Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.02.1951
  • 5 ŞUBAT 195 1 Pazartesi AH Nm!KAKAOAH Adres:Nuruosmoniy» TUrbedar Seksk Ne:İt t 8 T A M U L Telgraf MİLLİYET *N r—YIL:1 SAYI:275 Posta Kutusu TELEFON FİYATI 491 89614 10 Kurut MÜ S T A Kİ 1 S İ:W*İ AV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Adanada Yan^ eden iki otobüs ht-mleğe devrildi Artana Oyhnndan lakenden.n:ı dolu o!a:ak gitmekle olan iki otobüs yaıış yüzünden birbirine çarparak yolun kenarındaki hendeğe yu varlanmıştır.Kaza netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Antalyada Tarla yüzünden IşleiMn cinayet Aı talya «Milliyet)Vilâyetimize bağlı Serik kazası Yö rük köyünde,tarla münazaası yii/iindeii feci bir cinayet iş If nnıi?ve Durali oğlu Hali] Bil glç o kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • 3 zorba evli bir kadının ırzına tecavüz ettiler Elâzığ,Milliyet)Şehrimize yirmibeş dakika mesafedeki Mornik köyünde heyecan ve teessür uyandıran korkunç bir tecavüz hâdisesi vukubulmuştur.En vicdansız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Samsunda Merkez ilçesi D.P.kongresi Samsun Milliyet)Samsur rnerkez ilçesi D.P.kongresi yapılmıstır.Eski ilçe idare kurulu delegeler tarafından ağır suret te tenkit edilmiş ve söz alıp mikrofon başına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • if Demokrat Parti Beyazıt Bı cağı ve Sehzadebaşı Ocağımı yeni lokalleri dün törenle arı mistir.Türende,Şehir Meclis üyeleri ile kalabalık bir part il kütlesi hazır bulunmuştur.DEFİLE it Fatih Halkevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Mimarlar odası Mimarlar Odası tasarısını hazırlamak üzere Ankarada bir komisyon kuruldu Mimarlar,mühendisler ve teknisyenler,kanunî müeyyi desi olan bir odanın kurulma sı için teşebbüse geçmişlerdir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • İstanbul limanının müstakbel sekli Bugün Bayındırlık Bakanhğında toplanacak bir komisyon.İstanbul limanının müstakbel şekliyle diğer liman ların vaziyetini görüşecektir.Toplantıya Bakanlık tcm.il çile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Gümrük resminden muaf luüılan madde Manila ile sair iplik imaline mahsus mevadı iptidaiyedeı sizalin Bakanlar Kurulu ka rariyle gümrük tarifesindeki yüzdü 156,6539 nisbetindeki zamdan istisna edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Şoförler arlık klakson ralamıyacaklar "Fiüriycl j ne!pubc müdürlüğü tarafından alınan bir k& rara göre;bugünden itibaren Karaköy,Bankalar,Tarlabaşı,İstiklâl caddelerinde ve Taksini,Harbiye,Maçka;Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Emirgân* karakolunun temel atma ibreni dün yapıldı Emirgânda Çınarlatında inşa edilecek yeni polio karakolunun temel atma töreni dün yapılmıştır.Törende Emniyet Müdürü Kemal Aygün,Vali muavini Fazıl U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Arajrça dershanesi Gazeteler yazdılar.kökünde hocaefendinin biri es ki usul bir dershane açmış;Çocuklara bildiklerini,yâni medrese ilmini,öğretiyormuş.Okuyucularımızın Türkiyede cumhuriyetin yirmi beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Mem leket dâvaları Tahdid,yeter Gazetelerde hemen her gün,tütün ziraatinin tahdidi mevzuu üzerinde çeşitli haberler,türlü yazılar intişar etmektedir.Bu neşriyata göre bir nok tada ittifak ediliyor.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • KISA HABERLER Adana vapuru dün saat 14 tc 22 yolcu ile Güney do£u Akdeniz seferine çıkmıştırit Fen Fakültesi İkinci Kimya Enstitüsü Doçenti Ragim Tu his Eczacı Okulu Analitik Kim ya Profesörlüğüne tây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • uŞidjfdCuK Sümerbaıık'ın pamuklu Hatlarına yüzde 20 yammına mukabil tacirler yüzde 30 zam yaptılar Belediye pamuklu satışlarını kontrola devam etmektedir.Sümerbank pamuklulara yüzde yirmi zam yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • yiSı içinde limanımızc st gemileri 9 Martta limanımıza gelecek ve 2 gün kalacaktır.Amerikan bandıralı 26 bin tonluk independence gemisl içinde tanınmış artist ve milyonerler bulunan 500 kişilik bir tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • İHALKINSESIİ Natamam Selimiyede oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aşağıda aynen neşrediyoruz.«Harem vapur iskelesine inen İskele caddesi müte-addit müracaatlarımız hat tâ yalvarmalarımız üze-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Zorba sarhoş Adam yaralayan,polise karşı gelen bir sarhoş 3 ay 22 gün hapse mahkûm oldu Evvelki akşam saat 22 sularında Saray meydanında,Çiçekçi Refik Eker,Hasan ve Hayrettin adında üç kişi konuşurken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Bir hafta içinde 240 bin kilo balık satıldı Son bir hafta içinde Balık,haneye 240 bin kilo balık getirilmiştir.Bunların yüzde 5(si uskumru,yüzde 30 u istav rit diğeri de muhtelif çeşit balıklardır.Usk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Bir ressam pencereden düşüp öldü Taksimde Bekâr sokağında Vitahi apartmanının besince katında oturan tanınmış ressamlardan Naci Kalmuk apartımanm beşinci kat balkonun dan düşerek beyni patlamak sureti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Fırtına yüzünden kömür stoku kalmadı Karadenizde devanı eder fırtına yüzünden kömür tevzi müessesesi hesabına şehrimize kömür getirecek gemiler Ereğli ve Zonguldak limanlarından çıkamamaktadırlar.Bu y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.02.1951
  • Adalet Sarayı inşaatına yakında başlanacak Sultanahmettc yapılmasın;karar verilen Adalet Sarayı nın inşaat hazırlıkları taman lanmıgtır.Havalar düzelinc binanın temeli atılacaktır.İn saat dolayısiylc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Amerika ve Arap Birliği Amerika bazı şartlarla Suriye plânı lehinde bulunacak Şam,4 A.A.Reuter)Bir leşik Amerikanın Şam Büyük Elçisi Cannon,hükümetinin,bazı şartlar altında Arap devletlerini birleştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Tramvaydan kendini atan adam muhtelif yerlerinde;yaralandı Vatman Mehmedin idare,sindeki Yedikule Bahçekapı tramvayı evvelki gece Beyazıttajı Aksaraya inerken fren tertibatı bozulmuş ve süratle yokuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Kantarcılarda çıkan yangın Küçükpazarda,Kantarcılar da üstünde bekârların yatıp kalkmakta olduğu odalar,al tında da bir dükkân bulunan 11 numaralı binada yangın çıkmış,bina tamamen yan diktan sonra sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Acı bir kayıp Yeni İstanbul gazetesi tertip heyetinden arkadaşımız Alâattinin kayın pederi Hacı Yusuf Tanrının rahmetine kavuşmuş,tur.Kederli ailesine başsağlığı dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • tngilterede grev Londra,4 A.A.Dün Li verpool ve Birkenhead doklarında başlıyan greve bugün 5430 amele iştirak etmiş bulunmaktadır.63 gemide yükleme boşaltma ameliyesi durmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Filistin meselesi Kudüs,4 A.A.Birleşmiş Milletler Filistin arabulma komisyonu Kudüsteki mer kezinde gizli bir toplantı yaparak Arap mültecilere verilecek tazminat hususunda alınacak ihzari tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • İlk basılan eser Nevyork,4 A.A.Matbaanın mucidi Güttenberg tarafından ilk defa basılan ve 1824 tenbeıi kaybolan Tevrat îngilterede bulunmuş ve Amerikalılar tarafından satın alınmıştır.Bu Tevrat matbaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Mersin limanının ıslahı Mersin,4 A.A.Devlet Denizyolları hareket dairesi müdürü Hamdi Akyavaş Mersine gelerek liman mevzuu üzerinde tetkiklere başlamıştır.Son fırtınada hayli hasara uğramış olan Mersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Arap siyasî komitesinin son içtimai Kahire,4 A.A.Araı Birliği siyasî komitesi son oturumunda şu üç meseleyi tet kik etmiştir:1 Kuzey Afrika durumu 2 Sudanm israil ile ticaT,reti meselesi 3 İsrailc kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Kaybolan bir uçak aranıyor Paris 4 AP)Bugün Fransız hava yolları kumpanyasından bildirildiğine göre.dün Fransız Kamerununda yere düsen bir Fransız yolcu uçağında bulunan 23 yolcu ve 6 kişilik müretteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Koredeateşkesilmesi için yeni teşebbüsler İran delegesi Nasnıllalı,Çin'in müzakere talebini reddetmesine rağmeni yeniden teşebbüse başvuracağını söylcd Lake Success 4 A.A.United Pres)Genel kurul başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • 4000 Liraya satılığa çıkarılan uçak Ankara,4 T.1I.A.Havayollarına ait tek kişilik bir uçak bugün İdare tarafından kullanılmasına lüzum kalmadığı için satılığa çıkarılmıştır.En ufak tipteki bir otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • En yaşlı üniversiteli Torino,4 A.A.Renter)Giovanni Remondino,1talyania ve belki de Avrupa nın en yaşlı üniversitelisi olmakla iftihar etmektedir.61 yaşındaki Remondino Frassinc to köyünde kimyevî madd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • R.Pleven Pariste Fransız Başbakanı Amerika ve Kanada seyahatinden memnun Paris.4 A.P.Birleşik Amerika ve Kanada'da yaptığı resmî ziyaretten dönen Fransız Başbakanı Reno Pleven bugün saat 13,07 de Orly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Pamuk Adanada dün iyi pa muk I ar 6 10 kuruştan muamele gördü Adana 4 A.A.Pa *s muk Hatlarındaki yüksel.meler devam etmektedir.A Haftanın kapanış fiatı 600 v 610 kuruştur.İkinci Akala X 560,üçüncü Aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • 19/SUBAT/1951 KEŞİDESİNDE Hususi Şartlarla)biı EV ve Para İkramiyeleri.5 Şubat akşamına kadar en az 50 Liralık hesabı bulunanlar kuraya katılır İSTANBUL EMNİ YET SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • İstanbul Sular idaresinden 15 şubat 1951 tarihinden 1 mayıs 951 tarihine kadar idaremizce aşağıdaki şartlarla Kandilliden Büyükadaya haftada 1000 ilâ 2009 ton su tartılacaktır.1 Taşıma suyun evsafını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • İstanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tör Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Key Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon;40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz Bölge Komutanlığından Agik eksiltme ile muhtelif eb'atta Bakır boru,Bakır levha,ve pirinç levha alınacaktır.Tahmin edilen Baku boruların kliosu 550,Pirinç Levhaların 500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Allahtan temennim bir gün size,bana yaptığınız hizmetin ayniyle mukabele ederek,şük ıan borcumu eda eylememe imkân vermesidir.Kimin yardımına koştuğumu bilmiyordum.Bu itibarla minnettarlığa hiç bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Yılda i 6 EV ve en az kişiye Hesaplarındaki para kadar PARA İKRAMİYESİ Her ay bir ikramiye çekilişi 1951 yılının beşinci ikramiyesi MAYIS BAŞINDA En az 2 5 talihliye Hesaplarındaki para kadar PARA İKR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Ayasofya müzesi müdürü Bizans etüdleri kongresine gidecek 1 nisanda İtalyanm Palermo şehrinde SeKİzinci Bizans Etüdleri Kongresi toplanacak tır.Bu toplantıya Ayasofya müzesi müdürü Muzaffer Ramazanoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Maceraya bayılan güze!kız Kazablanka,4 A.A.3^ yaşında bir İngiliz denizcisi o lan Edward Allcaro,berabe rinde fevkalâde güzel bir k1 olduğu halde 10 metre boyun daki yelkenlisiyle bugün Ka zablankaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.02.1951
  • Stalin'ın Asyada ı ir yarınki hedefleri Japonya'nın bu Moskovanın Asyadaki hedefi,bütün dünyayı derin suretle düşüncelere scvkedo.cek kadar mühimdir.Çünkü Kremlhı'in Asyada en büyük hedefinin Japonya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • I p ft B A ^IlIA^I i La tarafı üçüncüde cağını söylemek istemiyorum.Nüfus belki 23 milyon da arlar,Fazladan olarak 8,5 milyon Japonun daha işe ihtiyacı olacaktır ki bu işçiler,yalnız şahsî ihtiyaçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • SOLDAN SAGA 1 Mükemmel hane.2 Tersi)Yapma)İyi cins kömür.3 Bir futbol maçı şekli,Uzak Şarkm meşhur şehir,lerinden biri.4 Cerahat,Bir nota.5 Boy,CTzağı işaret 8 Dörtteki nota,Eğlen ce yeri.7 Bir nota.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • 10.000 adet battaniye satın alınacrktır Efibcjnk Isianbu!Şubesinden Bu husustaki şartname 10/2/951 tarihine kadar her gün sarmalına servisinden temin edilebilir.1276
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • İstanbul Jandarma Setınalma Komisyonn Başkanlığından Jandarma ihtiyacı için evsafına uygun 600 kilo koşum yağlanmasına mahsus balık yağı ile 50 kilo dingil yağı 30 kilo Gliserin yağı 6/2/951 salı günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • JllttlUtet ABONE PİATJJUU Senelik Liradır 6 Aylık lö I S 1 Yabancı memleketler için İki misildir.İLAN VIATLABI Baslık 20 Ura 2 ncl sayfa santimi 4 lira 3 UncU 4 4 üncü fi.t lifin sayfan se.nUm 1 Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • Civata alınacak Devlet üretme çiftlikleri merkez depo müdürlüğünden 1 Depomuzca 56 kaleni,cem'an 280000 adet muhtelif:"ivata satın alınacaktır.2 Eksiltme 16/2/951 cuma günü saat 14,30 da Ankara Gazide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • Pulculuk dünyası İstanbulda her ayın basında intişar eden «Pulculuk Dünyası» isimli aylık pul mecmuasının 1 şubat 3951 sayısı çok zengin münderecatla intihar etmiştir.Bu sayıda:Türk pullarının fiat li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • AVRUPA CEPHESİ No:Z Harp,bir milletin hayat idamesinde,zorlu hareket ve gayretlerin mecmuunu ifade etmektedir.Onun için,topyekûn politikada,dahu sulh zamanından itibaren ulusun harp içindeki hayat müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı ljlerini fille» idare eden:Vah'd Ramiz Hiç J Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.N Gazetecilik Kollektif Şirket Matbaası Basıldığı yttf Ebüzzlyn Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • I.T.T.işletmelerinden 1 Silâhtar Fabrikasında I.No.lu kazan dairesinin evvelce yapılmayan kısımlarının tamir ve takviyesi ile I.inci kat putrellerinin değiştirilmesi ve betonarme döşeme yapılması iş 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • İstanbul sıhhî l:iı umlar artırın ve eksiltme komisyonundan Beyoğlu ilk yardım haslahanesinin 84 kalem muhtelif cerrahî aleti açık eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme 16 Şubat 951 cuma günü saat 15 te C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • aftcJ 5 ŞUBAT Ru.28 23 It.Ah 1 9 fl 1 K.Sa.1370 Pazartesi 1366 VAI Güne CÎT VASATI EZANÎ ş 7.10 1.45 Ö*le 12.28 7.03 İkinci i 15,09 9,44 Aksa m 17.12 12.00 Yatsı 19.00 1.34 îmsa k 5.30 12-05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • 1 sterlin 7.87.00 7.87.00 İOO dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 0.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.88.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 S.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • 23683)1 öz 2 Meçhul aj I542 1 Üçüne*,MNiiiAil** BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zo« ronun oğlu.AR 44394)1 Donjuaıt Renkli)ATLAS 40835)1 Zafe* mükftfatı ÎNCt 84595)1 Şeref slu varlleri.ELHAMRA 42236)1 Doru ju
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.02.1951
  • Istanbul 12.HT V'iiış e programlar 13.00 i.serler w_13.15 Hafif öğle müziği PI.13.45 Müzeyyen Senar ve Necmi Riza Ahi sk an d an r.ırkı ve türküler Pl.14.20 D.«nı müziği Pl)14.45 Progi üiar ve türküle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • italya'da m e y i\a n a çıkan e si i ha Torino,4 A,A.United Press)Polis dün bir uçuk fabrikasında silah ve mühimmat bulunmuştur.Yeni keşfedilen depoda,4 mitralyöz,tüfekler,2280 kurşun,1 mitralyöz naml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Amerikan yazarları TBaştarafı birincide] ren Soth ve Telegram Gazette başmuharriri Mr.Licoln Stoddard'dan mürekkep heyete iktisadî işbirliği idaresi Paris icra komitesi basın müşaviri Mr,Dawid Brown r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Mülteci Bulgar subayı r Bastarafı Birincide 1 buriyotinde kaldım.Yaşım 3(dur.Bulgarlar ilticaların önüne geçmek için hudut boyla rina cereyanlı teller çektikle,rini efkârıumumiyeye ilân et inektedirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Eisenhowerin izahatı T B; starafı Birincide I rai Eisenhower'in görüşlerine muhalif kalacaklardır.Bunun la beraber parlamento çevrelerinde,hükümetin Eisenhower'in izahatına uygun şekilde kararlaştırac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Yugoslavya'ya bir Rus taarruzu olursa Haftalık Economist de-gisi bu durum karşısında hür milletlerin hareket tarzını tahlil ediyor Londra,4 A.A.lps)Haftalık Economist Dergisi,«Tito'nun ehemmiyeti»,baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Ingilterede partiler)arasında bir anlaşma Lake Success'te yapılan müzakerelerin nazik bir durum arzetmesi gözönünde lutuîarak parlamento müzakereleri tehir edildi Londra,4 A.A.dps)Parlâmento muhabirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Umumî iskân planı hazırlanıyor Ankara,4 T.H.A.Mem leketimizde otedenberi eksikli ği hissedilen umumî iskân plâ nının hazırlanması için ilgili Bakanlıklarda hummalı bir vaziyet göze çarpmaktadır.İçişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • iki sözlü soru Ankara,4 T.H.A.Antalya Milletvekili Ahmet Tekclioğlu,bir resmî plâkalı otomobilinde,diğeri devlet dairelerinin bulundukları binalarda tasarruf yapılmasın;dair iki sözlü soruyu B.M Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Tülün müstahsilinin göçmenlere yardımı İzmir 4 T.H,A.Çeşme ti' tün müstahsilleri bugün aldık lan bir kararla.Göçmenle» Yardım Birliğine binlerce lirahk bir gelir sağlamışlardır Bu karara göre,tütüncül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • İngiHeredeki Macar diplomatları Londra 4 A.A.Sunday Times gazetesi siyasî muhabir nin yazdığına göre,İngiltere hü kûmeti,Macar diplömatlarınır Londra etrafında gidip geleb lecekleri bölgeyi tahdide ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Atina Elçimiz «İskenderun vapurunda bir ziyafet verdi Istanbul 4 A.A.D.Dz.Yollan İdaresinden bize bildi,rildiğine göre,2 şubatta tstanbuldan hareket ederek Balı Ak deniz seferine çıkan İskenderun yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • İhtiyarlık sigortası Ankara 4 T.H.A.îstanbul işçi milletvekili Ahmet Top çu Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifinde bulunmuştur.Bu teklifte nisanda yürürlü,ğe girecek olan ihtiyarlık si gortası ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Eski Yugoslav Kralının teklifi Washington 4 AP)Kuzey Atlantik Paktı ordusu için ko münizm aleyhtarı kıt'alardan bir tümen vermeği teklif ettiğinden dolayı eski Yugoslav Kralı Peter'e Demokrat Ayan üye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • konferanslar vermek için bir Fransız avukatı geld Fransanın tanınmış avukatlanndan Maurice Garçon dün Air France uçağıyla şehrimize gelmiştir.1889 yılında Lille şehrinde doğan Murice Garçon daha ziyad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Çelcoslovalcyada bîr tedhiş Londra 4 A.A.Pragdan bildirildiğine göre Cekoslovakyanın eski Dışişleri Bakanı Dr.Clementis'in evi gizli polisin nezareti altında bulun maktadır.Dün akşam Dr.Clementis'e te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • I wmmmmmummamaBB)Lokman Hekim K Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan baffka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-X7 de hasta kabul fier.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Türk Dil Kurum unun çalışmaları Ankara 4 T.H.A.Türk Dil Kurumu Genel Merkez Kuru lu bugün de genel sekreter Ha san Reşit Tankutun başkanlığında toplanarak çalışmaları ne devam etmiştir.Kurul galigma l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Bir Çek diplomatı ortadan kayboldu TBastarafı birincide!digi sanılmaktadır.Oturduğu evin pencereleri kş ranlık oldu&U gibi.komsuli',kendisini geçer,pazartesinden beri görmediklerin!bildirmiş lcr d ir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • Korede Mü ilerleyişi TBastarafı birincide!günü kazandıkları bir millik araziyi bugün de muhafaza ctmillerdir.Kore'de cephenin merkezî kesiminde bulunan A.P.muhabiri William Waugh'un bugün bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • D.Parti İzmir II Kongresi dün mesaisini tamamladı TBastarah birincide!leriyle karşılandı.Kongrenin dilekleri Öğleden sonraki celsede dele geler dileklerini ifadeye başladılar.Bu dilekler arasında kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.02.1951
  • izahat veıf r Baçtaraiı birincidel gelelinin açıklamalarını dinledik.Dün olduğu gibi bugün de heyecanımız bu salonu dol durup taşırdı.Hemen ifade edeyim ki ileri sürülen bütün fikirler hükümet için ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • G.Saray-F.Bahçe basketbol maçı Dün Teknik Üniversite salo nunda devam edilen îstanbışampiyonası basketbol,maçh.ı nın en mühimlerinden birisi iki ezelî rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Dün Sstanbulspor Beykozu1-0 yendi Genç sarı siyah forvetinin beceriksizliği olmasaydı maçın neticesi acık farkla İstanbulspor lehine tecelli edebilirdi Lig maçlarının altıncı hafta karşılaşmalarının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Son ay içinde elde edilen en iyi yüzme dereceleri Son ay zarfında dünya da elde edilen en iyi dereceleri veriyoruz Yüzme Erkekler)50 metre serbest:Nugent US.A.24.8 saniye Yeni U.S.A,rekoru)100 yarda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Fransada basketbo maçları Paris 4 A.A.Afp)Spot sarayında yapılan basketbol müsabakasında Paris takımı Barselon takımını 55/48 matlûp etmiştir.İlk devre 29/29 berabere bitmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Maçın tenkidi HalitTALAYER iki büyük takımımızın ligdeki durumlarını belirtmesi bakımından,hayli mühim addedilen,dünkü Galatasaray Beşiktaş karşılaşması,siyah beyazlıların iki gol farklı ga.•lil iyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Ordu Boks b ir i ikİ 11 k karşılaşması Ankara 4 T.H.A.Mart ayında Istanbulda yapılacak o lan ordu boks şampiyonasına hazırlık olmak üzere Kara uvvetleri boks birinciliği büyün öğleden sonra 1 2 ve 3 ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Fransa kupası maç lan Paris 4 T.H.A.Bugün ya pılan Fransa kupası maçlarında büyük sürprizler olmuştur.Amatör ligten Sedan takımı,bi rinci ligden Sete'i 4-0 gibi ağır bir mağlûbiyete uğratarak elimine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Her geçen hafta biraz daha hareketlenen ingiltere lig maçlarından bir görünüş ingiltere lig maçlarında bu hafta alman netice Her geren hafta biraz daha hareketlenen İngiltere lig maçlarının,bu cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Lig maçları] puan er tveli TAKIMLAR PUAN 17 Fenerbahçe 1 Beşiktaş 16 Vcla 15 Galatasaray 12 İstaubulsnoı U Beykoz 9 Kasımpaşa 8 Emniyet 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.02.1951
  • Çok zevkli cereyan eden karşılaşmanın ikinci devresinde Sîyah Beyazlılar fırsatları iyi kullandıkları için rakiplerini mağlûp ettiler Dünkü maçta canlı bir oyun Hayli uzun bir zamandır maç yapmak imkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6