Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Bir 7 devlet konferansının içtimai üzerinde duruluyor Kızıl Çinin yeni teklifine göre Pekin' ilk adım ola rak Korede ateş kesilmesi teklifini reddetmiyor.Çin gönüllüleri de diğerleri gîbî Koreden çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • pindli bir ftaflın dansözün çok tipik bir ifade ve numarası Yatısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Avrupada grip salgını Hastahaneler tıklım,tıklım doldu.Ölüm miktarı artıyor Londra 25 A.P.Avrupada milvonlarca kiji muttasıl aksırmakta ve yüksek ateş tesiri ile yatmaktadır.Ve birçok mem leketlerde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Bir yargıç intihar etti Ankara,25 T.H.A.Hafik kazası Sulh Yargıcı Sebatı Tanay'ın dün tabanca ile intiharı etrafında Adliye Bakanlığınca tahkikata başlanmış-tır.Tahkikat henüz neticelenmediği için kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Komünist tahrikçileri tahkikatı İstanbul ve Anka yeni tevkifler ad 1 »S$lfejfcaf-%j Evvelki gün Îzmirde yakaıanan Osman muhabirimizle görülüyor Şehrimiz zabıtasınca solcu-1 ğı açtığı mücadeleye devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • fiatlan İşletmeler Bakanı Muhlis Ete,dün yaptığı basın toplantısında» Sümerbank mamullerinin fiat artış sebeplerini izah etti işletmeler Bakanı Muhlis Ete basma beyanatta bulunuyor Ankara 25 T.H.A.İşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Ay'a yapılacak uçuş Stuttgart 25 A.P.Alman bilginleri 1 milyar aolar sortiyle aya uçulabileceğine inanmaktadırlar.Yeni keşiflerin böyle bir uçuşu mümkün kıldığını söylemişlerdir.Bu konuda hazır,lannuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Orta Doğu komutanlığına getirileceği söylenen Montgomery Ortadoğu Bloku Bir İngiliz saylavı,Orta Doğunun müdafaası için Amerika ve İngilterenin teminat ve müzaheretiyle yeni bir pakta ihtiyaç olduğunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Göçmenlere yardım komitesinin içtimai Bakani hdas edilecek Başbakan göçmen dâvası ile birlikte memleketin toprak,iskan işlerinin de bir arada mtitalea edildiğini söyledi Toplantıda Bayar'İa bazı Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Mac Arthur 71 yasmada Dün bir basın toplantısı yapan General,Kore hare kâtı hakkında geniş izahattt bulundu Tokyo,25 A.P.Yarır 71 inci doğum gününü tesid edecek olan general Mac Arthur,gazetecilerle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Eisenhower Izlandada General,Avrunada yaptığı temasların kendisine cesaret verdiğini siiyledi Reykjavik 25 A.P.Al lantik Paktı teşkilâtının Av rupa kuvvetleri başkomutan general Eisenhower bugün öğ le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • KoreGazilerine verilen kan Korede yaralanan kanramanlarımıza kan vermek istiyenlerden önümüzdeki pazar tesi gününden itibaren Kasımpaşa Deniz hastahanesinde kan alımına başlanacaktır.Bu münasebetle dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Adalet Bakanının İzmirde dünkü mühim beyanatı Bakan,basın hürriyeti ve antidemokratik kanunlarla adlî teşkilata temas etti İzmir 25 A.A.Birkaç gündenberi şehrimizde bulu 1 nan Adalet Bakanı Halil Özyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • hafta tatili Bursa'da bir konuşma yapan Çalısına Bakanı,tasarının yakında Meclisten çıkacağını bildirdi Bursa,25 Milliyet)İlimizde bulunan Çalışma Bakanı Hulusi Köymen,Merinos fabrikasında 2000 i aşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.01.1951
  • Hindistan ve tarihçesi Binbir gece masallarının beşiği Hind İstandır.Vadilerinde elmas toplanan diyarlar da Hindistan'da idi,efsanevî servetlere sahip,altın kubbeli saraylarında mesut bir hayat süren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Çanakkale nihayet bol suya kavuştu ÇANAKKALE Şehrimiz Belediyesi,şehir suyunu temin etmekte olan mazot mo törü yerine elektro motor koy mak suretiyle hem bol su ve hem de şehre gece gündüz elektrik ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Bursada 43 memur açıkta kaldı Gece yarısına kadar devam eden çalışmalarda il genel meclisi şehrin muhtelif işleri,ni gözden geçirmiş;951 yılı bütçesini ikmal etmiştir.Yeni bütçeye göre 43 memur açıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Gümrük ve Tekel Bakanının temasları Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan evvelki gün refakatinde Vali Dilâver Argûn,Milletvekillerinden Adnan Ka raosmanoğlu,Namık Gedik,Yavuz Başer ve Tekel Umum Müdürü H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Bodrumda Tarihî kıymeti haiz ahide Ier tamir ediliyor Bodrumun tarihî kıymcrî haiz abidelerinden eski camii tamiri için Vakıflar İdaresinin 400 lira yardımda bulun mayı v&detmesi halk üzerindr pek sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Mardînde Şenyurt bucağını su bastı Maıdine 25 kilometre uzakta bulunan Şenyurt bucağını ve Derbesiye şimendifer is tasyonunu sel basmıştır.Goce Eabaha karşı saat 4,20 de İlanısor istikametinden gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Cemiyet KONGRE İr Azer Kardeşler Yardımlaş ma Derneğinin yıllık kongre si pazar günü saat 15 te yapı Uçaktırir İstanbul Erkek Lisesinde;Yetişenler Derneğinin fevkalâ de kongresi 28 ocak pazar gü nü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • 3 isçi kömürden zehirlendi içlerinden biri hastahanede oldu Dün sabah Kumkapıda fee' bir kömürden zehirlenme hâ disesi olmuştur.Bu semtte Li man caddesinde j'eni yapıl makta olan bir evin henüz ikmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • ııımınj{ HALKINSESI Gelen cevaplar 12.1.951 tarihli nüsha,mızda çıkan Balıkpazarı önündeki otobüs durağı yerinin aksaklımı mevzuun,daki yazı hakkında E.T.T.İşletmeleri Genel Müdürlüğü Neşriyat Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Gelir vergisi Gelir verdisine tâbi mükelleflerin verecekleri beyannamelerin tevziatı bitti Geliı vergisine tâbi mükelleflerin Mart ayı içerisinde Maliye şubelerine verecek leri beyannamelerin Defterda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Dikkatsizlikyüzünden çıkan yangınlar arttı Halkı tedbirli ve dikkaüj davranmağa davet etmek gayesiyle Vilâyet bb* beyanname yayınladı Son günlerde dikkatsizlik yü zünden vukua gelen yangınların sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Rir dernek hakkında takibata seçildi müddet evvel şehrimiz tatürk verem hastahanc fcurma derneği» adı allın da bir teşekkül kurulmuşu Dün savcılığa bir ihbar yapı' mış ve dernekte bazı yolsu?hıklar ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Hırsız kız kardeşler Taksimde Mehmet adında taşralı bir tacirle tanışan Arzu ve Saniye adında iki kız kardeş otomobille gezinirlerken Mehmedin içinde 500 lira bulunan para çantasını çalmış,lardır.Kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Jir kızı metruk bir vagondr iğfal ettiler Sirkecide bir otelde ikamet eden İsmet Ararat adında biı kız dün savcılığa müracaat cderek,Abdurrahman adınd;bir şahsın kendisini kandıra rak Sirkeci istasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • 18 uygunsuz kadın yakalandı Emniyet Müdürlüğü ahlâk masası memurları Beyoğlundr Sabri Köymen ve Behice Güzel adındaki randevuculann evlerini basmış ve 18 kadınk 11 ei kek yakalamışlardır.Ev sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Kalay fiatlarmda düşüklük başladı Piyasada son iki gUn içerisinde kalay fiatlarmda hafif bir düşüklük görülmüştür.Dün toptan çubuk kalay 1450,külçe kalay ise 1400 kuruştan muamele görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Muhtekirlere karşı zecrî tedbirler alınacak Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı iç.ticaret dairesi umum müdür muavini Necmettin önder dün yaptığı bir basın toplantısında Şoförler Cemiyeti toplantısının muteb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • iğrenç bir hâdise Bir matbaacı yanında çalıştırdığı kızı ilâçla bayıltarak tecavüzde bulunmuş Savcılık ve Emniyet çirkin bir tecavüz ve iğfal hâdisesi ne çl koymuş ve bu hususta gerekli tahkikata başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Evli bir kadın âsisi ile birlikle tevkif edildi Beşiktaşta oturan evli ve iki t;ocuk sahibi Sürpik adında bir kadının Kirkor adında biri ile münasebet tesis ettiği kocası Agop tarafından alâkalılara i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Bir kadın Mirgün sahilinde dolaşırken denize düştü Küçük Mustafapaşada oturan Mürvet Şirin adında bir kadın beraber yaşadığı Rahmi Eralp'la evvelki gece Mirgünde Çınar altına gitmişlerdir.Burada içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Şemsiye ile çaı.şan daire!Beyoğlu Kaymakamlığının kiremitleri kırılmış,masalara sular damlıyor,memurla'" ıslanıyor,evrak ıslanıyor,daireye iş için gelenler ıslanıyorrmış.Vaktiyle kaymakamlık Beyoğlu M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • KISA HABERLER •ir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bugün saat 15 te toplanarak oda bütçesini muzakere edecektir.İf Sehrimb.de yapılacak 30 ilk okuldan Kadırga ilk okulunun inşası tamamlanmıştır.Okul 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Memleket meseleleri Tütün müessesesi faaliyete geçecekmi?Senelerdenberi tütüncülerden kesilen yüzde 5 lerin yekûnu elli milyon liraya yaklaştı.Bu sene kesilecek yüzde dörtler ile bu mikdar 60 milyon l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.01.1951
  • Profesör Kessler Alman.vu.ya gidiyor İktisat Fakültesi Profesörlerinden Kessler,Almanyad;daha müsait şartlarla bazı an gajmanlar yaptığı için pek ya kında memleketimizden ayrılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Sıhhî durumda haf l bir iyilik görülmekle beraber,vaziyet endişe vericidir X Londra 25 A.A.Afp)Dışişleri Bakanlığı tarag fmdan bu sabah yayınlaft nan tebliğe «öre.Dışişleri v Bakanı Bevin'in sıhhî du-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Hollanda kabinesi henüz kurulanındı La Haye.25 CA.A.Reuter Kraliçe Juliana,dün Hollanda parti liderlerini kabul ederek Dışişleri Bakanı İtinher'in istifasından sonra çekilmiş olan hükümetin yerine bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • 500 liralıkla kaçan kadınlar Savcılığa enteresan bir dolandırıcılık hâdisemi intikal etmiştir.Bir kaç gün evvel Kırıkkalcdcn bir arkadaşı ile şeh rimize gelen ve muhtar olduğunu bildiren Ahmet adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Çok zengin olduğunu bildik leri Gactan isminde birini soy inak için Borgia'Iar zehirlett.icr.Zavallı ancak birkaç gün mevkuf kalmıştı.Akrabası Gae t.in'ı görmek için Cesardan müsaade islediler.Umumiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Hırsızı haber veren bir alet Londra.25 A.A.dps)İngilterede,muvaffakiyetli tecrübelerden sonra,hırsızları ele geçilmeğe yarıyan bir âlet satışa çıkarılacaktır.«Sessiz bekçi» adı verilen bu âlet,sesin y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Devlet Bakana Karaosmanoğiu mııhtemelen busun Almaııyadan hareket edecek Bonn,25 A.A.Reuter)Batı Almanyada Türkiye Devlet Bakanı Fevzi Lûti'i Karaosmanoğiu ile cereyan eden müzakereler hususunda Alman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Parlanıentolararası turizm birliği kuruldu Ankara 25 T.H.A.Parlâmentolararası Turizm Bir ligi Türk Grupunun kurulmas için B.M.Meclisinde Baskar vekili Balıkesir milletvekili Sı ki Yırcalı Kayseri mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Yugoslavya,Macaristan'da!tazminat istiyor Belgrat 25 A.P.Yu goslavya dün Macar hükûme tine tevdi etmiş oldu.üu bi nota ile,hurim civarında Don ja Levanda'da öldürülmüş ola:bir hudut muhafızı için tazm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • İranlıların aöcmenlere bauıs Ankara 25 A.A.Habo aldığımıza «öre.İran Şir v(Hurşit teşkilâtı Kızılay vasıta,siyle göçmenlere 500 İngilii lirası bağışta bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Bir tepkili uçak düşerek parçalandı Darlington İngiltere)25 A.P.İngiliz hava kuvvet terine ait tepkili bir Moteoı uça Sı bugün bu civardaki bir tarlaya düşüp parçalanmıştır Pilot ölmüştür.Uçağın yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Attlee'nin yaptığı gizli konuşma Londra 25 A.A.îyi ha ber alan İngiliz kaynağından bildirildiğine göre Birleşik Amerika büyükelçisi Walter Gifford,dün akşam geç vakit Baş bakan Attlee'yi ziyaret etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Harici kısa haberler İTALYADA Kapri civarındaki Modene mezarlık jandarmaları,bir lâhidin içinde büyük miktarda si lalı ve cepane bulmuşlardır.Me zarlık bekçisi tevkif edilmiş tir.AVUSTURYADA Ulastırm"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Bahçe'de hasar yok Bahçe,25 A.A.Bu sabah saat 5 i 50 geçe batıdan doğuya iki defa orta şiddette bir deprem olmuştur.Hasar yoktur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Ankara Radyosunda özel program Ankara 25 A.A.Ankara radyosunda dinleyicilerin iş tirakiyle hazırlanmış olan bir saatlik yeni özel program,5-müzdeki pazar günü saat J1.00 de yayınlanacaktır.Radyo sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Büyük çığ fell â ke t i kurbanları Londra,25 AP.Seki/kişiden müteşekkil bir kurtar ma ekibi dün,Alp dağlarındaki 11.000 kadem yükseklik,te çığ neticesinde mahsur kalmış olan 100 Avusturyalı işçiyi kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Afrika kıt'asının müdafaası Londra,25 A.A.Router)Burada resmen öğrenil diğine göre ilkbaharda Keny;nın Nairobi şehrinde Afrikanın müdafaasını teşkilâtlandırmak maksadiyle bir konfe rans toplanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Lamington yanardağında J yeni indifa Paris,25 A.A.Afp)Lamington yanardağında bu gün yeni bir indifa husule geld iği Avustralya radyosu tarafından teyid edilmiştir.Radyo,bu sabahki indifaın pazar günkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Yugoslavya'da Krallık tekrar kurmak istiyenîeı Belgrad 25 A.A.United Press)Belgrat askerî mahkemesi,Menfada bulunan kral Pierre ile Yugoslav mültecile rini Mareşal Titonun komünist hükümetini devirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Kızı!Cin biril'eri Çin askerleri nereye gideceklerini ve yeniden nerede savaşacaklarını bilmiyorlar.Kalİmpong 25 CA.P.Bu hudut şehrine varan Tibetli tüccarlara güre,Tibet mukavemetinin çökmesi ve Dala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • İranda sabotaj Amerikan elcilisi binası dahil Tahranda bir cok binalar yandı Tahran,25 A.A.United Press)Polisin bildirdiğine göre Sovyet İran hududu yakınlarındaki bölgelerde vukua gelen muazzam yangı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Amerika'nın Rusya'dan alacakları Vaşinçton 25 »A.A.Afp)Dışişleri Bakan!ğı sözcüsü ne göre,Birleşik Amerika i Sovyet Rusya arasında İkin Cihan Harbinin ödünç yem ve kiralama anlaşmaların tanzimi hususu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Mareşal Mannerheim hasf Lozan 25 A.A.Reutor)Finlandlyanm eski Cumhuı başkanlarından Mareşal Mar nerheim dün akşam Lozan hi kûmet hastahanesinde amel yat olmuştur.Eu sabah bildi rildifiine göre Mareşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Şam'da talebe nümayişler Şam 25 A.P.Erkek kız binlerce talebe bugün rap Birliği Siyasî Komitesini toplantısı münasebetiyle gös teriler yapmış,şimdiki düny ihtilâfında Suriye ile Ara memleketlerinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • John Foster Dulles Tokyo'da Tokyo.25 A.P.Cumhur buşkanl ğınm Dışişleri müsavi' Mr.John Foster Dulles Japo liderleri ve General Mac Ar thürle bir Japonya barış and!ması müzakere etmek üze bugün Tokyoya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Arjantin'de grevler Buenos Aires.25 A.P.Başkan Peron bugün,iki gii'1denberi devam eden ve şehri muattal bırakan tren işçileri grevine son vermek gayreti ile,fevkalâde hal ilân etmiştir.Başkan Peron hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Tahammül kudreti ölçülüyor ¦Jhr İli İM 8 Beş haftalık zaman zarımda bu erlere günde bir bisküvi ve hap şekline sokulmuş vitaminlerden başka bir şey verilmedi Aınerikada beş hafta devam eden bir açlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • 1 Istanbul Belediyesi ŞEHÎR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan:Alejandro Casoına Türkçesi:Cahit Irgat ve M,Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yozan:Cevat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • İstanbul kac'ostro rrü 'ürlülünden Fatih ilçesine bağîj Arpaemini mahullcsile Hacı Hüseyin Seyit Ömer,Nevbahar,Fntma Sultan,Hacı Evhadettin Haydar,Ördek Kasap,Abdi Çelebi,Hamami Muhittin,Koca dede,Hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1951
  • Demiryolu Radyosu Bir Amerikan demiryolu şirketi,direkler arasında uzanan tellerin yerine bir radyo muhabere sistemi kurmuştur.Bu yeni sistem,telleri kıran fırtınalardan hâsıl olan telgraf ve telefon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • RÜYA GİBİ Mukadder GÜVENMEZ 24 şubat:Kar bir haftadır hiç ara vermeksizin,mütema diyen yağmakta devam ediyor.Bembeyaz insanlarla dolu,bembeyaz bir dünya artık hiç te seyredilecek,sevil ecori gibi deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • Tasarruf Hesabları arasında 1951 İkramiye Plânımızın Birinci Çekilişi I lVU"\lx S 3a yapılacaktır.BU ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE Bahçeli iki daireli partsman ve çesidli para ikramiyeleri.Apartımaııın ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından Sıtma Savaş Bölgelerinde kullanılmak üzere satıhlarındaki D.T.naikdarmm tayin ve tesbitine yarayan komple Allessan irini)miyarı kutusundan 35 adedi kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • I.E.T.T.Şikayet Bürosu I.E.T.T.Umum müdürlüğünden 1 I.E.T.T.Umum Müdürlüğü günün 24 saatinde saym halkımızın emrine amade bir şikâyet bürosu ihdas etmiştir.2 Şikâyetlerin hangi saatte olursa olsun 448
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden verilen A s k e r P Kıra alnl lanlar ı 700 ton Buğday kırdırılması işi pazarlıkla eksiltmesi 1/2/951 günü saat 10 da Erzurum As.Sa.Al.Ko.da yapılacaktır.Kepek ve çalkantı As.ait ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • 26 18 OCAK R.Ab 19 5 1 1370 Cuma VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.17 2.03 Öğle 12.26 7.12 İkindi 15.00 9.46 i Akşam 17.16 12.00 Yatsı 18.51 135 İmsak 3_i.ı.5.36 12.22 1 Ru.13 K.Sa.1 4İA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • milliyet ABOlfE rUTXASI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 15 S 8 1 S Yabancı memlaketler için xki mislidir.İLAN HATLABI Baslık 20 lir« 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 ilân sayfan s*ntimî Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • Cem,gel bu hikâyeye ayrıldığımız senenin tarihini ko yalım.İkimiz de onu hayli za man evvel okuduk.Kitap da ha fazla açık kalmasın.Son ra sayfaları çabuk yırtılır.Gel.bu manasız ızdırabı bir neşe süng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler.13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şar kılar.Okuyan;Rikkat Uyanık 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılar 15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • 1 Sterlin 7.86 84.80 100 dolar 280.50 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • ZAYİ Kemaliye nüfus dairesinden aldığım nüfus cüzdanımı zayi ettim,yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Hamdullah Topuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • V^VWAV/^V/V 1r&WV-H i n d ısfilclâlinîn yıldönümü münâsebetiyle Yeni kültürel rönesans Bugün,Hindistan Cumhuriyetinin ilânının yıldönümüdür.Bu münasebetle Hindistan Millî Eğitim Bakanlığı erkânından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ifânlar Safm A?ma Komisyonu Başkanlığındar 1 Eb'adı mevcut şartnamesinde yazılı cem'an 17100 kile çivi pazarlıkla satm alınacaktır.2 Pazarlık 7/2/951 çarşamba günü saat 10.30 Kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • İstanbul Umum kasapları sosyal yardımlaşma vs dayanışma cemiyetinden Cemiyetimizin heyeti umumiye toplantısı 29.1.951 pazartesi günü saat 15 de Karaağaç mezbahasında dairei mahsus,sında icra edileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • Birecik Belediyesinden 1 Birecik Belediyesine ait Fırat nehri üzerindeki genr işletmesinin 1.3.951 den 28.2.952 ye kadar on iki aylığı arttırılmaya konulmuştur.2 Muhammen bedeli 30.000 muvakkat temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • ZAYİ Maslak As.Pravantoryomuna ait Lv.Ayniyat Mühürü zayi edilmiştir.Mezkûr mühür hiç bir iş için kabul edilmiyeceği cihetle muteber olmıyacağı ve bulunduğu takdirde 1st.Lv.Amirliğine gönderilmesi ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • mutam 3EYOGLU ALKAZAR i 42562» 1 Sahra yanıyor 2 Yılmayan adam AR 44394)1 Gençlik aşkı ATLAS 4083.5)1 Leylâk lar ac3rken İNCİ 84595)1 Caınegie Hail.ELHAMRA 42236)1 Yılmayan arslan Renkli)2 Rio aşkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1951
  • H Lokman Hekim I Doktor Hafız Cemal İ Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün I sabah saat 10.30-12,öğle-S den sonra 14.30-17 de hasta j kabul eder.İstanbul Di-vanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • A n k a r a Gazetesi ağır cezada Ankara,25 T.M.A.An kura Akşam Haberleri gazetesinde Emmioğlu ve Emmi oğ lu İbiş)barlığı altında neşredilen iki yazıdan dolayı mahkemeye verilen eski Maraş Milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Göçmen Bakanlığı ihdas edilecek r Haslara fi birincide] le birlikte memleketin topım ve iskân dâvalarının da biı arada mütalâa edildiğini vımemleketin yıllardır hallolun namamış,mesclesiniı biı Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Avrupada griP salgını riiasiaral'ı birincide!salgım uk.o.nieree kişiyi öldürmüştür.İngiliz Kraliyet camiası on fazla hasara uğramış bölgeyi teşkil etmektedir.İngilterede.salgının daha da genişlemesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Amerika,yeni hava ve ri kuracak Bir milyar dolardan fazlaya malolacak inşa projelerinin ikmaline çalışılıyor Vaşington 25 A.P.BİL dirildiğine göre Birleşik Amerika hava kuvvetleri ve donanması tahakku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Pamuklu fiatları TBastarafı birincide!pağı,pamuk,sellüJoz ve deri gibi ham ve yarı mamul iptidaî maddelerle bazı işletme malzemesinin i'iatlarmda baş gösteren artışlar önemli ölçüler almış ve başta Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • İşletmeler Bakanı şehrimize geliyor Ankara,25 T.H.A.İşletmeler Bakanı Muhlis Ete,son günlerde 20 kuruşluk bir artış kaydeden kâğıt fiatlann dan dolayı gazete sahiplerinden müteşekkil heyetin vâki şikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Amerikan usulü dosya tu ima kursu Ankara,25 T.H.A.Amerikan askerî yardım grupu tarafından tertip edilen Amerikan usulü dosya tutma kursunu bitiren 34 memurumuza diplomaları bugün Başbakanlık müsteşarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Hint Cumhuriyetinin yıldönümü Yeni Delhi,25 A.A.United Press)Başkan Rajandra Pahad,Hint Cumhuriyetinin birinci yıldönümü mü nasebetiyle radyo ile yayınlanan beyanatında ezcümle ğun lan söylemiştir:İns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Hint sefirinin basın toplantısı Ankara,25 T.H.A.Hin distan sefiri doktor Jeha bugün saat 11 de elçilik binasında bir basın toplantısı yaprrm tır.Orta elçi doktor Jeha,bu toplantısında Hindistan ile Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Ucrefîii haffte tatili FBustarafı birincide!Hiç bir tehdit ve baskı ya maruz kalmaksızın iş hay;tımızda geniş imkânlardan fa:dolanacaksınız.Hak ve hürriyetleriniz ve şikâyet hakları nız garanti altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • İstanbul ve Ankarada dün yeni tevkifler yapıldı TBaştarafı birincidel İzmirde yakalanan Osman Başdemir adında bir solcunun arkadaşı ve suç ortağı olan Qrhan adında birinin halen İstanbulda olduğu ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Eisenhower îzlandada T Basfarafı Birincide i mistir.General gazetecilerle yaptığı konuşmada:«Avrupa milletlerinin medeniyetlerini müdafaa etmek hususundaki azimleri beni geniş,ölçüde ce saretlendirdi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Fransada 32 7 nümayişçi tevkif edildi Paris 25 A.A.Afp)Fransız Komünist Partisi tarafından General Eisenhower'in Pariste bulunuşu aleyhine dün tertip edilen nümayiş sıra sında 3267 kişi tevkif edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Anadolucla deprem Maraş 25 A.A.Bu sabah saat 5.50 de kuzeyden güneye doğru Uç saniye süren hn fif bir deprem olmuştur.Hasar yoktur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Hindistan ve tarihçesi Ba«j*akal»d*n Uran)dud bir kısmından anlamaktayız.Çünkü Hind kitW daima Asya ve Şarkî Afrika halkı için bir telâki noktası olmuştu.Mahsulleri,bilhassa eski iaşe tarzlan dolavısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Ankarada iki kişi daha tevkif edildi Ankara,25 Milliyet)Şehir zabıtası tarafından meydana çıkarılan komünist şebekesi mensupları birer ikişer yakalanmaktadır.Son dofa yaka lanan 2 kişiden başka bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Adalet Bakanının Izrairde dünkü mühim beyanatı nSastarafı birincide!arada Bakan saat 12 de Cumhuriyet Savcılığı makamında bir basın toplantısı yaparak Bakanlığını alâkadar eden faaliyet ve hazırlıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Bir 7 devlet konferansa 'Baştarafı birincidel derpiş eden bir teklif lehinde konuşmuştur.Delege bu tek lifin Pekin rejiminin mütecaviz ilân edilmesini istiyen Amerikan takririne tercihan mü zakereye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Trumanın beyanatı Vaşington,25 A.P.Tru-1 man bugün gazetecilerle yap-tığı konuşmada,komünist Çin'e mütecaviz damgası vurulmasını isteyen Amerikan takririne temasla:«Şahsen bir mütecavize mütecaviz adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Austin Rusya ve Çini şiddetle itham etti Lakt Success,25 A.P.Amerikanın genel kuruldaki temsilcisi Mr.Warren Austin,Çin komünistlerini,Uzak Doğu ve Kore'deki gayelerine erişmek için suiniyetle hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Ortadoğu Suoku TBaştarafı birincide!da bulunmaktadır.Diğer bir taraftan Balkanlarda tutun mak için bütün vasıflan haiz olacak bir cephe,orta Avrupa ya karşı yapacağı herhangi bir ileri hareket esnasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Mac Arthur 71 yaşında FBaştarafı birincide 1 daha fazla sayıda teçhizath as ker süremiyecek bir duruma girecek,sayıca elimdeki kuvvetlere eşit bir mevcuda inecek ve o zaman kendisi için iş kötüleşecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Korede harekâtın son safhası Tokyo,25 A.P.Bir faaftadanberi Kore'de kızılların kontrolü altındaki arazide yap tıkları derinlemesine yoklama lar sırasında Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin herhangi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1951
  • Su kongresi çalışmaları devam ediyor Ankara,25 MİLLİYET)Su işlerini iyi organize etmek maksadiyle tertip edilmiş lan büyük su kongresi buçün de çalışmalarına devam eınıış tir.Yarın saat |5 de Dil Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1951
  • Baş,dis,nezle,romatizma,sinir ağrılarına karşj w r* v«i£ günde 4 saat ara ile 3 adet alınabifir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1951
  • İÇİN GİRİŞİLEN SAVAŞ I Futbol Federasyonu kupasını her şeyden üstün tutan İngilizler,bu karşılaşmalara ayrı bir değer veriyor 1951 yılı ile beraber futbol federasyonu kupası için her sene yapılan müsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1951
  • ŞJVitaminJj,cuk Maması VE FOSFÂtf MÜREkkEBATI MİVCüTtMf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.01.1951
  • Dünya ağır sıklet şampiyonu olan Ezzaıd Chaıles'in,Joey Maxim ile yaptığı karşılaşmadan bir görünüş senesinin s karşılaşmaları «ÖÖ^îfrfVÖ Joe Louis Ezzard Charles ve Ray Robinson Jake La Motta arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor