Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Amerika Cinde mütecaviz değil Lake Success.13 A.P.Birleşmiş Milletler genel kurulu bu akşam Birleşik Amerikanın Çin'de mütecaviz ilân edilmesini isteyen bir Sovyet takririni ezici bir çoğunluklu redde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • «Samsun",dün geldi Iialva'da Ansaldo tezffâhl arma ısmarlanan vapurlarımızdan en büyüğü ve en lüksü olan »Samsun» dün limanımıza gelmiştir.Yukarıdaki resimde cemi yolcu salonu önünde görülmektedir.liu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • r Franco asker!bir törende frankoya göre Korede Rusların gayesi Amerikan askerî kuvvetini Avrupadan uzak bulundurmaktır 8 Tails 13 A,A.Afp Bir Amerikan muhabirine verdiği mülakatta.General Franko.Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Kore cephesini teftiş eden Gl.Mac Arthur rede Kızıl taarruzu dün de devam etti Cephenin merkez kesiminde komünistler bîr gedik açtılar.Müttefik kuvvetler sağlam mev zîlere yerleştiler Yazısı 2 inci sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Amerikan Hava Bakanının Reisicumhur ve Başbakan tarafından kabul edilen Bakan Zırhlı Okulunun tatbikatında bulundu,yarın şehrimize geliyor Ankara 13 T.H.A.Mar shall askerî yardım plânının memleketimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Avrupaya gidecek Amerikan kıtaları Truman,Marshall,Acheson ve Eisenhower arasındaki müzakerelerden sonra Almanyaya 4 Amerikan tümeni gönderilmesine karar verildi Vaşington.13 A.A.Ge.ı neral Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • PAKİSTANDAKİ KADIN GAZETECİMİZ P»ir müddet evvel Pakistana git mir-olan kadın gazetecilerimizden lif et Halim Aıuz şeref ir,c I Pakistan l'cdır?rubayla:ı bir cay vermişlerdir.Yukardaki ıesimde İffet H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Yapılacak olan yeni silolar Memleket istihsali devamlı surette artmaktadır.İstihsal fazlasının stok edilebilmesi için tedbirler alınmaktadır.Memleket dahilindeki silolarla hangarların sür'atle tevsii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Amerikan Diplomatları bu ah şehrimizde toplanıyor YAKIN VE ORTADOGUNUN MNİYETİ İÇİN HAZIRLIK istanbul Konferansı devam ederken Ankarada da Yakın ve Ortadoğu memleketlerindeki Amerikan Hava ataşeleri m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Pleven De Gasperi mülakatının esasını bu mesele teşkil ediyor Santa Margherita,13 A.A.Reuter)İtalya ve Fransa Başbakanları ve Dışişleri Bakamları bugün müşavirleriyim beraber Almanya'nın silâhlan,ması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Merzifonlular şeker fabrikası kuracaklar Merzifon,13 T.H.A.Merzifon'da bir şeker fabrikası'kurulması hususunda yapılan ilk tetkikler müsbet netice vermiştir.Fabrikanın sermayesi köylünün pancardan ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • Yeniden on kahramanımıza madalya veren Başkomutana General Tahsin Yazıcı bir Türk bayrağı hediye etti Tokyo 13 A,A.United Press)General Mac Arthur dün öğleden sonra Koreye gi derek Seul bölgesindeki B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.02.1951
  • 38inciarz dairesi için karar Müttefik devletler arasında müzakereler cereyan ediyor 38 inci arz dairesinin seçilmesi hususunda henüz hir karar verilmedi Vaşington,13 A.A.United Press)Amerikan Dışişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Şahane aşk!Şiir memleketi Iran bugün lerde efsaneleşmekte olan bir aşk macerasına sahnedir.Şahinşah hazretleriyle büyük asilzadelerden İsfendiyarinin kızı bayan Süreyyanın düğün leri oluyor.Hükümdarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • KISA HABERLER if Amerikanın Alına hava ataşjesi General Wade dün şehrimize gelmiştir.General hava meydanında kısa bir müddet istirahat etmiş ve müte aikjbeu Ankaraya gitmiştir.İf Devlet Denizyollarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Belediye bütçesi cuma günü Mecliste görüşülecek Daimî Encümen Belediye bütçesi üzerindeki çalışmaları tamamlamak üzeredir.Butça Şehir Meclisinin cuma günktf oturumunda görüşülecektir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Kum vatandaşların bir teşebbüsü Rum cemaatinin malı olau Balıklı Rum hastahanesi,Büyükada Yetim Yuı*dur Zapyon lisesi,Fener Erkek lisesi ve Yuvakimyon kız lisesinin biz.zat Rum vatandaşları tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Pamuk ipliği tevziatı Sanayi Birlisinin,ihtiyacı olan sanayicilere,tevzi etmek te olduğu pamuk apliklerinin J ocak ayına ait dağıtımı henüz sona ermemiştir.Sanayiciler tevziatın bu kadar uzamasından ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • İspanya ile yapılacak ticaret anlaşması Şehrimiz piyasa mehafiline gelen haberlere göre İspanya ile memleketimiz arasında yapılacak ve yumurta ihracını hedef tutan ticaret anlaşması etrafında iki hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • tgıtım meseleleri ııı ^mm—i i m m n Amerikan okullarında fenni tedrisat Birledik Amerikada ihcokul seviyesinde fennî öğretim sağ lamak bakımından muhtelif program tasarıları sağlamak için büyük faaliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Samsun Vapuru geldi Yeni gemi ile Ansaldo'nıuı idare meclisi reisi ve müdürü de şehrimize geldi İtalyanın Ansaldo tezgâhlarında inşa edilen Devlet Denizyollarının yeni «Samsun» vapuru,dün saat 15.30 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Teneffüs cihazı hastalıkları hakkında konferans İstanbul,13 A.A.Teneffüs cihazı hastalıkları hak-kında son olayları açıklayacak olan konferanslar,bundan böy le her ay Türkiyedeki dünye sağlık teşkilât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Bir öğretmen hakkında açılan dâva sukut etti Eyüp ortaokul öğretmeni iken Taşköprüye tayin olunan,fakat rapor alarak vazifesine gitmeyen Muhsin Nezihi Eğilmez hakkında siyasî gazete çıkarmak ve siyasî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Sabıkalı yankesici cenc bir kıza tecavüzde bulundu 127 sabıkası olan meşhur yankesicilerden Tevfik Özavcı Müfide adında genç bir kızı esrar içirerek sarhoş etmek ve tecavüzde bulunmak suçu ite adliyey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • K rtK*ı HALKINSESI Akbıyıktaki Sultanahmette oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen neşrediyoruE,alâkalıların dikkatini çekeriz:«Akbıyık caddesinin nihayetinde bit-demiryolu köprüsü vardır v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Sular idaresinin yapacağı istikraz 7 milyonluk istikraza Belediyenin tekeffül etmesi dün mecliste görüşüldü Şehir Meclisi dün saat 15 de toplanmıştır.Gündem de bıuunan teklifler ait oldukları Komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Kaymakamlar dün Vilâyette bir toplantı yaptılar Dün Vilâyette kaymakamlar toplanarak kazalarına yerleştirilecek göçmenlerin iskânı hususunda alınması gerekli tedbirleri görüşmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Bir genç kezzap içerek intihar etti Tepebaşında,Meşrutiyet cad desinde oturan Habip adında biri,bir şişe kezzap içmek ruretiyle intihar etmiş ve kaldırıldığı Beyoğlu hastahanesiilde ölmüştür.Diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Borsalar ve Ticaret Sanayi Odaları Kanunu Borsalar ve Ticaret Sanayi Odaları Kanununun tatbikatı,na ait talimatnamenin bu ay içerisinde Devlet Şûrasından çıkticağı sanılmaktadır.Talimatnamenin intişar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Devlet Denizyollarında 150 memur emekliye ayrılıyor Devlet Denizyolları İdaresinde;hizmet müddetlerini şubat sonunda ikmal edecek olan 150 memur mart ayından itibaren emekliye ayrılacaktır.951 yılı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Herekede 13 haneli göçmen kafilesi yerleştirildi Hereke,MİLLİYET)Bucağımıza gönderilen 13 hane göçmen Yukarı Hereke ve Tavşancıl köylerine taksim edilmiştir.Bucakta kurulan göçmenle re yardım derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Bâlıkesirde Moskova plâkalı bir marti yakalandı Balıkesir 12 MİLLİYET)Gönen kazasının Sarıköy bucağında Hüseyin Şentürk admda biri dün ayağında Mos kova)148339 kelime ve rakamı yazılı bir alüminyonı p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Bergamada Tütün satışları ağır gidiyor Bergama MİLLİYET)Tütün alımı çok yavaş gitmek tedir.Esas alıcı yalnız Tekeldir.Gerçi Tmaz.Herman,Ege firmaları da alış yapmakta iseler de ehemmiyetli değildir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Kiliste Gökmenler için toplanan erzak •Kilis.MİLLİ YLT)Şeh Timize gelecek göçmenler için yapılan yardımlar devam etmektedir.Bu arada göçmenlere yardım birliği,kadın üyeleri tarafından evlerden 2 bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Göçmenler ük alâka Etfirne,MİLLİYET)Ed-ne Uüçmen Misafirhanesin de soydaşlarımızın istirahat ve iaşeleri daha müsait şartlar içinde gayretler sarledilmektedir.Bu arada 800 kişilik bir yemekhane tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • KONGBE it Sipahi Ocağı kongresi 25 şubat pazar günü saat 16 da Beyoğlunda Mis sokağmdak:cemiyet merkezinde icra edile çektirit İstanbul Tekstil Sanayi tg.Çileri Sendikasının yıllık kon.gresi 25 şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Haliç vapuru bir motöre çarptı Dün sabah 10.45 de Köprüden Eyübe giden 7 numaralı Haliç vapuru Kasımpaşa iskelesinden hareketi sırasında,'¦Emektar» isimli motoric çarpişmiştir.Motor hafif hasara •uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Mektepten kaçan,lalebelcı Millî Eğitim Müdürlüğü ders saatlerinde okula gitmeyerek vakitlerini sinema ve kahvelerde geçiren bazı öğrencilerle yakından alâkadaı olmaktadır.Her okul idaresi okuldan ka ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Bir otomobilin sebep olduğu kaza Murat Ortaç adındaki' bir müteahhit hususî otomobili ile evvelki gece saat 24 sıralarında Taksimden Tünel istikametine giderken Galatasaray tramvayı durağı civarında,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • Bir ana oğlu hakkında dâva açtı Nişantaşında oturan Sabiha adında yaşlı bir kadın savcılığa müracaat ederek bir müddet evvel af kanunundan istifade ederek çıkan,oğlu Lûtfi Uğur'un zor ve tehditle otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.02.1951
  • iddialı bir dâva Fatma Tatariye hakaret elli iddiasiyle mahkemeye verilen sanıkla nü duruşması dün yapıldı Bir müddet evvel Suadiycdc sosyetede dedikodu uyandıran bir hâdise olmuş ve bir gece bayan Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Amerikan yardımı Başkan Truman HUndistana yapılacak yardımın ehemmiyetini tebarüz eli irdi Vaşington 13 AA.Usis)Kongreden Hindistana yar dim yapılması talebinde bulunan Başkan Truman şunları söylemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Tınmanın iiral Faruk'a giinderditfi mesai Vaşington,13 A.A.u sis)merikan halkının,Mısır halkına karşı duyduğu dos tane hisler,Başkan Truman tarafından Kral Faruk'a gönderilen doğum günü mesajın da bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Japon barış andlasması Tokyo,13' A.A.Bugün burada açıklandığına göre,Ja pon Başbakanı Şıgeru Yoşida,Amerikan büyük olçisi John Foster Duiles'le yaptığı görüş meler csnajında.barış andlaş masının imzal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Sovyet Başbakan Yardımcısı Prag'da Son bir kaç gün içinde Rus tayyareleri Cekoslovakyaya 76 mütehassıs getirdiler Londra 13 AA,Reu(er)Daily Telegraph gazetesi Vi yana muhabirinin henüz teyid edilmeyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • İşçi grevleri 9 bin grevciden 4 bini yevmiyeleri artiıncaya kadar greve devam edecekler Londra 13 A,A.Reuter)Grev ilân etmiş olan Londra liman işçileri bugün işlerinin başına dönmüşlerdir.Limandaki ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Rusların Birleşmiş Milletlerden çıkarılması isteniyor Springfield,«İllinoisn 13 A.A.afp)Lincoln'un doğduğu şehir Springfield'de doğumunun yıldönümü müna sebetiyle yapılan törende söz alan Amerikalı ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Harriman partilerarası kavgaların bırakılmasını istiyor Vaşington,13 A.A.Dün akşam Demokrat Parti millî komitesi kadınlar şube sinde söz alan Trumanm dış siyaset müşaviri Averell Har riman verdiği dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Sulh ümitleri kuvvetleniyor Honolulu,13 AP.Yeni Zelanda Başbakanı Sidney Holland,Filipinler başkentinde bugün verdiği bir demeçte,sulh ümitlerinin son iki ay zarfında hiçbir zaman şimdiki kadar kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Dünya Sağlık Teşkilâtı Teşkilâtın icra konseyi göçmenlere mühim yardımda bulunmaya karar verdi Cenevre 13 A,A.Afp)I Dünya Sağlık Teşkilâtı icra konseyi Türkiyenin ta lebi üzerine Bulgaristanidan gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Avam Kamarasında mühim müzakereler Londra 13 A,A,1 Lps)Bugün İngiliz gazetelerinin ek serisi baş makalelerini Dışişi'e ri hakkında Avam Kamarasın da cereyan eden müzakerelere hasretmektedirler.Almanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Rusya did yeni harp hazırlığı Montreal «Quebec» 13 CA.A.United Press» Kanada Dışişleri Bakam Lea ster Pearson,dün verdiği bir demeçte,Sov yet Rusya ile peyklerinin son aylar zarfında güttükleri siya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Güııuişhanede 3 avcı,CMJ altında kaldı Gümüşhane.13 A.A.Yağmurdere bucağına bağlı Sephane köyünden dört kişi avlanırken dağlardan yuvarlanan bir çığ altında kalmış ve üç avcıyı kurtarmak kabil olamamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Oskar mükâfatın kazanan filmler lollywood,13 AP.fağ İanmakta olan iki artistin ha yatlarını tasvir maksadiyle çevrilmiş olan iki film,Oscar mükâfatım kazanmıştır.Bu filmler/A1J Abbour Eve-ve «Sunset B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Amerikada şarklı talebe miktarı Nevyork 13 A.A,Usis)Colombia üniversitesinde ha len tahsilde bulunan 1445 yabancı talebeden 555 i Asya ve Yakın Şark memleketlerine mensuptur.Talebe adedi bakımından ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Haricî kısa haberler AMERÎKADA Harofd Stassen Cumhuriyet,çî Partiden General Eisenho werin batı Avrupa hakkındaki tavsiyelerini tamamen desteklemesini istemiştir.Stassen bu hususta tereddüde düşüldüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHlH TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Dükün ne kadar askeri olduğunu tahmin ediyorsunuz bekiz bin kadar.J^ak karakuJarda vazife gören iv-ı •aklan saymıyorum.Hrı'ar aldığıma fore yeniden ı.'is kayd.ns ua başiaumıs.YiA.uiln bir ıruha *ebe o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Demirperde gerisinde insan haklan Sovyetlerde halkı ezen bir unsur:Devlet Demokrasilerde devlet halk hizmetinde çalışan ve onun iyi yaşaması için uğrasan bil unsurdur.Sovyetlerde ise devlet halkı isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Deniz altında aksi şada Bundan takriben 20 y;l evveline kadar denizin de-rinüklerini ölçmek için kullanılan yegâne usul,ucuna ağırlık bağlanılan bir ip sarkıtmaktı.Esasen bütün dünyanın gemicileri eze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.02.1951
  • Keşmir meselesi Lake Success,13 A.A.Birleşik Amerika ve İngiltere delegeleri Keşmir meselesi hakkında güvenlik konseyine sunacuklaıı karar sureti üzerindeki çalışmalarına dün de devam etmişlerdir.İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • Sisler Dağıiıyor.Nusret Vedat SAYGEL Bundan yıllarca evvel bir L $imi takıp etmek için Ilalikarnas'a gitmiştim.Gündüzleri isimi görüyor,akşamları erkenden sahildeki otelin denize bakan odasına çekiliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • MODA HABERLERİ Suare roblarına konulan çeşitli kadifeler Suare elbiseleri için siyah veya koyu,engin renklerdeki hafif kumaşlar yeniden moda olmuştur.Gece toplantılarına ihtişam veren bu kumaş,ceketle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • Borsa 1 Sterlin 7,89 00 7,89.00 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransu Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassıs:Pazaıdan başka htr gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • i 9 I 4 S 6 7 8 9 SOLDAN SAÇA 1 Asma yatak;2 Kâfi,Adalet,Bir nota;3 Yakın;4 Anlayış;5 Eskiden başa giydiklerimizden,İn gilizce evet;6 Sinirli insan;7 Tersi)Çevik,Bir kadın çorap markası;8 İç geçirme,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • ^Önleyici harp» ve infiratnuk.siyasetinin Amerikan harici politikasında hiçbir etki b:rakmamasının başlıca sebebi de.gene bu iki görüşün tat bikatı halinde birincisinde aktif ikincisinde pasif olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • KpdBook [Co»"r ^N.UDÜNYA BASININDAN Atlantik devletleri ve silâhlanma programı Amerikada Boston'da çıkmakta olan The Christian Science Monitör gazetesi Atlantik devletlerinin durumu ve Atlantik paktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • ABO ME rtATUUU Senelik tt Liradır 6 Aylık l| 1 İr S Tabancı memleketler için iki misildirtLAN riATLABZ Batlık 20 Ura 2 ncl sayfa santimi 4 Ura S üncü 4 4 üncü B.I İlan sayfası g*nUm 1 Doğum,NikAh,Evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • Üc.14 Ru.7 ŞUBAT 1 C.Ev 19 5 1 Şubat 1370 Çaı auıba 1366 VAI CÎT VASAT!EZANI G ü n c 6.57 1,18 Öyle 12.28 6.49 Ikind 15.20-9.41 Akşam 17.40 12.00 j Yatsı 19 12 1.32 Imsa 5.20 11.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • O E R A T ö R Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî bag,karın,tenasül uzuvları kol.bacak damar ve kemik hastalıkları M «l.sııı Beyazıt Okgularbagı No.13 Tel:Muayene:23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yssı işlerini Hilen idare eden:Vahid Rsmis Hic Dizildiği Yer:N.A.ve A N JC Gazetecilik kollekttf Sirke'tl Matbaası Basıldı** yer Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • ALKAZAR 42562)1 Koıede Türk kahramanları AR 44394)1 Hayatımızın en güzel yılları Suarede' ATLAS 40835)1 Kanlı aşk Suarede)İNCİ 84595» 1 Palabıyık yan tiyatrosu Suarede» ELHAMRA 42236' 1 Don,juan Türkç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.02.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açıhg ve programlar 13.00 Haberler 13,15 Radyo salon orkestrası konseri 13,45 Şarkılar 14,20 Dans müziği ve Türkçe tangolar Pl)14,45 Programlar ve şarkılar Pl)15,00 Kapanış,17,57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • 4:s%l Vv;I VVi.l ıîJı'liyı.ılVr il-TAM-BİLET 20 LİRA*.YAR/MT BİLET.IO LİRA\ÇEYREK Mİ LET 5 LİRA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • İLÂN Boğaziçi Ticaret T.4.Ş.idare Meclisinden Esas mukavelenamemizin 47 nci maddesi gereğince his edarlar umumî heyetimizin yıllık adî toplantısı 17 mart 1951 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Motopomp ustası aranıyor:Harp Akademilerine 175 lira aylık ücretle bir Motorpompi ustası alınacaktır.İsteklilerin dilekçe^ iyi hal kâğıdı,nüfus cüzdanlarile birükte sınava gönderilmek üzere 19 Şubat/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Gl.Mac Arthur cepheyi teftiş etti 1 fBastarafı birincide!itfac Arthur Suvon Yong dungpo yolu üzerinde bulunan Türk tugayını ziyaret etmiştir.Türkler Başkumandanı önlerinde bando bulunan bir ihtiram kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Amerikan Hava Bakanı rBastarafı birincide!bakan Adnan Menderes bugün saat 16 da-Amerikan Hava Bakanı Thomas Finletter'i Başbakanlıkta kabul etmiş ve kendisiyle bir saat kadar görüşmüştür.Bu kabulde Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Hava Bakanı yarın şehrimize geliyor Yarın şehrimize gelecek cilan Amerikan Hava Bakanı Finletteri'nin başkanlığında Amerikanın Ortadoğu,Atina.Ankara ve Belgrat hava ataşeleri toplanacaklardır.Toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Yeni bir konferans daha Amerikanın Yakın Ve Or!¦doğu diplomatları konleransı nın toplanmasından sonra 22 şubatta F.D.Roosevelt uçak gemisiyle Şehrimize gelecek olan Amiral John Ballentine Akdeniz filo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Ueuz mesken inşaatı için teşebbüser Ankara,13 T.H.A.Mesken buhranına bir çare bulmak üzere bir hususî teşebbüs bu işin tahakkuku için gerekli malzemenin temini hususunda Avrupa iktisadî işbirliğinin T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Amerikan diplomatlar şehrimizde rBastaraft hirincide!Dün saöcfh çjelenler Dün sabah,Tui ekspı esiy le Amerikanın lıak elçisi Howard Savage Crocker.Suudi Arabistan büyük cicisi Raymond A.Hare Suriye Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Yeni silolar T Baslaıafj Birincide J program Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve bu hu susta Mai shall plânı tarım eksperleri Bakanlığa yardımlarda bulunmuşlardır.Bu inşaatın tahakkuku için elze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Müslüman Birliğinin bir kararı Karaşi,13 A.A.Dün gece son oturumunu yapan dünya Müslüman konferansı tarafından kabul edilen 13 ka rar suretinden birisi şöyle de inektedir:Herhangi bir Müslüman memleke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Korede kızıl taarruzu Tokyo,13 AP.Karlı dağlardan aşağı inmiş olan kızıi kuvvetleri,merkez cephesinde Birleşmiş Milletler hatlarına 18 mil derinliğinde bir kama halinde girmişlerdir.Kızıllar.24 saat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Avrupa ve Atlantik orduları T Bastarafı Birincide 1 larcür.Fakat Bakanlar bu-ı nun teferruatını görüşmemiş,lerdü.Yarın Miramere otelinde ya pılacak toplantıda ise Aim;nya'nnı silâhlanması meselesi kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • 38 inci arz dairesi karar için I TBastarafı birincide!Yeni bir fikir Yetkili kaynaklardan bildirildiğine göre,Kore'de bu hattın,aşılması hakkında bir karar alınması,siyasî ve askerî sarfların ink isal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Rus uçakları ve Amerika Vaşington,13 A.P.Amerika Hava Kuvvetleri şefi Gl.Vandenberg,azimli bir taarruz neticesinde 100 Sovyet bombardıman uçağından 30 unun Amerikadaki hedeflere ulaşabileceğine inanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.02.1951
  • Avrupaya gidecek Amerikan kıtaları FBastarafı birincide!nun kurulmasını görüşmek üzere toplanmışlardır.İtalya Başbakanı Âlcide De Gasperi ile Fransa Başbakanı Rene Plcven'ın Avrupa ordusu için Pleven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • ingiltere Liginde bugünkü durum Tottenham Hotspur liderliği elinden bırakmadı.Middlesbrough ile Arsenal ikinci ve üçüncü sıraları işgal ediyorlar ingiltere futb'ol severleri,içinde bulunduğumuz şu ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Türkiye Cumhuriyefi Emekli Sandığı Genel Müdj lüğünden 1 750 adet dört gözlü çelik dosya dolabı kapalı zarf usulile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli İİİ7500 lira olup muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Hayatınız müddeiince yirmi yaş güzellik vt* teravetini muhafazada ısrar ediniz.Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz do hayretle şahid olacaksınız.Yüzünüze ve ellerinize y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Kapalı zarf ilânı Dış ve iç lâstik alınacak Ankara yol ar 4.Bölge Müdürlüğünden 1 Bölgemiz için muhtelif eb'atta 142 adet oto dış ve iç lâstiği kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Konya Valilisinden 1 Konya memleket hastahanesinin 1951 yılı ihtiyacı için 26111)lira muhammen bedeli 46)kalem sebze ve erzakı ile 22800)lira muhammen bedelli 12000)kilo erkek Koyun eti 5.3.951 gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • İstanbul Defterdarlığından:Keşif bedeli Kati teminat Lira K.Lira 1499 75 225 Kartal Malmüdürlük bınasınaa yaptırılacak onarma işi.Dosya No.5213-576)Yukarıda yazılı onarma işinin 14/2/951 çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Yüksek Tahsil Talebesinin bir teşebbüsü Güreş ekibi Atinaya gidiyor Yunan Güreş Federasyonu tarafından muhtelif müsabakalar yapmak üzere Atinaya davet edilen,Yüksek tahsil Türk Sporları Derneği güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • ¦3K mi Si f s i/SUPUBIWEK,SİLMEK,ve ÇAMAŞIR YIKAMAK Ev hizmetinin en ağır işi olduğunu bütün kadınlar itiraf ederi Bir çamaşırcının vs hizmetçinin yapacağı bu işleri bir HOOVER' in kat kat daha iyi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • 5 00 AL I VİLLA 2 Odalı bodrumu ve garajı vardır ISTANBULDA BAKIRKO YÜNDE ASFALT ÜZERİNDE BULUNAN BU VİLLA T.C.ZİRAAT BANKASININ VADESİZ TASARRUF HESAPLARI İKRAMİYESİNİN İ5 MART ÇEKİLİŞİNDE BUYUK İKRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Elektrik malzemesi alınacak Adana Elektrik işletme müessesesinden Fiat ye teklif verme usuliyle transformatör cihazları,çeşitli yüksek ve alçak gerilimli elektrik malzemesi satm alınacaktıristeklileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • Satılık Emlak İstanbul Defterdarlığından:cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira Adalar,Büyükada)Yalı mah.Topuz so.47 ada,15 parsel yeni en yeni vergiye göre 15/1,15/fc kapı sayılı 62.50 M2 arsanın 2/9 payı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • SOHBET ÖZEN Çapa Kız Sanat Enstitü,simden birincilikle diplomamı aldım.Şimdi bu adreste terzilik t yapmakta^ Jim.HAMt.APTtA Sokak No;14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.02.1951
  • z a y l Beyoğlu Akşam Kız Sanat okılhından almış olduğum 1950 1951 ders yılı pasomu zayi ettim,yenisini alacağı m* dan eskisinin hükmü yoktur.Mügerref Atakan No:852
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6