet Lira Kuruş ı'e'mmnn Kalınlık rende makinesi 1 6000 00 375,00 Torna 1 1071,00 80,32 Amudi freze ve rende bıçağı 1 4795.4(i 359,0'i bileme makinesi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • K/Ş/N yağtşlı günlerde Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak için GHIPİN olmay,ihmal etmeyiniı.Kininli GRiPiN 4 S.It dl.t IB L'L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • Tasarruf Hesapları 19 5 1 İkramiye Plânı:Ş ŞLİ DE KALORİFERLİ S EV ve muhtelif para ikramiyeleri Yalnız BEYOĞLU Şubemiz için ı 20.©0«0 «ro Para ikramiyesi Çekilişlere tasarruf hesaplarında asgari Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • Milli Savunma Bakanlığından İLAN 1 Maçka silâhhanesinin nskerî müzeye tahvili için Istan bulda acılan müsabakaya 43 proje iştirak etmiş olurv.23010 Rumuzlu proje Birinciliği 36748 u ikinciliği 01453 Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • Bahsi müşterek rezaleti çıkaran basketbolcular Nevyork,21 A.P.Bahsi müşterek rezaletlerinden bir yenisi ortaya çıkarılmış ve Long island Üniversitesi basketbol takımı oyuncularından üçü,3.000 dolar rü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • Ecnebi Boksörlerle yapılacak son müsabaka Colosantİ Mokhfi,Takı Garbis,Hairebedian Kid Alexandre karşılaşıyorlar İki ayrı organizasyonun da-italyan,ve Cezayir boksörleri,ve sergi sarayında yapacaklar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.02.1951
  • IbnlI V^^i^y.i 1—Her geçen hafta biraz daha enteresan bir mahiyet alan İngiltere lig maçlarından bir görünüş ingiltere lig maçları enteresan durumda y Tottenham Hotspur,lig şampiyonluğu peşinde Middle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor