Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Oün geceki yangın Dün gece saat 23 ü 30 geçe Çakmakçılarda Büyük Valide hanı içinde bulunan İranlılara ait ahşap cami,henüz tesbit edilemiyen bir sebepten tutuşmuş ve bina kısa bir zaman için de yanar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Adalet Bakan'nın beyanatı meselesi Adalet teşkilâtı îyî bir mecraya sokulacak.Üst mahkemeler teşkil edilecek.Komünizmle irticaın hududunu çizecek broşürler neşredilecek Dün izmirde beyanatta bulunan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Bursada fecî bir cinayet Bursa 22 Milliyet)Dün gece şehrimizde bir aile faciası olmuş bir kasap karısı ile kaynanasını bıçaklıya rak öldürmüştür.Ötedenberi kaynanası Man.bule ve karısı Mukaddesle ga ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Kahire'deki İtalyan Operasının ilk günü Kahiredeki İtalyan Operası yeni sezona evvelsi gün merasimle başlamıştır.Açılış töreninde başta Kral olmak üzere Mısırın bütün ileri gelenleri ve kordiplomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Yaralıları ziyaretler dünde devam etti Adanada tedavi edilen iki yaralı gazimiz doktorlar ve gazilerle görüşürken Deniz hastahanesinde yatan Kore gazilerimizi dün de yüzlerce halk ziyaret etmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Şehrimizde yakalanan komünistler Emniyet Müdürlüğü birinci "şube memurları dün komünizm propagandası yapan iki şahsı yakalamış ve büyük bir titizlikle tahkikata başlamışlardır.Yakalananlardan Nazmi ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Asılsız neşriyat Göçmen islerinin iyi organize edilmediği yolundaki haberler Devlet Bakanlığınca tekzip ediliyor Ankara 22 A.A.Dev let Bakanlığı Enformasyon ye Yayın,bürosundan bildiril mistir:21/1/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Eisenhower Eisenhower Almanlarla anlaştı General,Almanyanm da bir gün diğer hür milletlerle ayın safta olacağını beyan etti Frankfurt 22 AP)Eisen hower bu gece Batı Almanya Başbakanı Adenauer ve diğer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Dörtlü konferans Fransa ile Amerika Sovyetler nezdinde yeni teşebbüse geçecekler Washington 22 A.A.Bu radaki siyasî çevrelerin kanaatine göre batılı devletler,Almanya meselesi "de dahil ihtilaflı diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Belediye kanunu tasarısı Hazırlanan tasarıyı müzakere edecek olan kongre dün ça'ışmalara başladı Ankara 22 Milliyet)İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış bulunan yeni Belediye kanunu tasarı sı bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • İnöniiniin aldığı harcırahlar meselesi Meclistegörüşüldü Kahire seyahati 5 II 000 lira verilmi Maliye Bakanı,19.1.944 de bu paranın verildiğini söylemesine rağmen Avni Doğan,İnönünün harcırah aldığı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Valilerin tayini meselesi Bu isi inceleyen komisyon eskisi gibi tâyini hükümetin yapmasına karar verdi Ankara,22 MİLLİYET)içişleri komisyonu bugün sa-[Devamı Sa:5 Sü:1 del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • İSTANBULA SENENİN ÎLK KARI DÜN YAĞDI Alâkalılar yağan karın istikrarlı bir sühunet meydana,getireceğini ve erip hastalığını önliyeceğim söylüyor Şehrimizde hava dün bulutlu ve yağışlı geçmiştir.Sühune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Arılaşma ümidi belirdi!Çin,iki şartla ateş kesmiye razı olduğunu dün bildirdi 1 Uzakdoğu işleri için derhal bir konferans toplanacak 2 Karedeki bütün yabancı kuvvetler geri çekilecek Lake Success 22 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Bir kanun teklifi C.H.P.ne haklar sağlıyan Cemiyetler kanununun tâdili isteniyor Ankara,22 MİLLİYET)Bugün Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan tarafından Büyük Millet Meclisi başkanlığına cemiyetler kanunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.01.1951
  • Kore günü dün merasimle kutlandı Korede savaşan kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi anmak maksadiyle dün Eminönü HaL kevinde bir toplantı yapılmıştır.Resimde,toplantıda,hazır bulunanlardan bir grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • 14.1.1951 saat 15 te,Beyo lu Koca Af a sokak 4/2 de ya pılmaıı kararlaştırılan Azer Kardeşler Yardımlaşma Dernek yıllık kongresi çoğunluk temi:edilemediğinden ayni adresti 28.1.951 pazar günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Çalışma Bakanı şehrimize geMİ Çalışma Bakanı Hulusi Köymen dün sabah Anadolu ekspresiyle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Ziyaretinin hu susî mahiyette olduğunu belirten Bakan,muhtemelen bu akşam Ankaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Milli Eğitim t e ğ ki lâtı Millî Eğitim Müdürlüğünde az para ile çok insan yerine çok para ile az insan çalıştırılacak Millî Eğitim Müdürlüğünün dahilî teşkilâtında yapılacak ıs lahat etrafında alâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Vilâyette hakem heyetinde işçilerin zam talepleri tetkik edildi Vilâyet Hakem Heyeti dünkü toplantısında Ayvansara?un fabrikası işçileri ile fabri ka işverenleri arasında çı kan iş ihtilâfını incelemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Bir esrar tekkesi basıldı,altı kişi suç üstünde yakalandı Fatihte.Haydar mahalle sinde metruk bir handa kah.vecilik yapan Cebbar adınd:birinin burayı bir esrar tek keşi ve kumarhane haline ge tirdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Dün göçmenlere 110 bin lira teberru edilgi Vilâyet Göçmenlere Yardım Derneğine muhtelif müesse seler tarafından teberrüler de bulunulmaktadır.Bu arada dün îş Bankası 50 bin Merkez Bankası 50 bin.Mer s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • İlkokul öğretmenleri sık sık toplantıya çağırılmıyacak tik okul öğretmenleri arasında tertip edilen meslekî top lantı ve konferansların son zamanlarda sık sık yapılması öğretmenlerin haklı şikâ yetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • HALKINSESİ Kadıköyündeki rıhtım Kadıköyünde oturan bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık,İlgililerin nazarı dikkatini celbede,riz:«Kadıköydeki araba vapuru iskelesinin rıhtım kıs mı herhalde bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • ore gunu dun merasimle kutlandı Eminönü halkevinde yapılan toplantıya gazilerimizden ikisi de iştirak ederek Kore de nasıl çarpışıp yaralandıklarını anlattılar Korede savaşan kahraman lanmızı ve aziz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Rapor 1u öğretmenler Rapor alan öğretmenlerin işlerine devam etmedikleri günler tekaütlük müddetine dahil edilmiyecek Son zamanlarda öğretmenler den büyük bir kısmının rapor alarak vazifelerine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Bir i$ci basına vurulan demirle ağır surette yaralandı Bakırköy de Cam fabrika smda çalışan Osman isminde bir işçi küçük bir mesele yü zünden çıkan kavga sonund:aynı fabrikada çalışan arka daşı Lûtfiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Kavgacıları ayırmak îstiyen bir kadın kalçasından yaralandı Calatada oturan Bürhanettin adında biri karısı Necla ile kavga ederken komşular] Hatice araya girmek istemiştir.Bu müdahaleye fena halde kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • İdam cezalarının infazı alenî obnıyacak Adalet Bakanlığı,badema idam cezalarının alenî yapılmamasına ve cesedin teşhir edilmesine karar vermiştir.Bu karar dün savcılığa bildiril mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Radyo ile sanatkârlar arasındaki anlaşmazlık istanbul Radyosu ile ses sanatkârları arasında yeni bir anlaşmazlık baş göstermiştir.Birinci sınıfa dahil erkek san atkârlardan bir kısmı;«kadın okuyucular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Yüzlerce can kurtaran i ıı ııı ıın.ıı m ı m bîr müessese ı—«M-Verem dispanserleri nasıl çalışıyorlar?Fatih parkının hemen karşısına düşen nohudî renkte bir bina vardır.Her Allanın günü sabahtan öğleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • I Şubatta Üniversitede sömestr tatiline başlanacaktır istanbul Üniversitesinde j şubattan itibaren söme&tr tatiline başlanacaktır.Bir ay devam edecek olan tatilin son haftasında imtihanlar yapılaçaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Bir kadının ölümüne sebep olan şoförün duruşmasına başlandı Çapa tramvay durağında Mariya adında bir kadına çarpıp ölümüne ve durakta bulunan Sadiye,Sıdıka.Bülent adındaki şahıslara çar parak yaralanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Ilırsiz dilenci,çaldığı paltüyv satarken yakalandı Osman isminde bir dilenci para istemek üzere Galatoda Köprülü Handa Alfret/isminde birinin ticarethanesine gir» miç ve çıkarken portmanto da asılı 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • KISA HABERl** Dün sahalı saat.9.50 ie Çen#elköycie Nesime ait üç kaili evde yangın çıkmış ve bina tamamen yanmıştır.S.ır„ cılık hâdiseye el koymuş tahkikata başlanmıştırir Süleyman Feleğe ait Pınar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Üç koca!Bir bu eksikti.İstanbulda oturan on yedi yaşlarında bir genç kızı beş sene evvel İmam nikâhiyle evlendiriyorlar.Kocası bir müddet sonra askere gidiyor.Evlilik hayatını çok beğenmiş olacak ki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • ursanın elektrik işi nihayet hallediliyor Bursa Şehrimiz elektrik santralında vukua gelen anzadan sonra birçok semtlerde ki mesken ve iş yerleri ışıksız kalmış;birçok yerlerde de cereyan aksaklıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Çanakkalede Verem Savaş Derneği deve güreşlerinden 1500 lira gelir sağladı Verem Savaş Derneğinin to tip ettiği deve güreşi,derne ğe bütün masraflar çıktıktan sonra 1500 lira gelir sağlamıştır.^r D.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Eiazjğda Bir tezgâhtar* dükkânının mahzeninde ölü olarak İHihımİM Bu sabah Çarşı meydanında Tüccar Hasan Sevincin anında tezgâhtarlık yapan Snver Yıldırak isminde çocuV.5 ük kânın mahzeninde boy Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Slnopta Göçmenlere yapfat yardun ti ve ilçeler memur ve ög-»tanenleri ilk aylıklaruun yüz 4e ikisini göçmenlere yardun için teberru etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Bal ı kesirde Balıkesir Milletvkillen.tü-tün satışiariyle meşgul oldular Ankaradan şehrimize gelen Balıkesir Milletvekillerinden Sıtkı Yırcalı,Esat Budakoğlu Enver Güreli ile Samsun Milletvekili Ferit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.01.1951
  • Tosyada İlce Cankırıya baglanaeal Hâlen bağlılığı sadece ida ri ve adlî bakımlardan ibare bulunan To?yanın Ka^tam» nudan ayrılarak Çankırıy bağianrr jf-ı etrafındaki umu Mrzuy* bin-n mahallî i lemed»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • PO*Oti*eOOMCaO9M0MHK| Pakistan Dışişleri Bakanı ihtilâfı halletmek üaere Amerîkaya gitti Karaşi 22 AP)Pakistan Dışişleri Bakanı Zafirullah Han,dün,Londra tariki ile Lake Success'e gitmek için buradan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Pakistan in resmî dili:Arapça Karaşi 22 AP)Doğu Pa kistan Müslüman Birliğinin G nel Kongresi dün,Pakistani resmi lisanının.Ordu dili yer!ne Arapça olmasını istiyen bkarar sureti kaoni etmiştir.Bu kart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Seylâ» adası üs haline mı getiriliyor?Colombo 22 A.A.Reu cer)i'Times of Ceylon» ga zetesi Birleşik Amerikadaı büyük miktarda Amerika kuvvetlerinin Seylan adasın da üslendirileceklerine da i delaşan ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Taht taşı İskoçyada görülmüş Edinburg 22 A.A.Rou ter)İskoçyanm tanınmı Şuhsiyctleı-indcn Oliver Brovr ts ş tahtın kurtarılmasını kut lamak üzere yapılan bir mi tingde r.oz alarak ezcüml» şöyle demişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • rx-riltere T ı'ebe Federasyonu Ttrıizrrı Müdürü Ankaraya gitti Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı Oğuz Altan ve arkadaşları İngiltere Talebe Federasyonu Turizm Müdürü Harry Baum ile beraber dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Sinema Incasmda tecavüze uğramış Dura savcıJİLga acaip bir hâdise i'iu'rkal etmiştir.Fatihte oturan Hatice ardanda bir kızımı ididiiaisıraa göte kendisi pazar günü bir' müddet evvel is mistiği Kari ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Tî'rv tciksi setten yuvarlandı icindek'ler yara'andılar ŞodiaV Karabet'in idanesindte ki taksi Hasköydc bir yo küften inerken setten yuvarlaanmnış ve arabadaki ynaiLcu l'aurdan Ahmet Erbaş,Masan Kıüîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • sei sigortaları kur unumun yeu* hastahaHfl birası tşçi Sigortaları Kurumu.Nl- an taamdaki mevcut hastaJxa' rne-Kriraası civarında yejriı bi«r toJ ma daha-kiralıyarak mevcut ya-taJt sayısını 250 ye:çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Churchill,M wai*jomery ile görüşîa Paris 22 A.A.A.F.P.Churchill bu sabah Mareşal Montgomery'yi kabul ederek lfeemdisiyle bir saat görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Amerikadaki 'zenciler Washington 22 A.A,United Press)Yapılan tetkik ler sonunda 1948 senesinden beri binlerce Amerikalı zen^i ailesinin,beyazların oturmakta-bukanduklarL yerlere nakledip.yerleştikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Yiügoslavyüila manevra la w başlandı Belgrad 22 A.A.Lps)Ba ılı devletlerirr yani tngiltere,Fransa Amerika,Kanada ve ftaLyanm aakerî ataşeleri;Yugoslav ordusunun başlıyaau manevralarında hazır bulanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • H'iadiçiniye gönderilen kızıl Çın kuvvetleri Hon ekonu 22" A,A.United Press)Güney Çra'dten verilen haberlere,göre ocak ayı başlangocındanberi gelmekte ©Lan 3 üncü kara or duauna rnensub mevcudları 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Tabancalı.ha* kıtların soygunculuğu Bordo 22 A.A.Afp)Ta-I banealar-la mücehhez üç hay dut bu-sabah bir banka tahsil darım»;taaazmazda bulunarak çamtasmdaki 12' milyon Fran-gı çalmışlardır.Mütecavizler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Bir Alman generali kayboldu Pai'ia 22 A.P.Harp sur lusm' olarak mahkemeye sc kediiliraaesi;icap eoteraı Alman gesi'ccali Hermann Rancke'' nin kaybolduğu dün bildirilin iştihr.Kendisi Cörbeil isimli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • İsviçre ve Avusturyada birçok insan,çığ altında kalarak öldü Viyana 22 AP)Avusturya Basın Ajansı tarafından dün bildirildiğine göre^ cumartesi sabahına kadar Avusturya Alplerinde 41 kişi çığ düşmesi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Kahirede 70 talebe tevkif edildi Kahire 22 A.A.LPS)Polis.Mısırda kanun dışı ilâr edilmiş bulunan komünist pa tisinin üyeleri olduklarmdar şüphe edilen 70 kadar üniver site talebesini tevkif etmiştir M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Try gve Lie'nin bey a noti Avrupadanr Amerîkaya dönen Birleşmiş Milletler Genel sekreteri çok nikbin görünüyor.New-York 22 A.A.United Press)Aylarca süren,bir ay rılıktan sonra dün Londradan uçakla bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Mühim ir ilaç Bîr Amerikalı doktor lifi.ü çabucak iyi eden ilâç buldu_Kahire 22 A.A.Afp)Kahireue dünya çapında mühim bir tıbbî keşifte bulunulmuştur.Mısır hastahanelerinde sâri hastalıklar 'ilerin ie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Rus,silâhlı kuvvetler mühimmiktarda azaltıld Londra 22 AP)Sovyet Rusya,dün,1945 ten 1948 se i nesine kadar devam etmiş olan terhisler neticesinde silâh lı kuvvetlerindeki asker miktarının ehemmiyetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Kızı i Cinde çıka n isyan Taipei Pormoza)22 CAP)Milliyetçi taraftan olan Çh-Burlik Ajansı dün,güney mer kezf Cinde 40.000 çiftçinin kizil idare aleyhine ayaklanmış,olduğunu ve bir aydaki eri.ka mün-st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Güney Afrikanm silâhlanması Washington 22 A.A.United Press)Yetkili Amerikan çevrelerinden bildirildiğine göre Güney Afrikanm silâhlanma kudretini arttır mak üzere Milletlerarası Banka bu memlekete 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • üdrici kısa haberler de Jt,Kıifftin Inpiltere Hazine Ba kanlımı Hfi Ürdün arasında Lua.rada mali müzakerelere başlanacaktır.SUUDİ r-HABÎSTANDA ispanyanın Suudî Arabistan nezdindeki maslahatgüzar.Ma es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • UitttVkstana yapılacak yardını Washington 22 A.A.United Press)Washington pc?i gazetesinin «Hindistan'da aç* lık» başlığı ile bugün neşret i tiği başmakalesinde Hindista Başbakanının memleketinde!açlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Tekeî Bakanı Aydında Aydın 22 A.A.Güm rülc ve Tekel Bakanı Nuri-Ö san Aydın,Muğla,Manij Milletvekillerinden ve Bükan lık erkânından bazılariyle bitlikte dün gece 22 de şehrimi ze gelinidir.Nuri Öesan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • 3ir âlim atom kuUanılmasır istiyor Nevyork 22 A.A.Afp Nobel kimya mükâfatım k zannaaş olan Gerold dün şu d meçi vermiştir:«Birleşik Amerika Ruslarr Avrupada orduları ilk yaniadımı attıkları takdirde a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Mersinde bir römorkör barf Mersin 22' A.A.İk gündenberi devam eden şid detli fırtına neticesinde Met römorkörü batmıştır.İçine!bulunan 4 kişiden ikisi kürü rılmış,Mehmet Kabasakal v Ali.Anık adlı iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • ÖLÜM Gedikli Erbaş Hasan Ozongan,İstanbul Asliye 10 uncu hukuk makemesi başkâtibi Belkis Özongan,Nimet Özongan ve Hikmet Tugasaygı'nın anneleri piyade yüzbaşısı Tank Tugasaygı'nın kayınvaldesi binbaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Vefa stadında bir seyirci bayılt ılımaya kadar dövüîd Pazar günü.Vefa stadında ya pılan Eyüp-Unkapanı maçında bir hâdise olmuştur.Eyüp takimi taraftarlarından Ali adında bir gencin sahaya tas almasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Komünizmin başarıszlığı Kremlin harbden sonra komünizmin süratte yayılacağını ummuştu.Halbuki son bes sene zarfında Kıztlordumm işgal ettiği bölgelerde ancak sun'i ve fırsat tfüskünü komünist partiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • iiliüj ¦i!ıü İstanbul Eslediyesi ŞEIllR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan;Alejandro C asama Türkçesi;Cahit,lugat ve M.Turkman Telefon r 42157 KOMEDİ KISMI Sena Rey Veriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • YAPI v;KREDİ BANKASI'nın Afiş müsabakasında ikincilimi kazanan afiş Bu afişin ressamı Vedat Saygın 500 l ralıV para mükâfatını kazanmıştır.Bu afişin renklisini Banka şubelerinde ve sokaklarda görebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.01.1951
  • Mevkufu biraz eğlendü'ecekierdi.İçildi-eğlenildi.Nihayet şarap ve kadınlar tesirlerini gösterdiler.Marades'in tavsiyesiyle Floride mahpesten kurtulmak için itiraflarda bulundu,sahtekârlık yaptığını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • 1st,Lv.Amirliğinden verilen |Âş1ceri Kıtaat ilânları 25 ton koyun eti kapalı zarfla ihalesi 26/1/951 günü saat 15 te İzmit As.Sa.Al.Ko,da yapılacaktır.Tutarı 52,500 lira olup geçici teminatı 3875 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • 550 cifi lâstik çizme satın alınacaktır I.E" T.T.İşletmelerinden 1 Muhammen bedeli 11.000 lira olan yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme 25/1/951 perşembe günü saat 10.30 da pazarlığa konmuştur.2 Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • 1 Olduğu gibi görünmek lik:2 Hızır.Cefa;3 Ağacın kolları,İlâve:4 İs panya yarımadası:5 Büyük taş,Vazıh:6 Fransızca açık,Rumca bir:7 Zevç,Arabistanda bir şehir;8 Tersi)Tasfiye edilir;9 Hayvan yemeği.Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • Niçin?Ben,sen buradasın diye bir yere gitmedim.Seninle konuşmak istedim.Ne konuşacağız?Ne mi?Herşey.Hem konuşmasak da ne ziyanı var?Sen sadece konuşmak için mi oturursun?Tabii değil mi ya.Karş:hklı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden:Vah id Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K.Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaacı Banldıffı Ubünlya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her #ün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Ko,re casusları.AR 44394)1 Gençlik askı ATLAS 40835)1 LeyVâk lar açarken ÎNCÎ 84595)1 tstanbulun fethi.ELHAMRA 42236)1 Johny Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43595)1 tstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • O'ERATÖH Dr.Cavit Göncer BİRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karın,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları M" t el.tesisi i Beyazıt Okpufarbası No.13 g Tel:Muayene:23876 I ^T.'v ıı ıı ı ı h 1/mHill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • mmm v J ^AiBiiilwKi 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.91.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • hîic.^O 15 OCAK İP R.Ah 19X1 K.Sa.1370 Sah 1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı îmsak 7.20 2.11 12.25 7.16 14.56 9.46 17.56 12,00 18.46 1.36 5.33 12.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan:Lütfi Güneri,Çalanlar;Hakkı Derman,Şerif İçli.Şükrü Tunar.14.20 Konuşma 14.30 Sabite Turdan şar kılar Pl.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • ıcnı Rİcîrler Meşheri 1951 İngiliz fuarında görülecek yenilikler İkinci Dünya Harbinin sonundanberi memleketlerden birçokları için başlıca gaye istihsal ve imalâtı arttırmak olmuştur.Zira ancak bu say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Satsiılc cfrsa Tstanbul Aksarayda Kemalpaşa mahallesinin Atatürk Bulvarında kadastronun 1662' rnci adasında 4 parsel 140 yeni numaralı ve Bulvara 12.40 metre yüzü olan 258
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.01.1951
  • jföMMiS&Sftg^ Avrupa Müdafaasının Temel+asi Rusya karşısında devletlerinin durumu s* İçinde bulunduğumuz şu tehlikeli günlerde Atlas Okyanusunun her iki tarafındaki memleketlerin devlet adamla,rının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Ö3vİ3t Orman İletmesi Adapazarı Müdürlüçjünden 1 işletmemizin Hendek bölgesinin Çakallık isüfyerinde mevcut 798 adede denk 637,336 metreküp köknar tomruğu altı parti halinde açık artırma ile satışa çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • 111 S 1 S 3 I r Bastarafı Birincide 1 mir savcısı ve yardımcıları tarafından karşılanan Bakan doğruca Baro reisi Nuri Fettanın-evine gitmiş,burada bir müddet istirahat et tikten sonra ve saat 16 da s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • iımiî* 5 Hânlardan mesuliyet I V^bul flunnu;VS8.ABONE FIATXABI Senelik *a Uradır 6 Aylı* 15 3 8 1 I Yabancı memleketler İçin I iki misildir.İLAN HATLAHI Baslık 20 lir* 2 nci sayfa santimi 4 lira 3 ünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • su kongresi toplantısını yaptı Kongreyi açan Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoglu,hükümetin su isleri mevzuundaki görüşlerini ac.ıkladı.Kongre başkanlığına Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri seçildi.Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Müstahsili sevindiren bir haber İzmir 22 Milliyet)Bu gün ştjhrimiz tütün tüccarlarına gelen bir haberden öğrendiğime göre Almanlarla bir tütün anlaşması temin et mek maksadiyle Devlet Ba kanı Fevzi L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Valilerin tâyini TBastarafı birincide!tA 10 da toplanarak hükümetin vali tâyinlerinde salâhiyetinin devam edip etmemesi lazerinde uzun muzakerelerdt bulunmuştur.Başbakan Adnan Menderes ve İçişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Î stain bula ilk kar yağdı T Bitarafı Birincide 1 Yağış ve fırtına yüzünder şehrin muhtelif bölgelerindi hasara uğrayan telefon ve te graf direkleri dün tamir edilmiştir.Diğer taraftan Karadenizd(hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Grip salgını Grip salgını dolayısiyle oku' laıa devam etmiyen,öğrenr'••rin miktarında son günleri;cüz'î bir artış kaydedilmiştir.Sağlık Müdürlüğüne gönde rilen cetvellere göre dün Gaz Osmanpaşa Ortaok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Uludaga yağan kar üç metreyi buldu Bursa 22 T.H.A.Bu gün şehrimizde hava birden bire soğumuş ve kesif mik tarda kar yağmağa başlamıştır.Bu arada Uludaga yağan karın miktarı üç metreyi bulmuştur.Dağdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • İv Amerikanın,milliyetçi Çan kaygek hükümetinin temsil edilmediği herhangi bir Fo:moza konferansına iştirak t miyeceğini de beyan etmiş tir.Anlaşma iiı TBastarafı birincide!dır.Grup bu takriri bugün s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Dörtlü konferans r Bastarafj Bırin« itle 1 leri Bakanlığına sunulacak!u.30 aralıkta batılılara verilen Rus notasında müzakerelerin sadece Almanya meselesi ile ilgili olması isteniyordu.Batılı devletle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Rusya 3 ay sonra faarruza geçecek Vaşington,22 A.AJ United Press)Meşhur tefsirci Drew Pearson dün gece,bir radyo konuşmasında Rusyamn üç ay içinde umumî bir taarruza geçeceğini söylemiştir.Hindistan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Stalin,Lenin ihtifalinde Moskova 22 AP)Lenini anmak üzere pazar gececi Bol 50i tiyatrosunda yapılan toplantıda Stalinle diğer Sovyet liderlerinin bir arada göründük leri bir resim bugün Sovyet ga zete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Yumurta fiatlan düşmeğe başladı İstanbul 22 T.H.A.İhracatın durması ve istihlâkin azalması yüzünden yumurta fiatlarmda gerileme başlamış tır.Bugünkü piyasa fiatları şöyledir:İri taze talaşlı mallar 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Fındık fia+ı dün İstanbul piyasasında yenden yükseldi İstanbul' 22 T.H.A.Ge çen haftalar zarfında 330-335 kuruş arasında muamele gören fındık bugün istanbul piyasa-sında mühim bir yükseliş kaydetmiş,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Şehrimi komünistler TBastarafı birincide!münistlerle birleşmektir» gibi cümlelerle kızıl propaganda ya başlamıştır.Yakalanan sanığın evinde de bir araştırma yapılmış ve ele bazı vesaik geçmiştir.Tahki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Amerikan filosu Akdenizde La Linea 22 A.A.Afp)Amiral Ballontine'nin komutası altında bulunan Amerikan filosu bu sabah Cebelitanktan Akdenize hareket etmiştir.Amerikan filosu pek yakında Cebelitarıka g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Git Bradley'in beyanatı Vaşingtori' 22 A,A.United Press)Ordu £f nel kurmay başkam General Omar Bradley verdiği beyanatta tehlike devam ettiği müddetle 3 mil yon 500 bin kişilik bir kuvvetin elde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Eisenhower Afim:wfc anicîsfı TBastarah birincide!tır.Bu partî,Almanyaya eşi" İlk şartlan sağlanmadık».memleketin yeniden silâhlan dırılmasına muhaliftir.Mebus Karl Amer kan yüksek komiseri Mc Clo:n Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Taftın görüsü Vaşington,22 A.A.Afp)Ayandan Robert Taft pazartesi günü radyoda yaptığı bir konuşmada,bir kere daha batı devletlerinin Arrupada mühim silâhlı kuvvetler teşkil etmek1,ri aleyhinde bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Fransız kızılları yine nümayişe hazırlanıyor Paris 22 AP)Paris havalisindeki komünist ve onlara taraftar teşekküller.General Ei sen hower'in Parise avdetinden bir gün sonra yani çarşamba günü.General
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Kahire seyahati için 500.000 lira verilmiş TBaştarafı birincidel şirkete verilen cevapla Bakanın ifadesinin birbirini tut madiğini,bu limanın 45 mil yon liraya mal olacağını,bu kadar büyük ve pahalı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Valinin Ankara temasları Ankara 22 Milliyet)İstanbul Vali ve Belediye Başka nı Prof.Dr.Gökay bu sabah şehrimize gelmiştir.Prof.Gö kay bugün toplanmış olan büyük su kongresi ile Belediyeler Kanunu tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Dün gelen göçmenler Edirne 22 Milliyet)Bu gün Edirneye Bulgaristan dan 784 göçmen gelmiştir,Evvelce gelen göçmenlerder 514 ü de dün İstanbula sevkedilmiştir.İstanbul Yardım Severler Derneği dün,Edirne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Yaralıları ziyaretler TBastarafı birincide!met Aydm birer destan olan savaş hatıralarını bana anlat,tılar.Evli bir çocuk babası ve he nüz 21 yaşında olan Mersinin Kemenli köyünden Mehmet Kıldır ayakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Bir kanun teklifi FBaştarnfı birincide!ri tarihinde siyasî bir cemiyet olarak yalnız Halk partisinin mevcut olduğunu ve hiçbir ce miyet zarurî olanlardan başka bir gayri menkule tasarrui edemezken Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.01.1951
  • Asılsız neşriyat fBaşlarafı birincide!kanaatini edindikleri bildiril mekte ve yapacakları bazı tav siyelerden bahsedilmektedir.Milletlerarası mülteciler teşkilâtı heyeti göçmenler mevzuuna ait raporun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.01.1951
  • ma ordu karması Ankaradaki maçın revanş mahiyetim taşıyan bugünkü karşılaşmada,Ordu takımımızın îyi bîr netice.almacı beklenebilir Bugün.İnönü stadında,An_Kara Roma Garnizon takımları arasında hususî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • Y.okullarda arası kır Türkiye Milî Talebe Federas yonu,yüksek tahsil cross takımım seçmek gayesiyle fakül teler ve yüksek okullar arası k^ koşusu müsabakaları tertiplemiştir,istanbul yüksek okulları m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • ORION Modeli Aynı fiottaki radyolarda asla raslıyamıyacağınız müstesna bir güzellik Büyük hassasiyet Seste tabiilik İstasyon ayarım kolaylaştıran göz lambası.Sizde eşinizi ve çocuklarınızı bir ORION r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • Kadıköy:Halkevinde serbest güreş müsabakaları Geçen gece Kadıköy Halkevi spor salonunda Boğaz Doğusu Ordu taklmile Kadıköy Halkevi güreşçileri arasında serbest stil de güreş müsabakaları yapıl mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • Bir hakem sahada öldü Cezayir,Fransız hakemle rinden Francois Benolva,Cezayir stadında yapılacak olan bir futbol maçında,kaleleri tâyin için yazı tura atarken bir kalb krizi neticesi yere dil şerek öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • İran Beden Terbiyesi unumu kâtibi geldi Ankara 22 T.H.A.İran Beden Terbiyesi Umumî kâtibi ve İran Olimpiyat Oyunları Başkanı Bay Sadrı,iki kardeş ve dost memleket arasmdaki spor münasebetlerini genişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • İrlanda Arjantin karşılaşıyor Dublin 22 A.P.İrlanda ve Arjantin millî futbol takıırlan arasında 13 mayısta Dublin'de bir maç yapılacağı burn!n öğrenilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • Ordulararasi müsabakalarda takımımızda yer alması muhtemel güreşçilerden Ali Yücel,Mısırlı "kibiyie yaptığı bir müsabakada Ordular arası güreş müsabakalarına hazırlık Boğazın doğu ve batı sahillerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • İngiltere lig maçlar ı Sunderland Blackpoöria 2-2 berabere kaldı Leicester'de oynanan millî futbol maçında İngiltere amatör millî takımı Gal amatör millî takımını 4 1 mağlûp et mistir.Londrada yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.01.1951
  • Türkiye iktisat mecmuası İstanbul Tücar Derneğinin nâsi ri efkârı olun Türkiye iktisat Mecmuasının 30 uncu sayısı dolgun münderecatla çıktı.Teknisyenlerin sesi Teknis yenlerin sesi çıktı.No.20 Sanatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor