Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • "i î3 8 S 9 8 ğun duruşmas i dün yapsidı Sular İdaresi veznedarı Faik'in intihar etmesi üzerine mey?dana çıkan 214 bin liralık yol suzluk etrafında alâkalılarca gereken tahkikat yapılmış ve Sular İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Eisenhower Amerikan Kongresine izahat veriyor Eisenhower'iıı kongredeki beyanatı BATI AVRUPA,KARŞI SAVAŞACAK Vaşington,1 A.P.Av rupada yaptığı tetkik gezisinden henüz dönmüş bulunan General Eisenhower
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Baba sini balta ile öldüren evlat Bursa,1 MİLLİYET)Yenişehrin Söylemiş köyünde feci bir cinayet işlenmiş,Şaban isminde biri balta ile babası Ahmedi öldürmüş,üvey anası Ayşeyi de ağır sıyctte yaralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • I fp-Yeni yapılan karakollar Bakırköyünde inşa edilen Emniyet amirliyi binasının açılı?öreni dün Vali Gökay taralından vapılmır.tır.Törende Emliyet Genel Müdürü Servet Sürcııkök de hazır' bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Başbakan izmire gidiyor İzmir,1 MİLLİYET)3 şubat cumartesi günü yapıla-cak olan D.P.İzmir İl kongre sinin ehemmiyetine binaen bıi kongreye davet olunan Başbakan Adnan Menderes ile bazı kabine azaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • teif^oı tetkiki Cumhurbaşkanı Millî Eğitim Bakanı ile birlikle Devlet Konservatuarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu Ankara 1 A.A.Cumhurbaşkanı Bayar,refakatinde Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Ticaret Bakanı,Hatların normal tutulması için devlet fabrikalarında gerekli tedbirlerin alındığım bildirdi 'Ankara,1 Milliyet)Yurdumuzun ekonomik durumu ile "dış ve ticaretimizi ilgilendiren meseleler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • even italya ya idecek Roma,1 A.A.afp)Yan resmî bir kaynak italya Başbakanı de Gasperi ile Fransa Başbakanı Rene Pleven'in 12 şubatta görüşeceklerini bildirmiştir.İtalya Rivye rrasında Porto Fino'da ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Mülakatın İngilteredeki akisleri Londra,1 A.A.afp)Yetkili İngiliz çevrelerinde Fransa Başbakanının Vaşingtonda Başkan Rruman ile yap tığı görüşmeleri yorumlamak için biraz daha zaman geçme si beklenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • N/V-Org!Ytfinut ve maiyeti dün Gölcükten gelerek Yassıadadaki tesisleri ve Heybeli Ada Dz.Eğitim müesseselerini teftiş etti GenelJcCV;tny Başkanı ile refakatindeki general İstiklâl marşını dinliyorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • o B.Milletler Genel ğ Kurulunun kararları Zecrî tedbirlere bas vurulmadan önce Genel Kurul başkanının riyasetinde derhal bir ara bulucu komisyonu o kurulacak Bütün devlet ve otoriteler mütecavize vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Korede,Birleşmiş Milletler kuvvetleri ile beraber komünist tecavüzüne karşı yılmadan çarpışmakta olan Türk askerleri elde ettikleri başarılardan dolayı bütün dünyanın takdirini kazanmışlardır.Resimde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1951
  • Bir generalin askerleriyle kucaklaşmasını Amerikalılar hayranlıkla seyrediyorc'j Ankara 1 A.A.Koreie ki Türk tugayını teftişten yeni dönmüş bulunan Korgeneral Şahap Gürler bu akşam Ankara radyosunda ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Bodrum süngerciliği sönmüş durumdadır Bodrum MİLLİYET)Küçük bodrum ilçesinde 12 adaların-bazılarına kadar uza nan bualavaz çıplak yarımadada Bites,Gürnbet,Müsgebi,Gümüşlük,Yalı Kavak,Kara toprak gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • İskenderunda Vir motörde 4 teneke afyon bulundu İskenderun MİLLİYET)Limanımızdan Beyrut için fasulye alan bir motort zeytinyağı tenekeleri içindi afyon yükletilmiş,fakat mo tör limandan ayrılmadan ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Bursadâ Bursada suç miktarı artıyor Af kanunu tatbikatında sonra şehrimiz Cezaevind 112 mahkûm kalmışken,o tarihten beri bu miktar düiK kadar 405 e yükselmiştir.Bur lann bir kısmı mevkuflu ot makla be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • KONGR" if Hür Fikirler:Yayma Ce miyetinin ydlık kongresi 3 şu bat cumartesi günü saat 14,3C da cemiyet merkezinde yapı lacaktırif Nitap temin edilmemesi' yüzünden toplanamıyan Istarbul Erkek Lisesi Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Memleketimiz aleyhinde propaganda yapan bir eroinci Avrııpaya katarken yakalandı Emniyet memurları uzun za mandanberi aranılan ve geniş ölçüde eroin imal eden zengin bir bçyaz zehir kaçakçısını ırieml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Otel sahibini bıçakladı Bc-yoğlunda Avrupa otelinde yatıp kalkan Cevdet adında biri,bir alacak meselesinden çıkan kavga sonunda otel sahibi Nubaı'i bıçakla yarala.ITMştır,Sanık yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Kadrosuzluk yüzünden maaş alamıyan polis memurları Dün bir gazete şehrimiz Emniyet teşkilâtında çalışan 250 kadar polis memurunun kcvıiser muavinliğine terfi ettikle,ri halde kadrosuzluk yüzün den ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Farelere tfarr Balikesirde bazı köyler aağ farelerinin istilasına uğramış.Bunlar geceleri dağlardan sürü halinde köylere iniyor,karınlarını doyuruyor ve sabaha karşı,ortalık ağarırken yine karargâhlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • 14 yaşındaki kızı iğfal etnıis Tarlabaşında oturan Kemal adında biri ayni semtte mukim Meri adında 14 yaşlarında bir km iğfal etmek sueiyla yakalanmış ve dün adliyeye verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • 1400 lirayı calip kaçarken yakalandı Sabıkalılardan Ahmet Küroğlu adında biri dün Knpalı çarşıda Sivrihisarlı Sütayrnan Küçük adında birinin 1400 lirasını çalmış,fakat kaçarken yakalanmıştır.Geç vakit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Fırından simit alırftan tezgâhtarı basından yaraladı Silivrikapıda oturan Mustafa adında bir şahıs fırından simit alırken,tezgâhtar Talarle kavgaya tutuşmuş ve l:z gâhtarı başından bir demirle yaralam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Tiftik fiatları devamlı surette artıyor Tiftik fiatında,son günlerde yeniden bir artış kaydedilmiştir.Fransa ve İngiltereden ge» lon ithal talepleri karşısında fiatlann daha fazla artacağı anlaşılmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • 5 eroin satıcısı yakalandı Bey&ntta,Yanıksai'aylmda oturan Seyfettin adında bir sabıkalı vo karısı Adviye eroin satarlarken suç üstünde yakalanmışlardır.Ayrıca memurlar muhtelif senitlerde eroin satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • İskenderun vapuru büyün sefere çıkıyor İskenderun vapuru bugün saat 12 de Batı Akdeniz seferine çıkacaktır,tskendei'un bu seferinde Cenovada kalarak tamir edilecek ve seferi Samsun vapuru tamamlayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Eminönü Ha!kov inin koltuk sıraları satıldı Eminönü Halkevi salonun daki sabit koltuk sıralar satılmıştır.Bunların yerine koltuk ve iskemleler satın alınmaktadır.Bu geniş teşkilâtlı Halkevinin senelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Ingilteredc I III I zirai faaliyet ıı Endüstri sahasında ziraatin oynadığı rol İngilterenin bazı mmtakaları ekim itibariyle çok mahsuldardır.Ancak bilhassa çayır otu çok mebzul miktarda yetiştiği için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • HALKINSESI Sırat Köprüsü Sultanahmet,Akbıyık Hisar çıkmazında oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen dercediyoruz:Bu yazdıklarım şahsi derdim qimayip semtimizde oturanların derdidir:Sokağımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Istan bulun su meselesi Anadolu yakasının su tesislerinin inşası için 5 milyon lira istikraz edilecek Sular İdaresi idare heyet!dün Vali Gökaym iştirakiyle bir toplantı yapmıştır.Bu tor lantıda Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Birer üst derece erfi ettirilen öğretmenler Üç yıllık kıdem sürelerin-dolduran ve başarıyla çalıştık lan anlaşılan,İstanbul ilkoku larmda vazifeli 17 öğretmeni ayıkları kadro dışı olarak bi rer üst de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Sevdiği kızdan vüz bulamayınca tehdit ederek evlenmek islemiş Savcılık iki tehdit hâdisesi,ne el koymuş ve bu husur-V gerekli tahkikata başlanmış!i:Hâdiselerin mahiyeti söyledi':Kasımpaşada oturan Niy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Şehir Meclisinin dünkü toplantısında Cerrahpaşa Hastahancsindeki 200 yataklı verem pavyonunun Üniversiteye devri hakkındaki teklif reddedildi Şehir Meclisi Şubat devresi müzakerelerine dün başlanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Yeni polis karakolları Bakırköyünde inşa edilen emniyet amirliği binasının açılış töreni dün yapıldı Bakırköyünde inşa edilen polis ve jandarma karakolları dün saat 12 de açılmış ve bu münasebetle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Memleketimizle Amerika arasında talebe mübadelesi Memleketimizle Amerika arapında talebe ve ögretmi-r mübadelesi için tetkiklerde bulunmak üzere şehrimize gelerek Ankaraya geçen Fran eiz James Colliga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Fırtınanın şiddetinden telefon hatlarında arızalar oldu Dün gere başlıyan fırtına yüzünden şehrimiz telefonlarında bazı arızalar olmuştur.Bu meyanda,AnadoJu kıyış:ile İstanbul ciheti telefon münakales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1951
  • Bir asker kaçağı trenden düşerek öldü Askerden firar etmekten sanık olan Setrak adında birisi dün saat 13 te trenle Sirkeciden Hadımköyüne götürülürken.Cankurtaran istasyonu ci varında kaçmak maksadiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Yeni Atom tecrübesi 5 bin mil karelik atış alanında üçüncü atom denemesinin yapıldığı açıklandı Las Vega_1 A.P.Birleşik Amerika Atom Enerji Ko misyonunun bir sözcüsü bu gün,5000 mil karelik atış alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Ameıikada Demiryolu mo marları greve başladı Nevyork,1 A.P.Demi yolu makasçıları ve işaret rr murlannın giriştikleri gre^ süratle genişlemektedir.Gre yüzünden 33 büyük şehirde^ 33 demiryolu kumpanyası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Mektup müraselâtmda rekor yılı Ankara.1 T.H.A.Gc çen bir yıl içinde,evvelki yıl lara nazaran 3ü milyon farkla P.T.T.İdaresi memleket dahilinde 301 milyon mektup Ulaştırmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Japon barısı yakında imzalanacak Tokyo,1 A.A.Afp)Buliin demeçte bulunan Japor Başbakanı Shigeru Yoşicla.Japon barış andlaşmasının 951 sonundan evvel imzalanacağ:kanaatinde bulunduğunu bildirmckle bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • istanbul Kahire demir yolunun açılması Beyrut,1 A.A.afp)Lübnan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İstanbul Kahire derniryolunun yeniden açılması hakkında Lübnan hükümetinin resmî hiçbir Türk notas" almadığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Westerling İ oanyaya gidiyor Brüksel,1 A.P.Geçen yi] Endonezya'da patlak veren bir isyana liderlik etmiş olan Türk-lâkabiyle maruf Hollandalı eski yüzbaşı Westerling dün gece Brükscldra İspanyaya hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Bevin'in sıhhî durumu Londra,1 A.A.Reuter)Zatürree hastalığına tutulan İngiIİ2 Dışişleri Bakanı Ernes!Bovin'in dün geceyi rahnt ge çiıdiği doktorlar tarafından bildirilmiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Mareşal Manncrhcimin cenazesi Helsinkide Paıis.1 A.A.afp)Fin radyosu tarafından bildi rildiğine göre.Mareşal Mannerheim'in tabutunu taşıyan uçak bugün öğleden sonra Helsinki hava alanına varmıştır.Tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • İtfaiyeciler bareme dahil ediliyor Ankara,1 T.H.A.Yangın,su baskını,yer depremiy le hava harbi taarruzlarına karşı koruma kanun tasarısı projesini inceliyen Bakanlık,lar ve bu kanunla ilgili müessesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Haricî kısa haberler AVUSTRALYADA Avustralya radyosu tarafından bugün bildirildiğine göre Avustralya hükümeti 25 30 mayıs arasında Brisbane'da açılacak beynelmilel büyük ilmi konferansa iştirak etine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • B a y a r ı n dünkü tetkik TBastarafı birincidel nan Cumhurbaşkanımız,kıs bir müddet,istirahat ettikti sonra ücretim ailesi ile tanış mekteple ilgili meseleleri gc rüşmüş ve öğrencilerin çalr malarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Yoşor Doğu Pakıstana davet edildi Ankara 1 A.A.BeyneL milel güreşçimiz Yaşar Doğubirkaç güreş yapmak üzere,ileri gelen ağır sıklet güreşçilerimizle birlikte,geçen senek:gibi Pakıstana davet edilmiş,ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • ÇIKAN İCISMIN HÜLASASI 1947 senesi.Dnieper ve Dniester nehirlerinin arasın,daki vahşi tarlalarda Kazak larla Tatarların amansız boçuşması,gün geçtikçe her tarafı kana bulcnıaktadır.Yıkık bir şatoyu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • General Walkerin ölümüne sebep olanlar Tokyo,1 A.A.Un.Press Güney Kore hükümet sözcüsünün bugün bildirdiğim göre,23 aralıkta 8 inci ordı kumandanı General Waltoi Walkjr'in ölümüyle neticelc nen kazaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Amerika da yens harp vergisi Vasington,1 A.A.Kongre kaynaklarından dün bildi rildiğine göre Başkan Trumanfevkalâde hal esasına daya nan yeni harp vergisi olarak kongreden 10 milyar dolar is tiyecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Bir sinema yıldızı daha kocasından ayrılıyor Los Angeles,1 AP.Snema yıldızı Barbara Stan wyck,eşi Robert Taylor aley hine boşanma dâvası açmış v «kendisiyle yalnız,şehirler a rası telefonu ile temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Orta-Doğu vaziyeti Tcl-Aviv'de İsrail'in Ankara,Vasingrton,Londra ve Paris ataşeleri toplantılar yapıyor Tel-Aviv 1 A.A.Afp)Son günlerde Tel-Avive gel miş bulunan tsrailin,Ankara,Vaşington Londra ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Stalin heykeli için toplanan Bıılgaristandaki her Türk ailesi heykel için 700 dolar vermeye mecbur edildi Nevyork l A.A.Usis)Bulgnristanda Türklere karşı yapılan baskı günden güne art maktadır.Şimdi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Sovyetler borçlarını vermiyor Vasîngton 1 CA.A.Sav yet Rusya,Birleşik Amerikf ile olan 11 milyar dolarlık ö dünç verme ve kiralama he saplarını görüşmek üzere Ani' rika ve Sovyet temsilcileri tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLAR saat 20.30 da DRAM KISMÎ Hep ve hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENÎ SES TİYATROSU P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Elbisesini temizlerken muhtelif yerlerinden yandı Şişlide bir apartmanın zemin katında oturan Zeki adında biri benzinle elbisesini temizlerken sobadan sıçrayan bir kıvılcımla benzin parlamış ve Zeki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Zeytinyağı fiatları Zeytinyağı fiatları mütemadiyen yükselmektedir.İlgililer;yeni ihracat kontenjanı aranmakta olduğunu,bu temin edildiği takdirde i'iatlarda bir muvazene hasıl olabileceğini belirtmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Katkasyada hürriyet mücadelesi Bir zamanlar Karl Marks'ın,Avrupa milletleri hürriyet için nasıl savasılacasrını Kaf kasya halkında öğrensinler» dediği Kaikasyahlar şimdi kütle halinde Sibiryaya sürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Maden istibsalâh 1947 yılında Birleşik Amerikada ve Kanadada istihsal edilen madenler ve madenî istihzarat 12.400.000.000 dolarla bir rekor tesis etmiştir.Birleşik Amerika Madenler Bürosunun bildirdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Emanet böbrek şifa vermed Dinan,1 A.A.Afp)G çen 12 ocakta 22 yaşında1 Jacqueline Cado'ya ameliy yapılarak böbreği alınmış v yerine bir idam mahkûmunu böbreği konmuştu.Kız,tedav edilmekte olduğu hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1951
  • Son bir kaç gün içinde kaybolan uçakların sayısı arttı Peri ta Delgada 1 A.P.irinde on bil yolcu bulunduğu halde,Asoılarda Terceira adası uçak alanın dan kalkmış olan CS 282 tipi bir Portekiz askerî u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • İKAYE İki Sam amca Isa ALBAYRAK r Bilmem,hiç,bos.bomboş,gayesiz fakat kafanızda binbir düşünce ile hayal seline kendinizi kaptırıp ayaklanman sürüklenişine tabi oldunuz mu?Ben zaman,zaman içimde bu hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • tic.2 lt.il.25 ŞUBAT 20 R.Ah 19 5 1 K.Sa.1370 Perşembe 1366 VAI ClT VASATİ EZANİ fiiine Öğle İkinci Akşaı Yatsı İmsal 7.10 12.28 i 15.09 ıı 17.12 19.00 5.30 1.40 7.03 9.44 12.00 1.34 12.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • fl34trC7$ı III Ld Lg-M9-hhb-i JKE ag i I I I ki I SOLDAN SAGA 1 Yumuşaklık;2 Son da harfsiz ön taraf,Cefa:Bir vilâyetimiz,Tersi)Damarla,rımızdaki mayi;4 Anıt:5 Belânın bir yarısı,Karşılık;6—Kurumuş sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • Atom ile işleyecek zırhlılar Ekseri dünya donanmalarının kendilerine model ittihaz ettikleri İngiliz krallık donanmalı,Nelson devrinde imiş gibi hareket etmekle itham edilmesine rağmen,hakikat şudur k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • Sahib:AN.KARACAN Bu nüshada yazı islerini «ilen İ?a-me2:Vahld Hiç Dlzıldifti Yer:N.A.ve A N,K Gazetecilik KoUektll Şirketi Matbaası Basıldı* y«ri I*n«lVA Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • •ETOOLU ALKAZAR 42562)X ronun oğlu.AR 44394)1 Donjuaı Renkli)ATLAS 40835)1 Zafe mükâfatı ÎNCÎ 84595X 1 Şeref suvarileri.i ELHAMRA 42236)1 Donjuan Türkçe)LALE 43595)1 Donjuan Renkli)ÎPEK 44289)1 îstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • Türkiye,çok partili devlet sistemine nasıl geçti?Dr.Hans Emanuel TUisch tarafından aralık ayında îstanbuldan Neue ZUrcher Zeitung gazetesine gönderilen aşağıdaki yazıyı ehemmiyetine binaen aynen nakle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • Beşiktaş Kadastro müdürlüğünden Kadastrosu ikmal edilerek evvelce tapu sicilli muhafızlığı,na devredilen Abbasağa mahallesinin perakende evrakından olup bu kerre tekemmül ettirilen 346 ada,9 parsel No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • Amirliğinden verilen 300.000 metre dikenli tel pazarlıkla 5 şubat 951 günü saat 15.30 da Ankara M.S.B.2 No.lı Sa.Al.Ko.da satın alınacaktır.Tutan 24,400 lira olun kesin teminatı 4410 liradır.Şartnamen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • 33313033 İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şar kılar.Okuyan:Muallâ Yakar 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılar 15.00 Kapanış.17.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • milliyet ABONE riATUUU Senelik 98 Liradır 6 Aylık 10 8 8 1 t Yabancı memleketler İçin ıkl misildir.İLAN MATLARI Baslık 20 Ura 2 ncl sayfa santimi 4 I«ira 3 üncü 4 4 üncü 10 İlân sayfası srnUm'.1 Dofum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • flH Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1951
  • Tomruk nakli Sümerban' Sellüloz sanayiimüessesesi Müdürlüsünden İzmit Müessesemizin Mudurnu Orman isletmesinin Samatlar,faşkesti,Çayköy Tokurcun,Yürscl depolarından satm aldığı takriben 15.000 M3 tom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Adana merkez ilçesinin 18000)lira muhammen 1 edelli taş ve emsali ocaklar rüsumu kapalı zarf usulü ile ihale* ye çıkarılmıştır.2 ihale 12.2.951 pazartesi günü saat 14.00 de II Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Devlet Orman işletmesi Bolu müdürlüğünden 1 İşletmemiz Karacasu deposunda mevcut düşük evaa**»ı 2232 adede denk 26G.760 M.3 cam tomruğa 7 parti halinde 29/1/1951 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Kuru fasulye,nohut,kuru soğan kırılmış kabuksuz kırmızı mercimek alınacak Garp Linyifleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden" Pazarlıkla:105 ton kuru fasulye,15 ton nohut,45 ton kuru soğan,30 ton kırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • B.Avrupa tecavüze karşı savaşacak TBastarafı birincide'] Atlantik Paktının Avrupadaki silâhlı kuvvetleri başkomutanı.Batı Avrupanın tecavüze karşı koymak istediğini,bunda herhangi bir şüphe caiz olamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Bir generalin askerlerle kucaklaşması rBastarafı bir incide!t yazılmış olmasına rağmen benim ağzımdan da bunları işitmek sabırsızlığında bulunduğunuzu düşünerek bizzat sizlere hitap etmeği de ihmal ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Ceyhanda yakalanan komünist Ceyhan.1 MİLLİYET)¦Şehrimiz San'at okulunda ko münist propagandası yapan bir talebe yakalanarak tevkii' edilmiştir.Ceyhanın Çerkez mezarı köyünden Şerif oğlu 16 yaşlarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • manyaya 35 milyon 9 ili n Yapılan anlaşmaya göre Almanya federal Cumhuriyeti bu tütünleri 3 yıl içinde ithal edecek Ankara,2 T.H.A.Türkiye hükümeti adına Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ile Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Kızılların Hirtdistâna hücumu Viyana.1 AP.Komünistler şimdiye kadar ilk defa olarak Hindistana karşı alenî hücum ve tenkidlere geçmişlerdir.Demir' perde memleketlerinden Romanyanm ko münist basını Hin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • islâm kongresi Karasil A.P.n Şubatta Karasj'de açılacak Dünya lslam Konferansı'nın 3 ünü oturumuna Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden Ömer Rıza Doğrul başkanlık edecektir Filistin Müftüsü Seyid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • 214 bin liralık yolsuzluk T Bastarafı Birincide T lunduktan ve iddianame okunduktan sonra sorguya çekilen sanıklar kendilerine "isnat olunan suçu reddetmiş ve bu M dişe ile uzak yakın hiçbir ilgileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Millî Mefahir pulları Ankara,1 T.H.A.P.T.T.idaresi güzel bir gelenek olarak Türk Büyükleri için Millî Mefahir pul serisi ihdas etmiş ve her Türk büyüğünün doğum ve ölüm yüzyıllarını esas tutarak şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Bu sene 45 bin ton pamuk ihraç edildi fBastarafı birincide!meselelerini bilmiyenlerin mu salatasından başka bir şey değildir.Sümerbank kendi pamuk stokunu temin etmiştir ve yeni mahsul alınıncaya kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Kızıl Çin mütecaviz ilan edildi Tpastarafı birincide!memleketle Hindistan ve Burma tarafımdan atılmışt r.9 memleket,çekimser kalmıştır.Genel Kurulun kararı şu noktalan ihtiva ot inektedir-1 Komünist Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Göçmenlere yardım faaliyeti A MWA«AıW\Af"s/Bayan Bay^r'ın.başkanlığında yapılan toplantıda mühim kararlar alındı Ankara,1 Milliyet)Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yaıdım Birliği Kadın Kolu merkez heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • D.P.Genel İdate Kurulu toplandı Ankara.1 T.H.A.Deinokrat Parti Genel İdare kurulu bu akşam saat 16 da Baş bakan Adnan Menderesin baş kanlığında toplanmış ve saat 21 e kadar çalışmıştır.Genel İdare kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Başbakan iz mi re gidiyor TBastarafı birincide!Başbakanın pazar günü kon grede iç ve dış siyasete tenkis eden çok mühim bir konuşma yapması kuvvetle muhtemeldir.Bugün D.I& İl merkezinder bildirildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Genelkurmay Başkanı nm teftişi r Bastarafı îîirincide Tuğamiral Tacettin Talaymar Kolej komutanı Kurmay Al bay Avni Alkan.mektep erk;nı vo talebelerden mürekkeı bir grup karşılamıştır.Orgeneral Nuri Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1951
  • Türk süngüsü düşmanı deliğinden çıkarıyor T Bastarafı Birincide 1 gede bulunan Birleşmiş Millet ler kuvvetlerine şiddetle hü cum etmişlerdir.Düşman kuvvetleri karşısında bugün en fazla ilerleme kay de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1951
  • Mamul uyuşturucu madde ithâl olunacalr Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı yazıh muhtelif uyuşturucu madde mubayaa edilecektir.90 Kg.Çhlorhydrate de Morphine.950 Codein
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • İstcübııl Kükuk Fakiuesi dekan!r ından Fakültemizin hukuk felsefesi hukukun umumi prensiplorr ve hukuk metedolojisi kürsüsünde bir asistanlık açıktıristeklilerin 16 şubat 951 tarihine kadar dilekçeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • Sîzin de yuvanızda böyle neş'eli bir köşeniz olabilir Hele en ehven tediye şartlan ile fevkalâde bir ORION radyosuna sahip olmak imkânı varken I Son derece net sesi ve güzelliği ile temayüz eden ORION
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • Satılık Emlak İstanbul Defterdarlığından Dosya No.CİNSİ Kıymeti Teminatı Lira Lira İ511-1213 Adalar,Burgazada)Burgazada mah.2500 187.50 eski Bahçeler tapuya göre Büyük çam mevkii yeni kış bahçesi so.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • Satılık Emlâk Ista nbul Defterdarlığından Kıymeti Teminatı Dosya No.Cinsi Lira Lira 511—2601 Adalar,Kmalıada)Kınalıada 3480 261.*11—2602 mah.Mezarlık ve Şevkiye So.52 ada,3 ve 4 parsel eski 58 İ kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • Gayrı ienkul satış ilânı İstanbul Emniyet Sanc ığından^ Fethi Erbaş H.3463 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımızdan aldığı 500)beşyüz ve H.3636 hesap numaralı borç senedi ile aldığı 250)iki yüz el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • Adale ve Sinir Ağrılarına Karşı GRIPİN GRiPiN,romatizma,adale,si.nir,baş,diş ağrılarını geçirir.Grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkların önüne geçer.Kışın soğuk ve rutubetli havalarda G R i P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • 1 sterlin 7.90.00 7.88.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44 128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 02.02.1951
  • 0 çamaşır depdırL Cildinizi besleyecek,genç ve kırışıksız gösterecek,yüzünüze kadife yumuşaklığı vererek güzelliğinizi bir kat daha arttıracak olan PURO TUVALET SABUNU varken,çamaşır ve bulaşığa kulla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan