Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • m ve Turancı hakkında D.P.nin görüşü Millî Eğitim Bakanı bütçe komisyonunda,aşırı cereyanlara ait izahat vererek,solculuk yapan öğretmenlerin tesbit edildiğini,tahkikat sonunda bunların adliyeye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Dışbakanı Köprülü Dışişleri Bakanının Mecliste ve r d i ğ i mühim beyanat Luvrdaki hamsenin iç yuzu Ankara 17 T.H.A.B.M.Meclisi bugün saat 15 te Başkan vekillerinden Fikri Apaydının başkanlığında topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Karaçetenin elebaşısı yakalandı Emniyet Müdürlüğü 2 nci şube memurları yaptıkları inceleme ve sıkı bir takip sonunda Arşen Lüpenvâri iş yapmıya kalkışan yaman bir kibar hırsızı nihavot yakal»mıya muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Fransız Başba kanı Pleven Fransız Başbak Washington gi Rene Pleven» Trumanla kuzey Atlantik ve güney doğu Asya meselelerini görüşecek Vaşington,17 A.A.a fp)Dışişleri Bakanlığı aşağıdaki tebliği yayınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Grip salgını gittikçe artıyor Bs'hassa okuî ve dairelerde hastalık salgın halinde Ankara 17 T.H.A.Avruparia salgın bir halde hülııuı süren ve bütün memitkeüevıu sıkı tedbirler almasına sene ı olan enf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Dünyadan resimler Kızılların işgali üzerine Tibetin Lhassa kalesinden Hindistana kaçan Dalai Lamanın kız kardeşi Hindistanda bir mektebe yerleştirilmiştir.Küçük prenses Yukarıdaki resimde en soldaki)H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Millî birliğimizi sarsacak her teşebbüs önlenecek Tevkiflere dün de devam edildi Şimdiye kadar beş vilâyette 42 ev arandı ve 22 kişi yakalandı Ankara,17 Milliyet)Son günlerde dindarlık maskesi altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Amerikanın hava kuvveti Washington,17 A.A.Afp)Hava kuvvetleri kurmay başkanı yardımcısı General Edwards'in bildirdiğine göre,hava kumandanlığı gruplann sayısını yüze ve hava subay ve erleri mevcudunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Yakın Doğunun Savunması Amerikan Elçilerinin İstanbul konferansı amiral Carney görüşmeler* şehrimiz Vaşington,17 A.A.United Press)Dışişleri Bakanlığından bugün bildirildiğine göre,Şark işlerini tedvir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Müttefikler Seul e yaklaştı Tokyo 17.M Birleşmiş Milletler k' şif müfrezeleri 3 gündenberi Kor cephesinin ba ti kesiminde rm"vziı fakat şiddetli taarruzlarla düşmamn Seul'un güneyindeki kuvvetini yokl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • i.E.T.T.İDARESİNDEKİ FAALİYETLER Î.E.T.T.Genel Müdür Vekili Civanşir dün bir basın toplantısı yaparak idarenin çeşitli faaliyetleri hakkında geniş izahat vermiştir.Resimde Genel Müdür Vekili gazetecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Eisenhower Paris'te Mon tgomery ile görüşürken Gl.Eisenhower'in Roma seyyahati 2 milyon üyesi bulunan İtalyan komünist partisi seyyahati protesto için grevler hazırlıyor Yazısı 5 incide)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Bir Amerikan uçağı,Kore ha rn sahasındaki birliklere,paraşütle malzeme atıyor Pekinin Birleşmiş Milletlere cevabı KIZIL ÇİN "ATEŞKES,TEKLİFİNİ REDDETİ «S^S/N/N/SS^İı Komünist Çin,bundan evvelki red se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1951
  • Oğlunu müdafaa eden baba Bir avukat dün kendi öz oğlunun avukatlığını yaptı Bir müddet evvel Florya plajında kanlı bir hâdise olmuş ve Üsküdarda oturan Necdettin isminde bir genç karısı Şadanı plajda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Murafhda Bir kalpaian şebekesi yakalandı Zabıtanın uyanıklığı sayesinde ilycâtizdcl kalp lira basan bir şebeke yakalanmıştır.Çorluda kalp lira yakalanması üzerine faaliyete gecen zaı bir liraların Mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Karamürselde Ikfla ihtilâli yüzünden 2 köy birbirine girdi Drenci ve Sermayecik köyleri arasında bir tarla ihtilâfı zuhur vr iş mahkemeye akset mistir.Sabahattin Ka dir Beyeglu yanında zira.ıi memuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Tokat'ta Erbaada ortaokul,binası sağlık yurdu haline getirilecek Erbaada vukua gelen şiddet:depremlerde hastahane olarak kullanılan ve eski kasabada yıkılmamış yegâne bina olarak kalan ortaokul binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • nan 16 bin lirayı zorla alıp dekovil yolundaki vagonetlerle atlayıp kaçmışlar,telefon hatlarını da keserek izlerini iyice kaybettirmişlerdir.Bagta ilce jandarma komutanı Kemal İnanç ta olduğu halde za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • naErkek Lisesinde müessif bir hâdise Adana Erkek lisesinde müessif bir hâdise olmuş,İngilizce öğretmeniyle felsefe öğ retmeni dövüşmüşlerdir.Hâdise,İngilizce öğretmeni Cahit Zorlunun felsefe öğretme n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Aydında Tütün satışları Çine ilçesinde 150 250 kuruştan 968 balya tütün Teke' idaresi tarafından.160 22C kuruştan 8440 balya da tüccar tarafından mubayaa edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • TOPLANTI if Dün lise ve ortaokullar,özel liseler ve kız.erkek teknik öğretim kurumları müdürleri nin iştirakiyle İstanbul kız lisesinde bir meslekî toplantı ypılmı.ş.Millî Eğitim Müdürü trafından ağıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Sirozunda Girisun fındık kooperatifinin toplantısı Giresun Fındık Kooperatifleri genel kurul toplantısı Ye ni sinemada Dr.Nuri Ali Özkayanın başkanlığında yapılmıştır.YQzleree köylü ve şehirli ortağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Mohinî'nin fendî.Malum ya Azâdî de Şarİc delikanlısı!Müstakbel rcfikai hayatı üzerinde ilk tcs\rin daima iz bırakacağını düşünmüş olacak ki bizini köylüler arasında carî usulü takip etmiş,kendinin bac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • ¦jc Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökay dim Zeyfınburnu güç menler misafirhanesindeki tamirat ile şehrin muhtelif yerlerinde yapılan yeni karakol bi ilalarını teftiş etmiştir.Tarsıus vapuru yarın saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Malî meseleler o Devalüasyon d a n b e r â rlinin geli Sterlinin devalüasyonundanberi hemen hemen bir yıl geçmiştir.Bu itibarla bu muş kül ve hayatî devre de ulaşılan neticelere ve elde edilen başarıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Denizyolları şilemleri îngiltereye de uğrayacak Denizyolları idaresi memleketimizle İngiltere arasında ithalât ve ihracatın artması karşısında Batı Avrupa şilep postalarını yapan şilepleri Londraya da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • 4 un fabrikatörü hakkında takibata gerildi Beşiktaş,Balat ve ÂyyanJ saraydaki un fabrikalarının sahipleri tahdide riayet etmeJ mek* suçu ile savcılık tarafın dan mahkemeye verilmişler-j dir.Ayrıca 4 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Sinema fiişesi önünde bil kapkaç hâdisesi Taksimde oturan Necla Somer isminde bir kız Yıldız sineması gişesinden bilet alırken Fenerde oturan Meh met Şensöz yanına yaklaşmış ve içinde bir altın saat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Turistik otel için sondaj ameliyelerine başlandı Amerikalı Otelci Hilton tarafından şehrimizde inşa edilecek turistik otelin temelinin atılması için sondaj ame üyelerine başlanmıştır.Otel inşaatına ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Kendisine celep süsü veren bir dolandırıcı yakalandı Emniyet memurları Edirne kapıda Sultan mahallesinde oturan Münir Demir isminde bir dolandırıcıyı yakalamışlardır.Kendisine celep süsü veren Münir'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Basılan randevu evinde uygunsuz kadın yakalandı Emniyet Müdürlüğü ahlâk masası memurları Taksimde sabıkalı randevuculardan-Şerife NimeVin evini basmış v« 6 kadınla 3 erkeği yaklamışlardır.Ev sahibi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • İçi uda müstehcen yazı ve resim bulunduğu içm Peri ır.ecmuası toplattırıldı Sehvimizde münteşir Peri mecmuasında çıkan,yazılardan barıları müstehcen görül müş,sahibi ve yazı işleri müdürü hakkında Sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Istanbuıun su derdi Muayyen saatlerde kotJeu suların birkaç saat daha fazla akıtılmasına karar verildi Vali ve Belediye Reisi Prof.Gökav dün Sular İdaresine giderek Istanbulun su durumu hakkında incel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • 55 sabıkalı bir dızdızcı adliyeden kaçmak istedi Dün adliyede bir sabıkalı kaçmıya teşebbüs etmiştir.Zarfçılık ve dızdızcılıktan 55 sabıkası bulunan Ciciburun namiyle maruf Mustafa,56 ncı suçunu işlem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Vali pazar günü Ankaraya gidecek 22 Ocak 951 de Ankarada toplanacak olan belediyeler kongresine İstanbul Belediye si adına Vali w?Belediye Reisi Prof.Gökay iştirak edeeel tir.Vali ayni tarihte toplana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • «Londra asfaltı» ismi değiştirilecek Kırklareli Belediye Meclis:«Londra asfaltı» isminin «Fs tih yolu» olarak değiştiril meşini uygun görerek bu hu susta bir karar vermiştir.Kırklareli Belediye Başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Doğu Güney Akdeniz hattı programında yapılacak tadilât Denizyolları idaresi Doğu-Güney Akdeniz hattı progra mmda tadilat yapmıştır.Yeni hazırlanan programa göre gemiler İzmire uğrayacaklar fazla yük v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Kardeş kavgaları Büyükderode oturan Hüseyin Taşçı ve Ahmet Taşçı isminde iki kardeş bir alacak meselesi yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Bunlardan Ahmet,kardeşini sopa ile ba gından telikeli surette ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Bir sarhoş,içki vermiyen birahaneciyi yaraladı Galatada kanlı bir hâdise olmuştur/Eşref Cevher,Meh met Kiriş ve Nuri Mutlu isminde üç arakadaş sarhoş bir halde Galatada Mustafa Saraç'a ait «Beyaz Gül»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • oousıe E.T.T.İşletmeleri Genel Mü basın toplantısında işletme ler etrafında î.E.T.T.Umum Müdürü ibrahim Kemal Baybora'nın istifası üzerine,bu vazifeyi vekâieton uhdesinde bulunduran,Umum Müdür Muavini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • ifrftXfCO—»P—O—ft IHALKINSESI* Gürültü ile mücadele Beyazıtta oturan bir oku yucumuzdan aldığımız â mektubu aşağıda aynen ı SS^ Sİtk£1/neşrediyoruz.Alâkadarla nn nazarı dikkatini çekeriz.Ben.Beyazıtt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Terfi eden öğretmenler 3 yıllık kıdem sürelerini başarı ile dolduran ilkokul öğretmenlerinin maaşları arttı Millî Eğitim Bakanlığı üç yıl lık kıdem sürelerini basarı ile dolduran ilkokul öğretmenlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1951
  • Şantaj yapmak iddiasiyle bir dergi hakkında takibatr geçildi Yeni cephe isimli derginir sahibi Osman Hâmit ve yaz işlen müdürü Memduh aley hine Savcılıkça şantaj yapmak suçundan bir dâva açılmıştır.Dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Ces?r onun sözlerini zevkle dinliyordu.Vespa kızını Cesar gibi yetiştirmek istiyordu.Cesar da kardeşi Lucrece'i öyle yetiştirme ğe çalışmıştı,Vespa fahişeler den.onların hazin hayatından bahsederken k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Personel alınacaktır 1 Ankarada bulunan Genelkurmay Ordu Donatım Dairesi Stok Kontrol Şubesile Malzeme Park Komutanlığına imtihanla ve en aşağı orta okul mezunlarından,788 sayılı Memurin Kanununun 3 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Turgutlu Belediyesinden Muhammen bedeli Cinsi Miktarı Lira Kş.Çıplak bakır tel örgülü M2 755 Kg.X 450 3397 50 İzalatör 300 adet X 100 300 00 İzalatör demiri 5/8 300 adet X 100 300 00 Paraşol Duy 100 X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Karayolları 1.Bölge Müdürlüsünden:Cebeci Taş ocaklarından 2000 m3 moloz ocak taşının ihracı ile Cebeci Konkasor şantiyesine nakli işi açık eksiltmeye konulmuştur.Keşif bedeli:9690)dokuz bin altı yüz d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • harp hazırlıkları Amerika yeni Rusyadan kaçan bir profesörün ifşaatına göre Rusyanın dört müthiş gizli silâhı vardır.Buna mukabil Amerikanın hudutsuz istihsalini,azametli varlığını göz önüne almak şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Haricî kısa haberle* FRANSADA Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri Fransanın,Komünist Çinliler tarafından mağlûp edildikten sonra Hindi çiniye sığınan milliyetçi kuvvetlerini teçhiz ettiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • ad'da 5 bin Bulgaristandaki Türklerin mühim bir kısmı zorla ocaklarında çalıştırılıyor ış Bugün Bulgaristandan şehri,mize 70U göçmen gelmiş,Demirkapı göçmen evine misafir edilmişlerdir.300 kişi de mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Keşmir ihtilâfı Nehru.Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Hanın verdiği beyanatı hayalî olarak vasıflandırıyor Londra 17 A.A.Alp)Hin distan Başbakanı Nehru,saL günü Pakistan Başbakanı Liya kat Ali Hanın bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Ruslar Berlinde hâdise çıkarmak istiyor Berlin 17 A.A.Reuter' 35 Silâhlı Sovyet kara askeri Berlinin kuzeyindeki evvelce Sovyet-Fransız hududu olarak kabul edilen noktadan aşarak nöbet beklemeğe başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • İsviçreden.Türkiyeye radyo yayını yapılacak Cenevre,17 A.A.Cuşiş)Birleşmiş Milletlerin Cc nevredeki Avrupa merkezi Türkiyeye hitaben bir radyo yayınma başlamıştır.Türkiye kış saatiyle sabah 7.30 7.4!a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Kanunî'nîn adalet kahramanlığı Dünkü gazetelerde Ame-rika Mümessiller Meclisinin içtima salonuna Kanunî Sultan «Süleymanm kabart-ö ma bir resmi asılmış oldu-ğundun bahsediliyordu:ft Ün altıncı asırda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • f\••if** Gönüllü akını Amerika hava kuvvetleri için gönüllü akını devam ediyor Vaşington 17 AP)Gönül lüler akını karşısında Birleşmiş Milletler hava kuvvetleri komutanlığı silâhlı kuvvetlerin bu şubes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Sıtma mücadelesinde elde edilen büyük kazanç Türkiyede sıtma ile mücadelenin şiddetlenmesini sağlamak maksadiyle Marshall plânı ida resi tarafından yapılan yardım la Türk hükümetinin almakta olduğu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • 5 milyar franklık gerdanlık Nis Fransa)17 AP)Amerikanm eski demiryolu kralı müteveffa Jay Gould'un,bundan bir sene evvel Rivyera'da bir otel kasasında bulunan züm rüt bir gerdanlığı çalınmıştı.Dün,Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • italyan gazeteleri grev halinde Roma 17 A.A.Afp)Sendika teşkilâtına mensup müret tiplerin ücretlerin arttırılması yolundaki taleplerini destekle,mek üzere grev yapmaları neticesi bu sabah Romada Hiris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Kızıl Çinin Birleşmiş Milletlere kabul edilmesi Vaşington 17 A.AA.United Press)Dışişleri Bakanı Dean Acheson Komünist Çinin Birleşmiş Milletlere kabul edilmesine ve Formozanın kontrolünün Pekin hüküme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Hindistanda ölüm vakaları arttı Bombay,17 AP.Güney Hindistanm büyük bir sa hasında pek büyük nisbette ölüm vak'aları müşahede edil inektedir.Arka arkaya dördüncü sene olarak Muson yağ murlarının yağma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Churchill Londraya dönüyor Merakeş Fransız Fası)17 AP.Mr.Winston Churchill ve refakatindeki zevat,dün,uçakla buradan ayrılmış lardır.Kendileri,Merakeşden 200 mil mesafede bulunan bir sayfiye mahalli T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Yugoslavyaya yapılacak yeni yardım Londra 17 A.A.Lps)Londrada haber verildiğine göre Yugoslavya ile Birleşmiş Milletler Avrupa komisyonu arasında imzalanan andlaşma gereğince,komisyon ta rafından meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Yunan Yardım cemiyetinin bir teşebbüsü Şehrimizdeki Yunan Yar dim Cemiyeti Paskalya münasebetiyle Yunanistana bir vapur gezintisi tertip etmiştir.Cemiyet bu gezi için Denizyollarının ordu tipi motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1951
  • Amerikada gönüllü yazılmak istiyenler çoğaldı Washington 17 A.A.Afp)Ordu Bakanlığı yeni bir emre kadar son aylarda yapılan kayıtların çokluğuna bina en gönüllü kaydedilmiyeceği ni bildirmiştir.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • m ™«wg,P Lokman Hekim p.Doktor Hafız Comal û p Dahiliye Mütehassısı ^j a Pazardan başka her gün b İ sabah saat 10 30-12,öğle-1 den sonra 14.30-17 de hasta 1 1 kabul eder,İstanbul Di-i vanyolu No.104.û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • SEYOGLU ALKAZAR 42562)1 Kore casusları.AR 44394)1 Gençlik aşkı ATLAS 40835)1 Hayal kadın İNCİ 84595)1 Kanlı istibdat.ELHAMRA 42236)1 Han:let 2 Kahraman yahudi.LALE 43595)1 Denizler atmacası İPEK 44289
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • T-1—'ıı'ıV"-"ıı rflıMBiııırflimiıı i fi i 17 ıl'ı iiif « nii?i ı' 'iÎ'hiIİmiii ı'ı malı il ılı i ııiiM Vr II ii V"Vi~—I—1—I VUJUin adam!a;ri:Genera nasi Birleşik Amerikanın müşterek kurmay heyeti başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Istanbul Belediyesi ŞEHİR TİYATROLARI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona f Tüıkçesi:Cahit MU1' Irgat ve M.Turkman X'Gleton:42157 KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • YENÎ SES TİYATROSU fciJLaA İ\m Pazartesinden |J^İI maada her gün fl t saat 20.45 de Altın kız Ç argamba tenzilâtlı.Cumartesi Pazar matine 15 de.Tel:49396
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Muammw Jterr^co Optretl MAKSİM TERKOS EVLENİYOR Her akgam 20.30 da.Cumartesi ve pazar 15 de matine Telefon:43134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • O E R A T ö R Dr.Cavit Göncer BÎRÎNCÎ SINIF Umumî baş,karır,tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları M t si.insisi Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23876 A'S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.90.00 100 dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 üret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40.73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Cem.demişti.Cem.Şu anda içimde saadetime keder burukluğu veren bir his var.Benimle zor la evlendiğini biliyorum.Seni seviyorum!Bunu inkâr etmek faydasız.Lakin biribirimize eş olduğumuz şu gece aramızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Devletlerin harp hazırlıkları Bas tarafı üçüncüde tamamlanmıştır.Buğdaly,mısır ve diğer ziraî mahsulle] stoku çok önemli olmuştur.Ekonomik potansiyel tarihin hiç bir devrinde görülmemiş derecede büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • 19 5 2 ıııpi yatlar?Londra 17 A.A.Afp)Finlandiyanın Londra Elçis-Wuorinin bildirdiğine göre Fin landiya,evvelce* kararlaştırıld ğı gibi 1952 olimpiyatlarımı memleketlerinde yapılması hususunda bazı en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • 'Jnı İtalyan ordu takımı Ankara'da Ankara 17 A.A.1951 yılı beynelmilel futbol şampiyonası için Türk Ordu takımı ile pazar günü 19 mayıs stadyumunda bir eleme maçı yapacak olan İtalyan ordu takımı,bu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İşlerini filler idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K Gazetecilik Kollektif Sirke:Matbaası BasiİGiğı yer Ebüzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • LUU_J liC.OCAK Ru.10 5 P.Ah 19*1 K.Sa.1370 Perşembe 1366 VA!CÎT VASATI EZANI Güne S 7.23 2.22 öğle 12.23 7.21 İkind i 14.49 9.47 Akşaı n 17.03 12.00 Yatsı ti 18.40 1.37 İmsa!5.40 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar,13.00 Haberler 13.15 Öğle konseri Pl.13.45 Şarkılar Okuyan;Selma Köprülü.Çalanlar;Emin Ongan,Yorgo Bacanos,Ercüment Batanay 14.20 Sevilmiş sesler Pl.14.45 Programlar ve karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Portia ufkunda İstanbulun 1 süucii gözden silindikten a kendimi toplayai ildim.Güneş sulara yakın.jftv.ş,gök yer yer alacalı bir kızdığa bürünmüştü.Yokluğundan en büyük acıyi duyduğum tek insan simdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • Useüer «ras-ı futbol maçları Lün Vefa stadında,tatil dolayısiyle üç haftadır tehir edilen liseler arası futbol müsabakalarına devam edilmiştirî!k karşılaşmayı g'rupun şam piyona namzedi Kuleli ile TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • ¦at2SBgnüsosc2are:iisew£iîir«ı«aKa2i2a» i ABONE FÎA7T.AHI Senelik a Liradır 6 Aylık 15 S 1 1 Yabancı memleketler için iki misMdir.İLAN HATLARI Baslık 20 Hr« 2 nci sayfa santimi i lira 3 üncU 4 4 UncU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1951
  • 1 Bir deniz aracı,Temi?rioylu;2 Ön taraf;3 Bir nota,Hanenin kısımlarından.Öğütülmüş buğday;4 Cefa,Beraber;5 Giydirme;6 Yüksek,Lâkin;7 Değerin kısaltılmışı,Birdenbire,Kamer;8 Kalburdan geçirme-9 Keşide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Yaralılarımıza hediye vermek ishiyen bir Rus Kızılların zulmünden keçen Madam Valkof yaratıları ziyaret edecek Mari Valkof adında bir Rus kadını dün Vilâyete müracaat ederek Kereden gelen yaralı asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Eisenhower!m seyahati Lizbon 17 A.A.Renter)Kuzey Atlantik ordusu başkomutanı General Eisenhower,savunma müzakerelerinde bulunmak üzere bugün Portekiz Başbakanı Dr.Salazar'ı ziyaret etmiştir.Diğer tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Romana hazırlık Roma,17 AP)Avrupndaki nütlefi';orduları başkomutanı Genc-al E'senhouor,bu gec ?Lizi.otHan ivıaya gelecektir.2.0011.000 üyesi bulunan İtalyan Komünist Partisi bu akşam Romaya vnıacmk ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Cumhurbaşkanının Elçilere ziyafeti Ankara 17 A.A.Cumhurbaş kanı ve Bayan Celâl Bayar bu akşam saat 20.30 da Çankaya köşkünde Cumhuriyet Hükûme ti nezdinde akredite ecnebi bü yük ve orta elçiler ile ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • l'Bastarafı birincide!menfaatler arzeden mes'eleleri Başkan Truman ve diğer Amerikan hükümet adamları ile görüşmek üzere Vaşingtona gelmek kararında olduğun dan Birleşik Amerika Başkanını haberdar etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Bastarafı Birincide "î Milletler tavafından yapılan son ateş kesme teklifini reddetmiştir.Çinin cevabı,Birleşmiş Mil letler genel sekreter vekili David Owcn'e gönderilmiştir.Cevap Pekin rejimi Başbaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Tevkillere dün de devanı edildi f Bastarafı Birincide 1 Millî birliğimizi sarsma yoluna giden her faaliyet ve teşebbüs üzerinde ötedenberi hassasiyetle duran zabıtamı/aldığı tedbirler sonunda son günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Kara çete TBastarafı birincide!hibino ait nüfus kâğıtlariyle bazı evrakı özür diliyerek posta ile göndermiştir.Mektuptaki el yazılarını in eeliyen emniyet memurları ni hayet kibar hırsızı yeni bir eve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Tekel Bakanı dün İznıire hareket etti Ankara 17,Milliyet)Tütün piyasasının seyrini bizzat mahallinde tetkike karar vermis olan Gümrük Ve Tekel Bakanı Nuri özsan.beraberinde İzmir ve Manisa milletvekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Oğhmu müdfaa eden baba FBasfarafı birincide!ve ben bugün masumiyetine inandığım çocuğumu müdafaa için huzuru adalette bulunuyorum.Bir babanm sanıl:mevkiinde bulunan oğlunu müdafaa etmesi adliye'tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Komünizm ve tur arıcılık T Bitarafı Birincide 1 Millî Eğitim Bakam muhalefet taıul'ıncian Jîomüııiatliir ve Turancılık mevzularmd;ileri sürülen görüşleri cevaplandırarak bugünkü iktidarır her iki mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Mudanya belediye başkanlıtjından 1 Mudanya Belediyesi elektrik işletmesine ait 50 ueygirlik buhar kurutucu tertibatlı tek silindirli 350 devirli Volf marka Alman malı az kullanılmış bir adet lokomobil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • İstanbul belad.yesinden 5218 ve 5228 sayılı kanunlara göre,halka tevzi edilecok arsaların dağıtma şekli henüz tesbit edilememiş ve taksitle satılacak ucuz evler İşi de bir karara bağlanmamış olduğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Dışişleri Bakanının beyanat TBaştarafı birincidel leşinin Luvr Salonunda tertip ettiği konferansta;protestoda bulunanlar ve bu arada yaralananlar,tevkif edilenler bulunup bulunmadığına dair sözlü soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • BOl KpP.y Kiy:NEFİS KOKULU a atçım,ve usgüzellijin koiHUfucusudut* ion Dl IOC iT I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Müttefikler T Bastarafı Birincide 1 Keşif kuvvetleriyle düşman arasında en şiddetli çarpışma dün Suvon'da cereyan etmiştir.Harekâtı takip eden Amerikan kara ordusu kurmay basis anı General Lawton Coll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Balıkesir Belediyesinden Balıkesir Çarşısının yangını dolayısile yanan ve yanmayan arsa ve binaların 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu mucibince istimlâki kararlaştırıldığından ada,parsel No.larile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1951
  • Grip salgını TBastaıafı birincidel ması da alâkadarlara bildirilmiştir.Bakanlık,görülecek vak'alann günü gününe takip edilerek haber verilmesini de ehemmiyetle istemiştir.Şehrimizde durum Son günlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1951
  • LSKESİR BELEDİYESİ Balıkesir Çarşısının yangını dolayısile yanan ve yanmayan arsa ve binaların 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanunu mucibince istimlâki kararlaştırıldığından ada,parsel No.larile,sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan