Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • On altı aydanberi Amerikan Askerî Yardım Kurulu Hava Grupu Başkanı olarak Türkiyede bulunan Tuğgeneral Robert F.Tate Almanyada Amerikan hava kuvvetleri nezdinde yeni görevine başlamak Üzere Türkiyeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Eisenhowerin urkiyeyi ziyareti Ankara 18 MilliyeO Avrupadaki Müttefik orduları başkomutanı General Eisen hower'in yakında Türkiyeyi ziyaret edeceği yolundaki ha herleri tahkik maksadı ile bugün.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Grip,şehrimizde de salgın haline geldi Umumi yerlerde gerekli tedbirlere bas vuruldu.Salgın önlenemediği takdirde bu kabiî yerler nuıvakkaten kanatılacak.Vali halkı teyakkuza davet ediyor Grip,bütün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Kızıl şebekeye ait tahkikat neticelendi İstanbulda yeniden tevkifler bekleniyor Bazı tahrikçiler Ödemişte faaliyete geçerek,Koreye giden kahramanlarımızın ailelerine mektup yazmak suretiyle tahrik arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Ender rastlanan bir hadise Birbirlerinden haberi olmadan üç kocayı idare eden kadın!Mahkeme kapısında çocukları olan ikinci koca ile sonuncusu,Sevgiye karşı çok sevgisi olduğunu yana yakıla sÖyliyen i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Kızıl Çin li deri Mao Tse Tung ile Başbakan Çu En Lai Ateş kes teklifinin reddinden sonra.Am inin "mütecaviz,olarak mahkûmiyetini iste B.Mili ederdeki Amerika Delegesi Çinlilerin politbiiro mantığı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Muzaffer Akalın in davası Malatya eski Belediye Reisinin açtığı dâva Danıştayca reddedildi Ankara,18 T.H.A.İçişleri Bakanlığının isten p1 çektirdiği eski Malatya Belediye Başl'am Muzaffer Akalın m Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Yunanista oslavya birliği Âtına siyasi mahaf iline göre Bayar,Venizelos ve Tito arasında bir görüşme yapılacak Bu mülakatta Balkanların müdafaa sisteminin temelleri atılacak Müzakerelere iştirak edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Eczahaneler hakkındaki kanun tasarısı Ankara 18 T.H.A.Eczahaneler hakkında hasırlanmakta olan kanun tasarısı son seklini aimak üzeredir.Halen Sağlık Bakanı Doktor Ekrem Hayri Üstündağ'ın bizzat riyase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • &A,İ*V#SS'SS.*SSS.20 subay Ankara,18 T.H.A.Kore'deki savaş bir-ligimize tercümanlık va-vj zifesi görmek üzere bir S kac güne kadar 10 u muvazzaf,10 u da yedek olmak üzere 20 subay V Tokyo'ya mütevecci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Hükümetin İngiltereye teşekkürü Londra 18 A.A.Lps)Türk hükümeti Korede yaralanan Türklerin anavatana bir an evvel ulaştırılmaları için İngiliz hava kuvvetlerinin aldıkları tedbirlerden dolayı İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Almanlarla ticarî müzakere Devlet Bakanı ve maiyetindeki zevat dün Frankfurt'a geldi.Al-Utuuilaj-i daim tumiu tütün I satmak üzere derhal j müzakerelere başlandı Frankfurt,18 A.A.a fp)Devlet Bakanı F.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1951
  • Teneşirde dirilen bir ölü «65» lik ihtiyar korku içinde kaçışan cemaate:«Ben 3 gün sonra öleceğim,gelin birer kahve içelim» diye bağırdı Izmir 18 Milliyet)îli mizin ödemiş ilçesinde Meşru,tiyet caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Jgede tütün satışları 180ÖZ hararetli değil Manisa 15 Ocak pazartesi günü American Hermann şirketiyle Tekel idaresinin iştirakiyle Hocaali bucağında tütün piyasası açılmıştır.Akşama kadar 185 ilâ 240
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Tokat'ta Bir evin bahçesinden 2 ceset rıkarıldı İlimiz zabıtasını 15 günden beri meşgul eden bir hâdisenin faili yakalanmıştır.Bütür.Tokat halkını alâkalandılar,hâdise şudur:Pazarcık mahallesinde 16 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • İneboluda Göçmenler için toplanan para Göçmenler için ilçemizd' şimdiye kadar 3 bin lira par yardımı ve mühim miktard aynî yardım temin edilmişti';14 Ocak akşamı limanımız 18 aileden mürekkep 90 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • TOPLANTI if Notre Dame De Sion Fran sız Kız lisesi kuruluşunun yıi dönmü münasebetiyle okulc!2 ocak pazar günü bir eğien ce tertip etmiştir.İf Akile Artun hâsıı'atın:tamamını Muallimler Birliğim verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Göçmenlere yardım Göçmen ve mültecilere Türkiye yardım birliği komitesi bir beyanname neşretti Göçmen ve mültecilere Tüt K;yc Yardım Birliği İstanbul komitesi,hazırlıklarını ikmal ederek faaliyete geç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • ingiliz Kızılhaç teşkilatı göçmenler için 500 balya eşya gönderdi tngilil Kızılhaç,teşkilâtı Bulgaristandan gelen göçmen lere verilmek üzere;Kızılay Derneğine 500 balya giyecek eşyası göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Bir eroinci hapse mahkûm oldu Ömer Turhan isminde bir eroinci dün I inci asliye c/a mahk».meşinde yapılan dm us rna.ı sonunda l sene hup.e 2 tene Sivasa sürgüne ve 3049 lira para cefasına mahkûm edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • m Temiz süte ihtiyaçları varmış!Bulgaristandan gelen son haberler komünistliğin orada epey merhale kaydettiğini ve büyük terakkilere mazhar ol duğunu göstermektedir.Bizde sinekten yağ çıkarmak diye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • KISA HABERLE İt Sümerbank mamullerin©.tehacüm yapıldığı yolundaki iddia ve haberler,dün Sümerbank müdürlüğünce tekzip edilmiştir.İt Bira fabrikası işçilerine bir sene içinde yaptıkları fazla mesaiye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Tekel Genel Müdürü Kore» den gelen yaralıları ziyaret etti Likör fabrikası işçileri,aralarmda topladıkları parayla Kore yaralılarına verilmek üzere kolonya ve buna benzer hediyeler alarak gazilerimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • İktisâdi meseleler Ileryeıde okluğu gibi,memleketimizde de,koope rat if t iliğe büyük önem ve irilmektedir.Bu arada İngil tcıedt kooperatifçiliğin bir takını hususiyetleri mevcut olup bu memlekette ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • HALKINSESİ!Sokak lambası Üsküdarda Aziz Mahmut efendi sokağında oturan bir okuyucumuzdan aldığı-C* mız mektubu neşrediyoruzv^ Alâkadarların nazarı dik-katini çekeriz:v «Oturduğumuz sokağa X çıkan çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • iç işleri Bakanı Bakan göçmen isleri hakkında izahat almak için Edirne Valisini İstanbııla çağırttı İçişleri Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu,dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir.Haydarpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Kocasına kızan bir kadın intihara teşebbüs etti Son günlerde şehrimizde in tihara teşebbüs hâdiseleri bir hayli sıklaşmış ve evvelki gür de bir kadın kendisini öl dürmeye teşebbüs etmiştir Üsküdarda.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Tramvay ve otobüs biletlerine zam yapıbnayacak E.T.T.Umum Müdürlüğünce idarenin açığını kapatmak maksadiyle bilet fiatlanna zam yapılacağına dair ortaya atılan haberi Vali ve Belediye Reisi yalanlamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Sefeiberlik Umum Müdürü İstanbul» gfeldi Seferberlik Umum Müdürü şehrimizde bâzı tetkiklerde bulunmak üzere dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • si F.ıf^ £n I I uRAı Vi fa-ıt t,istanbul Ticaret Borsasının ayhk raporuna göre piyasayı müteessir eden başlıca âmil son siyasî hâdiselerdir İstanbul Ticaret Borsasının son aylık raporu dün yayınlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Kufi delil olmadığı için bir kaçakçılık zanlısı serbest bırakıldı Gümrük teşkilâtı memurları tarafından Tarsus vapurun da yakalanan ve kaçakçılık yaptığı iddia olunan Kudret Gökçen dün sabah 5 inci as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Türkiyede ilk öğretimin durumu Dünya Muallimler Birliği İstanbul Muallimleı-Birliğine müracaat ederek ilk öğretim meseleleri hakkında neşredilecek büyük bir eser içine konmak üzere Türkiyede ilk öğret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Komii nizm propagandası Suçları sabit görülen Aziz Nesin ile Mustafa Sami Büyükalp hapse mahkûm oldu Komünizm propagandası yapmak suçiyle mahkemeye verilmiş olan Aziz Nesin,Mus tafa Sami Büyükalp ve K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Sular idaresindeki suiistimal hâdisesinin mesulleri Biı-müddet evvel Sular idaresi baş veznedarı Faik zimmetine 240 bin lira geçirdikten sonra intihar etmişti.Müfettişler tarafından yapılan inceleme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Edirne İskân Müdürü ıstanbula nakledildi Şehrimiz İskân Müdürü iken vazifesinden mezunen ay rılan Atıf Özerman Denizli İskân Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.İstanbul İskân Müdürlüğü,ne do Edirne İskân Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • İsçi ücretlerine zam yapıldığı için Ayvansaray un fabrikası,isçilerine ikramiye veremedi Ayvansaray un fabrikası işçilerine birer aylık tuta rındaki ikramiyeleri bu yıl ve rilmemiştir.İdare işçilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Arabacılar ve Nakliyeciler cemiyeti kuruldu İstanbul ve civar araba olar ve mümasili nakliyeci ler merkezi Beşiktaşta postahane karşısında 4 numaralı binanın 2 ci katında bulunan yeni bir dernek açmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1951
  • Muallimler Birlisinden bir heyet Edirneye gidiyor Muallimler Birliği reis vekili Prof.Hilmi Ziya Ülken'irı başkanlığında bir heyet yarın incelemelerde bulunmak üzçre Edirneye hareket edecektir.Heyet â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Hidrojen bombası İngiliz tepkili av uçakları Atlas Okyanusunda bir tecrübe yaptılar Lakenheath İngiltere)18 A.A.United Press)Bugün' burada açıklandığına göre ingiliz tepkili av uçakları Atlas Okyanusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • İran'a Ruslar ne zaman taarruz edebilir Bombny.18 A.A.Reuter)İran'da 3 sene kaldıktan sonra dün gece buraya gelmiş olan Hindistan'ın İran Büyük Elçişi Seyid Ali Zahir,bugün verdiği beyanatta ezcümle ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Amerikada fevkalâde ahval kabinesi isteniyor Vaşington,18 A,A.United Press)Hükümete yakın mahfillerden alman haberler.Cumhuriyetçilerin de dahil olacağı bir fevkalâde ahval kabinesi,kurma yolunda bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • spa nya mücadeleye hazır Vaşington,18 A.A.United press)İspanyanın yeni Vaşington Büyük Elçisi Don Juse Felix de Lequerica,İspanyanın hürriyet mücadelesine iştirake hazır olduğunu söyle,miş ve iki haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Hindistan,Pakistan arasında Karaşi,18 A.P.Hindistan ile Pakistan arasında mühim malî anlaşmalar her iki hükümet tarafından tasdik edilmiş bulunmaktadır.Bu tas dik keyfiyeti,geçen ay toplan,mış olan Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Japon polisine mvtralyöz verildi Tokyo,18 A.A.Afp)İhtiyat Japon polis kuvvetlerinin hafif mitralyözlerlc teçhiz edilmelerine resmen izin verildiği bugün polis genel karargâhından bildirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Yunanistan da bîr takvim yasak edildi Atina,18 A.P.Yunanistanm Millî Emniyet ve Asayiş Bakanı Augustus Theologitis dün,Jülyen takvimini tatbik eden mezhebin kanun dışı edildiğini bildirmiştir.Bu karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • 18 pasında askere alınan gençler Vaşington,18 A.A.Afp)Hükûınet,18 yaşındaki gençlerin askere alınmasını ve askerlik müddetinin 21 aydan 27 aya çıkarılmasını derpiş eden bir kanun tasarısını kongreye s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Afrikalı zencilerden bir ordu kurulacak Londra,18 A.P.tyi haber alan kaynaklardan dün bildirildiğine göre,İngiltere ordularının batıyı müdafaasına iştirak etmek için,Afrika zencilerinden 500.000 kişil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • ingiliz kabinesi Başbakan Attlee,kabinede mühim değişiklikler yapılacağını açıkladı Londra,18 A.A.Lps)İngiltere Başbakanı M.Attlee kabinede mühim değişiklikler yapıldığını bildirmiştir.Sağlık Bakanı M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Japonyanın silâhlanması meselesi Nevyork,18 A.A.U.Press)News Week dergisi çarşamba günü yayınladığı bir makalede Birleşik Amerika ile Japonya arasında akdedileecl ittifak için hazırlıkların baş ladığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Fransız Cumhurbaşkanı,Nehruyu kabul etti Paris.18 A.A.Afp)Cum hurbaşkanı V.Auriol bu sa bah saat 10 da Hindistan Başbakanı Nehru'yu kabul etmiş,tir.Paris'teki Hind Büyük Elçisi Sârdar Malik,Şir B.Rai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Haricî kısa haberler İNGİLTERE Kadın pilotların silâh altına alınmasını kolaylaştırmak için İngiliz hava kuvvetleri yedek gönüllü kadın teşkilâtı nam zetlerin giriş şartlarını değiş.tirmistir.30 ilâ 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Demirperde gerisinde çöküntü Asıl büyük temizliğin siyasî tehlike teşkil eden komünistlerin arasından olacak anlaşılıyor.Böylece bugün yüksek mevkilerde bulunan birçok kızıl lider ortadan kaybolacak R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Tekel Genel Müdürü bilgim Izmire gidecek Tekel Genel Müdürü Had' Hüsnren,tütün bölgesinde ir kiklerde bulunmak üzere t\tün uzmanı Nurettin Esatl:birlikte bugün İzmire gide çektir.Genel müdür kendi siy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Hastalıklı fidanlar Büyükdere meyva ve islâh istasyonunda bundan bir müd det evvel,hastalık var diye fidan satışını durdurmuştu.Fidanlık müdürlüğünün be lediye riyaseti kanalıyla hastalığın mühim olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • 1UİH-ı y-Büyük modern millet Fransanın Marsilya şehrinde çıkan «Le Provencal» adlı gazetede Gl.A.Sorran irmesiyle Türkiyenin bugünkü vasiyeti ve xnodoin Tiizlc milleti ve Cumhuriyeti lıakkı.ıda dikkat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Hizmetçileri kendileri ne çok güzel olduk larını söylüyorlar,onlar da inanıyor ve ümitleniyorlar.Şu masalara bak.Kadınların hepsi zevk ve eğlencelerinde.Ağızlarında fildişi ve gümüş dişler var,dudakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Küfiunî'nin kanunculuğu Dünya tarihinde hak ve adalet mefhumlarının en bÜYÜl:mıidafilcrinden ol.Ş mak itibariyle Amarika 9 Mümessiller Meclisinin iç-S tima salonuna kubartma S£ bir resmi asılmıg olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1951
  • Teke!Bakanı izmirde utunculerle goruştu Tekel İdaresi piyasadaki des kadar dev İzmir,18 A.A.Bu sabah Ankara'dan şehrimize gelen Gümrük ve Tekel Bakanı Nuri Özsan Ege tütün piyasası mevzuu ile öğleden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • ARAR Ahmet Melih GÜRÜN r Artık her şey son demine vardı.Birisinin hayatını kurtarmak için,bir diğerininkine son vermek lâzım.Biris,hayat denilen binbir meşakkatlerle dolu badirede tam altmış sekiz yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • öevlJ Orman Metme i Adapazarı Müdürlüsünden 1 işletmemizin Hendek bölgesinin Çakallık istifyerinde mevcut 798 adede denk 637.336 metreküp köknar tomruğu altı parti halinde açık artırma ile satışa çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • P.T.T.İşletme genel müdüıii günden 1 idare ihtiyacı için idari şartnameye ilişik fennî şartnamesinde evsafı vazıh 10 adet motosiklet kapalı zarfla eksiltmeye karılmı.ştır.2 Muhammen bedeli ambar tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • i Seb,Yarı' pişmiş yumurta;2 Kaba bir kuma?Edevat;3 Bir nevi serpuş 4 Ûgi;5 Nefi edatı,S;Rİrli;6 Hayat suyumu:5 nme nidası;7 Nifak G 3 Evler,Ced;9 tstanbulda bir semt.K A n D A N AŞA C 1 Sessiz,Eskide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • İnerken ayaklarınıza merdi,ven vazifesi görmüş taşlar sim di yosunlanmış,kaypaklaşmış,yumşaklaşmışlardır.Her hamlenizde kayan ayaklarını:da buradan çıkamıyacağmızı anlar ve haykırırsınız.Sesiniz bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • DÜNYA Genç şairlerimizden Sabih Şendil «Gelin dünya» isimli kitabında son şiirlerini yayınlamıştır.Okuyucularımıza tavsiye ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nUshada yazı islerini fiilen idare eden:Vahid Ramiz Hiç_Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebüzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • I 1 Sterlin 7.90.00 7.90.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransa Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • 1 iic.19 OCAK Ru.i 11 6 R.Ah 1 9 JJ 1 K.Sa.1370 Cuma 136A l I VA] ÜT VASATI EZANI Güne S 7.23 2.22 İ Öğle 12.23 7.21 ikine i 14.49 9.47 Aksam 17.03 12.00 d Yatsı n 18.40 1.37 i îmsa k 5.40 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Hafif öğle müziği Pl.13.45 Şar kılar.Okuyan:Mulûllâ Yakar 14.20 Konuşma 14.30 Şarki ve,türküler Pl.14.45 Programlar ve dans müziği Pl 15.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • r^.V V V,TUekl%€Ni^n Gö^rafl dory my y Türkiyenin dünya siyasetinde oynadığı mühim rol hakkında Fas'ın başşehrinde çıkan «La Depeche Mora* faine» adlı gazetede çok mü him bir makale intişar etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • inşaat noksanları ikmal ettirilecek Devlet Demiryolları Merkez 1 Satmalına Komisyonundan 1 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesine tevfikan müteahhit nam ve hesabına ve fiyat birimi esası üzerinden evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • Lokman HöBim Doktor Hafız Cemal Dr.hiliyo Mütehassısı Pazaıdan.başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Kore casuı Jan.AR 44894)1 Gençlik aşkı AT.AS 40835)1 Hayal kadın İNCİ 84595)1 tstanbulun fethi.ELKAMRA 42236)1 Johny Belinda 2 Zafer yaratan casus.LALE 43595» 1 îstanbulun feth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1951
  • ntitut] ABONE FIATXUJU Senelik 38 Liradır 6 Aylık 10 t i 1 t Yabancı memleketler için iki mislidir.İLÂN HATLARI Baslık 20 Ura 2 nci sayfa santimi 4 «ir* 3 UncU 4 4 UncU 2.5 İlan sayfası s*nUmi 2 Doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • İstanbul Liseler Alın,Satım Komisyonu Başkanlığından:Cinsi:B.Kilo Tan.Fiatı Krs.Miktarı KİK.Tutan Lira Ok Teminatı Lira Sadeyağı 400 8000 32000,2100.Portakallar.Adedi Aâet 2460.2970,135.1762.51ü,1800,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • h Korede bulunan İngiliz asker leri cepheye hareket etmeden evvel taşıt vasıtalarivb çıkartmaya iştirak ediyorlar.Komünistlerin inatçı hücumlarına rağmen müttefik kıtaları haya k«v v i„ mı sayesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Oz anasına tecavüz eden evlat Dün adliyeye çok çirkin bir hâdise intikal etmiştir.İddiaya göre Eyüpte oturan Enver Sabri Tunçdağ isminde evli Ve iki çocuk babası bir adam,birkaç gün evvel gece evine s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Hamallar Cemiyeti dernek haline getirilecek Hamallar Cemiyetinin 5373 sayılı kanuna uyularak di nek haline gc ti.u^.esi için tii kalılarca faaliyete geçilmiş tir.Ticaret Umum Müdür mu avini dün Vali i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Milliyetçi Çin kıtaları emir bekliyor Tokyo 18 A.A.United Press)Milliyetçi Çin Strateji Komisyonu Başkanı General Ho Ying Chin bugün verdiği bir beyanatta Birleşik Amerika kâfi miktarda malzeme verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Ender rastlanan bir hâdise T Bitarafı Birincide 1 sevginin 8 aylık bir gaybubeti iki numaralı kocasına nasıl ve ne şekilde izah ettiû'ı bizce meçhul.Malûm olan cihet ise genç kadının tekrar Sü leymanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Ateş kes teklifinin reddinden sonra Bas arafı birincide!letlcre yardımda bulunulmasını ve mütecavize yardım edilmesi ni istemesi gerekmektedir.Hükümetime göre.Genel Ku rul Birleşmiş Milletler si}7ase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • TBastaıafı birincide!dâvayı reddetmiştir.Diğer taraftan İçişleri Bakanlığının Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan Muzaffer Akalın hakkında yaptırdığı tahkikat hakkında Danıştay İkinci Dairesi men'i mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Kamyon altında kalarak yaralandı Şoför Kâmil Yurt idaresindeki kamyon dün sabah saat 9.30 sıralarında Bakırkoyde Pandeli isminde birine çarpmış ve başından ağır surette yaralanmasın^ sebebiyet vermişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • sanayiine ar harcandı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Foley,bir komünist tecavüz!karşısında barışsever milletlerin Amerikayı yalnız bırak nfiıyacağını belirtti Buffalo,Nevyork.18 A.A.fUsis)Amerikan Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • En kV.Bugünkü dünya şartlarına temas eden general,bu dünyada yasamak ve evlâtlarımızın da ayni şekilde yasamalarını temine çalışıyoruz dedi.Roma,18 A.A.afp)Romaya muvasalatında yaptığı beyanatta gener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • italyan Cumhurbaşkanı Eisenhoweri kabul etli Roma,18 A.A.afp)İtalya Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi bugün Quirinal sarayında General Eisenhower'!kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Komünistlerin nümayişleri Katanya 18 A.A.afp)General Eisenhower'in gelişini protesto etmek maksadiyle tertiplenen bir nümayişte bir nümayişçi ölmüş ve 21 i polis ve karabineyeri olmak üzere takriben o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • P a kistaııa jjidecck olan kadınlarımız Ankara 18 T.H.A.Türk Kadın Birliği adına Pakistan hükümeti tarafından davet edilen Kadın gazetesi sahibi İffet Halim Oruz bugün Pakistan basın ataşeliğinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Almanlarla ticarî müzakere T Bastarafı Birincide 1 tedir.Frankfurt civarında Halchst'de cereyan edecek muza kereleri Devlet Bakanı Karaosmanoğlu namına Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı müsteşarı idare ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Ânıerikada siLıh altına* a 11 ıı a ular Vaşingtori,18 A.P.Birlc şik Amerika hava kuvvetleri başkomutanlığı,hava «sınıfı ihtiyatlarından mühim bir kısmını derhal silâh altına alacağını bugün ilân etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Ç.E.K.Genel heyeti seçimi Ankara 18 T.H.A.Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkez heyeti bugün saat 17.30 da toplanmış ve yeni idare heyeti seçimini yapmıştır.Seçim neticesinde Genel nerkez başkanlığına An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Dün geceki sis Dün gece yansına doğru İstaııbulu yeniden kesif bir si:tabakası kaplamış ve limanda ki şehir içi vapur seferleri inkıtaa uğramıştır.Karadaki nakil vasıtaları b le seyrüsefer güçlüğü çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • îsfîsgnbyüda tevkff er rBastarafj birincide 1 ri olduğu belirtilmekte vt «bu yüzden duyulan teessürün büyük olduğu,fakat bu ik' öğlencinin durumu hakkindgerek Talebe Cemiyeti,gerek okul idaresi tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • izmirli gender mitini» yapacak İzmir,18 Milliyet)İzmi Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu öğrencileri komünizm tel'in maksadiyle bir mitin' tertibi için hazırlığa girişmiş lerdir.Ayrıca Manisa ve Aydm'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Tahrikçilerin laalıyetı İzmir,18 Milliyet)Menfur arzularının yayılması için en şenî hareketlere teşebbih eden tahrikçiler;bilhassa Öde miste faaliyetlerini genişletmislerdir.Tahrikçiler burad;yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Şehrimizde gjnp gaigsm T Bastnrafi Birincide 1 Belediye Reisi Prof.Gökay bir hekim sıfatiyle gazetecilere şunları söylemiştir:n—Bu sene havaların ittiratsız gitmesi yüzünden halk arasmda ateşli bir gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Demokrat Parti Genel Merkez İdare kurulunun toplantısı Ankara 18 T-H.A.De mokrat Parti Genel İdare Ku rulu bugün saat 16 dan 21 e kadar parti merkezinde Başbakan Adnan Menderes'in Das kanlığında topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1951
  • Teneşirde diklen ölü rBastarafı birincide!Fakat,hu sırada.Avcı Şallı'nın birdenbire teneşirde doğ ıuluverdiği görülmüş ve heyecana,dehşete kapılan cemaat kaçışmağa başlamıştır.Avcı Şallı bu hale sinir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • 5 v3 y E 3 İS y Ys tors» u RiPiN Gripin Nezle,baş,diş,romatizma,adale ve sinir ağrılarını geçirir.Soğuk ve rutubetli havalarda kininli Gripifi almayı unutmayınız.Grip,nezle gibi hastalıkların başlang
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Hayatınız müddctince yirmi yas güzellik ve teravctini muhafazada İsrar ediniz.Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir ki neticeye siz de hayretle şahit olaca'.csınız.Yüzünüze ve ellerinize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Hiçbir traş sabunu,hattâ Amerikanın en mükemmel ve en pahalı traş sabunu dahi PURO Traş Sabunu kadar bol ve sonmiyen köpüğe sahip değildin TRAŞ SABU 'URO URû' •URO f 'URO m ı I PU PU »uaoput i PU PU '
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Satılık Emlâk Istan ui Dafterdarlıoından Dosya No Cinsi Kıymeti Lira Teminatı Lira 511—2601 511—260,2 Dil—2979 511—3007 512—513 513—392 513—921 515-853 5J14-3271 516—9254 517—104 517—798 517—1711 517—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Vakıflar Genel Müdürlüğünden Yüz Muhammen Mahallesi Sokağı Kadastro Kapı No.Cinsi ölçümü bedeli Ada Parser Lira Kr.Hocapaşa Anafartalar 71,3,5,7 3 ufak dük-Bayram cadde-117 42 kânın mebni si oMuğu ars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Yüzme şampiyonlarımızdan Yalçın Saner Almanyaya gidiyor İstanbul ve Türkiye yüzme şampiyonlarından Modasporlu Yalçın Sarıer tahsilini tamamlamak üzeve bugün Almanya ya hareket edecektir.19 ya şında bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Marl avırda İstanöu]da yau.Iacak olan Ordıılararası boks karşılaşmasında,akımımız da yer alması muhtemel boksörlerimizden Halit Enjöniil,bundan evvel yaptığı matların birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • FJ3BB O E H t Ö H B&2£?î Dr.Cavit Cöncer H BÎRİNCI SINIF İ* Umumi baş.İcarın,tenasül 1 uzuvları kol,bacak damar Sİ ve kemik hastalıkları f!M',t ol.sz sı sı i Beyazıt Okçularbaşı No.13 1 Tel:Muayene:23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Ifltanoul B*lediye«l ŞEHİR TİYATROLAR* »out 20.30 da DRAM KISMİ Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.SnPW Turkman' i'elefon:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Haıen italya ikinci kümesinden Salernitana'da oynamakta olan Bülent Eken Solda)şehrimizde yapı'an bir ecnebi karşılaşmasında rakip takım kaptanına bayrak verirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Vcrg.lerin aquhgi Avusturya futbolcularını zor duruma sokuyor Viyana,18 A.A.Reuter)Yeni ihdas edilen vergiler Avusturya futbol kulüplerine tatbik edilir/se bu,Avrupanın en iyi futbol takımlarına sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Galatasaraylıların gongresi dün yapıldı Galatasarayın senelik kongresi dün Parmakkapıdaki klüp lokalinde yapılmış ve neticede bir ay evvelki kongrede seçilen yeni idare heyeti bytün murakıp âzalarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • Cha rl Ion A t lı 1 e t i ç k d e İsveçli futbolcu oynayan İsveç millî takım santrforu Hans Jeppson.halen İnğilterede bulunmaktadır.İtalyanların,giriş,parası olarak verdikleri 70.000 lirayı ve 700 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1951
  • ı ~^ıi;ijtm ı ı ı.H stanbul şampiyonası Basketbol maçları I I senedir İstanbul birinciliğini elinde tutan Ga namzedi atasaray-bu sene de şampiyonluğun en yakın görülüyor ğ d909$6fS -OC ;VrW/V W/VAVA«\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6