Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • D.D.Yollarının ela jhaline^getirilmesi isteniyor Dünkü bütçe komisyonu müzakerelerinde bu husus üzerinde duruldu ve şirket şekli kabil olmadığı takdirde İktisadî devlet teşekkülleri arasına alınması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • *W:H ingiliz ticaret gemilerine helikopter konulması kararlaştırılmıştır.Yukarıdaki resimds gemileıden birine helikopter konulurken görül inektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Amerikalı gazeteciler dün Ankaradan döndüler Bîr basın toplantısı yapan gazeteciler,Türkiyed e gördüklerinden ve millî birlik mevzuunda gösterdiğimiz kudretten sitayişle bahsettiler Dün Ankaradan şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Ticaret Bakanı dün izmirden şehrimize gelmiştir.Yukarıdaki resimde Bakan gazeteciler oranında görülmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • R.Pleven de Gasperi mülakat;italya,vç Fransa Dasbakanları »azar îrümi buluşacaklar Paris 7 A.A.Reuter)Fim sı/Başbakan.Kene Pleven ile Dışişleri Bakanı Schumar» İial Devamı Sa:5 Sü:3 te|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • rîkcı Hava Bakanı geliyor Amerikan yardımının inkişaflarım mahallen tetkik edecek olan Bakan dün Vasimi ondan memleketimize müteveccihen hareket etti Vaşington,7 A.P.Bir.leşik Araerika hava kuvvet-i l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • r Italyada su baskım felaketi Viyana 7 A.A.Reuter)Bugün su basmaları kar ve fırtına neticesinde İtalyamn kuzey batı sahili boyunda sekiz kişi ölmüştür.İçinde 40 yolcu bulunan bir otobüsten iki gündenb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • ĞU ELÇIL İSTANBULDA TOPLANACAK Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Mc Ghee konferansa başkanlık etmek üzere 14 mayısta şehrimize gelecek Ankara 7 A.A.Haber aldığımı,za göre,14 mayıs ta tstanbulda Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Sir William Slim ingiltere savunma masrafı Londra 7 AP)l-Avam Kamarası dün akşam,ingiliz sL lâhlı kuvvetleri jçin 40.000.000 Devamı Şa:Sü:41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Kore'ye gidecek takviye Ege'den de 150 kişilik bir birlik yola çıkıyor İzmir,7 Milliyet)Korede destanlar yaratan şanlı tugayımızı takviye etmek mak-Devamı Sa:5 Sü:41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Dörtler Konferansı ııa d o 5 r u Paris.7 A.A.Reutor)Fransa Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcü bugün beya natta bulunarak dört büyük devlet Dışişleri Bakan Yardımcılarının.Rusya,Fransa.İngiltere ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Bir adam karısını bıçakladı Dün sabah Lâlelide kanlı bir hâdise olmuş ve Şevket adında biri karısının 5 yerinden bıçak la yaralamıştır.Bu semtte oturan Şevket Lâ lelideki bir kadın berberinde çalışmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • V Korede kıııllara mensup Rus malı bir tank Suwan köprüsünde tahrip edilmiş halde göıülüyor eften rını sorclı Kızı!Çin birlikleri,aJel acele Han nehrinin karşı sah iline geçin iye çalışıyor 8 inci ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Birleşmiş Milletler siyasî komisyonunda Sovyet rı çürüdü Cin topraklarına tecavüz edildiği yolundaki iddialar büyük çoğunlukla reddedildi Lake Success 7 AP)Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonu bugün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Havada yapılan hırsızlık s Adana İstanbul ııcak seferinde bir kadının 50ÜÜ liralık mücevheri calindi Adana ile İstanbul arasında sefer yapan bir uçak içersinde esrarengiz bir hırsızlık hâdisesi olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • Mareşal Tito Yeni bir Kominform gazeteleri Yugoslav milletini ayaklandırmaya çalışıyorlar Viyana,7 A.P.Kominform teşkilâtının gazetesi son nüshasında çıkan bir makalede,batılı devletlerin Türkiye,Yugo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.02.1951
  • s Ur C.H.P,li Milletvekilinin özlü sorusu üzerine ra dair cliste resmî hat verdi Bu izahata göre,Ulus gazetesinin Türkiye matbuatında rekoru kırdığı ondan sonra Zaferin geldiği anlaşddı feeovvv &7 Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Milli Piyango dün çekildi II Kazananların tam listesini neşrediyoruz Millî Piyangonun 7 şubat 19S1 çekilişi dün Ankarada saat 13,30 da yapılmıştır.Kazan- n numaraları aşağıda bildiriyoruz.100.000 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • KONGRE Türk sigorta prodüktörle rinin senelik toplahtlSI bugön Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacaktır.Tfc-İstanbul Konservatuvarı Talebe Derneğinin tertiplediği kostümlü balo 16 şubat cuma gecesi saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Talebe Federasyonu burs usulünün devamı için müracaat etti Fakülte ve yüksek okullaırrızda devlet hesabına okuyan talebeler eskiden yatılı sisteme tâbi olarak okudukları halde,bu usul iki senedenbeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Bıçaklı kavga Sirkeci istasyonunda hamallık yapan Turgut,Yusuf rıdmdaki başka bir hamalı bıçakla yaralamıştır.Diğer taraftan Kadıküyünde oturan Muhittin de küçük bir mesele yüzünden çıkan kavga sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Bu işi anlıyamadık Gazetelerde şüyle bir haber okuduk.İstanbul sıhhiye teşkilâtı tarafından birkaç ekipv kurulmuş.Bunlar şehrin muh telif yerlerine âni olarak gidecek herkesi muayene eyliyeceklermiş.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Meyvacılık kongresi 15 şubatta toplanacak Bu ayın.15 inde Izmitte biı meyvacılık kongresi toplanacaktır.Bu kongrede KoceL mintakasinda yetişen çeşitli meyvaların kıymetlendirilmesi;ihraç imkânlarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Seyrüsefer nizam ve kaideleri Vilâyetçe okullara yapılar bir tamimle öğrencilere seyri sefer nizam ve kaidelerinin •öğretilmesi istenmiştir.İlk konferans önümüzdeki cumaı tesi günü ders saatleri haric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Adliyede âyinler Üsküdar asliye hukuk yargıcı Orhan Karaköse 90 lira asli maaşla İstanbul hukuk yargıçlığına,Üsküdar Cczaevmüdürü Gültekin Başak 35 ra aslî maaşla İstanbul C.Sa\eı yardımcılığına tâyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Zina eden bir kadınla âşığı yedişer ay hapse mahkûm edildi Beyoğlunda oturan Ayşe adında evli ve 6 çocuk anas:bir kadın zina suçu ile mahkemeye verilmişti.Ayşe ile Selim adındaki âşığı dün asliye 8 in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Canlı hayvan ihraç liatları tesbit edildi Cenup hudutlarımızdan canlı hayvan ihraç eden tacir ler,ihracatçı birliklerinde yap tıklan bir toplantıda canlt hayvan ihracatı fiatlarını yeniden tesbit etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • HALKINSESI Kanalizasyon çukuru Son Posta gazetesinin sermürettibi Mazhar Üzülmezin 5.2.951 tarihinde başına gelen bir hadişeyi ilgililerin nazarı dikka tini çekmek üzere aşağıda naklediyoruz:Dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Göçmenlere bağışlar Hamiyetli bir vatandaşımız evi ile üç arsasını göçmenlere bağışladı Kadıköyünde oturan Ayşe Kev:t Onurlu adında bir vatandas;Bursanın Orhaneli ilçe sindeki kendisine ait bir evle 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • İstanbul Üniversitesi Talebe Birlisi temsilcileri dün Vali ile yaptıkları bir toplantıda talebeyi ilgilendirecek muh telif meseleleri görüştüler İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği temsilcileri;dün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Tramvaya asılan bir çocuğun 2 ayağı kesildi Kadıköyünde feci bir kaza olmuş ve tramvaydan düşen 13 yaşlarında Sadık Moç adın da bir çocuğun iki ayağı birden kesilmiştir.Yaralı Numune hastahanesine kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Dün geceki arama tarama Dün gece şehrin her tarafın da emniyet memurları tarafın dan geniş ölçüde bir arama tarama yapılmıştır.Saat 8 de başhyan arama faaliyeti sabahın saat 3 üne kadar devam etmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Nisadır Hatları Nisadır fiatları yükselmektedir.Evvelce sandığı,19 lira dan satılan nisadır son günler de 25 liradan muamele görmeğe başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Sarhoş ı ameleler birbirlerini bıçakladılar Zeytinburnu çimento fabrikasında çalışan amelelerden Rasim,İsmail,Nazif,Arif ve Mehmet adında beş kişi evvelki gece,fabrika civarındaki bir köprü altında ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Bir cip devrildi 2 er yaralandı Er Ahmet Çakırın idaresindeki bir jeep otomobil Kâğıthaneden Şişliye giderken motorun arıza yapması yüzünden Taşocak mevkiindeki kop rü üzerinde devrilmiştir.Kaza sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • işçi sigortaları 1 Marttan itibaren şehrimiz de isçiler için sağlık müesseseleri açılacak Çalışma Bakanlığı,İşçi SL gortalan kanununun 1 martta yürürlüğe girmesi münasebeti} le,Nişantaşında 250 yatakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanının tetkikleri Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe dür,saat 12 de beraberinde İzmh Milletvekillerinden Avni Baş man,Osman Kapani olduğı halde Trabzon vapuru ile şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • G5 yasında bir kadın yanarak öldü Fcnerbahçede Gülizar çıkmazında bir kulübede oturan Şakirc* adında 65 yaslamam bir kadın,gece ayağı takılarak mangalın üzerine düşmüş ve elbiseleri tutuşarak fecî su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Müslümanlar konfc/ansına iştirak edecek Türk heyeti dün gitti 9 şubatta Karaşide toplana cak olan Dünya Müslümanları konferansına iştirak etmek üzere Konya Milletvekili Ömer Rıza Doğrul,Tekirdağ Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Yeni bir parti kuruldu Şehrimizde «Demokrat İşçi Partisi.adında bir parti kurulmuştur.Bu partinin kurucuları:Orhan Arsal,Üzeyir Kuran,Nizamcttin Yalçınyuva,Ferruh Apaydındır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Sosyal I 111 bahisler Ingilterede kadın doktorlar çoğalıyor Büyük Britanyanın ilk kadın hekimi Elizabeth Garrett Anderson 1873 yılında İngiliz tıp cemiyeti üyeliğine kabul edilmiştir.Dr.Anderson 1833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Bir okul müdiresi hakkında tahkikat açıldı Selçuk Kız Sanat Enstitüsünün eski memurlarından Abidin Uyar adında biri,okul müdiresi Nezihe Lostarın vazifesini suiistimal ettiğini iddia ederek Bakanlığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Emniyet Müdürü Ankaraya gitti Emniyet Müdürü Kemal Aygün dün akşam ekspresle Ankaraya gitmiştir.Kemal Aygün Ankaı-ada birkaç gün kalacak ve şehrin asayişi ve Müdürlük teşkilâtının çeşitli meseleleri e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Deniz yollamasmdaki suiistimalin Donanma Komutan hamdaki lahkikaO bitti İzmit,7 T.II.A.İstanbul Askerî Deniz Yollamasındaki suiistimalin tahkikatı için.Donanma Komutanlığına havale edilen dosyanın tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • KISA HABERLER Millî Eğitim Müdürü Mu hittin Akdik dün Kadıköy ve Üsküdar civarındaki ilkokulları teftiş etmigtir •jc Şehrimize dün.yeniden 305 göçmen gelmiştir.Ayrıca 750 göçmen sahrlmîzden Anadoluya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.02.1951
  • Mehmet Canbulat'm dün sorgusu yapıldı Sanık:«Bütün suçlarımı eski nişanlım uğruna isledim,Onun uğruna 90 bin lira harcadım» dedi.Üç sene evvel nişanlısı Me lâhalı tabanca ile vurmak sucundan 8 sene ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Jandarma satın alma komisyonu başkanlardan J.Eşya ve levazım anbarmda bulunan 3000 kilo yünlü ve 1500 kilo pamuklu mensucat kırpıntıları didilerek kıtık haline getirilmesi işinin 9/Şubat/95I cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Motopomp üstesi aranıyor:Harp Akademilerine 175 lira aybi ücretle bir Motopomp ustası alınacaktıristeklilerin dilekçe,iyi hal kâğıdı,nüfus cüzdanlarıyıe sınava gondenlmek üzere lH/Şubat/951 pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Meryem Ananın mezarı Basm-Yavın ve Turizm Genel Müdürü Halim Al.vot,Meryem Ana mezarnını bulunduğu yerde tetkikler yaptı İzmir 7 A.A.Basın Yayın ve Turizm Genel Mü dürü Dr.Tevük Halim AL yot,Ankara Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • R o nı a n y a petrollerine 8 a b o t a j Londra 7 A.A.Reuter)Budapeşte radyosu dün Roman ya petrol kuyularında baltala,ma hareketleri yapıldığına dair bii-haber yayınlamıştır.Bu ha beri yorumhyan Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Orta Doğunun müdafaası Şam 7 A.A.afp)İngilterenin Orta Doğu kıtaları başkomutanı general Robertson dün askerî Mezze hava meydanına gelmiştir.Dün sa bah generali kabul eden Başbakan Nazım el Kutsi kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • İtalyanların hicretini kolaylaştıracak çareler Nevyork,7 AP.İtalyanların,bütün dünyaya hicret edebilmelerini temin mak sadiylc,Amerikada italyan sanatını teşhir komitesi vücu da getirilmiştir.Bu komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • ı a o o 11 Li Yapılan bir anket sonunda,Japan ordusunun komünizme karsı savaşacağı kanaati hasıl oldu New.York 7 A.A.United x'rers)Amerikan Gallup halk efkârını yoklama enstitüsünün dün yayınladığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Foster'in yeni seyahati Washington 7 A.A.Reüter)Yeni Zelanda Başbakanı Sid ney Holland,burada verdiği bir demeçte Japon sulh andlaşması ve Pasifik Paktı meselesinin John Foster Dulles ile görüşü,leceğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Danimarkalım bir kararı Kopenhag,7 A.A.afp)Danimarka mebuslar meclisi dün akşam 21 muhalif.10 çekimsere karşı 99 oyla,Danimarkamn Almanya ile beraber ve tek komuta altında,Atlantik müdafaasına iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Lümbul'daki bes bin.işsiz göçmenin vaziyeti tetkik edilecek Ankara,7 T.H.A.Toprak ve İskân Genel Müdürü Yekta Aytan,İstanbul'da serbest göçmen olarak bulunan 5 bin kadar işsiz göçmenin vaziyetlerini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Meksikada görülmemiş soğuklar Meksiko.7 A.A.afp)Birleşik Amerikanın güneyinde hüküm süren soğuk dalgası,Meksikanın kuzeyine yayılarak pamuk ekinine çok zarar vermiştir.Pamuklardan yüzde 80 ine mahvolm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Komünizmin bünyesini kurt kemiriyor *M*flı6«ıQ6 l Komünizmin en büyük hatası,en çürük tarafı,iktidarı,zorla ele geçirilmiş ve kölelestirih iis insanlarla elde edebileceğine inanmasıdır.Komünizm çökünt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Dük hazretleri tarafından vazife ile gönderidiği Kırımdan avdet etmekte olduğu ligin Harmanın emrinden haberi yoktu.Tabiî adamlarınızı öldürdü diye kendisine gücenmezsiniz.Esasen kim olsa ayni tarzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Teklif usulüe Çaraskal alınacak Uzunköprü Belediye Başkanlığından Belediyemiz için iki tane yarım tonluk bir tane bir buçuk tonluk çaraskal alınacaktır.Caraskallar son sistem ve emniyet tertibatlı el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • istanbul Posta Telgraf bölge t?ş iü ürlüğünden Kanunî müddetini doldurmuş 37 adet mevkuf paket muhtevasının satışı 12/2/951 pazartesi günü saat 15 de büyük postanals binası birinci kat alım ve satım k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Çalışma Bakanının tetkikleri İzmir,7 A.A.Çalışma Bakam Hulusi Köymen bu sa bah trenle Nazilliye hareket etmiştir.Bakan,Nazillideki tetkik ve temaslarından sonra İzmire gelecek ve Ankaraya dönecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Memleketimizin,telefon durumu Vaşington,7 A.A.usis)İktisadî işbirliği idare sinin Vaşingtondaki merkez bürosundan bildirildiğine gö re,hâlen Türkiyede telefon tesislerini tetkik etmekte olan Earl D.Wi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • İâ diî Ç$ ti Moskova'nın batılılara verdimi son ceva» yeniden teatisine yol acmıs bulunuyor nota Washington 7 A.A.United Press)Batılı devletlerin soğuk harb meselelerini hallet mek üzere bir dörtlü ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Cfementis'in m ıı a nı ma lı seyahati Viyana 7 A.A.Reuter)Geçen haftadanberi kaybolan Çekoslovakyanın eski Dışişleri Bakanlarından Dr Vladmir Clemen tisin arkadaşları taralından bugün bildirildiğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TÎYATHOLARI saat 20.30 da DRAM KISMÎ Hep ve Hiç Yazar.Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim.BAijKUT Telefon:4Q409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Açık teşekkür Çocukumun bacak ameliyatını bizzat yapmakla büyük lû tufkârhk gösteren Şişli Çocuk Hastahanesi operatörü sayın Hâzıra Bumin'e ve keza oflümun rahatsızlığında yakın ilgi ve yardımlarını e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Haricî kısa haberler AMERİKADA New-York 7 A.A.Afpe)Tren kazasında ölenlerin sayısının 73 olduğu,yaralılar sayısının da 400 ü geçtiği resmen bildirilmiştir.Enkazın kaldırıl ması çalışmalarına devam edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Alman nazileri Mahkemede dinlenen eski SS subayları Canaı is "sı ve arkadaşlarının Hitler'in emriyle asıldığını söylediler Münih 7 AP)Alman casusluk işleri şefi Walter Canariş'in katline iştirak etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Amerika B hububat Washington 7 A.A.«United Press)Resmî şahsiyetlerin bildirdiğine göre Truman,bu hafta sonunda kongrenin Hindistana iki milyon ton hububat verilmesini istiyecektir.Resmî şahsiyetler,kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • ChurchilFin oğlu Korede yaralandı Londra,7 AP.İngilterenin sabık Başbakanı Winston Churchill'in oğlu Randolph Churchill,dün,Korede bacağından aldığı bir yara yüdünden ameliyat edilmiştir.Churchill,geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Istanbul telefon şebekesi genişletiliyor İstanbul telefon şebekesini genişletme hususundaki ihzari çalışmalara başlanmıştır.Halen İstanbul yakasında:Lâleli,Hasırcılar,Tahtahale.Emin önü,4 üncü Vakıf H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Kudüs Belediye reisine suikast yapıldı Kudüs,7 A.A.afp)Kudüsün güneyinde Ürdün bölgesinde bulunan Şarafat köyü belediye reisinin evinin altına Yahudiler tarafından konulan mayının infilâkı neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.02.1951
  • Kibrista İngiliz kuvvetleri takviye ediliyor Lefkoşa,7 A.A.Reuter)Bazı gazete haberlerine göre Kıbrıs garnizonu Trablustan gelecek beş bin kişilik İngiliz kuvvetleriyle takviye edilecektir.Bu haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • Lokman "Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30.17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • IMÜII BEYOĞLU ALKÂZÂR 42562)1 Ba yan tarzan 25 kısım)AR 44394)1 Donjuatf Renkli)ATLAS 40835)1 Şen Belt de.İNCİ 84595)1 Istanbuluı» fethi.ELHAMRA 42236 1 Doftjuan TürkÇe)LALE 43595» 1 Donjuan Renkli)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • Pazarlıkla kamyon satışı V İstanbul Defterdarlığından:Muhammen bedeli Teminatı Lira Lira K.340 25 50 Askerî Posta 14516 Komutanlığındaki 1924" motor sayılı Reno marka kamyon.Dosyı itıNo.553 1179)I 325
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • Diğer kuvvetler:Belçikada iskelet halinde 3 tümen,Hollandada bir kısmı Endonezyada olmak üzere bun dan daha az,Isveçte 6 birinci hat ve 6 da ikinci hat olmak üzere 12 tümen,İspanyada 25 tümen ve İtaly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fiilen İdare eden:Vahid Ramlz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • işiyordum.Ümit Nahit RAMOK l.aftal.ğım 15 lira iai.Ayı.i^Ic.i.jj.a\it ciiü.n ban.ı «itti.Hıi.tj VAindaıidir'in meş^ui zamanlarmda fa.u'/a oa keserdim.Sonra,taş ra kiİsterilerimiz pek oldun olosıva ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • T Sterlin "7.89.00 7.85.50 100 dolar 280.30 280,30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • rlic.31 R.Ab 1370 8 ŞUBAT 1 9 1 1 Perşembe Ru.26 K.Sa.1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşau Yatsı îmsak 7.10 12.28 15.09 17.12 19.00 5.30 1.45 7.03 9.44 12.00 1.34 12.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • RADYOLAR İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Öğle konser!1 13.45 Şarkılar 14.20 DîT.s müziği Pl.14.45 Progr ular ve türküler Pl)15.oj apaniş.17.57 Açılış vp programlar 1800 Dans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • Krem ini saldırmaktan alakoyan nedir?Nevyorkta çıkan «Nea» gazetesi yukarıdaki serlevha altında ve Leon Dennen imzasiyle bir makale intişar etmiştir.Kus yanın Avrupadakj menfaatlerini ve Avrupaya sald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.02.1951
  • 1 Bir şarkı makamı,Siûrler.2 Bir hayvan,Parlatıcı bir madde.Bir nota.3 Bir kaza.4 Başbakanlık eski terim)5 Çocuk,Atılgan.6 Yedideki harisiz inandır.7 Ahzet,Tersi)Plâkın kısaltılmışı.8 Bir nota Hararet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Göçmenlere yapılan bağışlar »8 Ankara,7 T.II.A)Yur dumuzun her tarafında göç-nion ve mültecilere yardımla ra devam edilmektedir.0Q Göçmen ve Mültecilere Yar imi Birliği Genel merkezine 'gelen haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • T o h s i n Goşkonın tutanağı Komisyon itirazları varit Sürerek tutanağını reddetti Ankara,7 Milliyet)Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'm tutanağına yapılan itirazları mahallinde tetkik etmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Dörtler TBastarafı birincide!Sözcü konuşmasına devamla son Sovyet cevabının Doğu ya yeniden notalar gönderilmesini faydasız* kıldığım behrtmiş ve demiştir ki,üç ba-UIı dcylet bir tarih teklif ede J'ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • inkılâb tarihimiz Daha objektif ve gayri şahsî bir anlayışla ve inkılâbımızın dünya üzerindeki akisleri de göz önünde tutularak teşebbüse geçilecek Ankara.7 T.H.A.Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü ilmî da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Ortadoğu Elçileri TBastarafı birincide!resmî bir Amerikan kaynaöından verilen yegane malûmat,yüktek komiserin sözcülerinden bilinin verdiği izahata inhi sar etmektedir.Sözcü sadece şunları söylemekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Havada yapılan hcrsBziık TBaslarafı birincide!tahbula müteveccihen hareket Emiştir,Uçak İstanbula gelirken An-i'ada bir kaç dakika kalmış ve tekrar hareket etmiştir.İstahbulda uçaktan inen Tahir karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • r Bastarafı Birincide J rarnış ve 1.500.000 kişilik nüfusun en mühim kısmı Mançuryadan akan kızıl sel önünde Güneye doğru kaçmıştı.Bir tank ve piyade kolu ana şoseyi takiben sehve doğru ilerlemektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Japonya ile sulh antlaşması John Foster Dulles'in başkanlığındaki heyet anıtlaşmayı hazırlıyor Tokyo 7 A.A.Reuter)Dışişleri Bakanlığı Cumhuriyet,çi müşaviri John Foster Dulles' in başkanlığındaki Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • IV yi m o n Ho©ver!e görü;e ^ek Nevyork,7 A.P.Eski Cumhurbaşkanı Herbert Hoover bugün Başkan Truman'ın daveti üzerine Vaşingtona gitmiştir.Tıuman'la Hoover Hin distanm maruz bulunduğu kıt lığın gideri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Gasperi f Bastarah birincide 1 yan Başbakanı De Gaspcri ve Dışişleri Bakanı Koni Sforza ile Porto Fino'tla görüşmelerde bu lunmnk üzere pazar «ünü Polisten hareket edeceklerdir.Konulmalara pazartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Pleven itimat reyi adı Paris,7 AP.Millî Mee üs bugün Başbakan Rerçe Plevenin Amerika Cumhurbaşkanı Trumanla yaptığı müzakereleri 182 ye karşı 401 oyla tasvip etmiştir.Yalnız komü nistler aleyhte oy ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Do D.Yolları TBastarafı birincide!dileceğini,diğer hususlar üzerinde de durulduğunu belirtmiştir.Komisyon yarın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesini müzakere edecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • bıçakladı T Bastarafı Birincide T mek istemiş,Şevket ise Artı',bun^ı son ver.Bir evde oturup dargın yaşanmaz,oraya gitmi yeceksin» diye bağırmıştır.Bu yüzden çıkan münakaşa kavga ya çevrilmiş ve bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Amerikalı gazeteciler Türkiyenin ekonomik ve as keri durumunu yakından tet kik etmek üzere pazar günü u çakla Atinadan şehrimize gelen ve aynı gün akşamı Ankaraya hareket eden 6 Amerikalı gaze teci dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Mersin Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinden 950/881 Davacı:Mersin Souksu caddesinde ölü Nikola Muruvvc veresesi nefsine asaleten ve «üçük çocuğu Eme'ye vekâleten karısı Cutruk hamı diğeri Cüvtürt ve oğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Yeni Sow JL VIII T T r Bast a rati birincide!da Balkanlara önemli bir rol ayırmışlardır.Kominform gazetesi şu mütalâayı eklemisitr:«Tito'nun batı kampını iltizam etmiş olmasına rağmen.Tito çetesi hiç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Komünistler hakkında tahkikat Ankara,7 T.H.A.Ankara zabıtası tarafından açılan ve yurdun muhtelif bölgelerine teşmil edilen kızıl tahrikat etrafındaki araştırmalar devam etmektedir.Bu günkü bazı gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Maymun Son düşü nen m e b u s Londra,7 A.P.Böyle bir zamanda günde 15 kuruşla bir maymunu doğru dürüst besleyebilmek mümkün mü?Muhafazakâr Parti mebusla rındaıı L.D.Gammans maymunların çektiği sıkıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Atlantik donanması Atlantik devletlerinin müşterek donanmasının kurulması için çalışılıyor Washington 7 A.A.Atlantik Paktı memleketleri,başında bir Amerikan amiralinin bulunacağı Birleşmiş bir deniz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Savunma masrafı rBastarafı birincidel sterlinglik bir tahsisat kabul et mistir ki bunun yarısı kara kuv retlerinde kullanılacaktır.Bu tahsisat,bütçe de göste rilmemiş olan bazı zaruri mas raflar için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Koreye gidecek takviye ["lîastarafı birincide] sadiyle önümüzdeki günler içinde Koreye yeniden 600 kişilik bir kuvvet göndereceğimiz malûmdur.Öğrendiğimize göre,sevkcdilccek 600 askerden 150 kadarı Eg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Sabiha Gökçen Londra,7 A.A.Lps)Bü tün İngiliz gazeteleri Kore'de Birleşmiş Milletler kuvvetleri safında savaşmak isteyen ve müracaatı kabul edilen Türk tayyarecisi' Sabiha Gökçen'in büyük resimlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.02.1951
  • Hükümet Mecliste resmî ilânlara dair izahat verdi TBastarafı birincidel dialanna ancak bu şekilde cevap vermek mümkün olabilir.Rakamları mukayeseli olarak konuşturayım ki,kahve dedikoduları nihayete e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.02.1951
  • İstanbul Liseler Alım,Satım Komisyonu Başkanlığından Cinsi:B.Kilo îah.fiyatı Miktarı Tutarı Kş.Klg Lira Ekmek 33.33 339000 112988.70)6899.4 l Zeytinyağı 235 15500 36425,2731.8(1 Zeytin tanesi 130 8500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1951
  • Aynı gün yapılan Takımları macında.Yugostavyaya 3 2 yenilen Fransız B» millî takımı,1nı ara lfjınayıs stadında antrenman yaparken Fransa Yugoslavyayı nasıl 2-1 maâ etti?Fransızlar iki gollerini de sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1951
  • 1952 Olimpiyatlarının 1 No.lu favorisi:M.Jackson &fr,wf;8 Kısa mesafe koşularında,iyi neticeeler alan Avustralyalı bu kadın atlet 1952 olimpiyatlarının i I No.lu favorisi olarak gösterilmektedir Avust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1951
  • îngîlterede yapılan lig maçlarından bir görünüş EN V,VV Vt-W t,t» Vi Arsenalliler,bugüne kadar temine muvaffak oldukları başarılı neticelerle dünyanın en mükemmel takımı unvanım kazanmışlardır $«00^/V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1951
  • Profesyonellik talimatnamesi Ankara Türk spor kurumu» kanunu tasarısına göre,pro fesyonelliğirî alacağı veçhe hakkında,tasarının hazırlan masında çalışmış olan Topu ve Kadastro Umum Müdürü Mü m taz Tc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1951
  • GRİPİN.baş.diş,romatizma,adale ve sinir ağrılarını Aeser,ne ile ve I grip başlangıcında bu çoh fenal.kların ı ı onune geçer.Kininli W butun ağrılara harsı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.02.1951
  • Uzun bir müddet evvel şehrimize gelerek,müteaddit maçlar yapmış olan Taksim âbidesine çelenk koyarken ispanyol rjSt boksörleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor