Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Amiral Carney Deniz Hast ananesinde Koreden selen yaralı kahraman gazilerimizi ziyaret ediyor.Amiral Carney dün yaralıları ziyaret etti Yarın da «Colombus" kruvazörü orkestrası yaralı gazilerimize bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Amerikan diplomatları ı 1 konferansının 4 üncü günü ogunun yeni veçhesi Konferansta Yakın Şark devletleri arasında bir vahdet temini imkânları aranıyor.Bunun için de Türkiye ile Amerika arasında asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Bulgaryadan bugüne ka dar yurdumuza gelen Bulgarlar 25 bin ırkda simizi da hududa yıfea rak kıs ve sefaletle başbasa bıraktılar fîHçmen Birliği Başkam Refik Koraltan Devamı 5 inci sayfada1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • ingiltere Rusya'ya yeni bir nota verdi Bu notada Sovyetler,dünyada barışı kurmağa ve refahı gerçekleştirmeğe matuf bütün gayretlere set çekmekle itham ediliyor Londra 17 AP)İngiltere bugün Rusyayı,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • In'sn beyanatının irdiği akisler MOSKOVAYA GÖRE:Stalin,Amerika ile İngiltere kızıl Çinin teklifimi henüz kesin olarak reddetmemiştir.İNGİLTEREYE GÖRE Harp kaçınılmaz değildir,fakat Stalînîn beyanatı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • â Galatasarayla Beşiktaş 0-0 berabere kaldılar Dün fnlmü stadında yapılan Galatasaray Beügiktas.karşılaşması 0-0 beraberlikle nMleetanmiştir.Yukarıdaki resimde,bu maca ait bir cm görliltiyor.Bu maça a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Talebeler arasında ihtilâf Millî Talebe Birliği,bir talebe teşekkülü olarak tanınmak isteuıniyor Ankara 17 T.H.A.TürkL ye Millî Talebe Federasyonu temsilcileri bugün Ankara Palasta bir basın toplantıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Verem tekâmül merkezidünaçıldı Bu münasebetle Sağlık Bakanı memleketimizdeki verem mücadelesi etrafında bir konuşma yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • 25 numaralı resmî tebliğ şehit ve yaralılar Millî Savunma Bakanlığı son şehit ve yaralı] listesini neşretti Ankara 17 H.A.Mil lî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir;1 Kore Birliğimizden savaşlarda" ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Amerikan Hava Bakanının mesajı Bakan,Türk silâhlı kuvvetlerinin artan gücünü mahallînde görmek ve öğremekle bahtiyar olduğunu bildirdi Ankara 17 A.A.Amerikan Hava Bakanı Thomas Finletter,mem lekelimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • akviye birliğimiz Koreyehareketetti Genelkurmay Kore şubesi Başkanı birliği teşyi ederken dedi ki:Ölüm korkakların arkasından gelir.Türk askeri hiçbir zaman korkak olmadığının en yakın misalini Korede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • r-*n Japonya ile barış Tokyo 17 A.A,'Re ut er Tmmanın özel murahhası Fos t e Dulles Japon Başbakanının,barış antlaşması üzerinde muzakerelerde bulunmak üzere Washingtona bir murahhas heyeti göndermekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.02.1951
  • Çin lideri Mao Tse Tung Büyük zayiat karşısında kızıl liderler kara kara düşünüyor Yeni Delhi,17 AP.«Hindistan Times» in mu-habiri Arthur Moor gaze-s tesine Honkong'dan gön.fy derdiği bir haberde,Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Cemiyet KONGRE ir Futbol hakem kulübünün kongresi yarın saat 18 de Bölge binasında yapılacaktırir istanbul Ticarî Emtia Sim şarlan Derneği kongresi 26 şubat pazartesi günü saat 16 da Sultanahamam Havu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Üyuneak sanayii Oyuncak ithaline devanı edildiği takdirde yerli oyun cak sanayii sönecek Türkiye Oyuncakçılar Derneği Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaat ederek,piyasayı ecnebi menşe li oyun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Amerikalı uzmanlar Deniz yolları İsletme Müdürü ile bir toplantı yaptılar Devlet Denizyolları idaresi deniz hatları işletmesinde çalışan Amerikalı uzmanlar,iş etme müdürü ile bir toplantı yaparak idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Bir hafta içinde limanımı/a j^elen ithal malları Son bir hafta zarfında lima nımıza 15 gemi ile aşağıda lis tesi bulunan ithal malları gel mistir 396 ton kâğıt,31.100 kgçivi,71.200 kg.deri.447.300 kg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • İstanbul vapuru dün iri İti Devlet Denizyollarının İstanbul vapuru dün saat 14 te 75 yolcu ve 20Ü ton yükle Doğu güney Akdeniz hattına hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Karısını 18 yerinden bıçak layan koca 9 sene hapse mahkûm oldu Bir müddet evvel Ramide kanlı bir hâdise olmuş ve Ra gıp Ersen adında biri,karısı Saniyeyi öldürmek kastiyle 18 yerinden bıçakla yaralamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Bir beziryagı fabrikası yandı Evvelki gece Eyüpto,Topçularda Mihal İdiş adında birine ait beziryagı fabrikasın da yağ kazanının tutuşmasiy le yangın çıkmış ve bina kıs men yandıktan sonra söndürülmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • İHALKINSESII |Liman memurlarının derail S Bir okuyucumuzdan,aldı 8 ğımız mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz.Devlet Denizyolları limanlan tahmil tahliye iş lerinde çalışan bizler,ara l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Mücevherata meraklı hırsızın jnanfıejtlerl Meçhul bir hırsız 15 bin liralık ıniicevheraKı çaldıktan soma bıraktığı mektupta mücevherata meraklı olduğu mı;fakat parası olmadığı için bu hırsızlığı yaptt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Belediye bütçesi daimî en ciimende tetkik edildi Dc-imî komisyon dün sabah Belediye Reis Muavini Celâl Izginin başkanlığında toplanarak Belediyenin 951 yılı bütçesi üzerindeki çalış malarına devam etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Bir isçi arkadaşının basını asla yardı B.Jatta oturan,ve Feshane fabrikasında çalışan Ahmet Ak^ül adında bir işçi,kavga ettiği arkadaşı Mehmet Türk meni başından taşla yaralamıştır.Sanık yakalanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Zaman gazetesi sahibinin duruşmasına devam edildi.Hükümetin manevi galisi yetini neşren tahkir etmek su çu ile mahkemeye verilmiş o lan Zaman Gazetesi sahibi Nusret Safa Coşkunun du ruşmasma dün 2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • İki eroinci dün Babaeskiye scvkedildi Babaeskinin Kuleli köyün de basılan eroin fabrikası hakkındaki tahkikat sona er miş ve sanık Yusuf Göktü renle suç ortağı İbrahim mahallî savcılığa teslim edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Mesut bîr doğum Pikriyar Divitçioğlu ile Nihat Divitçioğlunun bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Ana ve babayı tebrik eder yavruya uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Göçmenler için teberruda bulunanlar Bulgaristan göçmenleri için İstanbul halkının yardımları de vam etmektedir.Dün de Vilâyetteki Göçmen Yardım beyetine su teberrüler yatırılmıştır.3 üncü kolordu kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Süleymaniye doğumevhıe 20 yatak ilâve edilecek Süleymaniye doğumevinin poliklinik servisi binası dar gel diğinden polikliniğe bir kat da ha ilâve edilmesi düşünülmek,tedir.Bu suretle 20 yataklı ye ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Şoförler cemiyetinin sicil dosyaları tetkik ediliyor.Yapılan şikâyetler üzerine Ti caret Bakanlığı İstanbul Şoför ler Cemiyetinin sicil dosyaları,m ve muhtelif kayıtlarını tetkik ve teftişe lüzum görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Kiracısına hakaret eden bir kadın,hapse mahkûm oldu Cihangirde oturan Melek Ay kut adında bir kadın,kiracısı Hafiyeye hakaret etmek suçu ile adliyeye verilmiş ve Beyoğ ki 3 üncü sulh ceza mahkeme sind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Vali dün Baltalimaıu hasta hanesini teftiş etti.Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökay dün Baltalimanına j-û derek Kemik Veremi Hasta hanesini teftiş etmiş ve hastaların durumunu incelemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Sarhoşluk yüz ün den Gazinoda içerlerken arkada smı tabanca ile göğsünden ağır surette yaraladı.Evvelki gece saat 24 e doğru Bey oğlunda kanlı bir hâdise olmuştur.Mehmet Ali.Selim ve Nuri adında üç ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Asrımızın büyük dâvası omen rsıerı ar Atom enerjisi Amerikan okul îarmda da kendini tanıtmağa başladı.Birleşik Amerikanın gittikçe artan birçok şehir ve kasabalarında kız ve erkeJc öğ renciler atom en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Beynelmilel talebe servisi genel sekreteri geliyor Beynelmilel Talebe Servisi ISS)teşkilâtının genel sekreteri James T.Harris,önümüzdeki hafta Millî Talebe Federasyonunun davetlisi ola ink memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Dikiş ipliği imalâtçılarıııııı piyasaya sürdükleri mallar Yerli makara ipliği imalâtçıları Ekonomi ve Ticaret Ba kanlığına müracaat ederek 1930 yılı içerisinde 150 tondan fazla makara ipliği ithal edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • İşçi sigortalan genel müdü lü Aııkaraya döndü Bir müddettenberi şehrimiz do bulunan işçi Sigortaları Ge„ nel Müdürü Vedat Bayruk An karaya dönmüştür,Vedat Bnyruk kendisiyle koııuşan bir arkadaşımıza ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Milletlerarası Çocuklara Yardım Cemiyeti üyesinin tetkikleri Milletlerarası çocuklara yar dim cemiyeti üyelerinden İsveçli Dr.Oscar Arneus dün Vali ve Belediye Reisini ziyaret etmiştir.İsveçli Dr.meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Kore yaralılarımızdan bir er daha hastahanedcn çıktı İstanbul,17 T.H.A.De niz hastahanesinde tedavi edilmekte olan Kore yaralılarından er Necat Öncüler da bugün tamamen iyileşerelî hastahaneden çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Wm ¦4/Turşuya daîr Geçen yaz sebze boldu.Turşucular kış için iyi hazırlanabilmişler.Dikkat etlik dükkânları* maşallah,dolup boşanıyor.Mesleklerinde üs tad olanların bu işi bir güzel san'at hâline geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Barda hâdise çıkaran sarhoş Süreyya Korur admda biri sarhoş bir halde Gardenbara gitmiş ve burada sağa sola sataşarak bir hâdise çıkar m ak üzere iken memurlar ta rafından yakalanmıştır.Ka raholda mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Sakarya deltasında sığınak yapılacak İzmit MİLLtYET)Kocaeli Valisi Burhanettin Teker,vilâyete ait işler için,ilgıli Bakanlıklarla temaslarda bulunmak üzere Ankaraya git mistir.Vali,Ankarada İU gün kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Sivasta Yıldız jrmağı verimli bir hale getirilecek Sîvas.MİLLİYET)Vali Tak i Gürkök bu sabah Buğday pazanmia iHn muhtelif yerlerinden gelen müstahsil köylülerle konuşarak ekin du rumu hakkında izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • 200 kişilik bir görmen kafilesi misafirhaneye Yerleştirildi Sivas MİLiv-YET)lli- ıize mürettep göçmenlerden 200 kişilik ikinci bir kafile şehrimize gelerek Vali ve halk tarafından karşılanmış ve misaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Izmîrde Bir gelin düğün evinden kmn ildi îzmir MİLLİYET)Dün Bayındırın Ulak köyünde bir Jhâdise olmuş ve altı tabanca îı mütecaviz Elif adında bir gelini düğün evinden zorla kaçırmıştır.Damatla gelin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Karısının bağırsaklarım desti İzmir MİLLİYET)Cu maovasmm Keler köyünde Mehmet arimda bir şahıs,ka pnsı Elif ile münakaşa etmiş tir.Bu esnada Mehmet,elim geçirdiği bıçakla Elife hücur etmiş ve onu muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Mersinde istanbul Üniversitesinden bir grup Mersine geldi Mersin MİLLİYET)Seyhan ve Hatay bölgelerinin tetkikler yapan İstanbul ruiversitoai fen fakültesinde a bir talebe grupu Mersine ğt Imlftir.Fizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Anamurda fare mücadelesine önem veriliyor Mersin Milliyet)İçelin Anamur ilçesinde ziraate za rarh olmağa başlayan fare lere karşı ciddî bir mücadele açılmıştır.Bu maksatla Mersin Ziraat müdürü ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.02.1951
  • Göçmenlere yardım için toplanan paranın yekûnu 200 bin lirayı geçti Mersin Milliyet)Göçmenlere yardım hususunda İ çel halkının gösterdiği büyük alâka devam etmektedir.Son defa Mersin belediye salonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Suriye'de buhran Bir iki güııe kadar millî bir koalisyon ka binesi kurulması bek leııiyor.Şam 17 AF)Suriyede bir İki güne kadar bir millî koalis yon kabinesi kurulması beklenilmektedir,iyi haber alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Sovyetler Kızıl havacılar yetiştiriyor Hongkong 17 A.A.Çinin muhtelif bölgelerinden Hongkonga gelen haberler,Sovyet lerin kızıl C.n pilotlarını yetiştirdiği yolundadır.Yetiştirilen pilotlar arasında H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • İstanbul Teknik Üniversite bütçesi Ankara,17 T.H.A.istanbul Teknik Üniversitesi 1951 yılı yatırımları dışında kalan giderleri 3 milyon 122 bin 500 ve yatırım giderleri ise 2 milyon lira oalrak tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • William Foster'in görüşü Nevyork,17 AP.Marshall plânı şefi Mr.William Foster,Fransa,İtalya ve Almanyaya yaptığı 9 günlük bir ziyareti müteakip bugün u-akla Nevyorka gelmiştir.Fos ter Avrupa memleketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • v Karayollaarı Genel Müdürlüğü bütçesi Ankara,17 T.H.A.Karayolları Genel Müdürlüğünün 1951 bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri için 6 milyon 312 bin 505 lira,yatırım giderleri için de 75 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • ingilterenin Savunma programı açıklandı Yeni program icabı Büyük Britanya Hükümeti aynı za manda hava ve bilhassa donanmada da geniş hamleler yapacak,Rus denizaltılarının tehdidini önleyici tedbir ler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Achesonun beyanatı Türkiye ve Yunanistan Atlantikpaktma alınmalı Washington 17 AP)Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Mr,Dean Acheson dün yapmış olduğu bir konuşmasında,umumî dünya durum Ve meselelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • italya'nın yeniden silahlanması Washington 17 A.A.Afp)Italyanın yeniden silâhlanması programının finanse edilmesi için Birleşik Amerikanın İtalya ya yapmayı tasarladığı yardım hakkında Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Fransızlara verilen uçaklar Paris 17 A.A.Afp)Fransız avcı uçakları gruplarını tak viye etmek üzere gönderilen ilk F.84 Theuderjet uçakları Cherbourga gelmiştir.F-84 uçakları Atlantik Paktı çerçevesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Kardan mahsur kalan köylüler Madrid 17 A.A.Reuter)İspanya yarımadasının cenu bunda dağlık Jean eyaletinde bulunan Santiago havalisinde 20 aralıktanbeıi hariçle teması kesilen köylülere bugün parasütle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Denizaltılar atomla tahrik edilecek Washington 17 A.A.Afp)Mütehassısların kanaatince denizaltılarını tahrik sahasın,da atom enerjisinden faydalan ma yolunda büyük terakki kay dedildiği hususunda atom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Çalışma Bakanı Adanaya gitti Ankara 17 A.A.Çalışma Bakanı Hulusi Köymon,berabe rinde Bakanlık birinci hukuk müşaviri Necdet Azak olduğu halde bugün uçakla Adanaya hareket etmiştir.Bakan.Adana Tarsus v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Çiçek hastalıyla karşı tedbirler Ankara,17 T.H.A.Muhtelif yerlerde görülen münfeıit bazı çiçek vak'alan üzerine bütün yurtta çiçek agısı yapılmasına Sağlık Bakan lığmca karar verilmiştir.Bu ihtiyatî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Tekiı dadında Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Yurdu)kuruldu Tekirdağ,17 T.H.A.Tekirdağmm İncecik bucağın da bir Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Yurdu)kurulmuştur,tik tahsil çağında bulunan kimsesiz çocukl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Büyük altın kaçakçılığı Silinin eski Ankara el çisinin de alâkalı bulun duğu kaçakçılık lahki katı ilerliyor.Bombay 17 AP)Altın kaçakçılığından sanık olarak burada mevkuf bulunan Şilinin eski Ankara e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • İngiltere Danimarka müşterek manevraları Londra,17 AP.Danimarka deniz kuvvetleriyle İn giliz gemilerinin İngilterenin doğu sahili açıklarında karma manevralar yapmakta oldukları bugün Amirallik daires
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Yeni Hemşireler kanunu Ankara,17 T.H.A.Hemşireliği bir meslek haline getirmek maksadiyle hazırlanan yeni kanun tasarısı ile hemşirelere istikballerinin temini bakımından bazı imtiyazlar tanınmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Türk Eczacılar Cemiyeti beynelmilel kongreye davet edildi Ankara,17 T.H.A.Nisanda İsviçrede yapılacak çalan Enternasyonal Eczacılar kongresine Türk Eczacılar Ce miyeti de davet edilmiştir.Şimdiye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Göçmenler ^çin 15 bin lira toplandı İsparta,MİLLİYET)Şehrimize gelen 295 kişilik göçmen kafilesi muhtelif köy ve ilçelerde iskân edilmişlerdir.Göçmenlere yardım olarak halk şimdiye ka ?ar 15 bin lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Pamuk ipliği ithali artırılıyor Ankara,17 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığın ca memleketin iplik ihtiyacının karşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır.Öğrenildiğine göre 3 şubata kadar gerek Avr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • i Pakistana götürülen mukaddes toprak Atatürk'ün Anıd kabrinden ve Mevlânanın türbesinden götürülen topraklar merasimle Pa kistan kurucusiyle âliminin mezarına konuldu.Karası 17 A.A.Dünya Müslüman Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Tarihte ilk defa olan bir hadise Lefkoşe 17 AP)KÜıbns Pis koposu,dün.kiliselerde,Bulga ristandan Türkiyeye gelmiş olan muhacirlere yardım için iane toplanmasını emretmiştir.Bu vaziyet tarihte ilk defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Dörtlü konferans için hazırlıklar Paris 17 A.A.Lps)Fransız Başbakanı Pleven dün ak çam Amerikan ve İngiliz büyük elçileriyle görüşmüştür.Muhabirler bu görüşmede,dörtlü konferansa dair Rusyaya verilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Japonlara verilen müsaade Tokyo 17 A.A.Afj )Gene rai Mac Arthur,Japon hükûmo tine Sovyetler müstesna Tokyoda bulunan bütün siyasî tem silcilerle doğrudan doğruya temas etmek müsaadesini ver mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Kadınların zarafet ve güzellikleri meselesi W.ı ı Vücutları düzgün kadınlar ne yapmalıdır?Zerafet dünyasmm tecrübeli ustaları sihirli elleriyle kadın vücudundaki kusurla ra estetik erüzellikler bahset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazaç:Vedat Nedim Tor mimli Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENİ SES TİYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Rovan Ursü sözü başka mecraya çevirdi:Tebrik ederim madam,dedi.Her biri birer arlsan olan beş oğlunuz var.Evet beş oğlum var.Hakikaten de hepsi de birer arslandır.Büyük oğlum Vasil bir harpte esir düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.02.1951
  • Uzun mesafe eğitim Amerika Üniversitelerinin en büyüklerinden biri şar-kî Birleşik Devletlerin 35 topluluğunda hususî bir mektep lıarici program ile devamlı kurslar açmıştır.Bu servis Nevyork üniversi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Vücutları düzgün olmıyan kadınlar ne yapmalıdır?Baş tarafı üçüncüde)1 Tercihan ince çizgili ve vücuda uygun palto,tayyör giyilmeli;bunlar erkek biçimi ve çok dar olmamalı)palto boyları tam olmalı ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Türkiye Cumhıriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden 1 750 adet dört gözlü çelik dosya dolabı kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 137500 lira olup muvakkat temi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Çamaşır yıkama ve sıkma makinesi mubayaa ve monle işi Zührevi Kadın Hastalıkları Hastahanesi için lüzumu olan çamaşır yıkama ve sıkma makine:açık eksiltme suretiyle satın alınacak ve Ahırkapı Zührevî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Üsküdar ikinci Asliye Hukuk Yargıçlığından:950/4S Üsküdar Çiçekçi Bostan sokak 5 noda oturur Ayşe Arkun tarafından Harbiye Askerî Cezaevinde tutuklu Konya Karamanı Eskihisar köyünden Tevfik Arkun aley
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Teklif isteme ilânı Sümerbank Alım ve Safım Müessesesi Müdürlüğünden Adana Pamuk Satmalına ve Nazilli Basma Sanayii Müesseselerimiz ihtiyacı olan 170000 metre on onsluk 1 metre eninde kanaviçe için te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Bayburt belediye başkanlığından Belediyeye ait 3 X 10 luk 920 metre 6000 voltluk Elektin:yer altı kablosu açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştırihalesi 9.Mart.951 Cuma günü saat 14 de Belediye D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • İstanbul Belediyesinden:Pazar yerlerinden gıda maddesi satın alan halkımızın;bu maddelerin tartısından şüpheye düştükleri anda buralarda,bu işler için vazifelendirilmiş olan memurlara müracaatla al dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Evvelâ şunu açık olarak tasrih edelim ki mülâhazalarımız,daima «kuvvetler denklemine/ve bilhassa «kara kuvvetlerine" istinat etmektedir.Bu bakımdan görüşlerimiz aktüel kuvvet lere dayanmakta ve objekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Satılık Sinema makinesi İstanbul Defterdarlığından:Tasfiye Vergi Dairesi Müdürlüğü Şişli Şubesince Kazanç Vergisi borcundan dolayı hacİ7.altına alınan bir adet müstamel Filips marka sabit ve sesli sin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Mayi Amonyak alınacak Karaağaç Kurumları buz fabrikası ihtiyacı için lüzumu olan bin kilo saf mayi Amonyak açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Tahmin bedeli 4000 lira ilk teminatı 300 liradır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Malsandıklarından Emekli,dul ve yetim maaşı alanlara:İstanbul Defterdarlığından:l/Mart/1951 tarihinden itibaren 5421 sayılı Gelir vergisi kanunu,Emekli,Dul ve Yetim maaşı alanlara da tatbik edileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Kic.n C.Et 1170 18 fUBAT 19.11 Pazar Ru.5 Şubat 1366 VAl ÜT VASATI llANt Güne öğle İkind Aksa Yatsı Imsa z 8.57 12.28 i 15.20 m 17.40 1912 t 5.20 1.18 6.49 9.41 12.00 1.32 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Dış ve iç lâstik alınacak Ankara yol ar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz için muhtelif eb'atta 142 adet oto dış ve iç 'âstiği kapalı zarf usulü ile sutın alınacaktır.2 Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Adapazarı tekel müdürlüğünden 1 idaremiz Transitinden Akyazı.Hendek,Düzce,Çilmi,Uskübi,Akçakoca,Karasu,Tatava,Bolu,Gerede;Mudurnu:Seben;Mengen;idarelerine gidecek ve gelecek bilumum emtia nakliyatı 1/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • 1 Gemi odası.Üst sıfatının kısaltılmışı;2 Düz saha,Anayasa;3 Fransızca di şi fare,Felâket;4 Masset,Çiçeği dala bağlıyan ince kasım,Bir mabut:5 Nazik.Yılan:C İşaret:7 Tersi)Rumca yaşa.Bir edat;8 Kamer,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • ALKAZAR 42562)törede Türk kahramanlar1.AR 44394^ 1 Hayatimizin en 'üzel yıllan ATLAS 40835)1 Kanlı aşk İNCİ 34595' 1 Palabıyık yan tiyatrosu.ELHAMEA 42236' 1 Doniuan Renkli orijinal)LALE 43595)1 Haya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder,İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İğlerini fiilen idare eden:Vahid Ramlz Hiç Diaildiü Yer:N.A.ve A.N.K,Gazetecilik Kollektlf Şirket)Matbaoaı Bamldıftı EbUzolva Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12,57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Bette Chapel'den şarkılar Pl)14.00 Saz eserleri oyun ha valan 14.20 Dans ve caz mü ziği Pl.14,45 Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.02.1951
  • Aysız Geceler.Safa ÖNAL Yarın gidiyorum.Yarın mı?Nereye?Mektep bitti artık.Ailemin yanına.Beni.sevgini,hatıralarım,herşeyini bırakıp gidi yorsun.Öyle mi?Semih zaten çok dertli ve üzgünüm.Beni teselli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Batının yardımı ve Tito Belgrat!17 A.A.a~n: ed Press)Mareşal Tito butun;verdiği beyanatta batıdan yar dim kabul örülmesi Yugoslav komünist partisi programına aykırı düşmez zira bu yardımla bir sosyali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Kırdar cevap veriyor Eski istanbul Valisi Doktor Lûtfi Kırdar Şehir Meclisinin ev vplki günkü toplantısında ken dirine isnat edilen bazı iddialan dün bir basın toplantısı ¦v'a panik aşağıdaki şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • w—1—in—ı 1% TASHİH Gazetenizin 13.14.ve 15 Şubat tarihlerinde neşredilen Ziraat Bankası ilanında tarih tertip hatası olarak İti Şubat çıkmıştır.Özür diler tashih ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Orta Doğunun yeni veçhesi i Bastarah Birincide I türlü yardımın,bu cepheden ye niden ayarlanması fikrini ileri j sürmüşlerdir.Konferansta hakim olan kanaat Konferansta hâkim olan u_j mumî kanaate göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • ÜHlttyet ABONE FİATUUU Senelik Uradır f Aylık 1« I 1 Tabın» memleketler lfl» iki misildir.İLAK WATLABI BaıliM 20 Ur» 2 nci sayfa santimi 4 Uta S üncü 4 4ttnctt M DAn sayfan smUiiü 2 Doium,Nikâh,SvImum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Talebelerin ihtilafı r Baslar afi birincide!tikten sonra üniversitelilerin göçmenlere yardım.Anadolu yu fikren kalkındırma hususlarındaki faaliyetini anlatarak in kılâplarm da korunması için bütün kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • ingiltere Rusyaya bir nota verdi rBasüu-ah birincide!Metni 5 sahife tutan İngiliz notasında.Sovyetler Birliğinin,dünyanın muayyen bölgelerinde komünistler tarafından giri siten muzır hareketleri deste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Verem tekâmül merkezi Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından İstanbulda kurulan «Ortaşark verem tekâmül ve gös-terî merkezi" dün saat 15.30 da Verem Savaş Derneği Baş kanı Tevi'ik Sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Dün gece yapılan boks maçları Şehrimizde bulunan protfes yonel Fransız ve İtalyan bok sörleri ikinci karşılaşmalarını dün gece spor ve sergi sarayında yapmışlardır.Maçların neticeleri aşağıdadır:62 Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Tahrikçiler hakkında tahkikat Ankara 17 T.H.A.Kızıl tahrikler etrafında açılan tahkikat devam etmektedir.Bu arada evvelce tevkif edilenler,den Rukiye Ermumcu,Hikmet Ayyıldız ve Dursun Ali Karacanın bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Komünistler Han nehrini aşamadılar Merkez kesimindeki kızıl Çin taarruzu da püskürtüldü Tokyo 17 A.A.Afp)Sekizinci ordu tarafından yayınlanan tebliğde bildirildiğine göre:«Düşmanın Han nehrini aşmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • talinin uyandır TBastarafi birincide!hayetleneceği sualine ceva ben ise,Stalin «şayet İngiltere ve Birleşik Amerika,Ko re Halk Cumhuriyetinin talep lerini reddetmekte devam ederlerse,Koredeki harp bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Valilim ziyareti Vali ve Belediye Başkanı Prof.Gökay,dün saat 12.30 da Amerika Başkonsolosluk binasına giderek;Amerika Dışişleri Bakanlığı müsteşarı George Grew Mc Ghee'nin ziyaretini iade etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Takviye E fBastarafı birincide!lan yapıldığı zaman Mersinli gönüllü erlerden Âdil Güner'in mevcut olmadığı anlaşıldı.Zira adı geçen gönüllü erin kabakulak olması dolayısiyle revire alınmış ve tecrit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • BİL-kailin isinden dönerken tecavüze uğradı Sama.yada oturan vp Topkamdaki lâstik fabrikasında çalı saa Fatma adındaki genç bir kadın emniyete müracaatla geç vakit evine giderken Hilmi adında bir genc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Amerikan Hava Bakanının mesajı FBaştarafi birincide!«Türkiye'ye yapılmakta olan Amerikan yardımının ne ticekrini müşahede etmek üzec-r Türkiyeyi ziyaretim hususunda Türk hükümeti tarafından birkaç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • e kadar yurda öçmen geldi Bulgarlar 25 bin ırkdâşimızî hududa yığarak,kış ve sefaletle baş başa bırakıyorlar Ankara 17 A.A.Göçmen ve mültecilecr Türkiye Yardım Birliği merkezinden bildirilmiştir:Memle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.02.1951
  • Amerika tedafüi tedbirler alıyor Amerikan kongresinin,Trumanın salâhiyetlerini tahdit etmîyeceği yolundaki kanaatler kuvvet lenîyor Vaşington,17 A.A.a fp)Vaşington siyasî mahfillerinde Amerikan askerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.02.1951
  • Dokuz Kulübümüz arasında alman faydalı bir karar Fu+bolümüze yeni bir çehre vereceğine emin bulunduğumuz bu anlaşmadan' Türk futbolu namına haklı bir gurur duyuyoruz.Çarşamba gecesi,Galatasaray kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1951
  • İL s t a n bull IBasketboll 1 jşampıyonasıjf Teknik Üniversite Spor Salonunda:9.30 Karagücü Sis-li II.küme)10.30 Galatasaray!Kurtuluş I.küme)11.30 Fenerbahçe Ve fa I.küme)12.30 BeyoSluspor S tstanbuls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1951
  • Bugünkü Ankara lîg maçları Ankara 17 T.H.A.Bugün 19 Mayıs Stadında yapılan lig maçlarında Harbokulu.Emniye ti G 0 Demirspor da Havagücünii 2-1 mağlûp etmiştir.Birinci devre lig maçlarının son karşıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1951
  • istanbul basketbol şampiyonası Maçlara yarın da,Teknik Üniversitenin kapalı salonunda devam edilecektiristanbul basketbol şampiyonasına bugün Galatasaray Kurtuluş.Beyoğluspor İstanbulspor ve Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1951
  • Bugünkü mühim maç Fenerbahçe-Beşiktaş bugün karşılaşıyorlar i e&0$e66&6046 &6&0O 1 İki takım,galibiyet için yapacakları mücadele,bugünkü maçın zevkli geçmesini sağlıyacaktırf ftO|6»eee» o66flea6 Dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1951
  • G.Saray Beşiktaş dün O 0 berabere kaldılar Berabere neticelenen maç sonunda,Galatasaraylılar dörtler turnuvası şampiyonluğumu kazandılar «MM9^/A V* OO ı$O00#O ı i Dört takımımız arasında oy nanmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.02.1951
  • Üçüncü küme terti maçlarında durum Topkapı puan cetvelinde birinciliği muhafaza ediyor.Üeüneü Küme şampiyonunu tayin edecek olan terfi maçalarına,üç grupun birinci ve ikincileri arasında bu hafta da d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor