Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • ya C.Başkanı Üniversiteye giderek talebe ile hasbihalde bulundu.Gazeteciler cemiyetini ziyaret etti,basın mensupları ile görüştü Cumhurbaşkanı beraberinde Başbakan ve Başbakan Yardım cısı Vali ve Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • V-Dün anayurda kavuşan kahraman yaralılarımızdan biri Yeşilköy hava al anında kendisini karşıhyanlar arasın İkinci yaralı upu da geldi Şehit olduğunu gazetede okuyan kahraman Baba Tahsin'in harika mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Eisenhower Hollandada Generalin bundan sonraki seyahatlerini harp gemisi ile yapması muhtemel Amsterdam.10 A.P.General Dwight Eisenhower bugün uçakla Brükselden Amsterdam hava alanına varmış ve derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Meclisin dünkü oturumu Su mahsullerimi/in durunu ve Trabzon'da inşa edilecet soğutma tesisleri hakkında Ekonomi Bakanı izahat verdi Ankara,10 T.H.A.B M.Meclisi bugün saat 15 t(Başkan vekillerinden Sıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Korede İngilîz tankları ar dcı savaşları verirken Korede Müttefikler Vonju'yu geri aldılar Komünist Çinliler,doğu kesiminde büyük bîr taarruza hâzırlarııyor Yazısı 5 inci şayiada)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Amiral R.Carney Ankarada Amerikanın Doğu Atlantik kuvvetleri baş komutanı dün Savunma Bakanım ve Genelkurmay Başkanını ziyaret etti Ankara,10 A.A.Amerikanın Doğu Atlantik Ve Akdeniz kuvvetleri başkomu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Aksekinin cenazesi Diyanet İşleri Reisinin cenazesi bugün defnedilecek Ankara.10 T;H.A.Di yanet işleri Başkanı merhum Hamdi Akseki'nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Hacı Bayram camiinden kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Bir kanun teklifi Mehmet Özbey 60 bin seçmenin bir milletvekili seçmesini istiyor Ankara,10 Milliyet)Münhal bulunan 17 milletvekilliği seçimi için 1951 bütçesine bir buçuk milyon lira konulmuştur.Seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Kayalıbay in esrarlı ölüm hâdisesinin dünkü duruşması Dün de yeniden birçok şahit dinlendi» bu arada Tokat Milletvekili A.Gürkan da vardı.Diğer şahitler 21 şubatta dinlenecek Teknik Okul pansiyon âmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1951
  • Dış İşleri Bakanlığı büdçesi müzakere ediliyor Ankara 10 T.H.A.Bütçe Komisyonu Dışişleri Bakanlığı bütçesini müzakereye başlamıştır.Milletvekilleri Dışişleri Bakanına birçok sualler sormuşlardır.Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • KONGRE ir M.Partisi Erenköy Yen tahra ocağı yıllık kongresin 13 Ocak cumartesi günü sa.18 de ocak lokalinde yapacak tırir Şehremini Gençlik Kulübi nün yıllık toplantısı 14 ocapazar günü saat 14 te Şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Mehmetçik günü Ankara,10 T.H.A.ıvo re kahramanlarımızdan ilk ka filesinin memleketimize gelişi münasebetiyle Türkiye Anadolu Oymağı Ankara şubesi tarafından 13 ocak 1951 cumartesi günü saat 15 de Halk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Abdülhak Hâmit için hâtıra pulu Ankara,10 T.H.A.Abdülhak Hâmit Tarhanın doğumunun 100 üncü yılı müna sebetiyle P.T.T.dört parçadan ibaret bir pul serisi neşretmek üzere hazırlıklarını tamamlamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Pamukçuluk kursu açılacak İlk defa olarak,pamuk v pamukçuluk standardı üzerinde eleman yetiştirmek üzere Izmirde iki ay devam edecek bir kurs açılacaktır.Yetişecek elemanlar,pamuk istihsal bölgelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Alnıanyaya sipariş edilen gemilerin tesellümü Denizyollarının Almanyads inşa ettirdiği gemi ve liman vasıtalarının,kontrol ve'tosellümünü yapmak üzere idarenin iki inşaiye mühendisi Almanyaya gidecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Çubuk demir ithal enlerin durumu Sanayicilerin ve ithalâtçı tacirlerin isteklerine fftire 8 milimetrelik çubuk demirin dıs ticaret liberasyon listesine müteaddit defalar konup çıkarılması tacirleri mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Milletlerarası Göçmen Teşkilâtı heyeti şehrimize çeldi Bir müddettenberi Ankarada hükümet erkânı ile temaslarda bulunan Milletlerarası Göçmen Teşkilâtı ikinci başkanı G.Mayer,beraberinde Mr.Lush,Mr.Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • 15 yaşındaki kızı iğfal eder bir genç tevkif edildi Savcılık şimdiye kadar eşi ne ender rastlanan bir iğl'a hâdisesine el koymuştur.Ha disenin tafsilâtı şöyledir:Fatihte Kurşunlu medrese de oturan 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • İstanbul Erkek Lisesinin 7 tıci kuruluş yıldönümü Memleket irfanına seneleıdenberi birçok kıymetler yetiş tirmiş olan İst.Erkek Lisesinin 67 nci kuruluş yıldönümü pazartesi günü İstanbul Erkek lisesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Yedek parça Formaliteler yüzünden kâfi miktarda makine yedek aksamı ithal edilemiyor Hariçten yedek parça ithal eden firmalar getirtilecek her yedek parçanın nev'i ve standard numarası için ayrı talep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • fHALKINSESI Otobüslerin durumu I W Altınbakkalda oturan bir okuyucumuzdan aşağıdaki O mektubu aldık alâkadarla-rın nazarı dikatini çekeriz.0 Sabahlan bilhassa sa-K at 8 ile 9 arası Nişantaşı,V Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Pamuklu tiatları Sümerbank dünden itibaren pamuklu mensucat liatlarına yüzde 10 zam yaptı Pamuk Hatlarının geçen seneye nazaran büyük mikyasta yükselmesi üzerine Sümer bank bir müddet evvel pamuk lu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Memleket meseleleri Okul kooperatifleri tamamen faydasızdır 1938 yılında okullarda tatbik olunmak üzere bir Kooperatif yasası)tanzim olundu.Bu yasa,hakikatte tamamiyle bir hayır kurumu tüzüğüdür,Bu iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Bir pastahane sahibini dolandırmışlar Emniyet Müdürlüğü memurları bir dolandırıcılık hâdisesine el koyarak faillerini yakalamışlardır.Hâdisenin taf silâtı şöyledir:Okmeydanındaki bostanlar,dan birinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Tüccar Derneğinin yeni katarları İstanbul Tüccar Derne&j ya zıhane ve ticarethane kirala,nnın durumunu inecviyen komisyonun çalışmalarına müte akip dış ticaret komitesine bağh olarak Dolar aahts.na ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Bir doktor dün tevkif edildi Fatihte oturan Yahya N V bay isminde bir doktor dövmek ve emniyet memurlarım vazifeleri başında hakaret etmek suçu ile dün 1 inci asliye ceza mahkemesine verilmiştir.Sorgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Kendilerine rakı verilmeyince lokantada hâdise çıkardılar Ege vapurunda kantindik y pan Yakup ile arkadaşı Sajnı dün gece muhtelif meyha-3ic icrde kafayı çektikten sonra Beyoğluna çıkarak Sansal lt,ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Kalay fiatları devamlı surette artıyor Bortatfa kalay üstünde yapılan muameleler bütün harareliyle devam etmekte ve fiatlar yükselmektedir.Dün borsada toptan çubuk kalay 1450 kuritf.külçe kalay ise 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • I i ir nikelâj atölyesi yandı tgrm tiye caddesinde 7 numaıadn Mehmet Bacunun işit ittiği nikelâj atölyesinde yan gın çıkmış ve dükkân kısmen yandıktan sonra söndüıülebilmi^tir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • arşıya Yirminci asır görünen hakikatleri izah ettikten sonra görünmiyen mevcudiyetleri öğrenmek hevesine düştü.Bir çok büyük muharrirler,âlim ler.hattâ din adamları bu mesele etrafında tetkiklerde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Bir Amerikan firması krom ve manganez almak istiyor Amcrikadan,Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimizden krom ve manganez almak istediğini bildirmiştir.Diğer taraftan Hindistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Söğütte Gelen görmen kafileleri Bulgaristancian gelen,göç menlerden 60 kişilik bir kafile ilçemize gelmiş ve hazır,lanan ikametgâhlara yerleştirilmiştir.Göçmen kardeşlerimize ilçe halkının ve köylüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Izmirde Kız kmııma ihtilâfından çıkan kavua Kiraz ilçesinin Yeni köyüntie Alı Dereli,Ahmet Akıncı ve Hasan Aslan adında üç ki.}i,bir kız kaçırma yüzünden aynı köyden Mustafa Tutmak la kavgaya tutuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • iskenderunda Göçmenler Arşuz a yerleştirildiler İlçemize gelen 13 aileden mürekkep 60 kigitik ilk göçmen kafilesi Aışuz bucağına yi It-jjtirıJmıştır.İkinci kafile Devlet hastahanesmde istirahatta ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Ankarada Yeni et Hatları tesbit edildi Mevsim dolayisiyle et fiat laıına bir miktar zam yapı)masına belediye komisyonunca karar verilmiş ve buna dair olan kararın tatbikine başlanmıştır.Komisyon yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Ttasim Özer bu yerde define bulunduğunda ısrar etmekteilk fırsatta tekrar kazı yapacağını söylemektedir.Hendekte Define yerine su borusu çıktı Çok eskiden Ermenilerin oturduğu bir evin bahçesinde defi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1951
  • Merinos nesli harada isiâh edilecek Karacabey Harada Merinos neslinin ıslahına ve diler yıllara nisbetle daha faila yetiştirilmesine önem verilecektir.Ankarada toplanacak ulü.'i lleı inos kongresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • frcysp'aooc'Ofrs oefroooe »e ğ Fikret'in muhayyel bir çift kahramanı olan Hasan Çavuş Allahına kargı hayatının en büyük borcu bil-K diğri gazaya arslan gibi girip şimşek gibi çarpışmış 8 bahtiyar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Yunan Başbakanı Cavit Erciıı'in «ası K'in hususî bir vagon tahsis ettirdi Atina 10 A.A.Atina ajansı bildiriyor)Başbakan Veni-zelos,Selânikte Yunan ve yabancı basın temsilcileri önünde,Türkiyenin Selân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • İngiliz lirası ile yapılacak ithalât Ankara 10 A.A.Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından bildirilmiştir;İngiltere Bankasının Türk he sab.ndan transfere muvafakat ettiği nisbette Brezilyadan İng'nlu lirası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • İngiltere siiraüe silâhlanıyor Londra 10 A.A.Lpsı Yet kMi çevrelerden haber verildiğine göre,İngilterenin silâ'hlanma hareketi ve askerî hazırlıkları gittikçe artan bir sür atle devam etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Cesar şapkasını giydi.Papaya konuşmalarının artık ni Jıayet bulduğunu anlatmak is tiyo-rdu.Sonra ilâve etti.Zannederim Franco is'nan ölümü dimağınıza fena bir tesir yaptı.Zihnî meşgalelerden biraz uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • MAKSIM TERKOS tVlfHİYOR Her 4λB2û 20,30 U*.tM.j v* f.uu 1* 6« m* tin» TMMlin aiam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • TEM SES TİYATROSU Pazartesinden maada her gün saat 20.43 Ie Affın l«x fartamba tenailaüı.Cumarteal Pasar matine 15 de.Tel:4MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Istcnoul &ele Hy««J ÇEHİH TÎTÜTHOLAHI saat 20.30 da DRAM KISMI Şafakta gelen kadın Yazan Alejandro Casona Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.Turkman lelefon:421BT KOMEDİ KISMİ Sana Rey Veriyorum Yazan:Cevat Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Makinist aranıyor Bir Makinist uslası iuiuUrak-iır.T.ıl l^r:n 15/üca-k/9ji s^'A saat 1Q.3.0 Ûa 4*ıa4ûiu kamfci As.Sa.Ai.Kom3syonur,u üfiııe* caatlau ii&n ©lunm.4£ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Tokat İli Bayındırlık Satma İma Komisyonu Başkanlığından:I.Teklif verme suretiyle pjtzarhiji 2 ocak P51 tarihinde yapümak üzere satın alınacağı ilân olunan iki adet Akouls Motorlu tulumbayı vermeye ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğünden:ı 1 Başmüdürlük binası ve ambarında ikmal inşaatın dışında kalan noksan iğlerin ikmali ve Elektrik tesisatının hariç!elektrikle bağlanması işi a gık eksiltmeye konmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • 2000 adet muşamba ceket mubayaa edilecektir Efibank İstanbul Şubesinden Bu husustaki şartname 1%/l/Söl tarihine kadar her gun sa-1 tmalma servisimizden temin edilebilir.346
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğünden 1 Camialtı Yeni Atelyede yapılacak su tesisatı işi KAPALJ ZARF usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltme 15/1/1951 pazartesi günü saat 15 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • i-memleketlerde askerlik durumu İngillerede askerliğin bir hususiyeti de subayın birliğinin bütün talim ve terbiyesinden mesul olmasıdır.Dünyanın harbe hazırlan dığı su sıralarda İkinci Dün ya Harbind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Haricî kısa haberler MACARİSTANDA if Macar hükümeti istihsali arttırmak için bundan böyle is çilerin,bütün mallardaki kusurlardan mesul olacaklarını bildirmiştir.İktisadiyata verileoek zararları tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • "Ateş kes,meselesi İngiliz milletler topluluğu konferansında kızıl Çin'in takip ettiği siyaset görüşüldü Londra,10 A.A.United Press)iyi haber alan kay naklardan öğrenildiğine göre,İngiltere Dışişleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Çekoslovakya hesabına casusluk yapanlar ıyreuth Bavyera 10 A.A Reuter)Amerikan ordusı mahfillerinden bildirildiğine gc de Çekoslovakya hesabına ea susluk yaptıklarından dolay Amerikan askerî mahkemesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Dojîu Almanya polisi,Rus Jarm emrinde çalışıyor Berlin ]0 A.A.Reuter)Batı Beılin^e intişar eden Sosyal Demokrat Telgraf gazetes' Doğu Almanya polisinin aske I ıî ve siyasî talim tedrisinin do;rudan do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Bir maymunun marifeti Londra 10 A.A.Alp)Londra hayvanat bahçesi ha.slahanesinde tedavi edilmekte olan bir şempanze kakmış ve bir otobüs •halkını birbirine 'kat!mistir.Bahçe ile cadde arasın daki uzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • İıiffiltere,Cin e kauçuk sevkıyatını durdurdu Lonûta 10 A.A.United Press)İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göı e İngiltere,Sovyet Rusya ile Çine kauçuk sevkiyatını menetmek tasavvurundadır.Anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • işletmeler Bakanı Ispartada İsparta,10 A.A.Şehrimizde bulunan İşletmeler Bakanı profesör Muhlis Ete;Sü merbank Genel Müdürü Ce,vat Adıgün ile beraber dün Sümerbank fabrikasını gez,miş,Halıcılar kooper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Mavi Çocuk ameliyatı neticeleri Cenevre,10 A.A.Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık teşkilâtının neşrettiği bir rapora göre,teşkilâta mensup operatörler Türkiye ve lsrailde mavi çocuk ameliyatının ne şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Milletlerarası Banka kurs acıyor Washing on 10 A.A.linke:Press)Milletlerarası bank:dan bildirildiğine göre yetiş tirnıe kursu 15 ocakta Washin;•fcon'da açılacaktır.Eu kurs:devam edecek 8 yabancı tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Austin'in bir teklifi Birleşmiş Milletler Amerikan murahhası,hür dünyayı müşterek müdafaaya dav«t etti Atlantic City,10 A.A.United Press)Birleşmiş Mil letlerdeki Amerikan murahhası Warren Austin,Atlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • Sovyetler,Bulgaristanı yeni bir harbe hazırlıyor Belgrad,10 AP.Belgrad basını dün,Moskovayı,Yugoslavya ile harp çıkarmak arzusu neticesinde,«milletler arası haydutluk yapmak» la itham etmiştir.Komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1951
  • uğunun önemi İngiliz Dışişleri Bakanı Bevin iki memleket arasında en ufak bir anlaşmazlığa müsaade edihuiyecegini belirtti Londra,10 A.A.Birleşik Amerika İngiltere birliğinin verdiği ziyafet sonunda s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • akşamdı!Safa ÖNAL Şu oda şu divan,şu yastıklar,bu pikap,şu mavi perdeli ı lerin dışında uzayan yollar.Herşey ayni.eskini.Yalnız Gülümser,yalnız sevdiğim kız artık yok!izmir'den tek başıma döndüğüm bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • 1 En büyük askerî rütbe;2 Çok ötede,Elbisenin boyun kısmı;3 Kaale alma;4 Başarısızlık,Bir mabut;5 Ecdat,Şimdiki zaman;6 Yiyecek maddesi,Ek,7 Taşlama,Bir hayvan;8 Genişlik,Bir millet;9 Seyretme,Cellâda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • İSTANBUL 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Şarkılar Okuyan:Afife Edlboğlu Çalanlar:Hakkı Derman,Şerif içli.Şükrü Tunar 14.20 Dans müziği «Pl.14.45 Program,lar ve türküler «Pl.15.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Dünyâda içki imalatı Whisky'de kalite farkları neden ileri gelir İngiliz dilinde «Whisky» şeklinde yazılan iyi viski,tıpkı iyi şarap ve âşık olma gibi ta biatin bir sırrıdır,denilebilir.Birbirinden bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Türk-Amerikan Ticareti ittikçe gelişiyor Nevyorktaki Türk Haberler Bürosu Müdürü Nuri Eren ihracat idarecileri klübünün verdiği bir yemekte söz almış ve Türkiye ile Amerika arasındaki ticraetin mütema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Tuna havzasındaki Rus askeri isyan etmiş Batı Macaristandaki Polgar kasabasındaki Rus askerleri arasında bir ayaklanma hâdisesi olmuştur.Motorize bir Sovyet birliğindeki asker lere,subayları-tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Kıbns meselesinin son safhası İngiltere Sömürgeler Bakanlığının Kıbrıs meselesi hakkında bir hal çaresi bulmak için Londradaki Vima ga zetesinin muhabiri tararından verilen malûmatın,Kıbrıs Rumları ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • 1 Sterlin 7.90.00 7.91 00 100 Dolar 280.30 280 30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5 60 100 Drahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • ABONE FİATJ.AHI Senelik 3 Liradır 6 Aylık 15 3 8 1 I Yabancı memleketler İçin iki mislidir.ÎLAN FlATLARI Haslık 20 Ura 2 ncı sayfa santimi 4 Ura 3 üncü 4 4 üncü 2.5 î 1An sayfan santim* 2 Doğum,Nikân,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Ru.29 K.E j 1366 VAKİT VASATİ EZANI Güneş 7.24 2.26 öğle 12.21 7.23 ikindi 14.46 9.47 Aksam 17.00 12.00 Yatsı 18.37 1.33 İmsak 5.40 12.42 n)c.11 OCAK 3 R.Ah 1 9 Ü 1 1370 Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Sahibi.A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiilen idar^ eden;Vahid Ramis Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N.K Gazetecilik Koilektif Şirketi Matbaası Basıldığı yer Ebiizzlya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Lokman Hekim doktor Hafız Cemal j D&hiliy.e Mütehassısı I Pazaıdan başka her gün i sabah saat 10.30-12.öğie-den sonra 14.30-17 de hasta j kabul eder.İstanbul Di-1 vanyolu No.104.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • mm BEYOGLIj ALKAZAR 42562)1 Kanlı derya Renkli)AR 44394 1 Ademle Hav va ATLAS 40835)1 Üçüncü Selim'in gözdesi,İNCİ 84595)l Kanlı istibdat.ELHAMRA 42236)1 Ham let 2 Kahraman yahudi.LALE 43595)1 Ölüm m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1951
  • Münevver kendisini hakikaten seviyordu.Onun Müjgânı sevdiği kadar kuvvetle.Fakat Cem ona bir türlü ısınamamıştı.Bu yüzden çektiği azabı bir o,bir Allah bilir.Kocasının daima asık suratını görmeğe,iğne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • yaralı grupu da geldi T Bastarafı Birincide 1 ki Vilâyet adına Vali Muavin Fuat Alper.Belediye Reis Mı avini Necati Çillioğlu Basın Yayın ve Turizm Bölge Müdüri Zahir Törümkiiney.Ordu adini İnzibat Bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Am i r a I R.Carney Ankarada [Bast a rati birincide 1 Amiral Robert Carney E:senbogn hava alanında Gene kurmay İkinci Başkanı Gj Zesâi Okan ve eşi,Genelkuı m uy Harekât dairesi Başkan Gl.Yusuf Egeli,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Kamulaştırma ilânı Fatih Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden" Metre Mevkii Mahallesi Caddesi Ada,Parsel Cinsi karesi Kıymeti Tutan Sahibi I' I I II.İlli II I ı ı II Aksaray Muratpaşa Sofular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Reisicumhur Ankaraya fBastaraiı birincide!Sizlerin aranızda bulunmak tan hakiki bir bahtiyarlık duyuyorum.Aranızda geçirdiğim bugünün hâtırasını muhafaza edeceflm.Hepinizin hayatta muvaffak olmanızı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Kayalıbay hâdisesinin duruşmas T Bastaraû Birincide 1 Fehmi bana:«Ben Kayahbayın karısı Olgayı baba ve anasiyle konuşurlarken dinledim.Birbirlerine Muzafferi öl düren Ömer'dir amma nasü söyliyebiliriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Aksekinin cenazesi F Bastarafı Birincide 1 muzda taşınacak,buradan otomobille yeni mezarlığa götü rülerek defnolunacaktır.Merhumun vasiyeti mucibince çelenk bedellerinin hayır müesseselerine yatırılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Bir kanun teklifi T Bastarafı Birincide 1 M.M.Başkanlığına bir Kanu» teklifi yapılmıştır.Mehmet Öz bey teklifinde ayni zamanda seçim kanununun da değiştiril meşini istemekte ve milletvekili seçimi nis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Meclisteki oturum r Baştarafı Birincide t bu husustaki mevzuatın kâfi gelmediğini,balıkçıların teşki lâtlanması,balıkçılığınızın in kisafı için ne gibi tedbirler a-"tlındığı ve Trabzonda yaptırıl ması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Korede müttefikler Vanjuyu i geri aldı Tokyo,10 A.P.Tank birliklerinin desteklediği küçük bir Amerikan ve Fransız kuvveti bugün,giriştiği mukabil taarruz neticesinde karşısındaki kuzey Koreli kızılla,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • DİŞ ÇOflÛMtLERiM *AMA.NİNOA ACIMIK İÇİN A&ZDA ÛÛ?f?l KOKU BIRAJUN W OJ6-JV 0-KEMMHIS* TVUİZLEVEi* RADYOLİN K1A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Eisenhower Hollandada T Bnstaraf ı Birincide 1 yetini kısaca tetkik etmiş ve bilhassa Belçika halk efkâr!hakkında malûmat edinmiştir.Başbakan batının müdafaa sında Belçikanın üzerine dü şeni yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Amerikanın Londra Elcisine göre Londra.10 A.A.Afp)İngiltere m Amerika birliğinin şerefine verdiği bir ziyafette Büyük Elçi Walters Gifford şunları söylemiştir:«Hakkı müdafaa ve Uzak Doğu'da sulhu koru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1951
  • Amerika on tümen gönderecek Vaşington,10 A.A.A merika,Avrupaya 6 ilâ 10 tü men göndermek tasavvurun dadır.Herhangi bir komünist tecavüzünü önlemek maksa etiyle hatırlanan Atlantik ordusuna dahil bu ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1951
  • ar ve göçmenler turnuvası Austria gelirse,ilk maç Cumartesi günü,Austria ile Beşiktaş arasında yapılacak ı iı organize eden döıl klüp idrecileri toplanarak hâlen Yunanistanda Austria takımının gelmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • 2 YENDİ SSSS.*t i S S.V/2 nci devrenin 20 nci dakikasında 2-0 galip vaziyette| dan Üniversite,bir de penaltı kaçırarak maçı kaybetti| »04 Yugoslav Sarejeyo futbol ta kimi,beşinci ve son karşılaşmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • T mİKTE BİR ÇOK* HASTALIKTA GELİR *V TA8LBTİ TABLÖTI *J r/Y/nV ASPRO' riMQiuTBReoe C-nggİK.AStNOA [MAL GOlLMf^Tİff MJMCtfilıl İLVEft LTD.ŞTt.BAmçbkapi.kutlu man do.22 I/tANBul.rirtPon 20057
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atelye veya fabrikalarımızdan alınarak bölgeleri dahilinde tesis edecekleri satıg depolarından,istanbul şehri bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • istanbul C.Savcılığından Eyüp Sulh mahkemelerinin 11.1.951 den itibaren Fenerdeki binadan çıkarak Eyüpde Dabağhane caddesinde kaymakamlık karşısında 12 No.1 ubinaya nakledilmiş bulunduğu ilân olunur.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • Ankara Asliye Üçüncü Hu!Davalı:Adeviye Olgun İstanbul Yedikule Balıklı Ve rem hastahanesinde kadınlar pavyonunda tedavide iken taburcu edilmiş «halen ikamet,gâhi belli değil» Eşiniz Mehmet Olgun taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • Devlet Demiryolları ilânları Devle!DemiryoHarı Haydarpaşa Safınalma Komisyonundan ıtfareı ihtiyacı olan müteferrik ıalzemeden cins ve mikmı gösterir listeler Haydarpaşa Gar binası dahilindeki işletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.01.1951
  • Dün Koreden gel Dün.iki nakliye uçağıyla Yeşilköy hava alanına 23 kahraman yaralımız gelmiştir-Hava meydanında büyük bir tezah üratla karşılanan kahramanlarımız,ihtimamla Askerî Deniz hastahanesine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor