Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Meclisin dünkü oturumunda:TAHSİN C0ŞKAN1N MAZBATASI REDDEDİLDİ Bütçe müzakerelerine 19 şubatta başlanacak.Memurin Muhakemaf kanununun kaldırılması hakkındaki* çalışmalar ilerliyor Tahsin Coskan Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Müttefikler kızılların akınlarını kırdılar Güııev Koreliler,Birleşmiş Milletler donanmasının himayesinde olarak Kuzey Kore'nin mühim bir limanı olan Vonsan'a ihraç yaptılar Kızıl Cin askerleri bir der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Pleven deGasperi mülakatı Başbakan ve Dışişleri Bakanları arasındaki mülakat dostane bir hava içinde neticelendi Santa Marghcrita,14 A.A,Lus)Fransız ve İtalyan delegeleri arasında görüşmeler dostane b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Adan ada petrol a raştırması Adana 14 A.A.Hatay'ın Cengen köyünde yapılan petrol sondajları sonunda,burada petrol arama tesislefi vücude gel irilmiş ve bu münasebetle bir tören yapılmıştır.Sondaj,laıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Komünist B.öğretmen Izmirde bir Başöğretmen tevkif edildi İzmir.14 Milliyet)Bergama ilçesinin Armağanlar köyü okulu başöğretmeni komünizm propagandası yaptığı iddiasiyle bugün tevkif olunmuştur.İddiay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Yabancıların gözü ile TÜRKLERİN MUHARİP OLARAK DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOKTUR Türkler yalnız bir cihete lan bile yataklarıtndan Phoenixville Pennsylvania 14 A.A.Usis)Valley Forge hastahanesinde.tedavi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • C.H.P.de faaliyet Ankara,14 T.H.A.C.H.P.divanınca hazırlanan bir karara göre parti teşkilâtına dahil bütün kademeler teftiş edilecektir.Bunun için genel met kez müfettişler adedini de çoğaltmıştır.Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • r ¦s 3en Gurîon kabinesi düştü Kudüs 14 AP)B«n Gurion Kabinesi bugün îsrail Parlâmentosundan güven oyu alamamış ve düşmüştür.Lehte 42 oya mukabil Kabine aleyhinde 49 oy kullanılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Yakında yeniden Avrupaya ha reket etmek üzere New.Yorka gelen Gl.Eisenhower Atlantik Paktı c'ev'etlerinin karan Almanyaya takviye kuvvetleri gönderiliyor Vaşington 14 A.A.United Press)Batı Avrupa savu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Türkiye,O.Doğunun hava limanı haline getirilecek Amerika Hava Bakanı bu maksatla dün Adanaya giderek tetkiklerde bulundu Ankara 14 T.H.A.İslanbulda Amerikanın Orta Doğu elçilerinin toplantılarına mu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Bir Amer i kan filosu daha gelecek Oramiral Robert Carney'in forsunu taşıyan Colombus ağır kruvazörü yarın limanımıza gelerek 3 gün kalacaktır,piğer taraftan Amerikan 6 ncı 'Akdeniz filosu kumandanı V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Konferansa,dün gelen Amiral Carney de katıldı Amerika'nın Atlantik ve Akdeniz Filoları Başkomutanı,Türk donanmasının da takviye edilmesine devam edileceğini söyledi Mac Ghee Vali ile bir saat görüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1951
  • Amerikan diplomat ve ataşelerinin İstanbul ve Ankara konferansları en ve Ortadoğunun emniyeti için çok mühim kararlar veriliyor S;Yukarıdaki resimde İstanbul konferansının dünkü ictimama iştirak eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • İmaretli îsabey camii tamir ediliyor Bursa MİLLİYET)Ahmet Vefik Paşa hastahancsınin karşısındaki İmaretli İsabey camiinin tâmiratı ilerlemekte ve bu tarihî eser göçmekten kurtarılmaktadır.Bu cami Çele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Buısada ağaçlar ricek açtı Bursa MİLLİYET)Havaların iyi gitmesi ve ılık bir hava olması sebebiyle kıllarda adeta bir bahar havası esmektedir.Bu cümleden olarak birçok ağaçlar çiçek açmıştır.Bu sene il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Bursadâ 48 saat karada yaşıyan sazan balığı Bursa MİLLİYET)Ge-en gün bir balıkçının avlayıp «atmak üzere şehre getirdiği irice bir sazan balığı 48 saat yaşamı.v^ şayanı hayret bir şekilde havayı tenef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Ad an ad a ÜSÜ ytlı içinde 2714 çift evlendi Adana MİL'LİYET)Adanada değum sayısı yükselmekte,bu arada evlenmeler d& f rtmaktadır.1 ocak 1950 deri il aralık 1950 tarihine kadar geçen bir sene zarfında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • maktadır.Bütün hayvan sahiplerini müşkül duruma düşüren fiat zammının ve ealkanı ve saire karıştırılma işinin önüne geçilmesi alâkalı makamlardan istenmektedir.Uirde Kepek fiaüarı 15 kuruşa yükseldi İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Herelcede Fecî bir iş Kazası Ifercke MİLLİYET)Sü merbank Hereke kumsş fabrikası bakım şefliğinde muvakkat jş;İ olarak çalışan Süleyman Oltaç isminde bir işçi 1 abrikanın kuvvet santralçatısında tâmira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Bursada Fecî bir Kaza Bursa MİLLİYET)Dün Atatürk caddesinde fecî bir kaza olmuş,Hasan Keskin adında bir vatandaş arabasının altmda kalarak başından ağır bir surette yaralanmıştır.Şeb re odun getirip b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • 'wj Mow fti Xwv.a ÜİLLİYET)Mc i' it mv.n'jk;ı K/ny Â'k sarayında birçok va'u'.ndfş linn ölümü ie neticelenen büyük bir luıvya olmuştur.Şjundtye kadar elde ettiğim hususî malûmata göre hâdisenin tal :l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • it Sipahi Ocağı kongresi 25 şuijat pazar günü saa,t 16 da Beyoğlunda Mis sokağındaki cenr*A merkezinde icra edile çektir.istanbul Tekstil Sanayi hçileri Sendikasının yıl' kongresi 25 şubat pa/f nü yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Lodos fırtınası Lodos yüzünden dün vapur i sererlerinde bir eok aksaklıklar oldu Şehrimizde,hava.dün birden bire lodosa çevirmiş,bu arada sühur-et derecesi de sekize ka dar yükselmiştir.Lodos yüzünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Belediye Hukuk İsleri Müdürünün vazifesine son verildi Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay Belediye Hukuk İşleri Müdürünün vazifesine son vermiştir.Hukuk İşleri Müdürlüğüne vekâleten Müdür Muavini Abdul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Kendisine mühendis süsü veren bir dolandırıcı yakalandı Kendisine mühendis süsü vcıv'i ve devlet ricalinden bazılarına ait kartları ibraz suretiyle itimat telkin ederek muhtelif terzilere elbi.se diki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Aukaraya giden Talebe Federasyonu mümessilleri Türkiye Milî Talebe Federasyonu Genel Başkanı ile Genel İdare Kurulu azalan dün akşam Ankaraya hareket etmişlerdi.Federasyon mümes siüeri Ankaradaki Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • kafa tutan bir zorba 25 trüıılük hapis cezası yedi Bakırköy'ünde oturan Hasan Kala dar adında biri,Bez fabrikasından çıkan isçi kadınlara sarkıntılık etmiye baş lanı iş ve bu hali gören pohs memulları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Tabanca ile sağa sola ateş eden sarhoş bekçi Mustafa Bucakoğlu adında bir mahalle bekçisi evvelki gün sarhoş bir halde Hasköye gitmiş ve bir ara tabancasını çekerek havaya bir kaç el ateş etmiştir.Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • V •Kamalı kadın Bir roman değil,hakikat.İzmirde 19 yaşında bir genç kadın kocasını terketmiş,sevdiği bir erkekle yaşıyor.Kadının sevgilisi «Kocasına hay rı dokunmıyan bana mı yâr olacak?diyor ve günün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Ziraî bahisler Ziraat usu Bu konuda biraz açık konuşacağım.Ne bileyim ben,bu son senelere kadar çiftçimizin kalkınması için birçok tezler ileri sürüldü.Bu maksatla 938 de muazzam bir ziraat kongresi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • IHALKINSESI!Gelen cevaplar Gazetemizin 30.1.951 ta-rihli nüshasında neşrolu 0 nan «Ihlamur köşkü yolu» başlıklı yazı hakkında p Belediye neşriyat müdür.lüğü kan aliyi e Beşiktaş ^ı kaymakamlığından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Okuldan kaçanlar Kaçak talebenin ders saatinde «itmesi muhtemel her yev kontrol edilecek Şehrimizdeki ortaokul ve İL se müdürleri dün Millî Eğilim Müdürünün başkanlığında top I an arak,okullardan kaça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Göçmenlere teberru edilen arsanın ferağ:muamelesi ikmal edildi Şehrimizin tanınmış simalarından Fatma Tatarı ile Cafpr Dağaoğlu ve Gaffar Da ğaoğlunun Göçmenlere Yar dim Komitesine hibe ilikle:arsanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Kuduz bir köpek üc çocuğu ısırdı Kuduz bir köpek.Samatyada Hayrettin Tekke sokağında oynıyan Sirvat Çorlu,Mak ruhi Kcgişyan ve Onnik Bardisman adındaki üç çocuğu ısırmıştır.Köpek polis memurları la ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Sar kenarında yapılan i'ııhııs alenileri Arama tarama ekiplerinin şehir içindeki devamlı faaliyetleri sonunda bir esrarken ve eroinmanların surlara dadandıkları Ve buralarda esrar âlemleri tertip edip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • KISA HABERLER ir Tanınmış Alman filim artisti Zaralı Leander bugün şehrimize gelecektir.Artist şehri,mizde 2 konser verecektirit istanbul Belediyesinin Korede çarpışan kahramanlara he diye ettiği 5 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Mezat Müdürlüğünde r yolsuzluk hâ Belediye Mezat Müdürlüğünde tellâllık eden iki kişi ellerine ffeçen tahsilat makbuzlarını kullanmak suretiyle 28 bin lirayı zimmetlerine geçirmişler Kapaliçarsıdaki B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Sokakta oynayan bir çocuk Jkamyon allında kalarak öldü Dün saat 11 sıralarında Be-j giktaşta feci bir otomobil k a-1 zas;olmuştur.Şoför Sami'nin id:'esindeki kamyon Serencebey yokuşundan inerken sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Geceleri taşlanan ev Küçükpazarda,Yavuz Sultan Selim mahallesinde oturan Cemile ve Fatma adındaki iki kadın alâkalılara müracaatla,ayni semtte oturan Yasar adındaki bir gencin geceleri evlerini taşlad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Memleketimizle is yapmak isteyen Japon firması Japonyadan,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memkktimize mensucat,kimya sanayiine ait mal zeme,fotoğraf ve dikiş makineleri satmak istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Sakalasırkeıı arkadaşını ağır surette yaraladı Yemiş vapur iskelesi civarında bir ticarethanede çalısatn Mehmet Turan adında biri,bacakla şaka yaparken arkadaşı Mehmet Demircan'ı kamından tehlikeli su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Mülkiye Müfettişleri Tepebası gazinosu inşaatını inceleyecek Tepebaşı gazinosunun inşaa ında bazı yolsuzlukların vukua geldiği yolunda Şehir Mec ]isinde ortaya atılan iddialar üzerine.Vali ve Belediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1951
  • Beykozda bir kız kaçırma vakası Reykozda oturan Meliha adında bir kadın Emniyet Müdürlüğüne m uracaatla kızı İn cinin,ayni semtte oturan İhsan adında bir genç tarafından kaçırıldığını iddia ve şikâyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Amerikan temsilcisinin Belgrattaki temasları Perkins,önümüzdeki il kafiyen i Belgrad 14 A.A.Afp)Bugün Amerika elçiliğinde büyük elçi George Allen'in de bulunduğu bir basın konferansında Dışişleri Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • eski DışişîevivBakanı Yugoslavyada Viyana,14 A.A.î Reuter)Tag'es Zeitung gazetesi dünkü nüshasında eski Çekos lovak L ığığieri Bakanı Vladinnr Clenıentıs'in Yugoslavya da,Triestenin kontorl altındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Çamaşır asarken balkondan düştü yaralandı Üsküdarda Şemsipaşa mahallesinde oturan Suphi a dındaki bir tacirin 15 yaşların laki hizmetçisi Nafia Sütçü,dün sabah saat 7 aralarında •vin üst katındaki bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • 2 Bulgar mülteci Bulgaristandan.yurdumuza silâhlariyle birlikte diüı iki asker daha iltica etti Kırklareli.14 MİLLİYET)Bulgaristandan yurdumuza 2 Bulgar askeri silâhlariyle birlikte iltica etmiştir.Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Basın dâvaları Akşam gazetesi sahip ve baş yazarı Necmettin Sadak,Yeni Cephe dergisi muharrirlerinden ve eski büyük elçilerden Tevfik Kâmil Koperler,Tevt'ik Kâmil de Necmettin Sadak hakkında neşren ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Çin ve Birleşmiş Milletler Lake Success,14 A.A.lps)Amerikan delegesi,genel kurulun dün akşamki top lantılarında şunları söylemiştir:Çin,Korede tecavüze devam ettikçe Amerika bu mem leketin Birleşmiş M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • MALÎYE BAKANLIĞI DÜN BİR TEBLİĞ YAYINLA Di ihracat Ankara,14 A.A.Maliye Bakanlığından bildirilmiştir:10 şubat 1951 tarihli Res-J mî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ve 37 sayılı tebliğ ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • İspanyaya yardım Vaşington,14 A.A.afp)Birleşik Amerika hükû meti İspanyaya 12 milyon 2 yüz bin dolar ödünç vermiş,tir.Bu 12.200.000 dolar îspan yaya azamî 62.500.000 dolar kredi açılmasına mütedair ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Avrupa ordusu Fransanın tesebbüsiyle bu meseleyi görüşecek olan konferans bugün toplanıyor_Paris 14 A.A.Afp)Fransız hükümetinin,Avrupa ordusu teşkili meselesini tetkik et mek üzere toplantıya çağırdığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Yabancı memleketlerde ı IIharp hazırlıkları ifîgilterenin kurduğu "Teritoriyal,ordusu Yeni teşkil edilmiş olan «Teritoriyal» ordu harpte bir ikinci hat teşkil edecek ve mü' dafaada büyük rol oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Karadeniz Tütün piyasası Samsun,14 A.A.Önü müzdeki pazartesi günü açılacak olan tütün piyasası hazırlıklarına başlanmıştır.Ecnebi firmalar mümessilleri şehrimize gelmişlerdir.Piyasada satışların harar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Kızılhaç in göçmenlere yardı mı Washington 14 A.A.United Press)Amerika Kızılhaç teş kilâtı,Bulgaristandan anavatanlarına dönen Türk göçmenlerine yardım etmek üzere Tür kiyeye 20 ton süt tozu gönde,rec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Tarım Bakanının beyanatı Samsun 14 A.A.İki gün denberi şehrimizde bulunan Ta rım Bakanı Nihat Eğriboz bu sabah Demokrat Parti il merke zinde partililerle bir hasbihalde bulunmuştur.Bakan ezcümle demis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Plâstik beyin 30 nisan 11 Mayıs arasında Londranm Earls Court ve I Olimpia ile Birmingham'ın-Castle Bromwich sergi sarayla-rında açılacak 1951 İngiliz Sanayi Fuarı münasebetiyle eğitim ve ilim alanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Maiyetindeki süvariler de onu takip ediyorlardı.Neş'e ile:Zabit efendi sizi ava davet ediyorum,dedi.Doğan zâtıâlinizin mi?Evet.Çok iyi terbiye edilmiştir.Her üçü atbaşı beraber ilerlemeğe başladılar.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Çin Sovyet münasebatı Londra,14 AP.Pekin radyosunun dün bildirdiğine gore Staıin,Çin Sovyet and Laşmasınia daima barışa harın n olacağını söylemiştir.Çyj.radyosu,Stalinın,Çin lideri Mao Tze-Tung'a.yuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Çığ felâketi büyüyor Milano,14 A.A.Reuter)Bugün çığlar İtalyayı Orta Avrupaya bağlıyan Bren ler ve Saint Gottard geçitle-indeki demiryollarını tıkamıştır.Alp vadilerinde de çığ lar dün ve bugün birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Amerikan anayasasında değişiklik Nevyork,14 AP.Ame rikan Anayasasında,şimdiden sonra seçilecek başkanların,on senelik bir müddete tâbi tutulmaları yolunda bir değişiklik yapılması için belirmiş olan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • İtalyaya eşit muamele yapılmıyor Vaşington,14 AP.Bir leşilc Amerika,İtalyanın Birleşmiş Milletler vesayet komisyonunda eşit rey hakkı verilmesi sadedindeki talebini desteklemiyecektir.Dışişleri Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Rusların esas hedefi:Almanya ve Japonya Tokyo'da Japonlarla bir barış andlaşması yapmak üzere temaslarda bulunan Amerika Hariciye Müşaviri Manila'da verdiği beyanatta böyle söyledi Manila,14 A.A.Reute
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • Amerikada şiddetli soğuklar Nevyork,14 AP.Amerikada yer yer enflüenza görülmekte ve şiddetli soğuklar hüküm sürmektedir;fakat sıh hat makamları hastalığın ciddî bir mahiyet arzetmediğini belirtmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİB TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMİ Hep ve Hiç Yaxan:Vedat Nedim Tör Telefon;42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Ya7an:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • "Samsun,vapurunun dün seyir tecrübesi yapıldı Evvelki gün limanımıza gelen «Samsun» vapurunun seyir tecrübesi dün saat 14.30 da Devlet Denizyolları Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş'in,Denizyoları erkânını,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • 1 Sterlin 7.88.50 7.89.00 100 dolar 280.30 280,0 100 Fransız Ft,0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 u.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • jUlUİiyet ABONE FtATUIBl I Senelik TO Liradır f Aylık İS S 1 I Yabancı memleketler İçin ıkl miaüdlr.İLAM ttATLASI Bavlık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 lira S üncü 4 4 Uncil lf tlân sayfası 2 Doğum,Nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Zayi Beşiktaş nüfus me murluğundan almış olduğum nüfus cüzdanımı zayi ettim.Ye nişini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Halit oğlu ismail Eldeniistün Doğ.337
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nUahada yazı iflerlni fitlen idare eden:Vahid Ramiz Hlc_Dizildiği Yer:N.A.ve A N K Gazetecilik Kollektlf Matbaası Basıldığı y n-EbUzzlya Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Neşriyat Yeşilada Birçok memleket lerde okunan aylık Türkçe.îngilizce?Yeşilada mecmuasının şubat 1951 sayısı zengin bir munderecatla çıkmıştır.Kıbrıs Batı Trakya,Rodos.İrak ve diğer memleketlerdeki ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • O ERATÖR Dr.Cavit Göncer SINIF Umaml baş,karın tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları M tel.j;uıı Beyazıt Okcularbası No,13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Hie.15 ŞUBAT 19 11 Çarşamba Ru.8 C.Ev 1170 2 Şubat 136Ö VAKİT VASATt EZANÎ Günez 6.57 1,18 Öğle 12,28 6,49 İkindi 15.20 9.41 Akşam 17,40 12.00 j Yatsı 19 12 1,32 İmsak 5.20 11,40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Bal A r ı f a r ı Nusret Vedat SAYGEL Arı bal yapmak için,iğnesiyle narin vücudu delik deşik yapıyor,kelebek kokluyor,papatya günden güne soluyordu.Uzun zaman ayni şekilde yaşa dılar.Daha henüz yaz me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve prpgramlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.J.3.45 Şarkılar:Okuyan:Afife Ediboğlu,Çalan lar:Hakkı Derman,Şerif içli,Şükrü Tunar 14,20 Dans mü,ziği Pl.14.45 Programlar ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Almanya'da Berlin'in müttefikler bölgesinde çıkan Der Tagesspegl gazetesinin bu serlevha altında neşrettiği mühim makaleyi okuyucularımıza veriyoruza Finlandiyalım başşehrinde çıkan «Uusi Suomi gazete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • Sinema Âleminde Çeviren Deniz Safi Dümer Hollywood'da meşhur olmak için bir çok yollar vardır.Esther Williams sinema âleminde yüzmesiyle şöhret kazanmıştır.Çevirdiği filmlerin ekserisi yüzme sahneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • C)Arnavutluğun tamamen tecridi ve Rusyanın,Yugoslav ya üzerinden İtalya ile olan yakın ve direkt münasebetlerinin kaldırılması.D)Batı Avrupa müdafaası na karşı Elbe gerisine en müsait çıkış imkânlariy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • 1 Hedefini bulamamış;2 Filmi de alınmış meşhur bir romanın adı.Bir harfin okunuru;3 Yapma,Verem mikrobunu keşfeden âlim;4 Sevgiliye;5 Lâkin,Eğlence yeri;6 Bir nota,Ço-•uk;7 Bir meyva,Caddenin küçük ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • A'£YCftii.v ALKAZAR 42Ö62)1 Ko,rede Türk kahramanları AR 44394)l Hayatımı,zın en güzel yılları ATI.AS 40835)I Kanlı aşk İNCİ «84595» 1 Palabıyık an tiyatrosu.ELHAMBA »42236' l Donjuan Renkli orijina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1951
  • s,Lokman Hekim fy Doktor Hafız Cemal)DahtUye Mütehassisi Pazardan başka her gün aabah suat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta' kabul eder.Istanbul Oi~ vanyolu No.194.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Çekoslovak kızılları azıttılar Belgrad 14 AP)Yugoslav basını bugün,komünist Çe koslovakya hükümetinin doğru dan doğruya Moskovadan aldı ğı emirler üzerine ve Moskova nın kontrolü altında Çek komünist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Komünist Başöğretmen T Bastarafı Birincide J başöğretmen bundan bir müd.*Het evvel Ankarada tevkif edilen komünist sanıkİariyle ta tutarak oradan almış olduğu direktifle yeniden faaliyetine devam etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • İstanbul Asliye Üçüncü Ticaref Mahkemesinden 50/427 Nuri Bayer namina vekili ta rafından Bakırköy Hatboyu 58 No.da seri evler inşaatı bürosunda ve Sultan Hamam Karacehennem İbrahim sokak 43/3 No.da m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Göçmen pulları Ankara,14 T.H.A.Göç,menlerimize yardım olmak üzere bir göçmen pulu ihdas edileceğini evvelce bildirmiştik.Yardım Birliği Genel Merkezi bu hususun tacili için hükûmet nezdinde teşebbüsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Yakın ve ortadoğu r Bas tarafı birincidel alınması mütalâasında' olduğu anlaşılmaktadır.Diğer taraftan İstanbul hava limanı inşası bitmek üzeredir.Esenboğa hava alanının inşaatı ise bir hayli İlerlemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Konferansa,dün gelen Amiral Carney de katıldı TBastarafı birincidel Milvin Warren,Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin göç menleri yardım ve çalışma şu besi Amerikan delegesi Büyük Elçi John B.Blan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Meclis,Tahsin Coşkanın mazbatasını reddetti FBastarafı birincide!Memurin Muhakemat kanunu Zonguldak Milletvekili Abdurrahman Boyacıgiller'in,Memurin Muhakematı.hakkındaki kanunun yürürlükten kaldırılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Pleven de Gasperi mülakatı TBastarafa birincide!zey Afrika demirinden bir miktar İtalyaya vermeği kabul ettiği sanılmaktadır.Daily Telegraph gazetesinin muhabiri şunları yazmakta dır:Görüşmeler,her ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Milli Eğitim Bakanı izmirde teftişler yaptı Bakan,köy ve şehir öğretmeni diye bir sey bırakılmayacağını,köylü ile şehirli arasındaki ayrılıkla mücadele edileceğini,cehalete karsı konulacağını belirtti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Müttefikler kızılların akınlarını kırdılar Merkez cephesi,Kore)14 A.P.Müttefikler bugün Çipiyong kesiminde çok şiddetli hava taarruzlariyle kızılların o Banzai» stilindeki akınlarını kırmışlardır.Böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Türklerin muharip olarak bir eşi yoktur TBastarafı birincide!«Başlıca meziyetlerinden biri sual sormamaları ve işlerini bil meleri idi.Bir gece adamlarım ve ben Türklerin sağ cenahımı zı koruduklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Bir Amerikan filosu daha gelecek ı Bustarafı Birincide 1 muhripleri ve Chewancan akaryakıt gemisi 22 ilâ 27 şubat tarihleri arasında limanımızı ziyaret edeceklerdir.Gemiler 22 şubat perşembe günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Atlantik paktı f Bast ar afi Birincide 1 Almanyaya yem kuvvet gönderilecek Frankfurt,14 A.A.At lantik paktına dahil devletler1,General Eisenhower'in ordusunu 15 tümene iblâğ etmek üzere önümüzdeki yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • B aşbakanın bir tamimi Resmî otomobilleri hususî işlerinde kullanan memurlar fesbit ediliyor Ankara,14 Milliyet)Başbakan Adnan Menderes Bakanlıklar kanaliyle bilu mum resmî dairelere gönderdiği bir ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1951
  • Bir Sovyet Bakam azledildi Moskova 14 AP)Sovyetler Birliği Eğitim Bakanı S.D.Kaftanov'un başka bir ödeve tâyin edildiği ve bu itibarla Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası tarafından Bakanlık vaz)£esinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1951
  • Istanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan Lüzum gösteren Muhammen bedeli Kafi teminat Pazarlık müessese Cinsi Miktarı Lira Kr Uva Kr _Saati Beyoğlu ilk yardım Keşif bedeli:hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • BÜTÜN AĞRILARA KARŞI 4 saat ara ile günde 3 tane alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • I* V f I K t ı I v V} i V i ¦5 ODALI VİLLA 2 Odalı bodrumu ve garajı vardır ISTANBULDA BAKIRKOYUNDE ASFALT ÜZERİNDE BULUNAN BU VİLLA T.C.ZİRAAT BANKASININ VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYESİNİN 35 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • Şehrimize gelece ecnebi takımlar Yerli kulüplerimiz,lig maç larının hitamında muhtelif karşılaşmalar yapmak üzere,ecnebi futbol takımlariyle şimdiden angajmanlara girişmiş bulunmaktadırlar.Bu airada,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • İkinci boks maçı Şehrimizde misafir bulunan,Fransız İtalyan ve Ceza» yirli boksörler,ikinci karşılaş malarını bu cumartesi gecesi,yine yerli boksörlerimizden teşkil edilen bir takımla yapacaklardı.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • Liselerarası maçlarında durum Beyoğlu,Kuleli,Boğaziçi liseleri grup liderliklerini muhafaza ediyorlar Üç gurupta tertiplenmiş olan liselerarası futbol müsabakaları sona ermek üzeredir.Haydarpaşa,Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • Yunanîstanla yapılacak karşılaşma Yununistanın istiklâl günü olan 25 martta bir futbol turnuvası organize etmek üzere,Yunan silâhlı kuvvetleri,Türk ve İtalyan Ordu futbol takımlarını Yunanistan'a dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • Istanbul Asliye 9 uncu Hukuk Yargıçlığından 950/1335 Mustafa Kahramanlar tarafın dan Beşiktaş Dikilitaş Yeşil Çimen sokak No.]46 da iken ha len ikametgâhı 'meçhul Sabahat Kahramanlar aleyhine açılan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • Tasarruf Hesapları 1 9 5 3 İkramiye P 1 â ıı ı Ş ŞLİDE KALORİFERLİ S EV ve munteııı para ikramiyeleri Yalnız BEYOĞLU Şubemiz iğin lira Paıu ikramiyesi Çekilişlere tasarruf hesaplarında asgari 200 ljil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • Yüzünüz Çamaşır Değildir I n îumtT SABUNU fö 9®
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1951
  • on Dünyanın en iyi iki ağır sildet boksörü:Ezzard Charles solda)Joe Louis sağda)senesinin en ıyı klet boksörü Joe Louis,Lee Savold,Joey Maxim ve Lee Ona;ilk dört sırada yer almaktadırlar Amerikanın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor