Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Rusya ve peyklerine ihtar 'Londra 16 A.A.Reuter)Yugoslavyaya kanjı girişilecek hücumun tevlit edeceği akıbetlere dair Rusyaya ve Balkan,lordaki peyklerine yapılacak resmi bir ihtarın yapılması İngilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Amerikan Elçileri konferansı devam ediyor Amerikan ması Muhtemel bir tecavüz nazarı itibara alınarak Türk-Amerikan askerî anlaşmasına doğru gidildiği anlaşılıyor Ortaşark ve Akdenîzin müdafaası mesele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • ft I!Gl.Sir B.Robertson İngiliz Ortaşark Kara Kuvvetleri Başkomutanı jRobertson jAnkara'ya geliyor Geçenlerde Yakııısark memleketlerini ziyaret eden generalin 22 şubatta memleketimize gel" mesi mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Co lorn bus Kruvazörü dün geldi Birleşik Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları komutam Oramiral Robert B.Carney'in sancak gemisi «Colombus» kruvazörü,dün saat 12.30 da limanımıza gelerek Dolmab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Ödemişte yakalanan komünist Mustafa Özdemir adında bir muhasip komünizm propagandası yaparken yakayı ele verdi İzmir 16 Milliyet)Ödemiş?ilçesinin Adagüde bucağı belediye muhasibi Mustafa Ö/demir dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Müstakbel Mısır Kraliçesi Mısır Kralı Faruk resmen nişanlandığını haber verdiğimiz Neriman Sadık yakında yapılacak düğün için geniş ölçüde hazırlıklara başlamıştır.JYukaridaki resimde müstakbel Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Sağlık Bakanının dünkü demeci Hastahaneiere 770 yatak ilâve edilecek Memlekette ilâç sıkıntısı diye bir şey yoktur Hastahane lerdc tensikat yapılacağı haberi doğru değildir Eczahaneler kanunu yakında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Amerika hava bakanının şehrimizdeki tetkikleri Finletter Askerî kudretimizden ve hava ordumuzdan sitayişle bahsetti.Şehrimizde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hava Bakam Finletter berabe rinde Hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Fecî b i r ci na yet Reyhanlıda bir gardiyan savcıyı vurup öldürdü İskenderun,16 Milliyet)Vazifesine karşı alâkasızlığı yüzünden işinden çıkarılmak istenen cezaevi gardiyanı Rey hanlı Cemil Poc fecî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Zarah Leander dün şehrimize geldi Güzel sesli artist Zarah Lean der gazeteciler arasında 'Yarısı 5 incide.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • İEisenhover General için Versayda Trianon ote-lînîn bir katı ha-zırlandı Nevyork 16 A.A.General Eisenhower bu sabah erkenden «queen Elisabeth» transatlantiğine binerken seyahati hakkında tafsilât ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • R.Dorr bugün geliyer İstanbul 16 A,A)Bir müddettenberi mezun en Amerikada bulunan İktisadi tşblrligi İdaresi Türkiye İcra Komitesi başkanı orta elçi Russel Dorr,pazar günü öğleden sonra uçakla ve Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • 4 yeni kanun teklifi Köy enstitüleri mezunları,doktor maaşları,kira kontratları ve bina yapımım teşvik kanun* lafında bazı tadilât istendi Ankara,16 T.H.A.Burdur Milletvekili "Mehmet Özbek,B.M.Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Kızıl Çin taarruzu istikamet değiştirdi Çinliler gecen ay yaptıkları taarruzda olduğu jjibi bu dela da,Wonjirnun sağından sarkmaya çalışıyorlar Yazısı 5 inc'de*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.02.1951
  • Kore'de Türk birliklerinin öncüleri 105 mm.Howitzer topu kullanıyor Koreye gidecek askerlerimiz TAKVİYE BİRLİĞİMİ İSKENDERUNDA TOPLAND 38 subay,14 gedikli ve 600 el Iskenderunda hareket emri bekliyoı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Devamsızlara harp Nihayet anlaşılmış ki talebelerden bazıları âr-ı firarı ir tikâp ederek mektebe devam etmiyor,dres saatlerinde şura da burada dolaşıyor,hava müsait değilse sinema ve kah velere doluy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • KISA HA BERl ER Ar Karaborsada dolar fiatlar» yükselmektedir.Serbest piyasada 280 kuruştan muamela gören 1 dolar dün karaborsa.da 360 kuruştan muamele göl mügtürir Son günlerde saç fiallari yeniden yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Camide*] caJdı&ı seccadeleri*?kaçarken yakalandı Eyüpte oturan Adem Babasoy adında biri namaz kılmak bahanesiyle bu semtteki Topçular camiine girmiş ve içerinin tenhalığından istifade eden rek çaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • «Tarsus» 210 yolcu ile Batı Akdeniz seferine çıktı Batı Akdeniz seferini yapacak olan lüks yolca gemisi Tarsus dün saat 12 de 210 yoLJ cu,50 ton yükle limanımızdan ayrılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Özel ve yabamı okul öğret menleri için meslek kursları açılacak Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Umum Müdürü Aiv Teoman dün Ankaradan şehri^ mize gelmiştir.Umum Müdür;şehrimizde kaldığı müddetçe?öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Gebze yolunda soygunculuk yapanlar dün adliyeye teslim edildiler Bir kaç gün:evvel Gebzenin Denizli köyü yakınlarında bir soygunculuk hadisesi olmuş ve Kırşehir plâkalı bir» kamyonu durduran 4 meçhul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Meraklı bir mevzu Bir komi)|Ç yüzü nasıl anlaşılır?Bir imanın komünist olduğu nasıl anlaşılır?Askerî istihbarat ve emniyet sahalariy,le sanayi ve hükümet çevrele,rinde bugün batının en zeki dimağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Şantajcılık vak'aiarı Şantai yapan bir genç 20 ay ağır hapse mahkûm olunca koridorda diisiip bayıldı Onbeş gün evvel adliyeye bir şantaj hâdisesi intikal etmiş ve Maçkada oturan Leon adında bir taciri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Bir İngiliz firması memleketimizden kuru meyva almak istiyor frıgiltereden,Ticâret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimizden fındık,ceviz ve buna mümasil kuvu meyva almak istediğini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • BİL* bahçıvan evinde ölü i olarak bulundu Hürriyetiebediye tepesinde bir apartmanda bahçıvanlık yapan Rıza Bil dün abalı cidarında ölü bulunmuştur.Bah cıvanın havagazından zehirlenerek öldüğü ileri sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Bir kadın intihara teşebbüs etti Taksimde Elmadağ'ında oturan Zaruhi adında genç bir ka dır.intihar etmek maksadiyle kendisini Dolmabahçe rıhtı-mından denize atmışsa da yetişenler tarafından boğulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Sahte çekle 1420 kilo zeytin almışlar Kabataşta oturan Mehmet Kızıl adında biri dün Savcılığa müracaat ederek Mehmet ve Halil İbrahim adında iki kişinin kendisine 1700 liralık sahte bir çek verip 1420
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • 2 yaşındaki bîr çocuk pencereden düşerek öldü Langada oturan Yusuf adında birinin 2 yaşındaki oğlu Selçuk dün muvazenesini kaybederek pencereden düşüp ölmüştür.Savcılık hâdiseye el koymuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Karakoldan kaçan bir sabıkalı yakalandı Hayvan hırsızlığından 18 sabıkası olan ve iki gün evvel yakalanan Hasan Ersoy adındaki sabıkalı,evvelki gece tutuklu bulunduğu Eyüp karakolunun kapısını kırarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • İsrail'e külliyetli miktarda deri ihraç edildi Şehrimizden dış piyasalara yapılmakta olan deri ihracatı na devam edilmektedir.Son 1 hafta içerisinde İsraile 25.482 kilo hava kurusu koyun derisi,İsveç'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Lütfi Kırdarın Emlâk Caddesindeki arsası Şehir Meclisinin dünkü toplantısında eski Valinin 8.300 liraya aldığı arsayı yoldan temin eti&i 44 metre karelik kısımla 187 bin liraya sattığı iddia edilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • i HALKINSESI Pazar yerleri t Fatihte oturan bir okuyucumuzdan almış olduğu.muz mektubu neşrediyoruz,alâkalıların dikkatini çekeriz:Yiyecek ve giyecek fidtlarının herg ün bir miktar arttığı ve artmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • T e 1 i t hakları Halide Edip Adıvar,telif hakları meselesi yüzünden bir kitapçıyı dâva etti Telif hakkının korunması mevzuunda adliyeye intikal eden bir dâvanın duruşmasına dün 2 nci Ticaret Mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Sisli Hemşire Okulundaki kep giyme töreni Şişli Hemşire Okulunda dün saat lü de 24 öğrenciye törenle hemşirelik kepi giydirilmiş,tir.Törende Sağlık Bakanı Dr.Ekrem Hayrı Üstündnğ da hazır bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Keçi kılı fiatlan Keçi kıh piyasası hararetini muhafaza etmekte ve fiatlar yükselmektedir.Dün piyasada Anadolu mallar;430,Trakya malı 450,Tabahkane malı 200-210,deriden kırpılan keçi kılı ise 320-330
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Û° CÎ'n Un fiili t* IiimB RdÇaKC vakaları ar Kilis Milliyet)Kiliste Kaçakçılık vakaları son güni.bir hayli artmıştır.Son tiiarak Kili*;Gaziantep yolu üzerinde bir kaçakçı şebekesi el geçirilmiştir.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Tavşanlıda Gökmenlere yardım İçin tertip edilen raüsamere Elâzığ Milliyet)Göçmenlere yardım menfaatine Tavsanlr Gençlik Kulübü bu yük bir müsamere hazırlamış ilk feii.illini 600 eyirei huzu randa D»-g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Elâzıçda Bir İm i çaldığı pamukkırı satarken yakalandı Elâzığ Milliyet)Eski milletvekillerinden Mustafa Arpacının fabrika anbarından 200 kilo pamuk çalınmış pamuklar satılırken sanıklar üue üstünde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Bergamada Bergama hastahanesine yardım cemiyeti kuruldu Bergama Milliyet)Ber ¦uda çok hayırh bir adını atılarak Halkevindo büyUK bir kalabalığın iştirakiyle ya pılan bir toplantı sonunda Bakır Çay ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • if 19 şubat pazartesi günü sa at 18,30 da Kadıköy halkevinde Dr.Sevil Akay tarafından «Ruh var mıdır» mevzuunda projeksiyonlu bir konferans ve rilecektir.AÇILIŞ TÖRENİ if Dünya sağlık teşkilâtı,Tüt ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.02.1951
  • Bafrada Göçmenlere yapılacak aynî yardım Bafra Milliyet)19.11.195ü tarihinde merkezi Bafra da olmak üzere kurulan göç menlere yardım derneği,şim diye kadar ö250 lira İle 9724 kilo Mısır,5165 kilo buğd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Tibetin esrarı Tanınmış müellif Riencourt kızılların Tibetteki faaliyetini izah etti Nevyork 16 A,A,Usis)Dünyanın damı» isimli meş hur seyahatnamenin müellifi ve tanınmış seyyah Kont Arauary de Rienco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Amerikanın Ruslardan alacakları Vaşington 16 A.A.Sov yetlerin ödünç verme ve kiralama gereğince Amerikaya olan borçları hakkındaki mü zakereler Çarşamba günü sona erecektir.IJ.000.000.000 dolar borcun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Yugoslavyadaki Bulgar casuslar Belgrad 16 A.A.Yugjslav Tanjug Ajansının bil d.ıdiğine göre,yeni bir Bul gar casus grubunun muhakemesine bu sabah başlanmıştır.Altı sanığın Bulgar devlot emniyet bürosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Yunanistan resmen Kibrisin ilhakını istedi Yunan Başbakanı Venizelos dün,bu meselenin 1915 deır beri sistemli bir şekilde dermevan edildiğini bildirdi Atina 16 A,P,Yunan Başbakanı Venizelos,dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Rusların Meşhur Mig 15 fiyasko verdi Tanınmış bir İngiliz yorumcusu,bu uçağm muvaifak olamamasının sebeplerini açıkladı Londra 16 'A,A,Lps)Tanınmış İngiliz yorumcuların dan E Colston Shephard,Sovyet.h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Av t pa d ıs s vı konferansı Bonn,16 A,A,Afp)Avrupa ordusu teşkili hususunu in celeyen Paris konferansından iki gün sonra Müttefik ve Al man mütehassısları arasında Almanyanin batının müdafaası na işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Dünyan ııı en zengin kadını öldü Nevyork 16 'AA,United Press)Geçenlerde 80 yaşın,da ölen ve dünyanın en zen gin kadını olarak şöhret bulmuş olan efsanevî kadın maliyeci Hetty Green'ın kızı Bn,Sylvia H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Komünistler bir adaya taarruz etti Taipeh 16 A.A.Komünist kuvvetleri Ming neh ri ağzında komünist sahilinden 20 kilometre uzakta bulunan küçük Kaoten adasına hücum etmişlerdir.Jonklarla nakledilen kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Durmuş bir kalb tekrar işledi Indianapolis 16 A.A.Burada bir apandisit amteli yatı yapılırken doktor küçük hastanın kalbinin durduğunu müşahede etmiştir.Doktor bu nun üzerine derhal küçük ölünün göğsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • İki Amerikan denizaltısının gizli seyahati Londra 16 A.A.Çarsamba günü Portsmouth'a git miş olan iki Amerikan deniz altısı bu sabah limandan ay rılmıştır.Denizaltılar mani yeti gizli tutulan bir sefer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Harici kısa haberler verme pirinç JAPONYADA Polis raporlarına göre,iki gün evvel Japonyada hüküm sürmüş olan kar fırtınası neticesi 8 kişi ölmüş,73 kişi kay bolmuş,83 kigi yaralanmıştır.Bundan başka b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Amerika Milliyetçi Cine 50 milyon dolar veriyor Vaşington 16 A.A.Resmî kaynaklardan bugün öğrenildiğine göre,Birleşik Amerika Formozadaki milli yetçi Çin kuvvetlerine elli milyon dolarlık askerî yar d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Meclisin dünkü oturumu 1 Elâzığ cüzzam hastaha-nesinin vaziyeti müza-kere edildi Ankara,16 Milliyet)Büyük Millet Meclisi bu-J gün saat 15 te Başkan vekillerinden Mustafa Zel rc-n'in başkanlığında top-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • italyan kızılları İstifa eden komünist milletvekilleri «vesikalar» başlıklı broşür neşrettiler Roma 16 A,A.Afp)G çenlerde İtalyan Komünist Pa tisinden istifa eden Vald.Magnani ve Aldo Cucchi taıfından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Boston'da 70 bin isci grev halinde Boston 16 A.A.Mahal lî saatle perşembe gece yarısından beri yün sanayinin 70.000 işçisi grev halindedir.Bu sayı yün işçileri mevcu dunun yarısıdır.Birlik ücretlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Miyomitsütto&M Denizaltı dağları Amerikan fen adamları Pasifik Okyanusu altında 1,768 kilometre uzunluğunda bir dağ silsilesi bulmuşlardır.Keşi!California Üniversitesi ve Birleşik Devletler bahriyesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • İşçi Partisinin zaferi Briston İngiltere)16,A,P)'ingiliz işçi Partisinin Avam Kamarasındaki ekseriyeti dün,burada yapılan bir kısmî seçimi Muhafazakâr Parti ada-İrrıın kazanması ile yediye düş mistür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Körler için bir radar icat edildi Londra 16 A.A.*nSİ liz âlimleri körlerin şada vâ sıtasiyle «görmelerine» yardım eden ufak çapta bir radar makinesi icat etmişlerdir.Bu âlet körlere seda ile karşısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Genç kız uzun uzun Kretüs kiye baktı ve artık başını eğmedi.Zabit bu bakışlarla ser serrilemişti.Sonsuz bir zevk Xc birbirlerine bakıyorlar,bü tün düşünceleri ve hisleri bir leşiyordu.Prenses Konstant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDÎ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Sovyet cennetinde hayat nasıl geçiyor?Kanadaya iltica eden bir Rusyada yegâne düsünebildig im şey,kendime ve karıma yeni birer elbise almaktan ibaretti.Fakat bu rüyama hiçbir vakit kavuşamadım.ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.02.1951
  • Akdenizcîe yapılan manevralar Londra 16 A.A.Amirallik dairesinden bildirildiği ne göre İngiliz Amerikan donanmalarının Akdenizde yaptıkları müşterek manev ranın ikinci günü,denizaltı lara karşı savunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • "1 yaz gecesiydi.Nusret Vedat SAYGEL Can çıkmadan huy çıkmaz bu darbımesel acaba ne dereceye kadar doğrudur?İşte beş arkadaş odamda toplanmış,ayni mevzuu münakaşa ediyorduk.Mevsim yaz.havalar da sıcak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • Müzik ve eğitim Müziğe önem veren bir Amerikan üniversitesi 8 Ekim 1871 de Cincinnati'de küçük iakat seçkin bin dinleyici grupunun önünde birkaç şarkıcı yer almış bulunuyordu.Bunlar zenci şarkıları ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • 1 Tezyinat işleriyle meşgul bir sanatkâr.2 Cellâda emir.Akıldan mahrum.3 Bir cins kumaş.İsim.4 Mey lettirme.Baydğı.5 Bir edat,Eğlence.6 Bir sinema aktristi,7 Bir yüzme havuzu,Sondaki harfsiz baba.8 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • AVRUPA CEPHESİ No:14 Sovyet blokunun batı hudutları da,sevkulceyşi bakım dan hiçbir kıymet ifade etme mektedir.Düz bir hat halinde,Baltık kıyılarından başlıyarak Almanya ve Avusturya yi katettikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • riİC.17 ŞUBAT 1911 Cumartesi Ru.10 C.Ev 1370 4 Şubat 1366 vakit vasati ezani Günez 6,57 1,18 Öğle 12.28 6.49 İkindi 15.20 9.41 Akşam 17.40 12.00 Vatsı 1912 1.32 îmsak 5.20 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • Neşriyat Grip hastalığı ile çeşitli nezle,lerden nasıl kurtulmalı' Lokman Hekimin eseridir.Bu belâlı hastalığa karsı bütün tedbirler ve ilâçlar öğretilmektedir.İstanbul Divanyolu No.104 Öksürükten kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • İSTANBUL 12 57 Atılış ve programlar 13,00 Haberler 13,15 Artie Show orkestrasından caz müaiği Pl)13,30 Radyo salon orkestrası konseri 14,00 Şarkılar.Okuyan;Suat Gün 14,49 Karışık hafif mü zik Pl)15,00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • mr ^y DÜNYA BASİNİNDAN Avrupa'nın savunması konusunda yeni fikirler Akdeniz,dünya meselelerinde gerek askerî,gerek siyasî bakımdan ön plânda ele alınmaya başlayan bir mevzu haline gelmiştir.Bilhassa A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • 1 Sterlin 7.88.50 7.89.00 100 dolaı 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 Üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.88 40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • 8thibi:A.N.XASACAN J lu ndahiii ym İşlerini fUlW t4M»«4«l:Vahid RamU HI* DUUdifi ft.H.A.vt A.N.1 OAMUcUlk KoUtkttf «irkttf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Comal Dahiliye Mütehassısı Pazardan bafka her gün sabah saat 10.30-12.ö|leden sonra 14.80.17 de hasta kabul eder.İstanbul Di:vanyolü No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.02.1951
  • Ko.Kani Palabıyık 1 Don.Lekel Şafak BEYOGlu ALKAZAR 42562)1 redo Türk kahramanları AR '44394)J Hayatımı zın en güzel yıllan ATLAS 40835)1 aşk İNCİ 84095' 1 yan tiyatrosu.ELHAMRA 42236' iuarı 'Renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • İşitilmemiş bir ihanet vakası Dün adliyeye misline pek nadir tesadüf olunan garip bir zina dâvası intikal etmiştir.Hâdisenin mahiyeti ve tafsilâtı şuaur:Edirnekapıda oturan Ahmet Konuk adında bir komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Amerika Hava Bakanı T Bnstarafı Birincide 1 m vilâyetten ayrılırken ga gelecilere şu demeçte bulunmuştur:«Vali ve Belediye Reisi Prof,Gökay ile tanıştığıma çok memnun oldum.Her Amerikah gibi ben de îs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • CoSombüs kruvazörü T Bastaıafı Birincide 1 mı girerkeft Sclinıiycnin bir buçuk mil açığında 2^ pare topla şehri selâmlamış ve Se limiyeden ayni şekilde muka bole edilmiştir.Diğer taraftan,Colombus'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • inci arz dairesini eçme meselesi "Truman.Mac Arthur'ün stratejik bakımdan uygun gördüğü takdirde 08 inci arz dairesini geçebileceğini belirtti Vaşington 16 AA,United Press)Beyaz Saray kaynak lan.Truma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Herriot partisinden istifa etti Paris,16 A.P.Fransız Millî Meclisi Başkanı ve eski Başbakanlardan kıdemli devlet adamı 78 yaşındaki Edo-uard Herriot,Radikal Sosyalist partisi başkanlığından istifa etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Zarah Leander Meşhur Alman sinema yıldızı ve ses sanatkârı Zarah Leander,bir İsviçre uçağı ile Atina'dan şehrimize gelmiştir.Zarah Leander,dün akşam,kaldığı otelde,kendisiyle görüşen gazetecilere;okud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Kızılhaç'ın protestosu Cenevre,16 A.P.Kanada,Danimarka ve İngiltere Kızılhaç Cemiyetleri General Mac Arthur'ün,Kore'de Kızılhaç işaretinin taşınmasını yasak eden bir emrini protesto etmişlerdir.Keyfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Mohiniye soyadı verildi Hindistan Başbakanı Pandit N°hrunun Türk çocukla rina hediye ettiği Mohini» adındaki yavru file;Doğan Kar deş mecmuası tarafından açı lan bir müsabaka neticesinde soyadı verilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Pakîstana götürülen toprak Karaşi 16 TH,A,Cehrimizde çıkan Dawn gazetesinin yazdığına göre Dünya Müslümanlar Kongresine katılan Türk delegeleri Pakistanm ku rucusu M,Ali Cinnah ile Pakistan mütefekkir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Toprak dağıtımı ve Tapu işlen Ankara,16 T.H.A.Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü geçen yıl içinde topraksız köylüye dağıtılan toprakların tapularının bir an evvel kendilerine verilmesi için Tapu Genel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Dânlmarkada müdafaa gayretleri Kopenhag,16 A.A.Reuteı-Danimarka sivil müdafaa makamları bugün 18 ilâ 22 yaş arasındaki kadınları altı aylık talim kurslarına gönüllü olarak iştirake davet etmişlerdir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Harp malûllerinin tütün ikramiyeleri Ankara,16 T.H.A.Millî Savunma Bakanlığından:Harp malûlleri ile şehit ye timlerine her sene şdbat ayı içinde dağıtılmaya başlanma,sı mutad olan tütün ikramiyelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Almanya eski borçlarını tanıyor Bonn,16 A.A.Bir Alman kaynağından bugün bildirildiğine göre,Millî Meclis Dıgişleri Komisyonu.Başta kan AdenauerMn müttefiklere haricî borçlar için istedikle*;teminatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Sağlık Bakanının demeci rBastaraft birincide!ler doğru değildir.Yalnız,bazı kadrolarda tasarruf yapılmıştır.Fakat,görülen lüzum ve ihtiyaçlar üzerine işinden ayrı lanlar yeniden eski yerlerinde bırakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • men n askerî anlaşmas TBastarafı birincide!ve Ortaşark devletlerinin nasıl bir «savunma plânı» ittihaz edeceği meselesi etrafında cereyan etmiştir.Bu münasebetle;Birleşik Amerikanm Türkiye Büyük Elçiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Kızıl Çin taarruzu Kore cephesinde 8.inci ordu kesimi 16 A.A. "Afp)Birleşmiş Milletler kuvvetleri,nin Chipyong ve Wonjudaki anudane mukavemeti karşısında Çinliler 5 gündenberi devam eden taarruzlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • İstanbul Asliye İkinci Ticaret Mahkemesinden:9.11/7 Süvarisi bulunduğu Zonguldak Vapurculuk ve Kömürcüiüfy Limited Şirketinin istanbul limanına bağlı 1534 rüsum i onluk Çe^ İlkel vapuru iskenderun lim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • f* KİNİNLİ KJRİPİN 4 saat ara günde 3 Itaşe BAŞ,DIŞ,NEZLE,ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARINI^ GEÇİRİR.SofcuU algınlığında ve Grip başlangıcında,hastalığı önlemek için GRİPIN almağı ihmal etmeyiniı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Ordumuza katılacak yeni doktorlar Ankara 16 T.H.A.Çarşamba günü Yedek Subay Okulunu bitiren 270 doktorumuza merasimle diplomaları verilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Göçmenlere yeni bağışlar Ankara,16 T.H.A.Bolu vilâyeti ve mülhakatında göçmenler yararına 21 bin 500 lira ile 445 kilo yiyecek maddesi ve 453 parça giy i ir eşyası toplanmıştır.Boluda Yazıca köyü mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Takviye birliğimiz TBastarafı blrincidel bayının da yarın gelmesi beklenmektedir.Gediklilerimizin sayısı 14 tür.Birliğe mensup 600 er de hazır bulunmaktadır.Takviye birliğimizin hareketi sırasında Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Dörtlü konferans için hazırlıklar Üçlerin notası pazartesi günü Ruslara verilecek.Bakan Yardımcılarının 5 martta Par iste toplanmaları muhtemel Paris 16 A,P,Batılı dev letleıin yeni bir dörtlü konfe r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Eisenhover Avrupaya geliyor TBastaratı birincide!nş ve itimat içinde yaşamalıdırlar.TecavÜzkâr hiçbir eniclimiz olmadığı,sulhu hazırlamağa çalıştığımız herkes çe malûmdur.Versay 16 A.A.General Eisenho
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Rusların yeni bir notası Paris 16 A.A.Tass A jansı,12 şubatta Sovyet hükû metinin Vaşingtondaki büyük elçisi vasıtasiyle Amerikan hü kametine,Japon harp suçlu lar m in Mac Arthur tarafın dan müddetind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Tiftik istihsali bu yıl 6000 tonu asacak Bu yılki tiftik istihsalinin iyi olacağı sanılmaktadır.İstihsal bölgelerinden şehrimiz pL yasasına gelen haberlere göre,en iyi ihraç mallarımızdan olan,tiftik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.02.1951
  • Sinemaya parasız srirjııek isteyen zorbayı bıçakladılar Sariye rde oturan Cafer admda biri evvelki gece bu semtteki CVzi sinemasına para vermeden girmek istemiş ve bu yüzden sinemada çalışan Refct'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.02.1951
  • Konya Valili inden x Konya memleket hastahanesinin 1951 yılfîhlîyatı için 26111)lira muhammen bedeli 46)kalem sebze ve erzakı ile 22800)lira muhammen bedelli 12000)kilo erkek koyun eti 5.3.951 gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİR BEYAZ SABUN Çamaşır ve bulaşık İçindir.Yüzünüze ve vücudünüze kullanmanız asla doğru değildir.TUVALET SABUNU Sizin içindir.CiU dinizi besler,yüzünüzü kırışıksız gösterir,tenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Gayrimenkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sandığından Ayşe İnayet Sarp A.780 hesap numaralı borç senediyle San-dığımız Kadıköy Şubesinden aldığı 3600)üç bin altı yüz lira» ya mukabil Kadıköy Rasimpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • ELSKTRIKLt ÇAMAŞIR MAKINALATil Galata Tahir Han Tel.44996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Osman Çoşgül ve Torna Balcı G.saraya girdiler Millî takımımızın iki değerli atleti Osman Coşgül ve Balcı Tamer,Galatasaray kulübüne girmişlerdir.Osman Coşgül,halen vatan vazifesini yaptığı için,askerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Bugün G,Sarayla karşılaşacak olan Beşiktaşlıların Sarejevo ile yaptıkları karşılaşmadan bir görünüş Galatasaray Beşiktaş bugün karşılaşıyorlar Bugünkü maçın neticesi,4 büyük kulübümüz arasında [yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Bugeceki Bosk maçları İki ayrı organizasyonun davetlisi olarak şehrimizde misafir bulunan Fransız.İtalyan ve Cezayirli boksörler,ikinci karşılaşmalarını,bu gece yine Spor ve Sergi Sarayında yapacaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • istanbul Kadastro Müdürlüğünden Fatih ilçesinin Şehremini bucağına bağlı Sarkan Murat Paşa ve iskender Paşa,şimalen Hasan Halife ve Bazan îskenderpaşa Garben Ördek kasap mahalleleri ve cenuben Londra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Basketbol turnuvası G a!ray kulübü ile Hy,C,Kültür Derneği tarafın,dan bir basketbol turnuvası te tip edilmiştir.Maçlara pazar günü saat 14 te.n itibaren Galatasaray kulüuıı spor salonunda başlana-ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Bugün yapılacak spor hareketlerinin programı İSTANBUL BASKETBOL ŞAMPİYONASI TEKNİK ÜNİVERSİTE SALONUNDA;14.00 Beyoğluspor(B)Fenerbahçe B)15.00 Beyosluspor(A)Fenerbahçe A)16.00 Sarıver(B)Vefa(B)lfOO Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Jean Sneyers Unvanını 'bırakıyor Brüksel,15 A.P.Meneçeri Felix de Konix tarafından dün bildirildiğine göre,Avrupa sinek siklet boks şampiyonu Jean Sneyers,bu unvanın,dan feragat edecektir.Bu cihet bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Galvanizli oluklu saç alınacak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğ nden 1 Kapalı zarf usulü ile genel alım şartlarımıza göre 100 ton galvanizli oluklu saç satın alınacaktır.2 Bu işe ait ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • İstanbul Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 1_Orman işletmelerinin 951 yılı ihtiyacı için fennî şartnamede evsafı ve bu fennî şartnameye ek listede cinsi ve eb'adlan yazılı 80 adet daire ve 400 adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.02.1951
  • Tasarruf Hesapları ı 19 5 1 İkramiye Plânı!Ş!ŞLİDE KALORİFERLİ S EV Ve muhtelif para ikramiyeleri Yalnız BEYOĞLU Şubemiz için 20.000 «r-P.aıa ikramiyesi Çekilişlere tasarruf hesaplarında asgari J*fl f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor