Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Şoförlerin hâdiseli geçen kongresi Şoförler Cemiyetinin yıllık kongresi dün Sergi Sarayında toplanmış ve Başkan vekili seçimi,yüzünden üzüntüyü mucip hâdiseler meydana gelmiştir.Resimde sükûnet bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Yüksek Su Şûrası kuruluyor Ankara 24 T.H.A.Büyük Su Kongresi komisyon çalışınalan devam etmektedir.Komisyon çalışmalarında memleket için hayırlı birçok neticelere varıldığı belirtilmektedir.Bu meyand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Yurdumuzdaki hastanelerin durumu Dün İzmtre giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ,Şehir Meclisinde bir hitabede bulunmuş ve hastahanelerin durumunu izah etmiştir.Resimde Bakanı îzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Çalışma Bakanı Bursa da Bursa,24 Milliyet)Evvelki gün şehrimize gelen Çalışma Bakanı Hulusi Köymen dün Vali,C,Halk Partisi ve D.Partiyi ziyaret etmiş,bilâhare Bölge Çalışma Müdürlüğünde tetkiklerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Bevin'in durumu va hirrr Londra,24 A.A.Zatürreeden mustarip olan Bevin'in sıhhî durumunun vahim olduğu bildirilmektedir.Dışişleri Bakanının tedavisi ile Doktor Sir Alexander Mecali meşgul olmaktadır.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • yapanlar Dün tzmirde bir Ankara da iki şehrimizde bir tevkif edildi Ankara,24 Milliyet)Komünist tahrikçileri için bir müddettenberi yapılmakta olan arama ve tevkifler bütün hıziyle devam etmektedir.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Askerî kaza sistemi mevzuu münakaşalara sebep oldu Ankara,24 Milliyet)Bü-1 yük Millet Meclisi bütçe komisyonu.Millî Savunma bütçesi üzerindeki müzakerelerine bugün de devam etmiştir.Askerî okullar mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Amerikan yardım kara grupu başkanı Gl.Cannon GLArnoldun yeni vazifesi General,Amerikan Askerî Yardım Heyeti Başkanlığına getirildi Memleketimizdeki Amerikan yardım teşkilâtında def Devamı Sa:Sü:6 dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Kore'de sıhhî imdat jeepleri yaralı Amerikan asker lerini taşıyor Asya ve Arap devletle ri yeni bîr «Ateş kes» pla nı hazırladı.İngiltere ile Amerikanın Çin meselesi yüzünden arası açılıyor Lake Succe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • f Ticaret Bakanı Mecliste harp ekonomimizi izah etti orsaya i tedbir alınıyor Hükümet;ihtikârı,vatan hıyaneti mahiyetinde telakki etmeyi ve muhtekirin bu vasıfla muamele görmesini Meclisten isteyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Akdeniz'in emniyeti Maltada yapılmakta olan görüşmeler bugün sona erecek La Valette 24 A.A.Afp)Doğu Akdenizin müdafaası ve emniyet altına alınması hak kında Maltada,Doğu Atlantik ve Akdeniz Amerikan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1951
  • Birleşmiş Milletlerin Kore'ye ait verdiği kararlara iştirak hususundaki azimli hattı hareketimiz karşısında Amerika Atlantik Paktına ait vaziyeti yeniden tetkike mecbur olmuştur.Yukarıdaki resimde Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • HALKIN SESİ İşsizlik derdi Fenerde oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyo ruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;Sekiz kişilik bir ailenin reisi olup 9)aydır boştayım,mesleğim şoförlük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Şoförler Cemiyetinin dünkü kongresi Baskını vekili secimi ile bas'ayan gürültü,kongrenin sonuna kadar devam etti.Şoförler ve Otomobilciler Ce| miyetinin yıllık kongresi dün Spor ve Sergi Sarayında yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • işçi davaları Ücretli hafta tatili ve faydalar Harp seneleri müstesna olarak son on sene zarfında işçi tabakasının geçirdiği senelik tatil usulü yeni bir adet şekline girmiştir ki,halk şimdi tatil kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • İki eroin satıcısı suç üstü yakalandı Emniyet Müdürlüğü kaçak cjıhk bürosu memurları Osman Burdar ve Faik Yaluç adında iki eroin satıcısını suç üstü yakalamışlardır.Dün ad liyeyc teslim edilen iki ero
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Fidan satışında halka kolaylık gösterilecek Ağaç dikme zamanının ya* lrştığını göz önünde tutan F,danlık Müdürlükleri halka âzamî.koaylık sağlamak icm ye ni tedbirler almışlardır.Bu v.rada bilhassa Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Maliye Bakanı Ankaraya gitti İki gündenbcri şehrimizde bulanan Maliye Bakanı Husan Pok'tkan dün akşam Ankaraya dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Grip vak'al arında artış yok Son iki gün içerisinde şehrimizde grip vak'alannda bir ı it iş tesbit edilmemiştir Dün alman neticelere göre ilkokul larda talebenin yüzde onu okula devam etmemektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Zeytinbui'im Göçmen Misafirhanesi tamiratı Vali Muavini Fuat Alper dûn refakatinde Bayındırlık Müdürü İsmail Devletlisi i ol ciuğu halde Zeytinburnuna giderek göçmen misafirhanesi inşaatını teftiş etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Tüccar Dr-rnc^bide yapılacak derişiklikler Tücear Drnoği bür.yes5ride yapacağı değişi!Üklfsr içi a U;g kil etmiş olduğu uMcolrkl tc=ş kilâtlanma komitesi• çr'ışmalannı tamamlarûistır.Komite nin hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Nışan-ı 2işan Sabah keyfinden sonra muharrirlerin böyle zaafları da vardır Yazılarımızı ikmale çalışıyorduk.Kapı çalındı.Yaşlı bir kadın.Konuşmasından eski bir konak kalfası olduğu belli.Nişan ister m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Sanayi Birliği karaborsaya karsı tedbir abyor İstanbul,24 T.H.A.İstan bul Bölge Sanayi Birliğ teneke,demir,kalay gibi harj sanayiinde kullanılan mad delerin piyasadan çekilmesve Hatlarının yükselmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • KONGRE it Azer Kardeşler Yardımlaş ma Derneğinin yıllık kon^:si pazar günü saat 15 te yapı lacaktırit İstanbul Erkek Lisesinde Yetişenler Derneğinin fevkalde kongresi 28 ocak pazar gü nü saat 10 da De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • «İskenderun» vapurunda yangın çıktı Dün sabah saat 8.30 da İstinye Dok fabrikaları önüm çekilmiş elan İskenderun vapurunun 2 sayılı kazan dairesinden sızan mazotlar birder ateş almışsa da vapurun yang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Yanan ıriyat deposunun sahibi öldü Rızapaşa yokuşundaki biı ıtriyat deposunda yangın çıktığını ve yangın sırasında ya ralanan müessese sahibi Ra şit Sevil ile Birsen adında biı işçi kızın Esnaf hastah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Yaralılara kan vermek istiyen gençler Korcde yaralanan kahramanlara kan vermek üzere müracaat eden gençlerin bugün Deniz hastahanesinde kanları alınacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Hariçten balık talebi arttı Son zamanlarda muhtelif yabancı memleketler,memleketimizden balık almak için müracaat etmektedirler.Talep daha fazla torik,hamsi ve sardalya balıklarına karşıdır.Karasuları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Beyoğlu kaza cerrahisi pavyonu yakında açılacak Beyoğlu hastahanesine bağ lı olarak kaza cerrahisi pavyonunun açılması için gerekli tahsisat Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiştir.Pavyonun malî yılbaşından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Hâlde sebze ve meyva Hatları Dün İstanbul Belediye Hâlinde satılan meyva ve sebze fiatlan şunlardır:Patlıcan 150,domates 100,patates 15,kuru soğan 25,kereviz 25,ha vuç 25,İspanak 25,lahana 15,pırasa 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Denizyolları Tâli acentakğı lâğvedildi Denizyolları idaresi İstanbuldaki tâli acentalıkları ilga etmiştir.Bu surete,idare gemileriyle seya-hat edecek yolcular biletlerini Denizyolları aceııtalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Nusret Safa beraat etti Bir müddet evvel Nihal A sız tarafından Nusret Safa a leyhine bir neşren hakaret di vâsi açılmıştı.Bu dâvaya dü:de 9 uncu asliye ceza mah kemesinde devam olunmuş,vı Nusret Saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Dün üç yaralama vak'ası daha oldu Evvelki gece Beyoğlund;kanlı bir hâdise olmuştur.A kağalar sokağında kahvecilii yapan Ahmet Sürer ile buru yi kiracı olarak işleten Meh met Vardarh alacak meseli yüzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Maariite yeni tayinler Maarif müdür muavinleri arasında yeniden bazı tayinler yapıldı Milli Eğitim teşkilâtında rasyonel çalışmayı sağlamak mak sadiyle Millî Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ileri gelen ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Denizlerde fırtına devam ediyor Karadeniz ve Akdenizde fır tma devam etmektedir.Bu yüzden Karadenizde Ordu vapuru Giresun ve Orduya uğrıyamamıştır.Diğer taraftan Doğu Güney Akdeniz seferini yapan Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Denizyollarında dün yapılan toplantı Denizyollarından Amerikalı uzmanların da iştirakiyle dün bir toplantı yapılmıştır.Bu toplantıda Denizyollarının teşkilât ve çalışma sistemi ko nuşulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Kırklareline gelen göçmen kafilesi Kırklareli 24 MİLLİYET)Bulgaristandan toplu olarak ilk göçmen kafilesi ilimize gelmiştir.Göçmen ve mültecilere yardım Derneği ve halk tarafından davul zurnalarla kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Bal ı kesirde Bir şeyh yakalandı Balıkesir MİLLİYET:Evvelce şehrimizde Uşşakî U rikati şeylhliğini yapan öli Ahmedin oğlu Mustafa Ehl:dil hakkında şeyhlik yaptıA ve şeyh kıyafetinde resim çe!tirdiğind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • Veznedarın 10 bin lirası Merkez Bankası veznedarı tadat sonunda İÜ bin liralık açığın farkına vardı Birkaç gün evevl Emniyet Müdürlüğüne enteresan bir mü racaat yapılmıştır.Bu mttraca atı yapan Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1951
  • İzmîrde Bıçaklı bir kavga İzmir,MİLLİYET)Yıldız gazinosunda gece yarısına doğru sabıkalılar arasında cereyan eden müthiş bir kavga sonunda bir kişi ağır surette bıçakla yaralanmıştır.Zabıtaca muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • jurultu çıkaran korkuluk Londra,24 A.A.Lps)Biı İngiliz imalâtçısı,muntazam fasılalarla gürültüler çıkaran bir korkuluk imal etmiştir.Yanan bir tel ile,üç tahta parçasından ibaret olan korkuluğun,adı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • B'w İnsiliz gazetesinin Hâvesi yasak edildi Londra,24 A.P.İngiliz hükümeti,28ü scnedenberi ilk deia olarak,resmî Londra ga zeiesinin askerî ilâvesini satıhtan meneimiştir.Eu kararın sebebi,ilâvenin,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • A» tvinde kar bir metreyi buldu Artvin.24 A.A.Birkaç jgündenberi kısa fasılalarla ya ğ: n yağmur dün kara çevirmiştir.Akşama doğru şehir merkezinde yağan karın kalınlığı elli santimi bulmuş ve şiddetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Pırlanta kaçakçılığı Nevyork,24 A.A.United Press)Birleşik Amerikaya 1,5 milyon dolarlık kaçak pırlanta sokmağa teşebbüs eden iki Avrupalının tevkif edilmeleri üzerine Amerikan federal büro ajanları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • H i z m e t ç i 1 e iden biri pencereden atlayarak zabitin arkadaşlarına haber verdi.İmdadına koştular.Avluda toplanmış olan Cesar'ın adamlariyle vuruşmağa başladılar.Micheletto tekrar meşaleyi yaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Amerikada cassıılukla mücadele Vaşington,24 A.A.Reute'r)Truman bugün vatana ihanet,casusluk,sabotaj ve diğer yıkıcı faaliyetlere karşı millî kanunlardaki müeyyide ve tedbirleri kuvvetlendirmekle vazif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • İiigilteredc trönüllii yazılmak isteyenler Londra,24 A.A.Reuter)r-Parlamcntoda bir soruya verdiği yazılı cevabında Harbiye Bakanı Strachey,son üç ay içinde orduya gönüllü yazılmak üzere 11501 kikinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Yunan Başpiskoposu öldü Londra,24 A.P.Yunan Ortodoks kilisesinin ruhanî başkanı Başpiskopos Germa nos,dün 78 yaşında olduğu halde,Oxford haslahanesinde ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Haricî kısa haberler İNGİLTEREDE İngiltere büyük elçiliğine karşı dün akşam yapılan suikast neticesinde polis tarafından girişilen tahkikat ve yapılan araştırmalar şimdiye kadar bir netice vermemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Eski bir komünist yazdığı kitapla itirafta bu!ımdu Londra,24 A.A.Lps)ingiliz komünist gazetesi Daily Worker'in eski muharrirlerinden olup,hatasını anladıktan sonra 1948 de komünist partisinden ayrılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • R.Pleven'ın Amerika seyahati Vaşington,24 A.A.Afp)Fransa Başbakana Rene Pleven,Vaşington'da kalacağı 3 gün içinde Başkan Truman ile Fransa ve Birleşik Amorikayı müşterek olarak doğrudan doğruya ilgile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Sağlık Bakanı,memleketin hastahane ihtiyacı üzerinde mühim bir konuşma yaptı l/mir 24 A.A.Dün akşam şehrimize gelmiş olan Salık ve Sosyal Yardım Bakan Dr.Ekrem Hayri ÜStündağ bı sabahtan itibaren tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Milletlerarası Mülteciler Teşkilâtı heyeti raporunu verdi Ankara,24 A.A.Dev let Bakanlığı enformasyon v yayın bürosundan bildirilmiş tir:Bulgaristandan gelen göç menlerin kabul,barındırırr ve bakım m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Hollanda Genel Kurmay Başkanı istifa etti La Haye,24 A.A.Reuter)Hollanda Genel Kurmay Bap kanı ile hava orduları başku mandanmm vazifelerinden is lif a ettikleri bildirilmiştir.İstifa eden iki general
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • İngilterede kömür sıkıntısından korkuluyor Londra,24 A.P.Hükû metin,yakıt işlerine bak;ı dairesi memurlarından biri İngilterenin bir kaç ay içind kömür buhranı çekmesi ve bundan dolayı da bir çok işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Hiroshima da şimdiki durum Atomun atılmasından sonra yaptığı tesirler Hiroshima ve Nagazaki bombardımanında ölümden kurtulan insanlar atom bombasının anî ve şiddetli tesirinden masun kalmış görünüyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • İstanbul Belediyesi JEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan:Alejandrc Cas-una Türkçesi;Cahil Irgat ve M,Turkman Telefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Hava generali Donnell'e ihtarda bulunuldu Vaşington,24 A.P.Geçen hafta,atom bombasının kullanılması lüzumuna işaret eden konuşması ile büyük bir heyecan yaratmış olan hava generali Emmett(Rosie)0'Don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Arap Birliği Nuri Sait Pasa,Arap devletleri Batıyı destekliyecektir dedi Kahire,24 A.A.Reutcr)İrak Başbakanı Nuri Sait Paşa,dün akşam Arap Birliği siyasî komisyonu toplantısında Arap momlcketlerinin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • 8 ip 6' Şimdiye kadar 3034 kişinin öldüğü tesbit edildi Sydney,24 A.P.6,000 kadem yüksekliğindeki Lamingtüiı yanardağının indifaı neticesinde şimdiye kadar pek çok insan ölmüş ve indifa,dün,nihayete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Komünist mezalimi Kızıl Cinde kütleler halinde tevkifler yapılıyor.İş kampları açıldı Nevyork,24 A.A.Usis)Nevyork Herald Tribune'un özel muhabirinin Hongkong'dan bildirdiğine göre Kore harbinin yaratt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Singapur'u sel bastı Singapur,24 A.P.33 senedenberi görülmemiş şiddette tufanasa yağmurlardan sonra husule gelmiş olan seller yüzünden,Malaya'da kara ve demir yolu münakalâtı kesilmiş ve yüzbinlerce İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • İtalyada azledilen belediye başkanları Roma,24 A.P.İtalyan hükümeti,General Eisenhower aleyhine tertip edilmiş olan komünist nümayişlerine iştirak ettiklerinden dolayı,altı belediye reisinin vazifesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Heddy Lamar artistlikten ç e k i 1 i yor Hollywood.24 A.P."Ecstasy» isimli filimde çıplak gözükmesindenberi,sinema perdesinde gittikçe genişleyen bir şöhret yapmış olan filim yıldızı Heddy Lamarr,dün,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • Yabancı memleketlerde ı^ı—»ı 'i mülkî idareler İngilterede bir Belediye Reisi o beldenin bir numaralı hemşehıisidir.Belediye reisi o beldenin hemen hemen her şeyi ile alâkadar olur,dertlerini halletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1951
  • ÎTİRAZ 18-1-1951 de çı kan Amerika ile Rusyanın veni gizli silâhları başlıklı yazı ile.22-1-1951 de çıkan köpekler insanları sever mi?Başlıklı yazılar,Deniz Sofi Dümer tarafından nakledilmiş olduğu ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Yabancı Memleketlere!s Sağlık Işlerî zm ifîk H W K-3 «e Bir Amerikan teşkilâtı binicice cüzzamlınm daha mesut olmalarına yardım edeı.Birleşik Amerikanın her tarafındaki kiliselerde toplanan para ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • 1 Argo lisaniyle dalavere,İ ;geçiriş;2 Oturmak,Tersi)İsim;3 Konuşulan dil,Tersi)Edat:4 İstikbal Meram;5 Evet,Öğütülmüş buğday;6 İnanışına;7 Üyesi;8 Mükemmel,Sondaki harfsiz aptal;9 işte,Babamın eşi,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Sterlin 7.87 7.86 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 0.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 84.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • His Romanı Sersemledim.Ve artık söylediklerinin hiçbir kelimesini anlıyamaz oldum.Karın.Öyle mi?Karın ha?Bunu utanmadan fısıldayan dudaklarını parçalayabilsem bilsen ne kadar rahat edeceğim.Karın şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Yunan gazeteleri gene Kıbrıs meselesini ele almışlar ve bıı yolda lehte veya aleyhte neşriyata koyulmuşlardır,Vima ve Kathimcr'ıni gazetelafinde gördüğümüz aşağıdaki yazıları okuyucularımıza iıaklediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • I!Hie.25 Ku.17 OCAK 12 R.Ah 1 9 ı K.Sa.1370 Perşembe 1366 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.17 2.03 Öğle 12.26 7.12 İkindi 15.00 9.46 Akşam 17.16 12.00 Yatsı 18.51 135 İmsak 5.36 12.22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Spirituâlimz Ruh ansiklopedisi)Spiritualimzin mahiye,ti Ruh nedir?Ruhlarla naşı!konuşulur Rüya nedir?Mar yatizma,ipnotizma nedir,nasıl yapılır?Cin-Melek-Şeytan.Habis ruhlar-Fakirizm Telepati gib ibirç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • ISTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.ÜO Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Nevzat Altınok,Çalan lai'i Hakkı Derman,Şerif îçli,ismail Tezelli 14.20 Sevil miş sesler Pl.14.45 Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • i GÜNÜN ADAMLARI ingiliz Hariciye Müsteşarıî[ M ECTOR MC NEIU Yi v Hector McNeil daha Glasgow'da mektep talebesi iken,öğretmenleri onun ilerde siyasî hayata atılacağını ve mu vaffak olacağını tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Millî Türk Talebe Birliğinin faaliyeti Millî Türk Talebe Birliği idare heyeti pazartesi günü toplanarak yüksek tahsil genç lerinin ihtiyaçları ve gençlik meselelerini müzakere edecek tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Milletlerarası çelir ve servetler enstitüsü başkanı Aııkarada Ankara,24 T.H.A.değerli bir ilim adamı olan Milletlerarası Gelir ve Servet Enstitüsü Başkanı Prof.Stone Hindistan'dan şehrimize gelmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Milâttan evvel 2 bin senesi ne ait ederler Ankara,24 T.H.A.Doçent Tahsin Özgiç tarafından yapılan aramalarda Kayseri yakınındaki Kültepe mevkiinde bulunan bazı eserlerin Milâttan 2000 sene evveline ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Tevfik Rüştü Araş Beyruta gitti Birleşmiş Milletler Filistin arabulucu komisyonu Türkiye delegesi Dr,Tevfik Rüştü Araş,dün sabah saat 6.30 da Panamerikan uçağiyle Beyru ta hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Sahra yanıvor 2 Yılmayan adam AR 44394)1 Gençlik aşkı ATLAS 40835)1 Leylâk lar açarken ÎNCI 84595)1 Carnegie Hall.ELHAMRA 42236)1 Johny Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43595
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • Lokman Hekim İ Doktor Hafız Cemal jî Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her p'in I sabah saat 10.30-12,öğle-I den sonra 14.30-17 de hasta i kabul eder.İstanbul Di-s vanyolu No.184.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1951
  • ı z3i*uiml£,nmm.ı,^w— k icsa^ci scrctcattiEinaona filmi:Yıldızsız Geceler Baş rollerinde David Farrar la Naida Grev göreceğimiz bu romantik macera filmi harp sonrası Fransada cereyan et mektedir.Mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Hollanda Kabinesi istifa etti L.ıhey 24.rAP)Kaşbakan Dr.Willom Drees bu,gün Kra-'liço Jullana'y;ziyrret ettikten sonra,Hollanda Kabinesinin istila ettiğini açıklamıştır.Dr.Drees'e göre Kraliçe buf;L;n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • e Müttefikler Vonjunun 15 şimal indeki Hoengsong,Birieşrnîş Milletler kuvvetleri tarafından zaptedildi Merkez cephe Kore)24 AP.Tanklarla desteklenen Müttefik kuvvetler bugün merkezî cephede Hoengsong'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Mağarada bulunan ceset Bursa,24 Milliyet)Uludağ yolu üzerinde Yiği;Ali köyü civarında bir mağara,da,bir ceset bulunmuş ve kö yiın korucusu tarafından haber verilmiştir.Tahkikat için mataraya gelen sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Bevîn'in du r umu TBastarafı birincidel Başbakan Attlee vekâlet edeçektir.Bevin'le Savunma Bakan Shimvall'den başka Sömürg İşleri Müsteşarı John Dugda lc'in de hasta yattığı ve enf lüenza'dan mustarip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • GL Şahap Gürler TBastarafı birincide 1 Tokyoya gi mek üzere bugü Hongkong'dan hareket ede çeklerdir.Türk subayları Hongkong da kaldıkları sırada Türkiy Genelkurmay Teftiş Heyet Başkanı General Şahap G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Saraçoğlu Isviçreye gidecek Ankara 24 Milliyet)Esk Başbakanlardan Şükrü Sara coğlu tedavi maksadiyle îsviçreye gideceği öğrenilmiştir Dün Numune hastahanesindı sıhhî heyet muaj'enesine gireı sabık Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Belediye kanunu tetkik kongresi Ankara,24 T.H.A.Belediye kanunu tetkik kongre si bugün saat 10 da İstanbul Vali ve Belediye Başkan Prof.Gökayın başkanlığındr toplanarak tasarının madd(madde görüşülmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Halk Partisinin damgr.resminden muafiyeti kaldırıldı.Ankara 24 T.H.A.B.M Meşelisi bugünkü oturumunde Halk Partisini Damga resminden muaf tutan kanunun tadilini ve bu muafiyetin kaldırıl masını kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Eczahaneler hakkında bir kanun teklifi Ankara,24 T.H.A.Ankara Milletvekili Fuat Seyhun,eczahane bulunmiyan yerlerde eczahane açmayı teş vik eden bir kanun teklifini B.M.Meclisine vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • O.Avrupada çığ tehlikesi artıyor Londra,24 A.P.Avusturya,İsviçre ve İtalyadan ahnan son haberlere göre,Alp dağları mıntakasında çığ kazaları bir felâket halini almıştır.Muhtelif kesimlerde girişilen k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • MHlî Savunma Bütçesi TBastarafı birincidel le sivil hastahanelerin tevhidine dair bıı temenni mucip sebepleriyle kabul edilmiştir.Günün en hararetli münakaşaları,askerî kaza mevzuatında yapılacak tadi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Ulaştırma Bakanlığı lağvedilmiyor Ankara,24 Milliyet)U-i laştırma 'Bakanlığının lağvedileceği hakkında bazı gazetelerin verdiği haberler üzerine,Ulaştırma Bakanı Seyfi Kurtbek'i ziyaret ederek,bv mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Kızıl Çinin yeni mesajı FBaşiarafı b'u incide!Yüksek mevkili müşahitler Pekin hükümetinin Uzak Doğu meselelerini görüşecek olan yedi memleket konferansının derhal toplanması için de halûk göstermekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Amerika ile İngilterelim arası acılıyor Londra 23 A.A.Komünist Çinin mütecaviz ilân edilmes" hususunda Amerika ile îngil tere arasındaki anlaşmazlık git tikçe genişlemektedir.Çinin Ko rede ateşin kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Asya ve Arap devletlerinin muhtırası Lake Success,24 A.P.Çin Kore meselesine bir hal çaresi bulmağa çalışan 12 Asya ve Arap memleketinden müteşekkil grup.komünist Çin de dahil 7 devlet arasında bir ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • CYeşil Kabil elçiliğine tayin;edildi Ankara 24 Milliyet)Cum hurbaşkanhğı Genel Kâtibi,Ce mal Yeşilin Kabil elçiliğine tâyini hakkındaki kararname,yüksek tasdikten çıkmıştır.Cemal Yeşil bugünden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • mecliste harp ekonomimizi izah etti TBaştarafı birincide] Her tar.uta birdenbire başlivan ha.ru hazırlıklarının neticesi olarak dünyanın bilhassa harbe martız addedilen memle ketlerinde mal stoku başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Ceza kanunundaki tadîlât Ankara 24 T.H.A.Adliye Komisyonu.Türk Ceza Kanununun cebren sınıf tabak kümü kurmağı veya mevcut si yasi vf sosyal nisamın değiştirilmesini meneden maddelerin,deki cezai hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Bayar,Harp Okulunu jzîyaret etti Ankara 24 A.A.Cumhı.başkam Celâl Bayar.bugün sfv at 16 da Harb Okulunu ziyare etmişlerdir.Okul önünde Genelkıvmaj Harekât Başkanı Korgeneru.Yusul Adil Egeli ve Okul Kc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Nehrımun beyanatı ve Amerika Yeni Delhi,24 A.P.Hin distan Başbakanı Nehıu bu akşam radyoda verdiği bir demeçte.Birleşik Amerikanın Asya siyasetini tenkid etmiş Ve dîînya meselelerini müzakere için büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Eisenhower Pet rise döndü Paris 24 A.A.CAfp)Gene ial Eisenhower ile resmî Fra:sız şahsiyetleri arasındaki go rüşmelere bu sabah saat 9 d;başlanmıştır.Pcribte nümayişler Paris 24 A.A.Afp)Hükümetin yasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • GI.Arnoldun yeni vazifesi FBaştarafı birincidel ğjşiklik yapılmıştır.Bu cümleden alarak şimdiye kadaı kara grupu başkanları ay.n zamanda bütün yardım teşkilâtının en büyük âmiri bulunuyordu.Yeni teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Komünist ahrikâtı yapanlar TBastarah birincide!Dûn yapılan tevkiflerle şimdiye kadar yapılan tevkiflerin sayısı 25 e çıkmıştır.Diğer taraftan hazırlık tahkikatı için şimdiye kadar 60 dan fazla şahit d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1951
  • Atlantik Pak ta r Basta rafı birim itk 1 dilmesi hususunda Amerika tarafından vaki olan teklif,Türkiyeyi memnun etmemiştir.Türk hükümetince,Atlantik Paktından ayrı bir şekifde faaliyet gören herhangi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • m* £%2^z3j^Mmm Şehrimizde dört karşılaşma yapmış olan Charlton Athletich'in santrforu Vaugjhan'ın,Everton kalesine attığı bir gol İngiltere lig maçlarında takımların son durumu Bundan sonraki haftalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • Herhangi bir mukayesedeki sarih farklar 1 Mesamatın derinlik,lerine nüfuz kabiliyetinin çabukluğu dolayısiyle.2 Cildin sıhhat ve taravetini muhafaza etmekle.3 Cilde taze ve genç bir manzara bahse'.nes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • Kayıp İstanbul İkinci Ticaret Lisesinden aldığım pasamu kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığını beyan ederim.i/A 206 Mefkure Karakoyunlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • Jltilthjet ABONE FlATUUU Senelik M Liradır 6 Aylık 15 I t 1 S Yabancı memleketler için İki mislidir.İLAN FİATLABI Baılık 20 Ura 2 nd sayfa santimi 4 lira 3 üncü 4 4 üncü 2.5 îlan sayfan s*nûm 2 Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer-Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • İstanbul Emniyet Sandığından:Dosya:50/366 Borçlu Fatma Güzin Vildan Çubukçu'ya ilân yolu ile tebliğ;Gösterilen ikametgâh;Erenköy Sahrayı Cedit Ethem Efendi Sokak No.9 A,5814 hesap numarasiyle 26/10/94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • İstanbul Karagücü güreş seçmeleri Evvelki gece Kadıköy Halkevi spor salonunda Boğazın ö dotfu kıyısındaki askerî güçlerimizin güreş takımıyla batı A kıyısındaki güçlerimiz bir karşılaşma yaptılar.Kala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • Tekel Genel Müdürlüğü ilâhları Safın Alma Komisyonu Başkanlığından!1 Eb'adı mevcut şartnamesinde yazılı cem'an 17100 kilf çivi pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlık 21/2/951 çarşamba günü saat II de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • 1st.Lv.Amirliğinden yerilen ^HpSBİİ t i lanları Muhtelif eb'adda Kadron,Tahta ve kalas çam kerestes.35,100 M3 ve muhtelif eb'adda 1,200 M3 Gürgen kereste ile 3-5 Mm.lik karaağaçtan kontrplâk 10 tabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yüz Muhammen Mahallesi Sokağı Kadastro Kapı No.Cinsi ölçümü bedeli Ada Parsel Lira Ki.Hocapaşa Anafartalar 71|3.5,7 3 ufak dük-Bayram cadde-117 42 kânın mebni si olduğu ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1951
  • KİNİNLİ RiPiN Grîpîrı Nezle,boş,diş,romatizma,adale ve sinir ağrılarını geçirir.Soğuk ve rutubetli havalarda kininli Gri pin olmayı unutmayınız.Grip,nezle gibi hastalıkların başlangıcında bir çok fena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6