Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.01.1951
  • r 19 5 1 Pazartesi I BM.t»Mn:AH Natl KABAOAH AdiM:NuruoBmenüy» Turbeda» 8«k«k Ne:İt î 8 T A M B U l Telgraf îst««kul YIL:1 SAYI:254 P *4» Kutusu 4 9 2 TELEFON:29614 FİYATI 10 Kuruı r Truman'm dünkü de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.01.1951
  • BAYTA.I milliyet 15 OCAK 1951 MEMLEKET Haberleri Korkuteli ortaokulu törenle açıldı Antalya Korkutelinde halkın teşebbüs ve tebeırüleriyle inşa olunan orta okulun açılış töreni Antalya valisinin ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Tarih Mahşeri Tarihi şahsiyetler içinde nekadar zalim sayılmış mazlumlar,iyi tanınmış kö tüler.kıymetli zannedilmiş değersizler,muasır lan tarafından şişinle şişirile tarihe agrandisman şeklinde akset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Ölüm şuaı keşfedil* Bir İtalyan âlimi 250 kilometrelik çevreye tesir eden muazzam bir şua keşfetti Roma 14 A.A.Afp)Messagero gazetesinin bildiril diğine göre genç bîr İtalyan âlimi,ölüm şuamı keşfetmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • 130 defa basılan randevu evi Taksimde Öğüt sokağımd' 2 numarlı a par Umanın 4 ün eü dairesini randevu evi ha linde kullanan Naciye Urer'Lr evi evelki gece 130 uncu de fa ahlâk rabıtası tarafıodar bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Erkek sanat okulu az dah;yamyordru Tophanedeki Erkek Sanr Okulu'nun ikinci katmda tafc tu döşeme arasına atıla-n W sigaradan yangın çıkm-ıştır.Ateş derhal büyüme istirfn di göstermiş ise de yetişen it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Denizyolları Genel Müdürü Ankaradan döndü Bir müddcttenberi Ankarada bulunan Devlet Denizyolları Genel Müdürü Yusuf Ziya Öni^ dün sabahki yatakl ekspresle şehrimize dönmüştür Genel Müdür kendisiyi* gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Yunanistanda müdafaa hazırlıkları Atina 14 A.A.Bu sabahki resmi gazete,bina sahiplerini hava bombardımanına kar şı sığmak inşasına veya geçen harbde yapılanların tamir ve idamesine mecbur eden yüksek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Umumî tatiller haricinde Üniversiteler seyahatler tertip edemiyeeekler Üniversite ve yüksek okullar öğrencilerinin derslerin devacn ettiği zamanlarda grup halinde dış memleketlere ve yurd içi seyahatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Avrupa müdafaası ve Amerikan yardımı Spaak,Amerikan yardımı olmasaydı,Ruslar ta arruı ânını şimdî ve daha evvel fâyrn edebîfîr lerdi,diyor.New-York 14 A.A.Belçika eski başbakanı ve Avru pa konseyi,asa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Muhtemel Hus taorruzu Paris 14 A.A.1940 yılında başbakanlık vazifesini deruhde etmiş bulunan sağcı miis taML lider Paul Keynaud,cumartesi gecesi' kuzey Fransada Steen\voorde.rda verdiği beyanatta bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Memleketimizde bir petrol tasfiyehanesi kurulacak Memleketimizde bir petrol tasfiyehanesinin inşası için M.T.A,Enstitüsü ile Etibankın müştereken giriştikleri teşebbüs mösbet bîr seki İdle neticelenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • İşçilerin asgarî ücret baremi İşçilerin,asgarî ücret baremi hakkındaki yönetmelik ya ymlanmıştır.Derhal yürürlü ğe giren yönetmelik gereğimee işçilere asgarî ücrefc baren» leıi mahallî komisyonlar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Tarafsız bir blok Rangoon 14 A.A.Rangoonda umumiyetle iyi haber alan çevrelerden bildirildiğine göre Hindistan,Birmanya,Pakistan Endonezya bir dünyc ûarbi ihtimali karşısında tarat!set bir blok kurmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Bîr seyyar satıcı,arkadaşını bıçakla uöâsünd vn yaraladı Kasımpaşada Çiviciler cad desinde 35 numarada oturan Şevket Bozkurt ile gene aynı yerde oturan seyyar satıcı tsmall Polat bir meseled'en dolabı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Mîflî Piyango bugün çekÜîyar Milli Piyangonun 15.Ocak çekilişi bugün saat 13,30 da Ankarada yapılacaktır.İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosu ile bu gece 23 te yayınlanacaktır.Bugün saat 13,30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Kral Cin halkı Kore hâdiselerine lakayt Tokyo-M A.A.Kuzey Cinden cumartesi günü vatanlarıma iade edilen 11 Japon,Çin halk kütlelerinin Kore harbine' tamamîyle lakayt kaldık,lanın bildirmişlerdir.Mühen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Kızıl Cinde mukavemet Cinde komünizm aleyhinde geniş mukavemet hareketi müşahede ediliyor Washington 14 AJU Temsilciler Meclisinde» Cumhu riyetçi Walter Judd^ Gannett haberler ajansına,verdiği miüâ ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Muden ksrüeriam feci a kâr hin Londra 14 A.A.Başbakar Attlee'nint kömür istihsalinin orttınlmasını istemesi üzerim İngiliz maden isçileri cumartu si günü haftalık tatillerini fed:ederek 774 maden «kca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Tibette komünist harekâtı Kalimpong Kuzey Hindistan 14 A.AJ Doğu Tibet,te Çamdos karakolunun 500f müdafii hiç çarpışmadan,kızı Çin kuvvetlerine teslim,olmuş,lardır.Çinlilerin kalkındığı ro ketler Tib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • yansın Hanoi 14 A.A.Hanoide^ ki yetkili Fransız çevrelerinden bilfiiirLdisrnje güre Mörrcay-H.iphong.arasmdat munstazam sefer yapan bir Çia şalûpasıuda çıkan yangın neticesinde 50 ki siden 30 tr ölmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Azadî dün Anka raya.gitti Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han'ın Türk çocuklarınla hediye ettiği Azadî adli' fil dik:13s5û» treninde kendrisine tahsis edilen hususî vagonla.Ankaraya gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Basket bolda Yunanisiana yenildik Kahire-14 A.A.Yunanis tan Türkiyeyi 44 e kaıifi 54 pırvanla yenerek milletlerarası ordu basietbol sampxyaaasiad=a üçtmcü gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Etekleri tutuşan kız vücudunun nwitelif yerfterinr dm yandı Samatyada Cambaziye-mahailesinde 24 numarada oturan Anuşyzn adında II yaşında Mr kız mutfakta iş yaparken önünde duran mangaldan etekleri tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Hür insanlığın iltica hakkı Demir perde gerisinden hür dünyaya kaçanlar Demirperde gerismdekilerin en büyük korkusu vatandaşların firar etmesidir.Bir komünist bu hususta şunları sö ylemistir:»Biz komü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Sadakatte daha kuvvetli hüsnüniyette daha zengin Halen Atlantik ofdulan başkomutanlığı vazifesine başlamış olan General Eisenhower henüz Kolombiya Üniversitesi rektör!âğÜJMİen istifa etmeden ömre düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.01.1951
  • Kendini müdafaa edemiyecek bir vaziyette kaldığın zaman beni tekrar hayata iade etmesi için Allaha çok yalvarırsın!Fakat biraz geç olur.Mademki vaadettin Julie de annem de Lucrece ile beraber gitsinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • Istanbul 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Küçük orkestradan melodiler 13.45 Betle Chapel'den şarkılar 13.45 Şarkılar;Okuyanlar;Güler ve Göçmez kardeşler çalan,iaı;Nubar Tekyay.Dürrü Tıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • lİC.7 R.Ah 1370 VAKİT VASATI EZANI CJüneş 7 23 2.2?Öğle 12 23 721 İkindi 14:49 9 47 Akşam 17.03 1200 Yatsın 1840 1.37 lm.ak 5.40 1239 15 OCAK 2 19 5 1 k.Pazartesi 1366
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • 1 Açıktan açığa.2 Onlar.Bir nota.3 Ev eşyasından,Keşif.4 Yarma ve dikme işleri.5 Külliyat.6 Devlet,Yabancı.7 Baştaki harfsiz bende.İçki.8 Tartıdan indirilen kabın ağırlığı,Küçük ırmak 9 Ahzel,Vilâyetr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • Nasıl etmem ki,Fü tuhat,sadece yaşamak kadar ölmeği de kahramanca bilenlere has bir şeydir.Bunu du bizim kadar hiç bir millet bilemez ve başaramaz.İşte ufak bir misal:Evvelki gün hastahaneye bir ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazardan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No 104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • BEYOĞLU ALKAZAR 42562)1 Kanlı derya Renkli)AR 44394)1 Ademle Hav va ATLAS 40835)1 Üçüncü Sellm'in gözdesi.ÎNCÎ 84595)1 Kanlı is-tibdat.ELHAMRA 42236)1 Ham let 2 Kahraman yahudl.LALE 43595)1 Denizler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • rkek Lisesi fl» 'Baş tarafı ikincide)Mütareke olduğu zaman mektebin müdürü Nazım bey Mülkiye Mektebi müdürlüğüne tayin edilmiş,yerine gelen ikinci müdür Şakir Seden sinemacı)bu en müşkül anda iş başın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • ABONE FÎAT'.ABI Senelik 8 Liradır 6 Aylık 15 3 İ 1 1 Yabancı memleketler İçin iki misildir.İLAN HATLARI Baalık 20 lir* 2 ncl sayfa santimi 4 Ura 3 Until 4 4 üncü 2.3 llAn sayfan s^nUm' 2 Doğum,Nikân,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı içlerini filler idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirket Matbaası Basıldığı yer Ehli/ziya Matbaas'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • O E R T ö R fBSSSI Dr.Cavit Cöncer SINIF Umumi baş.karır.tenasül uzuvları kol,bacak damar ve kemik hastalıkları Pî 'el.ı:sısı Beyazıt Okçularbası No.13 Tel:Muayene;23876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • Ltafphana vg Oar:ga matötaü müdOrlOgilîiden Pul kâğıtları anbalajlanndan arta kaian ve kilosuna 15 ku ruş bedel tahmin edilmiş olan sekiz ton kadar müstamel anb;ı laj kâğıdı 16/1/951 tarihine rastlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • 6iö/s rnöi ekretal çubuı aîınaca DevUt Demir Yolları Genel Müdürlüğünden Teklif verme suretiyle muhtelif ölçüde cem'an fi ton mq nel metal çubuk pazarlıkla satın alınacaktır.Bu işe ait teklif lerfh M/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • scçTmıtıize,siz de memm ohcâsım 3 m 5 lâmbalı ORION 330 Modeli lyacağ Aynı fiattat asla raslı müstesna Büyük hassas tabiilik Istasy kolaylajtıro Madem ki bir ı almayı düşünüyorsunuz,en ehven fiota en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.01.1951
  • Kapalı zarfla ihaleye konulan 300,000 liralık Alfrit ve Aleminyum matradan yalnız 25,000 adet Alfrit rnatrayn talip çıkmış bakiye kalan 150,500 liralık malra da bu defa pazarlıka 18/1/951 günü saat 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • maddelik Uzak rış programı Genelkurulun kabul ettiği program dün Pekine gönderildi.Lake Success 14 A.A.Bir lesmiş Milletler siyasî komisyonu 5 maddelik Uzak Doğu ba rış programının genel sekreter vası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Millî Talebe Federasyonu G.idare Kurulu içtimai Ocak ayı sonunda yapılacak olan toplantıda bîr beyanname yayınlanacak.Türkiye Millî Talebe Federasyonu Ocak ayı sonunda normal genel idare kurulu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Eişeiîhovcr Attlee ile görüşecek Londra 14 A.A.Basın muhabirlerine göre,halen Londrada bulunan General Eisenhower bu fırsattan isti,fade ederek,Genelkurmay Başkanları tarafından hazırla nan ve salı gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Kore'dî sükûnet T Bastarafı Birincide 1 Sekizinci ordu karargâhında bı lunan United Press ajansına muhabiri Peter Kalischer «Umı mi taarruzun pek yakın oldu ğunu belirtmektedir.Bununla beraber mahall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Türk silâh fabrikaları T Bnstarafı Birincide If lamak ve lüzumlu görülen tacillerle ikmali zarurî olan teknik vasıtaların tamamlanması için ilgili makamlarla,Amerikan askerî yardım heyeti temsilcileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Dün üç komünist daha tevkif edildi I Baslarafı birincide 1 şahıslara ait evlere gidilmiş ve savcılığın tevkif karan kendi,lerine tebliğ edilmiştir.Bu arada mahkeme kararına müstenid olacak evlerin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Ege tütün piyasası açılıyor TBastarafı birincide!ğıdaki beyanatta bulunmuştur;1950 senesi ekici tütünleri p yasası Eğede 15.1.1951 pazartesi günü açılacaktır.Tekel idaresince yapılan tahrir neticeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • B.Shaw'm bir planı açıklandı Londra 14 A.A.Müteveffa G.Bernard Shaw vak tiyle harpten sonra îngiltere re için bir plân hazırlamayı teklif etmiş,hükümete bu plânın 25 bin sterline mal olacağını bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Yaman bir gece hırsızı r Bas taraf i birincide!ederek tahliye edildikten sonra doğup büyüdüğü Çengelköyünü çok iyi tanıdığından burada geceleri gizli faaliyete geçerek hırsızlığa başlamış ve zabıtanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Dün yaralıları ziyaret edenler r Bastaraft Birincide 1 lalları.Pakistan sefaretinin askeri ataşesi olarak sizleri selâmlamakla şeref duymaktayım.Pakistandaki kardeşlerini?de sizin kahramanlıklarınızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • P.T.T.İşletme genel müdürlüğünden 1 İdare ihtiyacı için idari şartnameye ilişik fenni şartnamesinde evsafı yazılı 10 adet motosiklet kapalı zarfla eksiltmeye ıkarrlmıştir.2 Muhammen bedeli ambar tesli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğün en:1 Başmüdürlük binası ve ambarında ikmal inşaatın dışında kalan noksan iğlerin ikmali ve Elektrik tesisatının harici elektrikle bağlanması içi açık eksiltmeye konmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Devlet Bakanının Avrupa temasları TBastarah birincide] tutmak için kat'î kararlar alabilirlerse istikbalimizden emin olabiliriz.Tehlikelere ve mütearrızlara karşı hazır ve kararlı olmak en çıkar yoldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • îi Hiçbir traş sabunu,hattâ Amerikanın en mükemmel ve en pahalı traş sabunu dahi PURO Traş Sabunu kadar bol ve sönmiyen köpüğe sahip değildir TRAŞ SABUNU ı* URO,URO •URü f »URO P »URO I PUI D PU PU c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalıma Komisyonundan idaremiz ihtiyacı olan müteferrik malzemenin cins V9 miktarlarını gösterir listeler Haydarpaşa gar binası dahilindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • Ekrem Tur C.H.P.den ihraç edildi TBastarafi birincide!mis ve bu ihraç kararına ait tafsilâtın postada olduğu ilâve etmiştir.Bu hususta söylendiğine go re Ekrem Tur partinin iç bünyesinde yapılan ıslah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.01.1951
  • E.T.Tidaresi IBa«makal«den d«vaml miş zevatı idarenin basına getiren ve ticaret isleriyle belediye işleri arasında bir fark olduğunu bir türlü takdir edemiyerek E.T.Tnin bugünkü şartlarla yürütülmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.01.1951
  • Dm ft a unku maçların tenkidi Dün yapılan Galatasaray Fenerbahçe karşılaşma.bu iki ezelî rakip arasında oynanan maçların,bambaşka bir mahiyet taşıdığı hususunu bir kere daha ortaya koydu.Cumartesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1951
  • Dün,Galatasarayın 2-0 galibiyetiyle r,ona eren maçın son dakikalarında.Fenerltler Galatasaray kalesi önünd e rıetice alrriağa çalışıyorlar G.SARAY AUSTRİA'YI 2-1 Galatasaray daha anlaşmış bir oyun çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1951
  • italya Ordu takımı geliyor Ankara 14 T.H.A.21 o oak pazar günü şehrimizde ya pjlacak olan Türk İtalyan or du karşılaşması irin İtalyan futbolcuları 16 ocak tarihinde uçakla Istanbula gelecektir.Misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1951
  • Ankaradal Ankara 14 T.H.A.Buj*ün şehrimizde yapılan lig mat;larıhda Hacettepe.Hiiâli 7-1.Havagüeü,Ankaragücünü 3-1 Harb Okulu da Demirsporu 2 0 yenmişlerdir.Vefa Kavaklıdere maçından sonra Kavaklıdere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.01.1951
  • cı«fc».aL«-raıwrMraıiirnırMiı İTALYA ordu takımları maçı Grub şampiyonunu tâyin edecek olan bu mühim maç,21 Ocak Pazar günü Ankarada oynanacak.Ankaradaki maçta,Yunan takımını 7-0 mağlûp etmeğe muvaffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6