Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • urun tetkikleri Celal Bayar,Başbakanla birlikte dün Feshane ve Adalet mensucat fabrikalarını gezdiler ve işçilerle görüştüler ft S r Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes dün de şehrimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • İfrat ve tefrit Bu sütunlarda müteaddit defalar bazı kimselerin alenen yaptıkları gümrük ve döviz kaçakçılıklarından bahsetmiş ve bunun önüne geçilmesini temenni eylemiştik.Hilekârlığın taltifi gibi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • Kaygjıbay hâdisesi Esrarlı ölüm vakası için şahit dinlendi Ömer İnönü'nün dünkü Muzaffer Kayalıbay'ın ölümü dâvasına dün saat 10 da İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiş ve bir gün evvel yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • İngiliz camiasında fikir ihtilâfı va r ingiltere Milletler Camiası Başbakanlarının Londradaki konieransı mesaisine devam etmek,tedlr.Dün konferansta söz alan Hindistan Başbakanı Nehru,Amerikanın haric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • K.İsmail Gürkanın beyanatı Tıp sitesine ayrılan bir milyon lira ile yakında istimlâklere başlanacak Tıb Fakültesi Dekanı Prof.Kâzım İsmail Gürkan dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza şunları söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • Koraltan göçmen işini izah etti Bu dâvayı milletin yardımı ile halletmek mecburiyetindeyiz Ankara,9 MİLLİYET)Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Milletlerarası mül teciler teşkilâtı Genel Müdür Muavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • Adalet Bakanlığı »t*S-$İ bütçesi görü ^4 MİiUi mmiimmAmmm Adliyede yapılacak ıslahat Ankara,9 T.H.A.Bütçe komisyonu Adalet Bakanlığı bütçesini müzakereye ve Adalet Bakanının komisyon üyeleri ve Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • Dün D.P.Grupunda izahat veren müstakil milletvekili Suat Hayri Ürgüplü D.Parti Meclis Grup ti Parlamento heyetimiz,Avrupa seyahati hakkında geniş izahat verdi Ankara,9 Milliyet)Demokrat Parti Meclis G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • YAKINDA TANINACAK Çalışma Bakanı,dünkü basın toplantısında çeşitli işçi meselelerini izah ederek,işçilerin iş verenlerle kollektif iş mukaveleleri yapmak salâhiyetinin sendikalara verileceğini söyledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • I.Kemal Baybora dün istita etti Şehir Meclisindeki tenkîdlere sinirlenen E.T.T.Genel Müdürü,«Benden sonraki Genel Müdüre muvaffakiyetler dilerim» diyerek salonu terketti İstanbul Şehir meclisinde E.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • 19 numaralı resmî tebliğ Şehît erbaş ve erler Dünkü resmî tebliğde 63 şehidimizin isimleri yayınlandı Ankara,9 A.A.19 numaralı resmî tebliğ:Millî Savunma Bakanlığından bildirilmiştir:1 Kore Türk kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1951
  • İkinci yaralı kafilesi geliyor Ankara 9 T.H.A.Koreden yurdumuza nakli,uygun görülen yaralılardan ikinci kafile yarın sabah Habbaniye hava alanından hareket edecektir.Bu kafile de 22 kişiliktir.Yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • KISA HABERLER ir Tüccar Derneği tarafından teşkil edilen,Türkiyenin ihracat durumunu ve bu ihracatm artması şanlarını İnceli yecek komisyon bugün Liman lokantasında,toplanarak ça lişmalarına devanı ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • İki kadın gazetecr Pakistnna gidecek Ankara,9 A.A.Haber aldığımıza göre kadın gazclesi sahibi ve Kadınlar Birliği Başkanı Bayan îffet Halim Oğuz ile ayni gazetenin mensuplarından Leylâ.Kara yakında Is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Birleşmiş milletlere müzaheret 78 memleketin millî teşkilâtı faaliyette Birlenmiş Milletlere müzaherette bulunmak üzere 78 memleketin millî teşkilâtiyle 350 beynelmilel teşkilât bu uğurda büyük gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Bir kadın diri,diri yandı Dün aban Fenerde Meryem TcUin adındı bir kadın,sobalı 'z kıvılcımın sebebe t v i yancında diri di-Ij v:p;ölmüştür.Ev kı rr,n i;'iv.btan somu tftndfiyüküütrujur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Biı kamyon kazasında bir asker öldü Evvelki gün saat 17 de şoför Mevlût Tunay idaresinde 4411 plâkalı kamyon Ramiden Edir nekapiya Topçular kışlası cado sinden giderken aksi istikametten gelen şoför
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Verem suvas kongresine gideceklere tenzilât Verem Savaş Derneğinin 21 SUbattü Ankciuuia yapacağı gc 3,i kurul toplantısını muhte» f bölgelerden iştirak edecek delegeler Devlet Demir ve Denityollsnnda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Mauosa'ya Kemalin heykeli dikilecek Kıbrıslı kardeşlerimizin is teğı üzerine iki sene evve ÜUgosa'ya dikilmesi için M.T,T.Birliğince yaptırılan Namık Keme:heykeli tamamlanmıştır.Şubat ayı başında Kıbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • KONGRE ir M.Partisi Erenköy Yeni sahra ocağı yıllık kongresin:13 ocak cumartesi günü saa 18 de ocak lokalinde yapacak tırir Şehremini Gençlik Kulübi nün yıllık toplantısı 14 ocal pazar günü saat 14 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Gazetecilik Enstitüsü talebeleri bir gazete çıkarıyor Gazetecilik.Enstitüsü tale belerinden bir guıupun birleşerek çıkarttığı «Basma Doğru» gazetesinin hazırlıklarının tamamlanması dolayısiyle talebel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Amerikalıların göçmenlere hediyesi Bulgaristandan gelen göçmenlere dağıtılmak üzere Ameıikun Kızılhaç teşkilâtı tarafından 20 ton kurutulmuş süt ve yumurta hediye edilmiş tir.Baltimor limanında buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Nuri Demİra&'ın yeni bir teşebbüsü Millî Kalkınma Partisi kurucusu Nuri Demirağ «Ahlâk ve Teknik Üniversitesi» adlı bir teşekkül kurmak için temaslara geçmiştir.Bu üniversiteye yalan söylcmiyen ve içk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Belediyenin 1951 yılı bülçe açığı 1951 belediye bütçesinde 2 milyon küsur liralık bir varidat eksikliği mevcuttur.Bu miktarın mühim bir kısmını E.T.T.idaresinden alınamıyan bir milyon küsur lira ile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Sarhoş kadın Ulviye isminde bir kadın girdiği gazinodan rakı istemiş,garsonlar vermeyince masaları devirmiş Evvelki gece Zincirlikuyu yolunda garip bir hâdise olmuştur.Küçükpazarda oturan Ulviye Hatic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • HALKINSESİ Balık fiatları Fatihte oturan bir okuyucumuzdan aşağıdaki mektubu aldık.Alâkalıların dikkatini çekeriz:Bu sene balık,bilhassa uskumru balığı pek boldu.Bu bolluk halâ da devam ediyor.Fakat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Bir ceset bulundu Fındıklı sahillerinde derileri yiizülmüs bir halde bulunan erkek cesedi hakkında Savcılık tahkikat yapıyor Dün sabah Fındıklı sahillerinde sırtüstü yatan ve derileri kısmen soyulmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Emekli General Muğlalıya felç geldi umeKİi General Müstafi Muğlalının sol tarafına nüzü1 inmiştir.Generale bakan doktorlar mutlak istirahata ihtiyaç göstermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Tekirdağından 2950 göçmen nakledildi Bulgaristandan gelen göçmenlerden 2950 kişi 10 gün icinde Tekirdağından alınarak muhtelif iskelelere Denizyollan vapurlariyle nakledilmişlerdir.Tekirdağ Valisi vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • İstanbul Hayfa arası vapur seferleri iyi netice vermed Denizyolları idaresinin biı müddet evvel ihdas etliği İstanbul Hayfa seferinden umulan netice alınamamıştır.Bu sebepten,bu hatta ya daha küçük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Kalp sektesinden öldü Beyoğlu,İstiklâl caddesinde Turan Barda büfecilik yapan ve aynı binanın üst katında bir odada yalnız başına oturan Mustafa Erses odasında ölü olarak bulunmuştur.Yapılan muayene s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • İki randevu evi daha basıldı Alemdar mahallesi İncili çe vuş sokak 21 sayılı evde oturan Medina Kumar ve îffel Derman'ın radevuculuk yap tıkları tesbit edilerek basılmış ve 3 çift yakalanarak hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Tüccar Derneğinin aylık toplantısı Tüccar Derneğinin her ay yapmakta olduğu aylık toplantısı önümüzdeki pazartesi günü saat 16.30 de Liman lokantasında yapılacaktır.Ayni a'Jn yine Liman lokantasında D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Türkiye 75.000 ion balık ihraç edebilir Modern bir balıkçılığın ku rulması ile ilgili plânların tam olarak tatbik mevkiine kon ması Türkiyeyi her sene 75 bin ton balık ihraç;eden bir memleket haline g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Bir firma memleketimizden bakliyat almak istiyor Medrattan Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat eden bir firma memleketimizden hububat.nohut,mercimek,fasulya,bakla,kuş yemi ve kuru meyva almak istediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Meclisinin E T.T.idaresinin bütçe müzakeresi gelecek oturuma bırakıldı.44 imzalı bir takrirle umum müdürlüğün lâgvı istendi Şehir Meclisi dün saat 11 de toplanmıştır.Toplantıda En ver Kaya Koıeden gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Alaylı mı mektep tî mi?31 Mart vak'asına ait bir karikatürde görmüştük.Öldürmek için mektepli zabit ariyan Derviş Vahdeti taraftarları bir asker doktorun önüne dikiliyorlar.Dört beş süngü zavallının g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Yanlış gelen göçmen eşyaları Geçenlerde:Devlet Deniz yollarının Anafarta» vapuru ile şehrimize gelmiş olan göçmen mallan arasında yanlışlıkla Izmire sevkedilen on parça kadar muhtelif eşya h;len sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Adanada talebesi ile bara giden müdür Adana Milletvekillerinden birisi;Adana Kız lisesi müdürü Hidayet Tuncar'ın talebelerini bara götürdüğünü iddia ederek Millî Eğitim Bakanlığına şikâyette bulunmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Konya Ereğlisinde Cami ve türbeler tâmlr edilecek Şeyh Şahabeddin Sülırever di cami ve türbesinin tamirine dair keşifler,Vakıflar Geıte Müdürlüğü tarafından tan z'uh ve tasdik edilerek gelmiş tir.Yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Herekede Teşvik primi ikramiyesi alan 8 işçi Sümerbank kumaş fabrikacı işçilerinden sekizi fabrikada fasılasız olarak 15 seneden beri çalıştığından teşvik primine hak kazanmıştır.Bu münasebeti.işçi lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Nevşehirde Şarap fabrikası satılığa çıkarıldı Devlet Üretme Çiftlikleri.Bin ışletmesindokı Nevşehh Şarap fabrikasının satılmasına karar verilmiştir.Alın takan ı yetiştirdiği üzüm mahsulünün mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1951
  • Bursada Bursaya yerleştirilen gör menlerin sayısı 9736 v» buldu Bugüne kadar ilimiz çevresine gelen göçmen sayısı 973(dır.Bunlardan 1383 kişi Mus tafa Kemalpaşa,1463 kişi Ka racabey,2120 kişi İnegöl,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Kayıp fizikçi Genç fizik âliminin cesedi asılı olarak Kolorado'da bulundu Kolarado,9 A.A.Polisin bugün bildirdiğine göre,radyo ile idare edilen mermilerin araştırılmasında çalışan gerjtç fizikçi Smith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Japonya'nın silâhlanması meselesi Tokyo,9 A.A.Japonya Başbakan yardımcısı Joji Hayachi,bugün verdiği bir beyanatta Japonyayı silâhlan dırmak için anayasayı tâdil et menin lüzumlu olacağını fakat Japon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Arap devletleri delegelerinin bir teşebbüsü Lake Success,9 A.A.Mısır,Suriye,Lübnan,Irak.Yemen ve Suudî Arabistan delegeleri pazartesi günü ken di aralarında hususî bir toplantı yaparak,Birleşik Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Kore kahramanlarına hediye izmir.9 T.H.A.Korede çarpışmakta olan kahramanlarımıza şehrimiz adına gönde,rilecek hediyeler yarın İtalyan bandıralı Luici Nulli vapuru ile Tpkyoya sevk edilecektir.Lima nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Istanbul Belediyesi ilânları Matbu evrak yaptırılacak Karaağaç müesseseleri ihtiyacı için lüzumu olan 122 kalem matbu evrak müteahhit nam ve hesabına 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi hüküm ve sarah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Tahlisiye sistemindeki inkişaflar Bahriye tahlisiyeleri ne şekilde çalışıyor?Yeni keşfedilen ve Sof er denilen bir âlet sayesinde Amerikan bahriyesi bir cok deniz kazalarında;kazazedeleri kur tarma im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • ft 9 Şfarihte Türk şefkati Kore destanımızın şanlı yaralılarına gösterilen resmî ve husus!alâka ve ih.timam,tarihi ve millî bir Ç an'anenin devamı sayılabiflir;Yerli ve yabancı menbalarda bu eski an'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Soğuk harp alkanları kapladı Bulgarlar ve Arnavutlar Moskovanm emrinde yeni faaliyete giriştiler Londra,UP)Soğuk harp Balkanlarda gene sıcak laşmağa başladı.Kremlinin Balkanlardaki peykleri,Tito Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • 19 numaralı resmî tebliğ T Bastarafı Birincide "1 Erler Ali Boğa.Niyazi Barutçu Bekir Yay.Ahmet Gecal,Yusu Haydar Dede Kazancı,Hasaı özene,Süleyman Bacak,Sa tılmışj Çatalkaya,Mustafa Ge dik.Aziz Alemd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Istanoul B*ledly*«i »EH1R TtTATBOLABI iaat 20.30 da ORAM KISMI I III Şafakta gelen 1111 III kadın lifi Yazan Alejandro İP Casona IIIIIIIHİIF Tüıkçesi:Cahit Irgat ve M.TUrkman i'elefon:42157 KOMEDİ KIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • ingiliz camiasında fikir ihtilâfı var Hint Başbakanı Nehru,Amerikan siyasetini ve Kore'de tatbik olımagelen siyaseti tenkit etti Londra,9 A.P.İngiliz İmparatorluğu camiasına dahil ve Avrupa devletleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Norveç'te yayınlanan beyanname Oslo,9 A.A.Norveçin beş büyük partisini temsil eden bazı parlâmento üyeleri bugün başta Başbakan Einar Gerdhardsen olduğu halde bir barış beyannamesi yayınlamış lardır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • işletmeler Bakanı Ispaıtada İsparta,9 A.A.İşletme ler Bakanı Muhlis Ete,yanın da Sümerbank Genel müdürü Cevat Adıgün olduğu halde dün otomobille şehrimize gel miş ve vali,İsparta milletvekili Tahsin T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Çocuk hırsız şebekesi İzmir 9 T.H.A.Dün şen rimizde 10 12 yaşlarında çocuklardan müteşekkil bir hırsız şebekesi yakalanmıştır.Or han,İsmet ve Metin adlarında üç çocuk bir hafta önce lstanbuldan şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Tchan Kai Chek Nevyorka çağrılmadı Vaşington,9 A.A.Dış işleri Bakanlığı sözcüsü Michael Mc Dermoit,bir basın konferansında verdiği beyanatta general Tchan Kai Chek'in askerî müzakerelere girişmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Amerikan ve İngiliz aileleri Hongkongdan ayrılıyor Hongkong 9 AP.Amerikan başkunsolosluğu bugün İngilizlere ait Hongkong sömürgesinde yaşıyan Amerikalılara yayınladığı bir tamimde,Uza-Doğudaki vaziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Bevin'in bir plânı ingiliz Dışişleri Bakanı Kore'de ateş kesilmesi için 6 maddelik bir plân hazırladı Londra,9 A.A.ingiltere milletler topluluğu başbakanları dün akşam Kore ve komünist Çin meselelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Trygve Lie İsviçreye gidiyor Cenevre,9 A.A.Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Trygve Lie,13 ocakta Cc nevrede beklenmektedir' Lie Cenevreye mesai arkadaşlariy le görüşmek ve bu sene Avrupada yapılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Personel alınacaktır 1 Ankarada bulunan Genelkurmay Ordu Donatım Dairesi Stok Kontrol Şubesile Malzeme Park Komutanlığına imtihanla ve en aşağı orta okul mezunlarından,788 sayılı Memurin Kanununun 3 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Bu tereddüt de ne oluyor?Bu muammalı ciddiyete sebep ne?Yeni birşey mi haber aidiniz?Söylesenize?Bu sözlerimden şaşkına döndüğünü görüyorum.No ol dun?Niçin titriyorsun Cesar?Otur.Otur.Nerede ise bayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Harici kısa haberler İNGÎLTEREDE Hollanda Silâhlı Kuvvetleri Eakanı Stikker,Londraya gel mistir.FRANSADA Bir kruvazör.3 torpito muhribi ve bir mayin gemisinden mürekkep Amiral Bollentin idaresindeki A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Kızıl Cinde 14 bin kişi tevkif edileli Hongkong,9 A.A.Komünist Çin haberler ajansının pazartesi günü bildirdiğine göre,komünist emniyet teşkilâtı şu son on ay içinde 14 bin «casus» tevkif etmiştir.Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1951
  • Pandit Nehru'nun bir demeci Londra 9 AP.Hindistan Başbakanı Pandit Nehru,dün akşam,Londıadaki 1.500 kişilik Hint kolonisine hitap etmiş ve dünya milletlerinin,üçüncü bir dünya harbinin gayri kabili iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • ı 4 t £JL i I i~r~ "AN c-1 Bir baharat;2 Her gün biraz daha yükselen bir madde,Hayat eseri kalmamış;3 Tersi)Mağlûp eder;4 Kameri seyret,Su;5 Güzeli onunla kıyas eder ler,Bir harfin okunuşu;6 Lâhza,İca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • O ne tatsız bir düğündü.Hoş onun için olup olmamasının bir kıymeti de yoktu ya.Kendine has fikirleri ona,«insan önce sevişmeli,sonra evlenmeli.derdi.Hattâ bu yüz den başkalariyle az mı münakaşa etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • Lokman Hekim Doktor Hafız Omni Dahiliye Mütehassısı Pazaıdan başka her gü° sabah saat 10.30-12,den sonra 14.30-17 de *iö*l kabul eder.İstanbul Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • BEYOGLo ALKAZAR 42562)1 Kan lı derya Renkli)AR 11394» 1 Ademle Ha va ATLAS 40835)1 üçüne Selim'in gözdesi.ÎNCİ 84595)1 Kanlı is tibdat.ELHAMRA 42236)1 Han let 2 Kahraman yahudi.LALE 43595)1 Ölüm m l'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • ÇEKLEB 1 Sterlin 7.90.00 7.91.00 100 Dolar 280.30 280.30 100 Fransız Fr.0.80.00 0.80.00 100 liret 0.44.128 U.44.128 100 İsviçre Fr.64.03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçika Fr.5.60 5.60 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • TEŞEKKÜR 6 ocak cumartesi £ühü Üs küdarda içinde kıymetli evrak ve bir mıkdar para bulunan cüzdanım bir yankesici tarafından çalındı.K'sa bir müddet sonra ve henüz polise müracaat etmeden Üsküdar Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • iC°r 'o/v:DÜNYA BASININDAN Kore harek «Koro harekâtı Amerikan Millî Savunma Bakanlığına bir şeyi belirtmiştir:Dünya barışı mevzuubahs olunca,Amerika her türlü tedbir almağa mecburdur.Esasen,Kore Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • Sahibi:A.N.KARACAN Bu nüshada yazı işlerini fiileı idare eden:Vahid Ramiz Hiç Dizildiği Yer:N.A.ve A N K Gazetecilik Kollektif Şirket Matbaası Basıldığı yer Ebüzziya Matbaası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • KAYIP Alemdar nüfus memurluğu' dan aldığını nüfus hüviy» cüzdanımı zayi ettim.Yenisi:alacağımdan eskisinin hükm yoktur.U Fehmi UYAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • İİC.10 Ru.2 OCAK 28 R.Ah 19 5 1 K.E 1370 Çarşamba 1366 VAI ClT VASATİ EZANİ Güne S 7.24 2.2G Öğle 12.21 7.23 tkind i 14.46 9.47 Akşam 17.00 12.00 Yatsı 18.37 1.38 îmsa k 5.40 12.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • 12.57 Açılış ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Radyo salon orkestrası kon seri 13.45 Şarkılar.Yeni ses ler programı 14.20 Dans mü ziği Pl.14.45 Programlar ve şarkılar Pl.15.00 Kapanış.17.57 Açılış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1951
  • Jfa^İe&k'' lft-AYm* aranlık Adam,Ümit Nahit RAMOK Merkezdeki münhali harcırahsız istememin sebebi,sizce belki incir çekirdeğini doldurrrioz:fakat bence öyle değil.Hattâ "gümrük memuru değil mi,vurmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • İst.Lv.Amirîiğindenverifen Askeri Kıtaat ilânları 200 ton B.serisi 109 No.kuru incir kapalı zarfla eksiltme* 24/1/951 günü saat 16 da izmir Mst.Mv.Satın Alma Ko.da yapılr çaktır.Lerida tipi sifonlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Avrupa müdafaa edilebilir mi?itehassısı bu suale» bugünkü utarak hayır cevabını veriyor Hitler'iıı yıldırım harbi m hazırlık şeklini gözönünde i Bonn,9 AP.Hitlerin sabık yıldırım harbi mütehas sisi,Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Kayalıbay hâdisesi l Bitarafı biriıuidel ğa alınarak Savcılığa tevdi edilmlştir.Ö.İnönü'nü itham eden tek şahit Usulen hüviyeti tesbit olunan Şaban Civan ifadesinde ezcümle şunları söylemiştir:Hâdisen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • jmuu)ABONE FİATUUU Senelik 38 Liradır 8 Aylık 15 S t 1 t Yabancı memleketle* İçin iki mitildir.ÎLAH KİATLAJU »aeuk 20 Ura t ncl sayfa santimi 4 Ura t üncü 4 4 üncü JLI s ilân sayfan santimi I Dofum,Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • ifrat ve tefrit" Başmakaleden devaml yanın kirli iç çamaşırlarıbir defa giyilmiş olduğu için gümrükte alıkonulduğu söv leniyor.Fransa'da iç çamaşırlar cok ucuzdur.Bu bayan,havli pahalı olduğu için ora
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Göcmenierımız kara ve deniz yollarında ücretsiz nakledilecekler Ankara,9 T.1T A.Haber aldıjımıra göıv muhacir ye mültecilere yardım derneği göçmenlerin mürettep mahallerine kadar kara ve deniz yolları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Kora İtan göçmen işin izah etti r Bas i a raf ı birincide 1 Göçmen vatandaşlarımı n hudutta çırılçıplak teslim alıyoruz.Manzara yürekler acısrchr.Birinci plânda onlarm çıplaklıklarını,önleme&t ve gıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Trumanın mesajının akisleri Vaşington,9 A.P.Başkan Tınman,dün kongreye göndermiş olduğu mesajında,mühim siyasî meselelere temas etmiş fakat bu ar.ıda Avrupaya munzam Amerikan kuvvet-İeri gönderilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • çiye grev hakkı T Bastarafı Birincide 1 âleminin yerinde gös terdiği hassasiyet bizde de tep kiler doğurmaktan uzak kalmaiYuştur.Bundan sonra Hulusi Köynwn Çalışma Bakanlığının ku rulduğu gündenberi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • rHastaratı birincide!birlikte Trakyanın muhtelit böl gelerinde tetkikler yaptık.Istanbula gelişimizde büyük önem verdiğimiz memleket iktisadiyatı üzerinde de tetkikler de bulunmayı faydalı gördük.Meml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Eisenhower tetkiklerde bulunuyor Paris,9 A.A.Eisenhower,bu sabah Elysces sarayın da Cumhurbaşkanı Vincent Aıuiol tarafından kabul edilmiştir.Hususî mahiyette olan bu ziyaret yarım saat sürmüş tüı-Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Bati Birliği erkâniyle görüşme Fontaineblau,9 A.A.Fontaineblau'ya muvsalatindenberi Batı birliği deniz kuv vctleıi başkomutanı amiral Jaujard ile balı birliği hava kuvvetleri başkomutanı hava mareşali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Eisenhower'in beyanatı Bruxelles,9 A.A.Belçika basın müdürü kendisine takdiminden sonra General Eisenhower şu beyanatta bulunmuştur:Lisanınızı konuşamadığımdan dolayı özür dilerim.1945 tc geldiğim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Adalet Bakanlığı bütçesi Bos taraf» birincide)»upunda ele alınması liftim gelecektir.Ben şimdi bu mevzuda bij-şey söyliyecek vaziyette değilim.4 Ağır ceza işlerinin meşhut suçlardan behemahal ayrılmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • Çorlu göçmen hastahane&i Ankara,9 T.H.A.Kızılay tarafından Çorluda 60 yataklı göçmen hastahanesinl açarak şehrimize dönmüş bulunan Kızılay Genel Müdürü Dr.Remzi şu izahatı vermiştir:«Çorluda açtığımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1951
  • D.P.Meclis Grupu T Bastarafı Birincide T killiği için seçim yapılacağı bil dirilmiş,Esat Budakoglu,Memis Yazıcı.Kmrullah Nutku Celâl Yardımcı,Nihat Reşat Belger,Kemal özçoban.Os man Şevki Çiçekdağ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1951
  • B.Britanya festivalinde.i)k maçını 12 mayısta Charlton Athl»tclı ile yapacak oian Fenerbahçe takımı MayıstaF.Bahçe,G.Saray ingiltere'ye gidiyorlar Ç4^£43*?B.Britanya festivaline davet edilen Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • B.Britanya Festivalinde önemli spor hareketleri Bîr ay sürecek plan Fes+ivaPde,seyircileri memnun etmek için herşey hazırlanmıştır 1951 Büyük Britanya festivali münasebetiyle memlekete gelecek ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • Amerikalılar bizden güreş antrenörü istiyor Amerikan Üniversiteleri spor kolu tarafından Güreş Federasyonumuza yapılan bir myracaatta,Amerikada iki se ne kalmak üzere bir güreş an trenörünün gönderilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • Hindistan tenis şampiyonasında Amerikalı Kovalevski finalist oldu Bombay 8 AP)Birleşik Amerika tenisçisi Fred Kovaleski,dün,Hindistan tenis gam piyonası maçlarında,Mısırlı te nisçi Jaroslav Drobny'yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • Cebbara ceza verildi Beşiktaş Kasımpaşa maçında,müessif bir hâdise yaratarak,orta hakemi Selâmi Akal'a yumruk atan Kasımpa şalı Cebbar'a böleg 1 ay,Umum Müdürlük te 1 sene müsabaka boykotu vermişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • Austria cuma günü geliyor Hâlen,Yunanistanda maçlar yapmakta olan Avusturya nm «Austria» futbol takımı,dört karşılaşma yapmak üzere cuma günü şehrimize gelecektir.Bundan evvel,Mısır da muhtelif temasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • bugün karşılaşıyorlar Dört büyük klübümüze kımımızdan,Üniversiteli Sarcjcvo ara sındaki futbol karşılaşması,bugün saat 15.30 da İnönü sta dında yapılacaktır.İlk dört maçında,Vefaya 2—0,Beşiktaşa 2—1 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.01.1951
  • Lig maçları ne zaman başlı ya cak Futbol Federasyonu tarafından lig maçlarına 27 ocakta başlanacağı,kulüp-I lere bildirildiği halde göç-I menler menfaatine bir futbol turnuvası tertibinin düşünülmesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor