Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Almanya ve Japonya ile sulh Loncua 12 A.P.Dünyanın dörtte birini kaplıyan memleketleri temsil eden Başbakanlar,Almanya ve Japonya ile aktedilecek sulh andlaşmalarının süratle neticelendiıilmesi lüzumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Başkan Truman Alman.vadaki Amerika fevkalâde komiseri Cloy ile görüşüyor Yeni müdâfaa ve yardım tahsisatı Amerika bu işe 55 milyar ayıracak Bu masrafı karşılamak için Amerikada fevkalâde tedbirler alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Korede Müttefikler Jıujajıl^^ Yirmi bin kişilik komünist ordusu müttefiklerin gerisinde faaliyete başladı Yazısı 5 inci sayfada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Hindistan Başbakanı Nelıru'nun Türk çocuklarına hediye ettiği yavru fil Mohini'den sonra Pakistan Başbakanı Liyakat Âli Han da Türk çocuklarına bir fil «Azadî» hediye etmiştir.Fil dün hususî bir vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Fuafr Köprülünün beyanâtı Türkleri Kakan,iki memleketin mensup olduğu Balkan,Yakın,Ortaşark,ve Akdeniz bölgelerinde sulhun korunması için Türk Yunan dostluğuna istinat edeceğini belirtti Ankara,12 T.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • İç İşleri Bakanının beyanatı rin tâyininde kanuna aykırı bir cihet yoktur Bakan,mülkî taksimatın yeniden gözden geçirileceğini,İl ve Belediye meclislerine daha geniş salâhiyetler tanılacağmı ve memuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Austria futbol takımı dün geldi Avusturya likinin en kuvvetli ekiplerinden olan «Austria» futbol takımı,dün aRşam saat 15.50 'e hususî bir uçakla şehrifcttize gelmiştir.Halen ligte ikinci vaziyette bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • İktisadî işbirliği konseyi Paris 12 A.A.Afp)Dev let Bakanı Karaosmanoğlu Tür klye Büyük elçiliğinde Fransız ve yabancı yüksek şahsiyetler» le ö£le yemeğini yedikten son ra Avrupa İktisadî İşbirliği ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Ankarada irtica hareketi Haindi Akseki'nin cenaze merasiminde taşkınlık yapanlardan 30-35 kişi sorguya çekildi Ankara,12 T.H.A.Son zamanlarda memleketimizde bazı irtica hareketlerinin baş göstermekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Batı Almanya Başbakanı Adenauer Soğuk harb için yeni bir adım Berlin,12 A.A.Ruslar bugün Batı Berlin ile Batı Al manyayı bağlıyan kanalı kapatmışlardır.Batılı makamla 1 Devamı Sa;5 SU:fi dal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Dünkü Mclis müzâkereleri Avrupa İstişari Konseyi Suat Hayri Ürgüplü,Türk heyetinin konseydeki mesaisi hakkında geniş izahatta bulundu Ankara 12 A.A.Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 te Başkan vekille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Kore de kasımdaki muharebede verdiğimiz zayiatın tam listesi Şehid 2Ü Yarah:377 Kayıp:6 Yekûn:627 Ankara 12 T.H.A.Kore birliğimizin zayiatı dün neşredilen son resmi tebliğ ile neticeye bağlanmıştır.Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.01.1951
  • Amiral R.Carney şehrimize geldi Amerikanın Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları Başkomutanı,yarın Küçükçekmecede avlanacak Ankara,12 A.A.İkil ri olan Amerika Birleşik Dev gündenberi şehrimizin misafi I f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Başbakan iktisadî işbirliği icra komitesi başkan vekilini kabul etti Başbakan Adnan Menderes dün saat 11 de Demokrat Parti il merkezine giderek Demok rat Parti il idare kurulu âzalariyle görüşmüştür.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Küçükler çetesi Her marifeti büyükler yapacak değiller ya.Küçüklerin bu sür'at asrında fazla beklemeğe tahammülleri kalmıyor ve büyüklerle vakitsiz yarışa çıkıyorlar.Herkesin hayretle gördüğü küçük mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • İ|jek Hatları artıyor Siimerbank,son günlerdi pamuk fiatlatının yükselmesi üzerine bütün pamuklu mensucat Hatlarına yeniden bir miktaı zam yapmıştır.Bu yeni zam muhtelif mallarda ayrı şekillerde tezah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • İntihara teşebbüs etti Üsküdarda oturan Sam iye isminde 17 yaşlarında genç bir kız,geçirdiği asabı bir kriz sonunda kendisini dün Üsküdar iskelesinden denize atmıktır.Sanı iye boğulmak üzer iken kurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Sular idaresi müdürü Ankaradan döndü Sular idaresi bütçesi hakkında İçişleri Bakanlığına izahat vermek üzere Ankaraya giden Sular idaresi müdürü İhsan Göze şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Cemiyet PİYANGO if Topkapı gençlik kulübi nün eşya piyangosu 15.1.95' pazartesi günü saat 20 de Top kapı Gençlik Kulübünde çekih çektir.Kazanan numaralar de ertesi günkü nüshamızda ilârolunacaktır.KON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Inamullah Han şehrimize seldi Bir kaç gündenberi Ankara-da bulunan Dünya Müslüman lar Birliği konferansı genel sekreteri Inamullah Han dün sabah şehrimize gelmiştir.Inamullah Han,kendisiyle ko nuşan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • slcenderunda Görmen çocuklarına verilen hediyeler Cehrimiz* peyderpey £tlmı İtte olan göçmen kafileleri,muvakkat ıskan yerlerine yer leftiı ilmektedir.İlkokul öğlencilerinden mü teşekkil muhtelif grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Aydında İşletmeler Bakanının Nazilli Bez fabrikasındaki tetkikleri Aydın,11 A.A.Tavşan h maden işletmesiyle Kütahya kiremit,Keçiborlu kükürt ve İsparta iplik ve hah fabrikalarını inci liyerek beraberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Çivrilde zifaf gecesi öldürülen damat Denizli Çivril ilçesinin Sarılar köyünde hazin ve tüyler ürpertici bir facia cereyan etmiştir.Bu köyün delikanlılarından ve 15 Ekim 950 tarihinde askerlik vazifes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Edremitte Hidroelektrik tesisatı kurulacak Belediye idaresi Kızılkeçelı Köyündeki su enerjisinden isti U.de ederek bir hıdro elektrik tesisatının kurulabilme imkânlarını aramış,Havran Belediyesi ve ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Nebatî ve Zeytinyağı fiatları yükseliyor Bir müddettenberi durgun giden zeytinyağı piyasası yeniden hararetlenmiş ve buna muvazi olarak zeytinyağı piyasasında fiatlar yükselmeğe başlamıştır.2-2.5 asit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Ofis yağı imalâtı Ofisin bu yıl halk tipi yağ imal etmesi mümkün görülmüyor Şehrimizdeki temaslarını ne ticelendiren Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Müm taz Rek dün akşam Ankaraya dönmüştür.Bu yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • ]p6*04G*C+0+m—O—0»0—OSO+0—OO0O—•d—HALKINSESİİ Bozuk çıkan ekmekler Samatyada oturan bir okuyucumuzdan almış olduğumuz mektubu neşrediyoruz.Alâkalıların dikkatini çekeriz;IH Son zamanlarda,şeh rin birç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Komünizm propagandası yapanların duruşması Ünyedc yakalanarak şehrimize getirilen komünizm lehine tezahüratta bulunmaktan sanık bir gene dün mahkemece tevkif edilecek cezaevine gönderildi Savcılık,Ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Polise karşı geBdiler Bir sarhoş kendisini karakola götürmek isteyen polisi yaraladı Evvelki gece Şehreminindt cüretkârane bir hâdise olmu.ve bu semtte oturan 17 yaşlarında Hüseyin Ceylân isminde biri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Hastahaneler ihtilâfını tetkik komisyonunun toplantısı Belediye,Üniversite hastahaneleri ihtilâfını tetkik ko misyonu dün Vali ve Belediy* Reisi Prof.Gökayın başkanlığında toplanmıştır.Tıp Fakültesi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Balıkçılık kongresi hazırlıkları Önümüzdeki şubat ayı içerisinde Ankarada bir balıkçılık kongresi toplanması hususu kararlaştırılmıştır.Bu toplantıda balıkçılığımızın gelişmesi için ne gibi tedbirleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Kimyon ihracatı Kimyon ihracatı devam etmektedir.Geçen ay içinde 78 bin lira tutarında 60.086 kilo kimyon ihraç edilmiştir.Bu miktarın 11 bin lirası İngiltere ye,geri kalan kısmı da diğer alıcı memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Basılan randevu evleri Emniyet Müdürlüğü ahlâk masası memurları Beyoğlunda Hanife Serper adında bir randevucunun evini basmış 6 çifti suçüstünde,3 kadını da müşteri bekler bir vaziyette yakalamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Hamallar arasında kanlı bir kavga Dün saat 13 sıralarında Tahtakalede kanlı bir hâdise olmuştur.Bu semtte hamallık yapan Süleyman Kara,Mustafa Sertdemir isminde bir başka hamalla iş yüzünden kavgaya t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Kızılay Genel Başkanının tetkikleri Kızılay Genel Merkez Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof.Dr.Nihat Reşat Beîger dün sabah Kızılay İstiklâl şubesini.Küçük Yazıcı sokağındaki lokal ve dispanserini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Mangal kömüründen zehirlendi Şişlide,Koca Mansur sokağında.91-93 sayılı apartmanın zemin katındaki bir odada yal nız olarak oturan Fahri Turalı isminde orta yağlı bir şahıs odasında ölü olarak bulunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • İcradan para alırken nüzul isabet etli Dün saat 16 sıralarında adliye binasında teessürü mucip bir hâdise olmuştur.Sultanahmette oturan Fatma isminde 55 yaşlarında bir kadın adliyeye gelerek icrş.dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • KISA HABERLER Turgut isminde bir dolmuç şoförü Beyazitta para yüzün den Sermet öksüz isminde biri ile kavga etmiş ve kendilini taşla başından yaralanıştır.Selanik başkonsolosu Nu şit Ercinin naaşı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.01.1951
  • Bîr Paris mektubu Batılıların acele silâhlanması şarttır Sovyet alemiyle anlaşmak mümkün müdür?Beş seneden beri irad edilmekte olan bu suale,batı siyaseti mes'ulleri ve bahusus Birleşik Amerika Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • yiîflf Efc^ ma iWiMft W» »0frO33a i I Lâtin yazısıyla üç asırlık bir Türk metni Dünkü yazımda imlânın ya iştikak veyahut telâffuz esaslarından birine istinad etmesi lâzım geldiği halde,bizdeki harf in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Rusların borçları Amerika alacaklarını tasfiye etmek üzere Ruslara bir nota verdi Vaşingtoa,12 A.A.afp)Dışişleri Bakanlığı Vaşington daki Rus elçiliğine bir nota vererek harp içinde ödünç ver me ve ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • İran hudutlarını takviye ediyor Tahran,12 AP.İraı Şahı dün akşam.Millî birli,programının bir kısmı olarak İranlıların,«hudutlarını aske ile takviye etmelerini» talej etmiştir.Dünyada yapılmakta olar b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • 23 insan öldüren cani asıld Montreal,12 A.A.U nited Press)Akıl ve hayal gelmiyecek bir şekilde 23 kuı banını öldüren 33 yaşlarında ki Quebec'li kuyumcu Albeı Guay,bugün erken saatlerd* Bordeaux hapish
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • 18 yaşında 5 inci çocuğunu doğuran kadın St.Louis,12 AP.13 ya şında iken evlenmiş olan vt hâlen 18 yaşında bulunan bL genç kadın dün,beşinci çocuğunu dünyaya getirmiştir.Ayda 200 dolar gelirli 28-ya ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Titonun yeni beyanatı Belgrad,12 A.A.afp)Mareşal Tito,bugün demiryol lan için tatbik edilen 5 senelik plânı 4 senede tamamlıyan demiryolu işçilerinden mürekkep bir grupu kabul etmiştir.Bu münasebetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Mısır Başkonsolosu «İskenderun» vapurile geldi İskenderun vapuru dün saat 15 te 99 yolcu ile Güney Doğu Akdeniz seferinden dönmüştür.Gemi ile gelen yolcular arasında Mısır'ın İstanbul Başkonsolosu Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Bir eroin tekkesi basıldı Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık bürosu memurları Tophanede,Lüleci sokağında oturan Saim Döberik isminde birinin evini eroin tekkesi haline getirdiğini haber alarak bu rayı basmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Tiftik kırkımına nisan iptidasında başlananılecek Havaların müsait,gitmesi ve hayvan telef atının az olmasından dolayı bu yılki tiftik mah sülünün artacağı anlaşılmaktadır.Anormal bir hava değişimi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Rusların Kızıl Çin'de takip ettiği siyaset Ernest Weir,Çin milletinin asırlar boyunca batmışız yaşadığını ve tahakküme boyun eğmeyeceğini beyan etti Pittsburg,12 A.A.United Press)Millî çelik birliği b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Güney Kore,Japonların silâhlanmasını istemiyor Taegu,12 A.A.United Press)Güney Kore başkanı Syngman Rhee,bugün burada verdiği beyanatta ezcümle şöyle demiştir:Japonlar silâblandmlıp Bir leşmiş Milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • V^eni bir atom tecrübesi y a pılacak Vaşington,12 A.A.a fp)Atom enerjisi komisyonunun yapılacağını bildirdiği atom tecrübeleri Hiroshima bombardımanından birkaç hafta evvel 1945 te yeni Meksikadaki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • tngilterede çiçek salcını Londra,12 A.A.Reuter)Brighton'da çıkan çiçek salgını yüzünden Londra hastahanelerinde çalışan binlerce doktor,hastabakıcı ve diğer memurların hepsi aşılanmaktadır.İngiltereni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Bir fil bekçisini ezdi Siyera,12 A.A.afp)Bir fil bir sirk bekçisini yaralamıştır.Sokakta dolaştırırken bir otomobilden ürktüğüsanılan fil bekçiyi bir evin duvarına sıkıştırmıştır.Gardiyanın iki omuz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Haricî kısa haberler FRANSADA David Roussent'nin «Lettres Françaises» gazetesine karşı aç tığı iftira ve hakaret dâvası,bugün nihayet bulmuştur.Gazetenin mes'ul müdürü Claude Morgan 20.000 frank ve if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Formozadaki Amerikan filosu Vaşington,12 A.A.a fp)Savunma Bakanlığı sözcüsü Formozadan alınan ve Amerikan filosunun bu ada sularından bir müddet için ayrıldığını bildiren haberlere temas ederek Formoz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • ingiliz milletler topluluğu harp gemilerinin manevraları Londra,12 A.A.lps)ingiliz milletler topluluğu memleketlerinin harp gemileri,30 ocakta başlıyarak 10 hafta devam edecek olan manevralara iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Robert Taft Cumhuriyetçilerin dış siyasetini izah etti Vaşington,12 A.A.Reuter)Cumhuriyetçi ayan üyesi Robert Taft,başkan Trumanın kongrenin muvafakati olmadan askerî kuvvetler yollaması hakkında ısra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Tütün piyasası Tekel bu sene de Rİyasada nâzım rolü oynıyacak İzmir,12 A.A.1950-51 yılı tütün satış piyasasına iştlrâk etmek üzere tütün tüccar ve kumpanya mümessilleri yavaş yavaş şehrimizde top lanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Dünyada seçim komedyaları Son Alman seçimleri ne şekilde yapıldı?Son Doğu Almanyada yapılan secimler tam mânasiyle bir komedya halinde cereyan etmiş ve neticeler her demir perde serisinde olduğu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Utanaul laledlf—i f EHIR TİYATROLARI «sat 30.80 da ORAM KISMi Şafakta gelen kadın Yazan Casonu Tüıkçesi:Irgat ve M,Turkman releton:42157 Alejandro Cahit KOMEDİ KISMI Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • Hediyesi Pakistan in "Azadı,dün geldi Liyakat Ali Han'ın Türk çocukları «na hediye ettiği «Azadî» adlı fil dün törenle karşılandı Pakistan Başbakanı Liyakat Ali Han tarafından Türk çocuklarına hediye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.01.1951
  • BORGIA' LAR1N ve Cinayetleri Bu kutuyu daima üze-•r-1-b-ılanduruyor,vaktiyle Vannoza ve şimcı.Juhe Franese ile aşk münase beterinde oulunurken de bundan ayrılmıyordu.Kutuda kendisini bü tün felâketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • enizcinin Mezar Cevat ÇAVLI II hi SaiLlerın Memhedin olum haberi gelince şaşırıp kainiydik.O aslan gibi çocu-•gq Ezrail nasıl yanaşmıştı da canıma kıymıştı diye.Dört senelik evliydi:nur topu gibi iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Beş tarafı 3 üncüde» la çekilmek zorunda kalacaklardır.Bu öyle bir meseledir ki belki umulduğundan çok daha erken ortaya atılacaktır.Müttefikler,Elbe ile Oder nehirleri arasındaki beş Alman ı seçimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • 1 Tez anlayış;2 Mi nare tepesi,Yükseltme;3 Erzak,İç geçiriş;4 Tecri edilmiş;5 Shakespeare'in bir ktali,Ticaret yapan;6 Bayağı;7 Taarruza ait;P Karşılık;9 Yüz,Bir lu y van.YUKARDAN A 8 A G Erdem;2 Ters
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • I' WllWil HI »II 1 Sterlin 7.88.00 7.86.00 100 Dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr,0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.fc'8.40 73 68.40 100 Belçika Fr.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Lokomotif bitkin ve hırıltılı bir ses çıkarıyor,yanımda soğuktan donmuş,burunları sümükli'ı çocuklar açlıktan ağlaşıyor,büyükler mahzun mahzun bakışarak birbirlerinden medet umuyorlar,akıbetlerini düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiile!idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Kollektif Şirket Matbaası Basıldığı yef EbUzzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Cemal Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gün sabah saat 10.30-12,öğleden sonra 14.30-17 de hasta kabul eder.İstanbul Divanyolu No 104.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • ALKAZAR 42562)1 Kanlı derya Renkli)AR 44394» 1 Ademle Hav va ATLAS 40835)1 Üçüncü Selim'in gözdesi.INC!84595)1 Kanlı istibdat.ELHAMRA 42236)1 Ham let 2 Kahraman yahudi.LÂLE 43595)1 Ölüm me 'leği İPEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Ista dul 12.57 Açılış programlar 13.00 Haberler 13.15 Benny Goodman orkestrasın dan caz müziği Pl.13.30 Radyo salon orkestrası konserj 14.00 Şarkılar.Okuyan lar:Vahit Akartuna ve Alâettin Yavaşça 14.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Hie.5 R.Ah 1370 OCAK 19 5 1 Cumartesi Ru.31 K.E 136^ VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 7.23 2.22 Öğle 12.23 7.21;İkindi 14.49 9.47 Akşam 17.03 12.00 Yatsın 18.40 1.37 İmsak 5.40 12.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • ABONE FlATtAHI Senelik 28 Liradır 6 Aylık 13 3 8 1 I Yabancı memleketler İçin iki misildir.İLAN HATLARI Bacilli 20 lira 2 nci sayfa santimi 4 Lira 3 UncU 4 ğ 4 UncU 2,5 İlân sayfan santim* 2 Doğum,Nik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • KAYIP Adıyaman nüfus memurluğundan aldığım ve içerisinde askerlik durumum kayıtlı bulunan hüviyetimi kaybettim.Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.Çenbeıiitaş Yetiş çayhanesinde 324 doğumlu Öm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Demir maske Cem Yayınevi tarafından her ay neşredilen Resimli Dünya klâsikleri nin aljıncı sayısı «Demir Maske» ve «Binbir gece masalları)nı ihtiva etmektedir.Bu güzel eseri genç okuyucularımıza tavsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Şoförler dün lophınnmadılv Şoförler ve Otomobilcilc Cemiyetinin yıllık kongre?dün Eminönü Halkevinde yapılacaktı.Halkevi salonüflcb büyük bir kalabalık toplanma sına rağmen nisap olmadığından toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • Yeni keşifler u asrın mucizesi Herşeyi insanın ayağına getiren yirminci asrın medeniyeti bugün insanlara yeni bir hizmetle daha bulunuyor;Sinema eve geldi.Sevdiğiniz ses sanatkârını dinlemek ve görmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.01.1951
  • ürk-Yunan dostlu bu dostluğun rolü Güınülcine'de intişar eden «Hronos» gazetesinde komünizm tehlikesi karşısında Türk—Yunan dostluğunun ehemmiyetini belirten,buna rağmen hâlâ bu dostluğu lâyıkı veçhil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Verem azalıyor Bir mütehassıs,asrın sonunda veremin cüzzam kadar azalacağını söyledi Cenevre 12 A.P.Bir loşmig Milletlere bağlı Dünya Sıhhat Te.şkilâtı Verem Şubesi şefi ve Edinburg Tıp Fakültesi prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Amiral R.Carney T Bastarafı Birincide 1 letlerinin Doğu Atlantik ve Akdeniz filoları Başkomutanı Robert,B.Carney buradaki temaslarım bitirmiş ve beraberinde eşi,kurmay başkanı Amiral Bolger,Amerikan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Yaralılarımızı dün ziyaret edenler Yaralı gazilerimiz dün de yüzlerce ziyaretçiyi kabul etmişlerdir.Bu arada Patrik Athenagoras ve tanınmış ses sanatkârları gazilere geçmiş olsun demiştir Korede yaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Gl.Eisenhower Avrupada tetkiklere devam ediyor Atlantik orduları Başkomutanı 6ün öğleden sonra Osloya gitti Oslo,12 AP.General Dwight Eisenhower bugün öğ leden sonra Osloya varmış ve ikametine tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Avrupa Istişarî Konseyi TBastarafı birincide!Ürgüplü,mezkûr teşkilâtın da yandığı ana temelleri mufas salan anlatmış,konseyin mesa isini hülâsa etmiştir.Suat Hayri Ürgüplü bundan sonra konşeydeki Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • İktisadî işbirliği T Baslarafı Birincide 1 kitâtındaki Türk merkezine giderek bu sabah saat 10.30 de müzakerelere bağlıyacak olar.Bakanlar Konseyi toplantısın* hanrlamnak üzere heyet üyele ri ile gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • ¦B OERATÖI Dr.Cavit Göncer BİRİNCİ SINIF Umumî bas.karın,tenasül uzuvları kol.bacak damı ve kemik hastalıkları Beyazıt Okçularbafi No.13 Tel:Muayene:23876 tammmmmmmaaa "1 asul I mar m,I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • İçişleri Bakanının beyanatı F Basfarafı Birincide 1 lıyacağını bildirmiştir.Sözlerine devam eder.Bakan,mülkî taksimatın yeniden gözden geçirileceğini,iî genel meclisleriyle belediye meclislerinin salâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Soğuk harb T Bftstarafı Birincide 1 rın kanaatine göre,Rusların bu hareketi kış ortasında muazzam bir kömür buhranı ya-i ıatacaktır.Ruslar,Berlin i Elbe nehri-ne bağlıyan kanalı 28 şubat:kadar kapatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Fuat Köprülü TBastarafı birincide!lu bir esasa dayandırmak içir elzem olan kültür sahasınd;işbirliği temini bakımmdaı müspet neticeler kendini göstermiştir.Her iki memleketti kurulmuş bulunan Türk Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • ingiltere milletler topluluğu Başbakanlar konferansı dün akşam sona erdi Londra,12 A.A.İngiltere milletler topluluğu Başbakanlar konferansı bu akşam bitmiş ve son bir tebliğIc bir beyanname yayınlanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Hongkongta harp havası İngiliz makamları 17 yasın* dan itibaren bütün erkekleri askere çağırdı Hongkong 12 A.P.Hong kong'ta bir harbe lekaddiim eden korku ve telâş havası es mektedir.Bu İngiliz sömürg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Kore de Müttefikler kuşatılmak ü zer e Tokya,12 A.P.Kore cep besinden alınan malûmata gö re.askerî vaziyet su merkez dedir;Koreli kızılların oldukça mühim kuvvetlerle Vonju kesiminde bugün kalkıştıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • mu Yeni yardım tahsisatı den teferruatlı teklifler sunacağını ve aynı amanda şimdiki vergi kanunlarında m ev cut bir çok kaçamak yolların,kapamak için de gerekli tedbirleri tavsiye edeceğini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • SÜR'AT FlLM Filmcilik ve Sinemacılık Ticaret T.A.Ş.tinden Ortaklığımızın senelik âdî genel kurul toplantısı 2 Şubat 951 suma günü saat 10,30 da ve fevkalâde genel kurul toplantısı ay.¦m gün saat 11 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.01.1951
  • Mi mar lar ye Mühendisler Odası Ankara 12 T.H.A.Bayın dırhk Bakanhfeı.Mimarlar ve Mühendisler Odası kurulması etrnfırda meslek teşekkülleri tarafından yapılan teseb büsleri ve bu mevzuda hazırlanan bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Bugün yapılacak maçlar Austria Beşiktaş,Fener Bahçe Vefa karşılaşıyor Fenerbahçe,Beşiktaş,Vefa ve Galatasaray kulüplerinin iştirakiyle yapılacak Son Saat kupası maçlarına,dün akşam âni olarak şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Bugünkü spor hareketi Teknik Üniversite Basketbol!Saat 14 I.Spor Vefa B)Saat 15 I.Spor Vefa A)Saat 16 G.Saray B.Spor B)Saat 17 G.Saray B.Spor A)Şeref Stadı:Saat 12 Beyoğluspor Süleymaniye Saat 14 Taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Kapalı zarf ıısııliîe eksiltme ilânı İSTANBUL DEFTERDAUĞINDAN s Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gezici verem savaş kux aıiarı ihtiyacı için 1 adet Dodge marka hasta nakline mahsus ambulans ile 4 ade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Vakıflar Genel Mütürlüğündan Muhammen Muvakkat teminatı Mahallesi Sokağı Kadastro Kapı No.Cinsi Yüz ölçümü bedeli Lira Krada parsel Lira Kuruş 6705 00 Hoca Paşa Anafartalar 117 42 71.3.5 7 3 ufak dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • fiMHVIR PURO Traş Sabunu ile yumuşatılan bir sakal,her c;ns traş bıçağı ile kolayca traş edilir.Uzun müddet sönmeyen bol köpüklü,ne* fis kokulu PURO Trof Sabunu cildinizi besler ve koru*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • B.Terbiyesi kanununda yapılacak değişiklik Dün Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde bir toplantı yapıldı ve alâkalılar tarafından izahat verildi bu maksath bu hususta Dün.Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Austria dün geldi Yunanistanda vaptığı bir tur neden dönen Avusturyanın «Austria» futbol takımı,dün akşam saat 15,50 de hususî bir uçakla şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Ordu takımımız» Bel e i kay a mağlûp oldu Kahire,12 A.P.Avrupa Ordulararasi basketbol şam piyonası maçlarının üçüncü gününde Belçika takımı,Türkiye takımını dün,50-33 mağ.Iûd etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Devlet Hava Yolları Yeşilköy Meydan Müdürlüğünden:1#—3.1.951 tarihinde açık arttırma suretile 2500 lira muhammen bedel üzerinden satılacağ.evvelce ilân edilmiş bulunan Deniz motörü aynı şartlar dahili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Tahmin bedeli Ilk teminatı v Lira Kuruş Lira Kuruş 11672 50 875 44 Karaağaç Müesseselerinde yapılacak telefon santralı ve tesisatı,7860 87 589 57 Unkapanı mecarî tasfiye tesisatı havuzu için lüzumu ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • TÜRKİYE İMAR BANKASI oermayesı 1.500.000 T.L Kuruluşu:1928 Yenipostahane arkasında Aşirefendi caddesi No.35 37 Vadesiz tasarruf tevdiatına 4.5 Vadeli tasarruf tevdiatına %6 Faiz verir ve vadeli mevdua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kıoı.atelye veya fabrikalarımızdan alınarak bölgeleri dahilinde tesedecekleri satış depolarından,istanbul şehri belediye hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • KÜÇÜK SPOR HABERLERİ Kral Kupası macında Arsenal galip geldi Londra,12 T.H.A.Geçen cumartesi günü oynanmış olan İngiltere Kral Kupası maçlarının üçüncü tur karşılaşmalarında üçüncü ligden Carlisle Uni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Grip ve nezleye karşı en başarılı ilâç.KininlC GRiPiN,baş,diş nezle,romatizma,adale,sinir ağrılarını geçirir.Kışın yağışlı ve rutubetli günlerde grip ve soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğünden:i Başmüdürlük binası ve ambarında ikmal inşaatın du sinda kalan noksan işlerin ikmali ve Elektrik tesisatının haricî elektrikle bağlanması işi açık eksiltmeye konmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • ist.Lv.Âmirliğihjdeh verilen A s k e fî K11 a at i I âfn I ar i Aşağıda cins ve mıkdarı yazılı köhne oto ve malzeme açık arttırma ile 30/1/951 günü saat 15 de Büyükçekmocede 87 No.İı As.Sa.Al.Ko.da sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Muhtelif cins hurda malzeme satılacaktır I.E.T.T.İşletmelerinden J.Agatfıda cins ve miktarları yazılı hurda malzeme pa zarlık suretile satılacaktır.Müh.Bedel tarihi saati Muv.teminat Hurda 20 ton 2200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.01.1951
  • Keşan Kaymakamlığından Rumanya göçmenlerinden olup esas defterimizin 32 nu-ır.arasında kayıtlı islâm oğlu Cemil aile efradile birlikte izinsiz olarak iskân yerini terkettiğinden ilâh tarihinden itibar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6