Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Komünizme karşı alınacak olan yeni cephe vrupa ordusu kurmak için teşebbüsler Tek komuta altındaki bu ordunun gayesi,Atlantik ordularına kara,deniz ve hava kuvvetleri yetiştirmek olacaktır.Almanya,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • r Savunma Bakanlığı nın bir tekzibî Ankara 26 A.A.Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:Istişarî mahiyette mütalâası alınmak üzere Yüksek Askerî Şûraya sevkolunan ve askerlik adliye teşkilat ve v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Rus emperyalizmine karşı İngilterenin büyük müdafaa plânı Lond a £7 A.P.Büyük Britanya Başbakanı Clement Attlee bu gece îşçi Partisinin Forest Hill'de tertiplediği bir müsamerede verdiği demeçte,Rus e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • I z m i r d e yakalanan tahrikçi Şehrimizden İzmire gönderilen Orhan Çubukçu,garda halkın hücumuna maruz kaldı İzmir,26 Hususî Muhabirimiz bildiriyor)İzmir sulh ceza mahkemesinin gıya bî tevkif kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Dünkü ihtifalde hatiplerden biri kürsüde GI.Kâzım Karabekir'in uçuncu olum yıldönümü Kâzım Karabekirin vefatı-Eminönü Halkevindc bir ihnm üçüncü yıldönümü müna-1 tifal yapılmıştır.İhtifale İssebetiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • 24 saatte 4 yangın Biri ağır olmak üzere üc yaralı var Dün şehrimizin muhtelif semtlerinde 4 yangın zuhur et mistir.Saat 11.30 da Sultanhamam Havuzlu handa bulu-nan ıtriyat satış deposunda alkolün sob
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Be I e d i y e reislerini halk seçecek Ankara 26 A.A.Bele diye kanunu tasarısını tetkik kongresi,bugün tasarının esas ve ruhunu belirten belediye başkanlarının seçimi,seçim neticeleri,tahsisatı ile be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • KOREYE KAN GÖNDEREN GENÇLER Teknik Okul talebesinden bir grup evvelki gün Deniz Hastahanesine giderek kan gruplarının tesbiti için plâzma vermiştir.Plâzmalar derhal gruplara ayrılmış ve vaserman muaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • ükûmete faydalı olmak için teşebbüse gecen Tüccar Dernegiı üyeleri dünkü toplantıda İhtikârla mücadele kararının akisleri Tüccar Derneği ve Bölge Sanayi Birliği,hükümete faydalı olmak için şimdiden te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Koredeki birliğimizi tefriş eden Gl.Gürler dün gece geldi Gl.diyor ki:"Tugayımız,dipdiri,canlı ve yaptığı birinci muharebenin tecrübesiyle kılıcını daha iyi bi'emiş,sırasını bekliyor,İstanbul,26 A.A.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Mecliste dünkü müzakereler Yaşayan kişi adı verilen yerler Riya ve tabasbusu kaldırmak için sokak,okul,stadyum ve emsalindeki adların değiştirilmesi istendi Ankara 26 A.A.B.M.Meclisi Mustafa Zeren'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Y o 1 vergisi Meclise yapılan yeni kanun teldîfî Verginin gelire göre alınması ve bes lira ile 100 lira arasında tehalüf etmesi istendi Ankara,26 Milliyet)Burdur Milletvekili' Mehmet Özbey tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Tütün piya sası İstikrar devam ediyor Tekel Bakanı bu hususu dün bir kere daha teyid etli İzmir,26 A.A.Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan,Ege'de yaptığı tetkikler neticesinde edindiği intihalara dair b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • B.Milletler komitesinde Çin meselesi l I I I' ı I Kanada,12 ler plânını tadil eden bir tasarı sundu Ingiiterenin 12 ler planına mütemayil olmasına resmen Yeni Zelanda ve Avustralya da Amerikayı destek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Kanada Dışişleri Bakanı Lester B.Pearson Eisenhower Kanadada Ottawa 26 A.P.Atlantik Paktı teşkilâtının Avrupa orduları başkomutanı General Dwight Eisenhower bugün Ka nada askerî liderleriyle görüş,mel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • İşçinin mesken ihtiyacı İşletmeler Bakanı,bu hususun 1951 de esaslı surette ele alınacağını söyledi izmit 26 Milliyet)işletmeler Bakanı Muhlis Ete bu sabah Izmite gelmiştir.Bakan doğruca Sellüloz Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Arap birliğ güvenlik paktı Paktın esasını,Ürdün,Mısır,Suriye ve Irak teşkil edecek Kahire,26 A.P.Ürdün Başbakanı Samir Rıfaî Paşr bugün bir gazeteciye verdiği demeçte,Ürdün'ün.Arap devletleri arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.01.1951
  • Mister Attlee Attlei' n i n çok mühim beyanatı Rusya dünyayı re h d if ediyor Londra,26 AP.Büyük Britanya Başbakanı demiştir ki:«Rusya,kuvvet istimaliyle veya hile ile fethettiği memleketlerin etrafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Yeğeni lie sevişmek için kardeşini öldürdü ADANA,«Milliyet)Suriye gazeteleri korkunç bir cinayet hakkında tafsilât vermektediı le.r Muhammed Akûle ad'rıda bir köylü,öz kaidesinin k'.zı olan yeğenini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Sivas'ta İlk göçmen kafilesi Sivas'a vardı Sivas,Milliyet)34 kişi Kk ilk göçmen kafilesi Sivasgelmiştir.Göçmenler istasyo*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • E ş y o p'yangosu Top kapı Gençlik Kuliil eşya piyangosunda kazana.Kırın tam listesini neşrediyoruz Topkapı Gençlik Kulübünü,«•"»ya piyangoca çekilmiştir.Ç kan ikramiyeler her çarşambgünü saat 21 de 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Adapâzarında 50 yataklı bir misafirhane hazırlandı Adapazarı Milliyet)İl çemize mürettep göçmenler den 2265 nüfustan ibaret 50C aile tamamen yerleştirilmiş vatandaşlardan toplanan 376 lira 31 kuruş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • KONGRE it Azerî Kardeşler Yardımlaş ma Derneğinin yıllık kongres yarın saat 15 te yapılacaktırif istanbul Erkek Lisesinde:Yetişenler Derneğinin fevkalû de kongresi yarın saat 10 a,Dernek lokalinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Dolmabahçe Gazhanesi Şehrin ezelî dertlerinden biri yine mevzuubahsedilmeğe butlandı.Dolmabahçe Gaz hanesinin şimdi de Kâğıthane poligonlarına nakli düşünülüyormuş.Olmtyacak duaya âmin demekten hoşlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Sinemada çıkan hâdise Bir gene kendisini sinemadan çıkarmak isteyen inzibat yüzbaşısını bıçakladı Evvelki gece saat 22 sıralarında Beş'.ktaşta Suat Park sinemasında kanlı bir hâdise ol muştur.Bahriyel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Bulgaristandan şehrimize 599 göçmen daha geldi •Dün de Bulgaristandan şehrimize 599 göçmen gelmiş ve Sirkeci misafirhanesine yer leştirilmiştir.Bu suretle misa firhanedeki göçmenlerin ye kûnu bugün 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir eden Nusret Saf in duruşmasına devam edild Başbakana açık mektup ba:lıkl:seri yazısı hükümetin m?nevî şahsiyetini tahkir mah;yetinde:görüldüğünden adli yeye verilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Büyücülük yapan birisi yakalandı Etyemezde Tekke sokağında oturan Osman Çakır adın da birinin büyücülük ve üfü rükçülük yaptığını haber alan memurlar sanığı bir kadınr muska verirken suç üstünde yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Bir kız kaçırma hâdisesi Dolapderede.oturan Halil Aşut adında biri emniyet memurlarına müracaatla kızı Ayşenin Ethem adında bir paçavracı tarafından iğfal edilerek kaçırıldığını bildirmiştir.İddianın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Şüpheli bir ölüm Unkapanı köprüsü altında yatıp kalkan Tevfik adında bi ri,birden sancılanmış ve kaldırıldığı Beyoğlu hastahanesinde ölmüştür.Savcılık ölümü şüpheli görerek hâdiseye el koymuş;cesed mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • HALKINSESI Gelen Cevap Gazetemizin 3.1.951 tarihli nüshasında çıkan «Yeni Cami kemeri» başlıklı yazı etrafında tstanbul Vakıflar Başmüdürlüv günden aşağıdaki cevabı aldık.Aynen neşrediyoruz:S Yeni Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • T.sanayi Odasının ere yardımı Ticaret ve Sanayi Odası aidatı bir* defaya mahsus olmak üzere bir misli arttırılacak ve buradan temin edilecek 585.513 lira göçmenlere tahsis edilecektir.Ticaret ve Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Başkasının atölyesini satan dolandırıcı Dün savcılığa b:r dolandırıcılık hâdisesi intikal etmiştir.İddiaya göre Şevket Yılmaz adında biri on gün kadar evvel Şişgöbek Mustafa adında biriy le tanışmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Eşyalarını,çaldığı adamı bıçakladı Evvelki gece Eyüpte,muhL ti heyecana düşüren bir hadi.se olmuştur.Mustafa adında birinin evine giren hırsız topladığı bir kaç parça eşya ile kaçacağı sırada,gürültüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Halka ucuz yumurta temin edilecek Dün Vilâyette Ziraat Odası Başkanı Tevfik Escn'in ri yasetinde ve Vilâyet Ziraa Müdürü Cevdet KocataşkınY iştirakile bir toplantı yapıl mıştır.Bu toplantıda ileride İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Denizyollarının nakliye ücretlerinde yapacağı tenzilât Boş meyva,sebze küfe v sandıklarının istihsal merkeplerine iadesi halinde,Devle Denizyolları vapurlarında alı nan navlun ücretlerinde,şubat tai'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Eniştesini yaraladı Mecidiyeköyünde oturan Sa dik adında biri,ailevî bir mesele yüzünden çıkan kavga sonunda eniştesi Mehmet'i başırdan bir demir parçası ile yaralamıstır.Sanık yakalanmış tır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Asgarî isçi ücretlerinin tesbitine müteallik yönetmelik vilâyete gönderildi Asgarî işçi ücretlerinin tesbitine müteallik yönetmelik dün Vilâyete gönderilmiştir.Yönetmelik hükümlerine göre,şehrimizde p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Sanayi Birlici iplik tevziatına başlıyor Ekonomi Bakanlığı,Sanayi Birliğine gönderdiği bir yazı ile aylık iplik tevziatına başlanmasını bildirmiştir.Gerekli hazırlıklarını ikmal eden Birlik,önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Mali meseleler Marshall Marshall yardımının başlangıcından veya 1948 denberi geçen iki buçuk yıl zarfında Batı Avrupa ve bilhassa Büyük Britanyâdaki istihale o derecede dikkate şayan olmuştur ki,Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Sis ve fırtına yüzünden aksayan vapur seferleri Dün sabah limanı kaplıyaı sis yüzünden Beykozdan Köprüye' Küprüdcn Beykoza v Köprüden Yalovaya ilk sefer yapacak olan vapurlar hareket edememişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Kacukcılık yapan Mısırlı tayfalar altışar ay hapse mahkum edildiler Bir müûc-ot evvel limanımı,za gelen Mısır bandıralı Mehmet Ali Elkebir vapurunun tayfalarından Muhammed Abueş,Ztkeriya,Abdüllâtrf,D;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • KISA HABERLER it İstanbul Tüccar Derneği Başkam İzzet Akosman Gökmenlere Yardım Derneği merkez komitesinin Ankarada yapacağı-toplantıya iştirak et mek üzere Ankaraya gitmiş tirir Dün saat 18 de Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.01.1951
  • Patent kaçakçılığı Ticaret ve Sanayi Odası patent kaçakçılığına mâni olmak üzere bazı kararlar aldı Ticaret ve Sanayi Odası patent kaçakçılığına mâni ol mak üzere bazı kararlar almış,tır.Bu kararlar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • $A Mareşal Tito'yu devirmek isteyenlerin mahkemesine başlandı Belgrat.26 A.P.Dün burada askerî bir mah kemede duruşması başlamış olan 16 Yugoslav Kraliyet taraftarının muhakemesi sırasında,menfada bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • İngiliz Kabinesi Dün yapılan toplantıda İııgilterenin yeniden silâhlanması görüşüldü Londra 26 A.A.Reuter)İngiliz kabinesi dün yaptı ğı 5 saatlik 2 toplantıda in gilterenin yeniden silâhlan ması mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • zmiroe Müstahsilin dileklerini dinleyen Nuri özsan,tütüneülüîîü bir küLhalinde mütalâa.t etmenin kabettiğini belirtti İzmir 26 t A.A.Güm rük ve Tekel Bakanı Nuri Üzsan,Muğladan dönerken Tepeköy.Bulgur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Keşmir meselesi Anlaşmazlık,plebisitte askerî kuvvetlerin bulund urulnıamasında Londra 26 A.A.Lps Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlık mevzuu olan eşmir meselesini ele alan JTİmes gazetesi bu h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Büyük bir yangında 5 kişi öldü Dower New Jersey)2c A.A.afp)Picatinm silâh deposunda çıkan yangır neticesi 5 kişi ölmüş,4 kişi a ğır yaralanmıştır.Yangın,50 ton barut bulunan küçük binada dokuz amele t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • İngiltere et istihkakını indiriyor Londra,25 A.A.afp)Avam kamarasında demeçt* bulunan İaşe Bakanı Webb.4 şubattan itibaren et tayininir yüzde 20 nisbetinde indirilcr.c ğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Italyad a büyük çığ lelak eti Milano 26 A.A.Afp)Son günlerdeki çığ felâketleri neticesi İtalyan Alplerinin bazı köylerinde ve bilhassa 72 saatten beri 1500 kişinin dünyadan tecrid edilmiş bir halde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Soğuk harp karşısında Japonya Tokyo 26 A.A.United Press)Bugün beyanatta bu lunan Japon Başbakanı Yoshida,ezcümle şöyle demiştir;Kore ihtilâfının halledilme miş olması teessüfe şayandır.Fakat soğuk har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Sovyet ilim akademisi müdürü öldü Londra 26 A.P.Moskova radyosu tarafından dün bildirildiğine görş,Sovyet 1lim Akademisinin başkanı Sergei İvanovich Vavüov,59 yaşında iken ölmüştür.Radyo,ölümün.Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Atom pili imalâtı arttı Londra 26 A.A.Lps)Harwel'deki atom araştırma lan merkezi bir atom pili ile işliyen kalorifere malik ola çaktır.Aylarca süren araştır malardan sonra âlimler yüksek enerji ile iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Amerikanın,İrana gönderdiği askerî malzeme Tahran 26 A.P.Biıle sik Amerika büyük elçiliği dür İran'a askerî yardım program dahilinde gönderilmiş olan il!malzemenin memlekete varmı olduğunu açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • I Şubat 1951 Tari hinden itibaren KERVANSARAY yemek salonlarında yalnız 15 gün için ARGENTIA FİLMİNİN YİLDİZLARİ MEŞHUR NICHOLAS BROTHERS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Londrada Sherlock Holmes sergisi açılacak Londra,26 A.P.Londranm,St.Maryl^bone mahal leşi idare heyeti,dün,meşhu' ve hayalî polis hafiyesi She lock Holmes'u farazi evi ola Baker sokağındaki «Abbc Hous
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Sağlık Bakanı şehrimize geliyor İzmir 26 A.A.Sağtı ve Sosyal Yardım Bakanı Dol tor Ekrem Hayri Üstün dağ b gün İzmirde tetkiklerine de vam edecek,yarın Kadeş va puru ile Istanbula hareket c decektlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Bir eroin satıcısı ile üç esrarkeş yakalandı Emniyet Müdürlüğü Kaçak çılık Bürosu memurları Beyo;]unda eroin satan Yusuf San cak adında bir sabıkalıyı su üstünde yakalamış ve üzerin d 50 gram eroin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Doğu-Güney Akdeniz şefe lerinde yapılan değişiklik Doğu Güney Akdeniz se ferine çıkacak Devlet Deniz yollan vepurlan,gidişte Izmir de uğrayacaklardır.Bu yüz den sefer müddeti de 19 gün den 22 güne çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Çoruh şilebi,Amerikaya kaçan 10 tayfamızı getirdi Amerika seferinde buluna »Çoruh» şilebi dün limanımıza dönmüştür.Şilep «Mardin şilebi ile Amerikaya kaçan 3:tayfadan.Amerikan polisine,tevkif edilen 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Deniz hatları isletmesi müdürü Ankaraya gitti Deniz Hatları İsletmesi mü dürü Muzaffer Özgü t Ulaştırma Bakanlığı ile temaslarda b\lunmak üzere dün Ankara}'gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Şişli Çocuk Hastahanesine ilâve edilecek yeni pavyon Şişli Çocuk hastahanesine 150 yataklı yeni bir doğum pa\yonunun ilâvesi için Sağlık Mü diirlügünce gerekli tetkiklere başlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Ölmüş insan böbreğinden istifade Paris,2G A.P.Fransada ilk defa olarak dün,genç bir kadının kendi böbreği çıkarılarak,onun yerine,henüz idam edilp-ûr,olan bir suçlu nun vu.cudundan alınmış olan sağlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Bir hırsız,Fransız elçisini öldürecekti Paris 26 A.A.Lps)Haoer alındığına göre,Santiago daki Fransız Büyük elçisi,binaya giren bir hırsız tarafın dan öldürülmek tehlikesine ma ruz kalmıştır.Hırsız,üst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Amerikada grip salgım yok NeVyork,20 A.A.Lps)Nevyorka varan bir Fransız gemisinde 7 enflüenza vakası görülmüştür.Hastalar,ge miden inme müsaadesini almış larsa da nezaret altında bu lUTidurulacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Yunanistana yeni kredi açıldı Vaşington,2G A.A.a fp)İktisadî işbirliği idaresi dün Yunanistanın Birleşik Amerkadah buğday satın alması için 13 milyon 450.000 dolar harcamasını tasvip etmiştir.Norveçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Mısırda garip bir dâva Kahire 25 A.A.Afp)İs kenderiye şehri seyrüsefer me murlaıından İbrahim Seyid Ah med,büyük bıyıkları ile esaslı bir şöhret edinmişti.25 senedenberi bıyıklarına ihtimam eden İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Aiphonse istirahat,eder gibi yat mış/tı.Boynunda ip izleri sarahatle görülüyordu.Alphonse d'Aragon boğulmuştu.Bu cinayetten sonra Lucrece ailesiyle tekrar bozuştu.P:ıpa ve Cesar'm itiraz ve ricalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Istanbul B«lediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan;Alejandro Casuna Türkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • Deri kumaş Birçok yıl süren araştırma ve tecrübeler neticesinde,merkezi Littleborough ve Manchester'de bulunan Fothergıll and Harvey,Ltd.şirketi yeni bir sentetik dokuma kumaş geliştirmiştir.«Tygan» a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.01.1951
  • I Buz limited şirketleri nasıl çalı kazançla Amerikanın şimal eyaletlerinin vasat derecede kalabalık şehirlerinde tabiî buz çıkarma ameliyesine büyük bir önem veriliyor.Amerikada en cok sarfediien şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • "S yağıyordu.Ümit Nahit RAMOK Ne içki,ne müzik,hattâ ne de Amer:ân barın ekzotik dekor lan arasında yan dekolte—iki aşiftenin zoraki öpüşleri neşesini buldurabiliyordu.O bütün bu ısmarlama aşk oyunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • 1 Bir kadın ismi,Bir nola,2—Aksi olanı,Bir fizik ka nunu;3—Mektebe,Avuç içi;4 Tersi)Konak yeri,Hakem;5 Bir çalgı,Bir şeyi birdenbire hatırladığımız zaman öyle deriz;6 Asnn en mütekâmil safhası;7 Bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • Onu benden uzaklaştıran sadece kocasına ihanet etmemek endişesi mi?Benden kaç mak için kendini bir başkasına teslim edişi,bir insanın yapabileceği en büyük çılgınlıktır.Niçin benim olmuyor?Bir kadın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • Lokman Hekim ş Doktor Hafız Cemal I Dihiliye Mütehassısı R Pazaıdan başka her ün I sabah saat 10.30-12,öğle-den sonra 14.30-17 de hasta J kabul eder.İstanbul Di-vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562» 1 Sahra yanıyor 2 Yılmayan adam AR 44394)1 Gençlik aşkt ATLAS 40835)1 Leylâk lar açarken İNCÎ 84595)1 Carnegie Hall.ELHAMRA 42236)1 Yılmayan arslan Renkli)2 Rio aşkları Renkli)L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • Mil "ı 1—ma Tib aleminde Yeni inkişaflar Kıraetle tedavi usulü iyi neticeler veriyor Matbaa makinesinin ica dmdanberi okuma,dünyanın her tarafında sayıları gittikçe artan insanlar için hakikî bir nime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • I I Yeni keşifler I S Radyo ile can kuıtarrm faaliyeti Amerikada amatör radyocu olarak resmî müsaadeli,aşağı yukarı 2000 kadar kadına hususî bir çalışma sahası meydana getirmek tedir.Resmen YL's.Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • Bina aranıyor i Isfanbul sular idaresinden idaremizin Fatih şube binası olarak kullanılmak üzere Edirnekapi ile Şehzadebaşı arasında cadde üzerinde veya yan!sokaklarda münasip bir bina kiralanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • Sahihi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiileı idare eden:Vahld Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektlf Şirket Matbaası Basıldığı yer Ehüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • Hie.^Vî^ Mu £r 19 OCAK R.Ah 1 9 ft 1 1370'Cumartesi Ru.14 J K.Sa.1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.17 Öğle 12.26 İkindi 15,00 Akşam 17.16 Yatsı 18.51 îthşak 5.36 2.03 7.12 9.46 12.00 135 12.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programla)13.00 Haberler 13.15 Dans 7nüziği Pl.13.30 Radyo salon orkestrası konseri 14.00 Şarkılar.14.45 Karışık hafif nüzik Pl.15.00 Konuşma 15.10 Türküler.Okuyan:Cemil Canka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.01.1951
  • 1 Sterlin 7.90 7.91 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0,80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 isviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • iz m i r'de yakalanan tahrikçi TBastarah birincide!getirilmiştir.Sanık Orhan,trenden indiği zaman bu esna da garda tesadüfen bulunan ve kendisini trauyan birçok kimselerin hücumuna mauu kalmıştır,Gard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Dost memleketlerin göçmenlere yardımı Ankara.26 A.A.Aldığımı/malûmata göre,şimdiye kadar dünyanın her köşesinden 15 memleketin Kızılay ve Kızılhaç teşekkülleri,Bulgaristan'dan tehcir edilen Türk göçme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Kıbrıs'dau yapılan yazdım Ankara.26 A.A.Bize verilen bir habere göre,Kıbns'da çıkan İstiklâl gazetesi,nin göçmen dâvası yolunda giriştiği geniş neşriyatın ilk semeresi olarak,bu gazete eliyle 20 ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Is arayan göçmenlere derhal is bulunacak Ankara,26 T.H.A.Çalışma Bakanlığı,vilâyetlerde valilerin başkanlığında kurulmuş olan il göçmen komisyonarma İşçi Bulma Kurumlan müdürlerinin de iştiraklerine k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Türk Ceza Kanununda tadilat Ankara,26 MİLLİYET)Meclis Adalet komisyonu,dün de saat 10 da toplanarak Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair tasan ile Tekirdağ Milletvekili Şevket M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • İhtikârla mücadele kararının akisleri l r Bitarafı Birincide 1 ğu hakkında verdiği izahat şehrimiz piyasasında da büyük bir tepki yaratmıştır.Bakanın bu izahatı hemen hemen bütün piyasa mehafilinde ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Gi.Kâzım Karo beki r TBastarafı birincide 1 tiklâl marşiyle başlanımış merhumun manevî huzurunda birdakikaık ihtiram duruşu yapıldıktan sonra profesör Sû di Irmak,Hamza Osman Erkan,M.Selek,Ahmet Ayata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • İşçinin mesken ihtiyacı TBaştarafı birhıcidel arzulan üzerine bir konuşrm yapmıştır.Bakan işçi meskenleri dâ vasinin Menderes hükümet tarafından behemehal hallecli leeeğini söylemiş ve bu dav;nm halli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Yol vergisi TBaştarafı birincide 1 Mehmet özbey birinci tekli finde yol vergisinin vatandaşıt gelirine göre alınmasını,bu su retle vergi adaletinin tesisin istemekte,vergi haddinin 5 li radan başlayar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Ingilterenin müdafaa plânı TBastarafı birincide!ve gerek bazı komşularına ait topraklara yaydığı vâsi bir askerî mekanizmayı» idame etmekle suçlandırmış ve şunları söylemiştir.«Rusya dünya meselc1arin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • AtHee'nin beyanat.FBasturafı birincide!«Sovyetler Birliğinin bugün elinde 175 faal tümen vadır.Bu tümenlerin arasında motorize ve tank tümenleri mevcuttur.İngiltere Başbakanı,Rusya nın elinde 25.000 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Metaksas hattı tahkimatı Yunan hükümetinin Bulgar hududu boyunca Metaksas mü dafaa hattını yeı.iden inşa etmek üzere bulunduğu hakkındaki baher,ilgili:çevıeler ta rafındsn fayla mübalâğalı olarak ta\s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Kanada 12 Ier plânını tadil eden bir tasarı sundu r Bas t avali birincide 1 Rau ise,konferansın evvelâ.karanlık.kalmış olan noktaları aydınlatması ve sonra müstakbel adımların onu takip etmesi lâzım o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Tütün piyasasındaki istikrar devam ediyor Basta,ai ı bii'incidel radeniz bölgeleri tütün piya saları müzminleşmiş bir haldeydi.Tabiatın gadrine tıslayan bu mıntakalar tütüncülerini kendi kaderleriyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Mecliste dünkü müzakereler TBastarafı birine ide!lif ir in müzakeresinde söz alan Seyhan milletvekili Reşat Gür;lü.Kars milletvekili Abhas* Çetin,Ni£de milletvekili Necip Bilge,kanun teklifinin anayas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Eisenhower Bas taraf,birincide} Kanada hükümetinin bu yıl zarfında Avrupaya 5 bin mev cutlu bir tugayla avcı uçakla nnd3n müteşekkil bir lil ;ve nıuhteiii cins askeri malzeme göndermeği gözünün d e lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Arap birliği güvenlik paktı r Basiarafı Birincide 1 Jrdün Başbakanı Samir Rı faî Paşa bugün gazetccilerr verdiği demeçte,Arap Birliğini teşkil eden 7 devletin Ba tüı demokrasilerle birlikte ay nı pren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Belediye reisleri f Bast.afi birindeki de bulunduğumuz uemokratik nizamın bunu icabettirdiği tezini savunmuşlardır.Bu teklif ittifaka yakın bir çoğunluk la kabul edilmiş ve alkışlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • 24 saatta A yangın T Bastaral'ı Birincide I ve işçilerden Yako ile Hurşit muhtelif yerlerindin yanmışlardır.Itriyat dposu kısmen yandıktan sonra söndürülmüş tür.İkinci yangın Balatta Musevi hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Piyasadaki l*ia yükselmesi kontrol ediliyor İstanbul,26 T.H.A.Bölge Ticaret Müdürlüğü piyasadaki kontrollerine yeniden başlamıştır.Bölge Ticaret Müdürünün riyasetinde üç gündür toplantılar yapan İhra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • Gl.Gürler dün gece geldi r Bas t a rafı bil i ıu'ill el gece.saat 23.50 de uçakla şen rimize dönmüş ve hava alanında karşılanmıştır.General Şahap Gürler demiştir ki:ı —Heyecanla gittim,sevinçle dönüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.01.1951
  • şterek Avrupa Ordusu riiasüu afi birincide!gayrettir.İlk davetiye Balı AL manya Federal Cumhuriyetine gönderilmiş ve bildirildiğine gö re memnunlukla kabul edilmiş tir.İyi haber alan yetkili mahfiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Hayatınız müddetince yirmi yaş güzellik ve teravetini muhafazada İsrar ediniz.Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz de hayretle şahit olacaksınız.Yüzünüze ve ellerinize ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Sayın İstanbul halkına istanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Kar yağmaya başlamıştır.Her vatandaş evinin,apartmanının önünü kar birikmeden,don yapmadan evvel temizleyerek kaldırımın kenarına kümele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü Hânları Satınalma komisyon j Başkanığmdan 1 Mevcut şartnamesi mucibince bir yıl müddetle Çamaltı Tuzlasından Karadeniz,Marmara ve istanbul sahil anbar-J larımıza tahminen 34.400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından Belediye Zabıta Talimatnamesinin 7 nci maddesi hükmünce çöplerin sızıntı ve koku yapmıyacak üstleri kapalı madenî kaplar içinde biriktirilip çöp araba veya kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Seyhan Valiliğinden 1 Adana merkez ilçesinin U8000)lira muhammen bedelli taş ve emsali ocaklar rüsumu;kapaîi zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 ihale 1242.951 pazartesi günü saat 14.00 de II Bainu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • DİŞLERİN MİNESİ ÜZERİ-NE YERLEŞEN BİRTAKIM ZARARLI MADDELERLE DİŞ ARALARINDA KALAN YEMEK PARÇALARININ YAPTIĞI ASİTLERİN TAH-RİBATINDAN İLERİ GEL-DİĞİ.İLMÎ ARAŞTIRMA-LAR NETİCESİNDE AN-LAŞILMIŞTIR.nane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • KİNİNLİ 4 saat aral ile günde 3 kaşe alınabilirh «fcVö.I 5C*J BAŞ,DİŞ,NEZLE,ROMATİZMA,ADALE,VE SİNİR AĞRILARINI GEÇİRİR.Soğuk algınlığında ve Grip başlangıcında,hastalığı önlemek için GRİPİN almağı ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • 1 TÜRKİYE İMAR BANKASI Sermayesi 1.500.000 T.L.Kuruluşu:1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • fİst^.Arhîrli||i|»din verilen İplcer14Clta;at ılanları Muhtelif eb'adda Kadron,Tahta ve kalas çam kerestes 35,100 M3 ve muhtelif eb'adda 1,200 M3 Gürgen kereste ilt 3-5 Mm.lik karaağaçtan kontrplâk 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Satılık Bina Büyükçekmecede hükümet caddesinde kâin eski 47 rı maralı kagir bina açık arttırma suretiyle satılacaktır.Tahmin bedeli 9015 lira ilk teminatı 676' liradır.Şartnamesi Divanyolunda Belediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • {Yeni bin yolsuzluk!iddiası!Beden Terbiyesi teşkilâ-tında 1948 Olinıpiyat-larma ait tahkikata başlandı D/m tir futbolcuların •S ifadeleri alındı y.Umum müdürlükçe,o-limpiyatlara iştirak edebil-»v memi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Bugünkü mühim maç karşılaşıyorlar Muhakkok galib gelebilmek gayretiyle oynayacak Men iki takımın,bugünkü maçda zevkli bir oyun çıkarmalarına muhakkak nazariyle bakılabilir Bilindiği gibi,lig maçlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Küçük Haberler Ordular arası boks f şampiyonasına hazırlık 1% Italyada nisan ayı içinde yapılacak olan Dünya Ordua lararası boks şampiyonası için ordu spor kollarında çalış.malara başlanmıştır.3 ve 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.01.1951
  • Bugünkü spor hareketleri ikinci Küme Basketbol Teknik Üniversite)15.30 Emniyet A!t mordu 16.30 Tarabya Karagümrük ŞEREF STADI 12.30 Taksim Sümerspor 14.30 Sarıyer Davutpasa VEFA STADI 10.30 Ortaköy To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6