Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • AVRUPA CEPHJS* Yazan:M.ÖZŞOY Bu kıymetli askerî Tetkik yazısını 4 ncü de okuyunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Evvelki gün İzmlre varan Başbakan yağmur altında Izmirde îzmirin ileri gelenleri ve halk tarafından karşılanıyor D.P.İZMİR il KONGRESİ UN MESAİSİNE BA Başbakan Menderes yarın kongrede mühim bir konuşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Finlandiyanın yeni Elçisi Vasko tvolo Fin lan di un ııı yeni elçisi Vasko Ivolo dün esi ile birlikte şehrimize geldi Memleketimize tâyin edi len yeni Finlandiya orta elçisi ekselans Vasko Ivolo ba ıab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Fenerbahçe Emniyeti Vefa Kasımpaşayı mağlûp etti Haftalardır tehir edilen lig maçlarına nihayet dün baslanabilmiştır.Dolmabahçe stadının çok çamurlu olması yüzünden Şeref stadında oynanan maçlarda Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Çinlilerin vahşî teşebbüsü Komünistler taarruza başlamadan önce esir kadın,çocuk ve ihtiyarları öne sürüp kendilerine siper etmek suretiyle hunharca bir tabiye kullanıyorlar Nevyork,3 A.A.Komünist Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Amerikanın bir açıklamasr 38 inci arz dairesinde durulmayacak Birleşmiş Milletler kuvvetleri Korede komünist tecavüzünü bertaraf etmekle mü kellef olup bu vazifesini sonuna kadar yapacak Washington 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Truman'ın yeni bir beyanatı Yapılacak iş tecavüzü tahdittir Truman,dünya ölçüsün de bir harbi önlemeğe çalıştığımız için askerlerimiz Korede çarpışıyor diye ilâve etti Filâdelfiya,3 A.A.Başkan Trumas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Komünistler yer arıyor Fransadan kovulan Dünya İsçi Birliği barınacak memleket arıyor Milano.3 AP.Geçenlerde Fransadan ihraç edilen IDetamı Sa;5 SU:1 de j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Komünizm tahrikçileri hakkında tahkikat Dün Ankarada yeniden tevkif edilen 2 tahrikçi île birlikte mevkufla rın sayısı 30 u buldu Ankara 3 Milliyet)Kızıl tahrikçiler hakkındaki tahkikata büyük bir ehe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Yeni spor teşkilâtı tasarısı İstanbul kulüpleri bu tasarının tâdilini istiyor İstanbul 3 T.H.A.Yeni hazırlanmış olan Türk Spor Birliği kanun tasarısı hakkında İstanbul kulüpleri,nok tai nazarlarını bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Amerika Hava Bakanı geliyor Vaşington,3 Radyo)Amerikan Hava Bakanı,Türkiyeye yapılacak yardımla i gili temaslarda bulunmak v Türk ıicaliyle tamşşmak üzc re bugünlerde bnradan Ank raya müteveccihen ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Millî Savunma Bakanlığının 23 No.Iı tebliği Şehit subay ve erler 25 31 ocak günleri yapılan taarruzda şehit düşen kahramanlarımızın listesüıi neşrediyoruz Ankara 3 A.A.23 numaralı resmî tebliğ:Millî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Yapı ve Kredi Bankasının ikinci keşidesi dün yapıldı Yapı ve Kredi Bankasının ikramiyeli aile cüzdanı müşterileri için tertiplediği 1951 yılı plânına göre yapılan yılın ikinci keşidesi dün güzide bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • italyan Başbakanı De Gasperi Truman i)e Gasperi mülakatı Roma,3 AP.İtalyan Başbakanı Alcide de Gasperi,şubat ayı sonundan evvel Vaşingtona giderek Başkan Tru man ile görüşecektiritalyan Başbakanının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Bir Bulgar subayı dün ilticaetti Subay,fırsat bulurlarsa bütün Bulgar subaylarının iltica edeceğini söyledi Edirne 3 Milliyet)Zaman zaman kızıl Bulgaristanrian yurdumuza vâki olan iltica hareketleri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Tifoyu devirmek istiyenler Mareşalin yerine Kral Piyeri geçirmeğe uğraşan bir grup ağır cezalara ve idama mahk m edildi Belgrat 3 A.P.Bu hafta zarfında ikinci defa ola rak Mareşal Titonun komü nist hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.02.1951
  • Atlantik orduları Başkomutanı Eisenhower Atlantik Batı Birliği Başkomutanı Montgomery ile konuşuyor Gl.Eisenhower'in mühim konuşması Atlantik başkomutanı,Amerikanın Batı Avrupa müdafaası karşısındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Okul aile birliklerinin piyango tertip etmesi uygun görülmedi Birinci Ticaret Lisesi okul aile birliği bir eşya piyangosu tertip etmek için Millî Eğitim Bakanlığından müsaad istemişti.Bakanlık dün Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Komünist propagandası yapan bir muharrir hapse mahkûm oldu Hür Markopaşa gazetesinde «Farisin ölümü» başlıklı bir yazı yazan Hakkı Dinçerin bu yazısı komünizm propagan dası mahiyetinde görülmüş ve ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Sevdiği kızı İstanbula I kaçırırken yakalandı Eyüpte oturan Necati adında biri Edirnede seviştiği 17 yaşlarında Gülseren adında bir kızı kaçırmış ve trenle İstanbula getirirken,Gülse J renin ailesi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Çarşıda dövüştüler Kapalıçarşıda dövüşen sevgililer yedişer gün hapse mahkûm edildiler Dün sabah Kapalıçarşıd:heyecanlı bir hâdise olmuş ve Gedikpaşada bir apartımand;oturan Safiye adında genç biı kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Hırsız dilenci Ankarada yakalanarak tevkif edildi Birkaç gün evvel Bahçeka pıda bir hırsızlık olmuş ve Cermanya handa komisyon culuk yapan Jak Mizrahinir yazıhanesine gelen bir dilen ci,komisyoncunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Bir kaatil 3 sene 4 ay hapse mahkûm oldu Akrabası İbrahim Kayayı iki sene evvel bir kavga sonunda ve Galatada bir kah vede tabanca ile öldüren Osman Uzun dün 2 nci ağır ceza mahkemesinde 3 sene 4 ay a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Sıhhi bahisler Modern cerrahide kullanılan ilâçlar Hayat kurtarıcı modern cer rahî ile pek yakından ilgili olan çok daha genç bir ilim vardır ki,bu da modern anesthesiologydir.Eski ve orta çağ devirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Defterdarlıkta gelir vergisiniıı tatbiki için yapılan hazırlıklar Gelir Vergisinin ilende memurlara da tatbikini göy.önünde tutan Defterdarlık şirr;diden bazı hazırlıklara ba« lamıştır.Bu arada memurl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Erenköy Kız lisesinin onarımı Millî Flitim Bakanlığı dür Vilâyet kanalı ile Millî Eği tim Müdürlüğüne gönder-diğ* bir yazıda Erenköy Kız Lisesinin onarımı için 951 yılı bül sesinde ödenek ayrılanııyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Eski milletvekillerinden Zekiye Dranaz matematik öğretmeni oldu 946 seçimlerinde milk-tvekili olan Zekiye Dranaz Milli Eğitim Bakanlığına vâki müracaatı üzerine Beyoğlu Kız Lisesine matematik öğretme*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Bir akıl hastası intihara teşebbüs etti Kadıköy nde oturan Anjel adında yaşlı bir kadın,ken dişini pencereden aşağıya atarak intihara teşebbüs etmiş,tir.Muhtelif yerlerinden yaralanan ve haştahaneye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • 2 sarhoş,köfteci dükkânını altüst eüî Bir otelde ikamet eden Kâ mil ve Ali adında iki kişi ev velki gece Beyoğlımda bir kof tecide sarhoşlu saikasiyle re* zalet çıkarmış ve bıçaklarını çekerek etrafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Demokrat Parti ti idare Ku rulu Başkanı Avukat Enver Sal der Od'er Ankaraya gitmiştiril Başkanı Ankarada birkaç gün kalacaktır.¦Jc Umraniyede yeni kurulan muhavvile merkezi dün Vali Gökay tarafından t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Denizliler yardım seferberliği açtılar Denizli MİLLİYET)De nizlinin hayırsever ve misafirperver halkının esirgemiyerek candan yaptığı bağışlarla,Denizli vilayetine müıcttep olduğu anlaşılan 1.000)göçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Bursddâ Bui say a gelen göçmenlerin yekûnu 12 bini geçti Bursa,MİLLİYET)Bugüne kadar şehrimize 12 binden fazla göçmen gelmiş ve bunlar gerek merkezde ve gc rek civar kazalarda muhtelif yerlerde yerleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Tot haâ»c San at Enstitüsünde bir Saatçilik şubesi¦ açılacak Millî Eğitim Bakanlığınca,Tophane Erkek Sanat Enstitüsünde bir «Saatçilik şubesi açılması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.Bakanlık dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • KONGRE if Türk sigorta prodüktörle rinin senelik toplantısı 7 şu bat çarşamba günü Ticaret v Sanayi Odasında yapılacaktır.KONSER tAt Konservatuvar Türk mu sikisi heyetinin hazırladığı g zel bir progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Zorba soyguncular Bir kadını soyduktan sonra dövüp bayıltan 3 sabıkalı ağır hapse mahkûm edildi Geçen ağustos ayında Fa tihte,eski Hayriye Lisesi ar kasında bir soygunculuk hâdisesi olmuş ve Misbah Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Kibrit ve A&ac İsçileri Sendikası toplantısı dün yapıldı Dün Kibrit ve Ağaç İşçileri Sendikasının olağan üs tü toplantısı Büyükdere Kibrit Fabrikası lokalinde yapılmıştır.Toplantıda tüzüğün bazmaddele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • HALKINSESİ!Dörtyol şantiye şefliği k Sular İdaresinde çalış-mış olan Tevfik Avcı ismin l deki bir okuyucumuzdan 'i almış olduğumuz mektubu aynen neşrediyoruz:j «Bir seneye yakın bir za-mandanberi Sul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti'nin kongresi Geçenlerde,ekseriyet olmadığı için tehir edilen «Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti' nın yıllık kongresine;dün cemiyetin Çemberlitaştaki lo kaimde devam edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • İstanbul milletvekilleri dün vali ile görüştüler Demokrat Parti İstanbul milletvekillerinden bir grup dün Vali Göknyı ziyaret etmiş ve kendilerine akseden şehir dertlerini valiye bildirmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Otomobil altında kalan bir kadın öldü Dün sabah Osmanbeyde fe cî bir otomobil kazası olmuş tur.Fuat Işık'ın idaresindeki taksi Osmanbeyden geçerken Fevziye adında 70 yaşlarında bir kadına çarpmış ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Dengî dengrne Tarihe geçecek kadar güzel bir aşk macerası!Meşhur mil yarder Zaharof'un sevdiği genç kız başka birisiyle evleniyor,eski hemşerimiz tam kırk sene bekliyor.Kadının kocası ölüyor,altmış ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Defterdar muavini terfi etti Eski pul müdürü Hilmi İmre 100 lira maaşla İstanbul Gelir Müdürlüğüne tâyin edil miş,Defterdar muavini Kâ mil İncesulu da bir derece terfi ettirilerek maaşı 80 lira olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Arkadaşını kasten öldürmekten sanık Niko,beraet etti 949 yılının temmuz ayı için de Sarıyerde kanlı bir hâdise olmuş ve tabancası ile oynamakta olan Niko adında bir şahıs,arkadaşı Jozefi kasten öldürm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • Bir eve zorla girmek isteyen!4 ki$i yakalandı Fuat,İsmet,Nihat ve Mustafa adında 4 arkadaş,araları açık bulunan ve Aksarayda oturan Halit Kemal adında bir şahsın evine hücum edip!içeriye girmek ve ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.02.1951
  • rosuzluktan terf efmlyen 10 öğretmen Üstün başarı gösterdiği halde de kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 10 öğretmenle terfi eden ilkokul öğrei menlerinin listesini neşrediyoruz Millî Eğitim Bakanlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Kızıl Çine gji r_e^ Çin radyosu,Başbakanı B.Milletler tarafından verilen son kararı tefsir etti Tokyo 3 AP)Komünist Çin Başbakanı dün,«Birleşik Amerika ve şeriklerinin» harb istediklerini ve «Kore iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Çekya'dan kaçan eski Bakan Prag,3 A.A.afp)iyi haber alan mahfillerden alman haberler,banka esham servisi şefliğine tâyin edilen eski Dışişleri Bakanı Klementis'in birkaç gündenberi bürosunda bulunmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Arap Birliğinin takip edeceği politika Truman programının 4 üncü noktas'na Arap memleketleri de katılacak,Tahran ça'ışma kongresine boykot edilecek,Birlşemiş Millletler akidelerine sıkı bağlılık muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Orta şark ta mühim bir ziyaret Amman 3 A.A.Afp)Or ta Şarktaki İngiliz kuvvetleri başkomutanı General Jan Robertson bu ayın basında Amman,Şam,Bağdat ve muhtemelen Beyrutu ziyaret edecektir.Siyasi çevre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • italya ya yardım arttırıldı Roma 3 AP)Amerikanlı Italyaya yapmakta olduğu askerî malzeme yardımı,haftad;iki gemi halinde Italyaya gel inektedir ki bu,1950 senet',nin bir mislinden fazladır.Bu yardım ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Karadeniz ilâve yük postaları seferden kaldırıldı Karadeniz iskelelerinde yük azaldığından Denizyolları tarafından ihdas edilen ilâve yük postaları kaldırılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Yunanistanda grip salgını Atina,3 A.A.afp)Eğitim Bakanlığı,grip salgını münasebetiyle mektepleri 10 şubata kadar kapatmağa karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Cevabî notamız Vaşington,3 A.A.Cuşiş)Dışişleri Bakanlığı yardımcısı George C.Mc Ghccile yaptığı bir konuşmayı mü teakip beyanatta bulunan Tür kiyenin Amerika büyük elçisi Feridun Cemal Erkin,Bakanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Mahallebici dükkânında tabanca ile tehdit edilmiş Tarlabaşında oturan Sadi admda bir genç savcılığa müracaat ederek ayni semtte oturan Yusuf'un bir mahallebicide kendisine tabanca çektiği ni ve tehdit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Mesut bir doğum Arkadaşımız Vatan Gazetesi Yazıişleri Müdürlerinden Cavit Yamaç ile eşi Nahire Yamaç'ın dün bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.«Turgut.adı verilen yavruya uzun ömürler diler,genç an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • *95J yılında Jıechye edilecek O evden Birincisi istanbul'da,Göztepe'de,Tanzimat caddes.'nde 25.000 lira değerinde 5 odaiı ve bahçeli EV Noter ve murakıplar huzurunda çekilen kur'ada istanbul şubemiz m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • ÇIKAN KISMIN HULASASI 1647 senesi,Dnieper ve Dni ester nehirleri arasındaki vah ğî tarlalarda yıkık şatoyu aniıran bir tepe.Anide patlıyan «ilâh sesleri gecenin sessizliğini bozuyor.Polonya alâmetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • |I B1I I I—W II¦ I I Mil İfaMı—M—İNÖNÜ ANSİKLOPEDİSİ inönü Ansiklopedisinin 5 nci cildini teşkil edecek olan 33 40 inci fasiküllerinin abone kaydına başlanmıştır.8 fasikülden ibaret olan bu cilde abon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Haricî kısa haberler İNGÎLTEREDE ir İngiliz Harbiye Bakanlığı u_Çaksavaı teşkilâtına yeni vasıtalar verileceğini bildirmiştir.Bununla beraber hükümet,bu hususta kaydedilen ilerlemelerin açıklanmasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Serbest bırakılan Alman harp suçluları Landsberg.3 A.A.United Press)Alman sanayicilerinden Alfred Krupp ve harp suçlusu diğer 28 Alman bugün hapisten çıkartılmış ve serbest bırakılmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • İkiye bölünen gemi Swansea Gal\o AP.8.700 tonluk «Atlantik Düşesi» isimli 'gemide,onu ikiye ayıran bir-infilâk vukubulması neticesinde,altı Yunan denizcisi ölmüş ve 12 kişi yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Kanada Rusyayı itham ediyor Kanada Dışbakanı dün önemli bir konuşma yaptı Ottawa 3 A.A.Kanada Dışişleri Bakanı Lester Pearson,dün Avam Kamarasında verdiği beyanat ta.Kore meselesinden ve Batı Avrupanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Sovyet idarecilerini düşündüren bir mesele Demir perde gerisinde sabotaj hareketi artıyor Peyk memleketlerin Tito yolunu takip etmemesi için,lâzım gelen bütün tedbirleı alınmış bulunuyor.Kremlin bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Istanbul Baled iyesi 5EHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yaran:Cerat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Biuyomvsuttm Bira tiryakisi şampiyon inek Hampshire eyaletinin Ringwood bölgesinde yeni bir dünya rekoru kırılmıştır.British Eriesian cinsi denilen 7 yaşında bira içen bir inek süt verme hususunda dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü Hânlar Satın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre 450 metre hortum pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 16/2/951 pazarımı günü saat 15 te Kabataş üenel Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.02.1951
  • Atom çalışması Amcrikada çalışmalara hız verildi,atom eski başkam bir tetkik seyahatine çıktı New-York 3 A.A.Afp)Birleşik Amerika atom enerjisi eski başkam David Lillienthal,cuma gecesi Paıiso hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • e dünya olayları Fransada çıkan La Depeche Du Midi adlı dergide «Ya Türkiye» başlıklı bir yazı intişar etmiştir.Hakiki bir tetkik mahsulü olup.memleketimiz halkının Kore savaşı ve Rus emelleri hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • i sterim 7.87.00 7.87.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.Î28 100 İsviçre Fr.Û4.Û3 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • 1 Orta;2 Birşeyi sözl veya hareketle anlatma,Ba banın eşi;3 Bir çalgı;4 Yüzsüz;5 Şahit;6 Bi uzuv,Vilâyet;7 Merhabc 8 Zeybek ağası,Tersi)İ le;9 İnsanın o teline do kunulmaz.YUKARIDAN AŞ A Ğ 1 Kurşun,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • Sovyet askerî felsefesi netice itibariyle Stalinizim ile ay nı şeydir.Ve en mühimi bunun;yalnız devlet adamları ta rafından benimsenmeyip,ko münizim gibi bir mezhep ve ideoloji kisvesi altında,nesilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N K Gazetecilik Kollektil Şirkstî Matbaası Baaldıftı y«Q KbUolya Matbaam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Zow ronun oğlu.AR 44394)1 Donjuart Renkli)ATLAS 40835)1 Zafe* mükâfatı ÎNCt 84595)1 Şeref süvarileri.ELHAMRA 42236)1 Donjuan Türkçe)LALE 43595)1 Donjuar.Renkli)İPEK 44289)1 Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu müdürlüğünden X isletmemiz Karacasu deposunda mevcut düşük evsaflı 2232 aâede den!266.760 M.3 çam tomruğu 7 parti' halinde 29/1/1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • İzmit Belediyesinden Keşif bedeli 26307 lira 44 kuruştan ibaret Kozluk Birinci caddeden itibaren rasathane bahçesine kadar Aynalı Kavak yolu kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşturihale 20/2/9F1 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • "YOZÖNÖZ ÇAMAŞIR DEĞİLDÎR Gençlik ve gOzely liginizi,teninizin [Hadife yumuşak* lığını muhafaza İçin beyaz sabum ferine PURO TU-VALET SABUNU kullanınız,BOL KÖPÜKLÜ NEFİS KOKULU PURO TUVALET SABUNU 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları 1 idaremiz teşkilâtında mevcut 195 adet yazı ve hesap makinesinin muayyen fasılalarla sökülüp temizlenmesi,yağlanması ve tamiri işleri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • İlân tashihi Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinden Mudurnu suyu ile nakledilecek 15,000 M3 tomruk îçir evvelce ilân edilen 6000 altı bin liralık muvakkat teminat ak çesi 3000 üç bin lira olamk tash
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • Yalnız B E Y O b L U şubemizde Tasarruf hesabı bulunan müşterilerimiz için Tertiplenen 20'000 Hraİik keşidenin Büyük rkruıuiyeleri »0.000 lira 5.000 Çekiliş tarihi 30 MART 1951 Son iştirak tarihi 28 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Erna Sack ve Miliza Korjus'den çarkılar Pl.14.00 Saz eser leri Oyun havaları Çalanlar Haydar Tatlıyay ve arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.02.1951
  • İstanbul Sular İdaresinden 15 şubat 1951 tarihinden 1 mayıs 951 tarihine kadar idaremizce aşağıdaki şartlarla Kandilliden Büyukadaya haftada,1000 ili 2000 ton su taşıtılacaktır.1 Taşıma suyun evsafını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Şerlinde komünist tahrikatı Berlin 3 AP)Batı Berlin polisi bugün.3 şubat 1945 te Amerikan uçaklarının Borline yaptıkları büyük hava akını sıfasında ölenlerin anıtına çe lenk koyan 10 kadar komünisti t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • T i to y u devirmek istiyor lar T Bastarufı Birincide 1 jağır cezalara çarptırılmıştır.3ir askerî mahkeme,bir müd ettenberi devam eden duruş,ma sonunda,mareşali devirip Kral Piyere'in avdetini sağ lam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • 38 inci arz dairesinde durulmıyacak JBastarafı birincide!n!bildirmiştir.Bakanlık,Korede komünist tcavüzünü bertaraf etmeye m:tuf askerî hareketin «Ciddiye le devam edeceğini» bildirmitir.Bu tebliğ.Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Umraniyeye elektrik verildi Dün.Üsküdar ilçesine bağlı Ümraniye köyünde inşa edilen muhavvile merkezi törenle açılmış ve köyle elektrik verilmiştir.Törende Vali ve ve Beledi ye Başkam Prof.Gökay,Üsküd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Sahte bono ile para tahsil eden iki kişi yakalandı Nahit.vo Boini adında iki şahıs.Tahtakalcde Cedit hanında komisyonculuk yapan Kordalaya müracpatla bir bono kırdırmak istediklerini söy lemislerdir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Hindistanm millî bayramı Hindlstanda Cumhuriyet ilânının ^dönümü vıünasebetıyls Delhide yapılan şenliklerden bir görünüş Ankara 3 A.A.Hindistan kanı Exs^k'ns Rajendra Prasad millî bayramının yıldönümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Komünistler yer arıyor TBastarafı birincidel komünist kontrolü altındak Dünya İşçi Birlikleri Federat yonu,17 şubatta Varşovada yapacağı bir icra komitesi top lantısında kendisine yeni bir genci merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • GL Eisenhower'in T Bastarah Birincide 1 «Şayet Fransızların.1916 âa Verdun'de gösterdikleri şecaati tekrar yaşatabilirlerse,İtalyanlar,Vittorio Veneto günlerini hatırlarlarsa,İngilizler,1940 senesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Yeni spor teşkilâtı tasarısı FBastarafı birincide!rinin noktai nazarları tcsbit edilerek Ankaraya gönderilecektir.Bu heyetten kulüplere mensup birkaç mümessille,Ali Sami Yen,Muvafak Menemencioğlu,Burh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • R.Pleven Wasington Fransız Başbakanı,Amerikan dostlarımızın Fransızların vermiş oldukları kararlar ve bugün karşı karşıya bulunduğumuz ciddî meselelerin hallindeki cesaretlerine kanaat getirmiş olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Uçakla sür at rekoru Paris 3 ^AP Bildirildiğine gore.Air France Havacılık istetmesine ait «Constellation» tipinde bir uçak Ne\v_York Paris seferini 10 saat 13 dakikada yapmak suretiyle yolcu uçakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • İzmir Sendikalar Birliği mühim bir toplantı yaptı İzmir;3 A.A.Bugün saat 12 de İzmir sendikalar birliğinde şehrimizdeki bütün sendika başkan ve mümessil lerinin iştirakiyle ve Çalışma Bakanı Hulusi Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Finlandiyanın yeni elçisi fBastarafı birincide!tahtadan yapılmış evler sa yetinde bu hususa bir çare bulunmuştur.Bu arada Bulgaristandan Tüıkiyeye gönderilen muha cirlere portatif ev temin edi lip cdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • IH itti Met ABONE riATUUU Senelik a Uradır 8 Aylık 15 9 I 1 S Yabana memleketler İçin iki misildir.İLAN FlATLAfi!Badik 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 Unctt a 4 4 Unctt ı 2.5 9 lifin sayfan santim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Lokman Hekim j Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı P Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğle.i den sonra 14.30-17 de hasta I j kabul eder.İstanbul Di-I vanyokı No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Şehit subay ve erler rBastarafı birincide!Gedikli Çavuş Mehmet Keskin 461,Çavuş Bahri Gölge 2042 Çavuş İbrahim Balh 2031 Çavuş Abdullah Avraf t 1229,Çavuş Ramazan Çelikka ya 3238,Onbaşı Halil Dağ 2044
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Bir tacirin 250 Hıasim çalan 2 sabıkalı yakalandı Mustafa Ergunay adında taşralı bir tacirin 250 lirasını zarfçılık suretiyle çalan Burhan Yaz ve Nevzat Döner admda iki sabıkalı yakalanmış ve dün adli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • I riic.1_27 H.Ah 1370 4 ŞUBAT 19 3 1 Pazar Ru.1 22 K.Sa.1366 1 VAKİT VASAT!EZANİ j Güneş 7.10 Öğle 12.28 İkindi 15.09 Aksam 17.12 Yatsı 19.00 İmsak 5.30 1.45 7.03 9.44 12.00 j 1.34 12.05 j!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinliklerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve taravetini muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve genebir manzara bahşetmesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Cephede yaralanıp Birleşmiş Milletler sıhhiye ekipleri tarafından mevzie getirilen bir Ame.ikal» er ilk tedavisi yapıldıktan sonra arkadaşının kollan arasında rBastarafı birincide!komutanlığı bu gayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Amerikanın şehrimîz TBastarafı birincidel Ankarada bulunacaktır.Bakan 7 şubatta hareket ediyor Vaşington 3 A.A.United Press)Dışişleri Bakanlığı resmî kaynaklarından bildirildiğine göre,Amerika Havacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • D.P.Izmir II kongresi dün mesaisine başladı T Bastarafı Birincide 1 15 te salona gelen Başbakan muazzam bir tezahüratla karşılandı.Akşam geç vakte ka dar devam eden müzakereler büyük bir anlayış havas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • İstanbul Demokratları m başarı telgrafı Demokrat Parti il idare ktt ruhi başkanı adına Muzaffer Şahinoglu tarafından dün İimirD.P.kongresi başkanh ğma aşağıdaki telgraf gön der il mistir:«İl kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.02.1951
  • Çalışma Bakanı Nazilliye «idiyor izmir,3 T.H.A.Şehrimizde bulunan Çalışma Ba kanı îîulûsi Köymen bogün Nazilliden gelen bir işçi he;q tini kabul ederek Sümerbar.k fabrikalarında tetkiklerde bu lunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.02.1951
  • Dünkü basketbol maçları Dün Teknik Üniversitede yapılan genç takım maçlarında,Modaspor,Beyoğluspor'u 36—31 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1951
  • Fenerbahçe Spor kulübünden Kulübümüzün aylık aile toplantılarından birincisi 4 şubat 1951 pazar günü saat 10 da kulüp binasında yapılacaktır.Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1951
  • i Bugünkü spor hareketleri Teknik üniversite:Basketbol)9,30 Modaspor Karagücü II.küme)10,30 Beyoğluspor Vefa I.küme)11,30 F.Bahçe G.Saray I.küme)12,30 I.Spor Kurtuluş I.küme)G.Saray lokali:Voleybol)ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1951
  • Alman futbol takımlarının İspanya turu Bugünlerde,Alman takım-lan,İsviçre.Fransa ve Avus turyada.muhtelif futbol temasları yapmak üzere,uzun turnelere çıkmışlardır.Uzun bir müddettir,devamlı suret-J t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1951
  • Lig puan cetveli M G B M A Fenerbahçe 6 5 1 1 21 4 17 Vefa 6 4 1 1 16 7 15 Beşiktaş 5 3 2 19 5 13 G.Saray 5 2 2 1 7 7 11 Beykoz 5 1 1 3 6 12 8 I.Spor 5 1 1 3 6 13 8 Kasımpaşa 6 2 4 3 22 8 Emniyet 6 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1951
  • Dün yapılan maçlar VEFA,KASIMPAŞA'YI 3-2 ve F.BAHÇE EMNİYETİ 4-0 YEND V* PS 84 Günün ilk maçı çok zevkli cereyan etti Fenerbahçeliler canlı bîr oyun çıkarttılar Yağan yağmurlar dolayısiyle çamur dery
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.02.1951
  • 4 O Fenerbahçenin galibiyetiyle neticelenen Emniyet maçında Kâmil kafa ile bir hücumu keserkon evsımın en bugün karşılaşıyorlar Şeref Stadında da Beykoz'la L Spor oynuyor iki taraf için de ciddî bir ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor