Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1951
  • r 31 OCAK I 95 î Çarşamba AM NMİ KABAOİUN AAtm:Nuruounaaly* Türbed« 3«k«« lf«:lt-t8TANBUl t MİLLİYET îıt«bul YIL:1 SAYI:270 wt* Kutumu:4 91 TELEFON:29614 f î Y A T I 10 Kuru* t:T;A?îr*/M^ ll ZIRVA TE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • izmirde kurt sürüleri köylere kadar iniyor İzmir,Milliyet)Havaların soğuması ve yüksele dağlara kar düşmesiyle beraber,kurt sürüleri köylere ve bilhassa ağ'llara sokulmağa başlanışlardır.Cumaovasına b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • E!âz,qda Cumhurbaşkanına hakaretten mahkûm oldu Cumhurbaşkanına lisanen ha karetten dolayı hakkında kanunî kovuşturma yapılan Nuri Kazancının muhakemesi sona et mis ve suçu sabit görülerek 1 Bene on i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Tavşanlıda J um bilek İsti Sendikası toplandı Tavşanlı,Milliydi)Bundan altı ay önce teşekkül eden G.L.İşletmesi Tunçbilek İşçi Sendikasının ilk umumî kongresi toplanmıştır,Toplüntıyı sendika başkanı N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Kırkağâçta Altı eöcmen ailesi geldi Kırkağaç,Milliyet)İlimize tahsis edilen göçmenlerden altı aile buraya gelmiş ve Bakırköyüne yerleştirilmiş tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Ayvalıkta İkinci göçmen kafilesi yerleşti Ayvalık,Milliyet)Bugün 30 kişiden müteşekkil ikinci bir göçmen kafilesi gelmiş,Çamlı mevkiinde evvelden hazırlanmış evlere yerleş tiıilmiştir.Gelecek olan göç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Bahkosîrde Moskovadan uçurulan güvercin Balıkesir,Milliyet)Halit Qzer isminde biri bir güvercin yakalamış,bu güvercinin ayağında «Moskova» ya zili bir plâka bulunduğunu görmüş,alâkalı makamları haberd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • İspartada Belediye seçimini D.Pkazandı İsparta,Milliyet)Şarkî,karaağaç ilçesine bağlı Gele:dost bucağında yapılan bek diye seçimini Demokrat par ti adayları kazanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Bigada 176 göçmen köylere dağıtıldı Eiga,Milliyet)176 kişi lik ikinci göçmen kafilesi bugün ilçemize gelerek halk ta rafından karşılanmış ve misa firhanelere yerleştirilmişler dir.İhtiyaçları ve iaşel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • if Istanbul Tüccar Derneği idare heyeti bugün Liman lo kantasında toplanarak kara borsa mevzuu üstünde görüşı çektir.Bu toplantıda karabor sayla mücadele mevzuunda ki ruîması kararlaştırılan konıiu ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • KISA HABERLER Taşlıktaki Şark kahvesi etrafındaki sahada ayrıca bir ucuz halk kahvesi açılması için Belediyece faaliyete ge çi İm iştir.Dolmabahçedeki saat ku leşinin iki tarafına tesadüf eden yeşil s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • İçtimai ı bahisler Cürüm işleyebilecek çocukların ıslahı Hâkimin önünde bir delikanlı duruyordu.Bakışları sert ve manasızdı.Hâkim,«suçlu» diye kendisine hitap etmişti.«Suçlu» kelimesini ta kip edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Profesör Kessler Profesörün ayrılışı münasebetiyle dün bir veda çayı verildi iktisat Fakültesinin sosyoloji,sosyal siyaset,iktisat tarih,ve tarih felsefesi ordinaryüs profesörü Kessler'in istanbul Üni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Telefon mütehassısı şehri mize seldi Hükümetimizin daveti üzerine şehrimize gelen İsveçltelefon mütehassısı Swenton Lugber dün Ankaraya gitmiş tir.Mütehassıs memleketimiz de bir müddet kalarak Türkı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Avukatlık staj müddeti İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi talebesi cemiyeti,avukatlık staj müddetinin uzatılmaması hakkında bir istida ile Büyük Millet Meclisi Başkanlığına müraca atta bulunmuşlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Emniyet Genel Müdürü şehrimize geldi Emniyet Genel Müdürü Servet Süreıvkök dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.Genel müdür İstanbulda bir kaç gün kalacak ve yem yapılan bir kaç emniyet kara kolunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • İngiliz Başkonsolosu dün geldi Bir müddetten bor i İngilterede tatilini geçirmekte olan îngilterenin İstanbul başkonsolosu William Napier dünşehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Sağlık teşkilâtında yeni tâyin ve terfiler Sehrimizdeki hastahanelerde vazife gören doktorlara ait listeyi bildiriyoruz.Sağlık Bakanlığınca şehri mizdeki bazı doktor ve hemşireler terfi ettirilmişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • İskenderun vapuru tamir için ttalyaya gönderiliyor Havalandırma ve mutfak tertibatında eksiklikler bulunan «İskenderun» vapuru ya kında önümüzdeki hafta için de tamir ettirilmek üzere îtal yaya yollan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Melankolik bir kadın intihar etti Kadıköyde oturan Nikola yidis adında 72 yaşlarında me lânkolik bir kadın,kendisini evlerinin bahçesindeki bir ku yuya atmak suretiyle intihar etmiştir.Savcılık hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Bir motosiklet hırsızı yakalandı Sultanahmette motor tamirciliği yapan Süleymanm yanında çalışan Hasan Yücel adında bir genç,dükkâna tamir için bırakılan bir motosikleti çalmış ve kısa bir za manda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Veteriner heyetinin dünkü tetkikleri Birkaç gündenberi şehri,mizde bulunan veteriner hey eti dün Haydarpaşa hayvan sağlık memurları mektebini ziyaret etmişlerdir.Heyet ınü teakiben Pendik bakteriyoloj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Öğretmen kadroları Orta tedrisat Umum Müdürü dün çeşitli meseleler hakkında izahat verdi Şehrimizde tetkiklerde bulunan orta tedrisat umum müdürü Doğan Ay dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza aşa ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Küçükçekmece cinayetinin faili yakalandı Geçen Kasını ayında Küçükçekmecede bir cinayet işlenmiş ve Hüseyin adında biri tabanca ile vurularak öldurulmuştu.Bakırköy jandarması tarafından yapılan tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Tarsus,dün 120 yolcu ile döndü Tarsus,vapuru 120 yolcu ve 165 ton hamule ile,Batı Akdeniz seferinden,dün saat 18 de,bermütad 2 buçuk saat rötarla limanımıza dönmüş tür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Viktori,isimli geminin süvarisinin duruşması Birkaç gün evvel limanımızda bir kaza olmuş ve rıhtıma yanaşmış bulunan Ame rika bandıralı Viktori vapuru nun vincinin düşmesi sonunda başından yaralanan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • Perakendeci kasaplar kongresi tehir edildi Perakendeci kasaplar cemi yetinin yıllık kongresi dün ekseriyet olmadığından başka bir güne tehir edilmiştir.Kasaplar yapacakları kon grede bilhassa pazar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • brej Aynası Döşeme ve demirbaş tahsisat» Bütçe tetkik ediliıken bazı sayın Milletvekilleri «döşeme ve demirbaş» karşılığı olan 1.600.000 liranın göçmenlere tahsisini istemişler.İmkân ol sa da anavatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • 0000too »oc &oocoooooooo»c^ HALKINSESlf Bir sokağın hali Karagümrükte oturan bir okuyucumuzdan almış P olduğumuz mektubu neş-rediyoruz.Alâkalıların dik.katini çekeriz:Karagümrük Derviş ğ Ali mahalles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1951
  • 20 bin liralık mücevher çalan hizmeiri Cihangirde Doktor Nevzat İpekçinin yanında hizmetçi t larak çalışan Münevver Gü' adında bir kadın,doktoruv karısına ait 20 bin lira değe rindeki ziynet eşyasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Pasifik Paktı Avustralya hükümeti,Atlantik Paktına benzer bir paktın kurulmasına taraftar Vaşington 30 A.A.Avustralya kaynaklan pazartesi günü Avustralya hükümetinin daima Atlantik Paktına benzer bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Sömürgecilik z/slıniyetiyle mücadele Manila 30 A.P.Endonezya Başkanı Soekaı-no,dün Filipinler kongresinde yap mış olduğu bir konuşmasında bütün Güney Doğu Asya devletlerinin bu havalide kal mı% olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Ankara Sergisi hazırlıkları Ankara,30 A.A.10 Şubat 1951 de Ankara'da açılacak olan «Ankara Sergisi» nin hazırlıkları hararetli bir safhaya girmiş bulunmaktadır.Memleketin her tarafından iştirak eden f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Türkiye İran transit anlaşması Ankara,30 A.A.Alman bir habere göre,İran parlamentosu,Türkiye İran tran sit anlaşmasını 20 ocak tarihinde tasdik etmiştir.Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisince de tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Oran'da şiddetli fırtına Oran,30 A.A.Afp)O ran bölgesinde dün sabah baf layan şiddetli kar fırtınası b vilâyette ehemmiyetli hasaı yapmıştır.Tiaret şehri,kalın lığı 80 santimi bulan kar or tasında mah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Atom tecrübesi Nevada'da yapılan tecrübeler,dünya efkârında büyük bir ilgi uyandu-dı Vaşington 30 A.A.Afp)Müşahitler,Birleşik Amerika hava kuvvetlerinin Nevada eyaletindeki bir tecrübe alanında 24 saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • merikanii7 n mütekâmil keşif uçağı Vaşington 30 A.A.Usis)Amerikanın en mütekâmikeşif uçağı Kore yolundadır.Hafif,fakat kuvvetli motöre sahip bulunan bir uçakla 30 dakikalık bir uçuş yapan Birleşik Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • îtalyan Komünist partisinden istifalar Roma 30 A.A.İtalyan komünist partisinin merkezi istifa eden iki saylav hakkın da bir tebliğ neşretmiştir.Teb ligde bu saylavlar «hain ve işçi sınıfının düşmanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Komünistlerle,Milliyetçi Çinlilerin çarpışması Taipeh,30 A.A.Afp)Taipeh Savunma Bakanlığı tarafından bugün bildirildiğine göre,bir Çin komünist taburu dün sabah Fuçcn'in 130 kilometre kuzey doğusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Harici kısa haberler HÎNDÎSTANDA Mahutma Gandhi'nin 3 üncü ölüm yıldönümü bugün Hindistanda kutlanmıştır.Gandhi'nin cesedinin yakıldığı yerde nü mayişler tertip edilmiştir.FRANSADA Bir Fransız heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Dünyanın en büyük yolcu ucağ» Londra 30 A.A.Dona tim Bakanı Strauss bugün dünyanın en büyük yolcu uçağı Brabazon tipinde bir uça ğın pek yakında inşasına başlanacağım bildirmiştir,Uçak 6 milyon İngili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Hep ve Hiç Yazan:Vedat Nedim Tor Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fehim BAŞKUT Telefon:40409 YENİ SES TİYATROSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Mı Balçık tahlili Birleşik Amerikada toprakta ve kayadaki balçık teşekkülünü ayırmak için basit olduğu kadar süratle sağlanabilen bir renk deneme usulü geliştirilmiştir.Colorado eyaletine bağlı buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Sibirya çöllerinin bilinmiyen taratları ve cehennem Tundra bataklıklarında kırbaç altında yıllarca çalıştırılan mahkûmların bir çoğu şimdi bu fanı dünyayı terketmiş bulunuyor Rusyada komünizm partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Avrupa çelik ve demir sanayii Bonn 30 A.A.Dür kabinenin Schuman plânın görüşmek üzere yaptığı fev kalâde toplantıdan sonra ffi derhal hükümeti sözcüsü şu d meçi vermiştir:«Halen mevcut güçlükler» rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • îrlandada bahsi müşterekler korkunç bir hal aldı Dublin İrlanda)30 AP Ticaret ve Sanayi Bakan Daniel Morrisey,dün,îrlandada bahsi müşterekin korkunç bir nisbete varmış olduğunu söylemiştir.2,953,000 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Avrııpadaki Amerikan şefleri Paris 30 A.A.Afp)Bir iesik Amerikanın doğu Avrupadaki siyasi heyetleri şefleri konferansı bugün Pariste ağla çaktır.İki gün sürecek top lantıya Dışişleri Bakan Yar dımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Büyük su kongresi Bayındırlık Bakanı kongre kararlarının tatbikına geçilmek için hazırlıklara geçildiğini söylüyor Ankara 30 0(A.A.Büyük su kongresini müteakip yapılan çalışmalar hakkında malûmatına m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Almanyanın durumu ve Fransız görüşü Fransanm Almanya fevkalâde komiseri Almanyanın doğu hudutları Sarr havzası hakkındaki düşüncelerini açıkladı Kiel 30 A.A.Afp)Kiel üniversitesi tarafından yapılan da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • Kızıl imparatorlukta her an ihtilâl bekleniyor Filâdelfia,30 A.A.Usis)Muhtelif memleketlere yaptığı beş haftalık bir geziden geçenlerde dönen Per.slivan» ya Üniversitesi Başkanı Harold H.Stassen.ünive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1951
  • 1647 senesi felâketler doyuracağa benzeyen bir sene idi.Vak'a nüvisler Tatarların •yeni taarruzlarına alâmet ola rak çekirge sürülerinin vahşî tarlaları istilâ ettiklerini,bu mıntakada buğday ve otlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • 9 c*»soo«o î c sfrsfrseeoosospoj» fesste^frfrssgfrsosso»»^ Ölüm yıldönümü münasebetiyle Hind devletinin ve atası:Gandhi 20 nci asırda Hazreti İsa'nın hayatını yeniden yaşayan ve nihayet İsa'yı çarmıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • pBP^5555S3i wL^ 11 Lr il 1 Baş Ağrısı 1 ve butun ağrılara karşı Kin in lı GRiPiN iaaı ara ile günde 3 tone
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • FUZULl'nin FARSÇA DİVANI Tercümesi)İstanbul üniversitesi Edebi yat Fakültesi profesörlerinden.Dr.Ali Nihad Tarlan tatsalından dilimize çevrilen bu de geni eser.Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • 1947 senesinin ilk yarısında,İngiliz âlimleri son de rece şayanı hayret bir keşifte bulunmuşlardır.Bu âlimler.1 mayıstan 4 temmuz tarihine kadar dünyanın bugüne kadar mevcudiyeti bilinmi yen ardı aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı islerini fi idare eden:Vahid Ramla Hi Dizildiği Yer:N.A.ve A N Gazetecilik Kollektif Şifi Matbaacı Basıldığı j EbUniya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Z' ıonun oğlu.AR 44394)1 Donju;Renkli)ATLAS 40835)1 Zaf mükâfatı İNCÎ 84595)1 Şeref sj arileri.ELHAMRA 42236)1 Do juan Türkçe)LALE 43595» 1 Donju* Renkli)İPEK 44289)1 îstanbu l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • Faksimile sistemi taammüm ediyor Yazı ve resim gönderilmesinde emniyetli ve seri usulü olan faksimile sistemi Birleşik Amerikada yeni işlerde kullanılır.Eskiden gazete resimleriyle hava haritalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • m m «I IjmR ü i İÜKj İ 1 Sterlin 7.90.50 7.91.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • Türkiyenin dış siyasetinde görülen azimli inkişaf îsviçrede çıkan L'lmportial gazetesi memleketimi** hakkında dikkate değer bir yazı neşretmiştir.C.H.P.iktidarı ile D.P.iktidarı arasındaki dış politik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • El «r.f.ADOWE FMTJ-Alfli Senelik »a Uradır 6 Aylık 13 I I 1 3 Yabanca memleketler Igîn iki İLAN M AT LABI Baslık 20 Hr« 2 ncl sayfa santimi 4 Lira 8 üncü 4 4 üncü 2.6 lifin »ayfacı swUm' Dcftum,Uvler*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • Mamul uyuşturucu madde ithâl olunacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden Aşağıda cins ve miktarı ya.ıh muhtelif uyuşturucu madde mubayaa edilecektir.90 Kg.Chlorhydvate de Morphine,950 Codeine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • j;Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • tfic.31 OCAK 19 5 1 Çarnanıba Ru.22 R.Ah 1370 18 K.Sa.1366 j VAKİT VASATI EZANÎ j Güneş 7.17 2 03 Öğle 12.20 7.12 j İkindi 15,00 9.40 Aksaw 17.16 12.00 İ Yatsı 18.51 135 il imsak 5.36 12.22 |J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılar 15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve programlar 18.00 Caz müziği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • ^lisar Sulh Hukuk Yargıçlığından flâ*»/24tf Davacı ^Sivrihisar'ın Kalahari mahallesinden Mi Maa 1';gur ile dâve-dar Polatlıda Arsias Çavuş fagırmia Rina ti Kzâeı ve arkadaşı aralarındaki alacak dâvası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Jflgilterenin savunma program!Londra,30 A.P.Başbakan-Attlee A;am Kamarasında verdiği demeçte,Britanyanm girişliği 3 yıl süreli ire 4.700.000.000 sterlinlik yeni müdafaa proframınm taiıakkuku için harp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Batı Almanya,Fransa nın Avrupa ordusu hak kındaki teklifini kabul ettî.Bonn,30 A.P.Batı Almanya Federal hükümeti bu gece yaptığı olağanüstü toplan tiyi müteakip.Alman birliğiyle ilgili müzakereler yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Kahire 30 A.A.Yedi ı Arap memleketine mensup I devlet adamları,yaptıkları' toplantılarda Batı blokuna da hil olmak veya Doğu Batayrılığı karşısında bitaraf kalmak meselesini müzakere etmektedirler.Kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Amerika ile Fransa ı Basla raf j Birincide I manı en mutabık olduğunu.sarahatle anlamışlardır.Pleven,Başkan ile yapmış olduğu ilk konuşmasına «çok tatminkâr» olarak tavsif;etmiştir.Beyaz Saraydan ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Plevenin Demeci Vasin gtori 30 A.A.Fransız Başbakanı Rene Pleven bugün millî basın külü bünde,öğle yemeği esnasın da Fransamn komünizme kargı Birleşik Amerikanın ya nuıda yer alacalını beyan el miş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • ırlıgımız in çon'a yaklaştı TBastarafı birincidel dan bu hususta tamamlayıcı malûmat gelir gelmez derhal ilân edilecektir.Bu seferki savaşlano cereyan sahası birli ğimiz kontrolünde bulunduğı içıiı.um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Mii*(ofiklcr Kangnımg Jim;iiiina irinliler 'THa-kya,&0 A.P,5 meâ Amerikan,hava gücü genci karargâhından bugün verilen malûmata göre,nıüttefik bir Güney Kore tümeni Kang nuıııg limaoana ^jB^H*i^jtâB,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Det'iı Kore limanları şiddetle bombalanıyor Tö»kyo.30 i'A.P.Donanma komutanlığından bildirildiğine göre.Birleşmiş Milletlerin deniz kuvvetleri,dün,doğu Kore limanlarından olan Kanaong'u çok şiddetli b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Hİlfon oteli ["Kars'tarafı birincide 1 geçirecek ve oradaki «otcMc:a* •haiz «iAuğu •yenilikleri tetkik •edeceği?Oteün dış kısınma hîı lan Türk mimarî rte lin iç kısmında da itoelii't i lisesine çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • D.P.Izmir İl kougreği TBastarafı birinci del ün davetiyeleri de kendiler ir gönderi!iniştir.Diğer taraftan il kongresinle Ekuncıni ve Ticaret B;kam Zühtü Velibege,Cwii^ma Bakanı Hulusi Köymc:'»JİU.M.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Adalet1 sisteminde yapılacak reform f Basiarafı Birincide 1 Bence en ziyade acele edilmesi lâzımgelen kanun tasarısı mahkemelerin teskilâ ti kanunudur,çünkü bu kanun adalet binasının temelini Leg kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Devlet Bakam Avropadan müsbet neticelerle döndü TBastfirah birincide!Rölge Ekonomi ve Ticaret Mü ürü Muhsin Baç.Alman konsolosluk erkânı.Tütüncüler Bir liginden bir heyet karşılamış-larthr.Deflet Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Sovyet barış taarruzu TBastarafı birincide 1 de bir ademi tecavüz garantisi vermeye amadedirler.Haberin neşrinden sonra,Başbakar de Gasperi,Napoli banliyö,sünde bir kaç gün sonra biı konuşma yapacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Cine ait karar yarın sabah verilecek FUasiaratı birincide"] türlü «Barışçı arılaşma limitle,rinin tamamen vok olacafcn j kati suretle öğrenmiş bulun dugunu.v belirtmiş ve bu se beple Amerikan teklifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Sovyet biokunun manevrası Lake Success.3û P.Sovyet bloku.Amerikan takririnin oya konulmasının 24 sa at tehirine bos yere calısmif ve hükümetlerinden henüz talimat almadıklarını ileri sürerek oyun geri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • Kalyadaki komünist mebuslar Roma,30 A.P.Komünist partisini alenen red ve takbih etmiş olmaları iki gün denberi İtalya basınını meşgul eden iki komünist mebus bugün İtalyan parlamentosu âzalığından da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1951
  • İngiltere Lübnamn tâdil teklifini tercih ediyor Londra 30 A.P.Bay ak Britanyan.n Kore Çin meşe lesiyle ilgili Birleşmiş Milletler müzakerelerinde Ki/1 Çin'in mütecaviz ilân edilmesini isteyen muaddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1951
  • m' v Xv/Her sene Jig maçlarının en çetin karşılaşmalarını yapan,iki ezelî rakip Galatasaray ile Fenerbahcenin geç.n senxıcı v yaptıkları maçtan bir gorunuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • 5405 sayılı kanun geregincs pazarlıkla alım İlânı Pendik Veferinar Bakteriyoloji Enstitüsü Müd üriüğ inden 1 Pazarlıkla 22—baş Boz ırk öküz alınacaktır.2 Muhammen,bedeli 9900—f geçici güvenlik akçesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Safın Alma Komisyonu Başkanlığından 1 Mevcut şartnamesine göre bir adet elektrik motoru açık eksiltme ile satın alınacaktır.2 Eksiltme 9/2/951 cuma günü saat 10.30 da Kabataş Genel Müdürlük satın alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Erzurum Nümume Htstahanesinılen Erzurum "Numune hastahanesinde şubat 951 ayı içir.de teslim edilmek şartiylc metre tulü on altı liradan 3 m/m kalınlığında ve 200 santimetre eninde liaolyom düz kahve r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • HER YEMEKTEN SONRA DİŞLERİ FIRÇALAMAK LÂZIMDIR?ÇÜNKÜ:DİŞLER ARASINDA KA-LAN YEMEK PARÇALARI ASİTLE ŞİR VE ZAMANLA DİŞLERİ ÇÜRÜ TÜR.BU TEHLİKEDEN KORUNMAK İÇİN DÜNYANIN EN SAR NANE ESANSIİLE HAZIRLANMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Adana merkez ilçesinin 18000)lira muhammen Dedelli taş ve emsali ocaklar rüsumu kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 ihale 12.2.951 pazartesi günü saat 14.00 de II Daimî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Devlet Orman işletmesi [olu mücıiirlüniirtddR 1 İşletmemiz Karacasu deposunda mevcut düşük evsafla 2232 adede denk 266.760 M.3 çam tomruğu 7 parti halinde^ 29/1/1951 talihinden itibaren 15 gün müddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • mm^ Belediyesigânlf| Su tesisat malzemesi alınacak,Tahmin veya ilk teminatı keşif bedeli Lira Kuruş Lira Kuruş 2735 25 205 14 Büyükdere bahçe kültürleri ist'fs-j yonu için satın almacak 12 kalem suj t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • SVifeiVi K ı İtfat ilâ n I a r I 9/Şubat 9öl günü saat 15 de Gelibolu As.Sa.Al.Ko.da saJ tılacak olan 171 kalem köhne Kamyon,Kamyonet,Motosikleti ve malzemenin görülen lüzum üzerine satışından vaz ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Lig ma içli ırı puan cetveli M G B M A Y P Fenerbahçe 5 4 1 17 4 14 Beşiktaş 5 3 2 19 5 13 Vefa 5 3 1 1 13 5 12 Galatasaray 5 2 2 1 7 7 11 j Istanbulspor 5 1 1 3 G 13 8 Beykoz 5 1 1 3 i 16 8 2 Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Satılık Emlak İstanbul Defterdarlığından:Kıymeti Teminatı Dosya No.CİNSİ Lira Lira 515-3731 Beyoğlu,Taksim)Şehit Muhtar mah.1522 114.15 eski Kapan ve Doğramacı yeni Doğramacı Şakir ve Kapanca so.390 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Fransa Amatör Bilardo şampiyonası Fransanıh Angouleme şen rinde yapılmakta olan Fransa amatör bilardo şampiyonası nın 3 üncü turunda,Brug Ard ve unvanın sahibi Liguret.in ününde birinci durumdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Tüy sıklet şampiyonluğu Johannesburg,29 A.P.İngiliz tüy siklet boks şampi yonu Eddie Thomas,Güney #Afrika şampiyonu Pat Patrick'i cumartesi gecesi burada Wemb ley stadyomunda yaptıkları ma Çin 13 üncü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • 1951 Halter şampiyonası Roma 3 A.A.1951 ekim ayında Milano yahut Genovada yapılacak beynelmilel halter şampiyonasına Amerikan ve Sovyet atletlerinin iştirak edecekleri bildirilmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 31.01.1951
  • Liglere tekrar başlanıyor feV/V/y'/J r e j-|4 büyük kulübümüzün,halihazırdaki durumu ıtibariL pig maçlarının,bilhassa ikinci devresi çekişmeli geçecek İstanbul futbol severlerinin,uzun zamandır çeşitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor