Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Bakanların tetkik gezileri Ankara,5 T.H.A,Tarım Bakanı Nühat Eğriboz burada beraberinde Burdur,İsparta ve Antalya milletvekillerinden bâ-zıları olduğu halde Cenup illerinde ziraî tetkikler yapmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Sehriniiy.de bulunan tamnır s Fransız avukatlarından Maurice Garcon dün Üniver t itede bir konferans vermiştir.Yukanki resimde konfe ransı dinleyen kalabalık bir kütle ile kösede.Fransız avukatı M.Mau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Bursada bir komünist tahrikçisi yakalandı Ankarada yapılan tahkikatta yeniden bazı p uçlarının elde edildiği anlaşılıyor Bursa 5 Milliyet)Bul garistandan şehrimize 12 inci ayda göçmen olarak gelen Hüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Truman Pleven mülakatından sonra Almanyanın teslihi geri bırakılıyor Fransadan sonra Belçika ve Ingîlterede Alman yanın silahlanması aleyhinde cereyan başladı Batı Almanya Başbakanı Adenauer Paris,5 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Amerika Japonyaya garanti veriyor Sovyetlerin Japonyayı istilâya teşebbüsü halinde Amerika llusyaya hücum edecek Tokyo,5 AP.Yetkili kaynaklardan bugün öğrenildiğine göre,Japonya ile bir sulh andlaşmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Balıkesirde müessif bir hâdise Balıkesir 5 Milliyet)Dün gece Sındırgıda heyecan uyandıran bir hâdise olmuş tur.Yaşar Yıldırir ve Haluk Özçelik isimli iki genç Kay makam Bedri Erkmcnle hâ kim Halim Alk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • flpj T\i 1 sbpb İK& ğ5 Koreye ilk giden sav aş birliğimize katılacak erle r muayene edilirken.KOREYE GİDECEK TAKVİYE BİRLİĞİMİZ Balıkesirden 200 kişi ayrıldı Yeni bir yaralı grupu bugün geliyor Korey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Truman'ın yeni demeci Korcde komün:ileri dur durmak,üçüncü harbi ön İçmek demektir.Vaşington 5 A.A.İkinci Dünya Harbi esnasında va zifeli bulundukları geminin torpillenmesi üzerine cankurtaran yelekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • 0@w Çalışına Bakanı Hulusi Köymcn Çalışma Bakanının tetkikleri İsçilerle görüşen Hulusi Köymen ücretli hafta tati li ve gelir vergisi hakkın da izahat verdi İzmir 5 Milliyet)Birkaç gündcnberi şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Batı Avrupa miida fası Amerika,Fransız Fasında 7 hava üssü inşa edecek Paris 5 AP)Batı Avrupa müdafaa sistemini kuvvetlendirmeğe matuf geniş bir plânın icabatından olarak,Amerikan hava kuvvetlerine Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Komünist Cinden sonra Rusya da itham ediliyor Bir Amerikan 'ayan üyesi Kızıl Çine yardım eden Rusyanm da takbih edilmesi lâzım geldiğini söyledi.Korede ateş kesilmesi için Birleşmiş Milletlerdeki faal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Korede son vaziyet etler SeuTe ru ilerliyorlar Türk ve Amerika kıtaları kızılların mukabil taarruzlarını bertaraf ettiler Tokyo 5 A.A.United Press)I millik bir cephe boyunca ko_Altı koldan ilerleyen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Meriç taştı İpsala 5 Hususî muhabiri,miz bildiriyor)Eriyen kar lardan Meriç nehri taşmış ve Jpsula ovasını baştanbaşa sular kaplamış!r.Nehir sahilinde bulunan hayvanlar tehlikedendir.Hayvan sahipİM i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Amerikan basınıve Atlantik nuidajası Eissnhower'in kongred ki be/analı basında da tasviple karşılandı Vaşington 5 A.A.Usis)General Eisenhowerin gerek kongreye,gerek radyo ve televiz,Tonla Ameri,kan ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • meselesi dün Mecliste görüşüldü Maliye Bakanı Hasan Polatkan hükümetin gelir yergisinin memurlara tatbik edilmesine taraftar olduğunu ve tatbik imkânlarını aradığını söyledi Memurların geçici tazminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.02.1951
  • Başbakan ve di&e r Bakanlar İ/mirde Demok rai Parti merkezinde.A.Menderesin izmirdeki tetkikleri Başbakan dün göçmen işleri ile meşgul oldu Ayni zamanda tütün tacirleriyle de mühim temas'ar yapan Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • KISA HABERLER ¦jr Banka Komerçiyaie italyana Bul'garistandan gelen göçmenlere yardım olmak ürere Göçmenlere Yardım Komitesi,ne 20.000 lira teberrüde İni lunmuştur.¦Jt ingiliz Başkonsolosu dün Vali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Uçak şirketleri mümessille ri toplantısı Havayolları ikinci müdürü Rıza Çerçel,şehrimizde bulu nan sivil hava şirketleri mümessilleriyle dün Yeşilköyde bir görüşme yapmıştır.Toplan tıda,mümessillerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • 3 kişinin ölümü ile netice ler.cn kazadan doğa.ı dâva 950 yılının eylül ajl içinde Zeytin burnunda,telsi# civarın da fecî bir kaza olmuş ve bir telsiz direğinin devrilmesi sonunda Şükrü,İsmail ve Na z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Ailevî bir meseleden kav.«ra ettiler Galetada Kaval sokağında oturan ve otelcilik yapan Şük rü adında biri,kızının nişanlısı Hacı adındaki gençle,ailevî bir mesele yüzünden kavga ya tutulmuştur.Şükrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Edirnekapı surlarında geçen bir aşk macerası Sulukult sakinlerinden 14 yaşındaki Güllüyü kaçıran 16 yaşındaki çingene Ali dün tevkil' edildi.Savcılığa enteresan bir kaçırma hâdisesi intikal etmiş lir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Yalova ilk okulumu* temeli dün atıldı YîıJcva jlk ok ulunun dün 1ü renle temeli atümıştu*.Mora simde MiJli Eğitûu Müdürü,Muhittin Akdik te hazar bulun muştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Fransız avukatı dün valiy ziyaret etti Meşhur Fransız avukatla nndan Maurice Garçon dür refakatinde Fransız kültür İaşesi Berjo olduğu halde V li ve Belediye Reisi Prof Gök ayı ziyaret etmiştir.Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Teknik Üniversite cinayet nin duruşmasına devam edildi Teknik Üniversite Mekanı' i Kürsüsü doçenti Feyyaz Gi sanı tabanca ile öldüren Me" met Taşkesen adındaki tali-tnin duruşmasına dün 1 nci ğır ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Cinnet getirdi Biv kadın yolda giderken para ve mücevherlerini di:ğıtıp oynamağa başladı.Fatma adında orta yaşlı bi kadın dün sabah saat 11 sıra laıında Beyazıtta Koska cadde sinde birdenbire oynamaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • HALKINSESI Gelen Cevap Gazetemizin 8,1.951 ta* rihli nüshasında çıkan «Üsküâardaki dispanser» başlıklı yazı hakkında Sag lık ve Sosyal Tardım Müdürlüğünden aşağıdaki yazıyı aldık,aynen neşrediyoruz:«V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Sosyal konular Danışma büroların Herkesin derdinin kendine yetip de aştığı bu huzursuz devirde insan,başkalarının dertlerini dinleyip bunlara ça re bulacak kimselerin mevcut olabileceğini zannetmez.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Amerikan büyük elçisi Ankaraya çitti Amerikan büyük elçisi Wad sı worth dün akşam Ankaraynj avdet etmiştir.Büyük elçi!muhtemelen birkaç güne kadar cehrimize dönecek ve Amerikanm Yakınsark elçilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Liman daki kaçakçılık Ankara römorköründe 8 İtalyan tabancası ile I.V adtrt mermi ele geçirildi Gümrük ve Muhafaza me murlan yeni bir kaçakçılık hâ disesim meydana çıkarmışlar dır.Hâdise ğu şekilde ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Muradiye ve Yıldırım medreseleri restore edilecek Bursa MÎLLÎYET)Muradiye ve Yıldırım medreselerinin restore edilerek iki ay:sağlık merkezi haline getirilmesi için,Sağlık Bakanlığı bütçesine 200 bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • E'âZîğda Verem mücadelesine hız verilecek Elâzığ MİLLİYET)Şet rimiz doktorları.Verem Sav£=Derneğinde toplanarak veren:müc-cdele hususunda alma cak tedbirler üzerinde görüş lerdirloplact:sununda İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Şair Ahmet Paşanın ivânı basılacak Bursa MİLLİYET)lstanbulun 500 üncü fetih yılını kutlamak üzere Istanbulda kurulmuş olan cemiyetin bir knümetsüi olarak Pruf.ismail Hakkı trtayian valiliğe mora caat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Gürültü ile sava için Vali Prof.Dr.Fahrettin Ke ıim «okay,dün sabahlan i:baren bâzı caddelerde tatbik edilen klakson yasağındav sonra yakında ffürültü tcviid edtn di£er âmillerle d sıkı surette mücade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Belçikalı bir piyanist göc menler menfaatine konser verecek Belçika konsolosu Vali ve Belediye Reisini ziyaret ede pek şehrimize gelen Belçika piyanisti tarafından göçmen ler menfaatine verilecek kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Kadın yüzünden Vır sene bıçaklandı Fatihte Sarıgüzelde oturan Ali Osman adında bir dokumacı,kadm yüzünden çıkan kavga sonunda arkadaşı Habip Erdoğam bıçakla yaralamış'.ır.Sanık yakalanmıştır.Diğer tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Bir matbaacı tevkif edüd Haftalık Ses'isimli dergide yaidiğı «İşçiler Birlesiniz» ba' lıklı yazıdan dolayı İzzettir Handa matbaacılık yapan Yusuf Ahıskalı hakkında amme dâvası açılmıştı.Dün sorgu yarg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • İstanbul radyosundaki arm Çİde ildi Pazar akşamı saat 19.20 d meydana gelen bir arıza yü zünden İstanbul radyosu neş riyatını durdurmak mecburi yetinde kalmıştı.Umraniyed ki yayıcı merkezde olduğu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • ir Türk sigorta prodüktörle riatn senelik toplantısı yanr Ticaret ve Sanayi Odasmdyapılacaktır,BALO if İstanbul Amerikan kolej İlleri senelik balosu 10 şuba cumartesi gecesi Taksim Bele diye Gazinosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Ayvalıkta Bir hakaret dâvası",neticelendi Ayvalık Milliyet)Yen Belediye Başkanı Avni Baskın Cumhuriyet Halk Partisinin so siyasi toplantısında hakaret ti£i sabit olan eski Belediy Br \'anı Muharrem On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Izmirde Kınıkta bir ailenin altınlarını çaldılar Izmir MİLLİYET)Kiiık ilçesinin Cukan mahallesinde Mehmet oğlu Hüseyı Kara kahvehanede,efradı ai leşi de düğün evinde eğlen tric bulundukları bir sırada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Denizyolları Genel Müdürü Ankaraya uitü Devlet Denizyolları idaresi Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş.Ulaştırma Bakanlığı ile temaslarda bulunmak üzere,dün aksana Amkaraya gitmiştV Umum Müdür,Denizyolları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Bir amele banyo içinde öli' olarak bulundu Göztcpede,Çiftehavuzlar daki bir inşaatta çalışan If yaşlarında Mustafa Çorbacı chnda bir amele bakir bir bn yo teknesi içinde ölü olara'' bulunmuştur.Amelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Köprüdeki iskelelerin durumu Şehir hatları işletmesi için Marshall yardımından sipariş edilen gemiler geldikten sonra vapurların köprüdeki iske le durumu sıkışjk bir hal ala cağından limanda müsait is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • İki zehirlenme vak'ası Kocamustafapaşada oturnr Abdullah ve karısı Mcaazez,r vin içine sızan havagaziyle zc birlenmiş ve baygın bir hald' Cerrahpaşa hastahanesine ka1 dınlaruk tedavi altına alin mıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Denize dökülen domuzlar İta]yaya sevkedilmek üzere dün Pehlivan vapuruna do m ur yüklenirken hayvanları.birdenbire ürküp sağa sola k;çışmasa aaetieesinde vapura yâ" namus ulan rootörlerdlen biri batmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Bursa Yalova yolu asfalt olacak Bursa MİLLİYET)Vali vekili Hilmi İncesulu dün,trafik kesafeti yüksek olan Burs.a Kestel yolunun asfalt lanması bittikten sonra turistik ehemmiyeti haiz Bursa Yalova yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • Yeni hastahane için bir mil yon lira istikraz edilecek Bursa MİLLİYET)Vali vekili Hilmi İncesulu dün yaptığı basın toplantısı sırasında şehrin muhtelif mevzuları üzerinde izahlarda bulun muş ve bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.02.1951
  • i?m m m».m**t—Yobaıa maşallah!Eskiler tevekkeli böyleleri için «Allah kaşınacak tırnak vermesin» demezlerdi.Mübarekler nedense son zasnanlarda bir cesaretlendi,dillendi,hattâ küstahlaşülar.Adetâ hiçbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Medeni kanunun tadili Ankara,5 A.A.Medenî kanunun bazı maddelerinin tâdili için yargıtay birinci baş kanı Fevzi Bozer,ticaret dairesi başkam Faiz Yörükoğlu,profesör Hıfzı Veldet,profesör Fikret Arık,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • 45 talebemiz Bağdatta Bağdat 5 A.A.Aralarında 10 genç kız bulunan Türk yüksek tahsil gençliği ne mensup 45 öğrenci,Ankaradi.n Bağdata gelmiştir.İstanbul üniversitesinden Dr.Zeki Zeren,öğrenci kafilesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Uç zenci dün idam edildi Richmond Virginia)5 AP.»Martinsville yedile ri» nin bugün elektrik sandal yesinde idam ounacak olan son üçüncü affı hakkında yapılmış olan müteaddit talepler bir netice vermem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Harici kısa haberler AVUSTRALYADA Avustralya Havacılık Baka nının bildirdiğine göre.hükû met ^Canberra» tipinde tepkili uçakların mahallî fabrikalar da imalini beklemektense bun lan İngiltereden sipar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Millî Eğilimde tâyinler Ankara,5 T.H.A.Bur-F'i Milli Eğitim Müdürü Lûtfi Ergin,ilk öğretim müdür yar dımeıhğına;İstanbul ilk tedrisat müfettişi Fikret Özdönene,kültür müdür yardımcılığına;İstanbul Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Türk Dil Kurumu perşeuı be günü toplanacak Ankara 5 A.A.Türk Dil Kurumundan bildirilmiştir:Evvelce de yayınlandığı gibi Türk Dil Kurumunun olağan,üstü kurultayı 8 şubat 1951 perşembe günü saat 10 da A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • İı isk'ri Bakanının tetkik seyyahati Ankara 5 A.A.Doğu ve Güney Anadoluda tetkiklerde bulunmak üzere dün şehri mi/den hareket eden İçişleri Bakanı Hüknettin Nasuhioğlu bu sabah Malatyadan geçmift.r,Dî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Amerikan ordusu General Lawton,Amerikan ordusunun yeni silâhlarını açıkladı Vaşington,5 A.A.Unitccl Press)Amerika kara kuvvetleri kurmay başkanı general Luwton Collins bugün,Amerikan ordusu Pek yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Anıerikada soğuktan 200 kişi öldü Nevyork,5 AP)Birleşik Amel ikanın merkez ve Güney devletlerinde dün anî surette bastıran soğuk ve bunun sebep olduğu kazalar neticesin de 200 kişi ölmüştür.Floridada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Samda talebe nümayişi Şam 5 A.A.Şam üni versitfclileri ve lise öğrencileri,îngilterenin Orta-doğu yük sek komiseri Sir Brian Robert sonun Suriyeyi ziyaretini proteato etmek üzere bugün grev ilân etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Zo.guldak Belediye Başkanlığından Belediyemiz su saatlerinin tamir işlerinde kullanılmak ır/eıe 3900 parçadan ibaret malzeme açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Hepsinin muhammen bedeli 3383 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Japonya ife yapılacak sulh Tokyo,5 A.A.United Press)John Foster Dulles'ün başkanlık ettiği Japonya ile sulh andlaşması heyetinin söz eüsü,bugün verdiği bir beyanatta ezcümle şöyle demiştir:Sulh andlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Esrar kullanan arii^l Los Angeles,5 AP)Tanınmış filim artisti Robert Mi tiehunı,dün,bundan iki sene evvel esrar kullandığından do layı yemiş olduğu cezanın bit mesi ile serbestiye kavuşmuş tur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Şehirde pazar kurulmuştu.Gene zabitle arkadaşı Eflâkh Dopulo'ya gittiler.Bu adam o civar asilzadelerinin indikleıf otel ile toplandıkları mey haneyi işletirdi.Henüz çok erken olmasına rağmen meyhanede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMÎ Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tö Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sona Rey Veriyorum Yaaan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon;40409 YENÎ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • ingiliz K abinesi iktidar ve muhalefet partisi mebuslarının bir kısmı gripten yatıyor.Londra 5 'A.A.Lps)ünlimüzdeki çarşamba e per ger/be gönleri İngiliz paıiamen tosunda hararetli müzakereler cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Mayına çarpan gemi Vaşjngton 5 AA.Bahri ye Bakanlığı yayınladığı leb ligde,cuma günü Korenin do ğu kıyısı açıklarında batmış olan mayın tarama gemisi Por toıidgcde dört subay,otuz ka dar bahriye eri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Fransada büyük bir soygunculuk Paris 5 A.A.Cumartesi yi pazara bağlayan gece,Parisin en mçşhur ter/ihanelennden biri olan ve Champs Elysees'cle bulunan Carven t Rsesindeh nakit olarak 400 000 frank,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Faşta Fran sız müdahalesi Kahire,5 A.A.Reuter)Arap Birliği sözcüsünün bugün bildirdiğine göre,Faşta Fransız müdahalesini takbih eden bir karar sureti bugün Arap Birliği taralından gözden geçirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • İtalya Dışişleri Bakanı yakın harbe inanmıyor Roma 5 A.A.Afp)L talya Dışişleri Bakanı Kont Kaılo Sforza Cumhuriyetçi Par ti toplantısında ezcümle şun lan söylemiştir:«Dünyada daha uzun zaman sulhun m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • vyaya karşı Birkaç haftadanberi Bulgaristan,Romanya ve Macarista nın askerî kudretlerini arttırması endişe uyandırıyor.Nevyork,5 A.A.afp)New-York Times gazetesinin Vaşingtoa muhabiri James Reston'a gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • Yine Sovyet dünyasından,Rus rejimi ancak poll kuvvetivle Bu vakıa ise komünistlerin kuvvetine değil zaafına işaret eden bir delildir.Napolyo nun söylediği sözü hatırlayalım:Süngülerle herseyi yanabiSü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • mttMU Bitr/ûm&smm Radyo atelyest Birleşik Amerikada 1000 lisede radyo atelyeleıi vardır.Bu atelyelerin maksadı öğrencileri mektep veya diğer radyo istasyonlarından neşriyat yapmağa yardım etmektir.Bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.02.1951
  • t o m!tecrübesi Son tecrübelerden son ra büyük mikyasta ye ni bir silâhın imaline K karar verildi Nevyork 5 A.AJ Afp)Pazar günkü radyo yayınında gazeteci Drew Pearson,geçen hafta Nevada teirübe sahala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu ntfshida yazı İğlerini fıiien idaca caen:Vahid Ramiz Hiç yer:N.A.Ve A N.K Gazetecilik Köllektlf Şirketi '«•tbaait Baaıldıftı yer-Ebuzzii-a Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • İIİİM*!BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zo« ronun oğlu.AR 44394)1 Donjua* Renkli)ATLAS 40835)X Şen Bel,de.İNCÎ 84595 X Şeref sil,yarilerl.ELHAMRA 42236)1 Donjuan Türkçe)LALE 43595)1 Donjuaıı Renkli)ÎPEK 44289
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 90.00 100 fi olar 280.50 280.50 100 Fransız Fr,0.80.00 İ80.00 100 liret 0.44.12;5 u.44.128 100 İsviçre F r.64.03 64.03 100 Florin 7a.68.40 73.68.40 İ00 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Teklif isteme İlâm 629 A let Dairevi Destere satın alınacaktır)Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul irtibat Müdürlüğünden:Dişleri çukur taşlanmış,yüksek evsaflr hava çeliğinden nuhtelif eb'adlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Kuru fasulye,nohut,kuru soğan kırılmış kabuksuz kırmızı mercimek alınacak Garp Linyiileri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden Pazarlıkla:105 ton kuru fasulye,15 ton nohut,45 ton kuru poğan,30 ton kırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Neşriyat FRANSIZ İHTİLALİ TARİHİ Tanınmış Fransız tarihçilerinden Michelet'in,Hamdi Va„ roglu tarafından dilimize çevrilen hu değerli eserinin birinci cildi yayınevleriyle bütün kitapçılarda satışa çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • 5* kî O O 3 O pr İl J5 C:M J* B T 3 Q,O 2 ı M til «2 3 Ü î° O O tO CD TO O ı—v-M M M B I H b w b b i^ Ui 4^ O rf» CO Cn jj VAKİT VASATİ EZANI Off ı w o c O* I 24 K.Sa.1366 •2"5 •w C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • BÖL KÖPÜKLÜ^ NEFİS KOKULU i i I SABUNLARI.ıöd de 100 saftir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaidan başka her gün abah saat 10.30-12,öğleden soma 14.30-17 de hasta kabul eder,İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • tucı ABONE rlAT».AHl Senelik 78 Uradır 6 Ayhk 15 S I 1 S Yabancı memleketler İçin iki İLAN HATLARI Baslık 20 ür« 2 nci sayfa santimi 4 Ura 3 Uncil 4 4 üncü 2.5 ilân Sfayfacı sfnUm' 2 Doğum,Nikân,Evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • 0 KİNİNLİ J33HE!4 saat ara ile günde 3 kaf alınabilir.Baş,diş,adale,sinir,romatizma,ağrılarına karşı daima muvaffakiyetle kullanılmaktadır,Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında birçok fenalıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • RADYOLAR ISTANBUL 12.57 Af?hş ve programlar 13.00 Haberler 14.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şar kılar 14.20 Konuşma 14.30 Türküler Pl.14.45 Programlar ve dar.müziği Pl)15.00 Kapan:17.57 Açılış ve progra-^a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • 1 Boş ve yararsız;2 Kırk sekiz cumhuriyette bir devlet;3 Bir çalgı,Bir nota;4 Tersi)Sondaki harf siz yarım.Matem;5 Faydalı,Devamlılık;G Tersi)Buutlardan biri,Halis;7 Bir harfin okunuşu,Zevk alma,Bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • 1 BELKİ.r-^r:mmamımrMm İsa ALBAYRAK Genç adam,elinde sigara,dudaklarında ıslık,pul pul,gökyüzü altında,ılık mavi ge ceyi.ruhunun derinliklerine çekerek,sağında demiryolu,solunda deniz,asfalt yoldan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • İstanbul Hukuk Fakültesi dekanlığından Fakültemizin hukuk felsefesi hukukun umumî prensipleri ve hukuk metedolojisi kürsüsünde bir asistanlık açıktıristeklilerin 16 şubat 951 tarihine kadar dilekçeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Dünya tasını âleminde Amerika'da kadın gazetecilerin faaliyeti Umumiyetle,Amerikada neşrolunan gazetelerin,kadın sayfaları,Amerikalı kadın ga zetecileri için büyük bir çalışma sahası teşkil etmekte is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • İst.Lv.Amirliğinden verilen A s k e fi Kıta a i lan I arı 1 Ad.silindir tezgâhı,1 ad.silindir komparatörii,2 ad.boya tabancası,1 ad.silindir rektifiye tezgâhı,açık eksiltme ile 13 şubat 1951 günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.02.1951
  • Bilinci Cihan Harbinde Almanya,elinde hazır bulundur duğu 120 tümenlik bir kuvvet,le harbi,tam zamanında muhasım topraklarına intikal ettirebilmiş fakat harekâtı,tabiyev:bir çerçeve içinden çıkartarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Bir senede şehrimize 43.214 göçmen geidi Tarım Bakanlığı bir Amerikalı İskân mütehassısını davet etti istanbul 5 T.H.A.1950 yılı zarfında İstanbula 43.214 göçmen gelmiştir.Bunun 38.181 i iskân edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Bir otomobil devrildi iki kişi öldü Bursa 5 Milliyet)Dün şehrimizde Mudanyaya yolcu götüren şoför Civan Ali ida resindeki taksi Çaylak çayır mevkiinde rotunun kırılmasiyle aksi istikametten gelen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Tarım Bakanlığında fayînîer Ankara,S T.H.A.Orman Genel Müdürlüğü yeni teşkilât tüzüğünün çıkması do layısiyle yurdumuzun 15 bölgesinde kurulacak olan Orman Başmüdürlüklerinin çalışma programı hazırlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Vîldan Aşir'in yeni vazifesi Ankara,5 T.H.A.Hasanoğlan Köy Enstitüsü jimnastik öğretmenliğinden istifa eden Beden Terbiyesi eski Genel Müdürü Vildan Aşir Savaşır'a C.H.P.Genci Sekıe terliğinde yeni bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • «Samsun» yolcu gemisi teslim edildi Roma 5 A.A.Türkiye Devlet Denizyolları hesabına İtalya tezgâhlarında inşa edil mİ5 olan 7000 tonluk «Sam sun» yolcu gemisi,dün Cenovada yapılan bir törenle Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Pilotlar için veni bir makine Londra 5 A.A.Pilotla ra bulundukları yeri harita ü zerinde gösteren yeni bir ma kine yakında İngilterede seri halinde imal edilecektir.Uçaklara yerleştirilen bu maldnc,se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Çalışma Bakanının tetkikleri TBastarafı birincide!yap olarak demiştir ki:Her şeyden evvel şunu müjdeleyeyim ki.Gelir vergisi iğciler için de bu sene tatbik edilecektir.Bu suretle aldığınız ücretlere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Komisyonda Tekel bütçesi g ö r ii ş ii 1 el ii Ankara 5 T.II.A.Bütçe Komisyonu bugün saat 10 HJda toplanarak Tekel Bakanlı-ğı bütçesinin maddi leri üze-'vinde müzakerelere devam et mistir.Birçok mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Amerika Japonyay garanti edîyor birine ide 1 karşı yapılabilecek herhangi bir taarruz Birleşik Amerika ya karşı bir tecavüz hareketi telâkki edilecek ve bu takdirde Birleşik Amerika devleti «bu tecavü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Koreye gidecek takviye birliğimiz TBastaıafı birincıdel ğan,Lûtfi Güvenli Ali Gobul,Ahmet Coşar.Abdurrahman Igık,Abdurrahman Kavlak ve Salih Güven bulunmaktadıryaralılarımızı Bağdatta Hab baniye hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Amerikada askerlik hizmeti için yeni karar Vaşıngton 5 AP)Asker lik hizmeti mükellefiyetinin 19 ilâ 26 yaş arasındaki çocuksuz evli erkeklere teşmilini gözönünde tutan bir karar namenin hazırlanmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Korede son vaziyet ku-l ulaş i ¦in g bu ıava I d e s orag aarmerikan kıtaları dün.Çin ko' münistlerinin on şidel 1:mukabil hücumlurını beriar-aÜ ot minicidir,Çinlilerin bu hücu mu.müttefik cepir.inm e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Gelir vergisi meselesi rBasurafı birincide!kanı cevap verdi.Hasan Polatkan memurların tasfiye edilmiyeceğini söy liyerek ezcümle dedi ki:a Hükümet böyle bir tas fiyeyi düşünmemiştir.Tasfi ye yerine De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Komünist Cinden sonra Rusya da itham ediliyor TBastarafı birincide!mütecavize yardım ettiği sabit olursa ki olması muhtemeldir,demiş ve takbih cdilmesinc muhaleft-t etmeyeceğini bildirmiştir.Ateş kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Kızıl Çin yeni tecavüzlere hazırlanıyor' Hong Kong,5 A.A.Komünist Çin Dışişleri Bakanı Şu En Lai'in Korede ateş kesilmesi için yapılan teşebbüsleri reddetmesi üzerine siyasî müşahitler Japonya ve Hind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Trumamn yeni demeci T Bastarafı Birincide 1 Milletlerin giriştikleri harekû tın,hâlen insanlığın,hür ve âdil bir dünya kurulması için en büyük ümidini teşkil ettiğini söylemiş ve komünist to cavüzünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • 4 ler konferansı hakkında ea+î edilen notalar Moskova,5 AF.Sovyetler Birliği Dikleri Bakanı bu0m öğkden sonra Mcskovadaki Fransız,İngi'iz ve Amerikan üpîomatik temsilcilerine 4 devie-t arasında yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Yugosla v futbolcuları geliyor Belgrat 5 A.A.United Press» Yugoslav birinci küme futbol takımlarından Var dar takımı Yunanistan ve Tür kiyede maçlar yapmak üzere anlaşmava varmıştır.Kat'î tarihleri he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • İngiliz Ortaşark Komutanı Beyrutta Beyrut 5 A.A.Afp)Orta Doğudaki İngiliz kuv vetleri Başkomutanı General Sir B.Robertson bugün Bey ruta gelmiştir.Robertson Cumhurbaşkanı Beşare El Huri ile görüştükte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • İngiliz sömürgesinde seçimler Londra 5 A.A.İngilterenin Altınsahili sömürgesinde yüzbinlerce Afrikah bu gün seçim yapmaktadır.Bu,sömürgelerde kaydedilen ge ligmeleıin bir tecrübesi olacaktır.Bütün köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Bursada bir komünist yakalandı r Basla rafı birincide 1 nu dinleyip te ne olacak sanki:demiş ve komünizm lehin,de bazı tahrikçi sözler sarfettiğinden yakalanarak adliyeye teslim ecLlcıi-ştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Komünistler hakkındaki tahkikat henüz başlan«* çta Ankara 5 T.H.A.Alâkadarlar elde ettiğimiz malûma ta göre 30 kişinin tevkifini i-Cap ettiren komünistlik tahkikatı henüz ilk safhadadır.Tah kikat deri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Almanyalım teslihi TBastarafı birincide!Fransızların kanaat ince Almanyanm silahlandırılması meselesi şimdilik muayyen olmıyan bir müddet için bir tarafa bırakılmıştır.Fransız Şahsiyetlerini bu kanaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Amerikalı gazeteciler Ankara'da Ankara 5 A.A.Türk iyenin ekonomik ve askeri durumunu yakından tetkik etmek üzere Trentor Times gazetos' başmuharriri James Kerney'in başkanlığında dün memleketi,mize ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Tarım okulları kapatılmıyor Ankara 5 T.II.A.Yurdu muzun muhtelif bölgelerimi Teknik Tarım Okullarından b:kısmının kapandığı lıakkır.d çıkan habexler üzerine Tanı Bakanlığına mensup bir şah gu izahatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Başbakan göçmen işleriyle meşgul oldu r Bastarafı Birincide J Ve göçmen ve mültecilerle yar dini Türkiye Millî komitesi İz mir şubesi başkanı Dr.Ethem Vassal' olduğu halde Balçova görmen misafirhanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • Türkiye İsrail hava anlaşması Ankara 5 A.A.Bugün saat 11.30 da Dışişleri Ba kanlığında Türkiye ile İsrail arasında bir hava anlaşması 'niza edilmiştir.Bu anlaşma Suriye,Lüb üan,Irak,Mısır ve Yunanista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.02.1951
  • tki arkadaşını bıçakladı Kadıköyünde,Haydarpaşa lokalinde evvelki gece kanlı bir hadise olmuştur.Bir dolma kalemin iade edilmemesi yüzünden çıkan kavga sonun da bıçağını çeken Sait Sırrı adındaki genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.02.1951
  • İkinci küme maçları bu hafta sona erdi Adalet ve Defterdar grup birinciliğini kazandılar Hemen hemen Avrupanın mışlardır.ci kümenin genç ve enerjik ta en çetin maçlarından Dirim her memleketinde olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.02.1951
  • Masa tenisi Amerika'da büyük rağbet kazanıyor Birleşik Amerikada masa tenisi çok büyük rağbet gören sporlardan biridir.Bu dutum yeni memleketler için de bir hakikattir.Amerikada masa tenlisini muntaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.02.1951
  • 200 yarda'da düny ?rekoru kırıldı/Annapolis,Maryland)5 AP.Pıincetovvn Üniver-sitesinde Bob Brawner dûn.Bahriye Akademisinin 20 yae dalık yüzme havuzunda,200 yardahk mesafeyi iki dakika 16.6 da yüzerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.02.1951
  • Basketbol şampiyonası ve takımların durumu Şampiyonluğa en yakın namzet olan Galatasarayı Kurtuluş iki puan farkla takip ediyor.Fenerbahçe üçüncü durumdadır Uzun zamandanberi devam eden basketbol maçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.02.1951
  • Boksörler yarın geliyor Şehrimize davet edilen Fransız,İtalyan ve İspanyol boksörleriyle,cumartesi ve pazar geceleri yapılması icabeden karşılaşmalar,bilindiği gibi,boksörlerden bir kısmının,bilirimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.02.1951
  • Önümüzdeki yaz mevsiminde ikinci defa karşılaşacak olan Joe Luis ile Ezzard Charles'in,bundan evvel yaptıkları maçdan bir görünüş.İkinci Louis Charles maçı dolayısiyle Joe Louis şampiyonluğu geri alab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.02.1951
  • Satılık Emlâk İstanbul Defterdarlığından t Dosya No.Cinsi Kıymeti Teminatı Lira Lira 511—11 V)512—2271 513—393 513—2153 515—3716 516—5072 516—10322 516—10324 516—17388 517—1155 518—1001 Adalar,Kınalıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor