Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Ankarada bîr kızıl yuvası basıldı fc—ı ııı 17 komünist tevkif edildi Tevkif edilenler arasında,Mülkiye,Tıbbîye,Dil Tarih Fakülteleri talebeleri ile mühendis,Hâkim ve Maliye müfettişi de bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Korede durum Kızılların taarruzu önlendi Şiddetli hava akınları ve anut müdafaa karsısında komünist ilerleyişi durdu Tokyo 13 A.P.Bugün Kore cephesinin merkez kesiminde stratejik bakımdan hayatî önemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Azadı Stadyomda &v Pakistan'ın hediye ettiği fil,Azadî dün İnönü stadvomunda halka teşhir edilmiştir.Yukarıdaki resimde fil stadyomda d^lastırılırk en görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Imanullah Han şehrimizde İslâm Birliği Genel Sekreteri olup Ankaradan şehrimize srelen Imanullah Han dün bir basın tonlantısı yanmıştır» Ucsimdc Han gazeteciler arasında cörülmektedir.Tafsilâtı 2 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Korede "ateş kes,plânının müzakeresi Milliyetçi Çin teklife şiddetle hücum ediyor Lake Success,13 AP.rar suretini resmen.Birleşmiş İngiltere tarafından destekle-Milletlerin siyasî komitesine nen İsrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoglu İktisadî İşbirliği Başkanı Russell Dorr'la konuşuyor.Ham madde tevziatı Devlet Bakanı Karaosmanoğlunun yaptığı teşebbüs neticesi Türkiyenin endişeleri giderilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Büdçe 100 milyon lirası Emekli Sandığı hesabile kanatılacak Ankara 13 T.H.A.Hükümet B.M.Meclisine tevdi ettiği bütçenin gerekçesinde 232 milyon lira olan bütçe açığının kısmen Marshall plânı ile kısme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • n5nU s.ad.noa oynanan Fen.rbahe.Vera yerek j J d görülmektedir.Spor yazılarımız altıncı sayfadadır)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • İşçilerin asgari ücret meselesi Şimdiye kadar yürütülemiyen iş kanununun bu maddesi yakmda bütün işçilere tatbik edile c e k Ankara 13 Milliyet)Mem leketimizde büyük bir yekûn tutan işçilerin mühim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Ticaret Bakanının beyanatı Zühtü Velibeşe tütün ihracı ve reeksportasyon mevzuunda izahat verdi Ankara.13 T.H.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe Türk Ha berler Ajansı muhabirinin sorduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • fcfe J Başbakan Adnan Menderesin yaralı gazilere hediye ettiği saatleri Vali ve Belediye Reisi kahramanlarımıza verirken Üçüncü yaralı kafilesi Tokyodan hareket etti Başbakan dün yaralı Gazilerimize i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • Demîr konak hastahane oluyor İzmir,13 T.H.A.Eski iktidar tarafından İzmir'e geliş,terinde Înönünün ikametine tahsis edilmiş olan Demir Konak'ın Devlet Demiryolları işçileri için hastahane haline getir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1951
  • JJM.M««1—Tl.i» I n.l II»—B.B.C.radyosu yorum-cusunun gözü ile Dünya olayları önünde Türkiye Yorumcu,Türkiyenin sivasî durumunun bir tarihçesini yaptıktan sonra Kore'ye asker göndermek hususunda verdiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Kaçakçı gemiciler Sekiz Mısırlı gemisi kaçak eşya satarken sue üstünde yakalandı Evvelki gün limanımıza gel miş olan Mısır bandıralı Mehmet Ali Elkebir vapurunun tayfalarından Ahmet,Hâmit,Mehmet,Salim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • HALKINSESi^ Pazar [yerlerinin hali Sultanahmette oturan bir okuyucumuzdan aldığı.A^^^wmız mektubu aynen neşre-to diyoruz.Alâkalıların nazarı dikkatini çekeriz:Şehrin muhtelif yerlerinde pazarlar kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Şoförlerin kongresi Şoförler Cemiyeti başkanı kongrenin usulsüz olduğunu iddia ediyor Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti idare heyeti,evvelki gün Eminönü Halkevinde yapılan ve ekseriyet olmadığı ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Seyrüsefer işlerinin düzene girmesi için yapılan tecrübeler Emniyet altıncı şube müdürlüğü seyrüseferi ışıkla id;re etmek için hazırlıklarını t:marnlamış ve tecrübelere ba.lamıştır.Bir haftadanberi y;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Denizyolları idaresine alınacak gemi personeli Evvelce Bakanlıkça alman karar mucibince Denizyolları idaresine gemi personeli alınmıyordu.Görülen lüzum üzerine bu karar değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Dün 5 bin kilo uskumru tutuldu Son günlerde bol miktarda balık çıkmaktadır.Dün Balık haneye 5.000 kilo uskumru gelmiştir.Uskumru 70 80 ku ruş arasında satılmaktadır.Uskumrudan başka lüfer 300-350,çina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Çaldıkları eşyaları satarken yakalanan hırsızlar Af kanunundan istifade,ederek Cezaevinden çıkan De kir Yılmaz isminde sabıkalı bir hırsız son günlerde Üsküdar bölgesinde faaliyete geçmiş ve Zahide Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Memleketin yakacak dâvası hallediliyor İzmir Şehrimize gelen inletmeler Bakam Muhlis Ete beraberinde İzmir milletvekili Abidin Tekön,Vali Osman Sabri Adal,Sümrebank Genel müdürü Cevat Adıgün,Sümerbank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • 01 III III 'II öz Beşiktaş Spor ve gençlik davası yolunda 25 Kuruşluk Fiyatım 10 K U R U Ş 'a indirmiştir.Tenkit,dâva,fikir ve f spor aktüalite haberlerini emniyetle ve severek yalnız OZ BEŞIKTAŞ'dn b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Bu yıl kestane mahsulü az Bu yıl kestane mahsulünün evvelki yıllara nazaran daha az olduğu anlaşılmaktadır.Dün Hâlde toptan olarak kes tanenin kilosu 50 70 kuruş J arasında muamele görmügtür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Satışa çıkarılacak şarap fabrikaları Devlet üretme çiftlikleri idaresine ait iki tesisin satışa çıkarılması kararlaştırılmış:tır.Bunlardan biri Nevşehirdeki bir milyon litre kapasiteli şarap fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • PİYANGO if Topkapı gençlik kulüb nün eşya piyangosu 15.1.95pazartesi günü saat 20 de Top kapı Gençlik Kulübünde çekil» çektir.Kazanan numaralar dertesi günkü nüshamızda ilâı olunacaktır.KONGRE ir Şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Başbakan bugün Ankaraya dönecek Başbakan Adnan Menderes ve Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu dün saat 11 de Demokrat Parti İl merkezim gelerek bir müddet meşgul ol muştur.Başbakanın ve Başbakan Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Tekel maddeleri ı ı mı m ve Sigara ambalajları rağbeti arttırıyor Faruk DEMİRTAŞ Tekel maddelerini tamamen veya kümen serbest bırakmak lâzım mı değil mi?Bu hareket faydalı mı olur,zararlı mı?Orasını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • İntihar eden köfk bekçisi Çamhcada bir köşkte bekçilik yapan Mehmet Keleşoğlu isminde orta yaşlı bir şahıs av tüfeğiyle kendisini göğsün den vurarak intihar etmiştir.Savcılık hâdiseye el koy*;muş,adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Basılan randevu evi Ahlük masası memurları ev velki gece maruf randevuculardan Behice Gidcv'in Tepebaşındaki evini susarak 8 cifti suç üstünde yakalamışlardır.Ev kanatılmış,kadınlar hastahneye s.vkeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Hacı Osman bayırında yanan otomobil Eşref isminde bir şoför evvelki gece saat 21 de Taksim den 4 yolcu almış ve bunları Boğazlçlne götürürken,araba nın karbüratörü Hacıosman Baynı denilen mevkide yanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Ahlak üniversitesi Bazı Avrupa memleketlerinde «Selâmet ordusu* denilen yan dinî bir teşkilât vardır.Mensupları üniforma giyen,bandoları bulunan bu acaip ordunun rahipleri vaaz verir,sokaklarda dua ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Muzaffer Kayalıbayın ölümü hâdisesini aydınlatacak bir şahit bulundu Savcılığa mühim bir ihbar yapılmış ve Teknik Okul pan siyon âmiri Muzaffer Kayalıbayın ölümündeki esrarı aydınlatabileceği iddia ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Ege tütün piyasasının açılış hazırlıkları Tekel Genel Müdürü «Icabederse müstahsili korumak için ihtiyacımızdan fazla mübayaatta bulunacağız» dedi Tekel İdaresi,bu sene tütün piyasalarında yapacağı mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Ege denizindeki fırtına Ege denizinde,bilhassa Girit ve Malta adaları civarında kuvvetli bir lodos fırtınasının bağlıyacağı,seyir halinde bulunan gemilere bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Muzun kilosu 5 lira İstihsal bölgelerinden gelen haberlere göre bu yıl muz mahsulü geçen yıllara nazaran daha azdır.Dün Hâlde toptan olarak muz 450 500 kuruştan satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Fırıncılar ekmeğe zam istiyorlar Fırıncılar Cemiyeti idare heyeti Vali ve Belediye Reisine müracaat ederek ekmek fi atlarına 2 kuruş civarında bir zam yapılmasını istemigtir.Fırıncılar Valiye ekmek fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Dünya Müslümanlar Birliği Genel Sekreterinin basın toplantısı tki gündenberi şehrimizde bulunan Dünya Müslümanlar Birliği Genel Sekreteri lnamullah Han dün bir basın top lantısı yaparak şunları söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • 0KBQNK İ FAİZLERİ MÜSAİT i İKRAMİYELERİ OLGUN VE DOLGUN-DUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1951
  • Maliye Bakan,Hasan Polaîkan dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir,İstanbul Gümrükler Bas Müdürü Naci,İskenderun Göm rükler Başmüdürlüğüne tâyin edilmiştir.Yerine Başmüdür Yardımcısı Basr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • İtalyanın müdafaa hazırlığı rioma,13 A.A.İtalya Başbakanı de Gasperi bugün parlâmentodan İtalyan ordusunu 12 tümene çıkarmak iein 115 milyon sterling tutarında bir tahsisat] acele istemiştir.Bundan ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • 17 komünist tevkif edildi TBastarafı birincide!ismi karışan 25-30 kişinin evindo araştırma yapılmıştır.Birinci Şubeye celbedilen tanrikçiler hakkında yapılmakta olan tahkikat sona ermiş ve bugün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Korcde «turum riiastarafı birincide!Diğer t;raftan Amerikan güney Koreli.Fransız ve Hollundah birlikler Vonju'nun gi' Deyinde at nah şeklindeki sa vunma hattında dayanmaktadır.Müttefik birlikler Güney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Aletle uçuş kursunu bitiren pilotlarımız Türk hava kuvvetlerine mensup pilotlar Eskisehirde Amerikan hava kuvvetlerine mensup müşavirlerin yardımiyle kurulmuş olan Alevle Uçuş Pilota Eğitim Okulundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Turgutlu Belediyesinden Muhammen bedeli Cinsi Miktarı Lira Kş.Çıplak bakır tel örgülü M2 755 Kg.X 450 3397 50 İzalatör 300 adet X 100 ss 300 00 İzalatör demiri 5/8 300 adet X 100 300 00 Paraşol Duy 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Dünya ağır sıklel boks şampiyonası Detroit,13 AP;$tf&*"Ağır sıklet dünya boks şampiyonu Ezzard Charles 7 Martta Detroit'te unvanını zenci ağır sık let Jersey Joe Walcott'a karşı müdafaa edecektir.Hazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Amiral Carney bugün şehrimizden ayrılıyor Evvelki gün şehrimize gelen Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları Başkomutanı Amiral Carney dün Küçükçekmecede yaptığı avdan dönmüş ve öğleden sonra şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Bir tacirin parasını çalan otel müstahdemi Beyoğlunda Yenişehir Palas otelinde yatan Celâl Dülgeçoğlu adında bir tacir emniyet makamlarına müracaat ederek,kendisi tuvalette iken otel müstahdemlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • İşçilerin asgari ücret meselesi riîuslaral'ı birincide] ün ve bölgenin hususi şartlan görülen İşin mahiyeti gözünün de tutularak iş kolu veya yer İtibariyle tesbit olunacaktır.Aynı zamanda iş veren ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Dörtler toplantısı zarurî görülüyor Fransa Rusyaya verilecek cevabî notada daha uzlaştırıcı bir yol tutulmasına taraftar Paris,13 AP.Fransa bunun Birledik Amerika ve Büyük Britanyaya,bir dört devlet B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Eisenhower Madrite de gidecek Madrit,13 AP.Yetkili bir kaynaktan dün bildirildiğine göre,General Eisenhower yakında Madriti ziyaretle,General Franko ile konuşacaktır.Adı geçen kaynak hiç bir tarih zik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Ham madde tevziata T Bastarafı Birincide T konomisini ahenkleştirmeği ve bu ekonomi ile işbirliğini!eskiyi gibi devamı kabul edilmiştir.Diğer mevcut teşekkül ler ve bilhassa Kuzey Atlantik teşkilâtı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Kızıl Çûı bas delegesi olarak Amerika ve İnciltereye fiden halen Dışişleri Bakanı VVıı Nevyork'tan Çin'e cidarken Londra hava alanında Korede" Ateş kes 'ânının müzakeresi r Bastarafı Birincide 1 İsrai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Üçüncü yaralı kafilesi Tokyodan hareket etti rBastarafı birincide!ore savaş birliğimize men sup yaralı subay,gedikli ça vuş ve erlerin-ize.Deniz hastahanesinde evvelce yaptığı zi yaretinin hâtırası ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • olayları ve Türkiye T BasUrafı Birincide 1 ler tarafından Türkiye'ye kabul ettirilmek istenilen şartların esaslı bir şekilde değiştirilmesini sağlamaya muvaffak olmuştur.Bu sıralarda Türkiye,yeni kuıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • İran Maliye Bakanı istifa etti Tahran.13 A.P.İngiltere ile İran-orasında aktedilen ek petrol anlaşmasını nuiaafaa ettiği için tenkidlere uğrayan Maliye Bakanı Gulam Hüseyin Foruhar bugün istifi etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1951
  • Ticaret Bakanı r Basiarafı Birincide 1 satılmıştır.Tüccar elinde bulunanlardan mühim bir kısmının da alınması için pazarlıklar yapıldığı öğrenilmektedir.Kampanya böyle stokların a.aldığı bir zamanda a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1951
  • ugünkü maçlar Fenerbahçe Galatasaray,Vefa karşılaşıyor iki ezelî rakib arasında yapılacak bugünkü karşılaşmanın,taraitarlara heyecanlı anlar yaratacağı muhakkaktır Bugfün Vefa ile" karşılaşacak olan ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1951
  • Basketbol müsabakaları Spor Salonunda,İstanbul Bas ketbol şampiyonluğu karşılaşmalarından en mühimi Galata saray ile Beyoğluspor arasında oynanmıştır.İstanbul şampiyonluğu üzerinde,mühim bir ol oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1951
  • Bu gün yapılacak spor hareketleri TENIK ÜNİVERSİTE Basketbol)Saat 9.30 A.Hisar Langa 10.30 D.Gücü Şişli a 11.30 Kurtuluş Fener B)12.30 Kurtuluş Fener A)ŞEREF STADI:Saat 10 Büyükdere Selimiye o 12 Adal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1951
  • Dünkü maçların tenkidi Dün,İnönü stadında oynanan futbol karşılaşma,larının ilkinde,canlı ve güzel bir oyun çıkaran Fenerbahçeliler,kuvvetli rakipleri Vefayı 3-1 mağlûp etmiye muvaffak oldular.Maçın ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1951
  • Bcşik'aşm kalecisi Mehmet Austria forlannm bir akınını yumrukla uzaklaştırmağa çalışıyor Dün yapılan maçlar 13-1 yendi Beşiktaş 3-3 berabere ^i^^^fj-|Güzel bir oyun çıkaran F.Bahçelilerin iki golünü L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4