Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • UT Z L Dün,Büyük Millet Meclisinde Maliye Bakanının uzun bir konuşması ile yeni yıl bütçesinin müzakeresine başlanıldı 235.298127Îir^^ lirası Avrupa Tediye Birliğinden temin edilen fon ile kapatılarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • yeni karar Diplomatlar Konferansın Orta ve Ya kın Şark devletlerî île Amerika arasındaki si* yası münasebetlere yepyeni bir istikamet vereceği anlaşılıyor Yakın ve Ortadoğu Ameri kan misyon şeflerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Amerikalı deniz erlerinin yaralılara verdiği konser Linıammızd.ı bultuûm Amerikan Cûlombııs kruvazörü bandosu,dün Kasımpaşa Deniz hasîahanesindeki Kore gazilerimize bir konser vermiştir.Resim konserde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Dörtler notası Sovyetlere ve r i İd i Moskova 19 A.A.Sov yet Dışişleri Bakanı Andrei Vişinski bugün saat 15.30 da Fransız,İngiliz' ve Amerikan temsilcileri Batı devletlerinin 4 1er konferansı hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • ingiltere Orta şark Başkomutanı 22 Şubatta Ankaraya gelecek olan Gl.Sır Brianın seyahat programı tesbit edildi İngiltere Orta Şark Baş '"komutam General Sir Brian Roberlsdn'un Türkiyeyi 'ziyaret progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Rusların harp gayreti Alman fabrikaları silâh ve harp malzemesi imalâtı için âzami gayretle çalıştırılıyor Bonn,19 AP.Batılı makamlardan bugün öğ renildiğine göre Rusya,kendi işgal bölgesinde Alman fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Karadeniz tütün piyasası Müstahsil fiatları az bulduğu için dün hiçbir satış olmadı Samsun 19 A.A.Karadeniz tütün piyasası bugün a Silmiştir;Piyasanın açılışında Amerikalı kumpanyalar ve diğer bütün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısından bir görünüş aSefet n görüşleri ve Bölükbaşı partileri adına tenkitlerde CH.I*.Lideri İnönü,bütçe tenkidi münasebetiyle dıs siyasete ve Koreye ^öıulorilen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Partiler adına vaki t* konuşmalardan sonra'* Dün söz alan hatipler Ankara 19 T,H,A,B,M,Meclisi üçüncü oturumunu sat 22 de akdetmiş tir.Sinan Tekelioğlu,parti far ki gözetmeksizin bütçe işinde bütün mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Korede kızıllar 70 mil i 11 Türk birliği Seul'un kuzey batısında mukavemetle karşılaşmadan öncülük vazifesînî yapıyor Tokyo,19 A.P.Bugün,komünist Çinliler,Kore yarımadasının dağlık olan merkez kesimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • G öçmenlere yardım kampanyası Şehrimizde göçmenlere yardım kampanyası dün sabahtan itibaren başlamış bulunmakta,dır.Göçmenlere Yardım' Birliği kadınlar komitesi üyeleri,Üniversiteli gençler,ve muhtarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • I pi Istanbul Deniz Komutanı Amiral Burhanettin dün Amiral Carneyi ziyaret ederek kendisine Reisicumhurun imzalı bir resmini takdim etmiştir.Yukarıdaki resimde Amirallerle imzalı resim görülmektedir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.02.1951
  • Memurların gelir Vergisi meselesi Anakara,19 T.H.A.Memurlara gelir vergisi tatbikatı malî ytl iptidası 1 Mart'tan itibaren baslıyacaktır.Maliye Bakanlığı taraimdan devlet dairelerine gönderilen beyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Ayvalıkta Turistik bir otel inşa edilecek Ayvalık Milliyet)Kasaba ihtiyaçları için ilgili bakan lıklar nezdinde yaptığı temas.Jar etrafında,Belediye Reisi,su izahatı vermiştir;t—Elektrik tesisatı işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Kırıkkalede Kadın yüzünden işlenen cinayet Kırıkkale Milliyet)ilçemizde kadın yüzünden feci bir cinayet işlenmiştir.İlçeye bağ lı Doğaneli köyünde oturan Mustafa oğlu Abbas Tokgöz ve Mustafa oğlu Seyf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Kütahyada Sarhoş bir er 7 yaşındaki bir kızı iğfal etti Kütahya Milliyeti Kü lahya jandarma okulu ei'le'-'ind*ıt,23 yağlarında bulunan Mehmet.Kaplan;kendini bilmL yeeek derecede sarhoş* olduktan sunra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Hefekede Tavşanlı yakında elektriğe kavuşacak Hereke Milliyet)Tav 7unlı.yakında elektriğe kavu.*abilecektir.Belediyenin gay ret i ve G,L,î.Müdürü Cemal Zühtü Ay.sanıu yakın ijgisiyle elektrik muhavvUe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Kırklarelinde Koyunları kırkmağa başladılar KtrklareH «Milliyet)Yün ve yapayı fiatlarının.arttığını üörcn sürü sahipleri,koyunlarını şimdiden kırkmağa başlamışlardır.But)arada büyük sü rü Kulüplerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Ankarada Kalecik Milliyet)İlçeye çağlı Gökdeıe köyünde oturan Musa Sarıkaya isimli bir şahıs aynı köyde oturmakta olan îlyas Dal isimli bir şahısla kav ga ettiklerinden bir müddet tenberl araları açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • ilişte iktisadi urum bozuluyor Kilis Milliyet)Kilisin iktisadi durumu günden güne bozulmakta ve geçimini temin ederoiyen halk.diğer ilce ve Ulere hicrete mecbur kalmaktadır.Bu durumu nazarı itibara al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Zonguldalcta Veremle Savaş Derneği yıllık toplantısı Zonguldak Milliyet)Dün Zonguldak Şehir kulübünde Ve remle Savaş Derneğinin yıllık kongresi yapılmış ve kongre başkanlığına Mustafa Gülay s.rilerck
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Cemiyet KONGRE it İstanbul Ticari Emtia Sim şarlar)Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultanhamam Havuzlu Han 17 numaralı cemiyet lokalinde ya pı laca k tırir İstanbul Muallimler Cemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Millî Eğitim Bakanı dün şehrimizden geçti Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri beraberinde Bakanlık müsteşarı Reşat Tardu olduğu halde dün sabah uçakla İzmirden şehrimize gelmiştir.Bir müddet yüksek öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Hapishanede silâh deposu Âdettir.Mahkûmlar Ceza evlerinde de uslu oturmazlar.Aralarında partiler teşekkül eder.Arasıra vurur vuruşurlar.Yaralananlar ölenler olur.Fakat bu işde kullandıkları «alâtı car
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Millî Eğilim Bakanlığı Üs* küdar Türk Kız Kolejinin resi mî Lise ve Orta Okullara mua* dil olduğunu tasdik etmiş vş durumunu alâkalılara bildirimi tir.•fr Avustralya Mimari Fakül* tesi Dekanı Mr.Livis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Yeni bîr moda Şimdi herkes sandığından,bavulundan,dolabından kışlıklarını çıkardı.Bu arada da dört yağından tutun da 12 yaşına kadar olan çocuklar,sokaklarda tıpkı l'ilimlerde görülen «Covboylar» gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Süt fabrikası için yanılan hazırlıklar Şehrimizde tesisi düşünülen süt ı fabrikasının Marshall plânından istii'ade edilerek inşası için alâkahlarea bazı tetkikler yapılmaktadır.Fabrikanın kuruluşunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Merdivenden iterek ölü müne sebep olmuş Sakızağacında Aşmalı sokak ta oturan Vahide ve annesi Zehra,küçük bir mesele yüzünden ayni evde kiracı olarak oturan Zihni adında biri ile kavga etmişlerdir.İdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Şevket Mocaıım kızı ve damadının duıııvıııasınit devanı edildi Komünizm propagandası yapmak suçuyle adliyeye verilmiş olan Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocamn damadı Dündar Baştimar ve kızı Ayşonin du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Kaptan ve çarkçıların imtihanları Denizyollarında kaptan ve Çarkçıların açık deniz imtihan' lar:başlamıştır.Bu imtihanda muvaffak çılanlar birer derece terfi etmiş olacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Bir tecavüz h âdise si H\r ses sanatkârı gazino bekçisinin tecavüzüne maruz kaldı Bebekte çirkin bir tecavüz hadisesi olmuştur.Bir koç ay evvel yazlık Bebek gazinosunda çalışan Sema hat adında genç bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Tan matbaasında yangına sebep olan isçinin duruşmasına başlandı.Evvelki gün Tan matbaasının makine dairesinde bir yan gın çıkmış ve itfaiye tarafından söndürülmüştü.Makine kısmında çamsan işçilerden M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Polise,tecavüz edenler çoğaldı Hidayet ve Sabri adında iki arkadaş evvelki gün Beyoğlunda gezen Lâtife adında genç bir kıza sarkıntılık etmiş lerdir.Hidayetle Sabri,vâki şikâyet üzerine kendilerini ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Hasekideki Doğum pavyonu dün açıldı Haseki hastahanesinde inşa edilen doğum pavyonu dün öğleden sonra saat 15 de törenle açılmıştır.Törende;Vali,Sağlık Müdürü Dr.Faik Yargıcı,doktorlar ve seçkin bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • ÜHALKINSESİİ Gelen Cevap Gazetemizin 29,1,951 tarihli nüshasında çıkan «Hacı Mansıır sokağı» başlıklı yazı hakkında Bele,diye Fen I.sleri Müdürlüğünün cevabı aşağıdadır; 950 951 senesinde ilçelerde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Su mahsullerini koruma kanunu Deniz kazalarmm önlenmesi,kara ile irtibat temin edilmesi ve balık akınlarının vaktinde bildirilmesi için Şilede ve Kilyozda birer radyotelefon merkezi kuruldu İstanbul B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Bıçak taşıyan bir adam 37 gün hapse mahkûm oldu Bıçak taşımak suçuyle m ah kemeye verilen Lûtfi Bank adında biri dün 2 nci sulh ceza mahkemesince 1 ay 7 gün hapse mahkûm edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Dünkü sis Sisin kesafeti yüzünden Kadıköy vapuru ile Besarabya çarpışacaktı Dün sabah 8 I*î 9.30 arasında limanı kesil!bir sis sarmıştır.Sis yüzünden şehir hain vapurları tarifelerinde beşer onar daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Ortadan yok olan işçi Savcılık ve Emniyet Müdür lüğü cinayet masası memurları esrarlı bir hâdiseye el koymuş ve tahkikata başlamışlardır.Cağaloğlunda,Tan matbaası sahibi Halil Lûtfiye ait bir inşaatta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Horoz kavgası yüzünden mahkemeye düştüler Birkaç gün evvel adliyeyi!garip bir hâdise intikal etmiş tir.Fatihte oturan ve horoz yeiiştirmeye meraklı olan Mehmet adında birinin İngiliz horozunu,komşusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.02.1951
  • Emniyet Müdürlüğündeki toplantı Dün saat İlde Emniyet Müdde.Müdür Kemal Aygünün başkanlığında Müdür muavi ni,şube müdürleri ve emniyet âmirlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılmıgtır.Toplantı,da şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Rusyamn kuvvet^ Sovyetlerin 5 milyonluk ordusuna mukabil,Batılılar 4.5 milyonluk bir kuvvete sahip Vaşington 10 A,A,Usis)Kongrenin müşterek Dışiş leri ve Askerî Servisler Ko misyonlarının yayınladıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Karısını Kî verinden bıçakhyarak öldürdü Cumartesi gecesi saat 24 sı ralarında Ramide bir cinayet işlenmiş ve Şakir Zümre fabrikasında bekçilik yapan 30 yaşlarında Hasan Kara adında biri karısını bıça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • İtalyan ordusunun m evcudu Vaşington 19 A,A,Afp)Ayandan Cumhuriyetçi Henry Cabot,İtalyan ordusu mevcudunu 185,bin kişi olarak tahdit eden ve İtalyan hava ve deniz kuvvetlerinin inkişafını önleyen İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Dolandırdığı adamı tehdit etti Aslan adında bir sabıkalı bir müddet evvel Beyoğlunda bir muhallebicide çalışan Ömerin parasını dolandırmış ve bu suçundan dolayı hapse mahkûm olmuştu.Cezasını çekerek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Amman elçimiz hareket etti Ankara,19 A,A,Amman elçimiz Agâh ve Cidde elçimiz Cevdet Dülger vazi feleri başına gitmek üzere bugün uçakla şehrimizden ayrılmışlardır.Uçak alanında başta Dış işleri umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Dr,Oscar Arnevs şehrimize döndü Birkaç gündenberi mem leketimizde bulunan Millet lerarası Çocuklara Yardım Teşkilâtı uzmanlarından İs veçli Dr.Oscar Arnevs Edirnede,Bulgaristandan memleketimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Annesi öldüğü zaman henüz beşikteydi.Babası artık bütün vaktini arazisinin işletilmesine ve kızının iyi yetişmesine hasrediyordu,Ahlakındaki dürüstlük ancak cömertlığîyle ölçülebilirdi.Çok çalışmacı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefun:40iu9 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Harici kısa haberler ALMANYADA Alman ve müttefik ma kamları tarafından Alman fabrikalarında yapılan alet ve kamyonların Çin Halk Cumhu riyetine teslimi üzerine bir tah kik-at açılmıştır.Bu teslimat,Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Bir kız kaçırma vak'ası Eyüpte oturan Mehmet adında biri polise müracaatla kız kardeşi Nazifenin,Feshane fabrikasında çalışan Mehmet adında bir işçi tarafından kaçırıldığını iddia etmiştir.Hâdisenin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Bir lostromo 16 yaşındaki bir kızı iğfal etmiş Beşiktaşta oturan Aîeko adında bir genç dün sabah zabıtaya müracaat ederek 16 yaşlarındaki kız kardeşi Oi'anisin.Süreyya vapuru lostromosu Fehmi tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • i Kremlin tabiyesi Son 15 gün içinde cereyan etmiş olan vakayi Kremlin siyasetinin boz guna uğramış olduğunu gösteriyor Vaşington,19 AP.Vashington Post gazetesi dün,«son onbeş gün içinde cereyan etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Dördüncü silâh Yeni silâhlar* karsısında Atom bombası dördüncü dereceye düşmüş Grand island,Nebraska)A.A.Reuter)Amerikan Lejyonu Milî Komutanı Earle Cocke,bugün bir lejyon toplantısında yaptığı bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Ingilterede işçi grevleri tehlikeli bir hal aldı Londra,19 A,P.İhtiyaca kâfi gelmiyen kömür ve etsizlik yüzünden zaten titremekte olan 50 bin İngiliz bu sabah yeni bir tehdit altında uyanmışlardır.Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Dünyâ ekonomk durumu Lake Success 19 A,A,Afp)Dünya ekonomik du rumu hakkında Birleşmiş Mil letler sekreterliği iktisadî işler dairesince bugün yayın lanan rapor,dünyanın 1951 yılında halletmesi lâzımg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Belçika ile yaptığımız anlaşma Ankara 19 A,A,Türkiye Belçika tediye anlaş masının Avrupa tediye birli ği anlaşması hükümlerine in tibak ettirilmesi için yapılan müzakereler neticesinde ha zırlanan anl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Avrupaya munzam kuvvet gönderilmesi Bu hususta alınacak karar suretinin Demokratlar ve Cumhuriyetçiler tarafından destekleneceği belirtiliyor Vaşington 19 A,A,Afp)Başkan Trumanm Kongreye danışmadan Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Harpte ve sulhta ı kullanılan bir cihaz Radarın medeniyete sağladığı faydalar Radar,gemi ve uçakları gördüğü kadar,160 kilometre ötede bulunmalarına elektrikli bulutlar veya fırtınaların yaklaşmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.02.1951
  • Türkiye ve israil in dahil olacağı blok Danimarkada çıkan Beslinske Tidende adlı gaze tede Akdenizde Türkiye ve israil'in de iştirakiyle kurulacak olan yeni blok hakkında dikkate değer bir yazı intişa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • 1 Sterlin 7.88.00 7.91.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 Üret 0.44.128 ü.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.80 3.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • ABONE FlATTJUM Senelik 9.B Uraiu 6 Aylık 10 ı 3 fi 1 İD Yabancı memleketler için ilci ÎLAN r'tATLAHI Savlık 20 Ür« 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 Uncli 4 4 UncU 2 i ti an saylan santim* S Doğum,Svlaıtma,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • 1 Mahalle aralarında yapı lan siper.2 Yunanlı;Telefon şifresi.3 Bir kadın artistimiz;Bir renk.4 Encümeni daniş.5 Tutuş;Âmirin oturduğu yer.6 Yükselt me.7 Gürültü yapan.6 Boşama.9 Yeter.Lâhza.YUKARIDAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan bagka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.tstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • Hie.20 Ru.13 ŞUBAT 7 C.F 1 9 1 Şubat 1370 VAJi Suh 1366 'AT VASATI EZANI Güne Öğle İkinci Aksa Yatsj Imsal 6,57 12.2a 15.20 u 17.40 19 12 5.20 1,18 6,49 9,41 12.00 1.32 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • RİCDYÖIAR İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Öğle konseri Pl)13,45 Sar kılar.Okuyan:Suzan Güven 14,20 Konuşma 14,30 Şar ki ve türküler Pl)14.45 Programlar ve dans müziği Pl)s 15,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • Günün adamları Kızkardeşinin ağz Hind lideri Nehr Hindistan Başbakanı Pan diht Nehrimun kizkardesi ve Hindistanın.Amerika Büyük Elçisi Bayan Kris hua Nehru Hutheesina Fransada intişar eden «Ma ris Mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • Pardaya.2 Lord Korocle BEYOGLu ALKAZAR i2562)1 Şosede Türk kahramanları AR »44394)1 Hayatınu-'in en «ü/el yıllan ATLAS 40835)1 Kanlı a jk İNCİ '84595' 1 Palabıyık yan tiyatrosu.ELHAMRA 4223(3' 1 I on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • MEY AŞK H.Cahit AYANOĞLU Bit sonbahar akşamı idi.Kânsû caddeye nazır olan pencereye,dirseklerini dayamış,yüzünü avucu içine almış,çok yak:ndan gelen piyano sesini dinliyordu.Her taraf,dolun ay'ın meb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN lu nüshada yası İllerini fitlen idare eden:Vahid Ramis Hiç Dlsildifti Yer:N.A.ve A N K Gazetecilik Kollektlf Şirketi Matbaacı Baatldıfı Ebttaalya Matbaa*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • Koalisyon harp meselesini inceliye» Qausewitz «başka bir devlet yanında harbe giren tarafların bu harbi,onun asıl muhatabı olan taraf kadar,ciddiyetle telâkki ettiği asla görülme mistir» noktai nazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • KAYIP Silivri'nin Dana Mandıra köy ilkokulundan almış olduğum diplomamı zayi ettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı.MUSTAFA EFE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.02.1951
  • İŞTE BABIALİ Basın mensuplarının siyasî,mesJıki mecmuasının 23 üncü sayısı çıkmıştır.Tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Sir hırsız yakalandı Ankara U)T.il.A.Aylardanberj Vilâyet,Kmniyet ve Jandarma teşkilatını meşgul e den bir hırsızlık vak'ası dün meydana eıkarılmıstır.Gölbaşı bucağına bağlı Yalııu'ak köyünden Bekir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Üçüncü sanayi sayımı denemesi Ankara 10 T.II.A.Üı;uncü d ol'a deneme mahiyetin de olmak ü/ere 100 binden yukarı nüfuslu şehirlerimizde geçen haftadanberi devam eden sanayi ve iş yerleri sayımı bitmist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Amerikanın nüfusu 153 milyon Vaşington ly A.A.Afp)Resmî Sayım Bürosu tarafından bugün bildirildiğine göre geçen ocak ayının birinci gününde Birleşik Amerika'nın nüfusu 353 milyon 85 bini bulmuştur.Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Karadeniz tülün piyasası TBastarafı birincide!Tekel maden tütünlerine 130 450.Canık mini akasına •İ70.400 ve Evkaf tütünlerine de 330-370 kuruş arasında fiat vermek suretiyle piyasayı a»;rm$tır.Görmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • ingiltere Ortaşark Baş komutanı T Bastarafı Birincide 1 sabalılcyin Genelkurmay Baş kanlığını ziyaret edecek,öğleden sonra Dışişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafın dan kabul edilecektir.24 şu batta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Amerikalı diplomatlar r Bastarafı Birincide 7 îtnnın.Yunanistan Büyük Elçisi Mr.John-E.Peurifoy.dün îstan bul Rum Ortodoks Patrik hanesine giderek,Patrik Athe.»ıegoras ile öğle yemeği yemi.g ferdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Vali Ankaraya gidecek V;ıli ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,yüksek Sağlık Şûrası toplantılarında hazır bulunmak üzere 22 şubat perşenube günü Ankaraya gidecek ve 25 şubat pazar günü Şehrimize dönecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Meryem Ananın mezar-nr tetkik izmir,19 T.H.A.Hız reli Meryem'in Bülbül dağında' ki mezarı Irtakkı:a tetkiklerde bulunmak üzere Anglo.sak son Asarı At ika Teşkilâtı âlimlerinden Arkeolog Mr,Va„ ojk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Amiroi Shumen'm btycnotı Atlantik Paktına Türkiye ve Yunanistan alınmalı Vaşington 19 A,A,United Press)Donanma Hare kât Başkanı Amiral Forrest Sherman bugün öğleden sonra silâhlı kuvvetler ve dış işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • müzake ı TBastarafı birincide 1 duğumuz bütçe ile bundan evvelkj bütçeler arasındaki farklar âslâ küçümsenemez.Hususiyle mahiyet ve keyfiyet bakımından olan fark çok ehemmiyetlidir.Kısa bir tetkik ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • sÂmerikadan im istedi Buna sebep Türkiye Ve Yunanistanm murvremei bir tecavüze karşı hazır olmalarını temindir Londra 19 A.A.Reuter)Daily Mail gazetesi muhabiri Walter Forr'un bildirdi,ğine göre Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Muhalefetin görüşleri TBaştarafı birincide!takdir etmekle beraber meni lektimizin bir tarruzun ilk günlerinde kendi kuvvetleri ile kalacağına işaret etmiş ve j demiştir ki:Bir taarruza uğradığımız zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Rayalıbay hâdisesi Ömer İnönünün yargılanmasına yarın devam edilecek Teknik Okul pansiyon âmiri Muzaffer Kayahbay'ı kas ten otomobille çiğneyip öl dürmek iddiası ile* adliyeye verilmiş olan Ömer İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Dün söz alan hatipler TBastarafı birincide!diye övünenlere temasla bir hâtırasını anlatmıştır.Tekelioğlu o zamanlar bir parti grupunda C,H,P.hükümetinin harbe karar verdi ğini,kendisinin ise birkaç mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Göçmenlere yardıııı Bastarafı Birincide 1 tatbiki için,Toprak iğleri Genel Müdürlüğü çahşmalanm hızlandırmıştır.Diğer taraftan göçmenlere tevzi edilecek toprak miktarı,nın da tesbiti işi bu günlerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.02.1951
  • Korede KizıfSc r P Bflstarafı Birincide 1 miglir.Amiral Thackerey,Türkler kendileri için fevkalâde bir şöhret yapmışlardır.Onların muharebe azmi,diğer birlikler üzerinde de müsbet bir tesir yaratmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Robinson'dan boşalan yeri kim kazanabilir Yarı Orta sıklet boks muamması 1 Ş mdiki halde,George Costner Yarı Orta sıklet şampiyonluğunun en yakın namzedi bulunuyor Jake La Motta yi yenerek Orta sıklet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Üçüncü küme grup birinciliklerinde durum I Topkapı en yakı üç grupun birinci ve ikincile üç grupun birinci ce ikincileri arasında-yapılan grup birincilikleri maçlarına,bu hat ta da devam edilmiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Baş Ağrısı ve bütün ağrılara karşı Kininli GRiPiN Kininli 4 taaı ara ile günde 3 »on*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • BK O EBATÖR HB Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî bas,karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları M •Lj:«iii Beyazıt Okçularbası No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Ticaret ve Sânayi Odası ilânları Ticaret ve Sanayi erbabının nazarı dikkatine İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:Ticaret ve Sanayi Odaları kanunu,odalarda kayıtlı bilumum zevat ve müessesatın seneli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Bayındırlık Bakanlığı İstanbul Satın Alma Komisyonu Reisliğinden Uç ton bakır levha acele satın alınacaktır.Uç ton 98,5 99 safiyette 0,8 mm.kalınlığında Danır ıev-ha 12000' muhammen bedeli üzerinden p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • İstanbul İkinci İflâs Memurluğundan;950/1 Evvelce Beyoğlu Postacı Sokağında 5 No;da kaduı çamaşırı imaliyle meşgul ve halen Kuzguncuk Bican Eofendi Sokağında 10 No.da oturan Beki Misfcohenin tahkiki d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • İstanbul İkinci İcra Memurluğundan 950/3898 Bir alacaktan dolayı haciz edilmiş olup paraya* çevrilmesine karar verilen bir gardrop,bir konsol,balat köprübaşı bereket sokak 19 No.da 22/2/951 tarihîne t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Safım Müessesesi Müdürlüğünden Adana Pamuk Satmalına ve Nazilli Basma Sanayii Mü-esseselerimiz ihtiyacı olan 170000 metre on onsluk 1 metre eninde kanaviçe için t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • İstanbul 3 İcra Mr.m tuluğun dan:»50/«06t Hacizli olup satılmasına karar verilen 2 havagazı ocağı 4 orta boy.ayna üzeri deri sandalye,duvar saatif şapka presi makinesi Cal^ıkapı Yeniçeriler cad.46 No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Konya Valilisinden 1 Konya memleket nastahanesinin 1951 yııi uuıyacı için 26111)lira muhammen bedeli 46)kalem sebze ve erzakı ile 22800)lira muhammen bedelli 12000)kilo erkek* Koyun eti 5.3.951 gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Tof sİıilı 13,14,15 Şubat 951 tarihlî gazetemizde Ziraat Bankasının ilânında 15 şubata kadar yerine yanlışlıkla 16 şubat yazılmıştır.Tashih eder,özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Devlet Orman işletmesi Balra Müdürlüğünden Fiatı Cinsi Adet Lira Kurug Teminatı Kalınlık rende makinesi 1 HÖ0O.00 375.00 Torna 1 1071.00 80.32.Amudi freze ve rende bıçağı 1 4795,46 359,66 bileme makin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen Askeri Kıtaat ilânları 28/2/951 günü saat 15 te Bandırma As?Sa,Al,Ko,da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 30 ton sığır eti ihalesi pazarlıkla yapılacağı ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Silifke Sulh Hukuk Yargıçlığından:Silifkenin Camiikebir Mahallesinden Abdülvaliit Fîrat varis Jeri Zekeriya Yarar ve Mevci Yarar ve rüfekası vekilleri Avukat Hüsnü Dural'ın Silifke'nin Pazarkaşı Mahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.02.1951
  • Bayburt belediye başkanlığından Belediyeye ait 3x10 luk 920 metre 6000 voltluk Elektrik yer altı kablosu açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.İhalesi 9.Mart.951 Cuma günü saat 14 de Belediye D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6