Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Yurdumuzda komünist tahrikatı nî âlet ederek emniyetimizi sarsacak şekilde propaganda yapan Ticani Tarikatına mensup bir derviş tevkif edildi Her tarafta tahrikçilere karşı lanet duyguları izhar edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Atlantîği aşan ağır uçaklar Teksasta Worth üssü,16 A.A.Dünyanın en büyük bombardıman uçağı olan altı tane 10 motorlu B-IÎ6 uçağı Atlantik Okyanusunu ilk defa aşmağa muvaffak olarak bir ingiliz üssüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Y.Ticaret Okulunun 69 uncu kuruluş yıldönümü dün törenle kutlandı Yıldönümü tören Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun kuruluşunun 69 unçu yıldönümü;dün saat 16 da okulda yapılan bir törenle kut lanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Kanunînin resmi Amerika Mümessiller Meclisinde Amerikan Mümessiller Meclisine asılan Kanunî Sulta» Suleymanın kabaıtması t Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • V Kızıl Çin'in Dışişleri Bakanı Wu geçenlerde Ncvyork'a git tigi zaman Vichinski ile görüşüyor Pekinde siyasî hava değişti Kızıl Çin,ate kesmeye taraftar Ateş kesmenin,Dörtler konferansı ile beraber b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Carney'in seyahati Amiralin bu seyahati,Akdenizin müdafaası bakımından önemli sayılıyor Atina 16 A.A.Amerikalı Amiral Robert Carney,Yunanistandaki Amerikan askerî heyetine mensup subayların refakatind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • İTALYA ORDU TAKİMİ DUN GELDİ Dün saat 15.30 da İtalyan uçağı ile şehrimize gelen 14 oyuncu ve 4 idareciden mürekkep İtalyan Ordu futbol takımı akşam saat 18.30 da kalkan Anadolu ekspresi ile Ankaraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Korede Müttefik kuvvetler ateş hattında Radyo Foto)Korede müttefiklerin taarruzu devam ediyor Birleşmiş Milletler kuvvetleri dün Suvon şehrini komünistlerden geri aldılar.Taarruz teşebbüsü batıya nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • D.P.Meclis Grupu vergisi Hükümet,verginin hizmet erbabına tatbikinin aleyhinde bulunmadığını bir kere daha açıkladı Ani.ıra,16 MİLLİYET)Demokrat Parti Meclis Grupu bugün saat 15 te Abidin Potuoğlunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Eisenhower Lizbona hareket etti Batının müdafaası hakkında İngiliz noktai nazarını açıkhyan General Slim Londra,16 A.P.Atlantik Paktı askerî kuvvetlerinin,başkomutanı sıfatiyle Avrupada giriştiği tetk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Savcıların tevkif hakkı kaldırıldı Anti demokratik mahiyette görülen suç üstü kanununun 6 ve 13 ncü maddelerinin B.M.Meclisince lağvına karar veril,mistir.Bu iki maddenin yürür,lükten kalktığına dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1951
  • Osmanlı Bankasının büyük bağışı Genel Müdür,göçmenlere verilmek üzere 500 bin liralık çeki,Koraltaııa teslim etti Ankara,16 A.A.Türkiye Cumhuriyeti Merkez ve Türkiye Ziraat Bankalarının şükranla karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Zinadan suçlu kadın Karısından şüphelenen bir koca cürmümeshut sonunda esini suç üstü yakaladı Dün Adliyeye çirkin bir hâdise intikal etmiştir.Üsküdar da oturan Rıza isminde biri son günlerde karısı E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • İHALKINSESİ i Radyoda maç yayını t Taşradaki bir okuyucu-muzdan almış olduğumuz J mektubu neşrediyoruz.A-A lâkahların dikkatini çeke.İ İstanbul Radyosu cumartesi ve pazar günleri mühim ve kısmen mühim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • «Tarsus» vapuru dün 118 yolcu getiri Tarsus vapuru dün 118 yolcu ve 452 ton yük ile limanımız;6 saat rötarla dönmüştür.Gemi 94386 lira hasılat yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Hususî bir otomobil çalındı Ü-küdarda oturan Necati Tandoğan adında bir şahıs po.'ise müracaatla Doç marka hu usî otomobilinin iskele civarınlan çalındığını bildirmiştir,ili liseye el konulmuş,otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Bir acezenin cüretkârlığı Şişlidı Darülaceze müessese ¦inek-yatıp kalkan Saim Örs ininde biri o civardaki küçül ¦ocukların ırzına geçmek iste ten suç üstü yakalanmıştır.S"1 lığa tevkif edilen sanık te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • 4 sabıkalı bir kaiive halkın' soymaya kalktı AH Varol,Mehmet Sol,Cer giz Tiryakioğlu ve Hakkı isminde dört sabıkalı Galatari;Hasan adında birinin kahve sine giderek bıçaklarını çek m iş ve içerdeki mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Vilâyet Kalemi Mahsus Müdürünün durumu Vali ve Belediye Reisli^.hususî kalem müdürü Nnbi Upuı.asıl mesleği belediye mücakiplığma nakledileceği ilgili çevrelerde söylenmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • İki Amerikan bankacısı dün seldi Amerikan Seatle National Bank mümessili Andrew Price Jr.ile başkan muavini Cla rence L.Hulford dün uçakla şehrimize gelmişlerdir.Bankacılar şehrimizde bir müddet kalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Pamuk ipliği fiatları yükseliyor Yerli dokumalar için kullanılan pamuk ipliği fiatları üzerindeki artış,dün de de vam etmiştir.Artış nisbeti yüzde 10 dan 12 ye yüksel mistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • KOhGRE Milli Türk Talebe Birli;Tıp Derneğinin olaganüst kongreei 18 ocak perşembe gîi nü saat 14 te M.T.T.B.Lokaünde yapılacaktır,ir Türkiye Sigorta Eksperi» ıi Cemiyeti kongresi 31 oca!garsamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • y* £â*xjt'~ f 1:1 Suikast mı değil mi?Vak'a Fıansada geçiyor.Bayan kardiyakmış ve senelerdir bu hastalığı çekiyormuş.Karakteri itibarile de biraz aksi yaradılışta olsa ge rek.Çünkü tahkikattan ve şa h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • KISA HABERLER Jr Kahve fiatları istikrarını muhafaza etmektedir.Dün piyasada 7 numara çiğ kahve toptan olarak 770.3 numara kahve ise 780 kruştan muamele görmüştür.Ay çiçeği ve fındık piyasasında,dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Türkiye büyük tarım projesi Ankara 16 T.H.A.Memleketin muhtaç olduğu ziraî kalkınma hareketlerinin düzen lemek üzere 8 aydanberi çalıgmalarına devam eden ve içlerinde ilgili Bakanlıklar mü messilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Oclii' vergisinin tahsiline martta başlanacak drelir vergisinin tahsiline mart ayı içinde başlanacak tır.Mükellefler,mart iptidasından sonuna kadar beyan nameleri ile birlikte vergilerini vergi dairel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Seferberlik masrafları için ayrılacak tahsisat İçişleri Bakanlığı kanaliyle belediyelere gönderilen bir tamimde,seferberlik masrafları için belediye bütçelerin de yüzde bir nisbetinde bir tahsisat ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Prof.Kâzım Esat dün defnedildi Evvelki gün vefat eden Diş Tababeti Okulu profesör leıinden Dr.Kâzım Esat Devrimin cenazesi dün kaldırıl mıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Piyanist Perez dün geldi Bir müddettenberi Mısırda bulunan piyanist Perez dün Tarsus vapuru ile Mısırdan gelmiştir.Perez bugün saat 18 de göçmenler menfaatine bir konser verecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Kalay Hatları yükseliyor Piyasada kalay fiatları mütemadiyen yükselmektedir.Son iki hafta içerisinde kalay fiatları.3.5 lira birden artmış bulunmaktadır.Bu fiat yükr*lişinc menşe memleketlerdeki fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Bir kadın intihara teşebbüs etti Paşabahçe Tekel ispirto fablikasında çalışan Emine isminde biri bir meseleden teessüre kapılarak kendisini denize atmış ve intihara teşebbüs etmiştir.Balıkçılar tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • caret v Bütçeyi tetkik eden tali komisyon bazı hususları mahzurlu buldu.Oda memurları arasında bir tesikattan bahsediliyoı Ticaret ve Sanayi Odasına ait yon:bütçenin tâli komisyondaki tetkik] sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • İspanya ile bir ticaret anlaşması yapılacak İspanya ile yeni bir ticarel anlaşması akdi hususunda ilgililerce hazırlıklara başlan mıştır.Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı,İspanya hükümeti,nin bu husustaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Bir genç kızı kaçırmak istediler Murat Kurtoğlu isminde bfc genç evvelki gece Sultanahmette Piyer Loti caddcsindı oturan Nebahat isminde bikızı nişanlısı Mehmet Hamdi ile evlerine giderken kaçırmaya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Belediye Reisleri Belediye reisliğine seçilen 19 ilin belediye başkanlarının görevleri tasdikten çıktı Belediye Reisliğine seçilen 19 İlin Belediye reisinin vazifeleri tasdikten çıkmış ve isimleri res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Sanat okullarının göçmenlere yardımı Millî Eğitim Bakanlığının bir tamiminde kız sanat okulları ve enstitülerinde göçmenlere bedava olarak çamaşır ve elbise dikileceği bildirilmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Resmî dairelerde nasıl çalışılır?Durmadan çalışan makine:sa Îstanbulun resmî dairelerinde is takip edenlerin mühim bir kısmı ekseriya çeşitli müşkülâtlarla karşılaşırlar.Bazan öyle daireler karşınıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Finikede yüz elli ev sular altında kaldı Antalya Birkaç gündenberi devam eden yağmurlardan sonra,Finike ilçesi büyük bir sel âfetine uğramıştır.Şehrin bazı mahalleleri ¦ellerin tehdidi altındadır.150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • înegölde 85 yağında bir kadın parasına tamaen öldürüldü ilçemizin Serrah köyünde fed bir cinayet işlenmiştir.Fatma adında 85 yaşında bil kadın parasına tamah edi lerek iple boğulmak suretiyle öldürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Ayvalıkta Deve güreşleri Her yıl yapılmakta olan vt farbî Anadoluda büyük alâka toplıyan iddialı deve güreşleri bu yıl D.P.yararına olarak ilgililerce tertip edilmiştir.Pazar günü yapılacak olan deve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Tokatta İl genel meclisi toplantıları İ:genel meclisi toplantıları ma ı emiştir.Toplantının devam ettiği 4ü nde,Vali Bekir Suphi Aktan'ın başkanlığı altında rastz toplantılarına devam eden Meclig,951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1951
  • Çafalcada T)I*,ilce kongresi yapıldı Demokrat Parti Çatalca ilce kongresi 'Er kardeşler,sinemasında yapılmıştır.Kongre divanı seçildikten sonra ilçenin senelik faaliyet ve he-Bj p raporları okunarak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • t.7:roj Adaletin en zarurî müeyyideleri Devlet denilen müessesenin en büyük gayesi adaletin teminidir:Demek,resi prensipleriyle idare nazariyelerinin bu gayeye ermek için bulabildiği yollar şu iki er,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Makine ve kimya endüstrisine yeni siparişler Ankara 16 T.H.A.îşletmeler Bakanlığına bağlı b zı fabrikalarla,hususî firmalara ait tesislerden bir kısmı ma kine ve kimya endüstrisi kuru mu fabrikalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Dostlarından ücret olarak ekseriya bir gümüş şamdan veya kıymetli kupalar ister ve bunları kiliselere vakfederdi.Yeni yapılan «Sainte Ange* kilisesine asılacak Mer yem ana tablosunun etrafını süslemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Grip salgını Avrupanın bir çok memleketlerinde grip tehlikeli bir hal aldı Madrit,16 A.A.afp)Kuzey İspanya şehirlerinde halkın dörtte biri arasında hüküm süren grip salgını baş 'kende sirayet etmiş bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • 63 ilde tarım kursları Ankara 16 T.H.A.Ta rım Bakanlığı îzmirden sonra Ankarada açtığı tarım eğitim kurslarının 63 vilâyete teşmi üne karar vermiştir.Önümüzdeki günlerde Eskişo hir Seyhan,Trabzon.Erz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Trygve Lie Paris'te Paris 16 A.P.Birleşmiş Mîlletler Genel Sekreteri Tryve Lie dün akşam uçakla Cenevreden buraya gelmiştir.Kendisi bugün.1951 genel kurul toplantısının Pariste ya pilması hususunda r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Avrupa iktisadî komisyonu yol uzmanları toplandı Cenevre 16 A.A.Reuter)Avrupa İktisadî Komisyonu yol mütehassısları bugün Cenevrede görüşmelere başlamışlardır.Görüşmelerin mevzuunu yeni Avrupa millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Yugoslavya,kimseye boyun eğmeyecek Yugoslav ordusu 21 ocakta liz,Amerikan ve Batılı d» Belgrad,16 AP.Mareşal T'ito'nun yardımcılarından biri dün,Yugoslavya hiçbir haricî istilâya boyun eğmiyecektir.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Amerikada 6 milyonluk ordu kurulması isteniyor Vaşington 16 A.A.United Press)Ayan Meclisi üyelerinden Demokrat Paul Douglas dün Ayan Meclisinde yaptığı bir konuşmada Birleşik Amerikanın silâhlı kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Kimya harbine hazırlık Heidelberg,16 A.P.Birleşik Amerika ordusu genel ka rargâhından bildirildiğine göre Avrupada bulunan Amerikan askerlerini biyolojik,atom ve kimya harplerine karşı ye tiştirilmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • General Tate Avrupaya gitti Ankara.16 A.A.16 aydanberi Amerikan askeri yardım kurulu hava grupu başkanı olarak memleketimizde bulunmakta olan Tuğgeneral Robert F.Tate.Avrupadaki Amerikan hava kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Amerikanın Rusyadan alacakları Vaşington 16 A.P.Birleşik Amerika dün.Rusya ile kiralama ve ödünç verme ka nununım tatbikinden hasıl olma 11 milyar dolarlık alacağı meselesinin halline teşebbüs için ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Harici kısa haberler AMERÎKADA Savunma Bakanlığından dün bildirildiğine göre 1951 senesi 30 haziranında iki senelik kura hizmetlerini tamamlıyacak erat m hizmetlerinin bir sene da ha uzatılması kongre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Yahudi malları İsrail Hitler devrinde müsadere edilen Yahudilere ait malları geri istiyor Telaviv,16 AP.İsrail hükümeti Hitler devrinde Al manyada müsadere edilen Ya hudi mallarının iadesini istemekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Pakistan,Pekine bir maslahangüzar gönderiyor Karaşi 16 A.A.United Press)Pakistan hükümeti Pekine bir maslahatgüzar gön deıeceğini resmen bildirmiş tir.Bu yeni vazifeye tâyin edilen Ahmet Ali Beyin çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Atom denemeleri yapılacak Vaşington 16 A.A.Afp)«Vaşington Star» gazetesi,nin bildirdiğine göre.Nevada eyaletindeki tecrübe sahasında,taktik gayelerde kullanılacak olan yeni atom silûhlaî'.ınm denemele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Hindicimde askerî durum Hanoi 16 A.A.Afp)Fransız komutanlığı iki kere Vinghyen Phuchien yolunu kesen Vietminh kuvvetlerine karşı iki taarruz yapmıştır.Bu iki şehir arasında bulunan Huong köyü kurtarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Stalinle konuşmak isteyen talebeler Nevyork 16 A.A.Lps)Dün akşam Nevyork'lu 3 ta lebe Kremlinde bulunan M Stalinle telefonla doğrudan doğruya görüşmek istemişler,dir.Niyetleri,orduya derhal ys zılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Britanyada yeni model ordu "Territorial» adı verilen İngiliz ihtiyat ordusu,savaşta pis mis tecrübeli muhariplerden müteşekkildir.İngilizler,İkinci Dünya Harbinden sonra ordularının bir kısmını terhis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Iatcmoul Belediye»!ŞEHİR TİYATROLARI faat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen İlli fi!İlli kadm IIIIHlH!Yazan Alejandro Casona I m IHI Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.I|||lll!Turkman releîon:42157 KOMEDİ KISM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • 6ton monel metal çubuk alınacak Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle muhtelif ölçüde cem'an 6 ton mo,nel metal çubuk pazarlıkla satın alınacaktır.Bu işe ait tekliflerin 14/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1951
  • Gayrı menkul satış ilânı İstanbul Fmniyef Sandıomdan Lûtfiye Başay A.6215 hesap numaralı borç senediyle Sandığımızdan aldığı 5.000)beş bin liraya mukabil Alemdar Alemdar mahallesi Nuruosmaniye sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • 1 Mahkemede olan iş;2 Pek güzel.Telâffuz;3 Paralar,Tersi)İle;4 Gün tün eşitliği;5 Tersi)Ümit et.Genişlik;6 Bayram.Adet;7 Yapağı.Günün ilk aydınlığı;8 Topun kale dışına gidişi.Güzellikleri hikâye edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • %J w Semahat ĞENÇER Asıl adını çoktan unutmuştu.Bütün tanıdıkları «Hafız ağabey* derlerdi.Arkasından d:ı «Büyücü" dediklerini biliyordu.«Hafız ağabey,iyi ohş bir isimdi ama şu «Büyücülâfına doğrusu pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Rad yo salon orkestrası konseri 13.45 Şarkılar 14.20 Dans müziği Pl.14.45 Programlar ve oyun havaları 15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve prograrnlaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • Ruslar olimpiyatlara iştirak ediyor mu?Moskova 16 A.V.Prav da gazetesi dün.Fin Komü nist Partisinin,1952 Helsink olimpiyat oyunlarının,«Düny;gençliğinin hakikî barış bay ramı» haline getirilmesini ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • JlBONl flATXABI Senelik 78 Liradır 6 Aylık ]0 I t 1 S Yabana memleketler için ıkl misildir.İLAN HATLAJU Sanlık 20 Ura 2 ncl sayfa santimi 4 Lira üncü 4 4 Unctt 15 llAn sayfan s*nUm' 2 Dojum,Nikah,Evle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • Hie.17 OCAK 19*1 Çarşamba Ru.9 R.Ah 1370 4 K.Sa.1366 VAKİT VASATI EZANI Güneş 7.23 2.22 Öfcle 12.23 7.21 İkindi 14.49 9.47 Akşam 17.03 12.00 Yatsın 18.40 1.37 İmsak 5.40 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • 'V/j| S" x y Amerikada garip bîr b üro Suyun istimali hakkın malûmat teatisi «Suyun istimali hakkında milletlerarası malûmat teatisi,dünyanın su kaynaklarının inkişafında ve azamî istifadesinde bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • r,E L E C E E TRENLER 6.25 Posta)Kurtalan Diyarbakır.6.45 Posta)Edirneder 8.30 Yataklı)Ankar t ekspresti.11.15 Posta)Adapların dan.13.40 Posta)îskencorundan 17.55 Posta)Edirreden 18.25 Posta)Adar adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her £ün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No.104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • İçeri girdik.Kaputumu üstümden attım.Birden annem bir çığlık kopardı.Gözlerini omuzuma dikmişti!Gülmeğe çalışarak,cansız bir sesle:Bir şey değil.dedim.Omuz başından koptu.Galiçyada oldu bu.Hepsinin sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • İstanbul Belediyesi ilânları Elbise c'ikiirilecek İstanbul Belediyesi merkez ve ilçe yollarında çalışan işçiler için lüzumu olan 390 adet kasketli elbise yaptırılması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • O EHATÖH Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî baş.karır.tenasül uzuvlan kol,bacak damar ve kemik hastalıkları î.î isi.insisi Beyazıt Okçularbaşı No.13 Tel:Muayene:23376
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • İLÂN Bandırma'da uzun zamandır Tayyip Serpen fir ması altında çalıştırdığım nakliyecilik ve motorculuk işini 951 yılı başından itibaren terketmiş bulunuyorum.Bu defa aynı yerde ve aynı mevzu üzerine T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • I Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı İslerini fiilen idare eden:Vahld Rami/Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A.N.K.GazetecUlk Kollektif Şirketi Matbaa» Bamldıfcı yer-Ehli/ziya Matbaan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • Görülmiyen şeylere bakarken.Bir Amerikan âliminin tetkiklerinin neticeleri Dr.Stuart Mudd.son on sene zarfında,ufacık şeylerin inanılmaz bir halde dev gibi büyük olduğu hayalî bir dünyada yaşamıştır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 425G2 1 Kore casusları.Alî 44394)1 Gençlik askı ATLAS 40835* 1 Hayal kadın İNCİ 84595)1 Kanlı istibdat.ELHAMRA 42336)1 Ham let 2 Kahraman yahudi.LALE 43595)1 Denizler atmacası İPEK 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1951
  • Doktorun Tavsiyesi NANE ESANSLI RADYOLİN KULLANINIZ n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Ege tütün satışları oldukça durgun gidiyor Umumiyetle bütün mubayaalar Tekel idaresi tarafından yapılmaktadır Ege tütUn müstahsili alıcı bekliyor.Manisa,16 Milliyet)15/1/1951 pazartesi günü Manisa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Pekinde siyasî hava değişti T Bastarafı Birincide 1 Maamafih Pekin hükümeti nin plân karşısında ne tavır ta kınacağını bildirdiği sanılma maktadıröte yandan Yeni Delhide ha va birkaç gündenberi eski g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Savcılar rBastarafı birincide!kif karari verilebiliyordu.Bu yetki halen savcılıktan alın mış ve yargıçlara verilmiştin.13 ncü madde gereğince de suç üstü kanununa göre 1 aya kadar hapse mahkûm edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Keşmir ihtilâfı büyüyor Londra,16 A.A.Reuter)Bugün demeçte bulunan Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han Nehrunun,Keşmirdeki Hindistan kuvvetlerinin geri çekilmeleri hakkında verilecek karan kabul etmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Anasını şikâyet eden bir evlât Karagümrükte.Dervişali mahallesinde oturan ve yüzbaşılıktan emekliye ayrılmış bulunan Necati Utkay isminde bir şahıs dün bir dilekçe ile Savcılığa müracaat ederek ö?anne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Dörtler Kon f eransı Paris.16 AP.Batılı devletlerin bir Dört Büyükler toplantısına dair son cevabî notaları bu hafta sonunda Kremline verilecektir.Keyfiyet bugün yetkili bir şahsi,yetten öğrenilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Eisenhower Lızbona hareket etti TBaştarafı birim ide 1 memnuniyetle müşahede ettim.Zira muvaffakiyetin yegâne şartı,bu birliğin tahakkukudur.Kendisine tevcih edilen sualler üzerine General Eisenhower,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Cored© müttefiklerin taarruzu devamda T Bastarafı Birincide 1 kadim şehrin banliyösünde modern bir hava alanı vardır.Tokyo,16 A.A.U.Press)Amerikan kuvvetleri bu kesimde yani Seul'un güneyinde henüz Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Yurtta komünist tahrikat rBaştarafı birincidel * ün Üniversite gençliğinin toplu bulunduğu yerlerde İsrarla bu mesele konuşulmuş ve bazı gençler şebekeyi,dolayısiyle komünizmi tel'in için bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • TaftTrumana yeniden hücumlarda bulundu Vaşington,16 A.A.United Press)Ayan Meclisi üyelerinden Cumhuriyetçi Ro bert Taft dün akşam verdiği bir demeçte şunları söylemiştir:«Birleşik Amerikanın bir Sovye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Terfi eden komutanlar Vaşington,16 A.A.Baş kan Truman,bugün Koredo bulunan iki kolordu komuta,nmm terfilerini imzalamıştır.Bu suretle onuncu kolordu komutanı Tuğgeneral Edward Almond Tümgeneralliğe do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Osmanlı Bankası TBastarafı birincide!Bay Refik Koraltan Birlik namına Osmanlı Bankası Müdürüne teşekkürlerini bildirmiş ve Osmanlı Bankasının bu yardımı ile yalnız Türkiye nin bir dâvasına hizmet etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Bursâda erik Bursa,16 MİLLİYET)Şehrimzde havlar görülmemiş bir şekilde pek sıcak gittiğinden 90 yaşındaki ihtiyatlar bile böyle bir havaya uzun hayatları boyunca rastla raadıklarını bildirmişlerdir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Nalbantoğlu mahallesindeki evlerden birinde bulunan Samuı adındaki bir kedi nin müziğe şaşılacak derecede müptelâ olduğu hayretle görülmüştür.Ev sahibinin komşulara bildirmesi üzerine durumdan bütün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Meclisin bugünkü gündemi Ankara,16 T.H.A.B.M.Meclisinin yarınki gündeminde sözlü soru ve bazı kanun teklifleri vardır.Bunlar Sinan Tekclioğlunun varlık vergisinden af,terkin veya tadil edilen miktar h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • 61.Arnold İzmir'de Generalin bu seyahati'Amerikan askerî heyeti teşkilâtında yapılacak dcgi siklikle alâkalı görülmekte İzmir 16 T.H.A.Amer':kan askerî yardım heyeti bu.ş kanı General Arnold hu saba!b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Kanunînin resmi Amerikan Mümessiller Mec lisinin içtima salonunun bir müddet evvel tamir ve yeniden tezyin edilmesi münasebetiyle,tarihin Amerikan ihtilâlinden önce yaşamış en büyük 24 kanun vâznnı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1951
  • Memurlar ve Gelir vergisi fBastarafı birincidel vekili Hüsnü Akşit tarafından verilen sözlü soruya geçilmiş ve birçok milletvekili görüşlerini açıklamıştır.Bu hususta Başbakan ve Maliye Bakanı tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Beşiktaş'ın muvaffakiyetli geçen Amerika turnesinde yaptığı maçlarda,sontrfor Bülent,rakip santrforun tehlikeli bir ayak oyununa mâruz kalırken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • italyan ordu futbol takımı dün geldi Önümüzdeki pazar günü.An karada Türk takımiyle karşılaşacak olan italyan Ordu fut bol ekipi.dün saat 15.40 da,hususî bir uçakla şehrimize gelmiştir.Yeşilköyden Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Dünya ordu!ar arası boks birincilikleri Dünya Ordulararası boks birinciliklerinin,mart ayında îstanbulda yapılması düşünül inektedir.Muhtelif memleketlere mensup ordu boks ekiplerinin iştirakiyle yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Hukuk-Iktisat fakültelerinin tertip edeceği spor günü Istanbul Üniversitesi Hukuk ve iktisat Fakülteleri bu ay so nunda muhtemelen Ankaraya giderek Ankara Hukuk ve Tıp Fakülteleri takımlariylo voleybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Tasarruf Hesablan arasında 19.VI İkramiye f Plânımızın Birinci Çekilişi J BU ÇEKİLİŞTE BÜYÜK İKRAMİYE da yapılacaktır* Bahçeli iki daireli 3 ve çeşidli para ikramiyeleri.Apartımanın veraset ve intika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • İnşaat noksanları ikmal ettirilecek Devlet Demiryolları Merkez 1 Satmalına Komisyonundan 1 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesine tevfikan mü,teahhit nam ve hesabına ve fiyat birimi esası üzerinden evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı köhne oto ve malzeme açık:arttırma ile 30/1/951 günü saat 15 de Buyükçekmecede 87 No.lı As.Sa.Al.Ko.da satılacaktır,Taliplerin belli vakitde saiıg mahallinde bulunmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • İstanbul Defterdarlığından:Cinsi adet Kimyevî madde süzgeci 1 «Milwakee oil Rafiner» marka 220 volt 5 maper müstamel Tasfiye Vergi Dairesi Müdürlüğü Eyüp Şubesine olan Kazanç vergisi borcundan dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Devlet Orman İşletmesi Adapazarı Müdürlüğünden 1 işletmemizin Hendek bölgesinin Çakallık istifyerinde mevcut 798 adede denk 637.336 metreküp köknar tomruğu altı parti halinde açık artırma ile satışa ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • İstanbul Teknik üniversite Rektörlüğünden 1 Üniversitemiz Gümüşsüyü binasındaki elektrik tesisatının tadil ve kısmı İslahı açık eksiltme suretile ihaleye konulmuştur.2 işin keşif bedeli «15460" on beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sıtma Savaş Bölgesinde kullanılmak üzere satıhıarındaki D.D.T.mikdarının tayin ve tesbitine yarayan komple Allessan dirini)miyarı kutusundan 35 adedi kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • P.T.T.İşletme genel müdürlüğünden 1 idare ihtiyaoı için idarî şartnameye ilişik fennî şartnamesinde evsafı yazılı 10 adet motosiklet kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Muhammen bedeli ambar tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • Erdsk Asliye Hukuk Yargıçlığından 950/23 Erdek'in Ismetpaşa mahallesinden Cemal oğlu Recep Oz-t kan tarafından açılan tapu tescili dâvasının yapılan yargılanıp sırasında:Tapuya tescili istenilen Erdek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • YÜZÜNÜZ ÇAMAŞIR DEĞİLDİ TUVALETf SABUNU Cildinizin Arzu Sadığı Sabundur.aT-4^ w y 1 mık BjR FOBMUi*-pUR0 TUVALİ SABUNU V^aWı.VefU sizi daima 9« «* pUROtOVA^^BUN „e gütel 96*^' 60I Köpüktü Nefis Kokulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • 100 dolar 100 Fransız 7.90.00 280.30 280,50 Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.328 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100 Drahmi 0.01.876 0.01.876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1951
  • a eniş imkânlar ^V/W/V/AW #09009666666*4 666C 6666666666666666ı j Son senelerde genç futbolculara gösterilen ihtimam,I ingiliz lutbolunun istikbalini garantilemiştir *^avfrS6 3 060000000000i Bir zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6